Index of /passim01022020/Shamela0021598-ara1/


../
Shamela0021598-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        22860
Shamela0021598-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        6499
Shamela0021598-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00         913
Shamela0021598-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1808
Shamela0021598-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2842
Shamela0021598-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2504
Shamela0021598-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4465
Shamela0021598-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1287
Shamela0021598-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        22899
Shamela0021598-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1311
Shamela0021598-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1299
Shamela0021598-ara1_JK000115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1515
Shamela0021598-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1222
Shamela0021598-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        26586
Shamela0021598-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        2072
Shamela0021598-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        34446
Shamela0021598-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        5332
Shamela0021598-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        38463
Shamela0021598-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:17        5584
Shamela0021598-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       6751543
Shamela0021598-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        65034
Shamela0021598-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11      24834938
Shamela0021598-ara1_JK000212-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1005
Shamela0021598-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        1174
Shamela0021598-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        11165
Shamela0021598-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6257
Shamela0021598-ara1_JK000233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        1262
Shamela0021598-ara1_JK000244-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        1445
Shamela0021598-ara1_JK000245-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1676
Shamela0021598-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        58489
Shamela0021598-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        34622
Shamela0021598-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1363
Shamela0021598-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1503
Shamela0021598-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       1867165
Shamela0021598-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        26924
Shamela0021598-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        11680
Shamela0021598-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        8590
Shamela0021598-ara1_JK000304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       368966
Shamela0021598-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1914
Shamela0021598-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:06        10350
Shamela0021598-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1798
Shamela0021598-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        9004
Shamela0021598-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3304
Shamela0021598-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1128
Shamela0021598-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        17627
Shamela0021598-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        4129
Shamela0021598-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        2471
Shamela0021598-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        4329
Shamela0021598-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        10790
Shamela0021598-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2323
Shamela0021598-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22         937
Shamela0021598-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1754
Shamela0021598-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1215
Shamela0021598-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1184
Shamela0021598-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2239
Shamela0021598-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        39701
Shamela0021598-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6301
Shamela0021598-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28         954
Shamela0021598-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05        1017
Shamela0021598-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2158
Shamela0021598-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1388
Shamela0021598-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1485
Shamela0021598-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        14764
Shamela0021598-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1646
Shamela0021598-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:39        1989
Shamela0021598-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        9844
Shamela0021598-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        24479
Shamela0021598-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1832
Shamela0021598-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1082
Shamela0021598-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1069
Shamela0021598-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2141
Shamela0021598-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        13747
Shamela0021598-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         768
Shamela0021598-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1016
Shamela0021598-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         924
Shamela0021598-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1434
Shamela0021598-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        10749
Shamela0021598-ara1_JK001014-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2762
Shamela0021598-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        20026
Shamela0021598-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1847
Shamela0021598-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        97157
Shamela0021598-ara1_JK001179-ara1.csv       17-Mar-2020 17:49        2608
Shamela0021598-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2294
Shamela0021598-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        7162
Shamela0021598-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        19674
Shamela0021598-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        12668
Shamela0021598-ara1_JK001244-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01       302226
Shamela0021598-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1192
Shamela0021598-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3640
Shamela0021598-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2347
Shamela0021598-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        7233
Shamela0021598-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        37430
Shamela0021598-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        6814
Shamela0021598-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3213
Shamela0021598-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3450
Shamela0021598-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2466
Shamela0021598-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1068
Shamela0021598-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2290
Shamela0021598-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       296140
Shamela0021598-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1014
Shamela0021598-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2935
Shamela0021598-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        17814
Shamela0021598-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        1315
Shamela0021598-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1916
Shamela0021598-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1251
Shamela0021598-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        10234
Shamela0021598-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        18282
Shamela0021598-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        2461
Shamela0021598-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        7473
Shamela0021598-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3197
Shamela0021598-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        9438
Shamela0021598-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8422
Shamela0021598-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2270
Shamela0021598-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        4639
Shamela0021598-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2176
Shamela0021598-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2945
Shamela0021598-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1384
Shamela0021598-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        12484
Shamela0021598-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2495
Shamela0021598-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2302
Shamela0021598-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2148
Shamela0021598-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        35475
Shamela0021598-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1006
