Index of /passim01022020/Shamela0013084-ara1/


../
Shamela0013084-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        10087
Shamela0013084-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        2063
Shamela0013084-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        26396
Shamela0013084-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1244
Shamela0013084-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        12153
Shamela0013084-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         945
Shamela0013084-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        10930
Shamela0013084-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1042
Shamela0013084-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1299
Shamela0013084-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        5020
Shamela0013084-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        8556
Shamela0013084-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        32601
Shamela0013084-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        4858
Shamela0013084-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        6817
Shamela0013084-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3907
Shamela0013084-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2835
Shamela0013084-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        6473
Shamela0013084-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        9993
Shamela0013084-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1095
Shamela0013084-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        44481
Shamela0013084-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        6661
Shamela0013084-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        12980
Shamela0013084-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1262
Shamela0013084-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1656
Shamela0013084-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2134
Shamela0013084-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2977
Shamela0013084-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        2319
Shamela0013084-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        5236
Shamela0013084-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        10061
Shamela0013084-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        6529
Shamela0013084-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2255
Shamela0013084-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        20572
Shamela0013084-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02         994
Shamela0013084-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1688
Shamela0013084-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        1391
Shamela0013084-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        9415
Shamela0013084-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        2580
Shamela0013084-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3728
Shamela0013084-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2875
Shamela0013084-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1653
Shamela0013084-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1299
Shamela0013084-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        2023
Shamela0013084-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1375
Shamela0013084-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2746
Shamela0013084-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        7777
Shamela0013084-ara1_JK000648-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1571
Shamela0013084-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1876
Shamela0013084-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2502
Shamela0013084-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48         906
Shamela0013084-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1553
Shamela0013084-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2021
Shamela0013084-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        6119
Shamela0013084-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        5056
Shamela0013084-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1201
Shamela0013084-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        29516
Shamela0013084-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4040
Shamela0013084-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11         908
Shamela0013084-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        3590
Shamela0013084-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        1220
Shamela0013084-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        54445
Shamela0013084-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1274
Shamela0013084-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3363
Shamela0013084-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2021
Shamela0013084-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        4940
Shamela0013084-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1508
Shamela0013084-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        1827
Shamela0013084-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05         763
Shamela0013084-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1128
Shamela0013084-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        5337
Shamela0013084-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        7510
Shamela0013084-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1479
Shamela0013084-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        2484
Shamela0013084-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        7086
Shamela0013084-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4478
Shamela0013084-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1164
Shamela0013084-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1079
Shamela0013084-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2804
Shamela0013084-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        13788
Shamela0013084-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        6638
Shamela0013084-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2312
Shamela0013084-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1999
Shamela0013084-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        8391
Shamela0013084-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2937
Shamela0013084-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1193
Shamela0013084-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        15163
Shamela0013084-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        13698
Shamela0013084-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1956
Shamela0013084-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2709
Shamela0013084-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3671
Shamela0013084-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        8294
Shamela0013084-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2862
Shamela0013084-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15         877
Shamela0013084-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        4691
Shamela0013084-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        6847
Shamela0013084-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        8806
Shamela0013084-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        6863
Shamela0013084-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3029
Shamela0013084-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2760
Shamela0013084-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2372
Shamela0013084-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1308
Shamela0013084-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1216
Shamela0013084-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        4679
Shamela0013084-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1482
Shamela0013084-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2427
Shamela0013084-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35         898
Shamela0013084-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        5564
Shamela0013084-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1569
Shamela0013084-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        5959
Shamela0013084-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4111
Shamela0013084-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        8005
Shamela0013084-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        33738
Shamela0013084-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3193
Shamela0013084-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        2564
Shamela0013084-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3448
Shamela0013084-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        3681
Shamela0013084-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        3814
Shamela0013084-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2111
Shamela0013084-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        1289
Shamela0013084-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        1920
Shamela0013084-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        1302
Shamela0013084-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        9860
Shamela0013084-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        3541
Shamela0013084-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        7229
Shamela0013084-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1282
