Index of /passim01022020/Shamela0021477-ara1/


../
Shamela0021477-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        9124
Shamela0021477-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        3971
Shamela0021477-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        2340
Shamela0021477-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        1892
Shamela0021477-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        65940
Shamela0021477-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        8947
Shamela0021477-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2255
Shamela0021477-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        5287
Shamela0021477-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        5619
Shamela0021477-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1586
Shamela0021477-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1499
Shamela0021477-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        34481
Shamela0021477-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        5417
Shamela0021477-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        4277
Shamela0021477-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4107
Shamela0021477-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2783
Shamela0021477-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        5893
Shamela0021477-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1071
Shamela0021477-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1948
Shamela0021477-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3327
Shamela0021477-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        41009
Shamela0021477-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        14433
Shamela0021477-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        67692
Shamela0021477-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1400
Shamela0021477-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2586
Shamela0021477-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1365
Shamela0021477-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        5211
Shamela0021477-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        6884
Shamela0021477-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        6720
Shamela0021477-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        20579
Shamela0021477-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1162
Shamela0021477-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        5079
Shamela0021477-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1556
Shamela0021477-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1798
Shamela0021477-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        10596
Shamela0021477-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2926
Shamela0021477-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        21168
Shamela0021477-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        6649
Shamela0021477-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        1258
Shamela0021477-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2679
Shamela0021477-ara1_JK000366-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1184
Shamela0021477-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:06        10380
Shamela0021477-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1691
Shamela0021477-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        15145
Shamela0021477-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1005
Shamela0021477-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4902
Shamela0021477-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        2943
Shamela0021477-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1967
Shamela0021477-ara1_JK000442-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         994
Shamela0021477-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        25017
Shamela0021477-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        3004
Shamela0021477-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        51952
Shamela0021477-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        33174
Shamela0021477-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        12776
Shamela0021477-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        9801
Shamela0021477-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        57414
Shamela0021477-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2210
Shamela0021477-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        3160
Shamela0021477-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1212
Shamela0021477-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1125
Shamela0021477-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3407
Shamela0021477-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1739
Shamela0021477-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        11467
Shamela0021477-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3081
Shamela0021477-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2477
Shamela0021477-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1870
Shamela0021477-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        17617
Shamela0021477-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        3795
Shamela0021477-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        16641
Shamela0021477-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        3966
Shamela0021477-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3728
Shamela0021477-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1178
Shamela0021477-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1148
Shamela0021477-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1662
Shamela0021477-ara1_JK000686-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2013
Shamela0021477-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        10768
Shamela0021477-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2263
Shamela0021477-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        9139
Shamela0021477-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        16934
Shamela0021477-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1232
Shamela0021477-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        5158
Shamela0021477-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        47439
Shamela0021477-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        16956
Shamela0021477-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1107
Shamela0021477-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        24217
Shamela0021477-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        57303
Shamela0021477-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        5554
Shamela0021477-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1347
Shamela0021477-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4673
Shamela0021477-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:33        4524
Shamela0021477-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3665
Shamela0021477-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       779044
Shamela0021477-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        6293
Shamela0021477-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1743
Shamela0021477-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1389
Shamela0021477-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1135
Shamela0021477-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        5665
Shamela0021477-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2737
Shamela0021477-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1278
Shamela0021477-ara1_JK000951-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49         940
Shamela0021477-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2640
Shamela0021477-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        28917
Shamela0021477-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2403
Shamela0021477-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1089
Shamela0021477-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        12694
Shamela0021477-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2729
Shamela0021477-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1382
Shamela0021477-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        2283
Shamela0021477-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3369
Shamela0021477-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        4020
Shamela0021477-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1443
Shamela0021477-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2036
Shamela0021477-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3621
Shamela0021477-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1523
Shamela0021477-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1804
Shamela0021477-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        6672
Shamela0021477-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        15144
Shamela0021477-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1314
Shamela0021477-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        2964
Shamela0021477-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        4534
Shamela0021477-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4086
Shamela0021477-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        28085
Shamela0021477-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4712
Shamela0021477-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        3005
Shamela0021477-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1378
Shamela0021477-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        4343
Shamela0021477-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        6359
Shamela0021477-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        3314
Shamela0021477-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1779
Shamela0021477-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1201
Shamela0021477-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        32554
Shamela0021477-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        8710
Shamela0021477-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2648
Shamela0021477-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29         972
Shamela0021477-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        16453
Shamela0021477-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        22237
Shamela0021477-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        46432
Shamela0021477-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        19858
Shamela0021477-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1105
Shamela0021477-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2868
Shamela0021477-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1741
Shamela0021477-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        3041
Shamela0021477-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        2376
Shamela0021477-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        36720
Shamela0021477-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        14705
Shamela0021477-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        55937
Shamela0021477-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1238
Shamela0021477-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2616
Shamela0021477-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1167
Shamela0021477-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1735
