Index of /passim01022020/Shamela0021602-ara1/


../
Shamela0021602-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        14549
Shamela0021602-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        87717
Shamela0021602-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        18972
Shamela0021602-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3143
Shamela0021602-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        13314
Shamela0021602-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2564
Shamela0021602-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        24953
Shamela0021602-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        82320
Shamela0021602-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1269
Shamela0021602-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34       170236
Shamela0021602-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1903
Shamela0021602-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4018
Shamela0021602-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        33755
Shamela0021602-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2402
Shamela0021602-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         954
Shamela0021602-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2836
Shamela0021602-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1525
Shamela0021602-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        92073
Shamela0021602-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1128
Shamela0021602-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4692
Shamela0021602-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4818
Shamela0021602-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2717
Shamela0021602-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        16182
Shamela0021602-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        14776
Shamela0021602-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        39191
Shamela0021602-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        4943
Shamela0021602-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1660
Shamela0021602-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        4642
Shamela0021602-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        1682
Shamela0021602-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3442
Shamela0021602-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        3329
Shamela0021602-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1744
Shamela0021602-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3200
Shamela0021602-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        26108
Shamela0021602-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        8122
Shamela0021602-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        11427
Shamela0021602-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2618
Shamela0021602-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        47522
Shamela0021602-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1196
Shamela0021602-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1186
Shamela0021602-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        34599
Shamela0021602-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1497
Shamela0021602-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        41497
Shamela0021602-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1625
Shamela0021602-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        14543
Shamela0021602-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1447
Shamela0021602-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22         893
Shamela0021602-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1812
Shamela0021602-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1004
Shamela0021602-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        5436
Shamela0021602-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1221
Shamela0021602-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3285
Shamela0021602-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1100
Shamela0021602-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        3868
Shamela0021602-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        17133
Shamela0021602-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        20190
Shamela0021602-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        9473
Shamela0021602-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4617
Shamela0021602-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1164
Shamela0021602-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26         899
Shamela0021602-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        32284
Shamela0021602-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        6181
Shamela0021602-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        3618
Shamela0021602-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1551
Shamela0021602-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1147
Shamela0021602-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        3106
Shamela0021602-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        3141
Shamela0021602-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1837
Shamela0021602-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        1037
Shamela0021602-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        9268
Shamela0021602-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        31598
Shamela0021602-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3890
Shamela0021602-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1423
Shamela0021602-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1218
Shamela0021602-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1444
Shamela0021602-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1983
Shamela0021602-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        1890
Shamela0021602-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1803
Shamela0021602-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3374
Shamela0021602-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        6013
Shamela0021602-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3672
Shamela0021602-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7631
Shamela0021602-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1058
Shamela0021602-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2811
Shamela0021602-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        4803
Shamela0021602-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3526
Shamela0021602-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3347
Shamela0021602-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3152
Shamela0021602-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        2846
Shamela0021602-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        4960
Shamela0021602-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1432
Shamela0021602-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        20220
Shamela0021602-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        81654
Shamela0021602-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42         965
Shamela0021602-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3675
Shamela0021602-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3382
Shamela0021602-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        5388
Shamela0021602-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        3843
Shamela0021602-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1468
Shamela0021602-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        31634
Shamela0021602-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1199
Shamela0021602-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3609
Shamela0021602-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1477
Shamela0021602-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4887
Shamela0021602-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2624
Shamela0021602-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8231
Shamela0021602-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1716
Shamela0021602-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1609
Shamela0021602-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        24981
Shamela0021602-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9045
Shamela0021602-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2011
Shamela0021602-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1738
Shamela0021602-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2467
Shamela0021602-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1597
Shamela0021602-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1068
Shamela0021602-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        53255
Shamela0021602-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3201
Shamela0021602-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        16772
Shamela0021602-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1529
Shamela0021602-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        18827
Shamela0021602-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1325
Shamela0021602-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1738
Shamela0021602-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        29817
Shamela0021602-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2167
Shamela0021602-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         874
Shamela0021602-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3586
Shamela0021602-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        27136
Shamela0021602-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        90894
Shamela0021602-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2458
Shamela0021602-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2633
Shamela0021602-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        23545
Shamela0021602-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1619
Shamela0021602-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        12829
Shamela0021602-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7009
Shamela0021602-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2277
Shamela0021602-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3987
Shamela0021602-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        16730
Shamela0021602-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1078
Shamela0021602-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3242
Shamela0021602-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        19797
Shamela0021602-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        42515
Shamela0021602-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       168827
Shamela0021602-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        9899
Shamela0021602-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1347
Shamela0021602-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1833
Shamela0021602-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2437
Shamela0021602-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1816
Shamela0021602-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6586
Shamela0021602-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3787
Shamela0021602-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        26119
Shamela0021602-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4848
Shamela0021602-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2034
Shamela0021602-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3428
Shamela0021602-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        14814
Shamela0021602-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2494
Shamela0021602-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1669
Shamela0021602-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2042
Shamela0021602-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        6613
Shamela0021602-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        3408
Shamela0021602-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5775
