Index of /passim01022020/Shamela0013176-ara1/


../
Shamela0013176-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1188
Shamela0013176-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1392
Shamela0013176-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1449
Shamela0013176-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1874
Shamela0013176-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        22475
Shamela0013176-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2262
Shamela0013176-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4916
Shamela0013176-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        10578
Shamela0013176-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1411
Shamela0013176-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1886
Shamela0013176-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1305
Shamela0013176-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        7583
Shamela0013176-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        22398
Shamela0013176-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1100
Shamela0013176-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        4380
Shamela0013176-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1190
Shamela0013176-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1896
Shamela0013176-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14         830
Shamela0013176-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        6627
Shamela0013176-ara1_JK000260-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1320
Shamela0013176-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1520
Shamela0013176-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1241
Shamela0013176-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1396
Shamela0013176-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        1491
Shamela0013176-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3782
Shamela0013176-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        7571
Shamela0013176-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        2293
Shamela0013176-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1395
Shamela0013176-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        10507
Shamela0013176-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        5867
Shamela0013176-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5920
Shamela0013176-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        9205
Shamela0013176-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        6381
Shamela0013176-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        7810
Shamela0013176-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        2675
Shamela0013176-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2194
Shamela0013176-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5120
Shamela0013176-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1982
Shamela0013176-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1927
Shamela0013176-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2734
Shamela0013176-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1222
Shamela0013176-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        9267
Shamela0013176-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1735
Shamela0013176-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2753
Shamela0013176-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         902
Shamela0013176-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4169
Shamela0013176-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2717
Shamela0013176-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1942
Shamela0013176-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1017
Shamela0013176-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5859
Shamela0013176-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51         943
Shamela0013176-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2184
Shamela0013176-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3287
Shamela0013176-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1947
Shamela0013176-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        18237
Shamela0013176-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3207
Shamela0013176-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        4154
Shamela0013176-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:28        3226
Shamela0013176-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1252
Shamela0013176-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        87176
Shamela0013176-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3173
Shamela0013176-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        7194
Shamela0013176-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6276
Shamela0013176-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2071
Shamela0013176-ara1_JK000959-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3377
Shamela0013176-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1828
Shamela0013176-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        11244
Shamela0013176-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        5186
Shamela0013176-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1347
Shamela0013176-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1204
Shamela0013176-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1503
Shamela0013176-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        3196
Shamela0013176-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2582
Shamela0013176-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5276
Shamela0013176-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        6669
Shamela0013176-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2225
Shamela0013176-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1123
Shamela0013176-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3378
Shamela0013176-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1001
Shamela0013176-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1330
Shamela0013176-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1590
Shamela0013176-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5958
Shamela0013176-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2871
Shamela0013176-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2441
Shamela0013176-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        3332
Shamela0013176-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1228
Shamela0013176-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54         972
Shamela0013176-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2214
Shamela0013176-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1326
Shamela0013176-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        7752
Shamela0013176-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        16897
Shamela0013176-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7873
Shamela0013176-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03         948
Shamela0013176-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1067
Shamela0013176-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        2883
Shamela0013176-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        19741
Shamela0013176-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1725
Shamela0013176-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1365
Shamela0013176-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        9309
Shamela0013176-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2240
Shamela0013176-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        5848
Shamela0013176-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1480
Shamela0013176-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1255
Shamela0013176-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1421
Shamela0013176-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3634
Shamela0013176-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        6990
Shamela0013176-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        5104
Shamela0013176-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1103
Shamela0013176-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2202
Shamela0013176-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        5767
Shamela0013176-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        5058
Shamela0013176-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1551
Shamela0013176-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        8236
Shamela0013176-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        1148
Shamela0013176-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        2271
Shamela0013176-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1344
Shamela0013176-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        5205
Shamela0013176-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1932
Shamela0013176-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5401
Shamela0013176-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27         973
Shamela0013176-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1786
Shamela0013176-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3946
Shamela0013176-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4926
Shamela0013176-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3501
Shamela0013176-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         884
Shamela0013176-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22         925
Shamela0013176-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         970