Shamela0013084-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4439
Shamela0013084-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        11441
Shamela0013084-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        8610
Shamela0013084-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1341
Shamela0013084-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3092
Shamela0013084-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2724
Shamela0013084-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2053
Shamela0013084-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        4051
Shamela0013084-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3046
Shamela0013084-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1188
Shamela0013084-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        4451
Shamela0013084-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3603
Shamela0013084-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3654
Shamela0013084-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1226
Shamela0013084-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        6071
Shamela0013084-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1419
Shamela0013084-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1484
Shamela0013084-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2321
Shamela0013084-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        3222
Shamela0013084-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3183
Shamela0013084-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1568
Shamela0013084-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2591
Shamela0013084-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2824
Shamela0013084-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2258
Shamela0013084-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        7190
Shamela0013084-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        8663
Shamela0013084-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5035
Shamela0013084-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        36218
Shamela0013084-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1286
Shamela0013084-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4745
Shamela0013084-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3919
Shamela0013084-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1289
Shamela0013084-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2658
Shamela0013084-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5165
Shamela0013084-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2770
Shamela0013084-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2523
Shamela0013084-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4426
Shamela0013084-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        9417
Shamela0013084-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        13757
Shamela0013084-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1880
Shamela0013084-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1793
Shamela0013084-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        10894
Shamela0013084-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        49473
Shamela0013084-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        23875
Shamela0013084-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1640
Shamela0013084-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3259
Shamela0013084-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3154
Shamela0013084-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3098
Shamela0013084-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2022
Shamela0013084-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3581
Shamela0013084-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        7270
Shamela0013084-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2788
Shamela0013084-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4515
Shamela0013084-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1421
Shamela0013084-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5198
Shamela0013084-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1781
Shamela0013084-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        38468
Shamela0013084-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2658
Shamela0013084-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        9088
Shamela0013084-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5655
Shamela0013084-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9698
Shamela0013084-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        16408
Shamela0013084-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         944
Shamela0013084-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4239
Shamela0013084-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3189
Shamela0013084-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1319
Shamela0013084-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1983
Shamela0013084-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        16921
Shamela0013084-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        11706
Shamela0013084-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        46160
Shamela0013084-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1133
Shamela0013084-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        21193
Shamela0013084-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        27410
Shamela0013084-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        39898
Shamela0013084-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6067
Shamela0013084-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        16552
Shamela0013084-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        36123
Shamela0013084-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3441
Shamela0013084-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4209
Shamela0013084-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1191
Shamela0013084-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1275
Shamela0013084-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5290
Shamela0013084-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        5080
Shamela0013084-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        36270
Shamela0013084-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5033
Shamela0013084-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        16045
Shamela0013084-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        57911
Shamela0013084-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        38127
Shamela0013084-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        29343
Shamela0013084-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4939
Shamela0013084-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2282
Shamela0013084-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1104
Shamela0013084-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3096
Shamela0013084-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3277
Shamela0013084-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3131
Shamela0013084-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4808
Shamela0013084-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2934
Shamela0013084-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5846
Shamela0013084-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6769
Shamela0013084-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1716
Shamela0013084-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        55710
Shamela0013084-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8055
Shamela0013084-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1836
Shamela0013084-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2186
Shamela0013084-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1191
Shamela0013084-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         990
Shamela0013084-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4145
Shamela0013084-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2248
Shamela0013084-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1581
Shamela0013084-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4976
Shamela0013084-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3504
Shamela0013084-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1292
Shamela0013084-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1674
Shamela0013084-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2204
Shamela0013084-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4315
Shamela0013084-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4190
Shamela0013084-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2112
Shamela0013084-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        18748
Shamela0013084-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        4657
Shamela0013084-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1473
Shamela0013084-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        12392
Shamela0013084-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5016
Shamela0013084-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2217
Shamela0013084-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3205
Shamela0013084-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2276
Shamela0013084-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2842
Shamela0013084-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1219
Shamela0013084-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3300
