Index of /passim01022020/Shamela0012862-ara1/


../
Shamela0012862-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        31775
Shamela0012862-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        3490
Shamela0012862-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        2051
Shamela0012862-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        9347
Shamela0012862-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        3979
Shamela0012862-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       206323
Shamela0012862-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        45209
Shamela0012862-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2086
Shamela0012862-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        2777
Shamela0012862-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        2042
Shamela0012862-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        4041
Shamela0012862-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        23419
Shamela0012862-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        11474
Shamela0012862-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        8613
Shamela0012862-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2048
Shamela0012862-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        9121
Shamela0012862-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1364
Shamela0012862-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        14827
Shamela0012862-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       400402
Shamela0012862-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        36715
Shamela0012862-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1057
Shamela0012862-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1739
Shamela0012862-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        13992
Shamela0012862-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        19890
Shamela0012862-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2417
Shamela0012862-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1644
Shamela0012862-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1434
Shamela0012862-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        5035
Shamela0012862-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1443
Shamela0012862-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        9331
Shamela0012862-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        24354
Shamela0012862-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2116
Shamela0012862-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       483426
Shamela0012862-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1265
Shamela0012862-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        11003
Shamela0012862-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1209
Shamela0012862-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        24552
Shamela0012862-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        7628
Shamela0012862-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        44723
Shamela0012862-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        18414
Shamela0012862-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        6477
Shamela0012862-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2447
Shamela0012862-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4521
Shamela0012862-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        23749
Shamela0012862-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        7433
Shamela0012862-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        21170
Shamela0012862-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2981
Shamela0012862-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        2529
Shamela0012862-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2634
Shamela0012862-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1437
Shamela0012862-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        7453
Shamela0012862-ara1_JK000366-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1044
Shamela0012862-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        7199
Shamela0012862-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2247
Shamela0012862-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        28053
Shamela0012862-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        41559
Shamela0012862-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        6112
Shamela0012862-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        7713
Shamela0012862-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        11322
Shamela0012862-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       122271
Shamela0012862-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1316
Shamela0012862-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31       161379
Shamela0012862-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        68649
Shamela0012862-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2481
Shamela0012862-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1099
Shamela0012862-ara1_JK000504-ara1.csv       17-Mar-2020 16:41        1277
Shamela0012862-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:12        15465
Shamela0012862-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        9286
Shamela0012862-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57       101443
Shamela0012862-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1113
Shamela0012862-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        11033
Shamela0012862-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3437
Shamela0012862-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1397
Shamela0012862-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1424
Shamela0012862-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        10940
Shamela0012862-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        8431
Shamela0012862-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1841
Shamela0012862-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        23946
Shamela0012862-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        5284
Shamela0012862-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2980
Shamela0012862-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        19172
Shamela0012862-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        34817
Shamela0012862-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2098
Shamela0012862-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:51        1603
Shamela0012862-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1800
Shamela0012862-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1042
Shamela0012862-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4443
Shamela0012862-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        50129
Shamela0012862-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07         997
Shamela0012862-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1554
Shamela0012862-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1428
Shamela0012862-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1214
Shamela0012862-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        7420
Shamela0012862-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        9173
Shamela0012862-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        17963
Shamela0012862-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3307
Shamela0012862-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        30611
Shamela0012862-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        32668
Shamela0012862-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        8100
Shamela0012862-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        5520
Shamela0012862-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        5331
Shamela0012862-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1244
Shamela0012862-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        7824
Shamela0012862-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        37749
Shamela0012862-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       228874
Shamela0012862-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        15019
Shamela0012862-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1344
Shamela0012862-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        11629
Shamela0012862-ara1_JK000835-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1565
Shamela0012862-ara1_JK000860-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        3865
Shamela0012862-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1667
Shamela0012862-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        9021
Shamela0012862-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        20807
Shamela0012862-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        18621
Shamela0012862-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37       669236
Shamela0012862-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        23270
Shamela0012862-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1141
Shamela0012862-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1195
Shamela0012862-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1405
Shamela0012862-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        14489
Shamela0012862-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1292
Shamela0012862-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1605
Shamela0012862-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        31282
Shamela0012862-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3678
Shamela0012862-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1425
Shamela0012862-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2377
Shamela0012862-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2562
Shamela0012862-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1015
Shamela0012862-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        5846
Shamela0012862-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        43652
Shamela0012862-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1079
Shamela0012862-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        2723
Shamela0012862-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        2699
Shamela0012862-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        5148
Shamela0012862-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        7318
Shamela0012862-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        4216
Shamela0012862-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1790
Shamela0012862-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        5024
Shamela0012862-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        10171
Shamela0012862-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3100
Shamela0012862-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        10034
Shamela0012862-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        6437
Shamela0012862-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1706
Shamela0012862-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1587
Shamela0012862-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        3042
Shamela0012862-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2503
Shamela0012862-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        35758
Shamela0012862-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        5398
Shamela0012862-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        45568
Shamela0012862-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1356
Shamela0012862-ara1_JK001241-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1097
Shamela0012862-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2986
Shamela0012862-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        3055
Shamela0012862-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        2514
Shamela0012862-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        11646
Shamela0012862-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         816
Shamela0012862-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2803
Shamela0012862-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        18938
Shamela0012862-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        72892
Shamela0012862-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        26550
Shamela0012862-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1470
Shamela0012862-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1553
Shamela0012862-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        3853
Shamela0012862-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        24519
Shamela0012862-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        3328
Shamela0012862-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        24406
Shamela0012862-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1310
Shamela0012862-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1342
Shamela0012862-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        10939
Shamela0012862-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        20865
Shamela0012862-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        2053
Shamela0012862-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        7638
Shamela0012862-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2517
Shamela0012862-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        42875
Shamela0012862-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        42488
Shamela0012862-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        3854
Shamela0012862-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2818
Shamela0012862-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        28848
Shamela0012862-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        22876
Shamela0012862-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        10083
Shamela0012862-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        77853
Shamela0012862-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        17978
Shamela0012862-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2160
Shamela0012862-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        9791
Shamela0012862-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        6856
Shamela0012862-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        8889
