Index of /passim01022020/Shamela0021589-ara1/


../
Shamela0021589-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        17071
Shamela0021589-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2368
Shamela0021589-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        7520
Shamela0021589-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4286
Shamela0021589-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2460
Shamela0021589-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1243
Shamela0021589-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2971
Shamela0021589-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1175
Shamela0021589-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        33670
Shamela0021589-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        4430
Shamela0021589-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        2382
Shamela0021589-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4492
Shamela0021589-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        4252
Shamela0021589-ara1_JK000115-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1043
Shamela0021589-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1085
Shamela0021589-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        23151
Shamela0021589-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        29560
Shamela0021589-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        4668
Shamela0021589-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        15523
Shamela0021589-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        17802
Shamela0021589-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2292
Shamela0021589-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        8990
Shamela0021589-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38         913
Shamela0021589-ara1_JK000255-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56       165012
Shamela0021589-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1872
Shamela0021589-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        10082
Shamela0021589-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        13631
Shamela0021589-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1083
Shamela0021589-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        6338
Shamela0021589-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        10344
Shamela0021589-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        26062
Shamela0021589-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3300
Shamela0021589-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1282
Shamela0021589-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1142
Shamela0021589-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7454
Shamela0021589-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        7693
Shamela0021589-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        7851
Shamela0021589-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1043
Shamela0021589-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2871
Shamela0021589-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        10511
Shamela0021589-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31         989
Shamela0021589-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        2199
Shamela0021589-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1164
Shamela0021589-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2815
Shamela0021589-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2289
Shamela0021589-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1481
Shamela0021589-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        4041
Shamela0021589-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16         905
Shamela0021589-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1556
Shamela0021589-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2245
Shamela0021589-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        8180
Shamela0021589-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        7472
Shamela0021589-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        15610
Shamela0021589-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3028
Shamela0021589-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        1421
Shamela0021589-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1422
Shamela0021589-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1597
Shamela0021589-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        9685
Shamela0021589-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4875
Shamela0021589-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2367
Shamela0021589-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1130
Shamela0021589-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09         986
Shamela0021589-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1802
Shamela0021589-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1551
Shamela0021589-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43         840
Shamela0021589-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3611
Shamela0021589-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        33869
Shamela0021589-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1849
Shamela0021589-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        10291
Shamela0021589-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2379
Shamela0021589-ara1_JK000989-ara1.csv       17-Mar-2020 15:34        2275
Shamela0021589-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1988
Shamela0021589-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1797
Shamela0021589-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1964
Shamela0021589-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        14652
Shamela0021589-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        2268
Shamela0021589-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        2239
Shamela0021589-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        4830
Shamela0021589-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        3318
Shamela0021589-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        10223
Shamela0021589-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        9128
Shamela0021589-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        14958
Shamela0021589-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1560
Shamela0021589-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1152
Shamela0021589-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         979
Shamela0021589-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2659
Shamela0021589-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2857
Shamela0021589-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        5578
Shamela0021589-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        7572
Shamela0021589-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1440
Shamela0021589-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3618
Shamela0021589-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4466
Shamela0021589-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3187
Shamela0021589-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        4689
Shamela0021589-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1442
Shamela0021589-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1543
Shamela0021589-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        23697
Shamela0021589-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3086
Shamela0021589-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3160
Shamela0021589-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1877
Shamela0021589-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:09        1065
Shamela0021589-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1752
Shamela0021589-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3836
Shamela0021589-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1269
Shamela0021589-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2522
Shamela0021589-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        8283
Shamela0021589-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2496
Shamela0021589-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        30713
Shamela0021589-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        9439
Shamela0021589-ara1_JK006903-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        4087
Shamela0021589-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1338
Shamela0021589-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         981
Shamela0021589-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3771
Shamela0021589-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        4618
Shamela0021589-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1238
Shamela0021589-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1267
Shamela0021589-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37         787
Shamela0021589-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        13979
Shamela0021589-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1150
Shamela0021589-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8518
Shamela0021589-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        9107
Shamela0021589-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        10069
Shamela0021589-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        54132
