Index of /passim01022020/Shamela0013035-ara1/


../
Shamela0013035-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        56375
Shamela0013035-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:39        2360
Shamela0013035-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1416
Shamela0013035-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1444
Shamela0013035-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        1902
Shamela0013035-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       118978
Shamela0013035-ara1_JK000026-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1530
Shamela0013035-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        8217
Shamela0013035-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        52256
Shamela0013035-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3099
Shamela0013035-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        8268
Shamela0013035-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        68245
Shamela0013035-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        52796
Shamela0013035-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3515
Shamela0013035-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2146
Shamela0013035-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        20480
Shamela0013035-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2580
Shamela0013035-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        19198
Shamela0013035-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         989
Shamela0013035-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2815
Shamela0013035-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       134216
Shamela0013035-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        5269
Shamela0013035-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        68165
Shamela0013035-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        12010
Shamela0013035-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        8028
Shamela0013035-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        60770
Shamela0013035-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        66066
Shamela0013035-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3397
Shamela0013035-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        15048
Shamela0013035-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3812
Shamela0013035-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1583
Shamela0013035-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1121
Shamela0013035-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        25186
Shamela0013035-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       100029
Shamela0013035-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        20237
Shamela0013035-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       383116
Shamela0013035-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1886
Shamela0013035-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        13995
Shamela0013035-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        14160
Shamela0013035-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        37009
Shamela0013035-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        3465
Shamela0013035-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4712
Shamela0013035-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1231
Shamela0013035-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1361
Shamela0013035-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00         757
Shamela0013035-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        7974
Shamela0013035-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4837
Shamela0013035-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        24987
Shamela0013035-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        27600
Shamela0013035-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        4601
Shamela0013035-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1594
Shamela0013035-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        15020
Shamela0013035-ara1_JK000334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2509
Shamela0013035-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2849
Shamela0013035-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        15758
Shamela0013035-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        5587
Shamela0013035-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        10248
Shamela0013035-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        6395
Shamela0013035-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        7683
Shamela0013035-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        11744
Shamela0013035-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        9706
Shamela0013035-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3654
Shamela0013035-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13       226643
Shamela0013035-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1274
Shamela0013035-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       233138
Shamela0013035-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3032
Shamela0013035-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1402
Shamela0013035-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        34645
Shamela0013035-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        4070
Shamela0013035-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       208576
Shamela0013035-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1387
Shamela0013035-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        4081
Shamela0013035-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        6085
Shamela0013035-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        6436
Shamela0013035-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        92591
Shamela0013035-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04       306845
Shamela0013035-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        25238
Shamela0013035-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        7746
Shamela0013035-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        39276
Shamela0013035-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        5280
Shamela0013035-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        11909
Shamela0013035-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        13030
Shamela0013035-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2105
Shamela0013035-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        30813
Shamela0013035-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22       136455
Shamela0013035-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        63106
Shamela0013035-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        6092
Shamela0013035-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        23840
Shamela0013035-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        30633
Shamela0013035-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        22997
Shamela0013035-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3152
Shamela0013035-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        31337
Shamela0013035-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        5563
Shamela0013035-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1650
Shamela0013035-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        6304
Shamela0013035-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        8796
Shamela0013035-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        6925
Shamela0013035-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2319
Shamela0013035-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3340
Shamela0013035-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1567
Shamela0013035-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1478
Shamela0013035-ara1_JK000714-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1185
Shamela0013035-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2318
Shamela0013035-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        7627
Shamela0013035-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        17510
Shamela0013035-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        32406
Shamela0013035-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        4076
Shamela0013035-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2331
Shamela0013035-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2965
Shamela0013035-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        41747
Shamela0013035-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       224255
Shamela0013035-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        57122
Shamela0013035-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        33372
Shamela0013035-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11         937
Shamela0013035-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        4862
Shamela0013035-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1854
Shamela0013035-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        3044
Shamela0013035-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2500
Shamela0013035-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        5476
Shamela0013035-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5995
Shamela0013035-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        53043
Shamela0013035-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        41694
Shamela0013035-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       1628116
Shamela0013035-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        29512
Shamela0013035-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5379
Shamela0013035-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        2649
Shamela0013035-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        6863
Shamela0013035-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        11508
Shamela0013035-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        7698
Shamela0013035-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1439
Shamela0013035-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        3523
Shamela0013035-ara1_JK000969-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1815
Shamela0013035-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        80861
Shamela0013035-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1347
Shamela0013035-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1373
Shamela0013035-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1088
Shamela0013035-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1229
Shamela0013035-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        14663
Shamela0013035-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        4206
Shamela0013035-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        7844
Shamela0013035-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        6849
Shamela0013035-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        6142
Shamela0013035-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        7780
Shamela0013035-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3268
Shamela0013035-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        4602
Shamela0013035-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2671
Shamela0013035-ara1_JK001085-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2247
Shamela0013035-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        2034
Shamela0013035-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3552
Shamela0013035-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3040
Shamela0013035-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        21264
Shamela0013035-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2105
Shamela0013035-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        2213
Shamela0013035-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        31676
Shamela0013035-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        49405
Shamela0013035-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1866
Shamela0013035-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        2808
Shamela0013035-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1454
Shamela0013035-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2120
Shamela0013035-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        27420
Shamela0013035-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        5620
Shamela0013035-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        4439
Shamela0013035-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3773
Shamela0013035-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2380
Shamela0013035-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        59902
Shamela0013035-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1049
Shamela0013035-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2784
Shamela0013035-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        18363
Shamela0013035-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5043
Shamela0013035-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        3422
Shamela0013035-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        5062
Shamela0013035-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        19533
Shamela0013035-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2337
Shamela0013035-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        5291
Shamela0013035-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        4023
Shamela0013035-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        3641
Shamela0013035-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3570
Shamela0013035-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        37114
Shamela0013035-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        15363
Shamela0013035-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1770
Shamela0013035-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        15904
Shamela0013035-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        57295
Shamela0013035-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        19990
Shamela0013035-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        15149
Shamela0013035-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        28362
Shamela0013035-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        8765
Shamela0013035-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        18095
Shamela0013035-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        4706
Shamela0013035-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        65663
Shamela0013035-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        4220
Shamela0013035-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        92575
Shamela0013035-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52       448485
Shamela0013035-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2236
Shamela0013035-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2492
