Index of /passim01022020/Shamela0021550-ara1/


../
Shamela0021550-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       5385544
Shamela0021550-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        18085
Shamela0021550-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        3545
Shamela0021550-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        9830
Shamela0021550-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        13027
Shamela0021550-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        3838
Shamela0021550-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        87524
Shamela0021550-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4300
Shamela0021550-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        84983
Shamela0021550-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3303
Shamela0021550-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        8809
Shamela0021550-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        5047
Shamela0021550-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1316
Shamela0021550-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        36218
Shamela0021550-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        10506
Shamela0021550-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        16414
Shamela0021550-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3641
Shamela0021550-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1799
Shamela0021550-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        8604
Shamela0021550-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3846
Shamela0021550-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        7004
Shamela0021550-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        19626
Shamela0021550-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3857
Shamela0021550-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        11825
Shamela0021550-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36       322262
Shamela0021550-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        6622
Shamela0021550-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        43361
Shamela0021550-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3440
Shamela0021550-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        3038
Shamela0021550-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        19630
Shamela0021550-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        27032
Shamela0021550-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1528
Shamela0021550-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        7592
Shamela0021550-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1189
Shamela0021550-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3606
Shamela0021550-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        43298
Shamela0021550-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       254714
Shamela0021550-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        4489
Shamela0021550-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1184
Shamela0021550-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59         947
Shamela0021550-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        5089
Shamela0021550-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        27278
Shamela0021550-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1170
Shamela0021550-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        3019
Shamela0021550-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        64123
Shamela0021550-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        3281
Shamela0021550-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1081
Shamela0021550-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        5417
Shamela0021550-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4220
Shamela0021550-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1384
Shamela0021550-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2289
Shamela0021550-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4174
Shamela0021550-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        8401
Shamela0021550-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        8462
Shamela0021550-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        13173
Shamela0021550-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1986
Shamela0021550-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2886
Shamela0021550-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        1338
Shamela0021550-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2944
Shamela0021550-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        2460
Shamela0021550-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        9882
Shamela0021550-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2488
Shamela0021550-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4559
Shamela0021550-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7257
Shamela0021550-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1565
Shamela0021550-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:11        66572
Shamela0021550-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        9852
Shamela0021550-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        50708
Shamela0021550-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2028
Shamela0021550-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8493
Shamela0021550-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2345
Shamela0021550-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        55508
Shamela0021550-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2848
Shamela0021550-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1061
Shamela0021550-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        14199
Shamela0021550-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        8577
Shamela0021550-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2329
Shamela0021550-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        3056
Shamela0021550-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        14772
Shamela0021550-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1080
Shamela0021550-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        5096
Shamela0021550-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1787
Shamela0021550-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1266
Shamela0021550-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7643
Shamela0021550-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1116
Shamela0021550-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1618
Shamela0021550-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2173
Shamela0021550-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1393
Shamela0021550-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        20159
Shamela0021550-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        21551
Shamela0021550-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2313
Shamela0021550-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        7878
Shamela0021550-ara1_JK000665-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1619
Shamela0021550-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2931
Shamela0021550-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        5971
Shamela0021550-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        11266
Shamela0021550-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        9204
Shamela0021550-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         822
Shamela0021550-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1976
Shamela0021550-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1112
Shamela0021550-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        10400
Shamela0021550-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        11241
Shamela0021550-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        16214
Shamela0021550-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        7591
Shamela0021550-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        4040
Shamela0021550-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1899
Shamela0021550-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        16681
Shamela0021550-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        53702
Shamela0021550-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        19970
Shamela0021550-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2957
Shamela0021550-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3617
Shamela0021550-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1685
Shamela0021550-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1095
Shamela0021550-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        2565
Shamela0021550-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        2236
Shamela0021550-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09       276623
Shamela0021550-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       272055
Shamela0021550-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        36398
Shamela0021550-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        9486
Shamela0021550-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        3612
Shamela0021550-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1577
Shamela0021550-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        18093
Shamela0021550-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1329
Shamela0021550-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1294
Shamela0021550-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        39822
Shamela0021550-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4335
Shamela0021550-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2313
Shamela0021550-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4828
Shamela0021550-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51         938
Shamela0021550-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2453
Shamela0021550-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        7218
Shamela0021550-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        7433
Shamela0021550-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        45519
Shamela0021550-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        4097
Shamela0021550-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        1784
Shamela0021550-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1996
Shamela0021550-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        1888
Shamela0021550-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4357
Shamela0021550-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2106
Shamela0021550-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1952
Shamela0021550-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        8420
Shamela0021550-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        32481
Shamela0021550-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        8577
Shamela0021550-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1683
Shamela0021550-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1095
Shamela0021550-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        1460
Shamela0021550-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58         996
Shamela0021550-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        6097
Shamela0021550-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        23228
Shamela0021550-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        55222
Shamela0021550-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        15196
Shamela0021550-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        2384
Shamela0021550-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3298
Shamela0021550-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        5929
Shamela0021550-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        3321
Shamela0021550-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1078
Shamela0021550-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1230
Shamela0021550-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2416
Shamela0021550-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        9496
Shamela0021550-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        16281
Shamela0021550-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        48733
Shamela0021550-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        9256
Shamela0021550-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        7173
Shamela0021550-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        20074
Shamela0021550-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        30745
Shamela0021550-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        8525
Shamela0021550-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39         917
Shamela0021550-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        33855
Shamela0021550-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1820
Shamela0021550-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        40172
Shamela0021550-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5007
Shamela0021550-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        4733
Shamela0021550-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        4095
Shamela0021550-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        12851
Shamela0021550-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1496
Shamela0021550-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        14906
Shamela0021550-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        32922
Shamela0021550-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        56901
Shamela0021550-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        69940
Shamela0021550-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        2123
