Index of /passim01022020/Shamela0021605-ara1/


../
Shamela0021605-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54         912
Shamela0021605-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1242
Shamela0021605-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        14776
Shamela0021605-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1976
Shamela0021605-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        5231
Shamela0021605-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1200
Shamela0021605-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        19298
Shamela0021605-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2186
Shamela0021605-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1163
Shamela0021605-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2763
Shamela0021605-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2477
Shamela0021605-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3178
Shamela0021605-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1594
Shamela0021605-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        7188
Shamela0021605-ara1_JK000126-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1456
Shamela0021605-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        19047
Shamela0021605-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2327
Shamela0021605-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        56605
Shamela0021605-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        75523
Shamela0021605-ara1_JK000173-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30        10575
Shamela0021605-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2797
Shamela0021605-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        25951
Shamela0021605-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1210
Shamela0021605-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3005
Shamela0021605-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        9669
Shamela0021605-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        7540
Shamela0021605-ara1_JK000223-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        2568
Shamela0021605-ara1_JK000237-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1372
Shamela0021605-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3322
Shamela0021605-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        14424
Shamela0021605-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2529
Shamela0021605-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        9910
Shamela0021605-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2532
Shamela0021605-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32         986
Shamela0021605-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52       231650
Shamela0021605-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        10687
Shamela0021605-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15         872
Shamela0021605-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2499
Shamela0021605-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        4035
Shamela0021605-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18         984
Shamela0021605-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4036
Shamela0021605-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        27525
Shamela0021605-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        7980
Shamela0021605-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        4098
Shamela0021605-ara1_JK000388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        5554
Shamela0021605-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1099
Shamela0021605-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        10352
Shamela0021605-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        4048
Shamela0021605-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        4116
Shamela0021605-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1120
Shamela0021605-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        4399
Shamela0021605-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1564
Shamela0021605-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1494
Shamela0021605-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1317
Shamela0021605-ara1_JK000588-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1025
Shamela0021605-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1384
Shamela0021605-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15         913
Shamela0021605-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3546
Shamela0021605-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        4074
Shamela0021605-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1814
Shamela0021605-ara1_JK000686-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1007
Shamela0021605-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        8302
Shamela0021605-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        7693
Shamela0021605-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1085
Shamela0021605-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        5677
Shamela0021605-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1401
Shamela0021605-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2052
Shamela0021605-ara1_JK000781-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        10127
Shamela0021605-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        21790
Shamela0021605-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3416
Shamela0021605-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2693
Shamela0021605-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2575
Shamela0021605-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5570
Shamela0021605-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        30418
Shamela0021605-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1155
Shamela0021605-ara1_JK000957-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31         980
Shamela0021605-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3263
Shamela0021605-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        13951
Shamela0021605-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        40182
Shamela0021605-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        9717
Shamela0021605-ara1_JK000989-ara1.csv       17-Mar-2020 15:34        1190
Shamela0021605-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        41691
Shamela0021605-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        16418
Shamela0021605-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        26051
Shamela0021605-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        10444
Shamela0021605-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1244
Shamela0021605-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3157
Shamela0021605-ara1_JK001043-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        1622
Shamela0021605-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1600
Shamela0021605-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3050
Shamela0021605-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        1298
Shamela0021605-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1716
Shamela0021605-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1449
Shamela0021605-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        2398
Shamela0021605-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1274
Shamela0021605-ara1_JK001142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:52         849
Shamela0021605-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59         998
Shamela0021605-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1749
Shamela0021605-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2067
Shamela0021605-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        2488
Shamela0021605-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        2307
Shamela0021605-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2057
Shamela0021605-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2070
Shamela0021605-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3781
Shamela0021605-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2024
Shamela0021605-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2070
Shamela0021605-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        16182
Shamela0021605-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        5080
Shamela0021605-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2087
Shamela0021605-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3916
Shamela0021605-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1176
Shamela0021605-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        2846
Shamela0021605-ara1_JK001464-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1290
Shamela0021605-ara1_JK001465-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1008
Shamela0021605-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1700
Shamela0021605-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1524
Shamela0021605-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1676
Shamela0021605-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        27173
Shamela0021605-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        13179
Shamela0021605-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4631