Shamela0013035-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        77938
Shamela0013035-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        10279
Shamela0013035-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        31007
Shamela0013035-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1415
Shamela0013035-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        40782
Shamela0013035-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        11169
Shamela0013035-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        14002
Shamela0013035-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        45782
Shamela0013035-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22       102662
Shamela0013035-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01       167628
Shamela0013035-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       369222
Shamela0013035-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1928
Shamela0013035-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        27527
Shamela0013035-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        11119
Shamela0013035-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2831
Shamela0013035-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        11418
Shamela0013035-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        8237
Shamela0013035-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        4645
Shamela0013035-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        3225
Shamela0013035-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        2298
Shamela0013035-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        46388
Shamela0013035-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3104
Shamela0013035-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        4825
Shamela0013035-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        17101
Shamela0013035-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48         951
Shamela0013035-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        3656
Shamela0013035-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        14349
Shamela0013035-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        45809
Shamela0013035-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        12295
Shamela0013035-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        33658
Shamela0013035-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        6163
Shamela0013035-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        11924
Shamela0013035-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        17521
Shamela0013035-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        2739
Shamela0013035-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        69822
Shamela0013035-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1823
Shamela0013035-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       238659
Shamela0013035-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1743
Shamela0013035-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        23008
Shamela0013035-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        4675
Shamela0013035-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        10862
Shamela0013035-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        5460
Shamela0013035-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        24481
Shamela0013035-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        6210
Shamela0013035-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2392
Shamela0013035-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        16006
Shamela0013035-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2029
Shamela0013035-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        56728
Shamela0013035-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        6594
Shamela0013035-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2162
Shamela0013035-ara1_JK007519-ara1.csv       17-Mar-2020 15:37        1003
Shamela0013035-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1844
Shamela0013035-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        4845
Shamela0013035-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        16022
Shamela0013035-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2389
Shamela0013035-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        5212
Shamela0013035-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        4940
Shamela0013035-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        7247
Shamela0013035-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        2751
Shamela0013035-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2726
Shamela0013035-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2293
Shamela0013035-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        10855
Shamela0013035-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        50909
Shamela0013035-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        8526
Shamela0013035-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31       135250
Shamela0013035-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        24070
Shamela0013035-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2783
Shamela0013035-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        18921
Shamela0013035-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16       101321
Shamela0013035-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        52375
Shamela0013035-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3549
Shamela0013035-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20         897
Shamela0013035-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2846
Shamela0013035-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        12511
Shamela0013035-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        21215
Shamela0013035-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1885
Shamela0013035-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        30950
Shamela0013035-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        33547
Shamela0013035-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        20548
Shamela0013035-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        75438
Shamela0013035-ara1_JK009330-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07         939
Shamela0013035-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        8390
Shamela0013035-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        3070
Shamela0013035-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23        7302
Shamela0013035-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        19059
Shamela0013035-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        25918
Shamela0013035-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        23199
Shamela0013035-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        46892
Shamela0013035-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50         913
Shamela0013035-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        40916
Shamela0013035-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        5595
Shamela0013035-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1786
Shamela0013035-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2353
Shamela0013035-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1496
Shamela0013035-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1499
Shamela0013035-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        2259
Shamela0013035-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        4668
Shamela0013035-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18         925
Shamela0013035-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        12983
Shamela0013035-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2243
Shamela0013035-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        42733
Shamela0013035-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        5596
Shamela0013035-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2785
Shamela0013035-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        14732
Shamela0013035-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3222
Shamela0013035-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        3016
Shamela0013035-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        5437
Shamela0013035-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        21958
Shamela0013035-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1969
Shamela0013035-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3699
Shamela0013035-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        9169
Shamela0013035-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        7083
Shamela0013035-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1503
Shamela0013035-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        42430
Shamela0013035-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        6244
Shamela0013035-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        9458
Shamela0013035-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1176
Shamela0013035-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        9267
Shamela0013035-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        2934
Shamela0013035-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        10543
Shamela0013035-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        5167
Shamela0013035-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        4093
Shamela0013035-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        12460
Shamela0013035-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        6938
Shamela0013035-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        2050
Shamela0013035-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3691
Shamela0013035-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        11603
Shamela0013035-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        6090
Shamela0013035-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        8066
Shamela0013035-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        66187
Shamela0013035-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2049
Shamela0013035-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        2484
Shamela0013035-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       203987
Shamela0013035-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        26993
Shamela0013035-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       205178
Shamela0013035-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2447
Shamela0013035-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        8223
Shamela0013035-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        36970
Shamela0013035-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        14974
Shamela0013035-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        75431
Shamela0013035-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2113
Shamela0013035-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5431
Shamela0013035-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        7081
Shamela0013035-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2016
Shamela0013035-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        13873
Shamela0013035-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4423
Shamela0013035-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7719
Shamela0013035-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        5478
Shamela0013035-ara1_Shamela0000321-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1052
Shamela0013035-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        19402
Shamela0013035-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        10137
Shamela0013035-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1317
Shamela0013035-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        10249
Shamela0013035-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        23192
Shamela0013035-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3318
Shamela0013035-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8146
Shamela0013035-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        42853
Shamela0013035-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        31195
Shamela0013035-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1360
Shamela0013035-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1664
Shamela0013035-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2171
Shamela0013035-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1418
Shamela0013035-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4025
Shamela0013035-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        21582
Shamela0013035-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7835
Shamela0013035-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        4986
Shamela0013035-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1096
Shamela0013035-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        66753
Shamela0013035-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       153991
Shamela0013035-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        78585
Shamela0013035-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        21218
Shamela0013035-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        98048
Shamela0013035-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        19119
Shamela0013035-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1792
Shamela0013035-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3760
Shamela0013035-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1805
Shamela0013035-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01       132367
Shamela0013035-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        26561
Shamela0013035-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8559
Shamela0013035-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        7500
Shamela0013035-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        12282
Shamela0013035-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8983
Shamela0013035-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        24991
Shamela0013035-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1578
Shamela0013035-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1552
Shamela0013035-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1393
Shamela0013035-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        35103
Shamela0013035-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        22348
Shamela0013035-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        28166
Shamela0013035-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        40838
Shamela0013035-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3653
Shamela0013035-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        12638
Shamela0013035-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8354
Shamela0013035-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       466988
Shamela0013035-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        10115