Shamela0021589-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1320
Shamela0021589-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        3061
Shamela0021589-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        29024
Shamela0021589-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1123
Shamela0021589-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        7283
Shamela0021589-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        24176
Shamela0021589-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1949
Shamela0021589-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        33350
Shamela0021589-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1426
Shamela0021589-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1248
Shamela0021589-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57         926
Shamela0021589-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2377
Shamela0021589-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        1246
Shamela0021589-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1019
Shamela0021589-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        6086
Shamela0021589-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2373
Shamela0021589-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        7596
Shamela0021589-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1331
Shamela0021589-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        3226
Shamela0021589-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5616
Shamela0021589-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        47965
Shamela0021589-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        23205
Shamela0021589-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        2592
Shamela0021589-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1489
Shamela0021589-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1400
Shamela0021589-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1667
Shamela0021589-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1062
Shamela0021589-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1236
Shamela0021589-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44         931
Shamela0021589-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1820
Shamela0021589-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        25990
Shamela0021589-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2964
Shamela0021589-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        27891
Shamela0021589-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1834
Shamela0021589-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1439
Shamela0021589-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        19666
Shamela0021589-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1593
Shamela0021589-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1445
Shamela0021589-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        23536
Shamela0021589-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19         980
Shamela0021589-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2507
Shamela0021589-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41         934
Shamela0021589-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        4000
Shamela0021589-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         999
Shamela0021589-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4403
Shamela0021589-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1450
Shamela0021589-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        5310
Shamela0021589-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        5294
Shamela0021589-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1049
Shamela0021589-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        22416
Shamela0021589-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       625499
Shamela0021589-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        16789
Shamela0021589-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        12261
Shamela0021589-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        19471
Shamela0021589-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1721
Shamela0021589-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1985
Shamela0021589-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2156
Shamela0021589-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1481
Shamela0021589-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11295
Shamela0021589-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3544
Shamela0021589-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3760
Shamela0021589-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        11383
Shamela0021589-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        28220
Shamela0021589-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        17141
Shamela0021589-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1008
Shamela0021589-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6229
Shamela0021589-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1562
Shamela0021589-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        93693
Shamela0021589-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24       117566
Shamela0021589-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2599
Shamela0021589-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        27676
Shamela0021589-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4303
Shamela0021589-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        41720
Shamela0021589-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1252
Shamela0021589-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        21136
Shamela0021589-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4074
Shamela0021589-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1260
Shamela0021589-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1966
Shamela0021589-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1202
Shamela0021589-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2031
Shamela0021589-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2541
Shamela0021589-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        46369
Shamela0021589-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5727
Shamela0021589-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        17267
Shamela0021589-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3381
Shamela0021589-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4354
Shamela0021589-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        10097
Shamela0021589-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        29595
Shamela0021589-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2121
Shamela0021589-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1103
Shamela0021589-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        22029
Shamela0021589-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        4456
Shamela0021589-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        16356
Shamela0021589-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2641
Shamela0021589-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        25993
Shamela0021589-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2080
Shamela0021589-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1102
Shamela0021589-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        51953
Shamela0021589-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        6239
Shamela0021589-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       102047
Shamela0021589-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        55926
Shamela0021589-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        47486
Shamela0021589-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        25124
Shamela0021589-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        64823
Shamela0021589-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        33161
Shamela0021589-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1265
Shamela0021589-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        38479
Shamela0021589-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2622
Shamela0021589-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1192
Shamela0021589-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        9910
Shamela0021589-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3488
Shamela0021589-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2018
Shamela0021589-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1131
Shamela0021589-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2263
Shamela0021589-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        11375
Shamela0021589-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1176
Shamela0021589-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        40467
Shamela0021589-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        14358
Shamela0021589-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        24717
Shamela0021589-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2628
Shamela0021589-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8205
Shamela0021589-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        21882
Shamela0021589-ara1_Shamela0003569-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1832
Shamela0021589-ara1_Shamela0003622-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1831
