Index of /passim01022020/Shamela0021113-ara1/


../
Shamela0021113-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        13384
Shamela0021113-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        1303
Shamela0021113-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        4222
Shamela0021113-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        63005
Shamela0021113-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1821
Shamela0021113-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00         976
Shamela0021113-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        7007
Shamela0021113-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1341
Shamela0021113-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3005
Shamela0021113-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        60477
Shamela0021113-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        3372
Shamela0021113-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2431
Shamela0021113-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        11390
Shamela0021113-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        22834
Shamela0021113-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1719
Shamela0021113-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        6854
Shamela0021113-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        23890
Shamela0021113-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       411121
Shamela0021113-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56         850
Shamela0021113-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       191451
Shamela0021113-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1989
Shamela0021113-ara1_JK000183-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        3820
Shamela0021113-ara1_JK000188-ara1.csv       17-Mar-2020 16:52        2457
Shamela0021113-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3940
Shamela0021113-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        95024
Shamela0021113-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3383
Shamela0021113-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        2279
Shamela0021113-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        13426
Shamela0021113-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        96961
Shamela0021113-ara1_JK000244-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:48        1340
Shamela0021113-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2417
Shamela0021113-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        50891
Shamela0021113-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        63473
Shamela0021113-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        36209
Shamela0021113-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2672
Shamela0021113-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1398
Shamela0021113-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        6873
Shamela0021113-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        44621
Shamela0021113-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        66297
Shamela0021113-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4581
Shamela0021113-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        15086
Shamela0021113-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        3836
Shamela0021113-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        8363
Shamela0021113-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4221
Shamela0021113-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        61324
Shamela0021113-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        3199
Shamela0021113-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        26994
Shamela0021113-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        50889
Shamela0021113-ara1_JK000389-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        11594
Shamela0021113-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        3076
Shamela0021113-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1550
Shamela0021113-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        8786
Shamela0021113-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       109351
Shamela0021113-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        3945
Shamela0021113-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        52471
Shamela0021113-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        10948
Shamela0021113-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1304
Shamela0021113-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1391
Shamela0021113-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        3826
Shamela0021113-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        7012
Shamela0021113-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        9640
Shamela0021113-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2738
Shamela0021113-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        8413
Shamela0021113-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3718
Shamela0021113-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3330
Shamela0021113-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1861
Shamela0021113-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        26282
Shamela0021113-ara1_JK000588-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1774
Shamela0021113-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1182
Shamela0021113-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2341
Shamela0021113-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1227
Shamela0021113-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2171
Shamela0021113-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1452
Shamela0021113-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        16171
Shamela0021113-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        24094
Shamela0021113-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        4545
Shamela0021113-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        27300
Shamela0021113-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2304
Shamela0021113-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        67138
Shamela0021113-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        14141
Shamela0021113-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2098
Shamela0021113-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        10544
Shamela0021113-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        31100
Shamela0021113-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1461
Shamela0021113-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        21275
Shamela0021113-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        25134
Shamela0021113-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1763
Shamela0021113-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        8138
Shamela0021113-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        5727
Shamela0021113-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        2843
Shamela0021113-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        17432
Shamela0021113-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       545123
Shamela0021113-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        8720
Shamela0021113-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        8011
Shamela0021113-ara1_JK000828-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2411
Shamela0021113-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2068
Shamela0021113-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        3007
Shamela0021113-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2414
Shamela0021113-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        4623
Shamela0021113-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        6138
Shamela0021113-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2725
Shamela0021113-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4308
Shamela0021113-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        6013
Shamela0021113-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        4541
Shamela0021113-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       328109
Shamela0021113-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5527
Shamela0021113-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        6065
Shamela0021113-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        5155
Shamela0021113-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        4118
Shamela0021113-ara1_JK000957-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1463
Shamela0021113-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2663
Shamela0021113-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       231587
Shamela0021113-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        8551
Shamela0021113-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        9398
Shamela0021113-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1570
Shamela0021113-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2906
Shamela0021113-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3008
Shamela0021113-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        11390
Shamela0021113-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2922
Shamela0021113-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4967
Shamela0021113-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        11569
Shamela0021113-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        5936
Shamela0021113-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        3272
Shamela0021113-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3112
Shamela0021113-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56         860
Shamela0021113-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1474
Shamela0021113-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1318
Shamela0021113-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        39631
Shamela0021113-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2022
Shamela0021113-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        50970
Shamela0021113-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3766
Shamela0021113-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4998
Shamela0021113-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        6700
Shamela0021113-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        5803
Shamela0021113-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        7302
Shamela0021113-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        7518
Shamela0021113-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3258
Shamela0021113-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1572
Shamela0021113-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2069
Shamela0021113-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        1159
Shamela0021113-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        7612
Shamela0021113-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        3907
Shamela0021113-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       444792
Shamela0021113-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        63093
Shamela0021113-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        7909
Shamela0021113-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1054
Shamela0021113-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        11859
Shamela0021113-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        3316
Shamela0021113-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        27877
Shamela0021113-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1092
Shamela0021113-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       193017