Shamela0021477-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        12039
Shamela0021477-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1143
Shamela0021477-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05         805
Shamela0021477-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00         982
Shamela0021477-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17         807
Shamela0021477-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1124
Shamela0021477-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         822
Shamela0021477-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2275
Shamela0021477-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        7542
Shamela0021477-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        24456
Shamela0021477-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2691
Shamela0021477-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2726
Shamela0021477-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        6468
Shamela0021477-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1060
Shamela0021477-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        4718
Shamela0021477-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1113
Shamela0021477-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        34499
Shamela0021477-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        10505
Shamela0021477-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        4021
Shamela0021477-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1985
Shamela0021477-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        27659
Shamela0021477-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1936
Shamela0021477-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        10365
Shamela0021477-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16         931
Shamela0021477-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1581
Shamela0021477-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        85292
Shamela0021477-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        4750
Shamela0021477-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2285
Shamela0021477-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1451
Shamela0021477-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        9033
Shamela0021477-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1466
Shamela0021477-ara1_JK007120-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        28607
Shamela0021477-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2743
Shamela0021477-ara1_JK007627-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         959
Shamela0021477-ara1_JK007628-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1087
Shamela0021477-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        8793
Shamela0021477-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        4649
Shamela0021477-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:33        7113
Shamela0021477-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        5794
Shamela0021477-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        3056
Shamela0021477-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         916
Shamela0021477-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1172
Shamela0021477-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        44015
Shamela0021477-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1178
Shamela0021477-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        22789
Shamela0021477-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        34000
Shamela0021477-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        19293
Shamela0021477-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6395
Shamela0021477-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1354
Shamela0021477-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1807
Shamela0021477-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1178
Shamela0021477-ara1_JK009290-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20         992
Shamela0021477-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3633
Shamela0021477-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        8525
Shamela0021477-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1081
Shamela0021477-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        15022
Shamela0021477-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37         858
Shamela0021477-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3111
Shamela0021477-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        4493
Shamela0021477-ara1_JK009358-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1346
Shamela0021477-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        3178
Shamela0021477-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        6997
Shamela0021477-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2460
Shamela0021477-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1905
Shamela0021477-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        17525
Shamela0021477-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        4268
Shamela0021477-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1370
Shamela0021477-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        3301
Shamela0021477-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1063
Shamela0021477-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1982
Shamela0021477-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         906
Shamela0021477-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2536
Shamela0021477-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        18821
Shamela0021477-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2349
Shamela0021477-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1107
Shamela0021477-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         949
Shamela0021477-ara1_JK010667-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24         720
Shamela0021477-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1998
Shamela0021477-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         801
Shamela0021477-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1894
Shamela0021477-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2881
Shamela0021477-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1208
Shamela0021477-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        5019
Shamela0021477-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        5383
Shamela0021477-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        5678
Shamela0021477-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        4684
Shamela0021477-ara1_JK011357-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1464
Shamela0021477-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        7424
Shamela0021477-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        3953
Shamela0021477-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2609
Shamela0021477-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        3207
Shamela0021477-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1075
Shamela0021477-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1421
Shamela0021477-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2341
Shamela0021477-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1102
Shamela0021477-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        5117
Shamela0021477-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2738
Shamela0021477-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2562
Shamela0021477-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2483
Shamela0021477-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        26322
Shamela0021477-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:11        31112
Shamela0021477-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        20339
Shamela0021477-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        40078
Shamela0021477-ara1_Shamela0000101-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1847
Shamela0021477-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2376
Shamela0021477-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1499
Shamela0021477-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        9725
Shamela0021477-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2514
Shamela0021477-ara1_Shamela0000148-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        1071
Shamela0021477-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        7811
Shamela0021477-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2877
Shamela0021477-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1877
Shamela0021477-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1249
Shamela0021477-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1738
Shamela0021477-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        10294
Shamela0021477-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        15552
Shamela0021477-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3357
Shamela0021477-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4741
Shamela0021477-ara1_Shamela0000496-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2135
Shamela0021477-ara1_Shamela0000504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2575
Shamela0021477-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        43136
Shamela0021477-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1231
Shamela0021477-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1370
Shamela0021477-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1768
Shamela0021477-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2086
Shamela0021477-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15113
Shamela0021477-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1734
Shamela0021477-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1168
Shamela0021477-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1488
Shamela0021477-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        8104
Shamela0021477-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        45775
Shamela0021477-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        10378
Shamela0021477-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1897
Shamela0021477-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6933
Shamela0021477-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        75268
Shamela0021477-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2996
Shamela0021477-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        3074
Shamela0021477-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:16        2336
Shamela0021477-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3425
Shamela0021477-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        7492
Shamela0021477-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3500
Shamela0021477-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         973
Shamela0021477-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6968
Shamela0021477-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3042
Shamela0021477-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        9138
Shamela0021477-ara1_Shamela0001386-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1031
Shamela0021477-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1004
Shamela0021477-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3715
Shamela0021477-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4206
Shamela0021477-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        9606
