Index of /passim01022020/Shamela0021502-ara1/


../
Shamela0021502-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        65364
Shamela0021502-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:39        1874
Shamela0021502-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        6839
Shamela0021502-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        2064
Shamela0021502-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        62060
Shamela0021502-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3760
Shamela0021502-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00       107506
Shamela0021502-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        5385
Shamela0021502-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        18701
Shamela0021502-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38       137996
Shamela0021502-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12       129548
Shamela0021502-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1981
Shamela0021502-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1166
Shamela0021502-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7985
Shamela0021502-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         891
Shamela0021502-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        20375
Shamela0021502-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        10450
Shamela0021502-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1978
Shamela0021502-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        22482
Shamela0021502-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       158904
Shamela0021502-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        3231
Shamela0021502-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        27041
Shamela0021502-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        24124
Shamela0021502-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        19423
Shamela0021502-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        24317
Shamela0021502-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2159
Shamela0021502-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1331
Shamela0021502-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        51081
Shamela0021502-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        85831
Shamela0021502-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46         788
Shamela0021502-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         925
Shamela0021502-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        22268
Shamela0021502-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        4692
Shamela0021502-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        37209
Shamela0021502-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        3811
Shamela0021502-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        16845
Shamela0021502-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        9236
Shamela0021502-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3786
Shamela0021502-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2999
Shamela0021502-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        10527
Shamela0021502-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1404
Shamela0021502-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3464
Shamela0021502-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        6085
Shamela0021502-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13       134647
Shamela0021502-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29         950
Shamela0021502-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        39410
Shamela0021502-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1892
Shamela0021502-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        15300
Shamela0021502-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1591
Shamela0021502-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1359
Shamela0021502-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        12984
Shamela0021502-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1747
Shamela0021502-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        11345
Shamela0021502-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        3902
Shamela0021502-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        8242
Shamela0021502-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1187
Shamela0021502-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        11724
Shamela0021502-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1133
Shamela0021502-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1824
Shamela0021502-ara1_JK000700-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:21        22411
Shamela0021502-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        11234
Shamela0021502-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        5121
Shamela0021502-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2567
Shamela0021502-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        1101
Shamela0021502-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        11396
Shamela0021502-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        59985
Shamela0021502-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4227
Shamela0021502-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2654
Shamela0021502-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1476
Shamela0021502-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1128
Shamela0021502-ara1_JK000858-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1604
Shamela0021502-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        2212
Shamela0021502-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        17934
Shamela0021502-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       111237
Shamela0021502-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1042
Shamela0021502-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1412
Shamela0021502-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3928
Shamela0021502-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        3603
Shamela0021502-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         910
Shamela0021502-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        2972
Shamela0021502-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        46877
Shamela0021502-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1533
Shamela0021502-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        30590
Shamela0021502-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        3427
Shamela0021502-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        1377
Shamela0021502-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1112
Shamela0021502-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2034
Shamela0021502-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2837
Shamela0021502-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59         809
Shamela0021502-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        2605
Shamela0021502-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03         954
Shamela0021502-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01         955
Shamela0021502-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        64704
Shamela0021502-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        36675
Shamela0021502-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1616
Shamela0021502-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3004
Shamela0021502-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2945
Shamela0021502-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1211
Shamela0021502-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        3931
Shamela0021502-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4795
Shamela0021502-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        16765
Shamela0021502-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        13803
Shamela0021502-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4994
Shamela0021502-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        23500
Shamela0021502-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2534
Shamela0021502-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        18234
Shamela0021502-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2882
Shamela0021502-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        6155
Shamela0021502-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4392
Shamela0021502-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3755
Shamela0021502-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        11225
Shamela0021502-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3644
Shamela0021502-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        2066
Shamela0021502-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4087
Shamela0021502-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        15620
Shamela0021502-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        23359
Shamela0021502-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        13248
Shamela0021502-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1600
Shamela0021502-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4160
Shamela0021502-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        25011
Shamela0021502-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        24323
Shamela0021502-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1158
Shamela0021502-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        3086
Shamela0021502-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1548