Shamela0021113-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3007
Shamela0021113-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2266
Shamela0021113-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       120215
Shamela0021113-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2238
Shamela0021113-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        30318
Shamela0021113-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        4447
Shamela0021113-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        12666
Shamela0021113-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1530
Shamela0021113-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3657
Shamela0021113-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        6461
Shamela0021113-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        39705
Shamela0021113-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        10802
Shamela0021113-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        30395
Shamela0021113-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6489
Shamela0021113-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        3031
Shamela0021113-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        25317
Shamela0021113-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       311711
Shamela0021113-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        4988
Shamela0021113-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        81796
Shamela0021113-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        5339
Shamela0021113-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1957
Shamela0021113-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1523
Shamela0021113-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4176
Shamela0021113-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1662
Shamela0021113-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48       148111
Shamela0021113-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2718
Shamela0021113-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        10412
Shamela0021113-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1115
Shamela0021113-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        14977
Shamela0021113-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        19664
Shamela0021113-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        4229
Shamela0021113-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        7880
Shamela0021113-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        2978
Shamela0021113-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2205
Shamela0021113-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        7341
Shamela0021113-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        21526
Shamela0021113-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        2683
Shamela0021113-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        36888
Shamela0021113-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        9202
Shamela0021113-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2166
Shamela0021113-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        27988
Shamela0021113-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        32473
Shamela0021113-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        9837
Shamela0021113-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1229
Shamela0021113-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1923
Shamela0021113-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1965
Shamela0021113-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       202915
Shamela0021113-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1367
Shamela0021113-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2624
Shamela0021113-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2810
Shamela0021113-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        16001
Shamela0021113-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3105
Shamela0021113-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        36933
Shamela0021113-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1616
Shamela0021113-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        17665
Shamela0021113-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3123
Shamela0021113-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1049
Shamela0021113-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00         955
Shamela0021113-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        6705
Shamela0021113-ara1_JK010667-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        2210
Shamela0021113-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        4573
Shamela0021113-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        5002
Shamela0021113-ara1_JK011090-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2280
Shamela0021113-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        7875
Shamela0021113-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1277
Shamela0021113-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        6884
Shamela0021113-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        18675
Shamela0021113-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        3724
Shamela0021113-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53       125753
Shamela0021113-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1792
Shamela0021113-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        5596
Shamela0021113-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1336
Shamela0021113-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2465
Shamela0021113-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3928
Shamela0021113-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        9219
Shamela0021113-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        19813
Shamela0021113-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1314
Shamela0021113-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        8169
Shamela0021113-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        34007
Shamela0021113-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4466
Shamela0021113-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        15544
Shamela0021113-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1265
Shamela0021113-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1089
Shamela0021113-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        64671
Shamela0021113-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1324
Shamela0021113-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       170181
Shamela0021113-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1240
Shamela0021113-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        14044
Shamela0021113-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       280238
Shamela0021113-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        9097
Shamela0021113-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        15410
Shamela0021113-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15501
Shamela0021113-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1083
Shamela0021113-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        39336
Shamela0021113-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2666
Shamela0021113-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        47167
Shamela0021113-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        99341
Shamela0021113-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        39600
Shamela0021113-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       157939
Shamela0021113-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        13893
Shamela0021113-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1269
Shamela0021113-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        8453
Shamela0021113-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1508
Shamela0021113-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3673
Shamela0021113-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        12786
Shamela0021113-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       141231
Shamela0021113-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4071
Shamela0021113-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        92311
Shamela0021113-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2176
Shamela0021113-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        97403
Shamela0021113-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        13217
Shamela0021113-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9594
Shamela0021113-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3573
Shamela0021113-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1314
Shamela0021113-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1411
Shamela0021113-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        7345
Shamela0021113-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1933
Shamela0021113-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1941
Shamela0021113-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11816
Shamela0021113-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3194
Shamela0021113-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        16849
Shamela0021113-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        9923
Shamela0021113-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1380
Shamela0021113-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3551
Shamela0021113-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2493
Shamela0021113-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        27517
Shamela0021113-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       207641
Shamela0021113-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       260047
Shamela0021113-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        68382
Shamela0021113-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        25090
Shamela0021113-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        43863
Shamela0021113-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        45609
Shamela0021113-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        77063
Shamela0021113-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        13135
Shamela0021113-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1241
Shamela0021113-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        59264
Shamela0021113-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1378
Shamela0021113-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        5558
Shamela0021113-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5706
Shamela0021113-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        27273
Shamela0021113-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1718
Shamela0021113-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        82383
Shamela0021113-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2400
Shamela0021113-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       461580
Shamela0021113-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        11219
Shamela0021113-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        68187
Shamela0021113-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        21297
Shamela0021113-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       468508
Shamela0021113-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       383482
Shamela0021113-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       512020
Shamela0021113-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       318903
Shamela0021113-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        28831
Shamela0021113-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1929