Shamela0012862-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22       396448
Shamela0012862-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        25469
Shamela0012862-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       227032
Shamela0012862-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1412
Shamela0012862-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        8257
Shamela0012862-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        7138
Shamela0012862-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2786
Shamela0012862-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        8450
Shamela0012862-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2273
Shamela0012862-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        13882
Shamela0012862-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3245
Shamela0012862-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1156
Shamela0012862-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2801
Shamela0012862-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        4836
Shamela0012862-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        9736
Shamela0012862-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        14251
Shamela0012862-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        54182
Shamela0012862-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2780
Shamela0012862-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3819
Shamela0012862-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2323
Shamela0012862-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        20441
Shamela0012862-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1242
Shamela0012862-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        5647
Shamela0012862-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4037
Shamela0012862-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        42687
Shamela0012862-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        19173
Shamela0012862-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        12796
Shamela0012862-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        22040
Shamela0012862-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        11945
Shamela0012862-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        23620
Shamela0012862-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4039
Shamela0012862-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        25178
Shamela0012862-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        9390
Shamela0012862-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        4684
Shamela0012862-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3368
Shamela0012862-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        11525
Shamela0012862-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1193
Shamela0012862-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1877
Shamela0012862-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        5639
Shamela0012862-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        7152
Shamela0012862-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        6196
Shamela0012862-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         979
Shamela0012862-ara1_JK008002-ara1.csv       17-Mar-2020 16:41        1278
Shamela0012862-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        20845
Shamela0012862-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        8743
Shamela0012862-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        1149
Shamela0012862-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1425
Shamela0012862-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        1084
Shamela0012862-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        3285
Shamela0012862-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1693
Shamela0012862-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        4757
Shamela0012862-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2598
Shamela0012862-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        73060
Shamela0012862-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1984
Shamela0012862-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1120
Shamela0012862-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3644
Shamela0012862-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        47410
Shamela0012862-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3649
Shamela0012862-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        5965
Shamela0012862-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2545
Shamela0012862-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        10453
Shamela0012862-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        26122
Shamela0012862-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        22466
Shamela0012862-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        5819
Shamela0012862-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1532
Shamela0012862-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1494
Shamela0012862-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4738
Shamela0012862-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2084
Shamela0012862-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        1731
Shamela0012862-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3215
Shamela0012862-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        8101
Shamela0012862-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26         810
Shamela0012862-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        10122
Shamela0012862-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        17046
Shamela0012862-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1118
Shamela0012862-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3484
Shamela0012862-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        20622
Shamela0012862-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1616
Shamela0012862-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        6832
Shamela0012862-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        11352
Shamela0012862-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        6947
Shamela0012862-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        4061
Shamela0012862-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31         903
Shamela0012862-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1653
Shamela0012862-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        3105
Shamela0012862-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        6206
Shamela0012862-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        5387
Shamela0012862-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2125
Shamela0012862-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18         981
Shamela0012862-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        4274
Shamela0012862-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        31736
Shamela0012862-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        9131
Shamela0012862-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1579
Shamela0012862-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3634
Shamela0012862-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1848
Shamela0012862-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        1120
Shamela0012862-ara1_JK011034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:25        1723
Shamela0012862-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1017
Shamela0012862-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3199
Shamela0012862-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2463
Shamela0012862-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        3205
Shamela0012862-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        22789
Shamela0012862-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        3999
Shamela0012862-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        20790
Shamela0012862-ara1_JK011339-ara1.csv       17-Mar-2020 15:14        1776
Shamela0012862-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1665
Shamela0012862-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        4082
Shamela0012862-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4475
Shamela0012862-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        8259
Shamela0012862-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2400
Shamela0012862-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1251
Shamela0012862-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1196
Shamela0012862-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3352
Shamela0012862-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1566
Shamela0012862-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1742
Shamela0012862-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1375
Shamela0012862-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3136
Shamela0012862-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        1752
Shamela0012862-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        19519
Shamela0012862-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        3372
Shamela0012862-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1617
Shamela0012862-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        12658
Shamela0012862-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        8627
Shamela0012862-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        3080
Shamela0012862-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        41308
Shamela0012862-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        4323
Shamela0012862-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        10030
Shamela0012862-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        64547
Shamela0012862-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7009
Shamela0012862-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        40100
Shamela0012862-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2858
Shamela0012862-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3059
Shamela0012862-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        76590
Shamela0012862-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        6305
Shamela0012862-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        23663
Shamela0012862-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6096
Shamela0012862-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3413
Shamela0012862-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1754
Shamela0012862-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4147
Shamela0012862-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4839
Shamela0012862-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1415
Shamela0012862-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4418
Shamela0012862-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2100
Shamela0012862-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        14409
Shamela0012862-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1407
Shamela0012862-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1635
Shamela0012862-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1026
Shamela0012862-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1414
Shamela0012862-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        44018
Shamela0012862-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        9254
Shamela0012862-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10860
Shamela0012862-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3308
Shamela0012862-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        29344
Shamela0012862-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3899
Shamela0012862-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2541
Shamela0012862-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7130
Shamela0012862-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1079
Shamela0012862-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4627
Shamela0012862-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5169
Shamela0012862-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1278
Shamela0012862-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        7016
Shamela0012862-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        4229
Shamela0012862-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2139
Shamela0012862-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2529
Shamela0012862-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        25249
Shamela0012862-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        57259
Shamela0012862-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        56547
Shamela0012862-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1281
Shamela0012862-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        16424
Shamela0012862-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        47565
Shamela0012862-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        6758
Shamela0012862-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1348
Shamela0012862-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1135
Shamela0012862-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        5875
Shamela0012862-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1161
Shamela0012862-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        36415
Shamela0012862-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1628
Shamela0012862-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4515
Shamela0012862-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2426
Shamela0012862-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        17580
Shamela0012862-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4986
Shamela0012862-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        35712
Shamela0012862-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1086
Shamela0012862-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4782
Shamela0012862-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        16762
Shamela0012862-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1996
Shamela0012862-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        8341
Shamela0012862-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        49521
Shamela0012862-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2319
