Index of /passim01022020/Shamela0021642-ara1/


../
Shamela0021642-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        15465
Shamela0021642-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53         836
Shamela0021642-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        13345
Shamela0021642-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        5837
Shamela0021642-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        2113
Shamela0021642-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1859
Shamela0021642-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        7763
Shamela0021642-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1605
Shamela0021642-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        7552
Shamela0021642-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1345
Shamela0021642-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8311
Shamela0021642-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19         803
Shamela0021642-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1533
Shamela0021642-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        94626
Shamela0021642-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1334
Shamela0021642-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        27648
Shamela0021642-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        11225
Shamela0021642-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        12116
Shamela0021642-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        7750
Shamela0021642-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1066
Shamela0021642-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        14244
Shamela0021642-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        14791
Shamela0021642-ara1_JK000115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        26060
Shamela0021642-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        5846
Shamela0021642-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       102107
Shamela0021642-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        1110
Shamela0021642-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        92284
Shamela0021642-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        7177
Shamela0021642-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        15375
Shamela0021642-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1856
Shamela0021642-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        14435
Shamela0021642-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        78779
Shamela0021642-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        12316
Shamela0021642-ara1_JK000212-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1234
Shamela0021642-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        5536
Shamela0021642-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        24527
Shamela0021642-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        71680
Shamela0021642-ara1_JK000237-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4870
Shamela0021642-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2647
Shamela0021642-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1892
Shamela0021642-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1467
Shamela0021642-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       148095
Shamela0021642-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       108411
Shamela0021642-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1532
Shamela0021642-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        25741
Shamela0021642-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        29673
Shamela0021642-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        24068
Shamela0021642-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        96775
Shamela0021642-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03       1457607
Shamela0021642-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        16929
Shamela0021642-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        16571
Shamela0021642-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1529
Shamela0021642-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2442
Shamela0021642-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        5779
Shamela0021642-ara1_JK000364-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2535
Shamela0021642-ara1_JK000366-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1188
Shamela0021642-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        4971
Shamela0021642-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1543
Shamela0021642-ara1_JK000380-ara1.csv       17-Mar-2020 15:42        13348
Shamela0021642-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       116874
Shamela0021642-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        4586
Shamela0021642-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3234
Shamela0021642-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1262
Shamela0021642-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23       166263
Shamela0021642-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        13372
Shamela0021642-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1758
Shamela0021642-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1291
Shamela0021642-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        16895
Shamela0021642-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2136
Shamela0021642-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1233
Shamela0021642-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        11613
Shamela0021642-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1615
Shamela0021642-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1668
Shamela0021642-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13         895
Shamela0021642-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        3859
Shamela0021642-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        10160
Shamela0021642-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        3993
Shamela0021642-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2306
Shamela0021642-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2913
Shamela0021642-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1199
Shamela0021642-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1183
Shamela0021642-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1052
Shamela0021642-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        7343
Shamela0021642-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2642
Shamela0021642-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        13394
Shamela0021642-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2876
Shamela0021642-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1026
Shamela0021642-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1919
Shamela0021642-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1161
Shamela0021642-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        17025
Shamela0021642-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        72730
Shamela0021642-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        13203
Shamela0021642-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        1078
Shamela0021642-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1905
Shamela0021642-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1158
Shamela0021642-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1282
Shamela0021642-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        9970
Shamela0021642-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        72804
Shamela0021642-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        7571
Shamela0021642-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1412
Shamela0021642-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        2746
Shamela0021642-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        15264
Shamela0021642-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43         816
Shamela0021642-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1866
Shamela0021642-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3254
Shamela0021642-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        55784
Shamela0021642-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         748
Shamela0021642-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1117
Shamela0021642-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2239
Shamela0021642-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1090
Shamela0021642-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1479
Shamela0021642-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2206
Shamela0021642-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1036
Shamela0021642-ara1_JK000957-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1133
Shamela0021642-ara1_JK000969-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1130
Shamela0021642-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        10914
Shamela0021642-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        63422
Shamela0021642-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1902
Shamela0021642-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1866
Shamela0021642-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        60782
Shamela0021642-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2318
Shamela0021642-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1305
Shamela0021642-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        5702
Shamela0021642-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1553
Shamela0021642-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3128
Shamela0021642-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1016
Shamela0021642-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1609
Shamela0021642-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1458
Shamela0021642-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        2331
Shamela0021642-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1443
Shamela0021642-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        13108
Shamela0021642-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        10746
Shamela0021642-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1261
Shamela0021642-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        59390
Shamela0021642-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3218
Shamela0021642-ara1_JK001244-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1836
Shamela0021642-ara1_JK001265-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1599
Shamela0021642-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1764
Shamela0021642-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         889
Shamela0021642-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        30492
Shamela0021642-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        3964
Shamela0021642-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        8692
Shamela0021642-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        18424
Shamela0021642-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3990
Shamela0021642-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1952
Shamela0021642-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        25395
Shamela0021642-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        6951
Shamela0021642-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3781
Shamela0021642-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        84203