Shamela0021477-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       131832
Shamela0021477-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1470
Shamela0021477-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        25977
Shamela0021477-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2100
Shamela0021477-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        27216
Shamela0021477-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        43494
Shamela0021477-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        5761
Shamela0021477-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4871
Shamela0021477-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        14934
Shamela0021477-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1949
Shamela0021477-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2913
Shamela0021477-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10363
Shamela0021477-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3729
Shamela0021477-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1055
Shamela0021477-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1050
Shamela0021477-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        17731
Shamela0021477-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1290
Shamela0021477-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1522
Shamela0021477-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        37936
Shamela0021477-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        64627
Shamela0021477-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5165
Shamela0021477-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        75094
Shamela0021477-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        51131
Shamela0021477-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       220946
Shamela0021477-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1599
Shamela0021477-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        31217
Shamela0021477-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        16301
Shamela0021477-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2166
Shamela0021477-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        36710
Shamela0021477-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1797
Shamela0021477-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3853
Shamela0021477-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       117398
Shamela0021477-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        5439
Shamela0021477-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2303
Shamela0021477-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        6666
Shamela0021477-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         936
Shamela0021477-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4002
Shamela0021477-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1480
Shamela0021477-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        43299
Shamela0021477-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        17676
Shamela0021477-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        6215
Shamela0021477-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       253019
Shamela0021477-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5666
Shamela0021477-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        9524
Shamela0021477-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3266
Shamela0021477-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        3325
Shamela0021477-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       149222
Shamela0021477-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1139
Shamela0021477-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1180
Shamela0021477-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        70866
Shamela0021477-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       127139
Shamela0021477-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        30050
Shamela0021477-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         993
Shamela0021477-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1659
Shamela0021477-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1323
Shamela0021477-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2217
Shamela0021477-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2897
Shamela0021477-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        9897
Shamela0021477-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5364
Shamela0021477-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        15293
Shamela0021477-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1637
Shamela0021477-ara1_Shamela0005722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1402
Shamela0021477-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1143
Shamela0021477-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        14187
Shamela0021477-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6629
Shamela0021477-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        63780
Shamela0021477-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7895
Shamela0021477-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         896
Shamela0021477-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1408
Shamela0021477-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:16        2307
Shamela0021477-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4640
Shamela0021477-ara1_Shamela0005804-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        1866
Shamela0021477-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        14585
Shamela0021477-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        15866
Shamela0021477-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1016
Shamela0021477-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1342
Shamela0021477-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        7626
Shamela0021477-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1557
Shamela0021477-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4826
Shamela0021477-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        26983
Shamela0021477-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5705
Shamela0021477-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        90085
Shamela0021477-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1001
Shamela0021477-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1180
Shamela0021477-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16850
Shamela0021477-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1174
Shamela0021477-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1130
Shamela0021477-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2848
Shamela0021477-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14360
Shamela0021477-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19098
Shamela0021477-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2160
Shamela0021477-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1434
Shamela0021477-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         972
Shamela0021477-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2044
Shamela0021477-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4118
Shamela0021477-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        22030
Shamela0021477-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1767
Shamela0021477-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1115
Shamela0021477-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9336
Shamela0021477-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        26543
Shamela0021477-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13449
Shamela0021477-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3620
Shamela0021477-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        33583
Shamela0021477-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        1134
Shamela0021477-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6226
Shamela0021477-ara1_Shamela0006722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        4365
Shamela0021477-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1562
Shamela0021477-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1370
Shamela0021477-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2382
Shamela0021477-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1514
Shamela0021477-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6692
Shamela0021477-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1420
Shamela0021477-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        27404
Shamela0021477-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3023
Shamela0021477-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1691
Shamela0021477-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4443
Shamela0021477-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         959
Shamela0021477-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17         941
Shamela0021477-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1825
Shamela0021477-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1510
Shamela0021477-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3278
Shamela0021477-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3859
Shamela0021477-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        21169
Shamela0021477-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8042
Shamela0021477-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        12562
Shamela0021477-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2368
Shamela0021477-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20134
Shamela0021477-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1260
Shamela0021477-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         953
Shamela0021477-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1439
Shamela0021477-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1184
Shamela0021477-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1714
Shamela0021477-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2090
Shamela0021477-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2031
Shamela0021477-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        32934
Shamela0021477-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        88475
Shamela0021477-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        56549
Shamela0021477-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1866
Shamela0021477-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1162
Shamela0021477-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        19571
Shamela0021477-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1756
Shamela0021477-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        19473
Shamela0021477-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2817
Shamela0021477-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7629
Shamela0021477-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2660
Shamela0021477-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7948
Shamela0021477-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8924
Shamela0021477-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        2362
Shamela0021477-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1390
Shamela0021477-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1366
Shamela0021477-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1764
Shamela0021477-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2992
Shamela0021477-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1246
