Index of /passim01022020/Shamela0013022-ara1/


../
Shamela0013022-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5753
Shamela0013022-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        5738
Shamela0013022-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3731
Shamela0013022-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        3500
Shamela0013022-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9676
Shamela0013022-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1069
Shamela0013022-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1126
Shamela0013022-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1461
Shamela0013022-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1088
Shamela0013022-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        5972
Shamela0013022-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        12131
Shamela0013022-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3309
Shamela0013022-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1892
Shamela0013022-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        3034
Shamela0013022-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        43598
Shamela0013022-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        6866
Shamela0013022-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        9513
Shamela0013022-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:05        15262
Shamela0013022-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2633
Shamela0013022-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1987
Shamela0013022-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1394
Shamela0013022-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1649
Shamela0013022-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1627
Shamela0013022-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        10655
Shamela0013022-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        16177
Shamela0013022-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2651
Shamela0013022-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        11082
Shamela0013022-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1718
Shamela0013022-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        2832
Shamela0013022-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        2228
Shamela0013022-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2440
Shamela0013022-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2585
Shamela0013022-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3024
Shamela0013022-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1427
Shamela0013022-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        9793
Shamela0013022-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2488
Shamela0013022-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1716
Shamela0013022-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1387
Shamela0013022-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        4034
Shamela0013022-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        4930
Shamela0013022-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        51557
Shamela0013022-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1683
Shamela0013022-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3579
Shamela0013022-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        2249
Shamela0013022-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        7370
Shamela0013022-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3497
Shamela0013022-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1598
Shamela0013022-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2419
Shamela0013022-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        8948
Shamela0013022-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2123
Shamela0013022-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1549
Shamela0013022-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1066
Shamela0013022-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2242
Shamela0013022-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2814
Shamela0013022-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3788
Shamela0013022-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        3650
Shamela0013022-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        4062
Shamela0013022-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        32302
Shamela0013022-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1574
Shamela0013022-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4836
Shamela0013022-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5564
Shamela0013022-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        21428
Shamela0013022-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1765
Shamela0013022-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2881
Shamela0013022-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2608
Shamela0013022-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        17127
Shamela0013022-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1690
Shamela0013022-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4991
Shamela0013022-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        7525
Shamela0013022-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        1472
Shamela0013022-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7752
Shamela0013022-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        4628
Shamela0013022-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2702
Shamela0013022-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         971
Shamela0013022-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        3968
Shamela0013022-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1367
Shamela0013022-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1730
Shamela0013022-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1533
Shamela0013022-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        3244
Shamela0013022-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2944
Shamela0013022-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1050
Shamela0013022-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2109
Shamela0013022-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        5277
Shamela0013022-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5559
Shamela0013022-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        15042
Shamela0013022-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1914
Shamela0013022-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1267
Shamela0013022-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2387
Shamela0013022-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1207
Shamela0013022-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3160
Shamela0013022-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1359
Shamela0013022-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1262
Shamela0013022-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        6104
Shamela0013022-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1191
Shamela0013022-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3003
Shamela0013022-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1657
Shamela0013022-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        17266
Shamela0013022-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8699
Shamela0013022-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3714
Shamela0013022-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1318
Shamela0013022-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1365
Shamela0013022-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1670
Shamela0013022-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1403
Shamela0013022-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4359
Shamela0013022-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2326
Shamela0013022-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6053
Shamela0013022-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        22814
Shamela0013022-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3895
Shamela0013022-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6310
Shamela0013022-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        13901
Shamela0013022-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1140
Shamela0013022-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2831
Shamela0013022-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        11249
Shamela0013022-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2741
Shamela0013022-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        18267
Shamela0013022-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        25652
Shamela0013022-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15151
Shamela0013022-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        10892
Shamela0013022-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        28536
Shamela0013022-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        22944
Shamela0013022-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        24631
Shamela0013022-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2829
Shamela0013022-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        1326
Shamela0013022-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        38743
Shamela0013022-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        35388
Shamela0013022-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       208840
Shamela0013022-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1068
