Index of /passim01022020/Shamela0013011-ara1/


../
Shamela0013011-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        18465
Shamela0013011-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        5067
Shamela0013011-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        34943
Shamela0013011-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2243
Shamela0013011-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        92479
Shamela0013011-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2124
Shamela0013011-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        3097
Shamela0013011-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        33476
Shamela0013011-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        5383
Shamela0013011-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2793
Shamela0013011-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        15583
Shamela0013011-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2036
Shamela0013011-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        10152
Shamela0013011-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4271
Shamela0013011-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2036
Shamela0013011-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       102218
Shamela0013011-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        7241
Shamela0013011-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        64855
Shamela0013011-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        5513
Shamela0013011-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1826
Shamela0013011-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        18975
Shamela0013011-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        45906
Shamela0013011-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1891
Shamela0013011-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        15112
Shamela0013011-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        9060
Shamela0013011-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4522
Shamela0013011-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        24424
Shamela0013011-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       197652
Shamela0013011-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2891
Shamela0013011-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        8725
Shamela0013011-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        3066
Shamela0013011-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        18382
Shamela0013011-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3824
Shamela0013011-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2640
Shamela0013011-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3836
Shamela0013011-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        10229
Shamela0013011-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        5775
Shamela0013011-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:11        33626
Shamela0013011-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2555
Shamela0013011-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2342
Shamela0013011-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        11008
Shamela0013011-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8079
Shamela0013011-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        11935
Shamela0013011-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        18965
Shamela0013011-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1170
Shamela0013011-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:33        93392
Shamela0013011-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2451
Shamela0013011-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       338411
Shamela0013011-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1638
Shamela0013011-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        13562
Shamela0013011-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        67947
Shamela0013011-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1568
Shamela0013011-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        28910
Shamela0013011-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1296
Shamela0013011-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        15831
Shamela0013011-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1503
Shamela0013011-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        10492
Shamela0013011-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1210
Shamela0013011-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2031
Shamela0013011-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2092
Shamela0013011-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1417
Shamela0013011-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        30303
Shamela0013011-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44       132509
Shamela0013011-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        9867
Shamela0013011-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3813
Shamela0013011-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        25490
Shamela0013011-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1642
Shamela0013011-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5738
Shamela0013011-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        12048
Shamela0013011-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2261
Shamela0013011-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2431
Shamela0013011-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3857
Shamela0013011-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        41718
Shamela0013011-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         972
Shamela0013011-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4393
Shamela0013011-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        63868
Shamela0013011-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6483
Shamela0013011-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1866
Shamela0013011-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1980
Shamela0013011-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2407
Shamela0013011-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:33        2268
Shamela0013011-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        6560
Shamela0013011-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       174331
Shamela0013011-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4378
Shamela0013011-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2524
Shamela0013011-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2336
Shamela0013011-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1478
Shamela0013011-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        6170
Shamela0013011-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1437
Shamela0013011-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       129999
Shamela0013011-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        10469
Shamela0013011-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51         874
Shamela0013011-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3494
Shamela0013011-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        4678
Shamela0013011-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2110
Shamela0013011-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3964
Shamela0013011-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4483
Shamela0013011-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2978
Shamela0013011-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2973
Shamela0013011-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5186
Shamela0013011-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1425
Shamela0013011-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1386
Shamela0013011-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3947
Shamela0013011-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        13501
Shamela0013011-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4187
Shamela0013011-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        17341
Shamela0013011-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        12776
Shamela0013011-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4741
Shamela0013011-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        12279
Shamela0013011-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1286
Shamela0013011-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2420
Shamela0013011-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        16655
Shamela0013011-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2940
Shamela0013011-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        10742
Shamela0013011-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2259
Shamela0013011-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        49077
Shamela0013011-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1252
Shamela0013011-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       170757
Shamela0013011-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        63985
Shamela0013011-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2293
Shamela0013011-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2566
Shamela0013011-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1856
Shamela0013011-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        13306
Shamela0013011-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        24687