Shamela0021642-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        9133
Shamela0021642-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1328
Shamela0021642-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        6992
Shamela0021642-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4408
Shamela0021642-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1223
Shamela0021642-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2799
Shamela0021642-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3554
Shamela0021642-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3249
Shamela0021642-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28         976
Shamela0021642-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        5167
Shamela0021642-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1793
Shamela0021642-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        24595
Shamela0021642-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1553
Shamela0021642-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1375
Shamela0021642-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2258
Shamela0021642-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        2479
Shamela0021642-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24       102537
Shamela0021642-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5594
Shamela0021642-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       399808
Shamela0021642-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        4860
Shamela0021642-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1567
Shamela0021642-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        87070
Shamela0021642-ara1_JK006985-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1827
Shamela0021642-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        2748
Shamela0021642-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1729
Shamela0021642-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        7725
Shamela0021642-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1454
Shamela0021642-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        5603
Shamela0021642-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        4938
Shamela0021642-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1259
Shamela0021642-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        36761
Shamela0021642-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        8126
Shamela0021642-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26       167063
Shamela0021642-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        7694
Shamela0021642-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11       111568
Shamela0021642-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       168922
Shamela0021642-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3559
Shamela0021642-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1110
Shamela0021642-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3866
Shamela0021642-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15       164924
Shamela0021642-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        3162
Shamela0021642-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        21489
Shamela0021642-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         917
Shamela0021642-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       142452
Shamela0021642-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        8805
Shamela0021642-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1989
Shamela0021642-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3975
Shamela0021642-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43       1148768
Shamela0021642-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        25317
Shamela0021642-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1121
Shamela0021642-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2404
Shamela0021642-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3426
Shamela0021642-ara1_JK007610-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:10         978
Shamela0021642-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2756
Shamela0021642-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5218
Shamela0021642-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2625
Shamela0021642-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1531
Shamela0021642-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        7214
Shamela0021642-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        16378
Shamela0021642-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        25686
Shamela0021642-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1072
Shamela0021642-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        15292
Shamela0021642-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        21561
Shamela0021642-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        3073
Shamela0021642-ara1_JK009278-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1078
Shamela0021642-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        19677
Shamela0021642-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3552
Shamela0021642-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1026
Shamela0021642-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        5146
Shamela0021642-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        85552
Shamela0021642-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1380
Shamela0021642-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2336
Shamela0021642-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4726
Shamela0021642-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1957
Shamela0021642-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33         959
Shamela0021642-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        7476
Shamela0021642-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        94570
Shamela0021642-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2445
Shamela0021642-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         969
Shamela0021642-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1960
Shamela0021642-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1014
Shamela0021642-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1949
Shamela0021642-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        10063
Shamela0021642-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1360
Shamela0021642-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2475
Shamela0021642-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2426
Shamela0021642-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1004
Shamela0021642-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04         960
Shamela0021642-ara1_JK010753-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1702
Shamela0021642-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1681
Shamela0021642-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         958
Shamela0021642-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2061
Shamela0021642-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        13883
Shamela0021642-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         828
Shamela0021642-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1600
Shamela0021642-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1909
Shamela0021642-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        9630
Shamela0021642-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        15938
Shamela0021642-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        3094
Shamela0021642-ara1_JK011437-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1137
Shamela0021642-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1073
Shamela0021642-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1158
Shamela0021642-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2755
Shamela0021642-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3871
Shamela0021642-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1488
Shamela0021642-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1463
Shamela0021642-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2623
Shamela0021642-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        7894
Shamela0021642-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        24697
Shamela0021642-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4585
Shamela0021642-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        44759
Shamela0021642-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5441
Shamela0021642-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        82220
Shamela0021642-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1662
Shamela0021642-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        65859
Shamela0021642-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        19942
Shamela0021642-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1871
Shamela0021642-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        31026
Shamela0021642-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2533
Shamela0021642-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4129
Shamela0021642-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         912
Shamela0021642-ara1_Shamela0000321-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         968
Shamela0021642-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2969
Shamela0021642-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        11224
Shamela0021642-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        11298
Shamela0021642-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       115093
Shamela0021642-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       104268
Shamela0021642-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4731
Shamela0021642-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        63602
Shamela0021642-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1828
Shamela0021642-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        28661
Shamela0021642-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1131
Shamela0021642-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2282
Shamela0021642-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3514
Shamela0021642-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        69541
Shamela0021642-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3217
Shamela0021642-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       200534
Shamela0021642-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        10254
Shamela0021642-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2276
Shamela0021642-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        38051
Shamela0021642-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3239
Shamela0021642-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        4278
Shamela0021642-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1395
Shamela0021642-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:23        1753
Shamela0021642-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5743
Shamela0021642-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1594
Shamela0021642-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1347
Shamela0021642-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1127
Shamela0021642-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2182
Shamela0021642-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4925
Shamela0021642-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3863
Shamela0021642-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4986