Shamela0013084-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3757
Shamela0013084-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3425
Shamela0013084-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3268
Shamela0013084-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        16542
Shamela0013084-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1098
Shamela0013084-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5617
Shamela0013084-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2253
Shamela0013084-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3064
Shamela0013084-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        8855
Shamela0013084-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1808
Shamela0013084-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        9478
Shamela0013084-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1812
Shamela0013084-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2492
Shamela0013084-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1613
Shamela0013084-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1463
Shamela0013084-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4684
Shamela0013084-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1355
Shamela0013084-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1013
Shamela0013084-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2916
Shamela0013084-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1069
Shamela0013084-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2128
Shamela0013084-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1550
Shamela0013084-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        20006
Shamela0013084-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        42605
Shamela0013084-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        49169
Shamela0013084-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1733
Shamela0013084-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6772
Shamela0013084-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        10802
Shamela0013084-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2587
Shamela0013084-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6161
Shamela0013084-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3389
Shamela0013084-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1918
Shamela0013084-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1569
Shamela0013084-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3258
Shamela0013084-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1762
Shamela0013084-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1551
Shamela0013084-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1507
Shamela0013084-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9876
Shamela0013084-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        35952
Shamela0013084-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        32251
Shamela0013084-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4293
Shamela0013084-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6446
Shamela0013084-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4962
Shamela0013084-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1170
Shamela0013084-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        64143
Shamela0013084-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2213
Shamela0013084-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        7216
Shamela0013084-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1488
Shamela0013084-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2518
Shamela0013084-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         920
Shamela0013084-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1735
Shamela0013084-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1112
Shamela0013084-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1658
Shamela0013084-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        8554
Shamela0013084-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5936
Shamela0013084-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1091
Shamela0013084-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        10197
Shamela0013084-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1745
Shamela0013084-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39         966
Shamela0013084-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6520
Shamela0013084-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1546
Shamela0013084-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1321
Shamela0013084-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1146
Shamela0013084-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5772
Shamela0013084-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1187
Shamela0013084-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07         990
Shamela0013084-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3351
Shamela0013084-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        23822
Shamela0013084-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2522
Shamela0013084-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3220
Shamela0013084-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3463
Shamela0013084-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1718
Shamela0013084-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1800
Shamela0013084-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2684
Shamela0013084-ara1_Shamela0009397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1242
Shamela0013084-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5393
Shamela0013084-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3742
Shamela0013084-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7960
Shamela0013084-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1587
Shamela0013084-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2053
Shamela0013084-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1583
Shamela0013084-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1423
Shamela0013084-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4368
Shamela0013084-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7229
Shamela0013084-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1802
Shamela0013084-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        2775
Shamela0013084-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1304
Shamela0013084-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2027
Shamela0013084-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3027
Shamela0013084-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3480
Shamela0013084-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1394
Shamela0013084-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1020
Shamela0013084-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1784
Shamela0013084-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9242
Shamela0013084-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3471
Shamela0013084-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1365
Shamela0013084-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1522
Shamela0013084-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        10161
Shamela0013084-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1302
Shamela0013084-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        10266
Shamela0013084-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3138
Shamela0013084-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1464
Shamela0013084-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        10919
Shamela0013084-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4643
Shamela0013084-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2542
Shamela0013084-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        8946
Shamela0013084-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3657
Shamela0013084-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        6091
Shamela0013084-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        18611
Shamela0013084-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        15143
Shamela0013084-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        19677
Shamela0013084-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1493
Shamela0013084-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2680
Shamela0013084-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        11516
Shamela0013084-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2018
Shamela0013084-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3002
Shamela0013084-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        1102
Shamela0013084-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1772
Shamela0013084-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2807
Shamela0013084-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2950
Shamela0013084-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2948
Shamela0013084-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1305
Shamela0013084-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        68581
Shamela0013084-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6029
Shamela0013084-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3238
Shamela0013084-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1026
Shamela0013084-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2016
Shamela0013084-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3109