Shamela0021550-ara1_JK005016-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1861
Shamela0021550-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        9559
Shamela0021550-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49       276846
Shamela0021550-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        16061
Shamela0021550-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        6488
Shamela0021550-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        45584
Shamela0021550-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        21977
Shamela0021550-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        62306
Shamela0021550-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5825
Shamela0021550-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        5078
Shamela0021550-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1840
Shamela0021550-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6249
Shamela0021550-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1928
Shamela0021550-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        44378
Shamela0021550-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1964
Shamela0021550-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1620
Shamela0021550-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        16874
Shamela0021550-ara1_JK007003-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1121
Shamela0021550-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        27552
Shamela0021550-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1461
Shamela0021550-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1538
Shamela0021550-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1250
Shamela0021550-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2982
Shamela0021550-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01         941
Shamela0021550-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1989
Shamela0021550-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1038
Shamela0021550-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        9364
Shamela0021550-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        51613
Shamela0021550-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        3362
Shamela0021550-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        18305
Shamela0021550-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        6912
Shamela0021550-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       162629
Shamela0021550-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        6842
Shamela0021550-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        12673
Shamela0021550-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        14440
Shamela0021550-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        13181
Shamela0021550-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1116
Shamela0021550-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        9451
Shamela0021550-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        16809
Shamela0021550-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        29045
Shamela0021550-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1667
Shamela0021550-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        13012
Shamela0021550-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2318
Shamela0021550-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        8569
Shamela0021550-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4021
Shamela0021550-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2196
Shamela0021550-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        5188
Shamela0021550-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1272
Shamela0021550-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        6254
Shamela0021550-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:33        21633
Shamela0021550-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2936
Shamela0021550-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3941
Shamela0021550-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2896
Shamela0021550-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        26835
Shamela0021550-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1842
Shamela0021550-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        26726
Shamela0021550-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        88263
Shamela0021550-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        19761
Shamela0021550-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2012
Shamela0021550-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        20451
Shamela0021550-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        11638
Shamela0021550-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        56885
Shamela0021550-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        30241
Shamela0021550-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        13735
Shamela0021550-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2629
Shamela0021550-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2656
Shamela0021550-ara1_JK009289-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        5173
Shamela0021550-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5312
Shamela0021550-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7604
Shamela0021550-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7208
Shamela0021550-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        14385
Shamela0021550-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        56583
Shamela0021550-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1131
Shamela0021550-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1106
Shamela0021550-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1566
Shamela0021550-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        10600
Shamela0021550-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        10724
Shamela0021550-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2881
Shamela0021550-ara1_JK009402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1055
Shamela0021550-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1286
Shamela0021550-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        8159
Shamela0021550-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        9004
Shamela0021550-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        1251
Shamela0021550-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5158
Shamela0021550-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1318
Shamela0021550-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1293
Shamela0021550-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2095
Shamela0021550-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1260
Shamela0021550-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        27943
Shamela0021550-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        5366
Shamela0021550-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        10918
Shamela0021550-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1964
Shamela0021550-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1141
Shamela0021550-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41         890
Shamela0021550-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1522
Shamela0021550-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1597
Shamela0021550-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        8285
Shamela0021550-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        3412
Shamela0021550-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1492
Shamela0021550-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        31727
Shamela0021550-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        5860
Shamela0021550-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        4561
Shamela0021550-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        4464
Shamela0021550-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        13489
Shamela0021550-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        62187
Shamela0021550-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        5123
Shamela0021550-ara1_JK011357-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1072
Shamela0021550-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        7795
Shamela0021550-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1011
Shamela0021550-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1693
Shamela0021550-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1054
Shamela0021550-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        6466
Shamela0021550-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        25165
Shamela0021550-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        2199
Shamela0021550-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        7642
Shamela0021550-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        2744
Shamela0021550-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2202
Shamela0021550-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2024
Shamela0021550-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        8816
Shamela0021550-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        33654
Shamela0021550-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        11382
Shamela0021550-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1278
Shamela0021550-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        50129
Shamela0021550-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5261
Shamela0021550-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        87368
Shamela0021550-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        27709
Shamela0021550-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        19494
Shamela0021550-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        29862
Shamela0021550-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        14604
Shamela0021550-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4376
Shamela0021550-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        28500
Shamela0021550-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        8091
Shamela0021550-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1954
Shamela0021550-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         963
Shamela0021550-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1210
Shamela0021550-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1920
Shamela0021550-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        15901
Shamela0021550-ara1_Shamela0000397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1094
Shamela0021550-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4490
Shamela0021550-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        14638
Shamela0021550-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        64908
Shamela0021550-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       480522
Shamela0021550-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        34562
Shamela0021550-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4958
Shamela0021550-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        40619
Shamela0021550-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2880
Shamela0021550-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        8365
Shamela0021550-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4585
Shamela0021550-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         988
Shamela0021550-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        8588
Shamela0021550-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1956
Shamela0021550-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6182
Shamela0021550-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        7921
Shamela0021550-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       119402
Shamela0021550-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3390
Shamela0021550-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       126475
Shamela0021550-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        27037
Shamela0021550-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3896
Shamela0021550-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        29711
Shamela0021550-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2798
Shamela0021550-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1615
Shamela0021550-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         969
Shamela0021550-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2404
Shamela0021550-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1578
Shamela0021550-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        1784
Shamela0021550-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1733
Shamela0021550-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1203
Shamela0021550-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1096
Shamela0021550-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3177
Shamela0021550-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2681
Shamela0021550-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        16477
Shamela0021550-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2398
Shamela0021550-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2140
Shamela0021550-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        8914
Shamela0021550-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         852
Shamela0021550-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        9797
Shamela0021550-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6726
Shamela0021550-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4785
Shamela0021550-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        26363
Shamela0021550-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        7293