Shamela0021113-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        10506
Shamela0021113-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       235325
Shamela0021113-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1925
Shamela0021113-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        5134
Shamela0021113-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1354
Shamela0021113-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2200
Shamela0021113-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       484955
Shamela0021113-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2689
Shamela0021113-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2344
Shamela0021113-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1953
Shamela0021113-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        29043
Shamela0021113-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       210113
Shamela0021113-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        20988
Shamela0021113-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1690
Shamela0021113-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        18342
Shamela0021113-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        30028
Shamela0021113-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        11512
Shamela0021113-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1808
Shamela0021113-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       108186
Shamela0021113-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1815
Shamela0021113-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1470
Shamela0021113-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       508007
Shamela0021113-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       255721
Shamela0021113-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        81870
Shamela0021113-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6918
Shamela0021113-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4346
Shamela0021113-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6284
Shamela0021113-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7894
Shamela0021113-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2694
Shamela0021113-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:58        1195
Shamela0021113-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4392
Shamela0021113-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1547
Shamela0021113-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        62774
Shamela0021113-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        11807
Shamela0021113-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3608
Shamela0021113-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3312
Shamela0021113-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3368
Shamela0021113-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1020
Shamela0021113-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        17691
Shamela0021113-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        10563
Shamela0021113-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        24760
Shamela0021113-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1476
Shamela0021113-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       544331
Shamela0021113-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        82888
Shamela0021113-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9813
Shamela0021113-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        3934
Shamela0021113-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        26390
Shamela0021113-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        30395
Shamela0021113-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2026
Shamela0021113-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2264
Shamela0021113-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        83241
Shamela0021113-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       231946
Shamela0021113-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        19945
Shamela0021113-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2081
Shamela0021113-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2641
Shamela0021113-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4166
Shamela0021113-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1932
Shamela0021113-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1681
Shamela0021113-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        13639
Shamela0021113-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6353
Shamela0021113-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        31559
Shamela0021113-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1308
Shamela0021113-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3903
Shamela0021113-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1266
Shamela0021113-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2335
Shamela0021113-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6276
Shamela0021113-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8969
Shamela0021113-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2934
Shamela0021113-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11       121213
Shamela0021113-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1044
Shamela0021113-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       111662
Shamela0021113-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        15545
Shamela0021113-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2094
Shamela0021113-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2149
Shamela0021113-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        9872
Shamela0021113-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1244
Shamela0021113-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1582
Shamela0021113-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        67058
Shamela0021113-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1938
Shamela0021113-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1667
Shamela0021113-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        13749
Shamela0021113-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6513
Shamela0021113-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        2503
Shamela0021113-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        20144
Shamela0021113-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        73311
Shamela0021113-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       246268
Shamela0021113-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2172
Shamela0021113-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4062
Shamela0021113-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2112
Shamela0021113-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       126310
Shamela0021113-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        1457
Shamela0021113-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5617
Shamela0021113-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        4143
Shamela0021113-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1129
Shamela0021113-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        19362
Shamela0021113-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5720
Shamela0021113-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1063
Shamela0021113-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        31651
Shamela0021113-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1493
Shamela0021113-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3902
Shamela0021113-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1346
Shamela0021113-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1491
Shamela0021113-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        19555
Shamela0021113-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1727
Shamela0021113-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        8235
Shamela0021113-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1567
Shamela0021113-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        13819
Shamela0021113-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1738
Shamela0021113-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8543
Shamela0021113-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4077
Shamela0021113-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2053
Shamela0021113-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4328
Shamela0021113-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3051
Shamela0021113-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        80686
Shamela0021113-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1087
Shamela0021113-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        14625
Shamela0021113-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1749
Shamela0021113-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4655
Shamela0021113-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3724
Shamela0021113-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1117
Shamela0021113-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2758
Shamela0021113-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2329
Shamela0021113-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1317
Shamela0021113-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1513
Shamela0021113-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1519
Shamela0021113-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3260
Shamela0021113-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       156525
Shamela0021113-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       376618
Shamela0021113-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       222259
Shamela0021113-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5719
Shamela0021113-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3605
Shamela0021113-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        21658
Shamela0021113-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1960
Shamela0021113-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        11234
Shamela0021113-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2004
Shamela0021113-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        17359
Shamela0021113-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6516
Shamela0021113-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13489
Shamela0021113-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2634
Shamela0021113-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4706
Shamela0021113-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2438
Shamela0021113-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         945
Shamela0021113-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4493
Shamela0021113-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3007
Shamela0021113-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1422
Shamela0021113-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04         881
Shamela0021113-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1069
Shamela0021113-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        4911
Shamela0021113-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1301
Shamela0021113-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1443
Shamela0021113-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       170693
Shamela0021113-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       548666
Shamela0021113-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4226
Shamela0021113-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1603
Shamela0021113-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3894
Shamela0021113-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        37109
Shamela0021113-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1076