Shamela0013035-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        50474
Shamela0013035-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3459
Shamela0013035-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        52901
Shamela0013035-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        66710
Shamela0013035-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        73901
Shamela0013035-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       111632
Shamela0013035-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2540
Shamela0013035-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1916
Shamela0013035-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         968
Shamela0013035-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        18617
Shamela0013035-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3960
Shamela0013035-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6578
Shamela0013035-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45         971
Shamela0013035-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3771
Shamela0013035-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47         974
Shamela0013035-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        59396
Shamela0013035-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1628
Shamela0013035-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       420901
Shamela0013035-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       134679
Shamela0013035-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1873
Shamela0013035-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       174065
Shamela0013035-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       256562
Shamela0013035-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       684845
Shamela0013035-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       103945
Shamela0013035-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       124295
Shamela0013035-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        9479
Shamela0013035-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3262
Shamela0013035-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        22072
Shamela0013035-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       236435
Shamela0013035-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        12379
Shamela0013035-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        11113
Shamela0013035-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        37193
Shamela0013035-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2276
Shamela0013035-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3927
Shamela0013035-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1705
Shamela0013035-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5350
Shamela0013035-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2298
Shamela0013035-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        34574
Shamela0013035-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        99149
Shamela0013035-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        63404
Shamela0013035-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       752173
Shamela0013035-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2403
Shamela0013035-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2385
Shamela0013035-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        11667
Shamela0013035-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2619
Shamela0013035-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       189980
Shamela0013035-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3516
Shamela0013035-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1922
Shamela0013035-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       451584
Shamela0013035-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       548355
Shamela0013035-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       287177
Shamela0013035-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12970
Shamela0013035-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        10177
Shamela0013035-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        10246
Shamela0013035-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5978
Shamela0013035-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2046
Shamela0013035-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        14049
Shamela0013035-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1448
Shamela0013035-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3102
Shamela0013035-ara1_Shamela0005515-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         935
Shamela0013035-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1689
Shamela0013035-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        21446
Shamela0013035-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5181
Shamela0013035-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        40654
Shamela0013035-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5063
Shamela0013035-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1677
Shamela0013035-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        10005
Shamela0013035-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2856
Shamela0013035-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        10373
Shamela0013035-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        25137
Shamela0013035-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6037
Shamela0013035-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        51349
Shamela0013035-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        32702
Shamela0013035-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4782
Shamela0013035-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2228
Shamela0013035-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       448696
Shamela0013035-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        64646
Shamela0013035-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9201
Shamela0013035-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1630
Shamela0013035-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        15634
Shamela0013035-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        95351
Shamela0013035-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1070
Shamela0013035-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1281
Shamela0013035-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16139
Shamela0013035-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4518
Shamela0013035-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        43850
Shamela0013035-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2601
Shamela0013035-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1070
Shamela0013035-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        47537
Shamela0013035-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1370
Shamela0013035-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3793
Shamela0013035-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        34251
Shamela0013035-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1753
Shamela0013035-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1711
Shamela0013035-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1348
Shamela0013035-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3193
Shamela0013035-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1397
Shamela0013035-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        8882
Shamela0013035-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4238
Shamela0013035-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        9040
Shamela0013035-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1185
Shamela0013035-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        8789
Shamela0013035-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3516
Shamela0013035-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1616
Shamela0013035-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3312
Shamela0013035-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        12181
Shamela0013035-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5188
Shamela0013035-ara1_Shamela0006388-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2258
Shamela0013035-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        7029
Shamela0013035-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        27885
Shamela0013035-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        14915
Shamela0013035-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4705
Shamela0013035-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       190582
Shamela0013035-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        15565
Shamela0013035-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2261
Shamela0013035-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        36116
Shamela0013035-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        10021
Shamela0013035-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        6213
Shamela0013035-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        46654
Shamela0013035-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       192688
Shamela0013035-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        15911
Shamela0013035-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        40970
Shamela0013035-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        56570
Shamela0013035-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        12924
Shamela0013035-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       167506
Shamela0013035-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4641
Shamela0013035-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        3922
Shamela0013035-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        8593
Shamela0013035-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1963
Shamela0013035-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        41907
Shamela0013035-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6692
Shamela0013035-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        8198
Shamela0013035-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        5378
Shamela0013035-ara1_Shamela0006782-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4543
Shamela0013035-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        4116
Shamela0013035-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        13004
Shamela0013035-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3937
Shamela0013035-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8798
Shamela0013035-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2687
Shamela0013035-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        18441
Shamela0013035-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        57654
Shamela0013035-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        15999
Shamela0013035-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2262
Shamela0013035-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        7449
Shamela0013035-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       103564
Shamela0013035-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        54295
Shamela0013035-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1588
Shamela0013035-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        13308
Shamela0013035-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        8458
Shamela0013035-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        16407
Shamela0013035-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25         940
Shamela0013035-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        23247
Shamela0013035-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        48840
Shamela0013035-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54       247502
Shamela0013035-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         855
Shamela0013035-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        20847
Shamela0013035-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3949
Shamela0013035-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        26724
Shamela0013035-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2150
Shamela0013035-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1285
Shamela0013035-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        20950
Shamela0013035-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2350
Shamela0013035-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        14067
Shamela0013035-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1036
Shamela0013035-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6491
Shamela0013035-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3446
Shamela0013035-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2211
Shamela0013035-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        3230
Shamela0013035-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        13113
Shamela0013035-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4816
Shamela0013035-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       278516
Shamela0013035-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        28416
Shamela0013035-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       235493
Shamela0013035-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        1284
Shamela0013035-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40       293859
Shamela0013035-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2908
Shamela0013035-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1287
Shamela0013035-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6968
Shamela0013035-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        62089
Shamela0013035-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       1099958
Shamela0013035-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        14672
Shamela0013035-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        8567
Shamela0013035-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        13945
Shamela0013035-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5006
Shamela0013035-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        29105
Shamela0013035-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        27249
Shamela0013035-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        35796
Shamela0013035-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        3211
Shamela0013035-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        8727
Shamela0013035-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        75121
Shamela0013035-ara1_Shamela0008238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        18388
Shamela0013035-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1604
Shamela0013035-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        15657
Shamela0013035-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2035
Shamela0013035-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1480
Shamela0013035-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        4296
Shamela0013035-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1411