Shamela0013084-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        10613
Shamela0013084-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3188
Shamela0013084-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4331
Shamela0013084-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        6582
Shamela0013084-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2030
Shamela0013084-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1214
Shamela0013084-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2657
Shamela0013084-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2519
Shamela0013084-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1075
Shamela0013084-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1095
Shamela0013084-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1150
Shamela0013084-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5725
Shamela0013084-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1319
Shamela0013084-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5618
Shamela0013084-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1200
Shamela0013084-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4529
Shamela0013084-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        3539
Shamela0013084-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1010
Shamela0013084-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6389
Shamela0013084-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3493
Shamela0013084-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1576
Shamela0013084-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1112
Shamela0013084-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2774
Shamela0013084-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3658
Shamela0013084-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1205
Shamela0013084-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1681
Shamela0013084-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3296
Shamela0013084-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         977
Shamela0013084-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        11439
Shamela0013084-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3278
Shamela0013084-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3255
Shamela0013084-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3770
Shamela0013084-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         918
Shamela0013084-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1728
Shamela0013084-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1268
Shamela0013084-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         946
Shamela0013084-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3367
Shamela0013084-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3528
Shamela0013084-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        15941
Shamela0013084-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        6054
Shamela0013084-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        7171
Shamela0013084-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        1506
Shamela0013084-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2337
Shamela0013084-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2251
Shamela0013084-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        16037
Shamela0013084-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2522
Shamela0013084-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        3530
Shamela0013084-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        7077
Shamela0013084-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1425
Shamela0013084-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        6080
Shamela0013084-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1985
Shamela0013084-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1438
Shamela0013084-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8670
Shamela0013084-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2135
Shamela0013084-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        23621
Shamela0013084-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        9102
Shamela0013084-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2031
Shamela0013084-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2306
Shamela0013084-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5530
Shamela0013084-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3068
Shamela0013084-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3758
Shamela0013084-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8589
Shamela0013084-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1238
Shamela0013084-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1546
Shamela0013084-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12846
Shamela0013084-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4542
Shamela0013084-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2387
Shamela0013084-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3462
Shamela0013084-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1433
Shamela0013084-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7037
Shamela0013084-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2607
Shamela0013084-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        9231
Shamela0013084-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16         913
Shamela0013084-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1401
Shamela0013084-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2318
Shamela0013084-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1766
Shamela0013084-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        2058
Shamela0013084-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6202
Shamela0013084-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1053
Shamela0013084-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1232
Shamela0013084-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2641
Shamela0013084-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1863
Shamela0013084-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3061
Shamela0013084-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4692
Shamela0013084-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1371
Shamela0013084-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1018
Shamela0013084-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1300
Shamela0013084-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4418
Shamela0013084-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2888
Shamela0013084-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1199
Shamela0013084-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        54171
Shamela0013084-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        8981
Shamela0013084-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6016
Shamela0013084-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1259
Shamela0013084-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6851
Shamela0013084-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1926
Shamela0013084-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38         998
Shamela0013084-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3493
Shamela0013084-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1563
Shamela0013084-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        14894
Shamela0013084-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        18360
Shamela0013084-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5211
Shamela0013084-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8201
Shamela0013084-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7959
Shamela0013084-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        20888
Shamela0013084-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        56426
Shamela0013084-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1092
Shamela0013084-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1129
Shamela0013084-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3831
Shamela0013084-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3763
Shamela0013084-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        61499
Shamela0013084-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4883
Shamela0013084-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2157
Shamela0013084-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        20937
Shamela0013084-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        11162
Shamela0013084-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        16943
Shamela0013084-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        23894
Shamela0013084-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        16664
Shamela0013084-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1536
Shamela0013084-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1227
Shamela0013084-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1404
Shamela0013084-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11813
Shamela0013084-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1620
Shamela0013084-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2688
Shamela0013084-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1412
Shamela0013084-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1904
Shamela0013084-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2379
Shamela0013084-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1242
Shamela0013084-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2398