Shamela0021502-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        11508
Shamela0021502-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        18164
Shamela0021502-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        2237
Shamela0021502-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        4803
Shamela0021502-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4205
Shamela0021502-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        5555
Shamela0021502-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1349
Shamela0021502-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        6994
Shamela0021502-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        29041
Shamela0021502-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        11811
Shamela0021502-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        5918
Shamela0021502-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       115086
Shamela0021502-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        13022
Shamela0021502-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        11906
Shamela0021502-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        18764
Shamela0021502-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        8988
Shamela0021502-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        11338
Shamela0021502-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4632
Shamela0021502-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2804
Shamela0021502-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        78915
Shamela0021502-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1469
Shamela0021502-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1263
Shamela0021502-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5256
Shamela0021502-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1991
Shamela0021502-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1174
Shamela0021502-ara1_JK007623-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56         992
Shamela0021502-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        4503
Shamela0021502-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        10939
Shamela0021502-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1665
Shamela0021502-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        16319
Shamela0021502-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        8042
Shamela0021502-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        10532
Shamela0021502-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        15368
Shamela0021502-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        3157
Shamela0021502-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1352
Shamela0021502-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        12144
Shamela0021502-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1471
Shamela0021502-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3739
Shamela0021502-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        55577
Shamela0021502-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2544
Shamela0021502-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2921
Shamela0021502-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3341
Shamela0021502-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        12892
Shamela0021502-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1915
Shamela0021502-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1347
Shamela0021502-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2648
Shamela0021502-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1761
Shamela0021502-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        10905
Shamela0021502-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        11039
Shamela0021502-ara1_JK010623-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1270
Shamela0021502-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2231
Shamela0021502-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        8663
Shamela0021502-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1664
Shamela0021502-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        3069
Shamela0021502-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        9431
Shamela0021502-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1164
Shamela0021502-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1658
Shamela0021502-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3153
Shamela0021502-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        5504
Shamela0021502-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1669
Shamela0021502-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        3875
Shamela0021502-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        41246
Shamela0021502-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2160
Shamela0021502-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        35262
Shamela0021502-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        33917
Shamela0021502-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1440
Shamela0021502-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        41846
Shamela0021502-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        6315
Shamela0021502-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12865
Shamela0021502-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3232
Shamela0021502-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        21930
Shamela0021502-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1357
Shamela0021502-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1468
Shamela0021502-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2255
Shamela0021502-ara1_Shamela0000397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1010
Shamela0021502-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1297
Shamela0021502-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        7934
Shamela0021502-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        33823
Shamela0021502-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1637
Shamela0021502-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        19408
Shamela0021502-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2496
Shamela0021502-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        27943
Shamela0021502-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2381
Shamela0021502-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1320
Shamela0021502-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1118
Shamela0021502-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2720
Shamela0021502-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2233
Shamela0021502-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4796
Shamela0021502-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        31084
Shamela0021502-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2900
Shamela0021502-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        72300
Shamela0021502-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3200
Shamela0021502-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1728
Shamela0021502-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9576
Shamela0021502-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        4450
Shamela0021502-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31         846
Shamela0021502-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1126
Shamela0021502-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6585
Shamela0021502-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        3391
Shamela0021502-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2139
Shamela0021502-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9955
Shamela0021502-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1249
Shamela0021502-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        5706
Shamela0021502-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        6523
Shamela0021502-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         959
Shamela0021502-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5845
Shamela0021502-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5614
Shamela0021502-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1178
Shamela0021502-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        91795
Shamela0021502-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        4569
Shamela0021502-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4781
Shamela0021502-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        13581
Shamela0021502-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        23326
Shamela0021502-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4478
Shamela0021502-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4128
Shamela0021502-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        21670
Shamela0021502-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1329
Shamela0021502-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3008
Shamela0021502-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1375
Shamela0021502-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        12828
Shamela0021502-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5995
Shamela0021502-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3703
Shamela0021502-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        12694
Shamela0021502-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        21814
Shamela0021502-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        83646
Shamela0021502-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        52340