Shamela0021113-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       191513
Shamela0021113-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       189797
Shamela0021113-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10021
Shamela0021113-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        22682
Shamela0021113-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        70347
Shamela0021113-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        2133
Shamela0021113-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3213
Shamela0021113-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2328
Shamela0021113-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       235583
Shamela0021113-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       129538
Shamela0021113-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2501
Shamela0021113-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3672
Shamela0021113-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        18717
Shamela0021113-ara1_Shamela0008630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1785
Shamela0021113-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2007
Shamela0021113-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        37566
Shamela0021113-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        57468
Shamela0021113-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        55688
Shamela0021113-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2389
Shamela0021113-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1261
Shamela0021113-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1413
Shamela0021113-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        15465
Shamela0021113-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        69868
Shamela0021113-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2806
Shamela0021113-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1488
Shamela0021113-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        49250
Shamela0021113-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        23017
Shamela0021113-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        80441
Shamela0021113-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        22255
Shamela0021113-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1678
Shamela0021113-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       317257
Shamela0021113-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        28494
Shamela0021113-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2470
Shamela0021113-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2773
Shamela0021113-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2087
Shamela0021113-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        9847
Shamela0021113-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1844
Shamela0021113-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10897
Shamela0021113-ara1_Shamela0009368-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2159
Shamela0021113-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7752
Shamela0021113-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2248
Shamela0021113-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5879
Shamela0021113-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8642
Shamela0021113-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2038
Shamela0021113-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:19        4211
Shamela0021113-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5650
Shamela0021113-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3368
Shamela0021113-ara1_Shamela0009420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1846
Shamela0021113-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3450
Shamela0021113-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        7922
Shamela0021113-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        9139
Shamela0021113-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        69588
Shamela0021113-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1159
Shamela0021113-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1412
Shamela0021113-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        12661
Shamela0021113-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1634
Shamela0021113-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3173
Shamela0021113-ara1_Shamela0009622-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1273
Shamela0021113-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4918
Shamela0021113-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        21770
Shamela0021113-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        10815
Shamela0021113-ara1_Shamela0009652-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1313
Shamela0021113-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4909
Shamela0021113-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        44239
Shamela0021113-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        8777
Shamela0021113-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3644
Shamela0021113-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        22906
Shamela0021113-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        29510
Shamela0021113-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       146421
Shamela0021113-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        6548
Shamela0021113-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        10414
Shamela0021113-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        62076
Shamela0021113-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        71555
Shamela0021113-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        77918
Shamela0021113-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        32200
Shamela0021113-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        29044
Shamela0021113-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2481
Shamela0021113-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        31406
Shamela0021113-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       178812
Shamela0021113-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5468
Shamela0021113-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4783
Shamela0021113-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4904
Shamela0021113-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        6311
Shamela0021113-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4066
Shamela0021113-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3847
Shamela0021113-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        56316
Shamela0021113-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        21140
Shamela0021113-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        11688
Shamela0021113-ara1_Shamela0009922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1177
Shamela0021113-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1215
Shamela0021113-ara1_Shamela0009965-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3214
Shamela0021113-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1614
Shamela0021113-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        16214
Shamela0021113-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2838
Shamela0021113-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        7591
Shamela0021113-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        49489
Shamela0021113-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1216
Shamela0021113-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1262
Shamela0021113-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        11285
Shamela0021113-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        15878
Shamela0021113-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4771
Shamela0021113-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7207
Shamela0021113-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        29838
Shamela0021113-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1822
Shamela0021113-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2828
Shamela0021113-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24       106229
Shamela0021113-ara1_Shamela0010485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2239
Shamela0021113-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5602
Shamela0021113-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       109591
Shamela0021113-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1258
Shamela0021113-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       102384
Shamela0021113-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1586
Shamela0021113-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3236
Shamela0021113-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2779
Shamela0021113-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        9188
Shamela0021113-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5848
Shamela0021113-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1463
Shamela0021113-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        11563
Shamela0021113-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1967
Shamela0021113-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        19758
Shamela0021113-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1247
Shamela0021113-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       119717
Shamela0021113-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       107602
Shamela0021113-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5536
Shamela0021113-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1858
Shamela0021113-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        12901
Shamela0021113-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2539
Shamela0021113-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        13225
Shamela0021113-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        55768
Shamela0021113-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3470
Shamela0021113-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        13200
Shamela0021113-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2568
Shamela0021113-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        97904
Shamela0021113-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        8722
Shamela0021113-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        37456
Shamela0021113-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        36164
Shamela0021113-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1019
Shamela0021113-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1256
Shamela0021113-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       221755
Shamela0021113-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        23886
Shamela0021113-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1106
Shamela0021113-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        67568
Shamela0021113-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2156
Shamela0021113-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        5210
Shamela0021113-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1383
Shamela0021113-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2163
Shamela0021113-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1709
Shamela0021113-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1544
Shamela0021113-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5897
Shamela0021113-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2625
Shamela0021113-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5247
Shamela0021113-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3100
Shamela0021113-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        22955