Shamela0013084-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        10292
Shamela0013084-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1623
Shamela0013084-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1639
Shamela0013084-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4860
Shamela0013084-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1290
Shamela0013084-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1274
Shamela0013084-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         850
Shamela0013084-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        6203
Shamela0013084-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2438
Shamela0013084-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1253
Shamela0013084-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        20443
Shamela0013084-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1272
Shamela0013084-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2024
Shamela0013084-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5200
Shamela0013084-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9684
Shamela0013084-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1273
Shamela0013084-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        10434
Shamela0013084-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        9798
Shamela0013084-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2023
Shamela0013084-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        18895
Shamela0013084-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4820
Shamela0013084-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        23703
Shamela0013084-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1272
Shamela0013084-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        14029
Shamela0013084-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3103
Shamela0013084-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        13943
Shamela0013084-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        11279
Shamela0013084-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3054
Shamela0013084-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        10892
Shamela0013084-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        16843
Shamela0013084-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        13957
Shamela0013084-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        4777
Shamela0013084-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3259
Shamela0013084-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1503
Shamela0013084-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        88428
Shamela0013084-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        44097
Shamela0013084-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        7476
Shamela0013084-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2047
Shamela0013084-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4071
Shamela0013084-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4708
Shamela0013084-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2692
Shamela0013084-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3590
Shamela0013084-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1758
Shamela0013084-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3666
Shamela0013084-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1930
Shamela0013084-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2031
Shamela0013084-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1397
Shamela0013084-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6004
Shamela0013084-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2253
Shamela0013084-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1283
Shamela0013084-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3619
Shamela0013084-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        11813
Shamela0013084-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1754
Shamela0013084-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1244
Shamela0013084-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        8428
Shamela0013084-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1806
Shamela0013084-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        7476
Shamela0013084-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1702
Shamela0013084-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2151
Shamela0013084-ara1_Shamela0026861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1096
Shamela0013084-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1465
Shamela0013084-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2191
Shamela0013084-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        26605
Shamela0013084-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11         968
Shamela0013084-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4732
Shamela0013084-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3283
Shamela0013084-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3765
Shamela0013084-ara1_Shamela0028851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1692
Shamela0013084-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1887
Shamela0013084-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5075
Shamela0013084-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5886
Shamela0013084-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1992
Shamela0013084-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3273
Shamela0013084-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2866
Shamela0013084-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1079
Shamela0013084-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1170
Shamela0013084-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1609
Shamela0013084-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1323
Shamela0013084-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1258
Shamela0013084-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2168
Shamela0013084-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1862
Shamela0013084-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1381
Shamela0013084-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1254
Shamela0013084-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1796
Shamela0013084-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1272
Shamela0013084-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6604
Shamela0013084-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4085
Shamela0013084-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2627
Shamela0013084-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1214
Shamela0013084-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1107
Shamela0013084-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3237
Shamela0013084-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2344
Shamela0013084-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        7002
Shamela0013084-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1893
Shamela0013084-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2039
Shamela0013084-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2860
Shamela0013084-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        30801
Shamela0013084-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6426
Shamela0013084-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3287
Shamela0013084-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3914
Shamela0013084-ara1_Shamela0037054-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4338
Shamela0013084-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3763
Shamela0013084-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        19449
Shamela0013084-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18316
Shamela0013084-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1212
Shamela0013084-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23         909
Shamela0013084-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        7249
Shamela0013084-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         933
Shamela0013084-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        8590
Shamela0013084-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2402
Shamela0013084-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3006
Shamela0013084-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        13063
Shamela0013084-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1812
Shamela0013084-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2030
Shamela0013084-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        7520
Shamela0013084-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4898
Shamela0013084-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        2843
Shamela0013084-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40         954
Shamela0013084-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1797
Shamela0013084-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1847
Shamela0013084-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3522
Shamela0013084-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1135
Shamela0013084-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        6003
Shamela0013084-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2416
Shamela0013084-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2246
Shamela0013084-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1946
Shamela0013084-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        5777