Shamela0021502-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4853
Shamela0021502-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        56385
Shamela0021502-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        94933
Shamela0021502-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        48299
Shamela0021502-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       154515
Shamela0021502-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        67332
Shamela0021502-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1925
Shamela0021502-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3664
Shamela0021502-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1831
Shamela0021502-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        51900
Shamela0021502-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        16659
Shamela0021502-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5193
Shamela0021502-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2173
Shamela0021502-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3604
Shamela0021502-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1180
Shamela0021502-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        10580
Shamela0021502-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        22031
Shamela0021502-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5495
Shamela0021502-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        14387
Shamela0021502-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        94326
Shamela0021502-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1909
Shamela0021502-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        30948
Shamela0021502-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3807
Shamela0021502-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        28694
Shamela0021502-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       130952
Shamela0021502-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        67755
Shamela0021502-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        57460
Shamela0021502-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1017
Shamela0021502-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1798
Shamela0021502-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5123
Shamela0021502-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3066
Shamela0021502-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1755
Shamela0021502-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1591
Shamela0021502-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6016
Shamela0021502-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        16594
Shamela0021502-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1465
Shamela0021502-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       144966
Shamela0021502-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        24702
Shamela0021502-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1655
Shamela0021502-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        9213
Shamela0021502-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        32967
Shamela0021502-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1758
Shamela0021502-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1139
Shamela0021502-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5105
Shamela0021502-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3757
Shamela0021502-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1946
Shamela0021502-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1189
Shamela0021502-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5528
Shamela0021502-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1242
Shamela0021502-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1180
Shamela0021502-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3548
Shamela0021502-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        5273
Shamela0021502-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3329
Shamela0021502-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4894
Shamela0021502-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3051
Shamela0021502-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        16825
Shamela0021502-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1729
Shamela0021502-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4399
Shamela0021502-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        18384
Shamela0021502-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        68921
Shamela0021502-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1588
Shamela0021502-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3208
Shamela0021502-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        18418
Shamela0021502-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1061
Shamela0021502-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        9537
Shamela0021502-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        50537
Shamela0021502-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3649
Shamela0021502-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        24383
Shamela0021502-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3031
Shamela0021502-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2197
Shamela0021502-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1778
Shamela0021502-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3949
Shamela0021502-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2324
Shamela0021502-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1657
Shamela0021502-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57         870
Shamela0021502-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        18548
Shamela0021502-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3957
Shamela0021502-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3467
Shamela0021502-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2820
Shamela0021502-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2432
Shamela0021502-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9006
Shamela0021502-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1074
Shamela0021502-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        18719
Shamela0021502-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        9861
Shamela0021502-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         993
Shamela0021502-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1928
Shamela0021502-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1242
Shamela0021502-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1564
Shamela0021502-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1003
Shamela0021502-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1690
Shamela0021502-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6144
Shamela0021502-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1786
Shamela0021502-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3160
Shamela0021502-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1504
Shamela0021502-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4705
Shamela0021502-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        16087
Shamela0021502-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        66730
Shamela0021502-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40       151305
Shamela0021502-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2028
Shamela0021502-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        16719
Shamela0021502-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4125
Shamela0021502-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4098
Shamela0021502-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7943
Shamela0021502-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        27660
Shamela0021502-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1335
Shamela0021502-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         938
Shamela0021502-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1456
Shamela0021502-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1558
Shamela0021502-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        15918
Shamela0021502-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        5971
Shamela0021502-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2048
Shamela0021502-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        64033
Shamela0021502-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       131890
Shamela0021502-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        55325
Shamela0021502-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8664
Shamela0021502-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10350
Shamela0021502-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        43333
Shamela0021502-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        32683
Shamela0021502-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        97551
Shamela0021502-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3388
Shamela0021502-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2476
Shamela0021502-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        11363
Shamela0021502-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1582
Shamela0021502-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        17706
Shamela0021502-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1044
Shamela0021502-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1408
Shamela0021502-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1271
Shamela0021502-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1492