Shamela0013035-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        5180
Shamela0013035-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        3975
Shamela0013035-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        3588
Shamela0013035-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3367
Shamela0013035-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1675
Shamela0013035-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        75465
Shamela0013035-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       196691
Shamela0013035-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       384263
Shamela0013035-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        26293
Shamela0013035-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        25023
Shamela0013035-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2008
Shamela0013035-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        81864
Shamela0013035-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2035
Shamela0013035-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       421109
Shamela0013035-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        14786
Shamela0013035-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        14278
Shamela0013035-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        37963
Shamela0013035-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3688
Shamela0013035-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        11371
Shamela0013035-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        43387
Shamela0013035-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1838
Shamela0013035-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        19259
Shamela0013035-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        20644
Shamela0013035-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         954
Shamela0013035-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        7081
Shamela0013035-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        10948
Shamela0013035-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4709
Shamela0013035-ara1_Shamela0008596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1173
Shamela0013035-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3835
Shamela0013035-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2103
Shamela0013035-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        6510
Shamela0013035-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       216577
Shamela0013035-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       113772
Shamela0013035-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        22901
Shamela0013035-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        7200
Shamela0013035-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1096
Shamela0013035-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        11251
Shamela0013035-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7120
Shamela0013035-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        39366
Shamela0013035-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        25451
Shamela0013035-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        30190
Shamela0013035-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2100
Shamela0013035-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24       122319
Shamela0013035-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        2711
Shamela0013035-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7866
Shamela0013035-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       515652
Shamela0013035-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        13092
Shamela0013035-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        11100
Shamela0013035-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        8450
Shamela0013035-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2375
Shamela0013035-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        38460
Shamela0013035-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       142528
Shamela0013035-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2126
Shamela0013035-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        4550
Shamela0013035-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        18920
Shamela0013035-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        43806
Shamela0013035-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4246
Shamela0013035-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1610
Shamela0013035-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8723
Shamela0013035-ara1_Shamela0009368-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3116
Shamela0013035-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1933
Shamela0013035-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        13992
Shamela0013035-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6038
Shamela0013035-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        10524
Shamela0013035-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2512
Shamela0013035-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:19        1665
Shamela0013035-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3532
Shamela0013035-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1581
Shamela0013035-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        11844
Shamela0013035-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3880
Shamela0013035-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1893
Shamela0013035-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7508
Shamela0013035-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        13624
Shamela0013035-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       111145
Shamela0013035-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         864
Shamela0013035-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1842
Shamela0013035-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2582
Shamela0013035-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6100
Shamela0013035-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4487
Shamela0013035-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        11864
Shamela0013035-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        7344
Shamela0013035-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3360
Shamela0013035-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        39685
Shamela0013035-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3421
Shamela0013035-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        35416
Shamela0013035-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        14093
Shamela0013035-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        39093
Shamela0013035-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2985
Shamela0013035-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1827
Shamela0013035-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8370
Shamela0013035-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2799
Shamela0013035-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        76520
Shamela0013035-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        15131
Shamela0013035-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        96187
Shamela0013035-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        61876
Shamela0013035-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        41115
Shamela0013035-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       142538
Shamela0013035-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        69180
Shamela0013035-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1015
Shamela0013035-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        41303
Shamela0013035-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        20880
Shamela0013035-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        39359
Shamela0013035-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1873
Shamela0013035-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9902
Shamela0013035-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       110172
Shamela0013035-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2909
Shamela0013035-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        20863
Shamela0013035-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1256
Shamela0013035-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        35936
Shamela0013035-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       154008
Shamela0013035-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2799
Shamela0013035-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        93341
Shamela0013035-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        31770
Shamela0013035-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1293
Shamela0013035-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        11886
Shamela0013035-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2588
Shamela0013035-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         986
Shamela0013035-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        5774
Shamela0013035-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5463
Shamela0013035-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1072
Shamela0013035-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         922
Shamela0013035-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        5542
Shamela0013035-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        52185
Shamela0013035-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       153231
Shamela0013035-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1873
Shamela0013035-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2440
Shamela0013035-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        7398
Shamela0013035-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        52305
Shamela0013035-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        8071
Shamela0013035-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        9014
Shamela0013035-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        49908
Shamela0013035-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2569
Shamela0013035-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       207896
Shamela0013035-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        36375
Shamela0013035-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       161069
Shamela0013035-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        8123
Shamela0013035-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1861
Shamela0013035-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        6419
Shamela0013035-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1823
Shamela0013035-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        50571
Shamela0013035-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6181
Shamela0013035-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7925
Shamela0013035-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        13248
Shamela0013035-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        9473
Shamela0013035-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        79222
Shamela0013035-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01         962
Shamela0013035-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        4948
Shamela0013035-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4132
Shamela0013035-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1501
Shamela0013035-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52       147448
Shamela0013035-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3323
Shamela0013035-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4421
Shamela0013035-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        36292
Shamela0013035-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        11808
Shamela0013035-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       173163
Shamela0013035-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        44778
Shamela0013035-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6468
Shamela0013035-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        16087
Shamela0013035-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5209
Shamela0013035-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1664
Shamela0013035-ara1_Shamela0010719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2598
Shamela0013035-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6500
Shamela0013035-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2036
Shamela0013035-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        13409
Shamela0013035-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2598
Shamela0013035-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5851
Shamela0013035-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        35432
Shamela0013035-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38       110580
Shamela0013035-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1783
Shamela0013035-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        62008
Shamela0013035-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5659
Shamela0013035-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4947
Shamela0013035-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        10221
Shamela0013035-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        21521
Shamela0013035-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         907
Shamela0013035-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       426415
Shamela0013035-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1376
Shamela0013035-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3931
Shamela0013035-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        9872
Shamela0013035-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        95612
Shamela0013035-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        8350
Shamela0013035-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1818
Shamela0013035-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1137
Shamela0013035-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1975
Shamela0013035-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1223
Shamela0013035-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        14356
Shamela0013035-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2941
Shamela0013035-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2007
Shamela0013035-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2743
Shamela0013035-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        2195
Shamela0013035-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        14956
Shamela0013035-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        8577
Shamela0013035-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        33366
Shamela0013035-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        14949
Shamela0013035-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5948
Shamela0013035-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56       416421