Shamela0021642-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1191
Shamela0021642-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8297
Shamela0021642-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        87269
Shamela0021642-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        70427
Shamela0021642-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        12592
Shamela0021642-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4993
Shamela0021642-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        13136
Shamela0021642-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        46767
Shamela0021642-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        21335
Shamela0021642-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1065
Shamela0021642-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6812
Shamela0021642-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2233
Shamela0021642-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       107330
Shamela0021642-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4352
Shamela0021642-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        50984
Shamela0021642-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        44717
Shamela0021642-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47       1047586
Shamela0021642-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1232
Shamela0021642-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       156751
Shamela0021642-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       294039
Shamela0021642-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        18537
Shamela0021642-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        36793
Shamela0021642-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       119762
Shamela0021642-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       127089
Shamela0021642-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        70424
Shamela0021642-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       432707
Shamela0021642-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        47168
Shamela0021642-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4797
Shamela0021642-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1779
Shamela0021642-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        74975
Shamela0021642-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1113
Shamela0021642-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4532
Shamela0021642-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        46298
Shamela0021642-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        44835
Shamela0021642-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2512
Shamela0021642-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5051
Shamela0021642-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6207
Shamela0021642-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5004
Shamela0021642-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2687
Shamela0021642-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       146095
Shamela0021642-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4162
Shamela0021642-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         870
Shamela0021642-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       342593
Shamela0021642-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        51587
Shamela0021642-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6155
Shamela0021642-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         915
Shamela0021642-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1333
Shamela0021642-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        41770
Shamela0021642-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        52484
Shamela0021642-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         911
Shamela0021642-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        40044
Shamela0021642-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       134756
Shamela0021642-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        73242
Shamela0021642-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       137136
Shamela0021642-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22513
Shamela0021642-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1617
Shamela0021642-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4492
Shamela0021642-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         967
Shamela0021642-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1656
Shamela0021642-ara1_Shamela0005356-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        12617
Shamela0021642-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1217
Shamela0021642-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2246
Shamela0021642-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1522
Shamela0021642-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         921
Shamela0021642-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1280
Shamela0021642-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17         904
Shamela0021642-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        16912
Shamela0021642-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2908
Shamela0021642-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1167
Shamela0021642-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        8792
Shamela0021642-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1018
Shamela0021642-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        7595
Shamela0021642-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       234476
Shamela0021642-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        59300
Shamela0021642-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9641
Shamela0021642-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10233
Shamela0021642-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        9138
Shamela0021642-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1304
Shamela0021642-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1876
Shamela0021642-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       106319
Shamela0021642-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       234629
Shamela0021642-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        13907
Shamela0021642-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1993
Shamela0021642-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1263
Shamela0021642-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1642
Shamela0021642-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1169
Shamela0021642-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5051
Shamela0021642-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        47135
Shamela0021642-ara1_Shamela0006084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4684
Shamela0021642-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        48679
Shamela0021642-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        22362
Shamela0021642-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1098
Shamela0021642-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        11089
Shamela0021642-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        23144
Shamela0021642-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1941
Shamela0021642-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        21862
Shamela0021642-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        8731
Shamela0021642-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11       100682
Shamela0021642-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2284
Shamela0021642-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5479
Shamela0021642-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2780
Shamela0021642-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        67198
Shamela0021642-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3489
Shamela0021642-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2273
Shamela0021642-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        12373
Shamela0021642-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1204
Shamela0021642-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5100
Shamela0021642-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        33119
Shamela0021642-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4571
Shamela0021642-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1713
Shamela0021642-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        4558
Shamela0021642-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        83936
Shamela0021642-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3548
Shamela0021642-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1935
Shamela0021642-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1127
Shamela0021642-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        9415
Shamela0021642-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       504936
Shamela0021642-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1161
Shamela0021642-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1279
Shamela0021642-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2293
Shamela0021642-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1712
Shamela0021642-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        44014
Shamela0021642-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3609
Shamela0021642-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06         989
Shamela0021642-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05         922
Shamela0021642-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11029
Shamela0021642-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        12250
Shamela0021642-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1983
Shamela0021642-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        8330
Shamela0021642-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         893
Shamela0021642-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4297
Shamela0021642-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1202
Shamela0021642-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1777
Shamela0021642-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        99531
Shamela0021642-ara1_Shamela0006982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         942
Shamela0021642-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1043
Shamela0021642-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1027
Shamela0021642-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1177
Shamela0021642-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        88400
Shamela0021642-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         940
Shamela0021642-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2136
Shamela0021642-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1057
Shamela0021642-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        77305
Shamela0021642-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4197
Shamela0021642-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16      11512286
Shamela0021642-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1344
Shamela0021642-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        31045
Shamela0021642-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3099
Shamela0021642-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4789
Shamela0021642-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       111666
