Index of /passim01022020/Shamela0013150-ara1/


../
Shamela0013150-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        22323
Shamela0013150-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        56267
Shamela0013150-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        9880
Shamela0013150-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        8931
Shamela0013150-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2305
Shamela0013150-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        19041
Shamela0013150-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        4834
Shamela0013150-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        20377
Shamela0013150-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2478
Shamela0013150-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        2025
Shamela0013150-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2908
Shamela0013150-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1659
Shamela0013150-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53         989
Shamela0013150-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1060
Shamela0013150-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1005
Shamela0013150-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        5161
Shamela0013150-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        6395
Shamela0013150-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2444
Shamela0013150-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1378
Shamela0013150-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13         893
Shamela0013150-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4243
Shamela0013150-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1869
Shamela0013150-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        2600
Shamela0013150-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        14144
Shamela0013150-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         953
Shamela0013150-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2233
Shamela0013150-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        9853
Shamela0013150-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4131
Shamela0013150-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        12437
Shamela0013150-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1973
Shamela0013150-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        2391
Shamela0013150-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        15512
Shamela0013150-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        7787
Shamela0013150-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3586
Shamela0013150-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2287
Shamela0013150-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        3282
Shamela0013150-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01         937
Shamela0013150-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        4401
Shamela0013150-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       192897
Shamela0013150-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4513
Shamela0013150-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1610
Shamela0013150-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        4791
Shamela0013150-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2936
Shamela0013150-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2796
Shamela0013150-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2024
Shamela0013150-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        11016
Shamela0013150-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        5587
Shamela0013150-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1636
Shamela0013150-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        10623
Shamela0013150-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1083
Shamela0013150-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1026
Shamela0013150-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        10899
Shamela0013150-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        3307
Shamela0013150-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53         958
Shamela0013150-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2755
Shamela0013150-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1373
Shamela0013150-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        9071
Shamela0013150-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        13277
Shamela0013150-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        11656
Shamela0013150-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        12322
Shamela0013150-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        13447
Shamela0013150-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28         963
Shamela0013150-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1514
Shamela0013150-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1702
Shamela0013150-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3285
Shamela0013150-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        37899
Shamela0013150-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5264
Shamela0013150-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1452
Shamela0013150-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        11944
Shamela0013150-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        3501
Shamela0013150-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2048
Shamela0013150-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1013
Shamela0013150-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1755
Shamela0013150-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2091
Shamela0013150-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1285
Shamela0013150-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        43860
Shamela0013150-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        4291
Shamela0013150-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        3009
Shamela0013150-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        5283
Shamela0013150-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2027
Shamela0013150-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1666
Shamela0013150-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        14749
Shamela0013150-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2933
Shamela0013150-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5173
Shamela0013150-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        10976
Shamela0013150-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1504
Shamela0013150-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1435
Shamela0013150-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        5398
Shamela0013150-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        3890
Shamela0013150-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        3137
Shamela0013150-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1700
Shamela0013150-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        8511
Shamela0013150-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        6338
Shamela0013150-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4013
Shamela0013150-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1142
Shamela0013150-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3018
Shamela0013150-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        10964
Shamela0013150-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        11377
Shamela0013150-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4440
Shamela0013150-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        2399
Shamela0013150-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        9831
Shamela0013150-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2090
Shamela0013150-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2991
Shamela0013150-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3154
Shamela0013150-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 12:27        3924
Shamela0013150-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        60063
Shamela0013150-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        12181
Shamela0013150-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3136
Shamela0013150-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         924
Shamela0013150-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5969
Shamela0013150-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4317
Shamela0013150-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4735
Shamela0013150-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        9347
Shamela0013150-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4260
Shamela0013150-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4281
Shamela0013150-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5345
Shamela0013150-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1198
Shamela0013150-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1499
Shamela0013150-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1600
Shamela0013150-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3056
Shamela0013150-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        9832
Shamela0013150-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4269
Shamela0013150-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        4432
Shamela0013150-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1506
Shamela0013150-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        8252
Shamela0013150-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        63506
Shamela0013150-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2259
Shamela0013150-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        12544
Shamela0013150-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        17591
Shamela0013150-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4205
Shamela0013150-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1699
Shamela0013150-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         796
Shamela0013150-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        17149
Shamela0013150-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2667
Shamela0013150-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        11984
Shamela0013150-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        55142
Shamela0013150-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        26203
Shamela0013150-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1991
Shamela0013150-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2960
Shamela0013150-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        31927
Shamela0013150-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        10451
Shamela0013150-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4116
Shamela0013150-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        19521
Shamela0013150-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        23452
Shamela0013150-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1994
Shamela0013150-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5948
Shamela0013150-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3559
Shamela0013150-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1425
Shamela0013150-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2657
Shamela0013150-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4222
Shamela0013150-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        77703
Shamela0013150-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3698
Shamela0013150-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7237
Shamela0013150-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        23707
Shamela0013150-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        32824
Shamela0013150-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        79915
Shamela0013150-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        7803
Shamela0013150-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2675
Shamela0013150-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2246
Shamela0013150-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7816
Shamela0013150-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7798