Shamela0021502-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4609
Shamela0021502-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         900
Shamela0021502-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        22509
Shamela0021502-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1563
Shamela0021502-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        12239
Shamela0021502-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1896
Shamela0021502-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1047
Shamela0021502-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6138
Shamela0021502-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1917
Shamela0021502-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        6113
Shamela0021502-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2446
Shamela0021502-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49         824
Shamela0021502-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6137
Shamela0021502-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        10294
Shamela0021502-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5596
Shamela0021502-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        24077
Shamela0021502-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1609
Shamela0021502-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        61849
Shamela0021502-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3273
Shamela0021502-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2794
Shamela0021502-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1758
Shamela0021502-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5065
Shamela0021502-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1200
Shamela0021502-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5062
Shamela0021502-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2996
Shamela0021502-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3911
Shamela0021502-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1434
Shamela0021502-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1448
Shamela0021502-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3233
Shamela0021502-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        56350
Shamela0021502-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1185
Shamela0021502-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3711
Shamela0021502-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        13135
Shamela0021502-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1948
Shamela0021502-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4212
Shamela0021502-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8102
Shamela0021502-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        3209
Shamela0021502-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        5192
Shamela0021502-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        7620
Shamela0021502-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        15700
Shamela0021502-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        5242
Shamela0021502-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7355
Shamela0021502-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        2105
Shamela0021502-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3870
Shamela0021502-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        10638
Shamela0021502-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8014
Shamela0021502-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        23966
Shamela0021502-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        9997
Shamela0021502-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1246
Shamela0021502-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1240
Shamela0021502-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2266
Shamela0021502-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8198
Shamela0021502-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1137
Shamela0021502-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1637
Shamela0021502-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4284
Shamela0021502-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3517
Shamela0021502-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2624
Shamela0021502-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1025
Shamela0021502-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1003
Shamela0021502-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2788
Shamela0021502-ara1_Shamela0010025-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4942
Shamela0021502-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1160
Shamela0021502-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1831
Shamela0021502-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        6945
Shamela0021502-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        16009
Shamela0021502-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        10837
Shamela0021502-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1820
Shamela0021502-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1443
Shamela0021502-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        15900
Shamela0021502-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        45282
Shamela0021502-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        8878
Shamela0021502-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        15826
Shamela0021502-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        26541
Shamela0021502-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2122
Shamela0021502-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1383
Shamela0021502-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3050
Shamela0021502-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1329
Shamela0021502-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        81156
Shamela0021502-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2279
Shamela0021502-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        44483
Shamela0021502-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        6746
Shamela0021502-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1737
Shamela0021502-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:19        2808
Shamela0021502-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        42071
Shamela0021502-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        10284
Shamela0021502-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        8657
Shamela0021502-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        86926
Shamela0021502-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        11693
Shamela0021502-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1027
Shamela0021502-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        7162
Shamela0021502-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1163
Shamela0021502-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1932
Shamela0021502-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        7925
Shamela0021502-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        18380
Shamela0021502-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4650
Shamela0021502-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1104
Shamela0021502-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        41258
Shamela0021502-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        38050
Shamela0021502-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        8887
Shamela0021502-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        16534
Shamela0021502-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        24603
Shamela0021502-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7381
Shamela0021502-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5042
Shamela0021502-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2044
Shamela0021502-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        48297
Shamela0021502-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1728
Shamela0021502-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1926
Shamela0021502-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3197
Shamela0021502-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1574
Shamela0021502-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        12214
Shamela0021502-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        4073
Shamela0021502-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        13409
Shamela0021502-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2423
Shamela0021502-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2084
Shamela0021502-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        7572
Shamela0021502-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7545
Shamela0021502-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         905
Shamela0021502-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        9759
Shamela0021502-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        16473
Shamela0021502-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3570
Shamela0021502-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1649
Shamela0021502-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        8393
Shamela0021502-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1005
Shamela0021502-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9836
Shamela0021502-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1514
Shamela0021502-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5642
Shamela0021502-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3851
Shamela0021502-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1041