Shamela0021589-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        16463
Shamela0021589-ara1_Shamela0003863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1173
Shamela0021589-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1270
Shamela0021589-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        56142
Shamela0021589-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        32980
Shamela0021589-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        48717
Shamela0021589-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3727
Shamela0021589-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2045
Shamela0021589-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1372
Shamela0021589-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2360
Shamela0021589-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         960
Shamela0021589-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         939
Shamela0021589-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3149
Shamela0021589-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        9352
Shamela0021589-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2384
Shamela0021589-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       102532
Shamela0021589-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        20613
Shamela0021589-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5286
Shamela0021589-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2646
Shamela0021589-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        28226
Shamela0021589-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        52145
Shamela0021589-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3326
Shamela0021589-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1389
Shamela0021589-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1911
Shamela0021589-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        16403
Shamela0021589-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2396
Shamela0021589-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1223
Shamela0021589-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        11433
Shamela0021589-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5366
Shamela0021589-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        9675
Shamela0021589-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2860
Shamela0021589-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        20408
Shamela0021589-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1293
Shamela0021589-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1541
Shamela0021589-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6012
Shamela0021589-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        14926
Shamela0021589-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1109
Shamela0021589-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2341
Shamela0021589-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4669
Shamela0021589-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1083
Shamela0021589-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10910
Shamela0021589-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        3909
Shamela0021589-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        3008
Shamela0021589-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2012
Shamela0021589-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4966
Shamela0021589-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        55281
Shamela0021589-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2527
Shamela0021589-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        69672
Shamela0021589-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1405
Shamela0021589-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        4423
Shamela0021589-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1010
Shamela0021589-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4550
Shamela0021589-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        7142
Shamela0021589-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2046
Shamela0021589-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1324
Shamela0021589-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4407
Shamela0021589-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        13071
Shamela0021589-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        5324
Shamela0021589-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        10781
Shamela0021589-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1213
Shamela0021589-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1814
Shamela0021589-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4226
Shamela0021589-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1838
Shamela0021589-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1202
Shamela0021589-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        4228
Shamela0021589-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4073
Shamela0021589-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1798
Shamela0021589-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3140
Shamela0021589-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4471
Shamela0021589-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       1409530
Shamela0021589-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1122
Shamela0021589-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1910
Shamela0021589-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1675
Shamela0021589-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        13774
Shamela0021589-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        78127
Shamela0021589-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2738
Shamela0021589-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        97895
Shamela0021589-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2343
Shamela0021589-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1442
Shamela0021589-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4207
Shamela0021589-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2983
Shamela0021589-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4198
Shamela0021589-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        1441
Shamela0021589-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2493
Shamela0021589-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1216
Shamela0021589-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        73619
Shamela0021589-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        83510
Shamela0021589-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        50989
Shamela0021589-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3919
Shamela0021589-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1120
Shamela0021589-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10095
Shamela0021589-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        36807
Shamela0021589-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1158
Shamela0021589-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        39169
Shamela0021589-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        40703
Shamela0021589-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1510
Shamela0021589-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        3093
Shamela0021589-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2779
Shamela0021589-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1663
Shamela0021589-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5063
Shamela0021589-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1182
Shamela0021589-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        11704
Shamela0021589-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5304
Shamela0021589-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1119
Shamela0021589-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1135
Shamela0021589-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         925
Shamela0021589-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        14502
Shamela0021589-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        10245
Shamela0021589-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6992
Shamela0021589-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6158
Shamela0021589-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1915
Shamela0021589-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        21270
Shamela0021589-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1082
Shamela0021589-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1111
Shamela0021589-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1064
Shamela0021589-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         991
Shamela0021589-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2495
Shamela0021589-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        17451
Shamela0021589-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1698
Shamela0021589-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6415
Shamela0021589-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        51298
Shamela0021589-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7178
Shamela0021589-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        12053
Shamela0021589-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1312
Shamela0021589-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3457
Shamela0021589-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1045