Shamela0013022-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3444
Shamela0013022-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2834
Shamela0013022-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1795
Shamela0013022-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        11570
Shamela0013022-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1233
Shamela0013022-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1414
Shamela0013022-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6903
Shamela0013022-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2067
Shamela0013022-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3582
Shamela0013022-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         984
Shamela0013022-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6845
Shamela0013022-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5085
Shamela0013022-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6678
Shamela0013022-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        23494
Shamela0013022-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3654
Shamela0013022-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1165
Shamela0013022-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1145
Shamela0013022-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5592
Shamela0013022-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3398
Shamela0013022-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1767
Shamela0013022-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1091
Shamela0013022-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9103
Shamela0013022-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1460
Shamela0013022-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6357
Shamela0013022-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1602
Shamela0013022-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        12617
Shamela0013022-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        41881
Shamela0013022-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        15799
Shamela0013022-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        29379
Shamela0013022-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1044
Shamela0013022-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2204
Shamela0013022-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        37297
Shamela0013022-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2844
Shamela0013022-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1689
Shamela0013022-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         916
Shamela0013022-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14285
Shamela0013022-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        27901
Shamela0013022-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        22692
Shamela0013022-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5387
Shamela0013022-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1977
Shamela0013022-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3756
Shamela0013022-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        35771
Shamela0013022-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2855
Shamela0013022-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1854
Shamela0013022-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        13788
Shamela0013022-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4886
Shamela0013022-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1069
Shamela0013022-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1752
Shamela0013022-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4209
Shamela0013022-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        2177
Shamela0013022-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        33243
Shamela0013022-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        38996
Shamela0013022-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2075
Shamela0013022-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3326
Shamela0013022-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31         948
Shamela0013022-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3181
Shamela0013022-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2943
Shamela0013022-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2067
Shamela0013022-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1284
Shamela0013022-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2181
Shamela0013022-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8853
Shamela0013022-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         852
Shamela0013022-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1901
Shamela0013022-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4888
Shamela0013022-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1405
Shamela0013022-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1771
Shamela0013022-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        13654
Shamela0013022-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2723
Shamela0013022-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4585
Shamela0013022-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1065
Shamela0013022-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        7284
Shamela0013022-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1348
Shamela0013022-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1290
Shamela0013022-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        13944
Shamela0013022-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        10498
Shamela0013022-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1778
Shamela0013022-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1730
Shamela0013022-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6989
Shamela0013022-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2685
Shamela0013022-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2990
Shamela0013022-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1776
Shamela0013022-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1360
Shamela0013022-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4415
Shamela0013022-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1738
Shamela0013022-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        7137
Shamela0013022-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        3617
Shamela0013022-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10893
Shamela0013022-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1672
Shamela0013022-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4158
Shamela0013022-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        24474
Shamela0013022-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1791
Shamela0013022-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2572
Shamela0013022-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2628
Shamela0013022-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1992
Shamela0013022-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1072
Shamela0013022-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2863
Shamela0013022-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1054
Shamela0013022-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4623
Shamela0013022-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4212
Shamela0013022-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        18644
Shamela0013022-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2606
Shamela0013022-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5866
Shamela0013022-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1610
Shamela0013022-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1633
Shamela0013022-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        9879
Shamela0013022-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        7381
Shamela0013022-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        8977
Shamela0013022-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         964
Shamela0013022-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2557
Shamela0013022-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1324
Shamela0013022-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1451
Shamela0013022-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1967
Shamela0013022-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4520
Shamela0013022-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3715
Shamela0013022-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1080
Shamela0013022-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7001
Shamela0013022-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1737
Shamela0013022-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6779
Shamela0013022-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5124
Shamela0013022-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        23302
Shamela0013022-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        32100
Shamela0013022-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6241
Shamela0013022-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2392
Shamela0013022-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        18937
Shamela0013022-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2533
Shamela0013022-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3068
Shamela0013022-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2187
Shamela0013022-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3596
Shamela0013022-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1041
Shamela0013022-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1946