Shamela0021598-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4672
Shamela0021598-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        4411
Shamela0021598-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        7291
Shamela0021598-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        2529
Shamela0021598-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        9947
Shamela0021598-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        2122
Shamela0021598-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        2161
Shamela0021598-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1378
Shamela0021598-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3733
Shamela0021598-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        9468
Shamela0021598-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1778
Shamela0021598-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        3711
Shamela0021598-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1360
Shamela0021598-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        20084
Shamela0021598-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        54271
Shamela0021598-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23       152087
Shamela0021598-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        7179
Shamela0021598-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        22737
Shamela0021598-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1532
Shamela0021598-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        8600
Shamela0021598-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        31128
Shamela0021598-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       690574
Shamela0021598-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8771
Shamela0021598-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        11937
Shamela0021598-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5370
Shamela0021598-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       2126479
Shamela0021598-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25       266888
Shamela0021598-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         804
Shamela0021598-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8462
Shamela0021598-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2322
Shamela0021598-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2477
Shamela0021598-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        8043
Shamela0021598-ara1_JK009239-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15         939
Shamela0021598-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        4746
Shamela0021598-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2432
Shamela0021598-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        6690
Shamela0021598-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6566
Shamela0021598-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2324
Shamela0021598-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        22592
Shamela0021598-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        10300
Shamela0021598-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        17341
Shamela0021598-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        18977
Shamela0021598-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2556
Shamela0021598-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1334
Shamela0021598-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        3940
Shamela0021598-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1581
Shamela0021598-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        13271
Shamela0021598-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51         909
Shamela0021598-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3587
Shamela0021598-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        36954
Shamela0021598-ara1_JK009330-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1157
Shamela0021598-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1668
Shamela0021598-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        32693
Shamela0021598-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1546
Shamela0021598-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1111
Shamela0021598-ara1_JK010408-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4546
Shamela0021598-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        4253
Shamela0021598-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1119
Shamela0021598-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        23465
Shamela0021598-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1692
Shamela0021598-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        8721
Shamela0021598-ara1_JK010771-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2387
Shamela0021598-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1643
Shamela0021598-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        3372
Shamela0021598-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        86152
Shamela0021598-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1027
Shamela0021598-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1334
Shamela0021598-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3979
Shamela0021598-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         939
Shamela0021598-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2725
Shamela0021598-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1710
Shamela0021598-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1615
Shamela0021598-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1904
Shamela0021598-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3346
Shamela0021598-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       194836
Shamela0021598-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        4966
Shamela0021598-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:05        20664
Shamela0021598-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3517
Shamela0021598-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        21443
Shamela0021598-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        14045
Shamela0021598-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        20262
Shamela0021598-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        10064
Shamela0021598-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        46337
Shamela0021598-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         813
Shamela0021598-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3924
Shamela0021598-ara1_Shamela0000254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         981
Shamela0021598-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1940
Shamela0021598-ara1_Shamela0000321-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5969
Shamela0021598-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         956
Shamela0021598-ara1_Shamela0000397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1360
Shamela0021598-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11809
Shamela0021598-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        29617
Shamela0021598-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        51158
Shamela0021598-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        7036
Shamela0021598-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5197
Shamela0021598-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       102052
Shamela0021598-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3413
Shamela0021598-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1534
Shamela0021598-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        15852
Shamela0021598-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2122
Shamela0021598-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2708
Shamela0021598-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        24257
Shamela0021598-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        9452
Shamela0021598-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        51876
Shamela0021598-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6060
Shamela0021598-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       2514797
Shamela0021598-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        11122
Shamela0021598-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1361
Shamela0021598-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3612
Shamela0021598-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:34        3877
Shamela0021598-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2213
Shamela0021598-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1619
Shamela0021598-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4114
Shamela0021598-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1304
Shamela0021598-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4926
Shamela0021598-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        12572
Shamela0021598-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2866
Shamela0021598-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2140
Shamela0021598-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2202
Shamela0021598-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        43783
Shamela0021598-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        23663
Shamela0021598-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2897
Shamela0021598-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1572