Shamela0021502-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        18407
Shamela0021502-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        8994
Shamela0021502-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4126
Shamela0021502-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1135
Shamela0021502-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        11866
Shamela0021502-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        14453
Shamela0021502-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5302
Shamela0021502-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        32755
Shamela0021502-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1535
Shamela0021502-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1248
Shamela0021502-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4034
Shamela0021502-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        9440
Shamela0021502-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3431
Shamela0021502-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32         795
Shamela0021502-ara1_Shamela0012153-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1893
Shamela0021502-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        10335
Shamela0021502-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1520
Shamela0021502-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        62567
Shamela0021502-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1334
Shamela0021502-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1718
Shamela0021502-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        22864
Shamela0021502-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        8408
Shamela0021502-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        33965
Shamela0021502-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5498
Shamela0021502-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1906
Shamela0021502-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        4363
Shamela0021502-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3380
Shamela0021502-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6691
Shamela0021502-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1802
Shamela0021502-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1185
Shamela0021502-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2776
Shamela0021502-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5464
Shamela0021502-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1532
Shamela0021502-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3621
Shamela0021502-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4227
Shamela0021502-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4518
Shamela0021502-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        5402
Shamela0021502-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7352
Shamela0021502-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        40585
Shamela0021502-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1644
Shamela0021502-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        9418
Shamela0021502-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        11043
Shamela0021502-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7925
Shamela0021502-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        27993
Shamela0021502-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        31062
Shamela0021502-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1279
Shamela0021502-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6866
Shamela0021502-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        7095
Shamela0021502-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1901
Shamela0021502-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2027
Shamela0021502-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1764
Shamela0021502-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2888
Shamela0021502-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1486
Shamela0021502-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3657
Shamela0021502-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        24270
Shamela0021502-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3290
Shamela0021502-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1342
Shamela0021502-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1207
Shamela0021502-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3887
Shamela0021502-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5912
Shamela0021502-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4896
Shamela0021502-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        9797
Shamela0021502-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        6896
Shamela0021502-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1117
Shamela0021502-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1187
Shamela0021502-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        76756
Shamela0021502-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        50531
Shamela0021502-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        12340
Shamela0021502-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        39204
Shamela0021502-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        10351
Shamela0021502-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        6668
Shamela0021502-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2792
Shamela0021502-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5353
Shamela0021502-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        27955
Shamela0021502-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3022
Shamela0021502-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2947
Shamela0021502-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1829
Shamela0021502-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4386
Shamela0021502-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         821
Shamela0021502-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        14598
Shamela0021502-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2981
Shamela0021502-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        7118
Shamela0021502-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        34073
Shamela0021502-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2486
Shamela0021502-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1696
Shamela0021502-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        15603
Shamela0021502-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5012
Shamela0021502-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        65599
Shamela0021502-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        27368
Shamela0021502-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2793
Shamela0021502-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        11198
Shamela0021502-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2046
Shamela0021502-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2265
Shamela0021502-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1652
Shamela0021502-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        61582
Shamela0021502-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9606
Shamela0021502-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       114996
Shamela0021502-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5568
Shamela0021502-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3753
Shamela0021502-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6333
Shamela0021502-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        14418
Shamela0021502-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        14613
Shamela0021502-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3291
Shamela0021502-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        43369
Shamela0021502-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        34000
Shamela0021502-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2098
Shamela0021502-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        90888
Shamela0021502-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4520
Shamela0021502-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1281
Shamela0021502-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1909
Shamela0021502-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        42359
Shamela0021502-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1671
Shamela0021502-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3915
Shamela0021502-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1742
Shamela0021502-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6077
Shamela0021502-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3702
Shamela0021502-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1150
Shamela0021502-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4053
Shamela0021502-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1616
Shamela0021502-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        12661
Shamela0021502-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1220
Shamela0021502-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        20848
Shamela0021502-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        31632
Shamela0021502-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2109
Shamela0021502-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2747
Shamela0021502-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2062
Shamela0021502-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1569
Shamela0021502-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1194