Shamela0013150-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5103
Shamela0013150-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        63671
Shamela0013150-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4276
Shamela0013150-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3127
Shamela0013150-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2437
Shamela0013150-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        4627
Shamela0013150-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        6123
Shamela0013150-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        6792
Shamela0013150-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1167
Shamela0013150-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1692
Shamela0013150-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3940
Shamela0013150-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1236
Shamela0013150-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        6142
Shamela0013150-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1227
Shamela0013150-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3787
Shamela0013150-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        15332
Shamela0013150-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        5651
Shamela0013150-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1300
Shamela0013150-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3062
Shamela0013150-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2532
Shamela0013150-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        8165
Shamela0013150-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4216
Shamela0013150-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4291
Shamela0013150-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        9338
Shamela0013150-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1284
Shamela0013150-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1459
Shamela0013150-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        12954
Shamela0013150-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11191
Shamela0013150-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        29159
Shamela0013150-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1448
Shamela0013150-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        15966
Shamela0013150-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2529
Shamela0013150-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1727
Shamela0013150-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1454
Shamela0013150-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        17340
Shamela0013150-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        28708
Shamela0013150-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1218
Shamela0013150-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3109
Shamela0013150-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        24112
Shamela0013150-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        20330
Shamela0013150-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        22094
Shamela0013150-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        21263
Shamela0013150-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        16700
Shamela0013150-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1336
Shamela0013150-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1578
Shamela0013150-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3140
Shamela0013150-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5076
Shamela0013150-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        33162
Shamela0013150-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1501
Shamela0013150-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        5218
Shamela0013150-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1743
Shamela0013150-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4969
Shamela0013150-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5291
Shamela0013150-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3386
Shamela0013150-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2827
Shamela0013150-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        8572
Shamela0013150-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2159
Shamela0013150-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        22273
Shamela0013150-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        6282
Shamela0013150-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2516
Shamela0013150-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2631
Shamela0013150-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2858
Shamela0013150-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1125
Shamela0013150-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2833
Shamela0013150-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4089
Shamela0013150-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2561
Shamela0013150-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2141
Shamela0013150-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3915
Shamela0013150-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        14345
Shamela0013150-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        9763
Shamela0013150-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3396
Shamela0013150-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        7625
Shamela0013150-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6461
Shamela0013150-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        6174
Shamela0013150-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8867
Shamela0013150-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        20493
Shamela0013150-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4653
Shamela0013150-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2417
Shamela0013150-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1470
Shamela0013150-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1491
Shamela0013150-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        27012
Shamela0013150-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1575
Shamela0013150-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        37583
Shamela0013150-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        13359
Shamela0013150-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1824
Shamela0013150-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        10691
Shamela0013150-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2300
Shamela0013150-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1519
Shamela0013150-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        63555
Shamela0013150-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        5689
Shamela0013150-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7341
Shamela0013150-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5431
Shamela0013150-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1463
Shamela0013150-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        6003
Shamela0013150-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1019
Shamela0013150-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2864
Shamela0013150-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3740
Shamela0013150-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4930
Shamela0013150-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        3335
Shamela0013150-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23         856
Shamela0013150-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        6453
Shamela0013150-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        17618
Shamela0013150-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6541
Shamela0013150-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1355
Shamela0013150-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5123
Shamela0013150-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5001
Shamela0013150-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5962
Shamela0013150-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1765
Shamela0013150-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2238
Shamela0013150-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        96358
Shamela0013150-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6500
Shamela0013150-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        14791
Shamela0013150-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        2175
Shamela0013150-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1426
Shamela0013150-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2840
Shamela0013150-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5275
Shamela0013150-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        3166
Shamela0013150-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        5786
Shamela0013150-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2542
Shamela0013150-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        17506
Shamela0013150-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        2261
Shamela0013150-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        59499
Shamela0013150-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2904
Shamela0013150-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1913
Shamela0013150-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        5140
Shamela0013150-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:44        1004
Shamela0013150-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10367
Shamela0013150-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        4723
Shamela0013150-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1517
Shamela0013150-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        43108
Shamela0013150-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5191
Shamela0013150-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1515
Shamela0013150-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2330
Shamela0013150-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        84510
Shamela0013150-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        19145
Shamela0013150-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1721
Shamela0013150-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        13438
Shamela0013150-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2435
Shamela0013150-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1993
Shamela0013150-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2420
Shamela0013150-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        7969
Shamela0013150-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6065
Shamela0013150-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1237
Shamela0013150-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4145
Shamela0013150-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3322
Shamela0013150-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        8072
Shamela0013150-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1417
Shamela0013150-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        73856
Shamela0013150-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3077
Shamela0013150-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        10330
Shamela0013150-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        8262
Shamela0013150-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5790
Shamela0013150-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2072
Shamela0013150-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1850
Shamela0013150-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6123
Shamela0013150-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1125
Shamela0013150-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4964
Shamela0013150-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7839
Shamela0013150-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        11230
Shamela0013150-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1400
Shamela0013150-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        18777
Shamela0013150-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2317
Shamela0013150-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10441
Shamela0013150-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1183
Shamela0013150-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        93291