Shamela0021550-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1713
Shamela0021550-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       326311
Shamela0021550-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        10372
Shamela0021550-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10282
Shamela0021550-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        32977
Shamela0021550-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        25435
Shamela0021550-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1243
Shamela0021550-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1541
Shamela0021550-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        37750
Shamela0021550-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        93108
Shamela0021550-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        7531
Shamela0021550-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1089
Shamela0021550-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2945
Shamela0021550-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6675
Shamela0021550-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1047
Shamela0021550-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4431
Shamela0021550-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1256
Shamela0021550-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        13081
Shamela0021550-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1404
Shamela0021550-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        14019
Shamela0021550-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1656
Shamela0021550-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        75686
Shamela0021550-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       163668
Shamela0021550-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1080
Shamela0021550-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        30400
Shamela0021550-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        13940
Shamela0021550-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        56897
Shamela0021550-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       124384
Shamela0021550-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       143065
Shamela0021550-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1490
Shamela0021550-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       126191
Shamela0021550-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       146911
Shamela0021550-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4394
Shamela0021550-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        9587
Shamela0021550-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       135434
Shamela0021550-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        12583
Shamela0021550-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9025
Shamela0021550-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2207
Shamela0021550-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        21984
Shamela0021550-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        10364
Shamela0021550-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1063
Shamela0021550-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        21200
Shamela0021550-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        16375
Shamela0021550-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        15390
Shamela0021550-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        5818
Shamela0021550-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        39926
Shamela0021550-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       249984
Shamela0021550-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        27073
Shamela0021550-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5461
Shamela0021550-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1223
Shamela0021550-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        61689
Shamela0021550-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13         836
Shamela0021550-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1429
Shamela0021550-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        18563
Shamela0021550-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       173480
Shamela0021550-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       253494
Shamela0021550-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       116134
Shamela0021550-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7736
Shamela0021550-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4262
Shamela0021550-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1376
Shamela0021550-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4443
Shamela0021550-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        10040
Shamela0021550-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2483
Shamela0021550-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1253
Shamela0021550-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3702
Shamela0021550-ara1_Shamela0005555-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1241
Shamela0021550-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3289
Shamela0021550-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        20179
Shamela0021550-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2304
Shamela0021550-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2527
Shamela0021550-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1640
Shamela0021550-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         954
Shamela0021550-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3024
Shamela0021550-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3910
Shamela0021550-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4280
Shamela0021550-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        13355
Shamela0021550-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3457
Shamela0021550-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       222715
Shamela0021550-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        27000
Shamela0021550-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        10750
Shamela0021550-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         923
Shamela0021550-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7774
Shamela0021550-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        7408
Shamela0021550-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49         938
Shamela0021550-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1975
Shamela0021550-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        4857
Shamela0021550-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11026
Shamela0021550-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        30860
Shamela0021550-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3775
Shamela0021550-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         880
Shamela0021550-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1885
Shamela0021550-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2774
Shamela0021550-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        17985
Shamela0021550-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2631
Shamela0021550-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        23866
Shamela0021550-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        23829
Shamela0021550-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1287
Shamela0021550-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3817
Shamela0021550-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3549
Shamela0021550-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1004
Shamela0021550-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3143
Shamela0021550-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2114
Shamela0021550-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1269
Shamela0021550-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        11741
Shamela0021550-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12382
Shamela0021550-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5907
Shamela0021550-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9880
Shamela0021550-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1477
Shamela0021550-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3051
Shamela0021550-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9064
Shamela0021550-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2655
Shamela0021550-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1244
Shamela0021550-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15205
Shamela0021550-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        10497
Shamela0021550-ara1_Shamela0006494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4089
Shamela0021550-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        9810
Shamela0021550-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27         928
Shamela0021550-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3342
Shamela0021550-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        55277
Shamela0021550-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        10944
Shamela0021550-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1141
Shamela0021550-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        78948
Shamela0021550-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        26932
Shamela0021550-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        2048
Shamela0021550-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3673
Shamela0021550-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1737
Shamela0021550-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2692
Shamela0021550-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4222
Shamela0021550-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        15589
Shamela0021550-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3312
Shamela0021550-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1050
Shamela0021550-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        12260
Shamela0021550-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4863
Shamela0021550-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8995
Shamela0021550-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4406
Shamela0021550-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        2280
Shamela0021550-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        96725
Shamela0021550-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1808
Shamela0021550-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1076
Shamela0021550-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        7186
Shamela0021550-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        6910
Shamela0021550-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5364
Shamela0021550-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4612
Shamela0021550-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        5754
Shamela0021550-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         941
Shamela0021550-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2675
Shamela0021550-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1346
Shamela0021550-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        10024
Shamela0021550-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2102
Shamela0021550-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        19352
Shamela0021550-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4874
Shamela0021550-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1145
Shamela0021550-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2391
Shamela0021550-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17826
Shamela0021550-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2194
Shamela0021550-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1165
Shamela0021550-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2615
Shamela0021550-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        7007
Shamela0021550-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8653
Shamela0021550-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        9759
Shamela0021550-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         883
Shamela0021550-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3038
Shamela0021550-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3714
Shamela0021550-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2909
Shamela0021550-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2329
Shamela0021550-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        26523
Shamela0021550-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       124490
Shamela0021550-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        7442
Shamela0021550-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       207781
Shamela0021550-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4414
Shamela0021550-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3721
Shamela0021550-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1718
Shamela0021550-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1160
Shamela0021550-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        32111
Shamela0021550-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3323
Shamela0021550-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        8870
Shamela0021550-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        3065
Shamela0021550-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        3345
Shamela0021550-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        11165
Shamela0021550-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3346
Shamela0021550-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        23793
Shamela0021550-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        1902
Shamela0021550-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1430