Shamela0021605-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3163
Shamela0021605-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        5393
Shamela0021605-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        9851
Shamela0021605-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1858
Shamela0021605-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        12650
Shamela0021605-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4509
Shamela0021605-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2676
Shamela0021605-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1801
Shamela0021605-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1824
Shamela0021605-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        30800
Shamela0021605-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1407
Shamela0021605-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         979
Shamela0021605-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         977
Shamela0021605-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        9355
Shamela0021605-ara1_JK006970-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1626
Shamela0021605-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        22965
Shamela0021605-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1722
Shamela0021605-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3973
Shamela0021605-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        7601
Shamela0021605-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        36308
Shamela0021605-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        18999
Shamela0021605-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1341
Shamela0021605-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5932
Shamela0021605-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        1788
Shamela0021605-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        3576
Shamela0021605-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4668
Shamela0021605-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        52618
Shamela0021605-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4080
Shamela0021605-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        19149
Shamela0021605-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        12294
Shamela0021605-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40         941
Shamela0021605-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1031
Shamela0021605-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        6237
Shamela0021605-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1099
Shamela0021605-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        6949
Shamela0021605-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        43243
Shamela0021605-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1609
Shamela0021605-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        4443
Shamela0021605-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4813
Shamela0021605-ara1_JK007595-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29         939
Shamela0021605-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39       330509
Shamela0021605-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1688
Shamela0021605-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49         930
Shamela0021605-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1957
Shamela0021605-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        4619
Shamela0021605-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1678
Shamela0021605-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        6794
Shamela0021605-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        18877
Shamela0021605-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3196
Shamela0021605-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        46886
Shamela0021605-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        54474
Shamela0021605-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         969
Shamela0021605-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        2147
Shamela0021605-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2179
Shamela0021605-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        39782
Shamela0021605-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2039
Shamela0021605-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2103
Shamela0021605-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3341
Shamela0021605-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        14777
Shamela0021605-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        4070
Shamela0021605-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4284
Shamela0021605-ara1_JK010178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3761
Shamela0021605-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1074
Shamela0021605-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1127
Shamela0021605-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1190
Shamela0021605-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         967
Shamela0021605-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2763
Shamela0021605-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1910
Shamela0021605-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1913
Shamela0021605-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05         938
Shamela0021605-ara1_JK010704-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1749
Shamela0021605-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1801
Shamela0021605-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1225
Shamela0021605-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56         802
Shamela0021605-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        6361
Shamela0021605-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        4631
Shamela0021605-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1411
Shamela0021605-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2320
Shamela0021605-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        3558
Shamela0021605-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        3582
Shamela0021605-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3234
Shamela0021605-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        10759
Shamela0021605-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        7851
Shamela0021605-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        21335
Shamela0021605-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3751
Shamela0021605-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        10125
Shamela0021605-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        8557
Shamela0021605-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1810
Shamela0021605-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1778
Shamela0021605-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4684
Shamela0021605-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        55871
Shamela0021605-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        28241
Shamela0021605-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        26392
Shamela0021605-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1242
Shamela0021605-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2089
Shamela0021605-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2538
Shamela0021605-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        21446
Shamela0021605-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4904
Shamela0021605-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        33866
Shamela0021605-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1168
Shamela0021605-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        15005
Shamela0021605-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6858
Shamela0021605-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1866
Shamela0021605-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        3004
Shamela0021605-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1204
Shamela0021605-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1085
Shamela0021605-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3148
Shamela0021605-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2647
Shamela0021605-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         941
Shamela0021605-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1518
Shamela0021605-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3137
Shamela0021605-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1469
Shamela0021605-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5489
Shamela0021605-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        8508
Shamela0021605-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2922
Shamela0021605-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7100
Shamela0021605-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2858
Shamela0021605-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2522
Shamela0021605-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1200
Shamela0021605-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        34500
Shamela0021605-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        20136
Shamela0021605-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3918
