Index of /passim01022020/Shamela0013043-ara1/


../
Shamela0013043-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        27398
Shamela0013043-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        4590
Shamela0013043-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1982
Shamela0013043-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       126425
Shamela0013043-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        10970
Shamela0013043-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1413
Shamela0013043-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        14483
Shamela0013043-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        20519
Shamela0013043-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1750
Shamela0013043-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        5236
Shamela0013043-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        12555
Shamela0013043-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1930
Shamela0013043-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1284
Shamela0013043-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1284
Shamela0013043-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        32056
Shamela0013043-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2943
Shamela0013043-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        25690
Shamela0013043-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3397
Shamela0013043-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        5344
Shamela0013043-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        6109
Shamela0013043-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        8035
Shamela0013043-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        3953
Shamela0013043-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       574929
Shamela0013043-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1356
Shamela0013043-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         938
Shamela0013043-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2436
Shamela0013043-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        3189
Shamela0013043-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        7615
Shamela0013043-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        7461
Shamela0013043-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1221
Shamela0013043-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02         934
Shamela0013043-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5473
Shamela0013043-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        5134
Shamela0013043-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48         977
Shamela0013043-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1941
Shamela0013043-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1864
Shamela0013043-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        6719
Shamela0013043-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        11623
Shamela0013043-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:17        31942
Shamela0013043-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        19063
Shamela0013043-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        17205
Shamela0013043-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       152260
Shamela0013043-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        3708
Shamela0013043-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        2052
Shamela0013043-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        6465
Shamela0013043-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        16629
Shamela0013043-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        6088
Shamela0013043-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        18175
Shamela0013043-ara1_JK000539-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2655
Shamela0013043-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35         923
Shamela0013043-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1720
Shamela0013043-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3729
Shamela0013043-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        10078
Shamela0013043-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1951
Shamela0013043-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1911
Shamela0013043-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3870
Shamela0013043-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        3081
Shamela0013043-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1494
Shamela0013043-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        3828
Shamela0013043-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        11458
Shamela0013043-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        18408
Shamela0013043-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        27550
Shamela0013043-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1545
Shamela0013043-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1048
Shamela0013043-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        3318
Shamela0013043-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3679
Shamela0013043-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       193369
Shamela0013043-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1842
Shamela0013043-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        42007
Shamela0013043-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        1345
Shamela0013043-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        13855
Shamela0013043-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1094
Shamela0013043-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2726
Shamela0013043-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        4200
Shamela0013043-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1791
Shamela0013043-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1680
Shamela0013043-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3125
Shamela0013043-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2484
Shamela0013043-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2009
Shamela0013043-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        2695
Shamela0013043-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2680
Shamela0013043-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1728
Shamela0013043-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        1883
Shamela0013043-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2374
Shamela0013043-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        22025
Shamela0013043-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        5752
Shamela0013043-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         865
Shamela0013043-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3851
Shamela0013043-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        1169
Shamela0013043-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        8348
Shamela0013043-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        19993
Shamela0013043-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        28022
Shamela0013043-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1254
Shamela0013043-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        4752
Shamela0013043-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        6199
Shamela0013043-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        7491
Shamela0013043-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1720
Shamela0013043-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        12687
Shamela0013043-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        2178
Shamela0013043-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        22996
Shamela0013043-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        27529
Shamela0013043-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5819
Shamela0013043-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1000
Shamela0013043-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        14859
Shamela0013043-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1929
Shamela0013043-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57       136181
Shamela0013043-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        60374
Shamela0013043-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1314
Shamela0013043-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        2717
Shamela0013043-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        8122
Shamela0013043-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        10027
Shamela0013043-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        15916
Shamela0013043-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        35050
Shamela0013043-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        7035
Shamela0013043-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        19145
Shamela0013043-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1781
Shamela0013043-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        18702
Shamela0013043-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1807
Shamela0013043-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        5710
Shamela0013043-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1324
Shamela0013043-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        4080
Shamela0013043-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        4945
Shamela0013043-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        7250
Shamela0013043-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        3414
Shamela0013043-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        9181
Shamela0013043-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4077
Shamela0013043-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1782
Shamela0013043-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        69710
Shamela0013043-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        23713
Shamela0013043-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1276
Shamela0013043-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        14853