Shamela0021477-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1042
Shamela0021477-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        9009
Shamela0021477-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1578
Shamela0021477-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        1967
Shamela0021477-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2594
Shamela0021477-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1283
Shamela0021477-ara1_Shamela0008338-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1288
Shamela0021477-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3266
Shamela0021477-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        36226
Shamela0021477-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        89786
Shamela0021477-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4303
Shamela0021477-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2969
Shamela0021477-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1327
Shamela0021477-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1133
Shamela0021477-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        11800
Shamela0021477-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        79205
Shamela0021477-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1260
Shamela0021477-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        11963
Shamela0021477-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5397
Shamela0021477-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        11454
Shamela0021477-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2589
Shamela0021477-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        36161
Shamela0021477-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        16369
Shamela0021477-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1422
Shamela0021477-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1509
Shamela0021477-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        15550
Shamela0021477-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        18175
Shamela0021477-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        26795
Shamela0021477-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1379
Shamela0021477-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1576
Shamela0021477-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        58251
Shamela0021477-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        15035
Shamela0021477-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        4741
Shamela0021477-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1713
Shamela0021477-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        33526
Shamela0021477-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        20629
Shamela0021477-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7643
Shamela0021477-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        23626
Shamela0021477-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19779
Shamela0021477-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        1188
Shamela0021477-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8660
Shamela0021477-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        5028
Shamela0021477-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2671
Shamela0021477-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2486
Shamela0021477-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2401
Shamela0021477-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1706
Shamela0021477-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        5088
Shamela0021477-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5327
Shamela0021477-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        8289
Shamela0021477-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4273
Shamela0021477-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5650
Shamela0021477-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4364
Shamela0021477-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1204
Shamela0021477-ara1_Shamela0009397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1219
Shamela0021477-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5383
Shamela0021477-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2640
Shamela0021477-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2092
Shamela0021477-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1883
Shamela0021477-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4178
Shamela0021477-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6560
Shamela0021477-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        42460
Shamela0021477-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3486
Shamela0021477-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3384
Shamela0021477-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3871
Shamela0021477-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1382
Shamela0021477-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3994
Shamela0021477-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2391
Shamela0021477-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1806
Shamela0021477-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6504
Shamela0021477-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2797
Shamela0021477-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2698
Shamela0021477-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        8846
Shamela0021477-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1696
Shamela0021477-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3084
Shamela0021477-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        14865
Shamela0021477-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        23996
Shamela0021477-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        12164
Shamela0021477-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        7066
Shamela0021477-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5363
Shamela0021477-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        18516
Shamela0021477-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6784
Shamela0021477-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        7220
Shamela0021477-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1425
Shamela0021477-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6263
Shamela0021477-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2211
Shamela0021477-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1078
Shamela0021477-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4010
Shamela0021477-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        47942
Shamela0021477-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1558
Shamela0021477-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2169
Shamela0021477-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        10599
Shamela0021477-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        28135
Shamela0021477-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3162
Shamela0021477-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4106
Shamela0021477-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2022
Shamela0021477-ara1_Shamela0009965-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1431
Shamela0021477-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3183
Shamela0021477-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4380
Shamela0021477-ara1_Shamela0010279-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1624
Shamela0021477-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        15657
Shamela0021477-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1634
Shamela0021477-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1681
Shamela0021477-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2365
Shamela0021477-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        10152
Shamela0021477-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1117
Shamela0021477-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3006
Shamela0021477-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9338
Shamela0021477-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1555
Shamela0021477-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       113012
Shamela0021477-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5361
Shamela0021477-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       177593
Shamela0021477-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1630
Shamela0021477-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1509
Shamela0021477-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3301
Shamela0021477-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2567
Shamela0021477-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1270
Shamela0021477-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        7389
Shamela0021477-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1914
Shamela0021477-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2937
Shamela0021477-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2132
Shamela0021477-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4109
Shamela0021477-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        5234
Shamela0021477-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        16078
Shamela0021477-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1406
Shamela0021477-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8915
Shamela0021477-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        28299
Shamela0021477-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       127396
Shamela0021477-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3545
Shamela0021477-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3600
Shamela0021477-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1583
Shamela0021477-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        9716
Shamela0021477-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1599
Shamela0021477-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6947
Shamela0021477-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         950
Shamela0021477-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        39847
Shamela0021477-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9218
Shamela0021477-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2002
Shamela0021477-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        9460
Shamela0021477-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        69715
Shamela0021477-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3186
Shamela0021477-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4493
Shamela0021477-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4126
Shamela0021477-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2674
Shamela0021477-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        56404
Shamela0021477-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2364
Shamela0021477-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1839
Shamela0021477-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1584
Shamela0021477-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8849
Shamela0021477-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2883
Shamela0021477-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1142
Shamela0021477-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1440
Shamela0021477-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2518
Shamela0021477-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4805
Shamela0021477-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1290