Shamela0013035-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        33759
Shamela0013035-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4606
Shamela0013035-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2831
Shamela0013035-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        13302
Shamela0013035-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1231
Shamela0013035-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1048
Shamela0013035-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        21610
Shamela0013035-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3081
Shamela0013035-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        8502
Shamela0013035-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2618
Shamela0013035-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        7365
Shamela0013035-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        13422
Shamela0013035-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        39581
Shamela0013035-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        70462
Shamela0013035-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3103
Shamela0013035-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        35269
Shamela0013035-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2292
Shamela0013035-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2262
Shamela0013035-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4940
Shamela0013035-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1969
Shamela0013035-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        12211
Shamela0013035-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1764
Shamela0013035-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5084
Shamela0013035-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        14550
Shamela0013035-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        32414
Shamela0013035-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2154
Shamela0013035-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3977
Shamela0013035-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        34580
Shamela0013035-ara1_Shamela0011771-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        8983
Shamela0013035-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4278
Shamela0013035-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        18258
Shamela0013035-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6953
Shamela0013035-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        96781
Shamela0013035-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1225
Shamela0013035-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        56115
Shamela0013035-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5963
Shamela0013035-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        65461
Shamela0013035-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        16204
Shamela0013035-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        20268
Shamela0013035-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       145809
Shamela0013035-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2668
Shamela0013035-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        24347
Shamela0013035-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        3668
Shamela0013035-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6979
Shamela0013035-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        8465
Shamela0013035-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       110501
Shamela0013035-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3821
Shamela0013035-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2601
Shamela0013035-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1060
Shamela0013035-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1810
Shamela0013035-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        23710
Shamela0013035-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1097
Shamela0013035-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        88638
Shamela0013035-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        2288
Shamela0013035-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1615
Shamela0013035-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        10565
Shamela0013035-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        12501
Shamela0013035-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        3778
Shamela0013035-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        53290
Shamela0013035-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30       115556
Shamela0013035-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        2095
Shamela0013035-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       193634
Shamela0013035-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        15372
Shamela0013035-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        14843
Shamela0013035-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        55053
Shamela0013035-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        9742
Shamela0013035-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4160
Shamela0013035-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        6130
Shamela0013035-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22       133835
Shamela0013035-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        6699
Shamela0013035-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        8419
Shamela0013035-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        1341
Shamela0013035-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        8506
Shamela0013035-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        29747
Shamela0013035-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3578
Shamela0013035-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7608
Shamela0013035-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7623
Shamela0013035-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        11305
Shamela0013035-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        16713
Shamela0013035-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        52239
Shamela0013035-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1492
Shamela0013035-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7026
Shamela0013035-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3086
Shamela0013035-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2893
Shamela0013035-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        12791
Shamela0013035-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1675
Shamela0013035-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2603
Shamela0013035-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        15236
Shamela0013035-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        20264
Shamela0013035-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1859
Shamela0013035-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        11793
Shamela0013035-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        93307
Shamela0013035-ara1_Shamela0012864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         928
Shamela0013035-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1662
Shamela0013035-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10034
Shamela0013035-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        59272
Shamela0013035-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       242097
Shamela0013035-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        19722
Shamela0013035-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        76220
Shamela0013035-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5395
Shamela0013035-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3525
Shamela0013035-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13       133495
Shamela0013035-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        32114
Shamela0013035-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2066
Shamela0013035-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        71368
Shamela0013035-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        33699
Shamela0013035-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        13939
Shamela0013035-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        33219
Shamela0013035-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1589
Shamela0013035-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        61321
Shamela0013035-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4587
Shamela0013035-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        29902
Shamela0013035-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        14901
Shamela0013035-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       177604
Shamela0013035-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        7294
Shamela0013035-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        20327
Shamela0013035-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2144
Shamela0013035-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        38363
Shamela0013035-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        24091
Shamela0013035-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4752
Shamela0013035-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:12        30159
Shamela0013035-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        7966
Shamela0013035-ara1_Shamela0013076-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:57        1803
Shamela0013035-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        12854
Shamela0013035-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        57178
Shamela0013035-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5566
Shamela0013035-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8141
Shamela0013035-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:15        4176
Shamela0013035-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        9504
Shamela0013035-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        14250
Shamela0013035-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1371
Shamela0013035-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1995
Shamela0013035-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2949
Shamela0013035-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4061
Shamela0013035-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1316
Shamela0013035-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        94350
Shamela0013035-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        8708
Shamela0013035-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        11547
Shamela0013035-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        7832
Shamela0013035-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        23737
Shamela0013035-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1477
Shamela0013035-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        14116
Shamela0013035-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        13750
Shamela0013035-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4498
Shamela0013035-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        28961
Shamela0013035-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        28333
Shamela0013035-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5209
Shamela0013035-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3529
Shamela0013035-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        16894
Shamela0013035-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       142808
Shamela0013035-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        6577
Shamela0013035-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        10057
Shamela0013035-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        31062
Shamela0013035-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        16235
Shamela0013035-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7498
Shamela0013035-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        92092
Shamela0013035-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        59653
Shamela0013035-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        45892
Shamela0013035-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2306
Shamela0013035-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        58935
Shamela0013035-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2174
Shamela0013035-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8562
Shamela0013035-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        13415
Shamela0013035-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         956
Shamela0013035-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2159
Shamela0013035-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3147
Shamela0013035-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        30522
Shamela0013035-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        15915
Shamela0013035-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       106188
Shamela0013035-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2468
Shamela0013035-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2061
Shamela0013035-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3401
Shamela0013035-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        45690
Shamela0013035-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        37840
Shamela0013035-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7730
Shamela0013035-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2232
Shamela0013035-ara1_Shamela0021647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3666
Shamela0013035-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6964
Shamela0013035-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       113822
Shamela0013035-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        62090
Shamela0013035-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        21343
Shamela0013035-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1451
Shamela0013035-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4885
Shamela0013035-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5522
Shamela0013035-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1385
Shamela0013035-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2368
Shamela0013035-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2994
Shamela0013035-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1136
Shamela0013035-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7417
Shamela0013035-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        31790
Shamela0013035-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        35502
Shamela0013035-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       644399
Shamela0013035-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        14487
Shamela0013035-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2274
Shamela0013035-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4936
Shamela0013035-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        7519
Shamela0013035-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        24365