Shamela0021605-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4036
Shamela0021605-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        19975
Shamela0021605-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        9521
Shamela0021605-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1115
Shamela0021605-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1967
Shamela0021605-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        24954
Shamela0021605-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        21603
Shamela0021605-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4797
Shamela0021605-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3028
Shamela0021605-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        22481
Shamela0021605-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1164
Shamela0021605-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1245
Shamela0021605-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        83851
Shamela0021605-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        7181
Shamela0021605-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7844
Shamela0021605-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        27595
Shamela0021605-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        33798
Shamela0021605-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        44366
Shamela0021605-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        51601
Shamela0021605-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        8209
Shamela0021605-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        18529
Shamela0021605-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        13746
Shamela0021605-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        49113
Shamela0021605-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        19882
Shamela0021605-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6230
Shamela0021605-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        18127
Shamela0021605-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5396
Shamela0021605-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3485
Shamela0021605-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       122366
Shamela0021605-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1187
Shamela0021605-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        34811
Shamela0021605-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1021
Shamela0021605-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        11565
Shamela0021605-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        26956
Shamela0021605-ara1_Shamela0003128-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2649
Shamela0021605-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         960
Shamela0021605-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        15102
Shamela0021605-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        7815
Shamela0021605-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        8980
Shamela0021605-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1408
Shamela0021605-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        31423
Shamela0021605-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        30475
Shamela0021605-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        72870
Shamela0021605-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4270
Shamela0021605-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3155
Shamela0021605-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1719
Shamela0021605-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1920
Shamela0021605-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        15672
Shamela0021605-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1921
Shamela0021605-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5503
Shamela0021605-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4718
Shamela0021605-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         907
Shamela0021605-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3421
Shamela0021605-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2024
Shamela0021605-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        7433
Shamela0021605-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       104015
Shamela0021605-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        10921
Shamela0021605-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3371
Shamela0021605-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1739
Shamela0021605-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        9904
Shamela0021605-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        3020
Shamela0021605-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        18732
Shamela0021605-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        35350
Shamela0021605-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1823
Shamela0021605-ara1_Shamela0005940-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1377
Shamela0021605-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        33587
Shamela0021605-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1345
Shamela0021605-ara1_Shamela0005973-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2367
Shamela0021605-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38         926
Shamela0021605-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1101
Shamela0021605-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1477
Shamela0021605-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         927
Shamela0021605-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5248
Shamela0021605-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6203
Shamela0021605-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6953
Shamela0021605-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4716
Shamela0021605-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1347
Shamela0021605-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4319
Shamela0021605-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1180
Shamela0021605-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        19201
Shamela0021605-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2755
Shamela0021605-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         992
Shamela0021605-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        17445
Shamela0021605-ara1_Shamela0006289-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1394
Shamela0021605-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        10011
Shamela0021605-ara1_Shamela0006315-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        7052
Shamela0021605-ara1_Shamela0006319-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1825
Shamela0021605-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1216
Shamela0021605-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52       8737478
Shamela0021605-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04       110080
Shamela0021605-ara1_Shamela0006338-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8421
Shamela0021605-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3291
Shamela0021605-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         962
Shamela0021605-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1317
Shamela0021605-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        8874
Shamela0021605-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        15860
Shamela0021605-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        9194
Shamela0021605-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1703
Shamela0021605-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4316
Shamela0021605-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2001
Shamela0021605-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        42870
Shamela0021605-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4996
Shamela0021605-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1554
Shamela0021605-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        22111
Shamela0021605-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        2222
Shamela0021605-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2185
Shamela0021605-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1708
Shamela0021605-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4131
Shamela0021605-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1478
Shamela0021605-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1551
Shamela0021605-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3786
Shamela0021605-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         948
Shamela0021605-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1080
Shamela0021605-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        2021
Shamela0021605-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        30975
Shamela0021605-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        10279
Shamela0021605-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5643
Shamela0021605-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        84974
Shamela0021605-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8158
Shamela0021605-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2583
Shamela0021605-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3991