Shamela0021113-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        6218
Shamela0021113-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        6866
Shamela0021113-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1444
Shamela0021113-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2823
Shamela0021113-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        4803
Shamela0021113-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3015
Shamela0021113-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        13249
Shamela0021113-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        24835
Shamela0021113-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        14783
Shamela0021113-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7351
Shamela0021113-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6220
Shamela0021113-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1593
Shamela0021113-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        29245
Shamela0021113-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        9025
Shamela0021113-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1356
Shamela0021113-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4376
Shamela0021113-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2059
Shamela0021113-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        7348
Shamela0021113-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7879
Shamela0021113-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2480
Shamela0021113-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1665
Shamela0021113-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        4324
Shamela0021113-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3638
Shamela0021113-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1694
Shamela0021113-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        58177
Shamela0021113-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4966
Shamela0021113-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4347
Shamela0021113-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3120
Shamela0021113-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2430
Shamela0021113-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1579
Shamela0021113-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        10636
Shamela0021113-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1119
Shamela0021113-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        24966
Shamela0021113-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1366
Shamela0021113-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3444
Shamela0021113-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7841
Shamela0021113-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        33330
Shamela0021113-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1766
Shamela0021113-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        62732
Shamela0021113-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        21014
Shamela0021113-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        13748
Shamela0021113-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        43863
Shamela0021113-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       146942
Shamela0021113-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        47522
Shamela0021113-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        50876
Shamela0021113-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       205932
Shamela0021113-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        12270
Shamela0021113-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4488
Shamela0021113-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2158
Shamela0021113-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        34089
Shamela0021113-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        4483
Shamela0021113-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5725
Shamela0021113-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        2029
Shamela0021113-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1207
Shamela0021113-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3892
Shamela0021113-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        7233
Shamela0021113-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4105
Shamela0021113-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        7262
Shamela0021113-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        44035
Shamela0021113-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1685
Shamela0021113-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       111291
Shamela0021113-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        32343
Shamela0021113-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3061
Shamela0021113-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3448
Shamela0021113-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        19202
Shamela0021113-ara1_Shamela0012864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2096
Shamela0021113-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2636
Shamela0021113-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        78415
Shamela0021113-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        15739
Shamela0021113-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       153870
Shamela0021113-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4607
Shamela0021113-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        25595
Shamela0021113-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        10459
Shamela0021113-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       134106
Shamela0021113-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        10338
Shamela0021113-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1498
Shamela0021113-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        9206
Shamela0021113-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1952
Shamela0021113-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3462
Shamela0021113-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5549
Shamela0021113-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        85237
Shamela0021113-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        14116
Shamela0021113-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        21712
Shamela0021113-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1796
Shamela0021113-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4254
Shamela0021113-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        14801
Shamela0021113-ara1_Shamela0013050-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3329
Shamela0021113-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2459
Shamela0021113-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3466
Shamela0021113-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        62061
Shamela0021113-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4978
Shamela0021113-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        68997
Shamela0021113-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:12        6755
Shamela0021113-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        3641
Shamela0021113-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15        1630
Shamela0021113-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2641
Shamela0021113-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        9691
Shamela0021113-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        20141
Shamela0021113-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        45377
Shamela0021113-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4312
Shamela0021113-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        21096
Shamela0021113-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1295
Shamela0021113-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1199
Shamela0021113-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        2203
Shamela0021113-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5539
Shamela0021113-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        28976
Shamela0021113-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       741378
Shamela0021113-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3955
Shamela0021113-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        25725
Shamela0021113-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        51653
Shamela0021113-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4839
Shamela0021113-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3335
Shamela0021113-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        12085
Shamela0021113-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        82052
Shamela0021113-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        9945
Shamela0021113-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2295
Shamela0021113-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6598
Shamela0021113-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        25340
Shamela0021113-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       124736
Shamela0021113-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1342
Shamela0021113-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5276
Shamela0021113-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3661
Shamela0021113-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        27558
Shamela0021113-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        13678
Shamela0021113-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3138
Shamela0021113-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        11847
Shamela0021113-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        11834
Shamela0021113-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2122
Shamela0021113-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3484
Shamela0021113-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        40318
Shamela0021113-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         980
Shamela0021113-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2588
Shamela0021113-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1988
Shamela0021113-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2755
Shamela0021113-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        7051
Shamela0021113-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9679
Shamela0021113-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14628
Shamela0021113-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1129
Shamela0021113-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       487202
Shamela0021113-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        24178
Shamela0021113-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3365
Shamela0021113-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        7510
Shamela0021113-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        17466
Shamela0021113-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        9537
Shamela0021113-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1648
Shamela0021113-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        31292
Shamela0021113-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18         930
Shamela0021113-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        25771
Shamela0021113-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        14103
Shamela0021113-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1978
Shamela0021113-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        6937
Shamela0021113-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2466
Shamela0021113-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        33389
Shamela0021113-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3182
Shamela0021113-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7875