Shamela0012862-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1721
Shamela0012862-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       609600
Shamela0012862-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6117
Shamela0012862-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        14100
Shamela0012862-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6257
Shamela0012862-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        33446
Shamela0012862-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        69303
Shamela0012862-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        20785
Shamela0012862-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        35261
Shamela0012862-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         865
Shamela0012862-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56         832
Shamela0012862-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3299
Shamela0012862-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1394
Shamela0012862-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1745
Shamela0012862-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1651
Shamela0012862-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        28221
Shamela0012862-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1371
Shamela0012862-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        8118
Shamela0012862-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        4705
Shamela0012862-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2943
Shamela0012862-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3020
Shamela0012862-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        86622
Shamela0012862-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        29556
Shamela0012862-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        95893
Shamela0012862-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3015
Shamela0012862-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       141644
Shamela0012862-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        25790
Shamela0012862-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1010
Shamela0012862-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       729109
Shamela0012862-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2103
Shamela0012862-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        54144
Shamela0012862-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        61185
Shamela0012862-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        8447
Shamela0012862-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        5921
Shamela0012862-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1021
Shamela0012862-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        11822
Shamela0012862-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       441035
Shamela0012862-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        9500
Shamela0012862-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2785
Shamela0012862-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5232
Shamela0012862-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3012
Shamela0012862-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1526
Shamela0012862-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1234
Shamela0012862-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2651
Shamela0012862-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4008
Shamela0012862-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7861
Shamela0012862-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        23965
Shamela0012862-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        34744
Shamela0012862-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        27581
Shamela0012862-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       415958
Shamela0012862-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3892
Shamela0012862-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        20461
Shamela0012862-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       102191
Shamela0012862-ara1_Shamela0004096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2606
Shamela0012862-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3778
Shamela0012862-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       526903
Shamela0012862-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51       545341
Shamela0012862-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        67285
Shamela0012862-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6710
Shamela0012862-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3608
Shamela0012862-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1052
Shamela0012862-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3027
Shamela0012862-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2937
Shamela0012862-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1190
Shamela0012862-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3276
Shamela0012862-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3524
Shamela0012862-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1792
Shamela0012862-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1578
Shamela0012862-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        24399
Shamela0012862-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2835
Shamela0012862-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4308
Shamela0012862-ara1_Shamela0005671-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1184
Shamela0012862-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        27322
Shamela0012862-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1975
Shamela0012862-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        15339
Shamela0012862-ara1_Shamela0005722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        2179
Shamela0012862-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2106
Shamela0012862-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        35318
Shamela0012862-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4638
Shamela0012862-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5198
Shamela0012862-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1754
Shamela0012862-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       120220
Shamela0012862-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        26116
Shamela0012862-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1054
Shamela0012862-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1036
Shamela0012862-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        32692
Shamela0012862-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        22486
Shamela0012862-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4106
Shamela0012862-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1709
Shamela0012862-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        12122
Shamela0012862-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4906
Shamela0012862-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       107232
Shamela0012862-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        70017
Shamela0012862-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1024
Shamela0012862-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        5958
Shamela0012862-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        51807
Shamela0012862-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         945
Shamela0012862-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        53838
Shamela0012862-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1465
Shamela0012862-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1178
Shamela0012862-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6835
Shamela0012862-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        25535
Shamela0012862-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        9459
Shamela0012862-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1151
Shamela0012862-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2365
Shamela0012862-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1008
Shamela0012862-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1159
Shamela0012862-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4125
Shamela0012862-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1518
Shamela0012862-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3721
Shamela0012862-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1741
Shamela0012862-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        36898
Shamela0012862-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        7549
Shamela0012862-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        13407
Shamela0012862-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2408
Shamela0012862-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        56030
Shamela0012862-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       162225
Shamela0012862-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1436
Shamela0012862-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        44140
Shamela0012862-ara1_Shamela0006631-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:00         978
Shamela0012862-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1728
Shamela0012862-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        1404
Shamela0012862-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        11111
Shamela0012862-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3291
Shamela0012862-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        5111
Shamela0012862-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2667
Shamela0012862-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05         848
Shamela0012862-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1477
Shamela0012862-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        18739
Shamela0012862-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3476
Shamela0012862-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2056
Shamela0012862-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        44180
Shamela0012862-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12329
Shamela0012862-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1212
Shamela0012862-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2064
Shamela0012862-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        2756
Shamela0012862-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        29892
Shamela0012862-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3968
Shamela0012862-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1132
Shamela0012862-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        7635
Shamela0012862-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        8792
Shamela0012862-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2082
Shamela0012862-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        5750
Shamela0012862-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6373
Shamela0012862-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4891
Shamela0012862-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        69571
Shamela0012862-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3636
Shamela0012862-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        11285
Shamela0012862-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3205
Shamela0012862-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3051
Shamela0012862-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        25885
Shamela0012862-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2696
Shamela0012862-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4415
Shamela0012862-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3668
Shamela0012862-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1075
Shamela0012862-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1396
Shamela0012862-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3395
Shamela0012862-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1493
Shamela0012862-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       187454
Shamela0012862-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        66481
Shamela0012862-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        83658
Shamela0012862-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6709
Shamela0012862-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        29822
Shamela0012862-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2945
Shamela0012862-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        72538
Shamela0012862-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        6669
Shamela0012862-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        4530
Shamela0012862-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        25110
Shamela0012862-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        10768
Shamela0012862-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        4646
Shamela0012862-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2543
Shamela0012862-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        19441
Shamela0012862-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7117
Shamela0012862-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        1878
Shamela0012862-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2949
Shamela0012862-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4531
Shamela0012862-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        24996
Shamela0012862-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        17404
Shamela0012862-ara1_Shamela0008242-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:15        1807
Shamela0012862-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        7855
Shamela0012862-ara1_Shamela0008245-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3206
Shamela0012862-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1892
Shamela0012862-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1312
Shamela0012862-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2227
Shamela0012862-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        3474
Shamela0012862-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        16580
Shamela0012862-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        8588
Shamela0012862-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1074