Shamela0021605-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        14186
Shamela0021605-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        4606
Shamela0021605-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1162
Shamela0021605-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1932
Shamela0021605-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5267
Shamela0021605-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2020
Shamela0021605-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6689
Shamela0021605-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        23316
Shamela0021605-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        32669
Shamela0021605-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        53027
Shamela0021605-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        81383
Shamela0021605-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        17152
Shamela0021605-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1968
Shamela0021605-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2805
Shamela0021605-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1193
Shamela0021605-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        13845
Shamela0021605-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2120
Shamela0021605-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1125
Shamela0021605-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2035
Shamela0021605-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2333
Shamela0021605-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        16140
Shamela0021605-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        35451
Shamela0021605-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        34382
Shamela0021605-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         989
Shamela0021605-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2616
Shamela0021605-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        21417
Shamela0021605-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2083
Shamela0021605-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        26744
Shamela0021605-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        54908
Shamela0021605-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10207
Shamela0021605-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        6946
Shamela0021605-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1963
Shamela0021605-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7354
Shamela0021605-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12408
Shamela0021605-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2902
Shamela0021605-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2634
Shamela0021605-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4916
Shamela0021605-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2980
Shamela0021605-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7065
Shamela0021605-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        21711
Shamela0021605-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1454
Shamela0021605-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7204
Shamela0021605-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       475118
Shamela0021605-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1265
Shamela0021605-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2100
Shamela0021605-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        5935
Shamela0021605-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1099
Shamela0021605-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2707
Shamela0021605-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        9405
Shamela0021605-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11368
Shamela0021605-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        11507
Shamela0021605-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1142
Shamela0021605-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        49970
Shamela0021605-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4368
Shamela0021605-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1319
Shamela0021605-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        45065
Shamela0021605-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1265
Shamela0021605-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1768
Shamela0021605-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42         982
Shamela0021605-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3847
Shamela0021605-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8438
Shamela0021605-ara1_Shamela0009420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2357
Shamela0021605-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       451988
Shamela0021605-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3680
Shamela0021605-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        9053
Shamela0021605-ara1_Shamela0009568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1470
Shamela0021605-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9745
Shamela0021605-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2679
Shamela0021605-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2151
Shamela0021605-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        3604
Shamela0021605-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1212
Shamela0021605-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         992
Shamela0021605-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1945
Shamela0021605-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1174
Shamela0021605-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1524
Shamela0021605-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        15045
Shamela0021605-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1335
Shamela0021605-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        13225
Shamela0021605-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        6144
Shamela0021605-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        12848
Shamela0021605-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        7088
Shamela0021605-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        17370
Shamela0021605-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10515
Shamela0021605-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        7665
Shamela0021605-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5235
Shamela0021605-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        9035
Shamela0021605-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2489
Shamela0021605-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8281
Shamela0021605-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        11922
Shamela0021605-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1705
Shamela0021605-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2490
Shamela0021605-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2761
Shamela0021605-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1551
Shamela0021605-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        12295
Shamela0021605-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2131
Shamela0021605-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4905
Shamela0021605-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1310
Shamela0021605-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        37569
Shamela0021605-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2268
Shamela0021605-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4052
Shamela0021605-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6795
Shamela0021605-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2635
Shamela0021605-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2863
Shamela0021605-ara1_Shamela0010025-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1767
Shamela0021605-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3295
Shamela0021605-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        6026
Shamela0021605-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3599
Shamela0021605-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        21103
Shamela0021605-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2172
Shamela0021605-ara1_Shamela0010461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         783
Shamela0021605-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        13919
Shamela0021605-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        18928
Shamela0021605-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1077
Shamela0021605-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        11824
Shamela0021605-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1007
Shamela0021605-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        39830
Shamela0021605-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1219
Shamela0021605-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        5430
Shamela0021605-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1115
Shamela0021605-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2123
Shamela0021605-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        1906
Shamela0021605-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         953
Shamela0021605-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        5028