Shamela0021113-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1402
Shamela0021113-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        30142
Shamela0021113-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2664
Shamela0021113-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       149512
Shamela0021113-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2162
Shamela0021113-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       530400
Shamela0021113-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        57002
Shamela0021113-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        9615
Shamela0021113-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        31481
Shamela0021113-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        5314
Shamela0021113-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        37274
Shamela0021113-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        89287
Shamela0021113-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        71908
Shamela0021113-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        35562
Shamela0021113-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        21850
Shamela0021113-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        91600
Shamela0021113-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        66258
Shamela0021113-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11       132867
Shamela0021113-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       246122
Shamela0021113-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        38903
Shamela0021113-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6378
Shamela0021113-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        15848
Shamela0021113-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2799
Shamela0021113-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2405
Shamela0021113-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2061
Shamela0021113-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1857
Shamela0021113-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       263761
Shamela0021113-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        23496
Shamela0021113-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        23955
Shamela0021113-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        29630
Shamela0021113-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15         937
Shamela0021113-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        7367
Shamela0021113-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        33418
Shamela0021113-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        27861
Shamela0021113-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1646
Shamela0021113-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        7698
Shamela0021113-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2754
Shamela0021113-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1392
Shamela0021113-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7467
Shamela0021113-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        16528
Shamela0021113-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1868
Shamela0021113-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        52037
Shamela0021113-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1883
Shamela0021113-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        89952
Shamela0021113-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        49475
Shamela0021113-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2315
Shamela0021113-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2605
Shamela0021113-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        7665
Shamela0021113-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        14162
Shamela0021113-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        18070
Shamela0021113-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        12994
Shamela0021113-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       121393
Shamela0021113-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4598
Shamela0021113-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3795
Shamela0021113-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5264
Shamela0021113-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4063
Shamela0021113-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        15388
Shamela0021113-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1166
Shamela0021113-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3889
Shamela0021113-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5655
Shamela0021113-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        14815
Shamela0021113-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        53001
Shamela0021113-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6102
Shamela0021113-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       147734
Shamela0021113-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        90300
Shamela0021113-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        22089
Shamela0021113-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        17538
Shamela0021113-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        41945
Shamela0021113-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        18322
Shamela0021113-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        24855
Shamela0021113-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        81758
Shamela0021113-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        21094
Shamela0021113-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        62027
Shamela0021113-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4124
Shamela0021113-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        45774
Shamela0021113-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        23984
Shamela0021113-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1796
Shamela0021113-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        5610
Shamela0021113-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        26544
Shamela0021113-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1161
Shamela0021113-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2768
Shamela0021113-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2000
Shamela0021113-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6107
Shamela0021113-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       1045962
Shamela0021113-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       488917
Shamela0021113-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1065
Shamela0021113-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        14863
Shamela0021113-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6183
Shamela0021113-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09       108383
Shamela0021113-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        8088
Shamela0021113-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1858
Shamela0021113-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2807
Shamela0021113-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        17144
Shamela0021113-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2230
Shamela0021113-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5879
Shamela0021113-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        2418
Shamela0021113-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        10359
Shamela0021113-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3045
Shamela0021113-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2326
Shamela0021113-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5358
Shamela0021113-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        24857
Shamela0021113-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        2114
Shamela0021113-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1615
Shamela0021113-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4822
Shamela0021113-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3637
Shamela0021113-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1987
Shamela0021113-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        9516
Shamela0021113-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2105
Shamela0021113-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        10101
Shamela0021113-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3471
Shamela0021113-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1904
Shamela0021113-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1216
Shamela0021113-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        14869
Shamela0021113-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        8929
Shamela0021113-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4280
Shamela0021113-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1412
Shamela0021113-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1061
Shamela0021113-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1369
Shamela0021113-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        5223
Shamela0021113-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1319
Shamela0021113-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        13171
Shamela0021113-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       101936
Shamela0021113-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2854
Shamela0021113-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5356
Shamela0021113-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1943
Shamela0021113-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1996
Shamela0021113-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1397
Shamela0021113-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        8548
Shamela0021113-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2657
Shamela0021113-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2327
Shamela0021113-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        10854
Shamela0021113-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19       149904
Shamela0021113-ara1_Shamela0026669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2108
Shamela0021113-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2140
Shamela0021113-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1497
Shamela0021113-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        5704
Shamela0021113-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1398
Shamela0021113-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        13655
Shamela0021113-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2454
Shamela0021113-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3760
Shamela0021113-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2195
Shamela0021113-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1390
Shamela0021113-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2754
Shamela0021113-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3216
Shamela0021113-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3238
Shamela0021113-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1228
Shamela0021113-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2973
Shamela0021113-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2999
Shamela0021113-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2880
Shamela0021113-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1907
Shamela0021113-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        40242
Shamela0021113-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        8851
Shamela0021113-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2052
Shamela0021113-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        18133