Shamela0012862-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2845
Shamela0012862-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2050
Shamela0012862-ara1_Shamela0008338-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1705
Shamela0012862-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        19554
Shamela0012862-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        64289
Shamela0012862-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       158180
Shamela0012862-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        10233
Shamela0012862-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        16961
Shamela0012862-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3310
Shamela0012862-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        10037
Shamela0012862-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        10895
Shamela0012862-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       567254
Shamela0012862-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        9873
Shamela0012862-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        18937
Shamela0012862-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9648
Shamela0012862-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        10463
Shamela0012862-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1366
Shamela0012862-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2967
Shamela0012862-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        22691
Shamela0012862-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        31296
Shamela0012862-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1380
Shamela0012862-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1357
Shamela0012862-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1134
Shamela0012862-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44         934
Shamela0012862-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2411
Shamela0012862-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4840
Shamela0012862-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6210
Shamela0012862-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        6891
Shamela0012862-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        77811
Shamela0012862-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       131685
Shamela0012862-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4594
Shamela0012862-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        30009
Shamela0012862-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2322
Shamela0012862-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1235
Shamela0012862-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        13482
Shamela0012862-ara1_Shamela0009075-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        3205
Shamela0012862-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        49297
Shamela0012862-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        44824
Shamela0012862-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1020
Shamela0012862-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2203
Shamela0012862-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        4464
Shamela0012862-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24       110249
Shamela0012862-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5393
Shamela0012862-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        72781
Shamela0012862-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1126
Shamela0012862-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1830
Shamela0012862-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        39981
Shamela0012862-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        24401
Shamela0012862-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        10157
Shamela0012862-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3304
Shamela0012862-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1055
Shamela0012862-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3701
Shamela0012862-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        16658
Shamela0012862-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2042
Shamela0012862-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5088
Shamela0012862-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1106
Shamela0012862-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3879
Shamela0012862-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1236
Shamela0012862-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2140
Shamela0012862-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1414
Shamela0012862-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4188
Shamela0012862-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        17296
Shamela0012862-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        10327
Shamela0012862-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        22136
Shamela0012862-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1946
Shamela0012862-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3589
Shamela0012862-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:19        2406
Shamela0012862-ara1_Shamela0009396-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3149
Shamela0012862-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2961
Shamela0012862-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1814
Shamela0012862-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4482
Shamela0012862-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        5375
Shamela0012862-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7211
Shamela0012862-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        6643
Shamela0012862-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2302
Shamela0012862-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        19189
Shamela0012862-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       399934
Shamela0012862-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2611
Shamela0012862-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2047
Shamela0012862-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        24039
Shamela0012862-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6746
Shamela0012862-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4420
Shamela0012862-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2960
Shamela0012862-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3739
Shamela0012862-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5476
Shamela0012862-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2662
Shamela0012862-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3746
Shamela0012862-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        10462
Shamela0012862-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        7525
Shamela0012862-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7000
Shamela0012862-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        5756
Shamela0012862-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        28162
Shamela0012862-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1283
Shamela0012862-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        9280
Shamela0012862-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        13517
Shamela0012862-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        40372
Shamela0012862-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        65396
Shamela0012862-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        16423
Shamela0012862-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3369
Shamela0012862-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7863
Shamela0012862-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        63103
Shamela0012862-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        34984
Shamela0012862-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        17627
Shamela0012862-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        12998
Shamela0012862-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10747
Shamela0012862-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        4109
Shamela0012862-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        38309
Shamela0012862-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4615
Shamela0012862-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1344
Shamela0012862-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1340
Shamela0012862-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        13304
Shamela0012862-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1318
Shamela0012862-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        13807
Shamela0012862-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        74985
Shamela0012862-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        14802
Shamela0012862-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        21365
Shamela0012862-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2112
Shamela0012862-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1502
Shamela0012862-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1869
Shamela0012862-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1494
Shamela0012862-ara1_Shamela0010269-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2835
Shamela0012862-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        10151
Shamela0012862-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        42328
Shamela0012862-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5036
Shamela0012862-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        48056
Shamela0012862-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4627
Shamela0012862-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1847
Shamela0012862-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        47362
Shamela0012862-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1287
Shamela0012862-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       328556
Shamela0012862-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        27803
Shamela0012862-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       322656
Shamela0012862-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        10733
Shamela0012862-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2750
Shamela0012862-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        10667
Shamela0012862-ara1_Shamela0010498-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2805
Shamela0012862-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2230
Shamela0012862-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        28761
Shamela0012862-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1078
Shamela0012862-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1336
Shamela0012862-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3879
Shamela0012862-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2817
Shamela0012862-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9153
Shamela0012862-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        3372
Shamela0012862-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3607
Shamela0012862-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        50792
Shamela0012862-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        9932
Shamela0012862-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        22020
Shamela0012862-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        33034
Shamela0012862-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       231907
Shamela0012862-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        37801
Shamela0012862-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5674
Shamela0012862-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        3545
Shamela0012862-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1390
Shamela0012862-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4506
Shamela0012862-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        8318
Shamela0012862-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        6901
Shamela0012862-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        16606
Shamela0012862-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        34431
Shamela0012862-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2937
Shamela0012862-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        25299
Shamela0012862-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1439
Shamela0012862-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        20644
Shamela0012862-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        25503
Shamela0012862-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1405
Shamela0012862-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        14171
Shamela0012862-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        13400
Shamela0012862-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       242134
Shamela0012862-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        1053
Shamela0012862-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        9505
Shamela0012862-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1152
Shamela0012862-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1244
Shamela0012862-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        25218
Shamela0012862-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2236
Shamela0012862-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        9220
Shamela0012862-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1990
Shamela0012862-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         933
Shamela0012862-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1211
Shamela0012862-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1497
Shamela0012862-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1323
Shamela0012862-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1058
Shamela0012862-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        16037
Shamela0012862-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5764
Shamela0012862-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2607
Shamela0012862-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1607
Shamela0012862-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        15942
Shamela0012862-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7487
Shamela0012862-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        14915
Shamela0012862-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        7502