Shamela0021602-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4691
Shamela0021602-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1464
Shamela0021602-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1592
Shamela0021602-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1247
Shamela0021602-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1233
Shamela0021602-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1348
Shamela0021602-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3939
Shamela0021602-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1104
Shamela0021602-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3549
Shamela0021602-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7479
Shamela0021602-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2238
Shamela0021602-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        55364
Shamela0021602-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        25923
Shamela0021602-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        30255
Shamela0021602-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3763
Shamela0021602-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        24436
Shamela0021602-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10045
Shamela0021602-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1515
Shamela0021602-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        77658
Shamela0021602-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        8415
Shamela0021602-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4002
Shamela0021602-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        2237
Shamela0021602-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2620
Shamela0021602-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4206
Shamela0021602-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        20930
Shamela0021602-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        13122
Shamela0021602-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2818
Shamela0021602-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1156
Shamela0021602-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       103682
Shamela0021602-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3757
Shamela0021602-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1552
Shamela0021602-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2544
Shamela0021602-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2149
Shamela0021602-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2571
Shamela0021602-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        34275
Shamela0021602-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2588
Shamela0021602-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3496
Shamela0021602-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1640
Shamela0021602-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        14231
Shamela0021602-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6329
Shamela0021602-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        16208
Shamela0021602-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31         978
Shamela0021602-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1424
Shamela0021602-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1742
Shamela0021602-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3266
Shamela0021602-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        19908
Shamela0021602-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2670
Shamela0021602-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3585
Shamela0021602-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2134
Shamela0021602-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2223
Shamela0021602-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1576
Shamela0021602-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1213
Shamela0021602-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1556
Shamela0021602-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        15115
Shamela0021602-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2949
Shamela0021602-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1537
Shamela0021602-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2144
Shamela0021602-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1621
Shamela0021602-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        6233
Shamela0021602-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1515
Shamela0021602-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4847
Shamela0021602-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        6085
Shamela0021602-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        23087
Shamela0021602-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7371
Shamela0021602-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       101633
Shamela0021602-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1349
Shamela0021602-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1646
Shamela0021602-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2502
Shamela0021602-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        7986
Shamela0021602-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1225
Shamela0021602-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        15992
Shamela0021602-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3104
Shamela0021602-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1098
Shamela0021602-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1157
Shamela0021602-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1768
Shamela0021602-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1214
Shamela0021602-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6725
Shamela0021602-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         968
Shamela0021602-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        18469
Shamela0021602-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4880
Shamela0021602-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1908
Shamela0021602-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3833
Shamela0021602-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3099
Shamela0021602-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1225
Shamela0021602-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1408
Shamela0021602-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3471
Shamela0021602-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1737
Shamela0021602-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2870
Shamela0021602-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       122548
Shamela0021602-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1018
Shamela0021602-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         912
Shamela0021602-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3173
Shamela0021602-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        7565
Shamela0021602-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        7757
Shamela0021602-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        4738
Shamela0021602-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4482
Shamela0021602-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1751
Shamela0021602-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        4099
Shamela0021602-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1719
Shamela0021602-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        14116
Shamela0021602-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1703
Shamela0021602-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        52034
Shamela0021602-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8496
Shamela0021602-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4506
Shamela0021602-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1728
Shamela0021602-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         900
Shamela0021602-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1322
Shamela0021602-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        29458
Shamela0021602-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1204
Shamela0021602-ara1_Shamela0012864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1059
Shamela0021602-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3801
Shamela0021602-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1225
Shamela0021602-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        39880
Shamela0021602-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1475
Shamela0021602-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        6498
Shamela0021602-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8212
Shamela0021602-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        20210
Shamela0021602-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2317
Shamela0021602-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        30522
Shamela0021602-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4615
Shamela0021602-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        36559
Shamela0021602-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        9101
Shamela0021602-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        11391
Shamela0021602-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:12        2094
Shamela0021602-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3493
Shamela0021602-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1134
Shamela0021602-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2035
Shamela0021602-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        7217
Shamela0021602-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4267
Shamela0021602-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6142
Shamela0021602-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2498
Shamela0021602-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2599
Shamela0021602-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1829
Shamela0021602-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        30311
Shamela0021602-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         975
Shamela0021602-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        11950
Shamela0021602-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2592
Shamela0021602-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5305
Shamela0021602-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         991
Shamela0021602-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2613
Shamela0021602-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        17928
Shamela0021602-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        29788
Shamela0021602-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1357
Shamela0021602-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        26173
Shamela0021602-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        8178
Shamela0021602-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1447
Shamela0021602-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1881
Shamela0021602-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        5790
Shamela0021602-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2067
Shamela0021602-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        22956
Shamela0021602-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         950
Shamela0021602-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        47076
Shamela0021602-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        21515
Shamela0021602-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7918
Shamela0021602-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        8150
Shamela0021602-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1307
Shamela0021602-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        22719
Shamela0021602-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        18864
Shamela0021602-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1296
Shamela0021602-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        13922
Shamela0021602-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2061