Shamela0021113-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2137
Shamela0021113-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        25060
Shamela0021113-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2837
Shamela0021113-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3211
Shamela0021113-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1556
Shamela0021113-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       101497
Shamela0021113-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1737
Shamela0021113-ara1_Shamela0028851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1383
Shamela0021113-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1556
Shamela0021113-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        18133
Shamela0021113-ara1_Shamela0029449-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1749
Shamela0021113-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1765
Shamela0021113-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4623
Shamela0021113-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4603
Shamela0021113-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1401
Shamela0021113-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2582
Shamela0021113-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5933
Shamela0021113-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1957
Shamela0021113-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1128
Shamela0021113-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2392
Shamela0021113-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2822
Shamela0021113-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1508
Shamela0021113-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2806
Shamela0021113-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1612
Shamela0021113-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1331
Shamela0021113-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1352
Shamela0021113-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1068
Shamela0021113-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        15245
Shamela0021113-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3814
Shamela0021113-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1462
Shamela0021113-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1343
Shamela0021113-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2399
Shamela0021113-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1273
Shamela0021113-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2584
Shamela0021113-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1179
Shamela0021113-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2724
Shamela0021113-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6803
Shamela0021113-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        17865
Shamela0021113-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2289
Shamela0021113-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3482
Shamela0021113-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1003
Shamela0021113-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2437
Shamela0021113-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2633
Shamela0021113-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2317
Shamela0021113-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2041
Shamela0021113-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1431
Shamela0021113-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1907
Shamela0021113-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2747
Shamela0021113-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1448
Shamela0021113-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        13671
Shamela0021113-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        8363
Shamela0021113-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        7061
Shamela0021113-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1624
Shamela0021113-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4281
Shamela0021113-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1432
Shamela0021113-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3293
Shamela0021113-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5773
Shamela0021113-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2816
Shamela0021113-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4425
Shamela0021113-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6766
Shamela0021113-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1916
Shamela0021113-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2726
Shamela0021113-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3449
Shamela0021113-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7824
Shamela0021113-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3857
Shamela0021113-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2065
Shamela0021113-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1686
Shamela0021113-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1950
Shamela0021113-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1816
Shamela0021113-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        10129
Shamela0021113-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        53938
Shamela0021113-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       200831
Shamela0021113-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         838
Shamela0021113-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1439
Shamela0021113-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2102
Shamela0021113-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       241718
Shamela0021113-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1795
Shamela0021113-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1681
Shamela0021113-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7762
Shamela0021113-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3040
Shamela0021113-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        16431
Shamela0021113-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1778
Shamela0021113-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        32146
Shamela0021113-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5003
Shamela0021113-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1274
Shamela0021113-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6554
Shamela0021113-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       198916
Shamela0021113-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        14161
Shamela0021113-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5869
Shamela0021113-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2238
Shamela0021113-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        13645
Shamela0021113-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        10091
Shamela0021113-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2742
Shamela0021113-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2809
Shamela0021113-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1592
Shamela0021113-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1166
Shamela0021113-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2292
Shamela0021113-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3305
Shamela0021113-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        7788
Shamela0021113-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2571
Shamela0021113-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       143090
Shamela0021113-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3441
Shamela0021113-ara1_Shamela0096848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1940
Shamela0021113-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         996
Shamela0021113-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4410
Shamela0021113-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2289
Shamela0021113-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       399408
Shamela0021113-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       1246221
Shamela0021113-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        29784
Shamela0021113-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2303
Shamela0021113-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       815056
Shamela0021113-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2887
Shamela0021113-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        16227
Shamela0021113-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1029
Shamela0021113-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        6109
Shamela0021113-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00         989
Shamela0021113-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2664
Shamela0021113-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        25830
Shamela0021113-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1026
Shamela0021113-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        23927
Shamela0021113-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4725
Shamela0021113-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1431
Shamela0021113-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5134
Shamela0021113-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1160
Shamela0021113-ara1_Shia000133-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        2997
Shamela0021113-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1304
Shamela0021113-ara1_Shia000150-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3073
Shamela0021113-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3317
Shamela0021113-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2540
Shamela0021113-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7340
Shamela0021113-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1315
Shamela0021113-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2173
Shamela0021113-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        5130
Shamela0021113-ara1_Shia000374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2246
Shamela0021113-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        6448
Shamela0021113-ara1_Shia000723Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         998
Shamela0021113-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2121
Shamela0021113-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2106
Shamela0021113-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2300
Shamela0021113-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        23808
Shamela0021113-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       403178
Shamela0021113-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        33932
Shamela0021113-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       161345
Shamela0021113-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2652
Shamela0021113-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        59057
Shamela0021113-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3049
Shamela0021113-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       146507
Shamela0021113-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       211269
Shamela0021113-ara1_Shia001082Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1864
Shamela0021113-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        6635
Shamela0021113-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        3751
Shamela0021113-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        1588
Shamela0021113-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2065
Shamela0021113-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1280
Shamela0021113-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2222
Shamela0021113-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2918
Shamela0021113-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        10123