Shamela0021477-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1218
Shamela0021477-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        37317
Shamela0021477-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        8058
Shamela0021477-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5944
Shamela0021477-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        4463
Shamela0021477-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1463
Shamela0021477-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6121
Shamela0021477-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1567
Shamela0021477-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8601
Shamela0021477-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5307
Shamela0021477-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1456
Shamela0021477-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1028
Shamela0021477-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2333
Shamela0021477-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        5646
Shamela0021477-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1468
Shamela0021477-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5195
Shamela0021477-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1255
Shamela0021477-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3572
Shamela0021477-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13204
Shamela0021477-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10032
Shamela0021477-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2245
Shamela0021477-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2367
Shamela0021477-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1237
Shamela0021477-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5312
Shamela0021477-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4088
Shamela0021477-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2654
Shamela0021477-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        6046
Shamela0021477-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1279
Shamela0021477-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3018
Shamela0021477-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2783
Shamela0021477-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1478
Shamela0021477-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        25130
Shamela0021477-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1290
Shamela0021477-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2328
Shamela0021477-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6947
Shamela0021477-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        35457
Shamela0021477-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        3559
Shamela0021477-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1983
Shamela0021477-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        14171
Shamela0021477-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        42547
Shamela0021477-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        41775
Shamela0021477-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        37911
Shamela0021477-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1782
Shamela0021477-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        6624
Shamela0021477-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2182
Shamela0021477-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        69446
Shamela0021477-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27       105213
Shamela0021477-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1411
Shamela0021477-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3123
Shamela0021477-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2083
Shamela0021477-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1244
Shamela0021477-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         862
Shamela0021477-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3913
Shamela0021477-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1351
Shamela0021477-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1825
Shamela0021477-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2795
Shamela0021477-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        31830
Shamela0021477-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4265
Shamela0021477-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1655
Shamela0021477-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1208
Shamela0021477-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3619
Shamela0021477-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2387
Shamela0021477-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        30162
Shamela0021477-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1169
Shamela0021477-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5012
Shamela0021477-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2507
Shamela0021477-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        52679
Shamela0021477-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6027
Shamela0021477-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16         964
Shamela0021477-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1285
Shamela0021477-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18694
Shamela0021477-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6043
Shamela0021477-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3176
Shamela0021477-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        8045
Shamela0021477-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4644
Shamela0021477-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4575
Shamela0021477-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1218
Shamela0021477-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1289
Shamela0021477-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3440
Shamela0021477-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        28961
Shamela0021477-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        4795
Shamela0021477-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        37036
Shamela0021477-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3277
Shamela0021477-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        61140
Shamela0021477-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        16664
Shamela0021477-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        3858
Shamela0021477-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5788
Shamela0021477-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        18223
Shamela0021477-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        58036
Shamela0021477-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1612
Shamela0021477-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2050
Shamela0021477-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15        1597
Shamela0021477-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3061
Shamela0021477-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4968
Shamela0021477-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3672
Shamela0021477-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1147
Shamela0021477-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        15100
Shamela0021477-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7662
Shamela0021477-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2662
Shamela0021477-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2927
Shamela0021477-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3387
Shamela0021477-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        13617
Shamela0021477-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        24542
Shamela0021477-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        61656
Shamela0021477-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1540
Shamela0021477-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1522
Shamela0021477-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12076
Shamela0021477-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2752
Shamela0021477-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        18156
Shamela0021477-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        7834
Shamela0021477-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2006
Shamela0021477-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1874
Shamela0021477-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1380
Shamela0021477-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1131
Shamela0021477-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        17113
Shamela0021477-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3887
Shamela0021477-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4733
Shamela0021477-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        11026
Shamela0021477-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        4775
Shamela0021477-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1477
Shamela0021477-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        3705
Shamela0021477-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        11371
Shamela0021477-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1724
Shamela0021477-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1408
Shamela0021477-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        18448
Shamela0021477-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1444
Shamela0021477-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2715
Shamela0021477-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5585
Shamela0021477-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1176
Shamela0021477-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6142
Shamela0021477-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2173
Shamela0021477-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1128
Shamela0021477-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        33964
Shamela0021477-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1704
Shamela0021477-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4430
Shamela0021477-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        16549
Shamela0021477-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        24146
Shamela0021477-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        19258
Shamela0021477-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1485
Shamela0021477-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         981
Shamela0021477-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3109
Shamela0021477-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3182
Shamela0021477-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        17362
Shamela0021477-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        10669
Shamela0021477-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        9446
Shamela0021477-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2140
Shamela0021477-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4093
Shamela0021477-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5339
Shamela0021477-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4575
Shamela0021477-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1610
Shamela0021477-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1436
Shamela0021477-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2058
Shamela0021477-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3190
Shamela0021477-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        26108