Shamela0013011-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        97527
Shamela0013011-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:28        41346
Shamela0013011-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3763
Shamela0013011-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8481
Shamela0013011-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5177
Shamela0013011-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1408
Shamela0013011-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2040
Shamela0013011-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1427
Shamela0013011-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1018
Shamela0013011-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1249
Shamela0013011-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        20289
Shamela0013011-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        19912
Shamela0013011-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        12338
Shamela0013011-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        9860
Shamela0013011-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       189001
Shamela0013011-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2177
Shamela0013011-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        6534
Shamela0013011-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5058
Shamela0013011-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1736
Shamela0013011-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        21061
Shamela0013011-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        6785
Shamela0013011-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        7469
Shamela0013011-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        8258
Shamela0013011-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        7730
Shamela0013011-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        5986
Shamela0013011-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        2172
Shamela0013011-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1184
Shamela0013011-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4553
Shamela0013011-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        14917
Shamela0013011-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        23788
Shamela0013011-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56         946
Shamela0013011-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        15215
Shamela0013011-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        26412
Shamela0013011-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        35464
Shamela0013011-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2133
Shamela0013011-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5050
Shamela0013011-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2903
Shamela0013011-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5538
Shamela0013011-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3136
Shamela0013011-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        44737
Shamela0013011-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        11170
Shamela0013011-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1450
Shamela0013011-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3913
Shamela0013011-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        10487
Shamela0013011-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         898
Shamela0013011-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1904
Shamela0013011-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        13368
Shamela0013011-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2259
Shamela0013011-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1389
Shamela0013011-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        16438
Shamela0013011-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        37056
Shamela0013011-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1720
Shamela0013011-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1946
Shamela0013011-ara1_JK011405-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        2029
Shamela0013011-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3631
Shamela0013011-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        8073
Shamela0013011-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1861
Shamela0013011-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        2237
Shamela0013011-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4009
Shamela0013011-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        10185
Shamela0013011-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        8437
Shamela0013011-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        19940
Shamela0013011-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1767
Shamela0013011-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:33        23499
Shamela0013011-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4218
Shamela0013011-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       100708
Shamela0013011-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        29467
Shamela0013011-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15918
Shamela0013011-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        25767
Shamela0013011-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4303
Shamela0013011-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11112
Shamela0013011-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        8368
Shamela0013011-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4501
Shamela0013011-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10469
Shamela0013011-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2372
Shamela0013011-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7884
Shamela0013011-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2035
Shamela0013011-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        15578
Shamela0013011-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4902
Shamela0013011-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        10352
Shamela0013011-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2069
Shamela0013011-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2056
Shamela0013011-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2785
Shamela0013011-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13980
Shamela0013011-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       112071
Shamela0013011-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        51646
Shamela0013011-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1423
Shamela0013011-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7076
Shamela0013011-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        4668
Shamela0013011-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2605
Shamela0013011-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1290
Shamela0013011-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        2647
Shamela0013011-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2512
Shamela0013011-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3914
Shamela0013011-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1441
Shamela0013011-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21         934
Shamela0013011-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1707
Shamela0013011-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        5950
Shamela0013011-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8735
Shamela0013011-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4729
Shamela0013011-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2798
Shamela0013011-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       179632
Shamela0013011-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6214
Shamela0013011-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7855
Shamela0013011-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        31983
Shamela0013011-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        49271
Shamela0013011-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2167
Shamela0013011-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6790
Shamela0013011-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        52048
Shamela0013011-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12769
Shamela0013011-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2685
Shamela0013011-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4707
Shamela0013011-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:32         988
Shamela0013011-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        37315
Shamela0013011-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       232421
Shamela0013011-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        11783
Shamela0013011-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1023
Shamela0013011-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        79456
Shamela0013011-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       208615
Shamela0013011-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       182432
Shamela0013011-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1219
Shamela0013011-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        24291
Shamela0013011-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        95445
Shamela0013011-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1260
Shamela0013011-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       142599