Shamela0021598-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15881
Shamela0021598-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       181315
Shamela0021598-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6174
Shamela0021598-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17656
Shamela0021598-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        43153
Shamela0021598-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        16754
Shamela0021598-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3873
Shamela0021598-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       160998
Shamela0021598-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5661
Shamela0021598-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1266
Shamela0021598-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        59710
Shamela0021598-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        9577
Shamela0021598-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        11369
Shamela0021598-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        22287
Shamela0021598-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        36773
Shamela0021598-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22165
Shamela0021598-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        63502
Shamela0021598-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        20336
Shamela0021598-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1402
Shamela0021598-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5930
Shamela0021598-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1554
Shamela0021598-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        25134
Shamela0021598-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11222
Shamela0021598-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        10245
Shamela0021598-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        16812
Shamela0021598-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1081
Shamela0021598-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        46556
Shamela0021598-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        14688
Shamela0021598-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        21020
Shamela0021598-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1266
Shamela0021598-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        7718
Shamela0021598-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1577
Shamela0021598-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8704
Shamela0021598-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41      15083980
Shamela0021598-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        42733
Shamela0021598-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        17661
Shamela0021598-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        46146
Shamela0021598-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11380
Shamela0021598-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3914
Shamela0021598-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1135
Shamela0021598-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1623
Shamela0021598-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1064
Shamela0021598-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1185
Shamela0021598-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         830
Shamela0021598-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2840
Shamela0021598-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2211
Shamela0021598-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1712
Shamela0021598-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       187409
Shamela0021598-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        44344
Shamela0021598-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2796
Shamela0021598-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         935
Shamela0021598-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1870
Shamela0021598-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2334
Shamela0021598-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        24023
Shamela0021598-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        86110
Shamela0021598-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1223
Shamela0021598-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1979
Shamela0021598-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        10276
Shamela0021598-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3855
Shamela0021598-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         985
Shamela0021598-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1189
Shamela0021598-ara1_Shamela0006125-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1250
Shamela0021598-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        13184
Shamela0021598-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       415440
Shamela0021598-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8078
Shamela0021598-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        44819
Shamela0021598-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03       762864
Shamela0021598-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        38632
Shamela0021598-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1349
Shamela0021598-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5346
Shamela0021598-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14871
Shamela0021598-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         814
Shamela0021598-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4128
Shamela0021598-ara1_Shamela0006281-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1000
Shamela0021598-ara1_Shamela0006289-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4956
Shamela0021598-ara1_Shamela0006315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3338
Shamela0021598-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1239
Shamela0021598-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3582
Shamela0021598-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        9852
Shamela0021598-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1470
Shamela0021598-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2201
Shamela0021598-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         996
Shamela0021598-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        29439
Shamela0021598-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1775
Shamela0021598-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8799
Shamela0021598-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        62348
Shamela0021598-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1384
Shamela0021598-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12909
Shamela0021598-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1204
Shamela0021598-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1814
Shamela0021598-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2487
Shamela0021598-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2000
Shamela0021598-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7784
Shamela0021598-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1587
Shamela0021598-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3288
Shamela0021598-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        39713
Shamela0021598-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7505
Shamela0021598-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        13199
Shamela0021598-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1005
Shamela0021598-ara1_Shamela0007315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1004
Shamela0021598-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8231
Shamela0021598-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2204
Shamela0021598-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2285
Shamela0021598-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        15335
Shamela0021598-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3120
Shamela0021598-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5456
Shamela0021598-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1932
Shamela0021598-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         956
Shamela0021598-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3747
Shamela0021598-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         911
Shamela0021598-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        18584
Shamela0021598-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2574
Shamela0021598-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3603
Shamela0021598-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4917
Shamela0021598-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        2993
Shamela0021598-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        50404
Shamela0021598-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       120340
Shamela0021598-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7665
Shamela0021598-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2850
Shamela0021598-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2332
Shamela0021598-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1130
Shamela0021598-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2176
Shamela0021598-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1895
Shamela0021598-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2634
Shamela0021598-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        12793
Shamela0021598-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        42161