Shamela0013084-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        1936
Shamela0013084-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        1866
Shamela0013084-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1311
Shamela0013084-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        4167
Shamela0013084-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        2380
Shamela0013084-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36         961
Shamela0013084-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1441
Shamela0013084-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8500
Shamela0013084-ara1_Shia001268-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32         838
Shamela0013084-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1534
Shamela0013084-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        14206
Shamela0013084-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1217
Shamela0013084-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1502
Shamela0013084-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         977
Shamela0013084-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        9861
Shamela0013084-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1107
Shamela0013084-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        3585
Shamela0013084-ara1_Shia001369-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1859
Shamela0013084-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:27        2937
Shamela0013084-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1306
Shamela0013084-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2202
Shamela0013084-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2001
Shamela0013084-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        44089
Shamela0013084-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1801
Shamela0013084-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        2019
Shamela0013084-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        3709
Shamela0013084-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        4510
Shamela0013084-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1427
Shamela0013084-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1940
Shamela0013084-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2397
Shamela0013084-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1753
Shamela0013084-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7792
Shamela0013084-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        7757
Shamela0013084-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        15008
Shamela0013084-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4108
Shamela0013084-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        27472
Shamela0013084-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        7929
Shamela0013084-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        4936
Shamela0013084-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        5439
Shamela0013084-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4307
Shamela0013084-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        13642
Shamela0013084-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59         970
Shamela0013084-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1983
Shamela0013084-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        13965
Shamela0013084-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1449
Shamela0013084-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        29672
Shamela0013084-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4756
Shamela0013084-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1323
Shamela0013084-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1191
Shamela0013084-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        1055
Shamela0013084-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        11999
Shamela0013084-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2788
Shamela0013084-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2056
Shamela0013084-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3576
Shamela0013084-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        4161
Shamela0013084-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        2596
Shamela0013084-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        2078
Shamela0013084-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5011
Shamela0013084-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2709
Shamela0013084-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        6225
Shamela0013084-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4786
Shamela0013084-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        2088
Shamela0013084-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2978
Shamela0013084-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1885
Shamela0013084-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1657
Shamela0013084-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2705
Shamela0013084-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        4713
Shamela0013084-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        2641
Shamela0013084-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        7639
Shamela0013084-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4185
Shamela0013084-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        3137
Shamela0013084-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14971
Shamela0013084-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3227
Shamela0013084-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3709
Shamela0013084-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2769
Shamela0013084-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        53418
Shamela0013084-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3341
Shamela0013084-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2720
Shamela0013084-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2021
Shamela0013084-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         921
Shamela0013084-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6403
Shamela0013084-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1270
Shamela0013084-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5771
Shamela0013084-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        9177
Shamela0013084-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6832
Shamela0013084-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        32993
Shamela0013084-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        11343
Shamela0013084-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2523
Shamela0013084-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3005
Shamela0013084-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        6994
Shamela0013084-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        3918
Shamela0013084-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1440
Shamela0013084-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2396
Shamela0013084-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1469
Shamela0013084-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        24770
Shamela0013084-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:36        2269
Shamela0013084-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1972
Shamela0013084-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        13838
Shamela0013084-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2967
Shamela0013084-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1260
Shamela0013084-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1413
Shamela0013084-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1165
Shamela0013084-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5084
Shamela0013084-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24         964
Shamela0013084-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        10444
Shamela0013084-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2606
Shamela0013084-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1285
Shamela0013084-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1683
Shamela0013084-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        23297
Shamela0013084-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2559
Shamela0013084-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2549
Shamela0013084-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6710
Shamela0013084-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1195
Shamela0013084-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1843
Shamela0013084-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4900
Shamela0013084-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        3590
Shamela0013084-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04         986
Shamela0013084-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        25617
Shamela0013084-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1354
Shamela0013084-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1287
Shamela0013084-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1796
Shamela0013084-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        51689
Shamela0013084-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        25424
Shamela0013084-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1209
Shamela0013084-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4928
Shamela0013084-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1062