Shamela0013011-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1605
Shamela0013011-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18934
Shamela0013011-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1618
Shamela0013011-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3743
Shamela0013011-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        9848
Shamela0013011-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12624
Shamela0013011-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       288998
Shamela0013011-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8417
Shamela0013011-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        21083
Shamela0013011-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32       104750
Shamela0013011-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        6210
Shamela0013011-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        31792
Shamela0013011-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       312706
Shamela0013011-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51       299640
Shamela0013011-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       136908
Shamela0013011-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4229
Shamela0013011-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1127
Shamela0013011-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2411
Shamela0013011-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2085
Shamela0013011-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14369
Shamela0013011-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1769
Shamela0013011-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1480
Shamela0013011-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2561
Shamela0013011-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1833
Shamela0013011-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3373
Shamela0013011-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        19389
Shamela0013011-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3734
Shamela0013011-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       202452
Shamela0013011-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        29993
Shamela0013011-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1444
Shamela0013011-ara1_Shamela0005795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1250
Shamela0013011-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1237
Shamela0013011-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         994
Shamela0013011-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1564
Shamela0013011-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        67618
Shamela0013011-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         959
Shamela0013011-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7814
Shamela0013011-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1529
Shamela0013011-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11056
Shamela0013011-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1822
Shamela0013011-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2843
Shamela0013011-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1508
Shamela0013011-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1972
Shamela0013011-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2989
Shamela0013011-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4689
Shamela0013011-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        13231
Shamela0013011-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18339
Shamela0013011-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        31406
Shamela0013011-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1840
Shamela0013011-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       166491
Shamela0013011-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6055
Shamela0013011-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        40218
Shamela0013011-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1790
Shamela0013011-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1137
Shamela0013011-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11763
Shamela0013011-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        55958
Shamela0013011-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1651
Shamela0013011-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10008
Shamela0013011-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13959
Shamela0013011-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5957
Shamela0013011-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2728
Shamela0013011-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1727
Shamela0013011-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1188
Shamela0013011-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2353
Shamela0013011-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9743
Shamela0013011-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3356
Shamela0013011-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1482
Shamela0013011-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1658
Shamela0013011-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1160
Shamela0013011-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        18836
Shamela0013011-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        6303
Shamela0013011-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12919
Shamela0013011-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        18659
Shamela0013011-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12882
Shamela0013011-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        30410
Shamela0013011-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17090
Shamela0013011-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3947
Shamela0013011-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8770
Shamela0013011-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9245
Shamela0013011-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1775
Shamela0013011-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1247
Shamela0013011-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3088
Shamela0013011-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1241
Shamela0013011-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1999
Shamela0013011-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5516
Shamela0013011-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6503
Shamela0013011-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1831
Shamela0013011-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       161895
Shamela0013011-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3078
Shamela0013011-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       138868
Shamela0013011-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1563
Shamela0013011-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       116925
Shamela0013011-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2055
Shamela0013011-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2803
Shamela0013011-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        98959
Shamela0013011-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4369
Shamela0013011-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        26316
Shamela0013011-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3816
Shamela0013011-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13416
Shamela0013011-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        19778
Shamela0013011-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2290
Shamela0013011-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1864
Shamela0013011-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        3075
Shamela0013011-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2492
Shamela0013011-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        57256
Shamela0013011-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       100371
Shamela0013011-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       216417
Shamela0013011-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        37868
Shamela0013011-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6273
Shamela0013011-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        20574
Shamela0013011-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        5078
Shamela0013011-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       231965
Shamela0013011-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1536
Shamela0013011-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        26802
Shamela0013011-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1468
Shamela0013011-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1366
Shamela0013011-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4868
Shamela0013011-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4069
Shamela0013011-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        14628
Shamela0013011-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2226
Shamela0013011-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        42584
Shamela0013011-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        26287
Shamela0013011-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        16848
Shamela0013011-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2388
Shamela0013011-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4203
Shamela0013011-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        26418