Shamela0013043-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        4728
Shamela0013043-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        11186
Shamela0013043-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1520
Shamela0013043-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        3527
Shamela0013043-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1082
Shamela0013043-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1403
Shamela0013043-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25         921
Shamela0013043-ara1_JK007552-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1394
Shamela0013043-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17         907
Shamela0013043-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        1232
Shamela0013043-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1677
Shamela0013043-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2138
Shamela0013043-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        1454
Shamela0013043-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        5021
Shamela0013043-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        6258
Shamela0013043-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        5425
Shamela0013043-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1440
Shamela0013043-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5009
Shamela0013043-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        10811
Shamela0013043-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        22126
Shamela0013043-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        22103
Shamela0013043-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2173
Shamela0013043-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2348
Shamela0013043-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1685
Shamela0013043-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        6936
Shamela0013043-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        2063
Shamela0013043-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3192
Shamela0013043-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        2059
Shamela0013043-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        1092
Shamela0013043-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14       199241
Shamela0013043-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5286
Shamela0013043-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        4469
Shamela0013043-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        10616
Shamela0013043-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        5498
Shamela0013043-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        7884
Shamela0013043-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        55358
Shamela0013043-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        13236
Shamela0013043-ara1_JK010748-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2762
Shamela0013043-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1666
Shamela0013043-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        9815
Shamela0013043-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        59514
Shamela0013043-ara1_JK011339-ara1.csv       17-Mar-2020 15:14        1639
Shamela0013043-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        4535
Shamela0013043-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1902
Shamela0013043-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1423
Shamela0013043-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1173
Shamela0013043-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        6493
Shamela0013043-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        14548
Shamela0013043-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        12841
Shamela0013043-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        76072
Shamela0013043-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        58542
Shamela0013043-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        11666
Shamela0013043-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3998
Shamela0013043-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3003
Shamela0013043-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20       111569
Shamela0013043-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2444
Shamela0013043-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6942
Shamela0013043-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2267
Shamela0013043-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4068
Shamela0013043-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2098
Shamela0013043-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4765
Shamela0013043-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        5032
Shamela0013043-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2164
Shamela0013043-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1563
Shamela0013043-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        18055
Shamela0013043-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        28281
Shamela0013043-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        7502
Shamela0013043-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8812
Shamela0013043-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3137
Shamela0013043-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1070
Shamela0013043-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1232
Shamela0013043-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        2984
Shamela0013043-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        44766
Shamela0013043-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1367
Shamela0013043-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4925
Shamela0013043-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1687
Shamela0013043-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2913
Shamela0013043-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1662
Shamela0013043-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1132
Shamela0013043-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        17893
Shamela0013043-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8304
Shamela0013043-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1181
Shamela0013043-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        79216
Shamela0013043-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2155
Shamela0013043-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11998
Shamela0013043-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3271
Shamela0013043-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2079
Shamela0013043-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        47884
Shamela0013043-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4549
Shamela0013043-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1461
Shamela0013043-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        28038
Shamela0013043-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        12433
Shamela0013043-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        11125
Shamela0013043-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        11892
Shamela0013043-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        36130
Shamela0013043-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        60772
Shamela0013043-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        7414
Shamela0013043-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        25789
Shamela0013043-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7239
Shamela0013043-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        8873
Shamela0013043-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        57885
Shamela0013043-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        5534
Shamela0013043-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8647
Shamela0013043-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1739
Shamela0013043-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1201
Shamela0013043-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3813
Shamela0013043-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        10320
Shamela0013043-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        49053
Shamela0013043-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4231
Shamela0013043-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       114070
Shamela0013043-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        23088
Shamela0013043-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7807
Shamela0013043-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1838
Shamela0013043-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1343
Shamela0013043-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        29155
Shamela0013043-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        77379
Shamela0013043-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       177949
Shamela0013043-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        37457
Shamela0013043-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1248
Shamela0013043-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1534
Shamela0013043-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3951
Shamela0013043-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3075
Shamela0013043-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         898
Shamela0013043-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3059
Shamela0013043-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1540
Shamela0013043-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4501
Shamela0013043-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2688
Shamela0013043-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        39286
Shamela0013043-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8321
Shamela0013043-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1412
Shamela0013043-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1344
Shamela0013043-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        10003
Shamela0013043-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3026