Shamela0012862-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3503
Shamela0012862-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        3037
Shamela0012862-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1595
Shamela0012862-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1236
Shamela0012862-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        15362
Shamela0012862-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2640
Shamela0012862-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        16146
Shamela0012862-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5235
Shamela0012862-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4542
Shamela0012862-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4816
Shamela0012862-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2830
Shamela0012862-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        10073
Shamela0012862-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1240
Shamela0012862-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        4712
Shamela0012862-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2148
Shamela0012862-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1952
Shamela0012862-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        12552
Shamela0012862-ara1_Shamela0011771-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2162
Shamela0012862-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1933
Shamela0012862-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2410
Shamela0012862-ara1_Shamela0011797-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1575
Shamela0012862-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        58326
Shamela0012862-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1435
Shamela0012862-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       114216
Shamela0012862-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2087
Shamela0012862-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        21137
Shamela0012862-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4471
Shamela0012862-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1487
Shamela0012862-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        9522
Shamela0012862-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        25571
Shamela0012862-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5956
Shamela0012862-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        22926
Shamela0012862-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        7387
Shamela0012862-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        12042
Shamela0012862-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        31127
Shamela0012862-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2689
Shamela0012862-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1797
Shamela0012862-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        44963
Shamela0012862-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        3213
Shamela0012862-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        11296
Shamela0012862-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        3673
Shamela0012862-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        2713
Shamela0012862-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        6376
Shamela0012862-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        7406
Shamela0012862-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        68677
Shamela0012862-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        73136
Shamela0012862-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        22852
Shamela0012862-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        13239
Shamela0012862-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        10951
Shamela0012862-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        7830
Shamela0012862-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1322
Shamela0012862-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2974
Shamela0012862-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22       204674
Shamela0012862-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        17728
Shamela0012862-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        14078
Shamela0012862-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1494
Shamela0012862-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        10755
Shamela0012862-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5114
Shamela0012862-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4355
Shamela0012862-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5851
Shamela0012862-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1419
Shamela0012862-ara1_Shamela0012743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1514
Shamela0012862-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3032
Shamela0012862-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3176
Shamela0012862-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        13134
Shamela0012862-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1836
Shamela0012862-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        2057
Shamela0012862-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2241
Shamela0012862-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1836
Shamela0012862-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        7277
Shamela0012862-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        9172
Shamela0012862-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2080
Shamela0012862-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7071
Shamela0012862-ara1_Shamela0012864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1173
Shamela0012862-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2980
Shamela0012862-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        16856
Shamela0012862-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3617
Shamela0012862-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        17825
Shamela0012862-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       5140384
Shamela0012862-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6184
Shamela0012862-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4043
Shamela0012862-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        38614
Shamela0012862-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        13029
Shamela0012862-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7122
Shamela0012862-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        57102
Shamela0012862-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7001
Shamela0012862-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        13236
Shamela0012862-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        28083
Shamela0012862-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        11898
Shamela0012862-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1152
Shamela0012862-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        20811
Shamela0012862-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        93307
Shamela0012862-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        3790
Shamela0012862-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11       104177
Shamela0012862-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4266
Shamela0012862-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        17701
Shamela0012862-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6168
Shamela0012862-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        23292
Shamela0012862-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1356
Shamela0012862-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        16067
Shamela0012862-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1968
Shamela0012862-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        56482
Shamela0012862-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        48253
Shamela0012862-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6284
Shamela0012862-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:12        21494
Shamela0012862-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        13253
Shamela0012862-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8670
Shamela0012862-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        42420
Shamela0012862-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2169
Shamela0012862-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9511
Shamela0012862-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1115
Shamela0012862-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        33209
Shamela0012862-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3861
Shamela0012862-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2418
Shamela0012862-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2857
Shamela0012862-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1517
Shamela0012862-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        3211
Shamela0012862-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5395
Shamela0012862-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4149
Shamela0012862-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        36408
Shamela0012862-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5375
Shamela0012862-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        63074
Shamela0012862-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3231
Shamela0012862-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2285
Shamela0012862-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        19202
Shamela0012862-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        7879
Shamela0012862-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3994
Shamela0012862-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        30182
Shamela0012862-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5227
Shamela0012862-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        41988
Shamela0012862-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3434
Shamela0012862-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1976
Shamela0012862-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1185
Shamela0012862-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        40196
Shamela0012862-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1993
Shamela0012862-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        7352
Shamela0012862-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9411
Shamela0012862-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3726
Shamela0012862-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3474
Shamela0012862-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        40345
Shamela0012862-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        22894
Shamela0012862-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        2929
Shamela0012862-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        38726
Shamela0012862-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6109
Shamela0012862-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57       341064
Shamela0012862-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1386
Shamela0012862-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        13275
Shamela0012862-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2147
Shamela0012862-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6405
Shamela0012862-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        29475
Shamela0012862-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2698
Shamela0012862-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1006
Shamela0012862-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1029
Shamela0012862-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        45523
Shamela0012862-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        8817
Shamela0012862-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       117617
Shamela0012862-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        14702
Shamela0012862-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        50490
Shamela0012862-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2355
Shamela0012862-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2719
Shamela0012862-ara1_Shamela0021647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3230
Shamela0012862-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        13133
Shamela0012862-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        68321
Shamela0012862-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        58253
Shamela0012862-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1804
Shamela0012862-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        21534
Shamela0012862-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3134
Shamela0012862-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3996
Shamela0012862-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2423
Shamela0012862-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2667
Shamela0012862-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1646
Shamela0012862-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        4423
Shamela0012862-ara1_Shamela0021703-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1469
Shamela0012862-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2194
Shamela0012862-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        44849
Shamela0012862-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5687
Shamela0012862-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        47440
Shamela0012862-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2449
Shamela0012862-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        45516
Shamela0012862-ara1_Shamela0021730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1786
Shamela0012862-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        6819
Shamela0012862-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6745
Shamela0012862-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        23346
Shamela0012862-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        22553
Shamela0012862-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5725
Shamela0012862-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       978319
Shamela0012862-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        61789
Shamela0012862-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        29470