Shamela0021550-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8875
Shamela0021550-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1005
Shamela0021550-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        16932
Shamela0021550-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1747
Shamela0021550-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1081
Shamela0021550-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2688
Shamela0021550-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        6201
Shamela0021550-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1345
Shamela0021550-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         854
Shamela0021550-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        3306
Shamela0021550-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        1582
Shamela0021550-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        1182
Shamela0021550-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1243
Shamela0021550-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1316
Shamela0021550-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5015
Shamela0021550-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        35683
Shamela0021550-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       179982
Shamela0021550-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       130716
Shamela0021550-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        14971
Shamela0021550-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3068
Shamela0021550-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        12879
Shamela0021550-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1542
Shamela0021550-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        26930
Shamela0021550-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        29943
Shamela0021550-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       197353
Shamela0021550-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        6501
Shamela0021550-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        15200
Shamela0021550-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        13115
Shamela0021550-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        3166
Shamela0021550-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1056
Shamela0021550-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4191
Shamela0021550-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7097
Shamela0021550-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        11486
Shamela0021550-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1295
Shamela0021550-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3851
Shamela0021550-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1259
Shamela0021550-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1139
Shamela0021550-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2679
Shamela0021550-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3649
Shamela0021550-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        9431
Shamela0021550-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        22728
Shamela0021550-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        54054
Shamela0021550-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        45575
Shamela0021550-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7426
Shamela0021550-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1109
Shamela0021550-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3018
Shamela0021550-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2131
Shamela0021550-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        9731
Shamela0021550-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        8376
Shamela0021550-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        7519
Shamela0021550-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1471
Shamela0021550-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        4683
Shamela0021550-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1308
Shamela0021550-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        17351
Shamela0021550-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8590
Shamela0021550-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2286
Shamela0021550-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        14363
Shamela0021550-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1801
Shamela0021550-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1142
Shamela0021550-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        53787
Shamela0021550-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        32760
Shamela0021550-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1875
Shamela0021550-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5373
Shamela0021550-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4978
Shamela0021550-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2308
Shamela0021550-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1145
Shamela0021550-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5133
Shamela0021550-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6820
Shamela0021550-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2489
Shamela0021550-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2318
Shamela0021550-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         983
Shamela0021550-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5480
Shamela0021550-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6690
Shamela0021550-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4719
Shamela0021550-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         823
Shamela0021550-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5753
Shamela0021550-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1254
Shamela0021550-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2129
Shamela0021550-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2842
Shamela0021550-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1417
Shamela0021550-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1073
Shamela0021550-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1299
Shamela0021550-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        48188
Shamela0021550-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1013
Shamela0021550-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2444
Shamela0021550-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        60513
Shamela0021550-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28         954
Shamela0021550-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        8420
Shamela0021550-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5371
Shamela0021550-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        8165
Shamela0021550-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2138
Shamela0021550-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         884
Shamela0021550-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        13573
Shamela0021550-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1312
Shamela0021550-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2907
Shamela0021550-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2624
Shamela0021550-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1342
Shamela0021550-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2800
Shamela0021550-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5475
Shamela0021550-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        13819
Shamela0021550-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        9057
Shamela0021550-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        8821
Shamela0021550-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        24703
Shamela0021550-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        14945
Shamela0021550-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        15119
Shamela0021550-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7815
Shamela0021550-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10210
Shamela0021550-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        20108
Shamela0021550-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53         915
Shamela0021550-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4694
Shamela0021550-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        42637
Shamela0021550-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        17608
Shamela0021550-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2035
Shamela0021550-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2182
Shamela0021550-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2785
Shamela0021550-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        6331
Shamela0021550-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        51159
Shamela0021550-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3044
Shamela0021550-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        18910
Shamela0021550-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1431
Shamela0021550-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        19708
Shamela0021550-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1244
Shamela0021550-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        8995
Shamela0021550-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1791
Shamela0021550-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        8567
Shamela0021550-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        25931
Shamela0021550-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        97924
Shamela0021550-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3304
Shamela0021550-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2593
Shamela0021550-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        52196
Shamela0021550-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4087
Shamela0021550-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1035
Shamela0021550-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3639
Shamela0021550-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        44923
Shamela0021550-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3775
Shamela0021550-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        57919
Shamela0021550-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        70424
Shamela0021550-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        38251
Shamela0021550-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        10377
Shamela0021550-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        4700
Shamela0021550-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        9775
Shamela0021550-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1120
Shamela0021550-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        54685
Shamela0021550-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1850
Shamela0021550-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7738
Shamela0021550-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1971
Shamela0021550-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1072
Shamela0021550-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        33351
Shamela0021550-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2295
Shamela0021550-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        3642
Shamela0021550-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1505
Shamela0021550-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        1001
Shamela0021550-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        8486
Shamela0021550-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        9263
Shamela0021550-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        38560
Shamela0021550-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        34205
Shamela0021550-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        6362
Shamela0021550-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       191618
Shamela0021550-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        34125
Shamela0021550-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        41152
Shamela0021550-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30         901
Shamela0021550-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4654
Shamela0021550-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2467
Shamela0021550-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1783
Shamela0021550-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2408
Shamela0021550-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2696
Shamela0021550-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2572
Shamela0021550-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1045
Shamela0021550-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        12368
Shamela0021550-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        52649
Shamela0021550-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4531
Shamela0021550-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        12225
Shamela0021550-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1307
Shamela0021550-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3886
Shamela0021550-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1023
Shamela0021550-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        12912
Shamela0021550-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        66182
Shamela0021550-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8973
Shamela0021550-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        15703
Shamela0021550-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4337
Shamela0021550-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        32328
Shamela0021550-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6227
Shamela0021550-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1842