Shamela0021113-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5243
Shamela0021113-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        3176
Shamela0021113-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4666
Shamela0021113-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2988
Shamela0021113-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        14882
Shamela0021113-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        6465
Shamela0021113-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2408
Shamela0021113-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1845
Shamela0021113-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        9678
Shamela0021113-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1753
Shamela0021113-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        13782
Shamela0021113-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        8145
Shamela0021113-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3627
Shamela0021113-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        11893
Shamela0021113-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        7158
Shamela0021113-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2252
Shamela0021113-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       101876
Shamela0021113-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1170
Shamela0021113-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        9722
Shamela0021113-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3768
Shamela0021113-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1770
Shamela0021113-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2487
Shamela0021113-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4499
Shamela0021113-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2315
Shamela0021113-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4782
Shamela0021113-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       167522
Shamela0021113-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       377929
Shamela0021113-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        5867
Shamela0021113-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       990386
Shamela0021113-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        28540
Shamela0021113-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        96974
Shamela0021113-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        1609
Shamela0021113-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6452
Shamela0021113-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        3964
Shamela0021113-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        3133
Shamela0021113-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        6261
Shamela0021113-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2080
Shamela0021113-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        16743
Shamela0021113-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        64302
Shamela0021113-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        2088
Shamela0021113-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10         776
Shamela0021113-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        75827
Shamela0021113-ara1_Shia001924-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        1398
Shamela0021113-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        2421
Shamela0021113-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1083
Shamela0021113-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        5459
Shamela0021113-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        4177
Shamela0021113-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2387
Shamela0021113-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        3390
Shamela0021113-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        8436
Shamela0021113-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1326
Shamela0021113-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       188919
Shamela0021113-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       174270
Shamela0021113-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1090
Shamela0021113-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       278144
Shamela0021113-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        16290
Shamela0021113-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2635
Shamela0021113-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        54427
Shamela0021113-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        2260
Shamela0021113-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        65502
Shamela0021113-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        53218
Shamela0021113-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        9529
Shamela0021113-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        6423
Shamela0021113-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        11397
Shamela0021113-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3116
Shamela0021113-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3849
Shamela0021113-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        6078
Shamela0021113-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        9869
Shamela0021113-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2610
Shamela0021113-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       228036
Shamela0021113-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3213
Shamela0021113-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        9910
Shamela0021113-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1796
Shamela0021113-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1291
Shamela0021113-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1372
Shamela0021113-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        11808
Shamela0021113-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        40630
Shamela0021113-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1493
Shamela0021113-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        53335
Shamela0021113-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       204865
Shamela0021113-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2423
Shamela0021113-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35       128923
Shamela0021113-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        32297
Shamela0021113-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        3887
Shamela0021113-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4848
Shamela0021113-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        10216
Shamela0021113-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       276512
Shamela0021113-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2195
Shamela0021113-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2517
Shamela0021113-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        5480
Shamela0021113-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        49021
Shamela0021113-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2162
Shamela0021113-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1029
Shamela0021113-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        53354
Shamela0021113-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2088
Shamela0021113-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2574
Shamela0021113-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        18232
Shamela0021113-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5206
Shamela0021113-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        11053
Shamela0021113-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       137058
Shamela0021113-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        3590
Shamela0021113-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4316
Shamela0021113-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        8388
Shamela0021113-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        51947
Shamela0021113-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3670
Shamela0021113-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6511
Shamela0021113-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1993
Shamela0021113-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        3505
Shamela0021113-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        8811
Shamela0021113-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1253
Shamela0021113-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2249
Shamela0021113-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        3725
Shamela0021113-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2861
Shamela0021113-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1082
Shamela0021113-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1789
Shamela0021113-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3831
Shamela0021113-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        46340
Shamela0021113-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        9572
Shamela0021113-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       254613
Shamela0021113-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        7552
Shamela0021113-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        11670
Shamela0021113-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1414
Shamela0021113-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1561
Shamela0021113-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        12156
Shamela0021113-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1462
Shamela0021113-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        6530
Shamela0021113-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2116
Shamela0021113-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        41671
Shamela0021113-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4761
Shamela0021113-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01         980
Shamela0021113-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        4697
Shamela0021113-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1180
Shamela0021113-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2287
Shamela0021113-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       274808
Shamela0021113-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2224
Shamela0021113-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        8017
Shamela0021113-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        25252
Shamela0021113-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3703
Shamela0021113-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        10402
Shamela0021113-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        5417
Shamela0021113-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2695
Shamela0021113-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        3793
Shamela0021113-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        12348
Shamela0021113-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        11766
Shamela0021113-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1934
Shamela0021113-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        6083
Shamela0021113-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1111
Shamela0021113-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1764
Shamela0021113-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        35507
Shamela0021113-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        14530
Shamela0021113-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        11290
Shamela0021113-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1840
Shamela0021113-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        1518
Shamela0021113-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1795