Shamela0021605-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         938
Shamela0021605-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3316
Shamela0021605-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2159
Shamela0021605-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        14238
Shamela0021605-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        13872
Shamela0021605-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4616
Shamela0021605-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1050
Shamela0021605-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1721
Shamela0021605-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2423
Shamela0021605-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2222
Shamela0021605-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1341
Shamela0021605-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9221
Shamela0021605-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1925
Shamela0021605-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        21355
Shamela0021605-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1266
Shamela0021605-ara1_Shamela0010802-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1992
Shamela0021605-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8369
Shamela0021605-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1646
Shamela0021605-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1159
Shamela0021605-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5564
Shamela0021605-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5681
Shamela0021605-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3703
Shamela0021605-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        25250
Shamela0021605-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9323
Shamela0021605-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10164
Shamela0021605-ara1_Shamela0011083-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54         979
Shamela0021605-ara1_Shamela0011118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3659
Shamela0021605-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1698
Shamela0021605-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1790
Shamela0021605-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1084
Shamela0021605-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2221
Shamela0021605-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2233
Shamela0021605-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1928
Shamela0021605-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1153
Shamela0021605-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         862
Shamela0021605-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8766
Shamela0021605-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1618
Shamela0021605-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1690
Shamela0021605-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8301
Shamela0021605-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3650
Shamela0021605-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5088
Shamela0021605-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1247
Shamela0021605-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1401
Shamela0021605-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2950
Shamela0021605-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15       122282
Shamela0021605-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1440
Shamela0021605-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        10174
Shamela0021605-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        15711
Shamela0021605-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7305
Shamela0021605-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        10493
Shamela0021605-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        17701
Shamela0021605-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5363
Shamela0021605-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1838
Shamela0021605-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1654
Shamela0021605-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        40636
Shamela0021605-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        11413
Shamela0021605-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         994
Shamela0021605-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1785
Shamela0021605-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1007
Shamela0021605-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        17090
Shamela0021605-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1423
Shamela0021605-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4308
Shamela0021605-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2700
Shamela0021605-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2396
Shamela0021605-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2702
Shamela0021605-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2975
Shamela0021605-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        9610
Shamela0021605-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1000
Shamela0021605-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        4153
Shamela0021605-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4549
Shamela0021605-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6051
Shamela0021605-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1134
Shamela0021605-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1070
Shamela0021605-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        16349
Shamela0021605-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1127
Shamela0021605-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        37772
Shamela0021605-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1241
Shamela0021605-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       128874
Shamela0021605-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        14790
Shamela0021605-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1631
Shamela0021605-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1387
Shamela0021605-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        19721
Shamela0021605-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        5705
Shamela0021605-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        14274
Shamela0021605-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        32245
Shamela0021605-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2096
Shamela0021605-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1807
Shamela0021605-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         953
Shamela0021605-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3096
Shamela0021605-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27         994
Shamela0021605-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1638
Shamela0021605-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1538
Shamela0021605-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        6105
Shamela0021605-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1331
Shamela0021605-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3086
Shamela0021605-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2344
Shamela0021605-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1962
Shamela0021605-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3334
Shamela0021605-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1977
Shamela0021605-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2698
Shamela0021605-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1120
Shamela0021605-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3273
Shamela0021605-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2904
Shamela0021605-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        7888
Shamela0021605-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2656
Shamela0021605-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1407
Shamela0021605-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6330
Shamela0021605-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        10183
Shamela0021605-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1182
Shamela0021605-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7226
Shamela0021605-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        15915
Shamela0021605-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        3631
Shamela0021605-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1077
Shamela0021605-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        19256
Shamela0021605-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5741
Shamela0021605-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1833
Shamela0021605-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3718
Shamela0021605-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4629
Shamela0021605-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2887
Shamela0021605-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1563
Shamela0021605-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4374
Shamela0021605-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1519
Shamela0021605-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        16447
Shamela0021605-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        17165
Shamela0021605-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1600