Shamela0021589-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1107
Shamela0021589-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3080
Shamela0021589-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5054
Shamela0021589-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3156
Shamela0021589-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3391
Shamela0021589-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         982
Shamela0021589-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2170
Shamela0021589-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3602
Shamela0021589-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1698
Shamela0021589-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4462
Shamela0021589-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        16924
Shamela0021589-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1647
Shamela0021589-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3929
Shamela0021589-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        6480
Shamela0021589-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1411
Shamela0021589-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        14922
Shamela0021589-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1018
Shamela0021589-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5018
Shamela0021589-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1573
Shamela0021589-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        24564
Shamela0021589-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        22546
Shamela0021589-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        11512
Shamela0021589-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1915
Shamela0021589-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7959
Shamela0021589-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1759
Shamela0021589-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2891
Shamela0021589-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1096
Shamela0021589-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7161
Shamela0021589-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3703
Shamela0021589-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1894
Shamela0021589-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2020
Shamela0021589-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1558
Shamela0021589-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1328
Shamela0021589-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5906
Shamela0021589-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        8959
Shamela0021589-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        6896
Shamela0021589-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1886
Shamela0021589-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1028
Shamela0021589-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        8353
Shamela0021589-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1461
Shamela0021589-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        7113
Shamela0021589-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        7799
Shamela0021589-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5483
Shamela0021589-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        7454
Shamela0021589-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1710
Shamela0021589-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2900
Shamela0021589-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        73358
Shamela0021589-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1537
Shamela0021589-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3354
Shamela0021589-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1950
Shamela0021589-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        27605
Shamela0021589-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1441
Shamela0021589-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        5139
Shamela0021589-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        21956
Shamela0021589-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        22103
Shamela0021589-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2540
Shamela0021589-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2294
Shamela0021589-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31         985
Shamela0021589-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1178
Shamela0021589-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4713
Shamela0021589-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1299
Shamela0021589-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        7253
Shamela0021589-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2030
Shamela0021589-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1903
Shamela0021589-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1807
Shamela0021589-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3478
Shamela0021589-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        6225
Shamela0021589-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17447
Shamela0021589-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1787
Shamela0021589-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2207
Shamela0021589-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1030
Shamela0021589-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         986
Shamela0021589-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4975
Shamela0021589-ara1_Shamela0011196-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1057
Shamela0021589-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1051
Shamela0021589-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1040
Shamela0021589-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8424
Shamela0021589-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1236
Shamela0021589-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2196
Shamela0021589-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6066
Shamela0021589-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1125
Shamela0021589-ara1_Shamela0011370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2278
Shamela0021589-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1049
Shamela0021589-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        6433
Shamela0021589-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3542
Shamela0021589-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        33939
Shamela0021589-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1190
Shamela0021589-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        21708
Shamela0021589-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4193
Shamela0021589-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3696
Shamela0021589-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        19633
Shamela0021589-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        14415
Shamela0021589-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2198
Shamela0021589-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1066
Shamela0021589-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1115
Shamela0021589-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3131
Shamela0021589-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1021
Shamela0021589-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1049
Shamela0021589-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1414
Shamela0021589-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        14147
Shamela0021589-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        17875
Shamela0021589-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5352
Shamela0021589-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2842
Shamela0021589-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1717
Shamela0021589-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1900
Shamela0021589-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1068
Shamela0021589-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        2479
Shamela0021589-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4125
Shamela0021589-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2022
Shamela0021589-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3612
Shamela0021589-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1007
Shamela0021589-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6710
Shamela0021589-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         972
Shamela0021589-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        6559
Shamela0021589-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        26582
Shamela0021589-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        2259
Shamela0021589-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        76077
Shamela0021589-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3690
Shamela0021589-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        2151
Shamela0021589-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        30026
Shamela0021589-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1665
Shamela0021589-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1298
Shamela0021589-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        6290
Shamela0021589-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1962
Shamela0021589-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1556
Shamela0021589-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1099