Shamela0012862-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2176
Shamela0012862-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       668908
Shamela0012862-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        46100
Shamela0012862-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2634
Shamela0012862-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2994
Shamela0012862-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3933
Shamela0012862-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        9267
Shamela0012862-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3849
Shamela0012862-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       154303
Shamela0012862-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1456
Shamela0012862-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        41093
Shamela0012862-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        40869
Shamela0012862-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1098
Shamela0012862-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2144
Shamela0012862-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1428
Shamela0012862-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        7171
Shamela0012862-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11035
Shamela0012862-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4532
Shamela0012862-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1138
Shamela0012862-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3734
Shamela0012862-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11301
Shamela0012862-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        9323
Shamela0012862-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        65931
Shamela0012862-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1706
Shamela0012862-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        10019
Shamela0012862-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7827
Shamela0012862-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1488
Shamela0012862-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        13577
Shamela0012862-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1281
Shamela0012862-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6324
Shamela0012862-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         827
Shamela0012862-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24       117314
Shamela0012862-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4671
Shamela0012862-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        20048
Shamela0012862-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1072
Shamela0012862-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       120667
Shamela0012862-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31         862
Shamela0012862-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4429
Shamela0012862-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1284
Shamela0012862-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7835
Shamela0012862-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        10845
Shamela0012862-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1303
Shamela0012862-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2432
Shamela0012862-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        24211
Shamela0012862-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        10435
Shamela0012862-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7244
Shamela0012862-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        82071
Shamela0012862-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8595
Shamela0012862-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        27209
Shamela0012862-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1283
Shamela0012862-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        51416
Shamela0012862-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        8195
Shamela0012862-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        24687
Shamela0012862-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       136050
Shamela0012862-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6068
Shamela0012862-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1071
Shamela0012862-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        10765
Shamela0012862-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        50092
Shamela0012862-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        24949
Shamela0012862-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       182457
Shamela0012862-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1467
Shamela0012862-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        79294
Shamela0012862-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4615
Shamela0012862-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         834
Shamela0012862-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        22003
Shamela0012862-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1798
Shamela0012862-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1294
Shamela0012862-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        34948
Shamela0012862-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2416
Shamela0012862-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3319
Shamela0012862-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1417
Shamela0012862-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        48817
Shamela0012862-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       775429
Shamela0012862-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        91219
Shamela0012862-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        62970
Shamela0012862-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1283
Shamela0012862-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        9657
Shamela0012862-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1265
Shamela0012862-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09       100275
Shamela0012862-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        10231
Shamela0012862-ara1_Shamela0026341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3885
Shamela0012862-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2309
Shamela0012862-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1807
Shamela0012862-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        23466
Shamela0012862-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        2823
Shamela0012862-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7264
Shamela0012862-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7311
Shamela0012862-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1564
Shamela0012862-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        21906
Shamela0012862-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2289
Shamela0012862-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1084
Shamela0012862-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1714
Shamela0012862-ara1_Shamela0026450-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1659
Shamela0012862-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        18566
Shamela0012862-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1311
Shamela0012862-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2640
Shamela0012862-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2087
Shamela0012862-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9811
Shamela0012862-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        24207
Shamela0012862-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1613
Shamela0012862-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        21791
Shamela0012862-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1866
Shamela0012862-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        2724
Shamela0012862-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2303
Shamela0012862-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2185
Shamela0012862-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3198
Shamela0012862-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4292
Shamela0012862-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        14322
Shamela0012862-ara1_Shamela0026567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1783
Shamela0012862-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        64520
Shamela0012862-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2393
Shamela0012862-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5473
Shamela0012862-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1761
Shamela0012862-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        8925
Shamela0012862-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4293
Shamela0012862-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5440
Shamela0012862-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6732
Shamela0012862-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1992
Shamela0012862-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        15001
Shamela0012862-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        8356
Shamela0012862-ara1_Shamela0026710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3433
Shamela0012862-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2135
Shamela0012862-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2658
Shamela0012862-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2995
Shamela0012862-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2104
Shamela0012862-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4076
Shamela0012862-ara1_Shamela0026738-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1480
Shamela0012862-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        11375
Shamela0012862-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1993
Shamela0012862-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3237
Shamela0012862-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1381
Shamela0012862-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1765
Shamela0012862-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6470
Shamela0012862-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1955
Shamela0012862-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        5028
Shamela0012862-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1560
Shamela0012862-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5061
Shamela0012862-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3032
Shamela0012862-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3294
Shamela0012862-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1048
Shamela0012862-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        8867
Shamela0012862-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       126931
Shamela0012862-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2937
Shamela0012862-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        13339
Shamela0012862-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         940
Shamela0012862-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1562
Shamela0012862-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4614
Shamela0012862-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1108
Shamela0012862-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2039
Shamela0012862-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1841
Shamela0012862-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4426
Shamela0012862-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1234
Shamela0012862-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3196
Shamela0012862-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        5509
Shamela0012862-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2560
Shamela0012862-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        18326
Shamela0012862-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3366
Shamela0012862-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5018
Shamela0012862-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2471
Shamela0012862-ara1_Shamela0029458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2112
Shamela0012862-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1637
Shamela0012862-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        60206
Shamela0012862-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3371
Shamela0012862-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        13196
Shamela0012862-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1577
Shamela0012862-ara1_Shamela0029714-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2115
Shamela0012862-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6279
Shamela0012862-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1066
Shamela0012862-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3034
Shamela0012862-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        8636
Shamela0012862-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4305
Shamela0012862-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10129
Shamela0012862-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1184
Shamela0012862-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2099
Shamela0012862-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1289
Shamela0012862-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6278
Shamela0012862-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3421
Shamela0012862-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3641
Shamela0012862-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1318
Shamela0012862-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6939
Shamela0012862-ara1_Shamela0029793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2361
Shamela0012862-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1312
Shamela0012862-ara1_Shamela0029858-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         884
Shamela0012862-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3749
Shamela0012862-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2164
Shamela0012862-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1252
Shamela0012862-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2448
Shamela0012862-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3288
Shamela0012862-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2449
Shamela0012862-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1458
Shamela0012862-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3893