Shamela0013043-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1222
Shamela0013043-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8787
Shamela0013043-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1277
Shamela0013043-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        11299
Shamela0013043-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1380
Shamela0013043-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         949
Shamela0013043-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2220
Shamela0013043-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3287
Shamela0013043-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2545
Shamela0013043-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1461
Shamela0013043-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2200
Shamela0013043-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        61726
Shamela0013043-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        47830
Shamela0013043-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9643
Shamela0013043-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        39345
Shamela0013043-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3729
Shamela0013043-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3482
Shamela0013043-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1731
Shamela0013043-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5373
Shamela0013043-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        7138
Shamela0013043-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         990
Shamela0013043-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        16435
Shamela0013043-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1965
Shamela0013043-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3059
Shamela0013043-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10945
Shamela0013043-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2721
Shamela0013043-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        11196
Shamela0013043-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        17035
Shamela0013043-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        12171
Shamela0013043-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1764
Shamela0013043-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5675
Shamela0013043-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1475
Shamela0013043-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1347
Shamela0013043-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1987
Shamela0013043-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2560
Shamela0013043-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6559
Shamela0013043-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       289386
Shamela0013043-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        21722
Shamela0013043-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        9151
Shamela0013043-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        47470
Shamela0013043-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1488
Shamela0013043-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2853
Shamela0013043-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        37429
Shamela0013043-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2495
Shamela0013043-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        37126
Shamela0013043-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1217
Shamela0013043-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2440
Shamela0013043-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1427
Shamela0013043-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        18872
Shamela0013043-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1392
Shamela0013043-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3355
Shamela0013043-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1695
Shamela0013043-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        7458
Shamela0013043-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        22972
Shamela0013043-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        71836
Shamela0013043-ara1_Shamela0008338-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1780
Shamela0013043-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        27921
Shamela0013043-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        26611
Shamela0013043-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        27682
Shamela0013043-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2978
Shamela0013043-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        17125
Shamela0013043-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4353
Shamela0013043-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       302111
Shamela0013043-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5078
Shamela0013043-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        26167
Shamela0013043-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1732
Shamela0013043-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3544
Shamela0013043-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        18566
Shamela0013043-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2345
Shamela0013043-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1558
Shamela0013043-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2382
Shamela0013043-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       258206
Shamela0013043-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        20143
Shamela0013043-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6694
Shamela0013043-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         951
Shamela0013043-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1026
Shamela0013043-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        7701
Shamela0013043-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        11588
Shamela0013043-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1401
Shamela0013043-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2360
Shamela0013043-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        13525
Shamela0013043-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        22416
Shamela0013043-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1583
Shamela0013043-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4216
Shamela0013043-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       104524
Shamela0013043-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2955
Shamela0013043-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2420
Shamela0013043-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5509
Shamela0013043-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2067
Shamela0013043-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        12493
Shamela0013043-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2536
Shamela0013043-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4344
Shamela0013043-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6199
Shamela0013043-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6927
Shamela0013043-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        10692
Shamela0013043-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        13555
Shamela0013043-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9247
Shamela0013043-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1100
Shamela0013043-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        11892
Shamela0013043-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        10614
Shamela0013043-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        3205
Shamela0013043-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2690
Shamela0013043-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1506
Shamela0013043-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       111499
Shamela0013043-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        10475
Shamela0013043-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1210
Shamela0013043-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        12722
Shamela0013043-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        13236
Shamela0013043-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        18645
Shamela0013043-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1170
Shamela0013043-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2755
Shamela0013043-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5706
Shamela0013043-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1175
Shamela0013043-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        5958
Shamela0013043-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        44303
Shamela0013043-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       116420
Shamela0013043-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1285
Shamela0013043-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6018
Shamela0013043-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3566
Shamela0013043-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        17869
Shamela0013043-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        28791
Shamela0013043-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        17934
Shamela0013043-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        16208
Shamela0013043-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1690
Shamela0013043-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         954
Shamela0013043-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        10388
Shamela0013043-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1577
Shamela0013043-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        14127
Shamela0013043-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1133
Shamela0013043-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        27397
Shamela0013043-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5587
Shamela0013043-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1119
Shamela0013043-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        70099
Shamela0013043-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        61204