Shamela0013035-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        28474
Shamela0013035-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       252491
Shamela0013035-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       119104
Shamela0013035-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        45593
Shamela0013035-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3344
Shamela0013035-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       178168
Shamela0013035-ara1_Shamela0021819-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1643
Shamela0013035-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       174140
Shamela0013035-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2989
Shamela0013035-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        24366
Shamela0013035-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4745
Shamela0013035-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6401
Shamela0013035-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2452
Shamela0013035-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       122259
Shamela0013035-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        12692
Shamela0013035-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        46544
Shamela0013035-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        56010
Shamela0013035-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4378
Shamela0013035-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2009
Shamela0013035-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        7212
Shamela0013035-ara1_Shamela0022651-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1003
Shamela0013035-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        12706
Shamela0013035-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4944
Shamela0013035-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2138
Shamela0013035-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3409
Shamela0013035-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6871
Shamela0013035-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        9316
Shamela0013035-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        19660
Shamela0013035-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        15703
Shamela0013035-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3526
Shamela0013035-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        22869
Shamela0013035-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       116303
Shamela0013035-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3245
Shamela0013035-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3840
Shamela0013035-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4902
Shamela0013035-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2605
Shamela0013035-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        20624
Shamela0013035-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        40809
Shamela0013035-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        25405
Shamela0013035-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        83846
Shamela0013035-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1229
Shamela0013035-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4841
Shamela0013035-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        15028
Shamela0013035-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       227019
Shamela0013035-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        40464
Shamela0013035-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        37716
Shamela0013035-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        90561
Shamela0013035-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        92065
Shamela0013035-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08         922
Shamela0013035-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        10425
Shamela0013035-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        9470
Shamela0013035-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        23792
Shamela0013035-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        81466
Shamela0013035-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        63571
Shamela0013035-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       127882
Shamela0013035-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        47898
Shamela0013035-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       206278
Shamela0013035-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        40799
Shamela0013035-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        71623
Shamela0013035-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        47711
Shamela0013035-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        69262
Shamela0013035-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1824
Shamela0013035-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       250804
Shamela0013035-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        32732
Shamela0013035-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        15351
Shamela0013035-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        77718
Shamela0013035-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        28737
Shamela0013035-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       203725
Shamela0013035-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1645
Shamela0013035-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        10180
Shamela0013035-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       156406
Shamela0013035-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1081
Shamela0013035-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        23982
Shamela0013035-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2984
Shamela0013035-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        11153
Shamela0013035-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        35617
Shamela0013035-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        5319
Shamela0013035-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3521
Shamela0013035-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17336
Shamela0013035-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       711677
Shamela0013035-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       351046
Shamela0013035-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1334
Shamela0013035-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        22789
Shamela0013035-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9806
Shamela0013035-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        9042
Shamela0013035-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2946
Shamela0013035-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        37320
Shamela0013035-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        7444
Shamela0013035-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2075
Shamela0013035-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4766
Shamela0013035-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        18211
Shamela0013035-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4059
Shamela0013035-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6301
Shamela0013035-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        20721
Shamela0013035-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        22701
Shamela0013035-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2545
Shamela0013035-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4133
Shamela0013035-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        32869
Shamela0013035-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        7043
Shamela0013035-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        51571
Shamela0013035-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4576
Shamela0013035-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4232
Shamela0013035-ara1_Shamela0026464-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2036
Shamela0013035-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2073
Shamela0013035-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1854
Shamela0013035-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14       149932
Shamela0013035-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3929
Shamela0013035-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2654
Shamela0013035-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2448
Shamela0013035-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1971
Shamela0013035-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7804
Shamela0013035-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        12958
Shamela0013035-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         981
Shamela0013035-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        39195
Shamela0013035-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1731
Shamela0013035-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        36188
Shamela0013035-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1813
Shamela0013035-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1667
Shamela0013035-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3799
Shamela0013035-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4661
Shamela0013035-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        21471
Shamela0013035-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        92677
Shamela0013035-ara1_Shamela0026569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3451
Shamela0013035-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1778
Shamela0013035-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10492
Shamela0013035-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        21683
Shamela0013035-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2458
Shamela0013035-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3667
Shamela0013035-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1480
Shamela0013035-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        32203
Shamela0013035-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        11452
Shamela0013035-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        58308
Shamela0013035-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7144
Shamela0013035-ara1_Shamela0026675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2063
Shamela0013035-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        31638
Shamela0013035-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14895
Shamela0013035-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2047
Shamela0013035-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        6631
Shamela0013035-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        17417
Shamela0013035-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4398
Shamela0013035-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        29164
Shamela0013035-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        29561
Shamela0013035-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        9847
Shamela0013035-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        9403
Shamela0013035-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5887
Shamela0013035-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        30762
Shamela0013035-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        15029
Shamela0013035-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4167
Shamela0013035-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        25651
Shamela0013035-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        3452
Shamela0013035-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        27519
Shamela0013035-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2833
Shamela0013035-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3320
Shamela0013035-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1311
Shamela0013035-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2367
Shamela0013035-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4478
Shamela0013035-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        77737
Shamela0013035-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        50021
Shamela0013035-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5259
Shamela0013035-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        9416
Shamela0013035-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        34059
Shamela0013035-ara1_Shamela0027086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4164
Shamela0013035-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1553
Shamela0013035-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3967
Shamela0013035-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2129
Shamela0013035-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        7121
Shamela0013035-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        33171
Shamela0013035-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        37398
Shamela0013035-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1659
Shamela0013035-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        17242
Shamela0013035-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1428
Shamela0013035-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        20541
Shamela0013035-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2258
Shamela0013035-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3076
Shamela0013035-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5798
Shamela0013035-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        96865
Shamela0013035-ara1_Shamela0029699-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2463
Shamela0013035-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        30364
Shamela0013035-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3326
Shamela0013035-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        8153
Shamela0013035-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3940
Shamela0013035-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2348
Shamela0013035-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2802
Shamela0013035-ara1_Shamela0029714-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1495
Shamela0013035-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1822
Shamela0013035-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6085
Shamela0013035-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2030
Shamela0013035-ara1_Shamela0029727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2183
Shamela0013035-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3913
Shamela0013035-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1693
Shamela0013035-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3955
Shamela0013035-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        16558
Shamela0013035-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3194
Shamela0013035-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        66838
Shamela0013035-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1899
Shamela0013035-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1673