Shamela0021642-ara1_Shamela0007488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2889
Shamela0021642-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1109
Shamela0021642-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4017
Shamela0021642-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        27045
Shamela0021642-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14230
Shamela0021642-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1746
Shamela0021642-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         881
Shamela0021642-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4073
Shamela0021642-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4446
Shamela0021642-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3312
Shamela0021642-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        10837
Shamela0021642-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       187445
Shamela0021642-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       223392
Shamela0021642-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        15861
Shamela0021642-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2058
Shamela0021642-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        13157
Shamela0021642-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1108
Shamela0021642-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1266
Shamela0021642-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3858
Shamela0021642-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1102
Shamela0021642-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4203
Shamela0021642-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1284
Shamela0021642-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2229
Shamela0021642-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1044
Shamela0021642-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2395
Shamela0021642-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        30170
Shamela0021642-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       209412
Shamela0021642-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       170319
Shamela0021642-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5248
Shamela0021642-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         950
Shamela0021642-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6214
Shamela0021642-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       148852
Shamela0021642-ara1_Shamela0008383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5956
Shamela0021642-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37       5269107
Shamela0021642-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        74299
Shamela0021642-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       170714
Shamela0021642-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        5124
Shamela0021642-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        13558
Shamela0021642-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1885
Shamela0021642-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1961
Shamela0021642-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        68976
Shamela0021642-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        31697
Shamela0021642-ara1_Shamela0008550-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        10188
Shamela0021642-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3253
Shamela0021642-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1584
Shamela0021642-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4417
Shamela0021642-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2781
Shamela0021642-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         898
Shamela0021642-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1137
Shamela0021642-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4427
Shamela0021642-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        8764
Shamela0021642-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        13488
Shamela0021642-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25626
Shamela0021642-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        24999
Shamela0021642-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3111
Shamela0021642-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6059
Shamela0021642-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1152
Shamela0021642-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        22821
Shamela0021642-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        94429
Shamela0021642-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9682
Shamela0021642-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1070
Shamela0021642-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2091
Shamela0021642-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       479150
Shamela0021642-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5826
Shamela0021642-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2033
Shamela0021642-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:23        1548
Shamela0021642-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1268
Shamela0021642-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1192
Shamela0021642-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1114
Shamela0021642-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7103
Shamela0021642-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3963
Shamela0021642-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2687
Shamela0021642-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1767
Shamela0021642-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1354
Shamela0021642-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5168
Shamela0021642-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5035
Shamela0021642-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4665
Shamela0021642-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1514
Shamela0021642-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2308
Shamela0021642-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8532
Shamela0021642-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1868
Shamela0021642-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3774
Shamela0021642-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1741
Shamela0021642-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3253
Shamela0021642-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1027
Shamela0021642-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1143
Shamela0021642-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6831
Shamela0021642-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         970
Shamela0021642-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       245446
Shamela0021642-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9399
Shamela0021642-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2546
Shamela0021642-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9544
Shamela0021642-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        8761
Shamela0021642-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        65973
Shamela0021642-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1354
Shamela0021642-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        8651
Shamela0021642-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        30999
Shamela0021642-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        16846
Shamela0021642-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1077
Shamela0021642-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        18161
Shamela0021642-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1485
Shamela0021642-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        21789
Shamela0021642-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1746
Shamela0021642-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5346
Shamela0021642-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        66353
Shamela0021642-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5447
Shamela0021642-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        11742
Shamela0021642-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        5003
Shamela0021642-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2487
Shamela0021642-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1140
Shamela0021642-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1683
Shamela0021642-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        30879
Shamela0021642-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        8819
Shamela0021642-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4401
Shamela0021642-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2366
Shamela0021642-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4921
Shamela0021642-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5595
Shamela0021642-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        7863
Shamela0021642-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13041
Shamela0021642-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4806
Shamela0021642-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         898
Shamela0021642-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1245
Shamela0021642-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7342
Shamela0021642-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5190
Shamela0021642-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1897
Shamela0021642-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2894
Shamela0021642-ara1_Shamela0010279-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1322
Shamela0021642-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        10219
Shamela0021642-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       179803
Shamela0021642-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        17574
Shamela0021642-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1125
Shamela0021642-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3145
Shamela0021642-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        20024
Shamela0021642-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         980
Shamela0021642-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        31178
Shamela0021642-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2970
Shamela0021642-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        19293
Shamela0021642-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       251910
Shamela0021642-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1444
Shamela0021642-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2587
Shamela0021642-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        52905
Shamela0021642-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3113
Shamela0021642-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         969
Shamela0021642-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1106
Shamela0021642-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1985
Shamela0021642-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1143
Shamela0021642-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        79360
Shamela0021642-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         864
Shamela0021642-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3136
Shamela0021642-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       131312
Shamela0021642-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        27686
Shamela0021642-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        10174
Shamela0021642-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1770