Shamela0021502-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        10424
Shamela0021502-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2871
Shamela0021502-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5542
Shamela0021502-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        14932
Shamela0021502-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2446
Shamela0021502-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1357
Shamela0021502-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2181
Shamela0021502-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1588
Shamela0021502-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4503
Shamela0021502-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        22534
Shamela0021502-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        9178
Shamela0021502-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5821
Shamela0021502-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3208
Shamela0021502-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        45422
Shamela0021502-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        25148
Shamela0021502-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4990
Shamela0021502-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1142
Shamela0021502-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        15482
Shamela0021502-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3013
Shamela0021502-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        2008
Shamela0021502-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        17819
Shamela0021502-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        7675
Shamela0021502-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        43998
Shamela0021502-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        20089
Shamela0021502-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        8234
Shamela0021502-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        9125
Shamela0021502-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        1794
Shamela0021502-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        44537
Shamela0021502-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       201707
Shamela0021502-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       157823
Shamela0021502-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1226
Shamela0021502-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        11482
Shamela0021502-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2967
Shamela0021502-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1477
Shamela0021502-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        6611
Shamela0021502-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1744
Shamela0021502-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4687
Shamela0021502-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1172
Shamela0021502-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1982
Shamela0021502-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4810
Shamela0021502-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1533
Shamela0021502-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2431
Shamela0021502-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1962
Shamela0021502-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1811
Shamela0021502-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1706
Shamela0021502-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        18983
Shamela0021502-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1416
Shamela0021502-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1360
Shamela0021502-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9640
Shamela0021502-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3338
Shamela0021502-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        11411
Shamela0021502-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2112
Shamela0021502-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3183
Shamela0021502-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3881
Shamela0021502-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1111
Shamela0021502-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        5159
Shamela0021502-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3912
Shamela0021502-ara1_Shamela0026863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        9125
Shamela0021502-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1751
Shamela0021502-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        44502
Shamela0021502-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        22373
Shamela0021502-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2762
Shamela0021502-ara1_Shamela0026925-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1029
Shamela0021502-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         845
Shamela0021502-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3110
Shamela0021502-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1071
Shamela0021502-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        12414
Shamela0021502-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1000
Shamela0021502-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        18832
Shamela0021502-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1024
Shamela0021502-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1382
Shamela0021502-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1756
Shamela0021502-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        21909
Shamela0021502-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4194
Shamela0021502-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1731
Shamela0021502-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1914
Shamela0021502-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9863
Shamela0021502-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1715
Shamela0021502-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1264
Shamela0021502-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1124
Shamela0021502-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2850
Shamela0021502-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1333
Shamela0021502-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2910
Shamela0021502-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1382
Shamela0021502-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1311
Shamela0021502-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2061
Shamela0021502-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1158
Shamela0021502-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1808
Shamela0021502-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4273
Shamela0021502-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4438
Shamela0021502-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3941
Shamela0021502-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1289
Shamela0021502-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        18770
Shamela0021502-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2313
Shamela0021502-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1649
Shamela0021502-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50         863
Shamela0021502-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        88823
Shamela0021502-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8048
Shamela0021502-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1340
Shamela0021502-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        9921
Shamela0021502-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        11374
Shamela0021502-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        7361
Shamela0021502-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        48292
Shamela0021502-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        44000
Shamela0021502-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1643
Shamela0021502-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3807
Shamela0021502-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2633
Shamela0021502-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        42829
Shamela0021502-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2410
Shamela0021502-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1751
Shamela0021502-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         955
Shamela0021502-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1423
Shamela0021502-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5389
Shamela0021502-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        8862
Shamela0021502-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        28872
Shamela0021502-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        27037
Shamela0021502-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        26359
Shamela0021502-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1707
Shamela0021502-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1042
Shamela0021502-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3061
Shamela0021502-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3136
Shamela0021502-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4486
Shamela0021502-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2864
Shamela0021502-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6092
Shamela0021502-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1108
Shamela0021502-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1961
Shamela0021502-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1983
Shamela0021502-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3234