Shamela0013011-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        41545
Shamela0013011-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         960
Shamela0013011-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4154
Shamela0013011-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       168945
Shamela0013011-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2832
Shamela0013011-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13528
Shamela0013011-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       231720
Shamela0013011-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2179
Shamela0013011-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1925
Shamela0013011-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2656
Shamela0013011-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1372
Shamela0013011-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1356
Shamela0013011-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5598
Shamela0013011-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1315
Shamela0013011-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2434
Shamela0013011-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2492
Shamela0013011-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9209
Shamela0013011-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3950
Shamela0013011-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14695
Shamela0013011-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        80413
Shamela0013011-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2540
Shamela0013011-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2014
Shamela0013011-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2875
Shamela0013011-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         985
Shamela0013011-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2541
Shamela0013011-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10123
Shamela0013011-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11985
Shamela0013011-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9245
Shamela0013011-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        26103
Shamela0013011-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        2897
Shamela0013011-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1104
Shamela0013011-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2117
Shamela0013011-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        8812
Shamela0013011-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2745
Shamela0013011-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        9623
Shamela0013011-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2581
Shamela0013011-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5111
Shamela0013011-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        60424
Shamela0013011-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4122
Shamela0013011-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3033
Shamela0013011-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1179
Shamela0013011-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2615
Shamela0013011-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14387
Shamela0013011-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7083
Shamela0013011-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14855
Shamela0013011-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5833
Shamela0013011-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1403
Shamela0013011-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8050
Shamela0013011-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        22268
Shamela0013011-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2138
Shamela0013011-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1503
Shamela0013011-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        17209
Shamela0013011-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5634
Shamela0013011-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        19338
Shamela0013011-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        48293
Shamela0013011-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8136
Shamela0013011-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        28206
Shamela0013011-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1288
Shamela0013011-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2787
Shamela0013011-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3580
Shamela0013011-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1090
Shamela0013011-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        28247
Shamela0013011-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3280
Shamela0013011-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2113
Shamela0013011-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5257
Shamela0013011-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7348
Shamela0013011-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3919
Shamela0013011-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        62808
Shamela0013011-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12119
Shamela0013011-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        3297
Shamela0013011-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2258
Shamela0013011-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1586
Shamela0013011-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1362
Shamela0013011-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2795
Shamela0013011-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7006
Shamela0013011-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        7878
Shamela0013011-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1720
Shamela0013011-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        31344
Shamela0013011-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        32544
Shamela0013011-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8736
Shamela0013011-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4795
Shamela0013011-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        36928
Shamela0013011-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2001
Shamela0013011-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1840
Shamela0013011-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18606
Shamela0013011-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1199
Shamela0013011-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:28        1251
Shamela0013011-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1153
Shamela0013011-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1309
Shamela0013011-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2124
Shamela0013011-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        17867
Shamela0013011-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6369
Shamela0013011-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2410
Shamela0013011-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2031
Shamela0013011-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13291
Shamela0013011-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11038
Shamela0013011-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3872
Shamela0013011-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14649
Shamela0013011-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1301
Shamela0013011-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3377
Shamela0013011-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        10668
Shamela0013011-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        1973
Shamela0013011-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7107
Shamela0013011-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         961
Shamela0013011-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7399
Shamela0013011-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        9047
Shamela0013011-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1979
Shamela0013011-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1280
Shamela0013011-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6429
Shamela0013011-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9394
Shamela0013011-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1960
Shamela0013011-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       151189
Shamela0013011-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1634
Shamela0013011-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3238
Shamela0013011-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4956
Shamela0013011-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1324
Shamela0013011-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        14276
Shamela0013011-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4173
Shamela0013011-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5028
Shamela0013011-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2313
Shamela0013011-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1498
Shamela0013011-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3170
Shamela0013011-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3213
Shamela0013011-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12599
Shamela0013011-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        23416
Shamela0013011-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1574
Shamela0013011-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9808
Shamela0013011-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        8543