Shamela0021642-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        7982
Shamela0021642-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3105
Shamela0021642-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        10380
Shamela0021642-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        26521
Shamela0021642-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5032
Shamela0021642-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        31494
Shamela0021642-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2436
Shamela0021642-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1929
Shamela0021642-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        7181
Shamela0021642-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4999
Shamela0021642-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4126
Shamela0021642-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        39044
Shamela0021642-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       518259
Shamela0021642-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6377
Shamela0021642-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1224
Shamela0021642-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        42402
Shamela0021642-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         834
Shamela0021642-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1590
Shamela0021642-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2475
Shamela0021642-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4014
Shamela0021642-ara1_Shamela0011196-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        22663
Shamela0021642-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        7238
Shamela0021642-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8404
Shamela0021642-ara1_Shamela0011230-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14905
Shamela0021642-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1568
Shamela0021642-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1817
Shamela0021642-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2042
Shamela0021642-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        16459
Shamela0021642-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        9665
Shamela0021642-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        7030
Shamela0021642-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1286
Shamela0021642-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10705
Shamela0021642-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         867
Shamela0021642-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8570
Shamela0021642-ara1_Shamela0011370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3236
Shamela0021642-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        43190
Shamela0021642-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         962
Shamela0021642-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17108
Shamela0021642-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1108
Shamela0021642-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        14277
Shamela0021642-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2322
Shamela0021642-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        5996
Shamela0021642-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        98628
Shamela0021642-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         873
Shamela0021642-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1907
Shamela0021642-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       126150
Shamela0021642-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        50270
Shamela0021642-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        11465
Shamela0021642-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4028
Shamela0021642-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1582
Shamela0021642-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2451
Shamela0021642-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        15772
Shamela0021642-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        12080
Shamela0021642-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3828
Shamela0021642-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4024
Shamela0021642-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1605
Shamela0021642-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         859
Shamela0021642-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2347
Shamela0021642-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         729
Shamela0021642-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2092
Shamela0021642-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01         976
Shamela0021642-ara1_Shamela0011797-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1018
Shamela0021642-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22       102380
Shamela0021642-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        21435
Shamela0021642-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1384
Shamela0021642-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        22316
Shamela0021642-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3886
Shamela0021642-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4202
Shamela0021642-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        7803
Shamela0021642-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4991
Shamela0021642-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        29526
Shamela0021642-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1567
Shamela0021642-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        3969
Shamela0021642-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2254
Shamela0021642-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        9791
Shamela0021642-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        15116
Shamela0021642-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3620
Shamela0021642-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        16009
Shamela0021642-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        64632
Shamela0021642-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1580
Shamela0021642-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1280
Shamela0021642-ara1_Shamela0012092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        5657
Shamela0021642-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4734
Shamela0021642-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2053
Shamela0021642-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14038
Shamela0021642-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        32806
Shamela0021642-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       138471
Shamela0021642-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1593
Shamela0021642-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        32098
Shamela0021642-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1168
Shamela0021642-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        5378
Shamela0021642-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        81809
Shamela0021642-ara1_Shamela0012446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1667
Shamela0021642-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2563
Shamela0021642-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2827
Shamela0021642-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         879
Shamela0021642-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         920
Shamela0021642-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        9942
Shamela0021642-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1383
Shamela0021642-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2190
Shamela0021642-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1070
Shamela0021642-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1635
Shamela0021642-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1751
Shamela0021642-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1651
Shamela0021642-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        17070
Shamela0021642-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1331
Shamela0021642-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        12048
Shamela0021642-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        10809
Shamela0021642-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1504
Shamela0021642-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1179
Shamela0021642-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2716
Shamela0021642-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2091
Shamela0021642-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1120
Shamela0021642-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        26958
Shamela0021642-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1477
Shamela0021642-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6072
Shamela0021642-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1048
Shamela0021642-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        21761
Shamela0021642-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1377
Shamela0021642-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6329
Shamela0021642-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        15390
Shamela0021642-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2230
Shamela0021642-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3066
Shamela0021642-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11416
Shamela0021642-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1046
Shamela0021642-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4316
Shamela0021642-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        6003
Shamela0021642-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4674
Shamela0021642-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2191
Shamela0021642-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2578
Shamela0021642-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1506
Shamela0021642-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        23266
Shamela0021642-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        10200
Shamela0021642-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        11168
Shamela0021642-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1218
Shamela0021642-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1000
Shamela0021642-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        41677
Shamela0021642-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2704
Shamela0021642-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        31292
Shamela0021642-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3430
Shamela0021642-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3109
Shamela0021642-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        13894
Shamela0021642-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3122
Shamela0021642-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6309
Shamela0021642-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1113
Shamela0021642-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3614
Shamela0021642-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        26179
Shamela0021642-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         942
Shamela0021642-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        15592
Shamela0021642-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2603
Shamela0021642-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        20257
Shamela0021642-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       139602