Shamela0021550-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1161
Shamela0021550-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        4817
Shamela0021550-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1323
Shamela0021550-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49         943
Shamela0021550-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1009
Shamela0021550-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7341
Shamela0021550-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2057
Shamela0021550-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1028
Shamela0021550-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1600
Shamela0021550-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5788
Shamela0021550-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1292
Shamela0021550-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4339
Shamela0021550-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2042
Shamela0021550-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2495
Shamela0021550-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2200
Shamela0021550-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1377
Shamela0021550-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4934
Shamela0021550-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1236
Shamela0021550-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        22156
Shamela0021550-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         963
Shamela0021550-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19067
Shamela0021550-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1548
Shamela0021550-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        6872
Shamela0021550-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        42436
Shamela0021550-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1061
Shamela0021550-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        8574
Shamela0021550-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        8159
Shamela0021550-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        4714
Shamela0021550-ara1_Shamela0011454-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        2624
Shamela0021550-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        19178
Shamela0021550-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        10725
Shamela0021550-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2050
Shamela0021550-ara1_Shamela0011492-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2128
Shamela0021550-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        25689
Shamela0021550-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1093
Shamela0021550-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2497
Shamela0021550-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        11243
Shamela0021550-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4940
Shamela0021550-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11451
Shamela0021550-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2782
Shamela0021550-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28         967
Shamela0021550-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        16962
Shamela0021550-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1158
Shamela0021550-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1001
Shamela0021550-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8474
Shamela0021550-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3631
Shamela0021550-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        25854
Shamela0021550-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3449
Shamela0021550-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       109716
Shamela0021550-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14373
Shamela0021550-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        8055
Shamela0021550-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3200
Shamela0021550-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6443
Shamela0021550-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        18366
Shamela0021550-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1159
Shamela0021550-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        9632
Shamela0021550-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        35349
Shamela0021550-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        16908
Shamela0021550-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1175
Shamela0021550-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2130
Shamela0021550-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        2189
Shamela0021550-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1307
Shamela0021550-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        12378
Shamela0021550-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1992
Shamela0021550-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2175
Shamela0021550-ara1_Shamela0012153-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1667
Shamela0021550-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        21386
Shamela0021550-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        7141
Shamela0021550-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        59501
Shamela0021550-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2528
Shamela0021550-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        38738
Shamela0021550-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        21368
Shamela0021550-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        23214
Shamela0021550-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        12511
Shamela0021550-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1243
Shamela0021550-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        11065
Shamela0021550-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1801
Shamela0021550-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        31860
Shamela0021550-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2417
Shamela0021550-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2034
Shamela0021550-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        16958
Shamela0021550-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        34991
Shamela0021550-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3641
Shamela0021550-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        64941
Shamela0021550-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:44        3802
Shamela0021550-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        20028
Shamela0021550-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2723
Shamela0021550-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3628
Shamela0021550-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3188
Shamela0021550-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        5144
Shamela0021550-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        29786
Shamela0021550-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9890
Shamela0021550-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1038
Shamela0021550-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1794
Shamela0021550-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5271
Shamela0021550-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        7968
Shamela0021550-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1095
Shamela0021550-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3195
Shamela0021550-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        17801
Shamela0021550-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6418
Shamela0021550-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        38699
Shamela0021550-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        20216
Shamela0021550-ara1_Shamela0012882-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9628
Shamela0021550-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1065
Shamela0021550-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5814
Shamela0021550-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       106464
Shamela0021550-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6135
Shamela0021550-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1970
Shamela0021550-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19671
Shamela0021550-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6090
Shamela0021550-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5769
Shamela0021550-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1995
Shamela0021550-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        18158
Shamela0021550-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4769
Shamela0021550-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2501
Shamela0021550-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        32192
Shamela0021550-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1457
Shamela0021550-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2838
Shamela0021550-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        45892
Shamela0021550-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        55164
Shamela0021550-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        6158
Shamela0021550-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        5918
Shamela0021550-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6000
Shamela0021550-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7269
Shamela0021550-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1288
Shamela0021550-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        3667
Shamela0021550-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3335
Shamela0021550-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2823
Shamela0021550-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        10643
Shamela0021550-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9014
Shamela0021550-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        4616
Shamela0021550-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        6016
Shamela0021550-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        18359
Shamela0021550-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1580
Shamela0021550-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1028
Shamela0021550-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:36        2524
Shamela0021550-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1033
Shamela0021550-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        22978
Shamela0021550-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1058
Shamela0021550-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1371
Shamela0021550-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1299
Shamela0021550-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5790
Shamela0021550-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        3704
Shamela0021550-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1777
Shamela0021550-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1137
Shamela0021550-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        17401
Shamela0021550-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         888
Shamela0021550-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3334
Shamela0021550-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         927
Shamela0021550-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1031
Shamela0021550-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        13667
Shamela0021550-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        11347
Shamela0021550-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        14006
Shamela0021550-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        11380
Shamela0021550-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        13040
Shamela0021550-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        6043
Shamela0021550-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1414
Shamela0021550-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1522
Shamela0021550-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        16373
Shamela0021550-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4318
Shamela0021550-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1790
Shamela0021550-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1477
Shamela0021550-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        39204
Shamela0021550-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4039
Shamela0021550-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2746
Shamela0021550-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        95650
Shamela0021550-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        87821
Shamela0021550-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6165
Shamela0021550-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        20239
Shamela0021550-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        25431
Shamela0021550-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        12879
Shamela0021550-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1735
Shamela0021550-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7535
Shamela0021550-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        16749
Shamela0021550-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5928
Shamela0021550-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4151
Shamela0021550-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7349
Shamela0021550-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        11950
Shamela0021550-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1269
Shamela0021550-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2670
Shamela0021550-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17         904
Shamela0021550-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        53538
Shamela0021550-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6711