Shamela0013011-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        7749
Shamela0013011-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        16408
Shamela0013011-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        10309
Shamela0013011-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        11468
Shamela0013011-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3630
Shamela0013011-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8127
Shamela0013011-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        5771
Shamela0013011-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        10694
Shamela0013011-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13607
Shamela0013011-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1106
Shamela0013011-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        22047
Shamela0013011-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        31517
Shamela0013011-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1766
Shamela0013011-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3894
Shamela0013011-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13022
Shamela0013011-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11213
Shamela0013011-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        57081
Shamela0013011-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        12684
Shamela0013011-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       177011
Shamela0013011-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1903
Shamela0013011-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        57281
Shamela0013011-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4564
Shamela0013011-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        23302
Shamela0013011-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2015
Shamela0013011-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        19790
Shamela0013011-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7265
Shamela0013011-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       133438
Shamela0013011-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        12916
Shamela0013011-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        34800
Shamela0013011-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3268
Shamela0013011-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        16150
Shamela0013011-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        37678
Shamela0013011-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2709
Shamela0013011-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        28177
Shamela0013011-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5525
Shamela0013011-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        73013
Shamela0013011-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1248
Shamela0013011-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         819
Shamela0013011-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:05        1536
Shamela0013011-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2841
Shamela0013011-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2011
Shamela0013011-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2433
Shamela0013011-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:36        19758
Shamela0013011-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2620
Shamela0013011-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        10729
Shamela0013011-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1968
Shamela0013011-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9200
Shamela0013011-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8039
Shamela0013011-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6951
Shamela0013011-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1306
Shamela0013011-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1641
Shamela0013011-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7919
Shamela0013011-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        73459
Shamela0013011-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        15357
Shamela0013011-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        18147
Shamela0013011-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1255
Shamela0013011-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        32740
Shamela0013011-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5106
Shamela0013011-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2347
Shamela0013011-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1764
Shamela0013011-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2442
Shamela0013011-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6493
Shamela0013011-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4031
Shamela0013011-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       180992
Shamela0013011-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2325
Shamela0013011-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4517
Shamela0013011-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        44500
Shamela0013011-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4009
Shamela0013011-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4855
Shamela0013011-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2352
Shamela0013011-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2138
Shamela0013011-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       103316
Shamela0013011-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4789
Shamela0013011-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1846
Shamela0013011-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        14700
Shamela0013011-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        38446
Shamela0013011-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        21763
Shamela0013011-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       315684
Shamela0013011-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4469
Shamela0013011-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2717
Shamela0013011-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1340
Shamela0013011-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1256
Shamela0013011-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3321
Shamela0013011-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        9175
Shamela0013011-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8672
Shamela0013011-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        95881
Shamela0013011-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        30044
Shamela0013011-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19213
Shamela0013011-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2962
Shamela0013011-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       119412
Shamela0013011-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18939
Shamela0013011-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3640
Shamela0013011-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1209
Shamela0013011-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3996
Shamela0013011-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3021
Shamela0013011-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        37194
Shamela0013011-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        4767
Shamela0013011-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        12477
Shamela0013011-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18890
Shamela0013011-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         966
Shamela0013011-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4128
Shamela0013011-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6380
Shamela0013011-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3149
Shamela0013011-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1742
Shamela0013011-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        23978
Shamela0013011-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5613
Shamela0013011-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1913
Shamela0013011-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5810
Shamela0013011-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        69031
Shamela0013011-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2769
Shamela0013011-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4076
Shamela0013011-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6741
Shamela0013011-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        43667
Shamela0013011-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         802
Shamela0013011-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        26075
Shamela0013011-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3966
Shamela0013011-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        80316
Shamela0013011-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        19500
Shamela0013011-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14         803
Shamela0013011-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        8993
Shamela0013011-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3094
Shamela0013011-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2241
Shamela0013011-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4680
Shamela0013011-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11872
Shamela0013011-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3439
Shamela0013011-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        26210