Shamela0021605-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         870
Shamela0021605-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1096
Shamela0021605-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        14638
Shamela0021605-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2568
Shamela0021605-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2176
Shamela0021605-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        11156
Shamela0021605-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1459
Shamela0021605-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1493
Shamela0021605-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        12732
Shamela0021605-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1955
Shamela0021605-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1956
Shamela0021605-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1921
Shamela0021605-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2041
Shamela0021605-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        44699
Shamela0021605-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1271
Shamela0021605-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3518
Shamela0021605-ara1_Shamela0021571-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2403
Shamela0021605-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        15950
Shamela0021605-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        7522
Shamela0021605-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        21933
Shamela0021605-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3840
Shamela0021605-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04       188885
Shamela0021605-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3671
Shamela0021605-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1971
Shamela0021605-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10320
Shamela0021605-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9330
Shamela0021605-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5792
Shamela0021605-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        98264
Shamela0021605-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2162
Shamela0021605-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4009
Shamela0021605-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        33087
Shamela0021605-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        9740
Shamela0021605-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3155
Shamela0021605-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2850
Shamela0021605-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        14240
Shamela0021605-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1590
Shamela0021605-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6226
Shamela0021605-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7383
Shamela0021605-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3288
Shamela0021605-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3954
Shamela0021605-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8465
Shamela0021605-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        7275
Shamela0021605-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        4565
Shamela0021605-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        10320
Shamela0021605-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         984
Shamela0021605-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2974
Shamela0021605-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6070
Shamela0021605-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        13133
Shamela0021605-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1616
Shamela0021605-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       100840
Shamela0021605-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5897
Shamela0021605-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        11262
Shamela0021605-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        8593
Shamela0021605-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        10029
Shamela0021605-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1962
Shamela0021605-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        27649
Shamela0021605-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       251362
Shamela0021605-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        8068
Shamela0021605-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5878
Shamela0021605-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        19233
Shamela0021605-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        23490
Shamela0021605-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        13450
Shamela0021605-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        25642
Shamela0021605-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        19032
Shamela0021605-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        8256
Shamela0021605-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5101
Shamela0021605-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        8089
Shamela0021605-ara1_Shamela0022340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1691
Shamela0021605-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4573
Shamela0021605-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1097
Shamela0021605-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        30933
Shamela0021605-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1062
Shamela0021605-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1011
Shamela0021605-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1442
Shamela0021605-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        14416
Shamela0021605-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5506
Shamela0021605-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1103
Shamela0021605-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1951
Shamela0021605-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2432
Shamela0021605-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2168
Shamela0021605-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        50199
Shamela0021605-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        6895
Shamela0021605-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2198
Shamela0021605-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1619
Shamela0021605-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2091
Shamela0021605-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1645
Shamela0021605-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2108
Shamela0021605-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        49151
Shamela0021605-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        6278
Shamela0021605-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14698
Shamela0021605-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1248
Shamela0021605-ara1_Shamela0023361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         966
Shamela0021605-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5270
Shamela0021605-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1315
Shamela0021605-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        11843
Shamela0021605-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        17035
Shamela0021605-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5203
Shamela0021605-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2375
Shamela0021605-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4656
Shamela0021605-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        8663
Shamela0021605-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1798
Shamela0021605-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2422
Shamela0021605-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        26022
Shamela0021605-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9224
Shamela0021605-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        39207
Shamela0021605-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1084
Shamela0021605-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        28571
Shamela0021605-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1649
Shamela0021605-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3264
Shamela0021605-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        11467
Shamela0021605-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        12507
Shamela0021605-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3602
Shamela0021605-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        24087
Shamela0021605-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2899
Shamela0021605-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        7738
Shamela0021605-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3655
Shamela0021605-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4160
Shamela0021605-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3960
Shamela0021605-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        6536
Shamela0021605-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        30305
Shamela0021605-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        3822
Shamela0021605-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4514