Shamela0021642-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10302
Shamela0021642-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         830
Shamela0021642-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1866
Shamela0021642-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        26206
Shamela0021642-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6755
Shamela0021642-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        23270
Shamela0021642-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       177839
Shamela0021642-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1084
Shamela0021642-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3807
Shamela0021642-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1084
Shamela0021642-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9215
Shamela0021642-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        38834
Shamela0021642-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        37691
Shamela0021642-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        4916
Shamela0021642-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3707
Shamela0021642-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7383
Shamela0021642-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        5456
Shamela0021642-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2841
Shamela0021642-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14       2561290
Shamela0021642-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3257
Shamela0021642-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        7258
Shamela0021642-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        82875
Shamela0021642-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       8925306
Shamela0021642-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         921
Shamela0021642-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         958
Shamela0021642-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        23490
Shamela0021642-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5508
Shamela0021642-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7182
Shamela0021642-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6699
Shamela0021642-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1200
Shamela0021642-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        9198
Shamela0021642-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9816
Shamela0021642-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        45558
Shamela0021642-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        18423
Shamela0021642-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1089
Shamela0021642-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1177
Shamela0021642-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33      13486591
Shamela0021642-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1172
Shamela0021642-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1178
Shamela0021642-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1167
Shamela0021642-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1181
Shamela0021642-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44       6419882
Shamela0021642-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1373
Shamela0021642-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       140767
Shamela0021642-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       186635
Shamela0021642-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3739
Shamela0021642-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       171497
Shamela0021642-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        8794
Shamela0021642-ara1_Shamela0021730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        74277
Shamela0021642-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       925800
Shamela0021642-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        15781
Shamela0021642-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        23510
Shamela0021642-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       857520
Shamela0021642-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       114871
Shamela0021642-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        43526
Shamela0021642-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        16457
Shamela0021642-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        27735
Shamela0021642-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        37834
Shamela0021642-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        44077
Shamela0021642-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        60503
Shamela0021642-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        14791
Shamela0021642-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        25052
Shamela0021642-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        88128
Shamela0021642-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1523
Shamela0021642-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        53217
Shamela0021642-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2972
Shamela0021642-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        15337
Shamela0021642-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5763
Shamela0021642-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5973
Shamela0021642-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        89528
Shamela0021642-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        68323
Shamela0021642-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1652
Shamela0021642-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5440
Shamela0021642-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5906
Shamela0021642-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         845
Shamela0021642-ara1_Shamela0022668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2138
Shamela0021642-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1161
Shamela0021642-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         989
Shamela0021642-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3656
Shamela0021642-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2838
Shamela0021642-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        28004
Shamela0021642-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        23589
Shamela0021642-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2979
Shamela0021642-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        82528
Shamela0021642-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        11031
Shamela0021642-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        22855
Shamela0021642-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        12573
Shamela0021642-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1517
Shamela0021642-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1095
Shamela0021642-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1923
Shamela0021642-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        79107
Shamela0021642-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        12055
Shamela0021642-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3563
Shamela0021642-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3846
Shamela0021642-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2518
Shamela0021642-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        35479
Shamela0021642-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1628
Shamela0021642-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        17140
Shamela0021642-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3269
Shamela0021642-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1097
Shamela0021642-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2991
Shamela0021642-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2827
Shamela0021642-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31         871
Shamela0021642-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4971
Shamela0021642-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3197
Shamela0021642-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8881
Shamela0021642-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        14121
Shamela0021642-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1174
Shamela0021642-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        74219
Shamela0021642-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         885
Shamela0021642-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        74924
Shamela0021642-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4943
Shamela0021642-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        8970
Shamela0021642-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        9647
Shamela0021642-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1128
Shamela0021642-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        6623
Shamela0021642-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        53328
Shamela0021642-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15563
Shamela0021642-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        35577
Shamela0021642-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4789
Shamela0021642-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        14229
Shamela0021642-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5348
Shamela0021642-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        9295
Shamela0021642-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2044
Shamela0021642-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       243223
Shamela0021642-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       181943
Shamela0021642-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       308755
Shamela0021642-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1661
Shamela0021642-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1447
Shamela0021642-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        21801
Shamela0021642-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3574
Shamela0021642-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1457
Shamela0021642-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1096
Shamela0021642-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2110
Shamela0021642-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1549
Shamela0021642-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2096
Shamela0021642-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8003
Shamela0021642-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        10113
Shamela0021642-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3136
Shamela0021642-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        6789
Shamela0021642-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2998
Shamela0021642-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        11527
Shamela0021642-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1388
Shamela0021642-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1031
Shamela0021642-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        81660
Shamela0021642-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1706
Shamela0021642-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2438
Shamela0021642-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1574
Shamela0021642-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3170
Shamela0021642-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5084
Shamela0021642-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1286
Shamela0021642-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2267