Shamela0021550-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2509
Shamela0021550-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       179305
Shamela0021550-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10947
Shamela0021550-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        10075
Shamela0021550-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        10302
Shamela0021550-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3985
Shamela0021550-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        70258
Shamela0021550-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       152366
Shamela0021550-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        72538
Shamela0021550-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        3308
Shamela0021550-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1434
Shamela0021550-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        12445
Shamela0021550-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3042
Shamela0021550-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        4112
Shamela0021550-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4873
Shamela0021550-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1413
Shamela0021550-ara1_Shamela0021703-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1982
Shamela0021550-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1985
Shamela0021550-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        33325
Shamela0021550-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1149
Shamela0021550-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       225954
Shamela0021550-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        11461
Shamela0021550-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        15429
Shamela0021550-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6451
Shamela0021550-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2007
Shamela0021550-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2300
Shamela0021550-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8561
Shamela0021550-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        14704
Shamela0021550-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3015
Shamela0021550-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4133
Shamela0021550-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       141459
Shamela0021550-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        66873
Shamela0021550-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        18074
Shamela0021550-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        5040
Shamela0021550-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        97209
Shamela0021550-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        55789
Shamela0021550-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4028
Shamela0021550-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3784
Shamela0021550-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1148
Shamela0021550-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22         971
Shamela0021550-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        21580
Shamela0021550-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1428
Shamela0021550-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        39959
Shamela0021550-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        5160
Shamela0021550-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2412
Shamela0021550-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4711
Shamela0021550-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        22594
Shamela0021550-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4831
Shamela0021550-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         929
Shamela0021550-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2734
Shamela0021550-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4710
Shamela0021550-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3421
Shamela0021550-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4942
Shamela0021550-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8258
Shamela0021550-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1533
Shamela0021550-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8122
Shamela0021550-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3454
Shamela0021550-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        13044
Shamela0021550-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2489
Shamela0021550-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10830
Shamela0021550-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1158
Shamela0021550-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1300
Shamela0021550-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        65004
Shamela0021550-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       248426
Shamela0021550-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4377
Shamela0021550-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1474
Shamela0021550-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1738
Shamela0021550-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5517
Shamela0021550-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2435
Shamela0021550-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3971
Shamela0021550-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        10431
Shamela0021550-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         970
Shamela0021550-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        20767
Shamela0021550-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4907
Shamela0021550-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        45472
Shamela0021550-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2742
Shamela0021550-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6847
Shamela0021550-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        59276
Shamela0021550-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1865
Shamela0021550-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5117
Shamela0021550-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3076
Shamela0021550-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4402
Shamela0021550-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1194
Shamela0021550-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        5809
Shamela0021550-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1028
Shamela0021550-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        5175
Shamela0021550-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       112482
Shamela0021550-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        40653
Shamela0021550-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        54717
Shamela0021550-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        11818
Shamela0021550-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       135842
Shamela0021550-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        41583
Shamela0021550-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5516
Shamela0021550-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        67147
Shamela0021550-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        80174
Shamela0021550-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9602
Shamela0021550-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        3040
Shamela0021550-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        74734
Shamela0021550-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13332
Shamela0021550-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        42565
Shamela0021550-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        30908
Shamela0021550-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1936
Shamela0021550-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3112
Shamela0021550-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        9881
Shamela0021550-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3947
Shamela0021550-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1768
Shamela0021550-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        11537
Shamela0021550-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        57852
Shamela0021550-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       286873
Shamela0021550-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       290548
Shamela0021550-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1126
Shamela0021550-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2805
Shamela0021550-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1433
Shamela0021550-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4765
Shamela0021550-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        20892
Shamela0021550-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4707
Shamela0021550-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1463
Shamela0021550-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1735
Shamela0021550-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1688
Shamela0021550-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1742
Shamela0021550-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3202
Shamela0021550-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        8457
Shamela0021550-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1466
Shamela0021550-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        16034
Shamela0021550-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        10833
Shamela0021550-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1708
Shamela0021550-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2933
Shamela0021550-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2925
Shamela0021550-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2856
Shamela0021550-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9636
Shamela0021550-ara1_Shamela0026465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1717
Shamela0021550-ara1_Shamela0026467-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1287
Shamela0021550-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4268
Shamela0021550-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        16669
Shamela0021550-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2745
Shamela0021550-ara1_Shamela0026501-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1463
Shamela0021550-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1787
Shamela0021550-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1494
Shamela0021550-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1860
Shamela0021550-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1722
Shamela0021550-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8126
Shamela0021550-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4203
Shamela0021550-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         976
Shamela0021550-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1341
Shamela0021550-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        7151
Shamela0021550-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        84079
Shamela0021550-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1083
Shamela0021550-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1260
Shamela0021550-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2554
Shamela0021550-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1807
Shamela0021550-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         971
Shamela0021550-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        10488
Shamela0021550-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2548
Shamela0021550-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        21219
Shamela0021550-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        11414
Shamela0021550-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59         901
Shamela0021550-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1011
Shamela0021550-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3581
Shamela0021550-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        7452
Shamela0021550-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3330
Shamela0021550-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1474
Shamela0021550-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39         933
Shamela0021550-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1976
Shamela0021550-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4579
Shamela0021550-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4844
Shamela0021550-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        4455
Shamela0021550-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2656
Shamela0021550-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2668
Shamela0021550-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3268
Shamela0021550-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3843
Shamela0021550-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2868
Shamela0021550-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1542
Shamela0021550-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        92474
Shamela0021550-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11513
Shamela0021550-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1393
Shamela0021550-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1616
Shamela0021550-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2107
Shamela0021550-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2911
Shamela0021550-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        6432
Shamela0021550-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1632
Shamela0021550-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1265
Shamela0021550-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        30789
Shamela0021550-ara1_Shamela0028112-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1093
Shamela0021550-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        9417