Shamela0021589-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4779
Shamela0021589-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1349
Shamela0021589-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1246
Shamela0021589-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1495
Shamela0021589-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1485
Shamela0021589-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3091
Shamela0021589-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1729
Shamela0021589-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1658
Shamela0021589-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1892
Shamela0021589-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        5230
Shamela0021589-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2350
Shamela0021589-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1195
Shamela0021589-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        11794
Shamela0021589-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4230
Shamela0021589-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8562
Shamela0021589-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1978
Shamela0021589-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1416
Shamela0021589-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2087
Shamela0021589-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1525
Shamela0021589-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1144
Shamela0021589-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2318
Shamela0021589-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1439
Shamela0021589-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3386
Shamela0021589-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2161
Shamela0021589-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1852
Shamela0021589-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        13815
Shamela0021589-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3484
Shamela0021589-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2144
Shamela0021589-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2718
Shamela0021589-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        24078
Shamela0021589-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3396
Shamela0021589-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        17017
Shamela0021589-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1393
Shamela0021589-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5353
Shamela0021589-ara1_Shamela0021516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1195
Shamela0021589-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        15653
Shamela0021589-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        20846
Shamela0021589-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7543
Shamela0021589-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1200
Shamela0021589-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        11841
Shamela0021589-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2436
Shamela0021589-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        43078
Shamela0021589-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2074
Shamela0021589-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4224
Shamela0021589-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1295
Shamela0021589-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       2954929
Shamela0021589-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        31274
Shamela0021589-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        31323
Shamela0021589-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       114408
Shamela0021589-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7522
Shamela0021589-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12       137828
Shamela0021589-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        8190
Shamela0021589-ara1_Shamela0021610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        21664
Shamela0021589-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       109027
Shamela0021589-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17       125888
Shamela0021589-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        27785
Shamela0021589-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        17379
Shamela0021589-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        8175
Shamela0021589-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3736
Shamela0021589-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        16247
Shamela0021589-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2367
Shamela0021589-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7409
Shamela0021589-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        23287
Shamela0021589-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2962
Shamela0021589-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        10953
Shamela0021589-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        33315
Shamela0021589-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        15844
Shamela0021589-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2573
Shamela0021589-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        20465
Shamela0021589-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1210
Shamela0021589-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2960
Shamela0021589-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        24537
Shamela0021589-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        12250
Shamela0021589-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        30181
Shamela0021589-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2699
Shamela0021589-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        96995
Shamela0021589-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1217
Shamela0021589-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        22471
Shamela0021589-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6225
Shamela0021589-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        20093
Shamela0021589-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        42805
Shamela0021589-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        29292
Shamela0021589-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        31322
Shamela0021589-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        30814
Shamela0021589-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        24859
Shamela0021589-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6239
Shamela0021589-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        21008
Shamela0021589-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        4493
Shamela0021589-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        10043
Shamela0021589-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6978
Shamela0021589-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5262
Shamela0021589-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4622
Shamela0021589-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        16442
Shamela0021589-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2300
Shamela0021589-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        13838
Shamela0021589-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1209
Shamela0021589-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        11434
Shamela0021589-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8606
Shamela0021589-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        23447
Shamela0021589-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1013
Shamela0021589-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04         855
Shamela0021589-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2797
Shamela0021589-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1461
Shamela0021589-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4070
Shamela0021589-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        36659
Shamela0021589-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        8372
Shamela0021589-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3735
Shamela0021589-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5604
Shamela0021589-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2010
Shamela0021589-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        11268
Shamela0021589-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        3457
Shamela0021589-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2875
Shamela0021589-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3442
Shamela0021589-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1196
Shamela0021589-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        13699
Shamela0021589-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6121
Shamela0021589-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2942
Shamela0021589-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31         799
Shamela0021589-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        5259
Shamela0021589-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        9847
Shamela0021589-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7884
Shamela0021589-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5156
Shamela0021589-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1002
Shamela0021589-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3746
Shamela0021589-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        40225