Shamela0021598-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        34444
Shamela0021598-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        18972
Shamela0021598-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        38606
Shamela0021598-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1401
Shamela0021598-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        50750
Shamela0021598-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        24700
Shamela0021598-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9587
Shamela0021598-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        2140
Shamela0021598-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2627
Shamela0021598-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1976
Shamela0021598-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2215
Shamela0021598-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4075
Shamela0021598-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        11764
Shamela0021598-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4126
Shamela0021598-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4066
Shamela0021598-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2269
Shamela0021598-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9332
Shamela0021598-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1225
Shamela0021598-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       115517
Shamela0021598-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        9678
Shamela0021598-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        11903
Shamela0021598-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7894
Shamela0021598-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1296
Shamela0021598-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08      12588448
Shamela0021598-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1200
Shamela0021598-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        3396
Shamela0021598-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1466
Shamela0021598-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2238
Shamela0021598-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1506
Shamela0021598-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1630
Shamela0021598-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1213
Shamela0021598-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        9642
Shamela0021598-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7291
Shamela0021598-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3177
Shamela0021598-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1146
Shamela0021598-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       118553
Shamela0021598-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6207
Shamela0021598-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1220
Shamela0021598-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2670
Shamela0021598-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1491
Shamela0021598-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2413
Shamela0021598-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1234
Shamela0021598-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         853
Shamela0021598-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1748
Shamela0021598-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1781
Shamela0021598-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1489
Shamela0021598-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4776
Shamela0021598-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4758
Shamela0021598-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1929
Shamela0021598-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1549
Shamela0021598-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1849
Shamela0021598-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1119
Shamela0021598-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1191
Shamela0021598-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3106
Shamela0021598-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8298
Shamela0021598-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3583
Shamela0021598-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2156
Shamela0021598-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        3910
Shamela0021598-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        15582
Shamela0021598-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1402
Shamela0021598-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3238
Shamela0021598-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        18442
Shamela0021598-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        7159
Shamela0021598-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        33104
Shamela0021598-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        7223
Shamela0021598-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10779
Shamela0021598-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        13600
Shamela0021598-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5010
Shamela0021598-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        9213
Shamela0021598-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14047
Shamela0021598-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        16712
Shamela0021598-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3978
Shamela0021598-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        44202
Shamela0021598-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1080
Shamela0021598-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2595
Shamela0021598-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2372
Shamela0021598-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2292
Shamela0021598-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45       106230
Shamela0021598-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6801
Shamela0021598-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2064
Shamela0021598-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2659
Shamela0021598-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2614
Shamela0021598-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2202
Shamela0021598-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2160
Shamela0021598-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4458
Shamela0021598-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        10288
Shamela0021598-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1850
Shamela0021598-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7681
Shamela0021598-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2643
Shamela0021598-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1761
Shamela0021598-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8795
Shamela0021598-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4902
Shamela0021598-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1645
Shamela0021598-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2889
Shamela0021598-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1989
Shamela0021598-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        89569
Shamela0021598-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3105
Shamela0021598-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2641
Shamela0021598-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1749
Shamela0021598-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7254
Shamela0021598-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2556
Shamela0021598-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22        1856
Shamela0021598-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1709
Shamela0021598-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        63889
Shamela0021598-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        5614
Shamela0021598-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4660
Shamela0021598-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        13749
Shamela0021598-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        10972
Shamela0021598-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        23687
Shamela0021598-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3766
Shamela0021598-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        2429
Shamela0021598-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1803
Shamela0021598-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        15850
Shamela0021598-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3701
Shamela0021598-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6727
Shamela0021598-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2922
Shamela0021598-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3715
Shamela0021598-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        18429
Shamela0021598-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        19067
Shamela0021598-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        7359
Shamela0021598-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1418
Shamela0021598-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        38695
Shamela0021598-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1422
Shamela0021598-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40         940
Shamela0021598-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2982
Shamela0021598-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2146
Shamela0021598-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1128