Shamela0021550-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        59275
Shamela0021550-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1595
Shamela0021550-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        4201
Shamela0021550-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1051
Shamela0021550-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1293
Shamela0021550-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2552
Shamela0021550-ara1_Shamela0029596-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1286
Shamela0021550-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        46419
Shamela0021550-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1475
Shamela0021550-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4428
Shamela0021550-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1121
Shamela0021550-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2062
Shamela0021550-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1915
Shamela0021550-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2599
Shamela0021550-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2331
Shamela0021550-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1071
Shamela0021550-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1601
Shamela0021550-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2260
Shamela0021550-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2775
Shamela0021550-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2763
Shamela0021550-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1536
Shamela0021550-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1101
Shamela0021550-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4787
Shamela0021550-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1364
Shamela0021550-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1796
Shamela0021550-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1155
Shamela0021550-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3956
Shamela0021550-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1710
Shamela0021550-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1526
Shamela0021550-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1281
Shamela0021550-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2432
Shamela0021550-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2246
Shamela0021550-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2179
Shamela0021550-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1850
Shamela0021550-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1381
Shamela0021550-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3571
Shamela0021550-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6330
Shamela0021550-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1300
Shamela0021550-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5250
Shamela0021550-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6398
Shamela0021550-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3603
Shamela0021550-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1916
Shamela0021550-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1258
Shamela0021550-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1569
Shamela0021550-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1477
Shamela0021550-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1042
Shamela0021550-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3021
Shamela0021550-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         917
Shamela0021550-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3594
Shamela0021550-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4086
Shamela0021550-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2420
Shamela0021550-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2711
Shamela0021550-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5912
Shamela0021550-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6019
Shamela0021550-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5449
Shamela0021550-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5780
Shamela0021550-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        15261
Shamela0021550-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        7048
Shamela0021550-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1641
Shamela0021550-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        44474
Shamela0021550-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1351
Shamela0021550-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1478
Shamela0021550-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6171
Shamela0021550-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        12177
Shamela0021550-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       220865
Shamela0021550-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1789
Shamela0021550-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        21006
Shamela0021550-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3900
Shamela0021550-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5668
Shamela0021550-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1906
Shamela0021550-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1787
Shamela0021550-ara1_Shamela0037054-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1668
Shamela0021550-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        8462
Shamela0021550-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4545
Shamela0021550-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        50186
Shamela0021550-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         998
Shamela0021550-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4624
Shamela0021550-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        59816
Shamela0021550-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3248
Shamela0021550-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2498
Shamela0021550-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1662
Shamela0021550-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4551
Shamela0021550-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2030
Shamela0021550-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5948
Shamela0021550-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2548
Shamela0021550-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         833
Shamela0021550-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6114
Shamela0021550-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3288
Shamela0021550-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        60032
Shamela0021550-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        8511
Shamela0021550-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5410
Shamela0021550-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3230
Shamela0021550-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1178
Shamela0021550-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1376
Shamela0021550-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        8418
Shamela0021550-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        76306
Shamela0021550-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2155
Shamela0021550-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        10051
Shamela0021550-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1096
Shamela0021550-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2475
Shamela0021550-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2205
Shamela0021550-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9931
Shamela0021550-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        53030
Shamela0021550-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1330
Shamela0021550-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        51978
Shamela0021550-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2588
Shamela0021550-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2193
Shamela0021550-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        28848
Shamela0021550-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4209
Shamela0021550-ara1_Shia000010-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1296
Shamela0021550-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1570
Shamela0021550-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        21508
Shamela0021550-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2863
Shamela0021550-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4713
Shamela0021550-ara1_Shia000061-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1139
Shamela0021550-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4408
Shamela0021550-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1540
Shamela0021550-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        9324
Shamela0021550-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         976
Shamela0021550-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5409
Shamela0021550-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        7559
Shamela0021550-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        23491
Shamela0021550-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7835
Shamela0021550-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1690
Shamela0021550-ara1_Shia000211-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        2495
Shamela0021550-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2346
Shamela0021550-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        24569
Shamela0021550-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6572
Shamela0021550-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1021
Shamela0021550-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12         847
Shamela0021550-ara1_Shia000297-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        2426
Shamela0021550-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1718
Shamela0021550-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        4418
Shamela0021550-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1079
Shamela0021550-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1969
Shamela0021550-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22         908
Shamela0021550-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1135
Shamela0021550-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5071
Shamela0021550-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1559
Shamela0021550-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        34418
Shamela0021550-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1823
Shamela0021550-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1384
Shamela0021550-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1245
Shamela0021550-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14         990
Shamela0021550-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         916
Shamela0021550-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        25977
Shamela0021550-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        16956
Shamela0021550-ara1_Shia001084-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1019
Shamela0021550-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        3276
Shamela0021550-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2434
Shamela0021550-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        9417
Shamela0021550-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3561
Shamela0021550-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1732
Shamela0021550-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        1607
Shamela0021550-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        1083
Shamela0021550-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        2070
Shamela0021550-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1077
Shamela0021550-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        7864
Shamela0021550-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        9802
Shamela0021550-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        15515
Shamela0021550-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        21761
Shamela0021550-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        66765
Shamela0021550-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1108
Shamela0021550-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1074
Shamela0021550-ara1_Shia001272-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1990
Shamela0021550-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6420
Shamela0021550-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        7286
Shamela0021550-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        1539
Shamela0021550-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1866
Shamela0021550-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1422
Shamela0021550-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        1584
Shamela0021550-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        9062
Shamela0021550-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2473
Shamela0021550-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        19389
Shamela0021550-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4025
Shamela0021550-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        2581
Shamela0021550-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        8650
Shamela0021550-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        8930
Shamela0021550-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        10016
Shamela0021550-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        28722
Shamela0021550-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        2439
Shamela0021550-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3001
Shamela0021550-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        14626
Shamela0021550-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1140