Shamela0013043-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6952
Shamela0013043-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        3747
Shamela0013043-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2855
Shamela0013043-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4248
Shamela0013043-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5961
Shamela0013043-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        25545
Shamela0013043-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1765
Shamela0013043-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4591
Shamela0013043-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2692
Shamela0013043-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        16322
Shamela0013043-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4265
Shamela0013043-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9815
Shamela0013043-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2101
Shamela0013043-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        6696
Shamela0013043-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1191
Shamela0013043-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1606
Shamela0013043-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         987
Shamela0013043-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7186
Shamela0013043-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1474
Shamela0013043-ara1_Shamela0011329-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1942
Shamela0013043-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        12208
Shamela0013043-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3578
Shamela0013043-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        10873
Shamela0013043-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6282
Shamela0013043-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        14817
Shamela0013043-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1249
Shamela0013043-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1720
Shamela0013043-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3846
Shamela0013043-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        9073
Shamela0013043-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        7716
Shamela0013043-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1869
Shamela0013043-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        15447
Shamela0013043-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        10526
Shamela0013043-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5728
Shamela0013043-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        11205
Shamela0013043-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2017
Shamela0013043-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1681
Shamela0013043-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4715
Shamela0013043-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1968
Shamela0013043-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        84157
Shamela0013043-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4849
Shamela0013043-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4864
Shamela0013043-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6049
Shamela0013043-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2895
Shamela0013043-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6455
Shamela0013043-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        9875
Shamela0013043-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3612
Shamela0013043-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24         915
Shamela0013043-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2028
Shamela0013043-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7887
Shamela0013043-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1097
Shamela0013043-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1801
Shamela0013043-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1903
Shamela0013043-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        9910
Shamela0013043-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        11461
Shamela0013043-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        17966
Shamela0013043-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        80127
Shamela0013043-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1899
Shamela0013043-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        24910
Shamela0013043-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6112
Shamela0013043-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        29452
Shamela0013043-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2498
Shamela0013043-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        28289
Shamela0013043-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3576
Shamela0013043-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1115
Shamela0013043-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10922
Shamela0013043-ara1_Shamela0012743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1769
Shamela0013043-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        3070
Shamela0013043-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        9392
Shamela0013043-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1965
Shamela0013043-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1621
Shamela0013043-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2025
Shamela0013043-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        11549
Shamela0013043-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3769
Shamela0013043-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        17688
Shamela0013043-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         999
Shamela0013043-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        52709
Shamela0013043-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        2586
Shamela0013043-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5140
Shamela0013043-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6618
Shamela0013043-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        34819
Shamela0013043-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6241
Shamela0013043-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4378
Shamela0013043-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1657
Shamela0013043-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1480
Shamela0013043-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        29902
Shamela0013043-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        12375
Shamela0013043-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1229
Shamela0013043-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6100
Shamela0013043-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5782
Shamela0013043-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4662
Shamela0013043-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5425
Shamela0013043-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2557
Shamela0013043-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3747
Shamela0013043-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2387
Shamela0013043-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        45703
Shamela0013043-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3147
Shamela0013043-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3586
Shamela0013043-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2860
Shamela0013043-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6065
Shamela0013043-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        10988
Shamela0013043-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4882
Shamela0013043-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4251
Shamela0013043-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6522
Shamela0013043-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3279
Shamela0013043-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1104
Shamela0013043-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        11454
Shamela0013043-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5701
Shamela0013043-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1632
Shamela0013043-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2340
Shamela0013043-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        51478
Shamela0013043-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1170
Shamela0013043-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6000
Shamela0013043-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         831
Shamela0013043-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1014
Shamela0013043-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        16590
Shamela0013043-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1414
Shamela0013043-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2645
Shamela0013043-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2611
Shamela0013043-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7681
Shamela0013043-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        36559
Shamela0013043-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1075
Shamela0013043-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        22827
Shamela0013043-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        12872
Shamela0013043-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        8436
Shamela0013043-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6881
Shamela0013043-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1908
Shamela0013043-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2319
Shamela0013043-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1052
Shamela0013043-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        25270
Shamela0013043-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        15860
Shamela0013043-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2499
Shamela0013043-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2932
Shamela0013043-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        10336
Shamela0013043-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3854
Shamela0013043-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        29033