Shamela0021642-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        15292
Shamela0021642-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20800
Shamela0021642-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1438
Shamela0021642-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3835
Shamela0021642-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1143
Shamela0021642-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4735
Shamela0021642-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1836
Shamela0021642-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1202
Shamela0021642-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1611
Shamela0021642-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4350
Shamela0021642-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2440
Shamela0021642-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2380
Shamela0021642-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4154
Shamela0021642-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6341
Shamela0021642-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2044
Shamela0021642-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3484
Shamela0021642-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        18581
Shamela0021642-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         971
Shamela0021642-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1055
Shamela0021642-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2643
Shamela0021642-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3523
Shamela0021642-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1534
Shamela0021642-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1127
Shamela0021642-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         823
Shamela0021642-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        15989
Shamela0021642-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3183
Shamela0021642-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        13635
Shamela0021642-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1021
Shamela0021642-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1253
Shamela0021642-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1936
Shamela0021642-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1403
Shamela0021642-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3966
Shamela0021642-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1988
Shamela0021642-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1210
Shamela0021642-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3799
Shamela0021642-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1106
Shamela0021642-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1581
Shamela0021642-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1567
Shamela0021642-ara1_Shamela0029796-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5195
Shamela0021642-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2059
Shamela0021642-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2354
Shamela0021642-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2094
Shamela0021642-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3343
Shamela0021642-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5399
Shamela0021642-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3906
Shamela0021642-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1109
Shamela0021642-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1075
Shamela0021642-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2861
Shamela0021642-ara1_Shamela0030051-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1025
Shamela0021642-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         913
Shamela0021642-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1765
Shamela0021642-ara1_Shamela0030242-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         998
Shamela0021642-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3126
Shamela0021642-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1525
Shamela0021642-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2677
Shamela0021642-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4881
Shamela0021642-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2304
Shamela0021642-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         920
Shamela0021642-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3564
Shamela0021642-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         996
Shamela0021642-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         922
Shamela0021642-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2023
Shamela0021642-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1189
Shamela0021642-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2469
Shamela0021642-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2935
Shamela0021642-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        9535
Shamela0021642-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        7601
Shamela0021642-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        10851
Shamela0021642-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14462
Shamela0021642-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3353
Shamela0021642-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        23592
Shamela0021642-ara1_Shamela0035120-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2766
Shamela0021642-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1560
Shamela0021642-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1219
Shamela0021642-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1088
Shamela0021642-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       213650
Shamela0021642-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1159
Shamela0021642-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        19547
Shamela0021642-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3098
Shamela0021642-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2054
Shamela0021642-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2542
Shamela0021642-ara1_Shamela0037032-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1143
Shamela0021642-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1589
Shamela0021642-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        20323
Shamela0021642-ara1_Shamela0037327-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         989
Shamela0021642-ara1_Shamela0037344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7457
Shamela0021642-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        21340
Shamela0021642-ara1_Shamela0037468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1009
Shamela0021642-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2084
Shamela0021642-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1349
Shamela0021642-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3132
Shamela0021642-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        77583
Shamela0021642-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1017
Shamela0021642-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        5595
Shamela0021642-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2510
Shamela0021642-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3018
Shamela0021642-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        8995
Shamela0021642-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1378
Shamela0021642-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1053
Shamela0021642-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1110
Shamela0021642-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        13185
Shamela0021642-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1148
Shamela0021642-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3058
Shamela0021642-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        66505
Shamela0021642-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1958
Shamela0021642-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1970
Shamela0021642-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       1338154
Shamela0021642-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49       249193
Shamela0021642-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4330
Shamela0021642-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5089
Shamela0021642-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3060
Shamela0021642-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       158107
Shamela0021642-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        14254
Shamela0021642-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        9293
Shamela0021642-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1019
Shamela0021642-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        63682
Shamela0021642-ara1_Shia000013-ara1.csv      17-Mar-2020 18:07        1754
Shamela0021642-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1305
Shamela0021642-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        12552
Shamela0021642-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12874
Shamela0021642-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1051
Shamela0021642-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1355
Shamela0021642-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1112
Shamela0021642-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1367
Shamela0021642-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8112
Shamela0021642-ara1_Shia000053-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1051
Shamela0021642-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        18530
Shamela0021642-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1237
Shamela0021642-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        4172
Shamela0021642-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       116768
Shamela0021642-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14       258619
Shamela0021642-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        39452
Shamela0021642-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8847
Shamela0021642-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       106528
Shamela0021642-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        12729
Shamela0021642-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        21354
Shamela0021642-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5497
Shamela0021642-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        7267
Shamela0021642-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        8913
Shamela0021642-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        2498
Shamela0021642-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         835
Shamela0021642-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        13181
Shamela0021642-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8963
Shamela0021642-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1246
Shamela0021642-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48         832
Shamela0021642-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3354
Shamela0021642-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        18270
Shamela0021642-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        32593
Shamela0021642-ara1_Shia000261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3738
Shamela0021642-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1272
Shamela0021642-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2269
Shamela0021642-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2539