Shamela0013022-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2009
Shamela0013022-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         973
Shamela0013022-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4769
Shamela0013022-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3909
Shamela0013022-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1417
Shamela0013022-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2508
Shamela0013022-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8212
Shamela0013022-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5859
Shamela0013022-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2361
Shamela0013022-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6135
Shamela0013022-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2182
Shamela0013022-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2614
Shamela0013022-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        11418
Shamela0013022-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        4769
Shamela0013022-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2765
Shamela0013022-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3244
Shamela0013022-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2221
Shamela0013022-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1086
Shamela0013022-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        21886
Shamela0013022-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        15031
Shamela0013022-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4136
Shamela0013022-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        13929
Shamela0013022-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        23658
Shamela0013022-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         927
Shamela0013022-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6312
Shamela0013022-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5594
Shamela0013022-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7332
Shamela0013022-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4386
Shamela0013022-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2527
Shamela0013022-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1284
Shamela0013022-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1065
Shamela0013022-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7137
Shamela0013022-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3212
Shamela0013022-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        7651
Shamela0013022-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1411
Shamela0013022-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1062
Shamela0013022-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        14853
Shamela0013022-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2894
Shamela0013022-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3101
Shamela0013022-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2162
Shamela0013022-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7674
Shamela0013022-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5511
Shamela0013022-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4349
Shamela0013022-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        18441
Shamela0013022-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4716
Shamela0013022-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1549
Shamela0013022-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4397
Shamela0013022-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4241
Shamela0013022-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        4356
Shamela0013022-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2872
Shamela0013022-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        29091
Shamela0013022-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        32917
Shamela0013022-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4451
Shamela0013022-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2120
Shamela0013022-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8970
Shamela0013022-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2195
Shamela0013022-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1109
Shamela0013022-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3522
Shamela0013022-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3429
Shamela0013022-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2762
Shamela0013022-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4442
Shamela0013022-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1693
Shamela0013022-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1014
Shamela0013022-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1797
Shamela0013022-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4464
Shamela0013022-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4373
Shamela0013022-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1788
Shamela0013022-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1089
Shamela0013022-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13459
Shamela0013022-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1792
Shamela0013022-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        8169
Shamela0013022-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1066
Shamela0013022-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1555
Shamela0013022-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2334
Shamela0013022-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1236
Shamela0013022-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2852
Shamela0013022-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         863
Shamela0013022-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1614
Shamela0013022-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1327
Shamela0013022-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1462
Shamela0013022-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        1500
Shamela0013022-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1185
Shamela0013022-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        16630
Shamela0013022-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        8127
Shamela0013022-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5538
Shamela0013022-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9110
Shamela0013022-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5218
Shamela0013022-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5705
Shamela0013022-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1402
Shamela0013022-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        7801
Shamela0013022-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1377
Shamela0013022-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2140
Shamela0013022-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3688
Shamela0013022-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1267
Shamela0013022-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        2835
Shamela0013022-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2892
Shamela0013022-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1504
Shamela0013022-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3006
Shamela0013022-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         963
Shamela0013022-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        9711
Shamela0013022-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        11767
Shamela0013022-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        3152
Shamela0013022-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1793
Shamela0013022-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        23790
Shamela0013022-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        18949
Shamela0013022-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1763
Shamela0013022-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1921
Shamela0013022-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        9159
Shamela0013022-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7041
Shamela0013022-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5322
Shamela0013022-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        4743
Shamela0013022-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        2349
Shamela0013022-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        8727
Shamela0013022-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2061
Shamela0013022-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        9251
Shamela0013022-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3311
Shamela0013022-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        22323
Shamela0013022-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1669
Shamela0013022-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1073
Shamela0013022-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1251
Shamela0013022-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2043
Shamela0013022-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        16109
Shamela0013022-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3164
Shamela0013022-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        9305
Shamela0013022-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1506
Shamela0013022-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        22297
Shamela0013022-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        4634
Shamela0013022-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3531
Shamela0013022-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1841