Shamela0013011-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1691
Shamela0013011-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       109313
Shamela0013011-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2665
Shamela0013011-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        30528
Shamela0013011-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5766
Shamela0013011-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        31252
Shamela0013011-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1883
Shamela0013011-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        25493
Shamela0013011-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1607
Shamela0013011-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19294
Shamela0013011-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        16750
Shamela0013011-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        20337
Shamela0013011-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1217
Shamela0013011-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        16428
Shamela0013011-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1901
Shamela0013011-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2646
Shamela0013011-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1193
Shamela0013011-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4134
Shamela0013011-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       490123
Shamela0013011-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       247697
Shamela0013011-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3268
Shamela0013011-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2273
Shamela0013011-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2936
Shamela0013011-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       151125
Shamela0013011-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2029
Shamela0013011-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1859
Shamela0013011-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        13439
Shamela0013011-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1367
Shamela0013011-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6088
Shamela0013011-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3791
Shamela0013011-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2257
Shamela0013011-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1521
Shamela0013011-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3215
Shamela0013011-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3368
Shamela0013011-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5975
Shamela0013011-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1406
Shamela0013011-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1755
Shamela0013011-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10220
Shamela0013011-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2800
Shamela0013011-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2670
Shamela0013011-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1916
Shamela0013011-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        13936
Shamela0013011-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        25673
Shamela0013011-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1421
Shamela0013011-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2748
Shamela0013011-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7475
Shamela0013011-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2303
Shamela0013011-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        58686
Shamela0013011-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         949
Shamela0013011-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2046
Shamela0013011-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12666
Shamela0013011-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13957
Shamela0013011-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        7159
Shamela0013011-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3099
Shamela0013011-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1142
Shamela0013011-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1783
Shamela0013011-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1413
Shamela0013011-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1217
Shamela0013011-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1606
Shamela0013011-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        9763
Shamela0013011-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4995
Shamela0013011-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        28875
Shamela0013011-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        60318
Shamela0013011-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2027
Shamela0013011-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3398
Shamela0013011-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5429
Shamela0013011-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6488
Shamela0013011-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        11517
Shamela0013011-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10352
Shamela0013011-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1738
Shamela0013011-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        6622
Shamela0013011-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2457
Shamela0013011-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         873
Shamela0013011-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        77999
Shamela0013011-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1682
Shamela0013011-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5358
Shamela0013011-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3887
Shamela0013011-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1897
Shamela0013011-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3577
Shamela0013011-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1669
Shamela0013011-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1468
Shamela0013011-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1649
Shamela0013011-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3060
Shamela0013011-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2864
Shamela0013011-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2140
Shamela0013011-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2602
Shamela0013011-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1861
Shamela0013011-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1596
Shamela0013011-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1366
Shamela0013011-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4514
Shamela0013011-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9566
Shamela0013011-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2281
Shamela0013011-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1413
Shamela0013011-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1848
Shamela0013011-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12553
Shamela0013011-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        26217
Shamela0013011-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2034
Shamela0013011-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5978
Shamela0013011-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3219
Shamela0013011-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4150
Shamela0013011-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5861
Shamela0013011-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1575
Shamela0013011-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5613
Shamela0013011-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        13914
Shamela0013011-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2233
Shamela0013011-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1007
Shamela0013011-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       110863
Shamela0013011-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1023
Shamela0013011-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         927
Shamela0013011-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       112724
Shamela0013011-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2623
Shamela0013011-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        32153
Shamela0013011-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1972
Shamela0013011-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1444
Shamela0013011-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        82365
Shamela0013011-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1012
Shamela0013011-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3416
Shamela0013011-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        49596
Shamela0013011-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4725
Shamela0013011-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2659
Shamela0013011-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2530
Shamela0013011-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        57775
Shamela0013011-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3338
Shamela0013011-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5349
Shamela0013011-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2491
Shamela0013011-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4282
Shamela0013011-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        33168
Shamela0013011-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        34343