Shamela0021642-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1526
Shamela0021642-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4669
Shamela0021642-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        37078
Shamela0021642-ara1_Shia000388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1695
Shamela0021642-ara1_Shia000715-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2235
Shamela0021642-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1249
Shamela0021642-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1118
Shamela0021642-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2883
Shamela0021642-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        5127
Shamela0021642-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        49065
Shamela0021642-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        11692
Shamela0021642-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       546766
Shamela0021642-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        16480
Shamela0021642-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7993
Shamela0021642-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        2011
Shamela0021642-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1184
Shamela0021642-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3222
Shamela0021642-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1070
Shamela0021642-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4682
Shamela0021642-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1751
Shamela0021642-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       6594253
Shamela0021642-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       100559
Shamela0021642-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1562
Shamela0021642-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1016
Shamela0021642-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3777
Shamela0021642-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1289
Shamela0021642-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2135
Shamela0021642-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5200
Shamela0021642-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3396
Shamela0021642-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13664
Shamela0021642-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         954
Shamela0021642-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1006
Shamela0021642-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        5057
Shamela0021642-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        4028
Shamela0021642-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3364
Shamela0021642-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1423
Shamela0021642-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8535
Shamela0021642-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2162
Shamela0021642-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1242
Shamela0021642-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        2953
Shamela0021642-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1291
Shamela0021642-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        54540
Shamela0021642-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1105
Shamela0021642-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        4537
Shamela0021642-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2925
Shamela0021642-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1519
Shamela0021642-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3438
Shamela0021642-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        75532
Shamela0021642-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        90764
Shamela0021642-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       221974
Shamela0021642-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        55964
Shamela0021642-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        17426
Shamela0021642-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5036
Shamela0021642-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1501
Shamela0021642-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        5442
Shamela0021642-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3490
Shamela0021642-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10017
Shamela0021642-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        15163
Shamela0021642-ara1_Shia001924-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        1272
Shamela0021642-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40         839
Shamela0021642-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        5069
Shamela0021642-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        2109
Shamela0021642-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        31066
Shamela0021642-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        46597
Shamela0021642-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        39607
Shamela0021642-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1340
Shamela0021642-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3514
Shamela0021642-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1099
Shamela0021642-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        23277
Shamela0021642-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1057
Shamela0021642-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        21549
Shamela0021642-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        9640
Shamela0021642-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1323
Shamela0021642-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3339
Shamela0021642-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1263
Shamela0021642-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        2104
Shamela0021642-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3409
Shamela0021642-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        63821
Shamela0021642-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1197
Shamela0021642-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        2287
Shamela0021642-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        11893
Shamela0021642-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51         932
Shamela0021642-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        67765
Shamela0021642-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        20952
Shamela0021642-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       167244
Shamela0021642-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1225
Shamela0021642-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        20959
Shamela0021642-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        61394
Shamela0021642-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        16368
Shamela0021642-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        29418
Shamela0021642-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       123788
Shamela0021642-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        14558
Shamela0021642-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2803
Shamela0021642-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1346
Shamela0021642-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7179
Shamela0021642-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1660
Shamela0021642-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1842
Shamela0021642-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2756
Shamela0021642-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        94886
Shamela0021642-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        12283
Shamela0021642-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1350
Shamela0021642-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        3214
Shamela0021642-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        26396
Shamela0021642-ara1_Shia002756-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1559
Shamela0021642-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5230
Shamela0021642-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1073
Shamela0021642-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30         875
Shamela0021642-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5503
Shamela0021642-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1402
Shamela0021642-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1313
Shamela0021642-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1362
Shamela0021642-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        8802
Shamela0021642-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1322
Shamela0021642-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        79353
Shamela0021642-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        3245
Shamela0021642-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2079
Shamela0021642-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1386
Shamela0021642-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3138
Shamela0021642-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        2015
Shamela0021642-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2085
Shamela0021642-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2579
Shamela0021642-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3545
Shamela0021642-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5496
Shamela0021642-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2046
Shamela0021642-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2207
Shamela0021642-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       177018
Shamela0021642-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44         834
Shamela0021642-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3337
Shamela0021642-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2223
Shamela0021642-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        4216
Shamela0021642-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3115
Shamela0021642-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3926
Shamela0021642-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5055
Shamela0021642-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3253
Shamela0021642-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1836
Shamela0021642-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3509
Shamela0021642-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1546
Shamela0021642-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1793
Shamela0021642-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37         911
Shamela0021642-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        8629
Shamela0021642-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1591
Shamela0021642-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3512
Shamela0021642-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41         977
Shamela0021642-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06         835
Shamela0021642-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        31894
Shamela0021642-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7722
Shamela0021642-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3085
Shamela0021642-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1118
Shamela0021642-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3367
Shamela0021642-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3372
Shamela0021642-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        4358
Shamela0021642-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3725
Shamela0021642-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1111