Shamela0021550-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        12017
Shamela0021550-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1897
Shamela0021550-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        21238
Shamela0021550-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        10237
Shamela0021550-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        2107
Shamela0021550-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        20007
Shamela0021550-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        17211
Shamela0021550-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1365
Shamela0021550-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1169
Shamela0021550-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        5233
Shamela0021550-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        14752
Shamela0021550-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2344
Shamela0021550-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       302967
Shamela0021550-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        13944
Shamela0021550-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1404
Shamela0021550-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3681
Shamela0021550-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        26374
Shamela0021550-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        32993
Shamela0021550-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7484
Shamela0021550-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3927
Shamela0021550-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        37642
Shamela0021550-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        38264
Shamela0021550-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        97389
Shamela0021550-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        21266
Shamela0021550-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       206539
Shamela0021550-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        1084
Shamela0021550-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        24900
Shamela0021550-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        4008
Shamela0021550-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        8542
Shamela0021550-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        32684
Shamela0021550-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2382
Shamela0021550-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2323
Shamela0021550-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10792
Shamela0021550-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10         777
Shamela0021550-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        22159
Shamela0021550-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        5665
Shamela0021550-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:39        1219
Shamela0021550-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        24718
Shamela0021550-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1805
Shamela0021550-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43         961
Shamela0021550-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        23997
Shamela0021550-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1028
Shamela0021550-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        2047
Shamela0021550-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        67909
Shamela0021550-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1263
Shamela0021550-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1291
Shamela0021550-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1114
Shamela0021550-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5317
Shamela0021550-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1358
Shamela0021550-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        68342
Shamela0021550-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        4762
Shamela0021550-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        52238
Shamela0021550-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        46531
Shamela0021550-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        5536
Shamela0021550-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2659
Shamela0021550-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2597
Shamela0021550-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1208
Shamela0021550-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9609
Shamela0021550-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        12588
Shamela0021550-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3943
Shamela0021550-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10         942
Shamela0021550-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        29503
Shamela0021550-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3242
Shamela0021550-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2581
Shamela0021550-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1870
Shamela0021550-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38         977
Shamela0021550-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46         988
Shamela0021550-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3819
Shamela0021550-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1922
Shamela0021550-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1599
Shamela0021550-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        54024
Shamela0021550-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        90916
Shamela0021550-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        5128
Shamela0021550-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        63438
Shamela0021550-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        19693
Shamela0021550-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        20903
Shamela0021550-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        40726
Shamela0021550-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        8096
Shamela0021550-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        10781
Shamela0021550-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1126
Shamela0021550-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        64593
Shamela0021550-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        74123
Shamela0021550-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       430308
Shamela0021550-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       111808
Shamela0021550-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10         966
Shamela0021550-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4405
Shamela0021550-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        31826
Shamela0021550-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1026
Shamela0021550-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2647
Shamela0021550-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2343
Shamela0021550-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        8560
Shamela0021550-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        21458
Shamela0021550-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3576
Shamela0021550-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        40536
Shamela0021550-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2470
Shamela0021550-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2771
Shamela0021550-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3909
Shamela0021550-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        3538
Shamela0021550-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        6050
Shamela0021550-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3665
Shamela0021550-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       100576
Shamela0021550-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1011
Shamela0021550-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3570
Shamela0021550-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        7750
Shamela0021550-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        64569
Shamela0021550-ara1_Shia002766Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1979
Shamela0021550-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1102
Shamela0021550-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1778
Shamela0021550-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5949
Shamela0021550-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2462
Shamela0021550-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        24485
Shamela0021550-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        36070
Shamela0021550-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        4751
Shamela0021550-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1858
Shamela0021550-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        1871
Shamela0021550-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        3426
Shamela0021550-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1413
Shamela0021550-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1933
Shamela0021550-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       177203
Shamela0021550-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        23876
Shamela0021550-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2311
Shamela0021550-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2617
Shamela0021550-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        3762
Shamela0021550-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        4240
Shamela0021550-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        35844
Shamela0021550-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        3518
Shamela0021550-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2336
Shamela0021550-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        14159
Shamela0021550-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4138
Shamela0021550-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        4297
Shamela0021550-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        27423
Shamela0021550-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        13415
Shamela0021550-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        10279
Shamela0021550-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        2660
Shamela0021550-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        12420
Shamela0021550-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2961
Shamela0021550-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4070
Shamela0021550-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4069
Shamela0021550-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       228896
Shamela0021550-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4587
Shamela0021550-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21         943
Shamela0021550-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         928
Shamela0021550-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6498
Shamela0021550-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4608
Shamela0021550-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6919
Shamela0021550-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        7545
Shamela0021550-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1923
Shamela0021550-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2928
Shamela0021550-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        6558
Shamela0021550-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1567
Shamela0021550-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        8419
Shamela0021550-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1331
Shamela0021550-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        12198
Shamela0021550-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        2987
Shamela0021550-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        6702
Shamela0021550-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        18748
Shamela0021550-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        9249
Shamela0021550-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10118
Shamela0021550-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        4500
Shamela0021550-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        2514
Shamela0021550-ara1_Shia004040-ara1.csv      17-Mar-2020 16:43         882
Shamela0021550-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53       306852
Shamela0021550-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        10362
Shamela0021550-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1655
Shamela0021550-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       126853
Shamela0021550-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1683
Shamela0021550-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        24562
Shamela0021550-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4251
Shamela0021550-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1861
Shamela0021550-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        24089
Shamela0021550-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        3888
Shamela0021550-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3891
Shamela0021550-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1169
Shamela0021550-ara1_Shia004524-ara1.csv      17-Mar-2020 15:25        1191
Shamela0021550-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3246
Shamela0021550-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        4404
Shamela0021550-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4004
Shamela0021550-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5524
Shamela0021550-ara1_Shia004692-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2586
Shamela0021550-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        6693
Shamela0021550-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        5591