Shamela0021598-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01       354295
Shamela0021598-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2295
Shamela0021598-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1355
Shamela0021598-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3635
Shamela0021598-ara1_Shamela0011370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        5365
Shamela0021598-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2131
Shamela0021598-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1013
Shamela0021598-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1136
Shamela0021598-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        8526
Shamela0021598-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1523
Shamela0021598-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3118
Shamela0021598-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       5042117
Shamela0021598-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10378
Shamela0021598-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       4460726
Shamela0021598-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4176
Shamela0021598-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        10909
Shamela0021598-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5094
Shamela0021598-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2507
Shamela0021598-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         926
Shamela0021598-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        5267
Shamela0021598-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2404
Shamela0021598-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4584
Shamela0021598-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4890
Shamela0021598-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2973
Shamela0021598-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1137
Shamela0021598-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1312
Shamela0021598-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1777
Shamela0021598-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5129
Shamela0021598-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5283
Shamela0021598-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2215
Shamela0021598-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        22908
Shamela0021598-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6052
Shamela0021598-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1523
Shamela0021598-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        6303
Shamela0021598-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8293
Shamela0021598-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5226
Shamela0021598-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2750
Shamela0021598-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        3077
Shamela0021598-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6346
Shamela0021598-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       7981957
Shamela0021598-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2015
Shamela0021598-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1227
Shamela0021598-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1049
Shamela0021598-ara1_Shamela0012092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4641
Shamela0021598-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        1787
Shamela0021598-ara1_Shamela0012153-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2201
Shamela0021598-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1313
Shamela0021598-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        51911
Shamela0021598-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        28167
Shamela0021598-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3398
Shamela0021598-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        18073
Shamela0021598-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        18065
Shamela0021598-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        7203
Shamela0021598-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        27230
Shamela0021598-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1488
Shamela0021598-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1674
Shamela0021598-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22         934
Shamela0021598-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4496
Shamela0021598-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1683
Shamela0021598-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6247
Shamela0021598-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1232
Shamela0021598-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8361
Shamela0021598-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5905
Shamela0021598-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2798
Shamela0021598-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         914
Shamela0021598-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        8167
Shamela0021598-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        10122
Shamela0021598-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1632
Shamela0021598-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1991
Shamela0021598-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1105
Shamela0021598-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2145
Shamela0021598-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1168
Shamela0021598-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1768
Shamela0021598-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4320
Shamela0021598-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9520
Shamela0021598-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4279
Shamela0021598-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2508
Shamela0021598-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2191
Shamela0021598-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2753
Shamela0021598-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3144
Shamela0021598-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3548
Shamela0021598-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1599
Shamela0021598-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1535
Shamela0021598-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1025
Shamela0021598-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        9051
Shamela0021598-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        9982
Shamela0021598-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7045
Shamela0021598-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4817
Shamela0021598-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1526
Shamela0021598-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2167
Shamela0021598-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        14951
Shamela0021598-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1352
Shamela0021598-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3018
Shamela0021598-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         829
Shamela0021598-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2193
Shamela0021598-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5479
Shamela0021598-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        23201
Shamela0021598-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4146
Shamela0021598-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1770
Shamela0021598-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5004
Shamela0021598-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12345
Shamela0021598-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        31256
Shamela0021598-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        43353
Shamela0021598-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        44661
Shamela0021598-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3901
Shamela0021598-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1262
Shamela0021598-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14648
Shamela0021598-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       6012609
Shamela0021598-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10588
Shamela0021598-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10310
Shamela0021598-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        11121
Shamela0021598-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        34173
Shamela0021598-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        16238
Shamela0021598-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4672
Shamela0021598-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5621
Shamela0021598-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        22943
Shamela0021598-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        34764
Shamela0021598-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08       192578
Shamela0021598-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17600
Shamela0021598-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3492
Shamela0021598-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1783
Shamela0021598-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4251
Shamela0021598-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        38808
Shamela0021598-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4818
Shamela0021598-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5297
Shamela0021598-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        25271
Shamela0021598-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       115697