Shamela0012862-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2036
Shamela0012862-ara1_Shamela0029937-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2205
Shamela0012862-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4599
Shamela0012862-ara1_Shamela0029954-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2107
Shamela0012862-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1152
Shamela0012862-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2489
Shamela0012862-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21         924
Shamela0012862-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5570
Shamela0012862-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1882
Shamela0012862-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5004
Shamela0012862-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3404
Shamela0012862-ara1_Shamela0030242-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1604
Shamela0012862-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        7779
Shamela0012862-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1601
Shamela0012862-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        8323
Shamela0012862-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        14425
Shamela0012862-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2927
Shamela0012862-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1525
Shamela0012862-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2989
Shamela0012862-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        5204
Shamela0012862-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3049
Shamela0012862-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5620
Shamela0012862-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2475
Shamela0012862-ara1_Shamela0030528-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2673
Shamela0012862-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2236
Shamela0012862-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4973
Shamela0012862-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5366
Shamela0012862-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        4429
Shamela0012862-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2159
Shamela0012862-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4357
Shamela0012862-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2731
Shamela0012862-ara1_Shamela0030733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1555
Shamela0012862-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1240
Shamela0012862-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4521
Shamela0012862-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5038
Shamela0012862-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2942
Shamela0012862-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        7109
Shamela0012862-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2296
Shamela0012862-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1741
Shamela0012862-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        7313
Shamela0012862-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2522
Shamela0012862-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        3560
Shamela0012862-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        11154
Shamela0012862-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        7577
Shamela0012862-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17       177827
Shamela0012862-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1408
Shamela0012862-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        12826
Shamela0012862-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        34043
Shamela0012862-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       305224
Shamela0012862-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        5100
Shamela0012862-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        18316
Shamela0012862-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8558
Shamela0012862-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6879
Shamela0012862-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1218
Shamela0012862-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        9418
Shamela0012862-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5575
Shamela0012862-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        60760
Shamela0012862-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        4330
Shamela0012862-ara1_Shamela0037554-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        10501
Shamela0012862-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1190
Shamela0012862-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2051
Shamela0012862-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5792
Shamela0012862-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        13979
Shamela0012862-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2180
Shamela0012862-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1347
Shamela0012862-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        9288
Shamela0012862-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        12140
Shamela0012862-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         960
Shamela0012862-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6159
Shamela0012862-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1526
Shamela0012862-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        42663
Shamela0012862-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1688
Shamela0012862-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1712
Shamela0012862-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        6516
Shamela0012862-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2005
Shamela0012862-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2821
Shamela0012862-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9022
Shamela0012862-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        7058
Shamela0012862-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6818
Shamela0012862-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        15087
Shamela0012862-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3794
Shamela0012862-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3447
Shamela0012862-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        9021
Shamela0012862-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5382
Shamela0012862-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        7672
Shamela0012862-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        41671
Shamela0012862-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1639
Shamela0012862-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        35813
Shamela0012862-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        13331
Shamela0012862-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1331
Shamela0012862-ara1_Shia000002-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1093
Shamela0012862-ara1_Shia000003-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:20        1059
Shamela0012862-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1729
Shamela0012862-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1664
Shamela0012862-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        4419
Shamela0012862-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2107
Shamela0012862-ara1_Shia000057Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         993
Shamela0012862-ara1_Shia000069-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1268
Shamela0012862-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1130
Shamela0012862-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1286
Shamela0012862-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        7125
Shamela0012862-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2448
Shamela0012862-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26         990
Shamela0012862-ara1_Shia000206-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15         964
Shamela0012862-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1005
Shamela0012862-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2807
Shamela0012862-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3877
Shamela0012862-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2082
Shamela0012862-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         996
Shamela0012862-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         997
Shamela0012862-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        6218
Shamela0012862-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1286
Shamela0012862-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24         994
Shamela0012862-ara1_Shia000723Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         992
Shamela0012862-ara1_Shia000736Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12         996
Shamela0012862-ara1_Shia000743Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         995
Shamela0012862-ara1_Shia000801Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         994
Shamela0012862-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        12033
Shamela0012862-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2541
Shamela0012862-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3645
Shamela0012862-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        14574
Shamela0012862-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1713
Shamela0012862-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2801
Shamela0012862-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5185
Shamela0012862-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        38499
Shamela0012862-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1159
Shamela0012862-ara1_Shia001119-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2790
Shamela0012862-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        13772
Shamela0012862-ara1_Shia001130-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        2709
Shamela0012862-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2549
Shamela0012862-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        14502
Shamela0012862-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        13307
Shamela0012862-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        1460
Shamela0012862-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        1577
Shamela0012862-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        1130
Shamela0012862-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        15695
Shamela0012862-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        5233
Shamela0012862-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        9326
Shamela0012862-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        4636
Shamela0012862-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        1523
Shamela0012862-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         990
Shamela0012862-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3500
Shamela0012862-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        11259
Shamela0012862-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5073
Shamela0012862-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        30330
Shamela0012862-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2497
Shamela0012862-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        14750
Shamela0012862-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5729
Shamela0012862-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       131790
Shamela0012862-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        18597
Shamela0012862-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1247
Shamela0012862-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        17719
Shamela0012862-ara1_Shia001289-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1567
Shamela0012862-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1797
Shamela0012862-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        5515
Shamela0012862-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        3396
Shamela0012862-ara1_Shia001317-ara1.csv      17-Mar-2020 14:34        2391
Shamela0012862-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8161
Shamela0012862-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5640
Shamela0012862-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        1363
Shamela0012862-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        8769
Shamela0012862-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        2903
Shamela0012862-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        3317
Shamela0012862-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        3127
Shamela0012862-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1971
Shamela0012862-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1688
Shamela0012862-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3641
Shamela0012862-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        5637
Shamela0012862-ara1_Shia001352-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1703
Shamela0012862-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        18893
Shamela0012862-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        4376
Shamela0012862-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2383
Shamela0012862-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        7669
Shamela0012862-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        3862
Shamela0012862-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        7931
Shamela0012862-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        1531
Shamela0012862-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        3656
Shamela0012862-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1585
Shamela0012862-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        36229
Shamela0012862-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1083
Shamela0012862-ara1_Shia001384-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1825
Shamela0012862-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4821
Shamela0012862-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        11020
Shamela0012862-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1656
Shamela0012862-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        3825
Shamela0012862-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        3468