Shamela0013150-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2539
Shamela0013150-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         941
Shamela0013150-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1698
Shamela0013150-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        5298
Shamela0013150-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1341
Shamela0013150-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1523
Shamela0013150-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1003
Shamela0013150-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1322
Shamela0013150-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        10036
Shamela0013150-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2207
Shamela0013150-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4557
Shamela0013150-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1154
Shamela0013150-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3532
Shamela0013150-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2165
Shamela0013150-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2358
Shamela0013150-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1596
Shamela0013150-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        8902
Shamela0013150-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        9475
Shamela0013150-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3541
Shamela0013150-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4186
Shamela0013150-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8148
Shamela0013150-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7288
Shamela0013150-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2261
Shamela0013150-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2112
Shamela0013150-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        6835
Shamela0013150-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2138
Shamela0013150-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4957
Shamela0013150-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10285
Shamela0013150-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1155
Shamela0013150-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2040
Shamela0013150-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3406
Shamela0013150-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        13887
Shamela0013150-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1132
Shamela0013150-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1098
Shamela0013150-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5391
Shamela0013150-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        27846
Shamela0013150-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2980
Shamela0013150-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1014
Shamela0013150-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        36385
Shamela0013150-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        3541
Shamela0013150-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        20220
Shamela0013150-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1187
Shamela0013150-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6644
Shamela0013150-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        41472
Shamela0013150-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        50092
Shamela0013150-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        20405
Shamela0013150-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        10196
Shamela0013150-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1539
Shamela0013150-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2143
Shamela0013150-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2981
Shamela0013150-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        14013
Shamela0013150-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4970
Shamela0013150-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1314
Shamela0013150-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5438
Shamela0013150-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7977
Shamela0013150-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5731
Shamela0013150-ara1_Shamela0026918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1887
Shamela0013150-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3058
Shamela0013150-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1721
Shamela0013150-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7251
Shamela0013150-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        4451
Shamela0013150-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2136
Shamela0013150-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2458
Shamela0013150-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6927
Shamela0013150-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1172
Shamela0013150-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2320
Shamela0013150-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2055
Shamela0013150-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6858
Shamela0013150-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2764
Shamela0013150-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4257
Shamela0013150-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        52457
Shamela0013150-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6544
Shamela0013150-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7486
Shamela0013150-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        34992
Shamela0013150-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        12158
Shamela0013150-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4685
Shamela0013150-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1066
Shamela0013150-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1409
Shamela0013150-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        22298
Shamela0013150-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1817
Shamela0013150-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3517
Shamela0013150-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1417
Shamela0013150-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2040
Shamela0013150-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        15816
Shamela0013150-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4696
Shamela0013150-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3486
Shamela0013150-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        2438
Shamela0013150-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3814
Shamela0013150-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3894
Shamela0013150-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4007
Shamela0013150-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        5787
Shamela0013150-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1533
Shamela0013150-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1380
Shamela0013150-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2111
Shamela0013150-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        5444
Shamela0013150-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3811
Shamela0013150-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        1588
Shamela0013150-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4222
Shamela0013150-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1366
Shamela0013150-ara1_Shia001369-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        3730
Shamela0013150-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:27        1049
Shamela0013150-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        8853
Shamela0013150-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        22926
Shamela0013150-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1544
Shamela0013150-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3602
Shamela0013150-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1264
Shamela0013150-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2377
Shamela0013150-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        3645
Shamela0013150-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        28702
Shamela0013150-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1947
Shamela0013150-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9985
Shamela0013150-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        5867
Shamela0013150-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2107
Shamela0013150-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2396
Shamela0013150-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        3738
Shamela0013150-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:39        2506
Shamela0013150-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1687
Shamela0013150-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        6650
Shamela0013150-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1988
Shamela0013150-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1726
Shamela0013150-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1877
Shamela0013150-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        10154
Shamela0013150-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6025
Shamela0013150-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1473
Shamela0013150-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3969
Shamela0013150-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1919
Shamela0013150-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        7462
Shamela0013150-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        25858
Shamela0013150-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3597
Shamela0013150-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        9872
Shamela0013150-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3022
Shamela0013150-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        61835
Shamela0013150-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1474
Shamela0013150-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2449
Shamela0013150-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2453
Shamela0013150-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        11208
Shamela0013150-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        22479
Shamela0013150-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7272
Shamela0013150-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1246
Shamela0013150-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1276
Shamela0013150-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10986
Shamela0013150-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09         986
Shamela0013150-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        1189
Shamela0013150-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        4819
Shamela0013150-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        25164
Shamela0013150-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40         919
Shamela0013150-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11        23027
Shamela0013150-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        4328
Shamela0013150-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        5317
Shamela0013150-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2530
Shamela0013150-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4859
Shamela0013150-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5600
Shamela0013150-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1884
Shamela0013150-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1154
Shamela0013150-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        25265
Shamela0013150-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3307
Shamela0013150-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4020
Shamela0013150-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1194
Shamela0013150-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        4017
Shamela0013150-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         933
Shamela0013150-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17         918
Shamela0013150-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        23321
Shamela0013150-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2853
Shamela0013150-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2398