Shamela0021589-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        8568
Shamela0021589-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4402
Shamela0021589-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        13414
Shamela0021589-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4624
Shamela0021589-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        3884
Shamela0021589-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        15711
Shamela0021589-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2146
Shamela0021589-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        9492
Shamela0021589-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        5198
Shamela0021589-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1411
Shamela0021589-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1389
Shamela0021589-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        2107
Shamela0021589-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11927
Shamela0021589-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        46225
Shamela0021589-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       116002
Shamela0021589-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2274
Shamela0021589-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1312
Shamela0021589-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1195
Shamela0021589-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1966
Shamela0021589-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2074
Shamela0021589-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1971
Shamela0021589-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1104
Shamela0021589-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3626
Shamela0021589-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        7953
Shamela0021589-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3226
Shamela0021589-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2257
Shamela0021589-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2851
Shamela0021589-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1160
Shamela0021589-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        24741
Shamela0021589-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         997
Shamela0021589-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3087
Shamela0021589-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1780
Shamela0021589-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1411
Shamela0021589-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6562
Shamela0021589-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3844
Shamela0021589-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1920
Shamela0021589-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1970
Shamela0021589-ara1_Shamela0026851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1011
Shamela0021589-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3343
Shamela0021589-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10605
Shamela0021589-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1970
Shamela0021589-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        43504
Shamela0021589-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1394
Shamela0021589-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        10580
Shamela0021589-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2743
Shamela0021589-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1912
Shamela0021589-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1050
Shamela0021589-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1206
Shamela0021589-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1477
Shamela0021589-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         923
Shamela0021589-ara1_Shamela0029796-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2446
Shamela0021589-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1051
Shamela0021589-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1050
Shamela0021589-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1075
Shamela0021589-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1184
Shamela0021589-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4577
Shamela0021589-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3016
Shamela0021589-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1215
Shamela0021589-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1930
Shamela0021589-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1038
Shamela0021589-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1411
Shamela0021589-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1864
Shamela0021589-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1017
Shamela0021589-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6869
Shamela0021589-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1704
Shamela0021589-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        3392
Shamela0021589-ara1_Shamela0035120-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1301
Shamela0021589-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         869
Shamela0021589-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         811
Shamela0021589-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1383
Shamela0021589-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        68850
Shamela0021589-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        2236
Shamela0021589-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4457
Shamela0021589-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2620
Shamela0021589-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3128
Shamela0021589-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        26620
Shamela0021589-ara1_Shamela0036572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1537
Shamela0021589-ara1_Shamela0037064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        8989
Shamela0021589-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7502
Shamela0021589-ara1_Shamela0037326-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        24749
Shamela0021589-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        7694
Shamela0021589-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        36421
Shamela0021589-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2956
Shamela0021589-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1232
Shamela0021589-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1214
Shamela0021589-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4096
Shamela0021589-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4186
Shamela0021589-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         967
Shamela0021589-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        21911
Shamela0021589-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1265
Shamela0021589-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        21794
Shamela0021589-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3915
Shamela0021589-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1376
Shamela0021589-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1379
Shamela0021589-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6625
Shamela0021589-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6486
Shamela0021589-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        33567
Shamela0021589-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1631
Shamela0021589-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        12449
Shamela0021589-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10288
Shamela0021589-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        3395
Shamela0021589-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5973
Shamela0021589-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5113
Shamela0021589-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1058
Shamela0021589-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5032
Shamela0021589-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1439
Shamela0021589-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2665
Shamela0021589-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1515
Shamela0021589-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1436
Shamela0021589-ara1_Shia000116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1376
Shamela0021589-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2022
Shamela0021589-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2257
Shamela0021589-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2491
Shamela0021589-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        3979
Shamela0021589-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4511
Shamela0021589-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1125
Shamela0021589-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2674
Shamela0021589-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2049
Shamela0021589-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1164
Shamela0021589-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1679
Shamela0021589-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        6520
Shamela0021589-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1681
Shamela0021589-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1374
Shamela0021589-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1121
Shamela0021589-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1283
Shamela0021589-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        19844