Shamela0012862-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        2710
Shamela0012862-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        14869
Shamela0012862-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        12087
Shamela0012862-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        13412
Shamela0012862-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       251470
Shamela0012862-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        6169
Shamela0012862-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        3663
Shamela0012862-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        43131
Shamela0012862-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3800
Shamela0012862-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        17090
Shamela0012862-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        10962
Shamela0012862-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5096
Shamela0012862-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        39327
Shamela0012862-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        18807
Shamela0012862-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2456
Shamela0012862-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       208068
Shamela0012862-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       2764597
Shamela0012862-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        2543
Shamela0012862-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2870
Shamela0012862-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1090
Shamela0012862-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1134
Shamela0012862-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1517
Shamela0012862-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        8394
Shamela0012862-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        9717
Shamela0012862-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        1182
Shamela0012862-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        15243
Shamela0012862-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        2508
Shamela0012862-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        14437
Shamela0012862-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36       101165
Shamela0012862-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1193
Shamela0012862-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        12728
Shamela0012862-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        2076
Shamela0012862-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        2741
Shamela0012862-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:39        2431
Shamela0012862-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        94722
Shamela0012862-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        9007
Shamela0012862-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1779
Shamela0012862-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2287
Shamela0012862-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        86501
Shamela0012862-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        11295
Shamela0012862-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        12174
Shamela0012862-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       317608
Shamela0012862-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        4251
Shamela0012862-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        4513
Shamela0012862-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        65821
Shamela0012862-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2843
Shamela0012862-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        17409
Shamela0012862-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        33286
Shamela0012862-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        8050
Shamela0012862-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       308777
Shamela0012862-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        5389
Shamela0012862-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        7420
Shamela0012862-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24       123822
Shamela0012862-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       130531
Shamela0012862-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        13838
Shamela0012862-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1357
Shamela0012862-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        7955
Shamela0012862-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        4930
Shamela0012862-ara1_Shia002101-ara1.csv      17-Mar-2020 17:20         859
Shamela0012862-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        38014
Shamela0012862-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        8471
Shamela0012862-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        5983
Shamela0012862-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1692
Shamela0012862-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2540
Shamela0012862-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        40228
Shamela0012862-ara1_Shia002161-ara1.csv      17-Mar-2020 17:18        1735
Shamela0012862-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        11190
Shamela0012862-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3460
Shamela0012862-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        10540
Shamela0012862-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        4455
Shamela0012862-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        3323
Shamela0012862-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        10399
Shamela0012862-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16        7459
Shamela0012862-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11        6717
Shamela0012862-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        33118
Shamela0012862-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        14275
Shamela0012862-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        11953
Shamela0012862-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1755
Shamela0012862-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09       145580
Shamela0012862-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       123524
Shamela0012862-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        11516
Shamela0012862-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2104
Shamela0012862-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35       237308
Shamela0012862-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        9173
Shamela0012862-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        19015
Shamela0012862-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        24504
Shamela0012862-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        34384
Shamela0012862-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       639360
Shamela0012862-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        25833
Shamela0012862-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1439
Shamela0012862-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        5894
Shamela0012862-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3309
Shamela0012862-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2557
Shamela0012862-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        32828
Shamela0012862-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        6568
Shamela0012862-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1284
Shamela0012862-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        9693
Shamela0012862-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        24651
Shamela0012862-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1791
Shamela0012862-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        29450
Shamela0012862-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6271
Shamela0012862-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        13730
Shamela0012862-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        32595
Shamela0012862-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        91354
Shamela0012862-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        5721
Shamela0012862-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        6458
Shamela0012862-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        54481
Shamela0012862-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1374
Shamela0012862-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        8087
Shamela0012862-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         991
Shamela0012862-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        4883
Shamela0012862-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1514
Shamela0012862-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1222
Shamela0012862-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3811
Shamela0012862-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        7681
Shamela0012862-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        33191
Shamela0012862-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        34584
Shamela0012862-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        2886
Shamela0012862-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        22041
Shamela0012862-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1456
Shamela0012862-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        5732
Shamela0012862-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        37401
Shamela0012862-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        4234
Shamela0012862-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        42571
Shamela0012862-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       386197
Shamela0012862-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         820
Shamela0012862-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        44226
Shamela0012862-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        8507
Shamela0012862-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        8257
Shamela0012862-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2514
Shamela0012862-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1779
Shamela0012862-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        4139
Shamela0012862-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2644
Shamela0012862-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        19882
Shamela0012862-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4787
Shamela0012862-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        17497
Shamela0012862-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        11824
Shamela0012862-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        16785
Shamela0012862-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1595
Shamela0012862-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        13419
Shamela0012862-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        16224
Shamela0012862-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        9589
Shamela0012862-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1279
Shamela0012862-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        6887
Shamela0012862-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        46726
Shamela0012862-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        29054
Shamela0012862-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        1310
Shamela0012862-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2476
Shamela0012862-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        2183
Shamela0012862-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4108
Shamela0012862-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        7136
Shamela0012862-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       462363
Shamela0012862-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1759
Shamela0012862-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2546
Shamela0012862-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        39678
Shamela0012862-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5792
Shamela0012862-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2192
Shamela0012862-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1340
Shamela0012862-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5982
Shamela0012862-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34         958
Shamela0012862-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1338
Shamela0012862-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1452
Shamela0012862-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        6395
Shamela0012862-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        5233
Shamela0012862-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3138
Shamela0012862-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        15438
Shamela0012862-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1136
Shamela0012862-ara1_Shia004013-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1475
Shamela0012862-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5234
Shamela0012862-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        1495
Shamela0012862-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1511
Shamela0012862-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        89784
Shamela0012862-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        3625
Shamela0012862-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        6264
Shamela0012862-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       561832
Shamela0012862-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        7505
Shamela0012862-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49       171349
Shamela0012862-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1563
Shamela0012862-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        11226
Shamela0012862-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        10034
Shamela0012862-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1279
Shamela0012862-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        4703
Shamela0012862-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4739
Shamela0012862-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2020
Shamela0012862-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        4244