Shamela0013011-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        3399
Shamela0013011-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         936
Shamela0013011-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         932
Shamela0013011-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         871
Shamela0013011-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1031
Shamela0013011-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2799
Shamela0013011-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1680
Shamela0013011-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5829
Shamela0013011-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3848
Shamela0013011-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3095
Shamela0013011-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5899
Shamela0013011-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        15148
Shamela0013011-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1906
Shamela0013011-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4424
Shamela0013011-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:05        1390
Shamela0013011-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3200
Shamela0013011-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2928
Shamela0013011-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3600
Shamela0013011-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4938
Shamela0013011-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1507
Shamela0013011-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1511
Shamela0013011-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        2977
Shamela0013011-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2704
Shamela0013011-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1955
Shamela0013011-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        6179
Shamela0013011-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1884
Shamela0013011-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1393
Shamela0013011-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11         916
Shamela0013011-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3035
Shamela0013011-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        23509
Shamela0013011-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2871
Shamela0013011-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         991
Shamela0013011-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3869
Shamela0013011-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        3804
Shamela0013011-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1586
Shamela0013011-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        52400
Shamela0013011-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        26398
Shamela0013011-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        59298
Shamela0013011-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        13211
Shamela0013011-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       122778
Shamela0013011-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        49073
Shamela0013011-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        9023
Shamela0013011-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        28810
Shamela0013011-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2329
Shamela0013011-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        17390
Shamela0013011-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17         969
Shamela0013011-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27         862
Shamela0013011-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        33752
Shamela0013011-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        2582
Shamela0013011-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        7873
Shamela0013011-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2169
Shamela0013011-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1794
Shamela0013011-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11       168965
Shamela0013011-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        4049
Shamela0013011-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       118526
Shamela0013011-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        4727
Shamela0013011-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3229
Shamela0013011-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        4539
Shamela0013011-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        7156
Shamela0013011-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        42120
Shamela0013011-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1446
Shamela0013011-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        52332
Shamela0013011-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        45604
Shamela0013011-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1715
Shamela0013011-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        4154
Shamela0013011-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4274
Shamela0013011-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18736
Shamela0013011-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1246
Shamela0013011-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2500
Shamela0013011-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8050
Shamela0013011-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        2023
Shamela0013011-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        11451
Shamela0013011-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1296
Shamela0013011-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2002
Shamela0013011-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        46511
Shamela0013011-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        5375
Shamela0013011-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        28584
Shamela0013011-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2285
Shamela0013011-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        25756
Shamela0013011-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        45900
Shamela0013011-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1961
Shamela0013011-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        9594
Shamela0013011-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1073
Shamela0013011-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       217925
Shamela0013011-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2552
Shamela0013011-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         799
Shamela0013011-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3437
Shamela0013011-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1948
Shamela0013011-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5124
Shamela0013011-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        4139
Shamela0013011-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2362
Shamela0013011-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2724
Shamela0013011-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2888
Shamela0013011-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        29548
Shamela0013011-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1144
Shamela0013011-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2407
Shamela0013011-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         983
Shamela0013011-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        6791
Shamela0013011-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        73729
Shamela0013011-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        2242
Shamela0013011-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1997
Shamela0013011-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        72216
Shamela0013011-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3593
Shamela0013011-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1449
Shamela0013011-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4186
Shamela0013011-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1935
Shamela0013011-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        4370
Shamela0013011-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        4161
Shamela0013011-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        6702
Shamela0013011-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       151456
Shamela0013011-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        11530
Shamela0013011-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1528
Shamela0013011-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5722
Shamela0013011-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        26082
Shamela0013011-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1250
Shamela0013011-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        80935
Shamela0013011-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3660
Shamela0013011-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1006
Shamela0013011-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5915
Shamela0013011-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8529
Shamela0013011-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1882
Shamela0013011-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3468
Shamela0013011-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        39934
Shamela0013011-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2846
Shamela0013011-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1520