Shamela0021477-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        51272
Shamela0021477-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1883
Shamela0021477-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        14544
Shamela0021477-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5346
Shamela0021477-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3926
Shamela0021477-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3015
Shamela0021477-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5821
Shamela0021477-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        11724
Shamela0021477-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1364
Shamela0021477-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3487
Shamela0021477-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        95495
Shamela0021477-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        24741
Shamela0021477-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        25726
Shamela0021477-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       145639
Shamela0021477-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        17965
Shamela0021477-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1565
Shamela0021477-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1224
Shamela0021477-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        9079
Shamela0021477-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1411
Shamela0021477-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1655
Shamela0021477-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1610
Shamela0021477-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        68068
Shamela0021477-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        6577
Shamela0021477-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1358
Shamela0021477-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4473
Shamela0021477-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        11825
Shamela0021477-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1696
Shamela0021477-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3861
Shamela0021477-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1327
Shamela0021477-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1170
Shamela0021477-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2537
Shamela0021477-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1494
Shamela0021477-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2183
Shamela0021477-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1883
Shamela0021477-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1398
Shamela0021477-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1282
Shamela0021477-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4930
Shamela0021477-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        14723
Shamela0021477-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        12531
Shamela0021477-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6163
Shamela0021477-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3070
Shamela0021477-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1331
Shamela0021477-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2553
Shamela0021477-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        69015
Shamela0021477-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3353
Shamela0021477-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        26452
Shamela0021477-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1543
Shamela0021477-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2654
Shamela0021477-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2177
Shamela0021477-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        6941
Shamela0021477-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2024
Shamela0021477-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1269
Shamela0021477-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7708
Shamela0021477-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4694
Shamela0021477-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2346
Shamela0021477-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        20902
Shamela0021477-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1296
Shamela0021477-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        28686
Shamela0021477-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        11626
Shamela0021477-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3639
Shamela0021477-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5090
Shamela0021477-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        32221
Shamela0021477-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        19120
Shamela0021477-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        20552
Shamela0021477-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5004
Shamela0021477-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23       139452
Shamela0021477-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        9533
Shamela0021477-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       409979
Shamela0021477-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2665
Shamela0021477-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1886
Shamela0021477-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28        1166
Shamela0021477-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        4530
Shamela0021477-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3021
Shamela0021477-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        28061
Shamela0021477-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1498
Shamela0021477-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6254
Shamela0021477-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       273968
Shamela0021477-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        92408
Shamela0021477-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2245
Shamela0021477-ara1_Shamela0025873-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1754
Shamela0021477-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6365
Shamela0021477-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        45204
Shamela0021477-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2537
Shamela0021477-ara1_Shamela0026341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2234
Shamela0021477-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1215
Shamela0021477-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1636
Shamela0021477-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5256
Shamela0021477-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2767
Shamela0021477-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        5601
Shamela0021477-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13657
Shamela0021477-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5098
Shamela0021477-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         971
Shamela0021477-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1160
Shamela0021477-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8010
Shamela0021477-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4163
Shamela0021477-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2891
Shamela0021477-ara1_Shamela0026465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2997
Shamela0021477-ara1_Shamela0026467-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1445
Shamela0021477-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5681
Shamela0021477-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        6577
Shamela0021477-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1070
Shamela0021477-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3421
Shamela0021477-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3936
Shamela0021477-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1922
Shamela0021477-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1392
Shamela0021477-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22409
Shamela0021477-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        3625
Shamela0021477-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2616
Shamela0021477-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2452
Shamela0021477-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3987
Shamela0021477-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1069
Shamela0021477-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6311
Shamela0021477-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        11743
Shamela0021477-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        22917
Shamela0021477-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2522
Shamela0021477-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1426
Shamela0021477-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1745
Shamela0021477-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1644
Shamela0021477-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1507
Shamela0021477-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3725
Shamela0021477-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1771
Shamela0021477-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3383
Shamela0021477-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        12164
Shamela0021477-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4195
Shamela0021477-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        6252
Shamela0021477-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2160
Shamela0021477-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2933
Shamela0021477-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1364
Shamela0021477-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1613
Shamela0021477-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3185
Shamela0021477-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1588
Shamela0021477-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4598
Shamela0021477-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1772
Shamela0021477-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2036
Shamela0021477-ara1_Shamela0026851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2194
Shamela0021477-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1156
Shamela0021477-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10087
Shamela0021477-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1362
Shamela0021477-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1350
Shamela0021477-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        11589
Shamela0021477-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        42032
Shamela0021477-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1236
Shamela0021477-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1867
Shamela0021477-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2465
Shamela0021477-ara1_Shamela0026906-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1650
Shamela0021477-ara1_Shamela0026918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1649
Shamela0021477-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4139
Shamela0021477-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2314
Shamela0021477-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3993
Shamela0021477-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        11177
Shamela0021477-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        14681
Shamela0021477-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2962
Shamela0021477-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1713
Shamela0021477-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3190