Shamela0013043-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        22061
Shamela0013043-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1249
Shamela0013043-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        47289
Shamela0013043-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6279
Shamela0013043-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       108577
Shamela0013043-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        46949
Shamela0013043-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        9624
Shamela0013043-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        46919
Shamela0013043-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        32407
Shamela0013043-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1351
Shamela0013043-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        11026
Shamela0013043-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        20086
Shamela0013043-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        4282
Shamela0013043-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        20561
Shamela0013043-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       109128
Shamela0013043-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2971
Shamela0013043-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1204
Shamela0013043-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1044
Shamela0013043-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4519
Shamela0013043-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1812
Shamela0013043-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13580
Shamela0013043-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5454
Shamela0013043-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       111905
Shamela0013043-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5528
Shamela0013043-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        7610
Shamela0013043-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        3220
Shamela0013043-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1218
Shamela0013043-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8702
Shamela0013043-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       157186
Shamela0013043-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1721
Shamela0013043-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3540
Shamela0013043-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9332
Shamela0013043-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        7864
Shamela0013043-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1415
Shamela0013043-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        48468
Shamela0013043-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        13819
Shamela0013043-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1992
Shamela0013043-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        70356
Shamela0013043-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3828
Shamela0013043-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        62236
Shamela0013043-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1387
Shamela0013043-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        16253
Shamela0013043-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5067
Shamela0013043-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        22583
Shamela0013043-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        34258
Shamela0013043-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        8737
Shamela0013043-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1420
Shamela0013043-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        5296
Shamela0013043-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        25707
Shamela0013043-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        27970
Shamela0013043-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2866
Shamela0013043-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2980
Shamela0013043-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        2701
Shamela0013043-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1833
Shamela0013043-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1616
Shamela0013043-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        93938
Shamela0013043-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        42836
Shamela0013043-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        9654
Shamela0013043-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2358
Shamela0013043-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1568
Shamela0013043-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        7405
Shamela0013043-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2023
Shamela0013043-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2014
Shamela0013043-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2508
Shamela0013043-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1821
Shamela0013043-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1753
Shamela0013043-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6579
Shamela0013043-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1032
Shamela0013043-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1443
Shamela0013043-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3229
Shamela0013043-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2845
Shamela0013043-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1988
Shamela0013043-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2428
Shamela0013043-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5860
Shamela0013043-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3110
Shamela0013043-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2772
Shamela0013043-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8881
Shamela0013043-ara1_Shamela0026569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7699
Shamela0013043-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3218
Shamela0013043-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2365
Shamela0013043-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2701
Shamela0013043-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2982
Shamela0013043-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        8921
Shamela0013043-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2472
Shamela0013043-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1672
Shamela0013043-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1537
Shamela0013043-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1805
Shamela0013043-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1133
Shamela0013043-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5550
Shamela0013043-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1764
Shamela0013043-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2825
Shamela0013043-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5051
Shamela0013043-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2057
Shamela0013043-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1793
Shamela0013043-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        26450
Shamela0013043-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1273
Shamela0013043-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2707
Shamela0013043-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         861
Shamela0013043-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        16081
Shamela0013043-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        4182
Shamela0013043-ara1_Shamela0029413-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1378
Shamela0013043-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2523
Shamela0013043-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2693
Shamela0013043-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4341
Shamela0013043-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2253
Shamela0013043-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2562
Shamela0013043-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2008
Shamela0013043-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2023
Shamela0013043-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2717
Shamela0013043-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46         906
Shamela0013043-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        9214
Shamela0013043-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1476
Shamela0013043-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6148
Shamela0013043-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2898
Shamela0013043-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5661
Shamela0013043-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        8347
Shamela0013043-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3091
Shamela0013043-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3940
Shamela0013043-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3106
Shamela0013043-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2760
Shamela0013043-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3645
Shamela0013043-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1188
Shamela0013043-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1779
Shamela0013043-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1008
Shamela0013043-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2672
Shamela0013043-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        19777
Shamela0013043-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2165
Shamela0013043-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7717
Shamela0013043-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        26199
Shamela0013043-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        7624
Shamela0013043-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        14424
Shamela0013043-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        55107
Shamela0013043-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1483
Shamela0013043-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1994
Shamela0013043-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        9396