Shamela0021598-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        52791
Shamela0021598-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8939
Shamela0021598-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        33760
Shamela0021598-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2025
Shamela0021598-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        35246
Shamela0021598-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       603575
Shamela0021598-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        36438
Shamela0021598-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        43408
Shamela0021598-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        75741
Shamela0021598-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        29419
Shamela0021598-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6627
Shamela0021598-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6830
Shamela0021598-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        33856
Shamela0021598-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        27243
Shamela0021598-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3540
Shamela0021598-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8787
Shamela0021598-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        24355
Shamela0021598-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3357
Shamela0021598-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8779
Shamela0021598-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4648
Shamela0021598-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       4381330
Shamela0021598-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       2746892
Shamela0021598-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5783
Shamela0021598-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3176
Shamela0021598-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1001
Shamela0021598-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2841
Shamela0021598-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        20754
Shamela0021598-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        17189
Shamela0021598-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2616
Shamela0021598-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1026
Shamela0021598-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6920
Shamela0021598-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         826
Shamela0021598-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4246
Shamela0021598-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4198
Shamela0021598-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        69473
Shamela0021598-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5590
Shamela0021598-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        12352
Shamela0021598-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5988
Shamela0021598-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9891
Shamela0021598-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2087
Shamela0021598-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1953
Shamela0021598-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        33768
Shamela0021598-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2770
Shamela0021598-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        3880
Shamela0021598-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8558
Shamela0021598-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        96389
Shamela0021598-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        13612
Shamela0021598-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        17810
Shamela0021598-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2497
Shamela0021598-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        29339
Shamela0021598-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3270
Shamela0021598-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5015
Shamela0021598-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        22473
Shamela0021598-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7439
Shamela0021598-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2992
Shamela0021598-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1154
Shamela0021598-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        30090
Shamela0021598-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1002
Shamela0021598-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        15631
Shamela0021598-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1519
Shamela0021598-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16442
Shamela0021598-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2114
Shamela0021598-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        13848
Shamela0021598-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        53997
Shamela0021598-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        26033
Shamela0021598-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        14387
Shamela0021598-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        3006
Shamela0021598-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        8454
Shamela0021598-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1641
Shamela0021598-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2417
Shamela0021598-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        6011
Shamela0021598-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1584
Shamela0021598-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11161
Shamela0021598-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        37912
Shamela0021598-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        92444
Shamela0021598-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1950
Shamela0021598-ara1_Shamela0026099-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1423
Shamela0021598-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41        1657
Shamela0021598-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1547
Shamela0021598-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1853
Shamela0021598-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3823
Shamela0021598-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3594
Shamela0021598-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25         931
Shamela0021598-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1605
Shamela0021598-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1565
Shamela0021598-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3352
Shamela0021598-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1429
Shamela0021598-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       212605
Shamela0021598-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5793
Shamela0021598-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        60538
Shamela0021598-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3280
Shamela0021598-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18127
Shamela0021598-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        9778
Shamela0021598-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3227
Shamela0021598-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2336
Shamela0021598-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        13437
Shamela0021598-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1072
Shamela0021598-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1019
Shamela0021598-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        49924
Shamela0021598-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9491
Shamela0021598-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1282
Shamela0021598-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        19598
Shamela0021598-ara1_Shamela0029458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3542
Shamela0021598-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1624
Shamela0021598-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3379
Shamela0021598-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4734
Shamela0021598-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4954
Shamela0021598-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2372
Shamela0021598-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1729
Shamela0021598-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1405
Shamela0021598-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6501
Shamela0021598-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1772
Shamela0021598-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3245
Shamela0021598-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         937
Shamela0021598-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1780
Shamela0021598-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1610
Shamela0021598-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         770
Shamela0021598-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2152
Shamela0021598-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2113
Shamela0021598-ara1_Shamela0031370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1388
Shamela0021598-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        14081
Shamela0021598-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2651
Shamela0021598-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        16163
Shamela0021598-ara1_Shamela0035120-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        12572
Shamela0021598-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4833
Shamela0021598-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3448