Shamela0021605-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3303
Shamela0021605-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        67371
Shamela0021605-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        73647
Shamela0021605-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2095
Shamela0021605-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        14534
Shamela0021605-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        7023
Shamela0021605-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1103
Shamela0021605-ara1_Shamela0026099-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6081
Shamela0021605-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4595
Shamela0021605-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1349
Shamela0021605-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3947
Shamela0021605-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1638
Shamela0021605-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        5143
Shamela0021605-ara1_Shamela0026462-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1234
Shamela0021605-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3028
Shamela0021605-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1831
Shamela0021605-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2113
Shamela0021605-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1100
Shamela0021605-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1195
Shamela0021605-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        11954
Shamela0021605-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1084
Shamela0021605-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1282
Shamela0021605-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4396
Shamela0021605-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1703
Shamela0021605-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1168
Shamela0021605-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1495
Shamela0021605-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4825
Shamela0021605-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1945
Shamela0021605-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        16569
Shamela0021605-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1091
Shamela0021605-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1726
Shamela0021605-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2558
Shamela0021605-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6282
Shamela0021605-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1537
Shamela0021605-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1277
Shamela0021605-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2147
Shamela0021605-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        27999
Shamela0021605-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5588
Shamela0021605-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1056
Shamela0021605-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3679
Shamela0021605-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1557
Shamela0021605-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1816
Shamela0021605-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2413
Shamela0021605-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1479
Shamela0021605-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1011
Shamela0021605-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3303
Shamela0021605-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1706
Shamela0021605-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2359
Shamela0021605-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        2407
Shamela0021605-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8389
Shamela0021605-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        12454
Shamela0021605-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        11516
Shamela0021605-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         947
Shamela0021605-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49         975
Shamela0021605-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        52194
Shamela0021605-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1028
Shamela0021605-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        10914
Shamela0021605-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5450
Shamela0021605-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1809
Shamela0021605-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        18790
Shamela0021605-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        20069
Shamela0021605-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2433
Shamela0021605-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         940
Shamela0021605-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1970
Shamela0021605-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        29578
Shamela0021605-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4498
Shamela0021605-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1248
Shamela0021605-ara1_Shamela0095580-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         912
Shamela0021605-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        9807
Shamela0021605-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5457
Shamela0021605-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        9623
Shamela0021605-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2121
Shamela0021605-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2101
Shamela0021605-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        21275
Shamela0021605-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        9599
Shamela0021605-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1524
Shamela0021605-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        35470
Shamela0021605-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1084
Shamela0021605-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         954
Shamela0021605-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        28373
Shamela0021605-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        8936
Shamela0021605-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         941
Shamela0021605-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10080
Shamela0021605-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5963
Shamela0021605-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1082
Shamela0021605-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        1483
Shamela0021605-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2291
Shamela0021605-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1540
Shamela0021605-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2613
Shamela0021605-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         942
Shamela0021605-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1510
Shamela0021605-ara1_Shia000147Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1812
Shamela0021605-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6626
Shamela0021605-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1178
Shamela0021605-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2998
Shamela0021605-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        9054
Shamela0021605-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        13149
Shamela0021605-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        2694
Shamela0021605-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        36417
Shamela0021605-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3390
Shamela0021605-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        27331
Shamela0021605-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2403
Shamela0021605-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1007
Shamela0021605-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        19445
Shamela0021605-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        15121
Shamela0021605-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1434
Shamela0021605-ara1_Shia001130-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        1334
Shamela0021605-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1380
Shamela0021605-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1459
Shamela0021605-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1067
Shamela0021605-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3110
Shamela0021605-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2016
Shamela0021605-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1823
Shamela0021605-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        2204
Shamela0021605-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1308
Shamela0021605-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1764
Shamela0021605-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3504
Shamela0021605-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1673
Shamela0021605-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2844
Shamela0021605-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        22012
Shamela0021605-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2802
Shamela0021605-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2596
Shamela0021605-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1488
Shamela0021605-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        10794