Shamela0013035-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4331
Shamela0013035-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1870
Shamela0013035-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        4760
Shamela0013035-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2465
Shamela0013035-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        9691
Shamela0013035-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6096
Shamela0013035-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1236
Shamela0013035-ara1_Shamela0029793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1229
Shamela0013035-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2264
Shamela0013035-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1617
Shamela0013035-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1892
Shamela0013035-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1497
Shamela0013035-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        17110
Shamela0013035-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1791
Shamela0013035-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5837
Shamela0013035-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        16439
Shamela0013035-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1994
Shamela0013035-ara1_Shamela0029937-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1965
Shamela0013035-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2630
Shamela0013035-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3547
Shamela0013035-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        9296
Shamela0013035-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3342
Shamela0013035-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        8561
Shamela0013035-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3114
Shamela0013035-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2699
Shamela0013035-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2841
Shamela0013035-ara1_Shamela0030027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         992
Shamela0013035-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1669
Shamela0013035-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        7751
Shamela0013035-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        4755
Shamela0013035-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        10346
Shamela0013035-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9038
Shamela0013035-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1437
Shamela0013035-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        14584
Shamela0013035-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2253
Shamela0013035-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2874
Shamela0013035-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1352
Shamela0013035-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        30760
Shamela0013035-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10359
Shamela0013035-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1399
Shamela0013035-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2634
Shamela0013035-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        10187
Shamela0013035-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        16027
Shamela0013035-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4505
Shamela0013035-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1362
Shamela0013035-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2035
Shamela0013035-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1288
Shamela0013035-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        24469
Shamela0013035-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        10097
Shamela0013035-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3421
Shamela0013035-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3840
Shamela0013035-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4649
Shamela0013035-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        9262
Shamela0013035-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3420
Shamela0013035-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        8416
Shamela0013035-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5802
Shamela0013035-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        12581
Shamela0013035-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        29614
Shamela0013035-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       296486
Shamela0013035-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         815
Shamela0013035-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1119
Shamela0013035-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         915
Shamela0013035-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2072
Shamela0013035-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2579
Shamela0013035-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6786
Shamela0013035-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         854
Shamela0013035-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        22834
Shamela0013035-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        18089
Shamela0013035-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1743
Shamela0013035-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       269815
Shamela0013035-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1414
Shamela0013035-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        4014
Shamela0013035-ara1_Shamela0036527-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1068
Shamela0013035-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        14404
Shamela0013035-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        49677
Shamela0013035-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1300
Shamela0013035-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8017
Shamela0013035-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2353
Shamela0013035-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36       841076
Shamela0013035-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5163
Shamela0013035-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43       105310
Shamela0013035-ara1_Shamela0037466-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1433
Shamela0013035-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         864
Shamela0013035-ara1_Shamela0037554-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        18438
Shamela0013035-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1423
Shamela0013035-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2358
Shamela0013035-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6207
Shamela0013035-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1383
Shamela0013035-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       138859
Shamela0013035-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1373
Shamela0013035-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        7347
Shamela0013035-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         911
Shamela0013035-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6719
Shamela0013035-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2099
Shamela0013035-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        54105
Shamela0013035-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        34944
Shamela0013035-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10553
Shamela0013035-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2861
Shamela0013035-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3580
Shamela0013035-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        31296
Shamela0013035-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1998
Shamela0013035-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        93522
Shamela0013035-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        25033
Shamela0013035-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6065
Shamela0013035-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1013
Shamela0013035-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5433
Shamela0013035-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        23496
Shamela0013035-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       137057
Shamela0013035-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        34357
Shamela0013035-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        27641
Shamela0013035-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        56637
Shamela0013035-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2346
Shamela0013035-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28         926
Shamela0013035-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2806
Shamela0013035-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3035
Shamela0013035-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23         895
Shamela0013035-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1180
Shamela0013035-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2126
Shamela0013035-ara1_Shia000384Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1331
Shamela0013035-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        25897
Shamela0013035-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3522
Shamela0013035-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        3249
Shamela0013035-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10228
Shamela0013035-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6701
Shamela0013035-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7642
Shamela0013035-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2027
Shamela0013035-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        47539
Shamela0013035-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1304
Shamela0013035-ara1_Shia001121-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        3432
Shamela0013035-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        12402
Shamela0013035-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1959
Shamela0013035-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        20237
Shamela0013035-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2367
Shamela0013035-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        18621
Shamela0013035-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        22850
Shamela0013035-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        26703
Shamela0013035-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8941
Shamela0013035-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        2378
Shamela0013035-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        20336
Shamela0013035-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        30253
Shamela0013035-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1937
Shamela0013035-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11016
Shamela0013035-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        6338
Shamela0013035-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12563
Shamela0013035-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       125805
Shamela0013035-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        32425
Shamela0013035-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2465
Shamela0013035-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        15840
Shamela0013035-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        3638
Shamela0013035-ara1_Shia001289-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1685
Shamela0013035-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1110
Shamela0013035-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:03        1474
Shamela0013035-ara1_Shia001310-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53         806
Shamela0013035-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2756
Shamela0013035-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        6216
Shamela0013035-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1332
Shamela0013035-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2626
Shamela0013035-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        22463
Shamela0013035-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        9014
Shamela0013035-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1397
Shamela0013035-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2103
Shamela0013035-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        7643
Shamela0013035-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        18719
Shamela0013035-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        82841
Shamela0013035-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        5133
Shamela0013035-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2456
Shamela0013035-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        22591
Shamela0013035-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        8321
Shamela0013035-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        10030
Shamela0013035-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2024
Shamela0013035-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        70690
Shamela0013035-ara1_Shia001382-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        7556
Shamela0013035-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4642
Shamela0013035-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37         990
Shamela0013035-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2775
Shamela0013035-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2671
Shamela0013035-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        3050
Shamela0013035-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        9865
Shamela0013035-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        13784
Shamela0013035-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        42433
Shamela0013035-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        17532
Shamela0013035-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       515902
Shamela0013035-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6185
Shamela0013035-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1563
Shamela0013035-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        8011
Shamela0013035-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        4519
Shamela0013035-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       148061
Shamela0013035-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1225
Shamela0013035-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5752
Shamela0013035-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        23727
Shamela0013035-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        73069
Shamela0013035-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1357
Shamela0013035-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        12607
Shamela0013035-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       111998
Shamela0013035-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        92139
Shamela0013035-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       203720
Shamela0013035-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        18238