Shamela0021598-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        49937
Shamela0021598-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10655
Shamela0021598-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2194
Shamela0021598-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5893
Shamela0021598-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2202
Shamela0021598-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2195
Shamela0021598-ara1_Shamela0037344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15646
Shamela0021598-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        21296
Shamela0021598-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1798
Shamela0021598-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2229
Shamela0021598-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1647
Shamela0021598-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        32479
Shamela0021598-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1528
Shamela0021598-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2571
Shamela0021598-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2763
Shamela0021598-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5098
Shamela0021598-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1818
Shamela0021598-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03       205316
Shamela0021598-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2981
Shamela0021598-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1424
Shamela0021598-ara1_Shamela0096277-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2195
Shamela0021598-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        28602
Shamela0021598-ara1_Shamela0096606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1679
Shamela0021598-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2206
Shamela0021598-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9316
Shamela0021598-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2186
Shamela0021598-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1392
Shamela0021598-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5431
Shamela0021598-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        36959
Shamela0021598-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2859
Shamela0021598-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2090
Shamela0021598-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        15944
Shamela0021598-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4573
Shamela0021598-ara1_Shia000002-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        2397
Shamela0021598-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1954
Shamela0021598-ara1_Shia000024-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        2552
Shamela0021598-ara1_Shia000025-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1985
Shamela0021598-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1637
Shamela0021598-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        3516
Shamela0021598-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4107
Shamela0021598-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        11434
Shamela0021598-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3166
Shamela0021598-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5625
Shamela0021598-ara1_Shia000057Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2583
Shamela0021598-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4459
Shamela0021598-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        28498
Shamela0021598-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2117
Shamela0021598-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6928
Shamela0021598-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        15338
Shamela0021598-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2360
Shamela0021598-ara1_Shia000115-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2507
Shamela0021598-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1567
Shamela0021598-ara1_Shia000125-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        2273
Shamela0021598-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1662
Shamela0021598-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        5142
Shamela0021598-ara1_Shia000147Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1193
Shamela0021598-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        9646
Shamela0021598-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3810
Shamela0021598-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        45646
Shamela0021598-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2348
Shamela0021598-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6303
Shamela0021598-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1962
Shamela0021598-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        4061
Shamela0021598-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48         956
Shamela0021598-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1578
Shamela0021598-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4324
Shamela0021598-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3672
Shamela0021598-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        17615
Shamela0021598-ara1_Shia000261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4960
Shamela0021598-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         902
Shamela0021598-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2228
Shamela0021598-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4484
Shamela0021598-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         865
Shamela0021598-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17         877
Shamela0021598-ara1_Shia000297-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1607
Shamela0021598-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1848
Shamela0021598-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10750
Shamela0021598-ara1_Shia000365-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1642
Shamela0021598-ara1_Shia000374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2667
Shamela0021598-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4575
Shamela0021598-ara1_Shia000401Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2270
Shamela0021598-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1460
Shamela0021598-ara1_Shia000715-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1878
Shamela0021598-ara1_Shia000736Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12         852
Shamela0021598-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3272
Shamela0021598-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9708
Shamela0021598-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2904
Shamela0021598-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        35239
Shamela0021598-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        11204
Shamela0021598-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       426258
Shamela0021598-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       318103
Shamela0021598-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3391
Shamela0021598-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2891
Shamela0021598-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         902
Shamela0021598-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3263
Shamela0021598-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        46411
Shamela0021598-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        25845
Shamela0021598-ara1_Shia001082Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2317
Shamela0021598-ara1_Shia001084-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        4141
Shamela0021598-ara1_Shia001085Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1526
Shamela0021598-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4272
Shamela0021598-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1923
Shamela0021598-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:11        2214
Shamela0021598-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2461
Shamela0021598-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6129
Shamela0021598-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2215
Shamela0021598-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        13132
Shamela0021598-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2567
Shamela0021598-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14133
Shamela0021598-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09         904
Shamela0021598-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        3531
Shamela0021598-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1583
Shamela0021598-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2095
Shamela0021598-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1494
Shamela0021598-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        2550
Shamela0021598-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         985
Shamela0021598-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        3426
Shamela0021598-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1253
Shamela0021598-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        8289
Shamela0021598-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2022
Shamela0021598-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        6151
Shamela0021598-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2103
Shamela0021598-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4561