Shamela0013043-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        18910
Shamela0013043-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1978
Shamela0013043-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06         955
Shamela0013043-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         821
Shamela0013043-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2237
Shamela0013043-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1668
Shamela0013043-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        8362
Shamela0013043-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4736
Shamela0013043-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1555
Shamela0013043-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        1984
Shamela0013043-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2267
Shamela0013043-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1443
Shamela0013043-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1328
Shamela0013043-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3110
Shamela0013043-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7418
Shamela0013043-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         847
Shamela0013043-ara1_Shia001119-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1747
Shamela0013043-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3488
Shamela0013043-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        13100
Shamela0013043-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        1760
Shamela0013043-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        6391
Shamela0013043-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        15295
Shamela0013043-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        1946
Shamela0013043-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        63338
Shamela0013043-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        4197
Shamela0013043-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        9833
Shamela0013043-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3735
Shamela0013043-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1498
Shamela0013043-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        8816
Shamela0013043-ara1_Shia001272-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1513
Shamela0013043-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4587
Shamela0013043-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3368
Shamela0013043-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        4205
Shamela0013043-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        7655
Shamela0013043-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3042
Shamela0013043-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1874
Shamela0013043-ara1_Shia001369-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2017
Shamela0013043-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         942
Shamela0013043-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1429
Shamela0013043-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4124
Shamela0013043-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       333354
Shamela0013043-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         978
Shamela0013043-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        13210
Shamela0013043-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6949
Shamela0013043-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        14000
Shamela0013043-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3009
Shamela0013043-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        24793
Shamela0013043-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1127
Shamela0013043-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        52516
Shamela0013043-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        4708
Shamela0013043-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        4872
Shamela0013043-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        52278
Shamela0013043-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        4030
Shamela0013043-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        13568
Shamela0013043-ara1_Shia001935-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:11        2551
Shamela0013043-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1540
Shamela0013043-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:39        1403
Shamela0013043-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        5880
Shamela0013043-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2568
Shamela0013043-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        17598
Shamela0013043-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        28824
Shamela0013043-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4506
Shamela0013043-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1631
Shamela0013043-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        51033
Shamela0013043-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        55240
Shamela0013043-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        2260
Shamela0013043-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        16114
Shamela0013043-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        12914
Shamela0013043-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1253
Shamela0013043-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1454
Shamela0013043-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4815
Shamela0013043-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1288
Shamela0013043-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        11265
Shamela0013043-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        8084
Shamela0013043-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        11080
Shamela0013043-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1790
Shamela0013043-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        16236
Shamela0013043-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1679
Shamela0013043-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4379
Shamela0013043-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        22386
Shamela0013043-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1535
Shamela0013043-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8818
Shamela0013043-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       120471
Shamela0013043-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        11107
Shamela0013043-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4049
Shamela0013043-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        2997
Shamela0013043-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        9096
Shamela0013043-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        16580
Shamela0013043-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1477
Shamela0013043-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        11610
Shamela0013043-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        20173
Shamela0013043-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1313
Shamela0013043-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        22066
Shamela0013043-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        9056
Shamela0013043-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1838
Shamela0013043-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1623
Shamela0013043-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       107617
Shamela0013043-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1068
Shamela0013043-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        8074
Shamela0013043-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       106513
Shamela0013043-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08         869
Shamela0013043-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        13641
Shamela0013043-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        28452
Shamela0013043-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        7392
Shamela0013043-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1239
Shamela0013043-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1655
Shamela0013043-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        5320
Shamela0013043-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        40269
Shamela0013043-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1553
Shamela0013043-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1939
Shamela0013043-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        16920
Shamela0013043-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3731
Shamela0013043-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        22777
Shamela0013043-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        3401
Shamela0013043-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1417
Shamela0013043-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1810
Shamela0013043-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       101960
Shamela0013043-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2824
Shamela0013043-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        46165
Shamela0013043-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3506
Shamela0013043-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4054
Shamela0013043-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2461
Shamela0013043-ara1_Shia004013-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21         952
Shamela0013043-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1347
Shamela0013043-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1808
Shamela0013043-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        5597
Shamela0013043-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7727
Shamela0013043-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2019
Shamela0013043-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        11667
Shamela0013043-ara1_Shia004515-ara1.csv      17-Mar-2020 17:07        1449
Shamela0013043-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1001
Shamela0013043-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1756