Shamela0021502-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2453
Shamela0021502-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1073
Shamela0021502-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1710
Shamela0021502-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        2670
Shamela0021502-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2680
Shamela0021502-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        36111
Shamela0021502-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         935
Shamela0021502-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        26746
Shamela0021502-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        15409
Shamela0021502-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2009
Shamela0021502-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1709
Shamela0021502-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        10131
Shamela0021502-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        8816
Shamela0021502-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42         996
Shamela0021502-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1036
Shamela0021502-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3966
Shamela0021502-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1419
Shamela0021502-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        27237
Shamela0021502-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1285
Shamela0021502-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1546
Shamela0021502-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        6823
Shamela0021502-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2215
Shamela0021502-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3870
Shamela0021502-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        4249
Shamela0021502-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        72245
Shamela0021502-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        87895
Shamela0021502-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2749
Shamela0021502-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3748
Shamela0021502-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3077
Shamela0021502-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9434
Shamela0021502-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1613
Shamela0021502-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        24926
Shamela0021502-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        45224
Shamela0021502-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        70158
Shamela0021502-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        49529
Shamela0021502-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        85426
Shamela0021502-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        23181
Shamela0021502-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2724
Shamela0021502-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        3852
Shamela0021502-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1647
Shamela0021502-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9410
Shamela0021502-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        14812
Shamela0021502-ara1_Shia001935-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:43        1705
Shamela0021502-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3362
Shamela0021502-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        5052
Shamela0021502-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        3298
Shamela0021502-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        31754
Shamela0021502-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4229
Shamela0021502-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        4202
Shamela0021502-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2763
Shamela0021502-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        13946
Shamela0021502-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        17702
Shamela0021502-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        12764
Shamela0021502-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        11418
Shamela0021502-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        2635
Shamela0021502-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2360
Shamela0021502-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24         945
Shamela0021502-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2801
Shamela0021502-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        47659
Shamela0021502-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1169
Shamela0021502-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        31717
Shamela0021502-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2732
Shamela0021502-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1055
Shamela0021502-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2500
Shamela0021502-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1447
Shamela0021502-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        15669
Shamela0021502-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        5707
Shamela0021502-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04       101820
Shamela0021502-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        14332
Shamela0021502-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        7330
Shamela0021502-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        12282
Shamela0021502-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14588
Shamela0021502-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1274
Shamela0021502-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1472
Shamela0021502-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        29730
Shamela0021502-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        23215
Shamela0021502-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       127070
Shamela0021502-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        22011
Shamela0021502-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1341
Shamela0021502-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        17982
Shamela0021502-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         954
Shamela0021502-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        52805
Shamela0021502-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        6148
Shamela0021502-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1694
Shamela0021502-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        30640
Shamela0021502-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1314
Shamela0021502-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1516
Shamela0021502-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2161
Shamela0021502-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1441
Shamela0021502-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2398
Shamela0021502-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1975
Shamela0021502-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        8571
Shamela0021502-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3009
Shamela0021502-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        4733
Shamela0021502-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        46979
Shamela0021502-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        3546
Shamela0021502-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1611
Shamela0021502-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        1718
Shamela0021502-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1291
Shamela0021502-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        1024
Shamela0021502-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1551
Shamela0021502-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        4474
Shamela0021502-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2741
Shamela0021502-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3491
Shamela0021502-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2111
Shamela0021502-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1075
Shamela0021502-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        78330
Shamela0021502-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1410
Shamela0021502-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1522
Shamela0021502-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2589
Shamela0021502-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1073
Shamela0021502-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3270
Shamela0021502-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1415
Shamela0021502-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2541
Shamela0021502-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        5343
Shamela0021502-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1201
Shamela0021502-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        7156
Shamela0021502-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        8411
Shamela0021502-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 14:28        1641
Shamela0021502-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        19524
Shamela0021502-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        21623
Shamela0021502-ara1_Shia004516-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        2375
Shamela0021502-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1906
Shamela0021502-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        4003
Shamela0021502-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1283
Shamela0021502-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        38774