Shamela0021598-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        3753
Shamela0021598-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        72456
Shamela0021598-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2206
Shamela0021598-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        19597
Shamela0021598-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1771
Shamela0021598-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6571
Shamela0021598-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5741
Shamela0021598-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4318
Shamela0021598-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5973
Shamela0021598-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6475
Shamela0021598-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16850
Shamela0021598-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        65891
Shamela0021598-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        49487
Shamela0021598-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        18801
Shamela0021598-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        2160
Shamela0021598-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        11723
Shamela0021598-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13291
Shamela0021598-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1578
Shamela0021598-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24         913
Shamela0021598-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1333
Shamela0021598-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2196
Shamela0021598-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1750
Shamela0021598-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        2371
Shamela0021598-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        13771
Shamela0021598-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        9693
Shamela0021598-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        7426
Shamela0021598-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6775
Shamela0021598-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10635
Shamela0021598-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2711
Shamela0021598-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        16434
Shamela0021598-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        10744
Shamela0021598-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1598
Shamela0021598-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34         885
Shamela0021598-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2395
Shamela0021598-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1571
Shamela0021598-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18468
Shamela0021598-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        3194
Shamela0021598-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27         846
Shamela0021598-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1009
Shamela0021598-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6317
Shamela0021598-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        18209
Shamela0021598-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1367
Shamela0021598-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4198
Shamela0021598-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5920
Shamela0021598-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22602
Shamela0021598-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1238
Shamela0021598-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1759
Shamela0021598-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2208
Shamela0021598-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4897
Shamela0021598-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1293
Shamela0021598-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        9718
Shamela0021598-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        12882
Shamela0021598-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        67446
Shamela0021598-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        21344
Shamela0021598-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         965
Shamela0021598-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39         996
Shamela0021598-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4847
Shamela0021598-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11         992
Shamela0021598-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1425
Shamela0021598-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1051
Shamela0021598-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1131
Shamela0021598-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10505
Shamela0021598-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         968
Shamela0021598-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1860
Shamela0021598-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        37658
Shamela0021598-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1437
Shamela0021598-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         876
Shamela0021598-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        7748
Shamela0021598-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        66214
Shamela0021598-ara1_Shia002766Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1612
Shamela0021598-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4763
Shamela0021598-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1480
Shamela0021598-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1001
Shamela0021598-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2722
Shamela0021598-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2614
Shamela0021598-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2214
Shamela0021598-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5892
Shamela0021598-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1142
Shamela0021598-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1375
Shamela0021598-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        2336
Shamela0021598-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        3247
Shamela0021598-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        35640
Shamela0021598-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:34        2985
Shamela0021598-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2349
Shamela0021598-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1326
Shamela0021598-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1295
Shamela0021598-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2628
Shamela0021598-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1637
Shamela0021598-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2631
Shamela0021598-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10896
Shamela0021598-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4038
Shamela0021598-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2098
Shamela0021598-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1842
Shamela0021598-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2102
Shamela0021598-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        91875
Shamela0021598-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3221
Shamela0021598-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        6421
Shamela0021598-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2291
Shamela0021598-ara1_Shia003900-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        2032
Shamela0021598-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        62730
Shamela0021598-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3017
Shamela0021598-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7896
Shamela0021598-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2026
Shamela0021598-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2325
Shamela0021598-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        37456
Shamela0021598-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3938
Shamela0021598-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        8457
Shamela0021598-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        47200
Shamela0021598-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        41731
Shamela0021598-ara1_Shia003992-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1890
Shamela0021598-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1944
Shamela0021598-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2566
Shamela0021598-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1734
Shamela0021598-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1954
Shamela0021598-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2402
Shamela0021598-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2626
Shamela0021598-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1455
Shamela0021598-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        70856
Shamela0021598-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6636
Shamela0021598-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1969
Shamela0021598-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3567
Shamela0021598-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        3010
Shamela0021598-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2600
Shamela0021598-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        18468
Shamela0021598-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4016
Shamela0021598-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1144
Shamela0021598-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2666