Shamela0021605-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1219
Shamela0021605-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1664
Shamela0021605-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2323
Shamela0021605-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        10570
Shamela0021605-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        16649
Shamela0021605-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        70364
Shamela0021605-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        12115
Shamela0021605-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        28651
Shamela0021605-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        3240
Shamela0021605-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1936
Shamela0021605-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2616
Shamela0021605-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3025
Shamela0021605-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        1051
Shamela0021605-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        11737
Shamela0021605-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        4919
Shamela0021605-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1373
Shamela0021605-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1501
Shamela0021605-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        6846
Shamela0021605-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        8089
Shamela0021605-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        14032
Shamela0021605-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        4388
Shamela0021605-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3924
Shamela0021605-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        9055
Shamela0021605-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2233
Shamela0021605-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        3385
Shamela0021605-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        2239
Shamela0021605-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1894
Shamela0021605-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1514
Shamela0021605-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        18620
Shamela0021605-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        6049
Shamela0021605-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1576
Shamela0021605-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2716
Shamela0021605-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1392
Shamela0021605-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        17998
Shamela0021605-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1624
Shamela0021605-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58         958
Shamela0021605-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        37449
Shamela0021605-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        34068
Shamela0021605-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        80902
Shamela0021605-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        7788
Shamela0021605-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        47628
Shamela0021605-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1294
Shamela0021605-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4682
Shamela0021605-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1437
Shamela0021605-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        46112
Shamela0021605-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        22838
Shamela0021605-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        8571
Shamela0021605-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1140
Shamela0021605-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        3500
Shamela0021605-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4862
Shamela0021605-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1100
Shamela0021605-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1398
Shamela0021605-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1097
Shamela0021605-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4482
Shamela0021605-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2104
Shamela0021605-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1801
Shamela0021605-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        35141
Shamela0021605-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2201
Shamela0021605-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2897
Shamela0021605-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        7374
Shamela0021605-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        54040
Shamela0021605-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        5408
Shamela0021605-ara1_Shia002754-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33         964
Shamela0021605-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        9838
Shamela0021605-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        3634
Shamela0021605-ara1_Shia002760-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2791
Shamela0021605-ara1_Shia002761Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        7701
Shamela0021605-ara1_Shia002764-ara1.csv      17-Mar-2020 14:47        2838
Shamela0021605-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3623
Shamela0021605-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        53084
Shamela0021605-ara1_Shia002914Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        51858
Shamela0021605-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        39301
Shamela0021605-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        8610
Shamela0021605-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2053
Shamela0021605-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1422
Shamela0021605-ara1_Shia002968-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1006
Shamela0021605-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1096
Shamela0021605-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59         973
Shamela0021605-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3723
Shamela0021605-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2886
Shamela0021605-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        4057
Shamela0021605-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1910
Shamela0021605-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        5413
Shamela0021605-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        34906
Shamela0021605-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        8609
Shamela0021605-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1068
Shamela0021605-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8398
Shamela0021605-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        2920
Shamela0021605-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        1843
Shamela0021605-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3392
Shamela0021605-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6327
Shamela0021605-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2852
Shamela0021605-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1424
Shamela0021605-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        41901
Shamela0021605-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2268
Shamela0021605-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2314
Shamela0021605-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1015
Shamela0021605-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        8505
Shamela0021605-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1782
Shamela0021605-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        5778
Shamela0021605-ara1_Shia003956-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        6850
Shamela0021605-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1277
Shamela0021605-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2972
Shamela0021605-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1366
Shamela0021605-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1123
Shamela0021605-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        5625
Shamela0021605-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1421
Shamela0021605-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1304
Shamela0021605-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58         903
Shamela0021605-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        8999
Shamela0021605-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        41969
Shamela0021605-ara1_Shia004486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1966
Shamela0021605-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1321
Shamela0021605-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        21918
Shamela0021605-ara1_Shia004512-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        1751
Shamela0021605-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46         968
Shamela0021605-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24         966
Shamela0021605-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1667
Shamela0021605-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2291
Shamela0021605-ara1_Shia004669Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1218
Shamela0021605-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1022