Shamela0013176-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1018
Shamela0013176-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        4259
Shamela0013176-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23         966
Shamela0013176-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8923
Shamela0013176-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1170
Shamela0013176-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2307
Shamela0013176-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2377
Shamela0013176-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        3192
Shamela0013176-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        1256
Shamela0013176-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1076
Shamela0013176-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1541
Shamela0013176-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3903
Shamela0013176-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1071
Shamela0013176-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1966
Shamela0013176-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1419
Shamela0013176-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        13633
Shamela0013176-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:32        4695
Shamela0013176-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2827
Shamela0013176-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        7217
Shamela0013176-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3322
Shamela0013176-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         960
Shamela0013176-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1179
Shamela0013176-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2330
Shamela0013176-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2930
Shamela0013176-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1386
Shamela0013176-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        8958
Shamela0013176-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         837
Shamela0013176-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        25138
Shamela0013176-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6948
Shamela0013176-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1217
Shamela0013176-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4454
Shamela0013176-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1354
Shamela0013176-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1927
Shamela0013176-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        24828
Shamela0013176-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8506
Shamela0013176-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5620
Shamela0013176-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4916
Shamela0013176-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2653
Shamela0013176-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5814
Shamela0013176-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1447
Shamela0013176-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1161
Shamela0013176-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1968
Shamela0013176-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1021
Shamela0013176-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3082
Shamela0013176-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        8387
Shamela0013176-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11101
Shamela0013176-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        6860
Shamela0013176-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        22225
Shamela0013176-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        11629
Shamela0013176-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        75996
Shamela0013176-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3695
Shamela0013176-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        9141
Shamela0013176-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1598
Shamela0013176-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        29926
Shamela0013176-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9670
Shamela0013176-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2163
Shamela0013176-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12180
Shamela0013176-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         904
Shamela0013176-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14585
Shamela0013176-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1739
Shamela0013176-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2784
Shamela0013176-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        34259
Shamela0013176-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1405
Shamela0013176-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        22582
Shamela0013176-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13         808
Shamela0013176-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        28213
Shamela0013176-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        20900
Shamela0013176-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        12243
Shamela0013176-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2264
Shamela0013176-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1963
Shamela0013176-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         908
Shamela0013176-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4459
Shamela0013176-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3376
Shamela0013176-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2993
Shamela0013176-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1138
Shamela0013176-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        21452
Shamela0013176-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1661
Shamela0013176-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1165
Shamela0013176-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4478
Shamela0013176-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1394
Shamela0013176-ara1_Shamela0005897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05         923
Shamela0013176-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1723
Shamela0013176-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1239
Shamela0013176-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        24944
Shamela0013176-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2775
Shamela0013176-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8867
Shamela0013176-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10192
Shamela0013176-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4172
Shamela0013176-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11662
Shamela0013176-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1512
Shamela0013176-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10617
Shamela0013176-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5543
Shamela0013176-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6045
Shamela0013176-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1198
Shamela0013176-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1087
Shamela0013176-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2120
Shamela0013176-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        3589
Shamela0013176-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3634
Shamela0013176-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2818
Shamela0013176-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3079
Shamela0013176-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1336
Shamela0013176-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7250
Shamela0013176-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1808
Shamela0013176-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1470
Shamela0013176-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6712
Shamela0013176-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         924
Shamela0013176-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2809
Shamela0013176-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        9072
Shamela0013176-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5837
Shamela0013176-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1520
Shamela0013176-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2337
Shamela0013176-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4712
Shamela0013176-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        6309
Shamela0013176-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12950
Shamela0013176-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18138
Shamela0013176-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1282
Shamela0013176-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9143
Shamela0013176-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6111
Shamela0013176-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5671
Shamela0013176-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9998
Shamela0013176-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3592
Shamela0013176-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2519
Shamela0013176-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1620
Shamela0013176-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5435
Shamela0013176-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2337
Shamela0013176-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        8663
Shamela0013176-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2493
Shamela0013176-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1123