Shamela0021602-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        9745
Shamela0021602-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         996
Shamela0021602-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6297
Shamela0021602-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        20507
Shamela0021602-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2454
Shamela0021602-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        3343
Shamela0021602-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        36644
Shamela0021602-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1347
Shamela0021602-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4614
Shamela0021602-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2467
Shamela0021602-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        15563
Shamela0021602-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4016
Shamela0021602-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1122
Shamela0021602-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        16253
Shamela0021602-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1260
Shamela0021602-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        19570
Shamela0021602-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5367
Shamela0021602-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1369
Shamela0021602-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1712
Shamela0021602-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6706
Shamela0021602-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6594
Shamela0021602-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        2939
Shamela0021602-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        7037
Shamela0021602-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1766
Shamela0021602-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        2334
Shamela0021602-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2614
Shamela0021602-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6410
Shamela0021602-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        87014
Shamela0021602-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        34045
Shamela0021602-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3250
Shamela0021602-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        16462
Shamela0021602-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3783
Shamela0021602-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        35361
Shamela0021602-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2299
Shamela0021602-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2619
Shamela0021602-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2343
Shamela0021602-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1243
Shamela0021602-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1653
Shamela0021602-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4216
Shamela0021602-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2020
Shamela0021602-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        6342
Shamela0021602-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         883
Shamela0021602-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1795
Shamela0021602-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1757
Shamela0021602-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1846
Shamela0021602-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1401
Shamela0021602-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        30798
Shamela0021602-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1383
Shamela0021602-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         846
Shamela0021602-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1849
Shamela0021602-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1291
Shamela0021602-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2356
Shamela0021602-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4209
Shamela0021602-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2610
Shamela0021602-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3305
Shamela0021602-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3096
Shamela0021602-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14         938
Shamela0021602-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4058
Shamela0021602-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3582
Shamela0021602-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1968
Shamela0021602-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2392
Shamela0021602-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2929
Shamela0021602-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1469
Shamela0021602-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8908
Shamela0021602-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3797
Shamela0021602-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2405
Shamela0021602-ara1_Shamela0030738-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1830
Shamela0021602-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        5752
Shamela0021602-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1916
Shamela0021602-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1240
Shamela0021602-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2213
Shamela0021602-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        12568
Shamela0021602-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        2124
Shamela0021602-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2631
Shamela0021602-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1414
Shamela0021602-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        19541
Shamela0021602-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10199
Shamela0021602-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2788
Shamela0021602-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        8151
Shamela0021602-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        9735
Shamela0021602-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10357
Shamela0021602-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3337
Shamela0021602-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         953
Shamela0021602-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2099
Shamela0021602-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4522
Shamela0021602-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1057
Shamela0021602-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2889
Shamela0021602-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        6960
Shamela0021602-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        8930
Shamela0021602-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1433
Shamela0021602-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        30494
Shamela0021602-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42         999
Shamela0021602-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26         972
Shamela0021602-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        14188
Shamela0021602-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1535
Shamela0021602-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        14718
Shamela0021602-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        32593
Shamela0021602-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9751
Shamela0021602-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1829
Shamela0021602-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1615
Shamela0021602-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        4891
Shamela0021602-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3205
Shamela0021602-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        6738
Shamela0021602-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3634
Shamela0021602-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        3287
Shamela0021602-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        18518
Shamela0021602-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        7017
Shamela0021602-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        9408
Shamela0021602-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1682
Shamela0021602-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        7205
Shamela0021602-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        17484
Shamela0021602-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        3162
Shamela0021602-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2476
Shamela0021602-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        45525
Shamela0021602-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        3198
Shamela0021602-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6171
Shamela0021602-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        24672
Shamela0021602-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2872
Shamela0021602-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1024
Shamela0021602-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1349
Shamela0021602-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         913
Shamela0021602-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        4147
Shamela0021602-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1554
Shamela0021602-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        9015
Shamela0021602-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        19272
Shamela0021602-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1838
Shamela0021602-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4236
Shamela0021602-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        19763
Shamela0021602-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1658
Shamela0021602-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5592
Shamela0021602-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1086
Shamela0021602-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        59459
Shamela0021602-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1747
Shamela0021602-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        19333
Shamela0021602-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5210
Shamela0021602-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        6763
Shamela0021602-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         964
Shamela0021602-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1192
Shamela0021602-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58         946
Shamela0021602-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        1852
Shamela0021602-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        18244
Shamela0021602-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1621
Shamela0021602-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        13241
Shamela0021602-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8458
Shamela0021602-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        12291
Shamela0021602-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        13739
Shamela0021602-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1087
Shamela0021602-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2166
Shamela0021602-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1856
Shamela0021602-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5651
Shamela0021602-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1147
Shamela0021602-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8192
Shamela0021602-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        11345
Shamela0021602-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2119
Shamela0021602-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1541
Shamela0021602-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41         896
Shamela0021602-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        1957
Shamela0021602-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1133
Shamela0021602-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1268
Shamela0021602-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1869
Shamela0021602-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3757