Shamela0021477-ara1_Shamela0028851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1601
Shamela0021477-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1369
Shamela0021477-ara1_Shamela0029458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2505
Shamela0021477-ara1_Shamela0029509-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1937
Shamela0021477-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1064
Shamela0021477-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2484
Shamela0021477-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9387
Shamela0021477-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1227
Shamela0021477-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4503
Shamela0021477-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3000
Shamela0021477-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1596
Shamela0021477-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2053
Shamela0021477-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1182
Shamela0021477-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1331
Shamela0021477-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1145
Shamela0021477-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2221
Shamela0021477-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         898
Shamela0021477-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4641
Shamela0021477-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        9175
Shamela0021477-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4200
Shamela0021477-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2456
Shamela0021477-ara1_Shamela0029766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1798
Shamela0021477-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1493
Shamela0021477-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1269
Shamela0021477-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6172
Shamela0021477-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4431
Shamela0021477-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2722
Shamela0021477-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1719
Shamela0021477-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2986
Shamela0021477-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1314
Shamela0021477-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1916
Shamela0021477-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3711
Shamela0021477-ara1_Shamela0029954-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1880
Shamela0021477-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1691
Shamela0021477-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1438
Shamela0021477-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6135
Shamela0021477-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1827
Shamela0021477-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2799
Shamela0021477-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3368
Shamela0021477-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2238
Shamela0021477-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1294
Shamela0021477-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2220
Shamela0021477-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2249
Shamela0021477-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         991
Shamela0021477-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1067
Shamela0021477-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2011
Shamela0021477-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7019
Shamela0021477-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3202
Shamela0021477-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2325
Shamela0021477-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4476
Shamela0021477-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1358
Shamela0021477-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5867
Shamela0021477-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1347
Shamela0021477-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2268
Shamela0021477-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2578
Shamela0021477-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1080
Shamela0021477-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1454
Shamela0021477-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4923
Shamela0021477-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        4137
Shamela0021477-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7096
Shamela0021477-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5915
Shamela0021477-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1629
Shamela0021477-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6310
Shamela0021477-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2433
Shamela0021477-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        62608
Shamela0021477-ara1_Shamela0036041-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2302
Shamela0021477-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2357
Shamela0021477-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        27129
Shamela0021477-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1149
Shamela0021477-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        42244
Shamela0021477-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        19096
Shamela0021477-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2275
Shamela0021477-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4067
Shamela0021477-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        14217
Shamela0021477-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        17613
Shamela0021477-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3579
Shamela0021477-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        17374
Shamela0021477-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1856
Shamela0021477-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        11915
Shamela0021477-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5124
Shamela0021477-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3735
Shamela0021477-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        13043
Shamela0021477-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        9799
Shamela0021477-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2908
Shamela0021477-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7677
Shamela0021477-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        34784
Shamela0021477-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4249
Shamela0021477-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2680
Shamela0021477-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        13103
Shamela0021477-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         887
Shamela0021477-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11055
Shamela0021477-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2390
Shamela0021477-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        72565
Shamela0021477-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        29836
Shamela0021477-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2003
Shamela0021477-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1428
Shamela0021477-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        1246
Shamela0021477-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         980
Shamela0021477-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1106
Shamela0021477-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1100
Shamela0021477-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2674
Shamela0021477-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1133
Shamela0021477-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2355
Shamela0021477-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2715
Shamela0021477-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        22885
Shamela0021477-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1168
Shamela0021477-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6307
Shamela0021477-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3087
Shamela0021477-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9834
Shamela0021477-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        14214
Shamela0021477-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3181
Shamela0021477-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47         918
Shamela0021477-ara1_Shia001120-ara1.csv      17-Mar-2020 14:31        1084
Shamela0021477-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3567
Shamela0021477-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:11        8950
Shamela0021477-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2237
Shamela0021477-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        1711
Shamela0021477-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        8117
Shamela0021477-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        4238
Shamela0021477-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        7896
Shamela0021477-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3562
Shamela0021477-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2944
Shamela0021477-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4755
Shamela0021477-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1511
Shamela0021477-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2680
Shamela0021477-ara1_Shia001272-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        3327
Shamela0021477-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        12444
Shamela0021477-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        3289
Shamela0021477-ara1_Shia001290-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        3082
Shamela0021477-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2902
Shamela0021477-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3126
Shamela0021477-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1484
Shamela0021477-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        16493
Shamela0021477-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1636
Shamela0021477-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1395
Shamela0021477-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        3101
Shamela0021477-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        3628
Shamela0021477-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1548
Shamela0021477-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        4792
Shamela0021477-ara1_Shia001355-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1984
Shamela0021477-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1600
Shamela0021477-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        2778
Shamela0021477-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1357
Shamela0021477-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1166
Shamela0021477-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2860
Shamela0021477-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2893
Shamela0021477-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1943
Shamela0021477-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1233
Shamela0021477-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1016
Shamela0021477-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1663
Shamela0021477-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3088
Shamela0021477-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2045
Shamela0021477-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        94789
Shamela0021477-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         989