Shamela0013176-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        13603
Shamela0013176-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        28378
Shamela0013176-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3870
Shamela0013176-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1889
Shamela0013176-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1305
Shamela0013176-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        35130
Shamela0013176-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3111
Shamela0013176-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3306
Shamela0013176-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2747
Shamela0013176-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7578
Shamela0013176-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14592
Shamela0013176-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        12859
Shamela0013176-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3145
Shamela0013176-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9639
Shamela0013176-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1207
Shamela0013176-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        14154
Shamela0013176-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6505
Shamela0013176-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        17605
Shamela0013176-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2180
Shamela0013176-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2656
Shamela0013176-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1543
Shamela0013176-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        12098
Shamela0013176-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3134
Shamela0013176-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28         960
Shamela0013176-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1528
Shamela0013176-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1108
Shamela0013176-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         828
Shamela0013176-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3096
Shamela0013176-ara1_Shamela0009378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2202
Shamela0013176-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2825
Shamela0013176-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2071
Shamela0013176-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1262
Shamela0013176-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2733
Shamela0013176-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1192
Shamela0013176-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1169
Shamela0013176-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46         912
Shamela0013176-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2806
Shamela0013176-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3549
Shamela0013176-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3219
Shamela0013176-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1638
Shamela0013176-ara1_Shamela0009622-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1727
Shamela0013176-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1372
Shamela0013176-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1071
Shamela0013176-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5867
Shamela0013176-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1411
Shamela0013176-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2885
Shamela0013176-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1618
Shamela0013176-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1166
Shamela0013176-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7406
Shamela0013176-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2757
Shamela0013176-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1499
Shamela0013176-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2320
Shamela0013176-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1602
Shamela0013176-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1133
Shamela0013176-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        23051
Shamela0013176-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         944
Shamela0013176-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1770
Shamela0013176-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1348
Shamela0013176-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3731
Shamela0013176-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1789
Shamela0013176-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4544
Shamela0013176-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        6879
Shamela0013176-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2438
Shamela0013176-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2899
Shamela0013176-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5127
Shamela0013176-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        8907
Shamela0013176-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1188
Shamela0013176-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15470
Shamela0013176-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3648
Shamela0013176-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4558
Shamela0013176-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        11667
Shamela0013176-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1791
Shamela0013176-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1946
Shamela0013176-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4879
Shamela0013176-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        10478
Shamela0013176-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        60123
Shamela0013176-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4847
Shamela0013176-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4373
Shamela0013176-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        6895
Shamela0013176-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2991
Shamela0013176-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2921
Shamela0013176-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         976
Shamela0013176-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        30618
Shamela0013176-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2807
Shamela0013176-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3384
Shamela0013176-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36       134871
Shamela0013176-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2108
Shamela0013176-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3643
Shamela0013176-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3469
Shamela0013176-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2915
Shamela0013176-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3749
Shamela0013176-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1198
Shamela0013176-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2211
Shamela0013176-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1197
Shamela0013176-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1450
Shamela0013176-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2793
Shamela0013176-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         961
Shamela0013176-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1383
Shamela0013176-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2215
Shamela0013176-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        4098
Shamela0013176-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        2126
Shamela0013176-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2191
Shamela0013176-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1560
Shamela0013176-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3975
Shamela0013176-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1564
Shamela0013176-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3580
Shamela0013176-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3763
Shamela0013176-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2240
Shamela0013176-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2217
Shamela0013176-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3298
Shamela0013176-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2099
Shamela0013176-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1063
Shamela0013176-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2547
Shamela0013176-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        6467
Shamela0013176-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        2644
Shamela0013176-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9006
Shamela0013176-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3781
Shamela0013176-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1141
Shamela0013176-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        55251
Shamela0013176-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1910
Shamela0013176-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         994
Shamela0013176-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         956
Shamela0013176-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2003
Shamela0013176-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1472
Shamela0013176-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10847
Shamela0013176-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1581
Shamela0013176-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1530
Shamela0013176-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        4040
Shamela0013176-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5370