Shamela0021589-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        4185
Shamela0021589-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        44348
Shamela0021589-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1268
Shamela0021589-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9779
Shamela0021589-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11       704477
Shamela0021589-ara1_Shia000904-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44       170987
Shamela0021589-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        63489
Shamela0021589-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1086
Shamela0021589-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2455
Shamela0021589-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        27762
Shamela0021589-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        35994
Shamela0021589-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2375
Shamela0021589-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1267
Shamela0021589-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3353
Shamela0021589-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        7022
Shamela0021589-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1830
Shamela0021589-ara1_Shia001356-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1051
Shamela0021589-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2823
Shamela0021589-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1053
Shamela0021589-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1627
Shamela0021589-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6284
Shamela0021589-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1777
Shamela0021589-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        42871
Shamela0021589-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2313
Shamela0021589-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1490
Shamela0021589-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1730
Shamela0021589-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2439
Shamela0021589-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1663
Shamela0021589-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1708
Shamela0021589-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        21214
Shamela0021589-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        18444
Shamela0021589-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        64467
Shamela0021589-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        34603
Shamela0021589-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        13072
Shamela0021589-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        15859
Shamela0021589-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1053
Shamela0021589-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        3435
Shamela0021589-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2399
Shamela0021589-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        6871
Shamela0021589-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        14696
Shamela0021589-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        14173
Shamela0021589-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        12957
Shamela0021589-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1355
Shamela0021589-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4364
Shamela0021589-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7945
Shamela0021589-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        8780
Shamela0021589-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        16066
Shamela0021589-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        6474
Shamela0021589-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1237
Shamela0021589-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        51047
Shamela0021589-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2983
Shamela0021589-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2101
Shamela0021589-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1799
Shamela0021589-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3395
Shamela0021589-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1126
Shamela0021589-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        44914
Shamela0021589-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3347
Shamela0021589-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        9707
Shamela0021589-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        31715
Shamela0021589-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1460
Shamela0021589-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        10830
Shamela0021589-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        11752
Shamela0021589-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1312
Shamela0021589-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        10642
Shamela0021589-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        8674
Shamela0021589-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        60173
Shamela0021589-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8234
Shamela0021589-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         976
Shamela0021589-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5191
Shamela0021589-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         946
Shamela0021589-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39         951
Shamela0021589-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1282
Shamela0021589-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         979
Shamela0021589-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2481
Shamela0021589-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58         860
Shamela0021589-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        42137
Shamela0021589-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2681
Shamela0021589-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        4347
Shamela0021589-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        37729
Shamela0021589-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1311
Shamela0021589-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3391
Shamela0021589-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1485
Shamela0021589-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2673
Shamela0021589-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        4351
Shamela0021589-ara1_Shia002968-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1529
Shamela0021589-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3331
Shamela0021589-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1196
Shamela0021589-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2593
Shamela0021589-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1942
Shamela0021589-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        4688
Shamela0021589-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        22407
Shamela0021589-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        1407
Shamela0021589-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2317
Shamela0021589-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3838
Shamela0021589-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1021
Shamela0021589-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1837
Shamela0021589-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1286
Shamela0021589-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3551
Shamela0021589-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4992
Shamela0021589-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2141
Shamela0021589-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1826
Shamela0021589-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        45908
Shamela0021589-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1237
Shamela0021589-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1323
Shamela0021589-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1133
Shamela0021589-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3239
Shamela0021589-ara1_Shia003956-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        2642
Shamela0021589-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1136
Shamela0021589-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1707
Shamela0021589-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1995
Shamela0021589-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2065
Shamela0021589-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1823
Shamela0021589-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2962
Shamela0021589-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        3955
Shamela0021589-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1746
Shamela0021589-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6138
Shamela0021589-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2273
Shamela0021589-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        27301
Shamela0021589-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3252
Shamela0021589-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        3652
Shamela0021589-ara1_Shia004512-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        4282
Shamela0021589-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        1022
Shamela0021589-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        8894
Shamela0021589-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1836