Shamela0021477-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1504
Shamela0021477-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        10762
Shamela0021477-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1733
Shamela0021477-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9156
Shamela0021477-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1419
Shamela0021477-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1079
Shamela0021477-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        43846
Shamela0021477-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        36813
Shamela0021477-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        3015
Shamela0021477-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       201086
Shamela0021477-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8306
Shamela0021477-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       115694
Shamela0021477-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8707
Shamela0021477-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        9778
Shamela0021477-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        3093
Shamela0021477-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        5103
Shamela0021477-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1291
Shamela0021477-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6920
Shamela0021477-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        5094
Shamela0021477-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        14910
Shamela0021477-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1168
Shamela0021477-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        3299
Shamela0021477-ara1_Shia001935-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:33        1651
Shamela0021477-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        2655
Shamela0021477-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:39        1559
Shamela0021477-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        15607
Shamela0021477-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        21041
Shamela0021477-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        2055
Shamela0021477-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1220
Shamela0021477-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1875
Shamela0021477-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        55593
Shamela0021477-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        5444
Shamela0021477-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1509
Shamela0021477-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        19325
Shamela0021477-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        5738
Shamela0021477-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        5178
Shamela0021477-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       116844
Shamela0021477-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        23213
Shamela0021477-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        70537
Shamela0021477-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56         928
Shamela0021477-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        4624
Shamela0021477-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        6905
Shamela0021477-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1687
Shamela0021477-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        21787
Shamela0021477-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        5210
Shamela0021477-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        14091
Shamela0021477-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        6355
Shamela0021477-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09         788
Shamela0021477-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        22875
Shamela0021477-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        7875
Shamela0021477-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        6712
Shamela0021477-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2235
Shamela0021477-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1307
Shamela0021477-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28         990
Shamela0021477-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        5462
Shamela0021477-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        4289
Shamela0021477-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        3885
Shamela0021477-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1249
Shamela0021477-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        16076
Shamela0021477-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        4751
Shamela0021477-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        7125
Shamela0021477-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        13014
Shamela0021477-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        31021
Shamela0021477-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4355
Shamela0021477-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2069
Shamela0021477-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        54888
Shamela0021477-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        4402
Shamela0021477-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1284
Shamela0021477-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6804
Shamela0021477-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        5371
Shamela0021477-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       152581
Shamela0021477-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4395
Shamela0021477-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1227
Shamela0021477-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2470
Shamela0021477-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6571
Shamela0021477-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2441
Shamela0021477-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4893
Shamela0021477-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        10531
Shamela0021477-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4668
Shamela0021477-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        11905
Shamela0021477-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        32837
Shamela0021477-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        3861
Shamela0021477-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13025
Shamela0021477-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        2425
Shamela0021477-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1178
Shamela0021477-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        4822
Shamela0021477-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1989
Shamela0021477-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1003
Shamela0021477-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1616
Shamela0021477-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3337
Shamela0021477-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2107
Shamela0021477-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        11430
Shamela0021477-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5720
Shamela0021477-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       290616
Shamela0021477-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        26863
Shamela0021477-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        1619
Shamela0021477-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        4069
Shamela0021477-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:16        4267
Shamela0021477-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        11210
Shamela0021477-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        4870
Shamela0021477-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        26799
Shamela0021477-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        81874
Shamela0021477-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40         975
Shamela0021477-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:27        9367
Shamela0021477-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1795
Shamela0021477-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        1464
Shamela0021477-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        9629
Shamela0021477-ara1_Shia003690-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        6096
Shamela0021477-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1257
Shamela0021477-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        4377
Shamela0021477-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1686
Shamela0021477-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4126
Shamela0021477-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        3577
Shamela0021477-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2084
Shamela0021477-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        3679
Shamela0021477-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        3728
Shamela0021477-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        6789
Shamela0021477-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        12470
Shamela0021477-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        1265
Shamela0021477-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        3042
Shamela0021477-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        15476
Shamela0021477-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5764
Shamela0021477-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2610
Shamela0021477-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        13215
Shamela0021477-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7328
Shamela0021477-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        87748
Shamela0021477-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4700
Shamela0021477-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        11550
Shamela0021477-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        5185
Shamela0021477-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2369
Shamela0021477-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5894
Shamela0021477-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3526
Shamela0021477-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4129
Shamela0021477-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6552
Shamela0021477-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1549
Shamela0021477-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10         979
Shamela0021477-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1416
Shamela0021477-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        3455
Shamela0021477-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4534
Shamela0021477-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1315
Shamela0021477-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3236
Shamela0021477-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12713
Shamela0021477-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        3334
Shamela0021477-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1326
Shamela0021477-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       343846
Shamela0021477-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        36981
Shamela0021477-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3086
Shamela0021477-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1368
Shamela0021477-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1296
Shamela0021477-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1273