Shamela0013176-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1460
Shamela0013176-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        28465
Shamela0013176-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1074
Shamela0013176-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3185
Shamela0013176-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5613
Shamela0013176-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2623
Shamela0013176-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2179
Shamela0013176-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3262
Shamela0013176-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5018
Shamela0013176-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8703
Shamela0013176-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2870
Shamela0013176-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        13650
Shamela0013176-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10988
Shamela0013176-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6590
Shamela0013176-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        14978
Shamela0013176-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13124
Shamela0013176-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1777
Shamela0013176-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1458
Shamela0013176-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4444
Shamela0013176-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        2346
Shamela0013176-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1525
Shamela0013176-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3952
Shamela0013176-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6511
Shamela0013176-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        7764
Shamela0013176-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        24542
Shamela0013176-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3768
Shamela0013176-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3725
Shamela0013176-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2359
Shamela0013176-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2595
Shamela0013176-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1431
Shamela0013176-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        5308
Shamela0013176-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         888
Shamela0013176-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         884
Shamela0013176-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        8309
Shamela0013176-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1259
Shamela0013176-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        13631
Shamela0013176-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2650
Shamela0013176-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6920
Shamela0013176-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4167
Shamela0013176-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9404
Shamela0013176-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2472
Shamela0013176-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1751
Shamela0013176-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1488
Shamela0013176-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1737
Shamela0013176-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6384
Shamela0013176-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        13415
Shamela0013176-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1069
Shamela0013176-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1573
Shamela0013176-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3782
Shamela0013176-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1613
Shamela0013176-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        25117
Shamela0013176-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8753
Shamela0013176-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6224
Shamela0013176-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        12885
Shamela0013176-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18409
Shamela0013176-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11194
Shamela0013176-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        14985
Shamela0013176-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2486
Shamela0013176-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3446
Shamela0013176-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7571
Shamela0013176-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         925
Shamela0013176-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4166
Shamela0013176-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        6037
Shamela0013176-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1013
Shamela0013176-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        4516
Shamela0013176-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1276
Shamela0013176-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1451
Shamela0013176-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1890
Shamela0013176-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3615
Shamela0013176-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1175
Shamela0013176-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        8697
Shamela0013176-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        5435
Shamela0013176-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4631
Shamela0013176-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1142
Shamela0013176-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1708
Shamela0013176-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1274
Shamela0013176-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        9740
Shamela0013176-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1274
Shamela0013176-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        93582
Shamela0013176-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        3637
Shamela0013176-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1724
Shamela0013176-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        52465
Shamela0013176-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        17964
Shamela0013176-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2115
Shamela0013176-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2813
Shamela0013176-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4477
Shamela0013176-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4487
Shamela0013176-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2339
Shamela0013176-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1635
Shamela0013176-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3227
Shamela0013176-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4590
Shamela0013176-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1893
Shamela0013176-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1643
Shamela0013176-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1053
Shamela0013176-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1515
Shamela0013176-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3266
Shamela0013176-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3263
Shamela0013176-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4000
Shamela0013176-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3839
Shamela0013176-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2382
Shamela0013176-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6905
Shamela0013176-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6599
Shamela0013176-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2285
Shamela0013176-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1135
Shamela0013176-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        6841
Shamela0013176-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1472
Shamela0013176-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4818
Shamela0013176-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1675
Shamela0013176-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1822
Shamela0013176-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4112
Shamela0013176-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1595
Shamela0013176-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1657
Shamela0013176-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4328
Shamela0013176-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1726
Shamela0013176-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1090
Shamela0013176-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2378
Shamela0013176-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6411
Shamela0013176-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        12910
Shamela0013176-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1116
Shamela0013176-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1164
Shamela0013176-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4132
Shamela0013176-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3411
Shamela0013176-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1069
Shamela0013176-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1349
Shamela0013176-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2464
Shamela0013176-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        10762
Shamela0013176-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1907
Shamela0013176-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2106
Shamela0013176-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2451
Shamela0013176-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8135