Shamela0013035-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       319620
Shamela0013035-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       106177
Shamela0013035-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1811
Shamela0013035-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1924
Shamela0013035-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1752
Shamela0013035-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        15421
Shamela0013035-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        19179
Shamela0013035-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1501
Shamela0013035-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1218
Shamela0013035-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        31193
Shamela0013035-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        1475
Shamela0013035-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       102029
Shamela0013035-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        10350
Shamela0013035-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1747
Shamela0013035-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        57133
Shamela0013035-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        16865
Shamela0013035-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        36242
Shamela0013035-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1704
Shamela0013035-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05       178238
Shamela0013035-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        50967
Shamela0013035-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        17368
Shamela0013035-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       300807
Shamela0013035-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2410
Shamela0013035-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        8450
Shamela0013035-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        8550
Shamela0013035-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        55450
Shamela0013035-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        6774
Shamela0013035-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       114431
Shamela0013035-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        4046
Shamela0013035-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        62065
Shamela0013035-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        2725
Shamela0013035-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       129798
Shamela0013035-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        3005
Shamela0013035-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3619
Shamela0013035-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        2408
Shamela0013035-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1405
Shamela0013035-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        3164
Shamela0013035-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1205
Shamela0013035-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        12014
Shamela0013035-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        55570
Shamela0013035-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3351
Shamela0013035-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        6261
Shamela0013035-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        72171
Shamela0013035-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3880
Shamela0013035-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3101
Shamela0013035-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        30967
Shamela0013035-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1822
Shamela0013035-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        7686
Shamela0013035-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2612
Shamela0013035-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        5584
Shamela0013035-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        9645
Shamela0013035-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        24979
Shamela0013035-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11        19243
Shamela0013035-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        57353
Shamela0013035-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1932
Shamela0013035-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        50346
Shamela0013035-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        7557
Shamela0013035-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        51998
Shamela0013035-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        62878
Shamela0013035-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        21405
Shamela0013035-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        7825
Shamela0013035-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2074
Shamela0013035-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        92652
Shamela0013035-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3001
Shamela0013035-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        28813
Shamela0013035-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        7539
Shamela0013035-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       551787
Shamela0013035-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        18452
Shamela0013035-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1313
Shamela0013035-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        3022
Shamela0013035-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        2909
Shamela0013035-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5359
Shamela0013035-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3206
Shamela0013035-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        38445
Shamela0013035-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31         821
Shamela0013035-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        25252
Shamela0013035-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        27023
Shamela0013035-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        60155
Shamela0013035-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        25350
Shamela0013035-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2659
Shamela0013035-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3486
Shamela0013035-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        18246
Shamela0013035-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        24633
Shamela0013035-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        13234
Shamela0013035-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        18625
Shamela0013035-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49       165370
Shamela0013035-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2080
Shamela0013035-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5677
Shamela0013035-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        15838
Shamela0013035-ara1_Shia002540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1404
Shamela0013035-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        67240
Shamela0013035-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         975
Shamela0013035-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       160011
Shamela0013035-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        12135
Shamela0013035-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03         904
Shamela0013035-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2751
Shamela0013035-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        22438
Shamela0013035-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       115903
Shamela0013035-ara1_Shia002754-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        1508
Shamela0013035-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1334
Shamela0013035-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3325
Shamela0013035-ara1_Shia002937-ara1.csv      17-Mar-2020 15:08        1933
Shamela0013035-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        5082
Shamela0013035-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        13283
Shamela0013035-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1403
Shamela0013035-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        3946
Shamela0013035-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        13848
Shamela0013035-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        48818
Shamela0013035-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1834
Shamela0013035-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        26135
Shamela0013035-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        29247
Shamela0013035-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        3333
Shamela0013035-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        5826
Shamela0013035-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        82069
Shamela0013035-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        13693
Shamela0013035-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        16304
Shamela0013035-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       423068
Shamela0013035-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        1603
Shamela0013035-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        91990
Shamela0013035-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        30821
Shamela0013035-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        8670
Shamela0013035-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        14385
Shamela0013035-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2738
Shamela0013035-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06         969
Shamela0013035-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        12990
Shamela0013035-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        13098
Shamela0013035-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        51760
Shamela0013035-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        12782
Shamela0013035-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        43996
Shamela0013035-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        36721
Shamela0013035-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        51837
Shamela0013035-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        3152
Shamela0013035-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        6247
Shamela0013035-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        41135
Shamela0013035-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        79739
Shamela0013035-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        25329
Shamela0013035-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        10321
Shamela0013035-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        34069
Shamela0013035-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       114006
Shamela0013035-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        3445
Shamela0013035-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        58105
Shamela0013035-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        7535
Shamela0013035-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2590
Shamela0013035-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03         947
Shamela0013035-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        30898
Shamela0013035-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        30902
Shamela0013035-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       307353
Shamela0013035-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        27774
Shamela0013035-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        15739
Shamela0013035-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        66988
Shamela0013035-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        4016
Shamela0013035-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2613
Shamela0013035-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3503
Shamela0013035-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2572
Shamela0013035-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2628
Shamela0013035-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1107
Shamela0013035-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1105
Shamela0013035-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        10846
Shamela0013035-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        7325
Shamela0013035-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        7863
Shamela0013035-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:27        2341
Shamela0013035-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2368
Shamela0013035-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34         923
Shamela0013035-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        19419
Shamela0013035-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        3043
Shamela0013035-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3980
Shamela0013035-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3036
Shamela0013035-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        9341
Shamela0013035-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        11969
Shamela0013035-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:22        1030
Shamela0013035-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        10082
Shamela0013035-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       169008
Shamela0013035-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        13856
Shamela0013035-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        10847
Shamela0013035-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1201
Shamela0013035-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        4383
Shamela0013035-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        6772
Shamela0013035-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       875264
Shamela0013035-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        11396
Shamela0013035-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49       295717
Shamela0013035-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        4252
Shamela0013035-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        42065
Shamela0013035-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1406
Shamela0013035-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        17216
Shamela0013035-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        5193
Shamela0013035-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5183
Shamela0013035-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        3923
Shamela0013035-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        2483
Shamela0013035-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        6459
Shamela0013035-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        14861
Shamela0013035-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1133
Shamela0013035-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        7772
Shamela0013035-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1947
Shamela0013035-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2795