Shamela0013176-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2889
Shamela0013176-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6227
Shamela0013176-ara1_Shamela0029793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3392
Shamela0013176-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1023
Shamela0013176-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1545
Shamela0013176-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2371
Shamela0013176-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1447
Shamela0013176-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2373
Shamela0013176-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1778
Shamela0013176-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1691
Shamela0013176-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2942
Shamela0013176-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2413
Shamela0013176-ara1_Shamela0030718-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3923
Shamela0013176-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4450
Shamela0013176-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        13443
Shamela0013176-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7247
Shamela0013176-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        12326
Shamela0013176-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        2134
Shamela0013176-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         891
Shamela0013176-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3433
Shamela0013176-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1249
Shamela0013176-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5660
Shamela0013176-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2004
Shamela0013176-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2627
Shamela0013176-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5946
Shamela0013176-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1394
Shamela0013176-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4011
Shamela0013176-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1711
Shamela0013176-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1665
Shamela0013176-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1164
Shamela0013176-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1415
Shamela0013176-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1419
Shamela0013176-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1245
Shamela0013176-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1119
Shamela0013176-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        12562
Shamela0013176-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        9595
Shamela0013176-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3966
Shamela0013176-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1595
Shamela0013176-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2682
Shamela0013176-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3247
Shamela0013176-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1697
Shamela0013176-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1116
Shamela0013176-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1962
Shamela0013176-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        5736
Shamela0013176-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        2047
Shamela0013176-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        8122
Shamela0013176-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        2050
Shamela0013176-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        1331
Shamela0013176-ara1_Shia001154-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3922
Shamela0013176-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3869
Shamela0013176-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2365
Shamela0013176-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        4568
Shamela0013176-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1111
Shamela0013176-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1270
Shamela0013176-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1122
Shamela0013176-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2315
Shamela0013176-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1004
Shamela0013176-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        3321
Shamela0013176-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        17637
Shamela0013176-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1838
Shamela0013176-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1115
Shamela0013176-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        17210
Shamela0013176-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        10999
Shamela0013176-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        44442
Shamela0013176-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        33805
Shamela0013176-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2263
Shamela0013176-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1945
Shamela0013176-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1827
Shamela0013176-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1353
Shamela0013176-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        3188
Shamela0013176-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1534
Shamela0013176-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1091
Shamela0013176-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        5602
Shamela0013176-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        21183
Shamela0013176-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2325
Shamela0013176-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4599
Shamela0013176-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1982
Shamela0013176-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        61228
Shamela0013176-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1494
Shamela0013176-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        7389
Shamela0013176-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1768
Shamela0013176-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        16347
Shamela0013176-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2577
Shamela0013176-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        12794
Shamela0013176-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2649
Shamela0013176-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1274
Shamela0013176-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3390
Shamela0013176-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1940
Shamela0013176-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8995
Shamela0013176-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        5139
Shamela0013176-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2867
Shamela0013176-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2508
Shamela0013176-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1105
Shamela0013176-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3973
Shamela0013176-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11356
Shamela0013176-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        21959
Shamela0013176-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        7936
Shamela0013176-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1113
Shamela0013176-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        37564
Shamela0013176-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49         869
Shamela0013176-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6359
Shamela0013176-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1907
Shamela0013176-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        6308
Shamela0013176-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        5728
Shamela0013176-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6610
Shamela0013176-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5435
Shamela0013176-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1066
Shamela0013176-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15130
Shamela0013176-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        2815
Shamela0013176-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1540
Shamela0013176-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        5694
Shamela0013176-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        5241
Shamela0013176-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28        5292
Shamela0013176-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2151
Shamela0013176-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1184
Shamela0013176-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        5033
Shamela0013176-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        3356
Shamela0013176-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3504
Shamela0013176-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2011
Shamela0013176-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2133
Shamela0013176-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2433
Shamela0013176-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        11323
Shamela0013176-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9334
Shamela0013176-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1654
Shamela0013176-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        47496
Shamela0013176-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10918
Shamela0013176-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4066
Shamela0013176-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41         960