Index of /passim01022020/Shamela0012851-ara1/


../
Shamela0012851-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        18854
Shamela0012851-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        13145
Shamela0012851-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2280
Shamela0012851-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        10081
Shamela0012851-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        9274
Shamela0012851-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3039
Shamela0012851-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2945
Shamela0012851-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1130
Shamela0012851-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        15643
Shamela0012851-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1285
Shamela0012851-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        12009
Shamela0012851-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2924
Shamela0012851-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        3458
Shamela0012851-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3260
Shamela0012851-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2766
Shamela0012851-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6715
Shamela0012851-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        13716
Shamela0012851-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1577
Shamela0012851-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2158
Shamela0012851-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        24709
Shamela0012851-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2826
Shamela0012851-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       404508
Shamela0012851-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1896
Shamela0012851-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         839
Shamela0012851-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2035
Shamela0012851-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1981
Shamela0012851-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1173
Shamela0012851-ara1_JK000304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1662
Shamela0012851-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7943
Shamela0012851-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1421
Shamela0012851-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:28        3010
Shamela0012851-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5770
Shamela0012851-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        21650
Shamela0012851-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1280
Shamela0012851-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4792
Shamela0012851-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        11344
Shamela0012851-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3003
Shamela0012851-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        5195
Shamela0012851-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:22       112823
Shamela0012851-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1973
Shamela0012851-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        77865
Shamela0012851-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        29415
Shamela0012851-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       479785
Shamela0012851-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1613
Shamela0012851-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        43497
Shamela0012851-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17       105899
Shamela0012851-ara1_JK000463-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6275
Shamela0012851-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        6820
Shamela0012851-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        2068
Shamela0012851-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2208
Shamela0012851-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1198
Shamela0012851-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        7773
Shamela0012851-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        4853
Shamela0012851-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3932
Shamela0012851-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        1062
Shamela0012851-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2550
Shamela0012851-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3671
Shamela0012851-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2307
Shamela0012851-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        28254
Shamela0012851-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       421969
Shamela0012851-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        14297
Shamela0012851-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        34738
Shamela0012851-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5905
Shamela0012851-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1502
Shamela0012851-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:11        24491
Shamela0012851-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1354
Shamela0012851-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        6104
Shamela0012851-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        98146
Shamela0012851-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2653
Shamela0012851-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1628
Shamela0012851-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1358
Shamela0012851-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        22811
Shamela0012851-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1755
Shamela0012851-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1772
Shamela0012851-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        4733
Shamela0012851-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3239
Shamela0012851-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2067
Shamela0012851-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        10433
Shamela0012851-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4019
Shamela0012851-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1521
Shamela0012851-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1472
Shamela0012851-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1709
Shamela0012851-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1167
Shamela0012851-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3211
Shamela0012851-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2034
Shamela0012851-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2981
Shamela0012851-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1900
Shamela0012851-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2414
Shamela0012851-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2108
Shamela0012851-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1105
Shamela0012851-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1443
Shamela0012851-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3384
Shamela0012851-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1560
Shamela0012851-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        3036
Shamela0012851-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        10150
Shamela0012851-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        41500
Shamela0012851-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4089
Shamela0012851-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        14735
Shamela0012851-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1172
Shamela0012851-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26       287377
Shamela0012851-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1216
Shamela0012851-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        6784
Shamela0012851-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        12230
Shamela0012851-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        44411
Shamela0012851-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2874
Shamela0012851-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        7631
Shamela0012851-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1487
Shamela0012851-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        11512
Shamela0012851-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1805
Shamela0012851-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       405020
Shamela0012851-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1534
Shamela0012851-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3119
Shamela0012851-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5415
Shamela0012851-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4662
Shamela0012851-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        22840
Shamela0012851-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        23412
Shamela0012851-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        6701
Shamela0012851-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        7310
Shamela0012851-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07       1613567
Shamela0012851-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2215
Shamela0012851-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1253
Shamela0012851-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        3420
Shamela0012851-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        11969
Shamela0012851-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        7301
Shamela0012851-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        7893
Shamela0012851-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1858
Shamela0012851-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2184
Shamela0012851-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1356
Shamela0012851-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16       263073
Shamela0012851-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       263460
Shamela0012851-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4004
Shamela0012851-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        14981
Shamela0012851-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        3707
Shamela0012851-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1730
Shamela0012851-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2828
Shamela0012851-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1101
Shamela0012851-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        7364
Shamela0012851-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1811
Shamela0012851-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5850
Shamela0012851-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33       445905
Shamela0012851-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39       118367
Shamela0012851-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36       183719
Shamela0012851-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        5603
Shamela0012851-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1710
Shamela0012851-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        12356
Shamela0012851-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        14823
Shamela0012851-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1122
Shamela0012851-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4476
Shamela0012851-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        13584
Shamela0012851-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        16330
Shamela0012851-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3112
Shamela0012851-ara1_JK011437-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2600
Shamela0012851-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1948
Shamela0012851-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        1320
Shamela0012851-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2439
Shamela0012851-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3352
Shamela0012851-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        12521
Shamela0012851-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:11        68741
Shamela0012851-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       421345
Shamela0012851-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1458
Shamela0012851-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6620
Shamela0012851-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2179
Shamela0012851-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        7477
Shamela0012851-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       108255
Shamela0012851-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1001
Shamela0012851-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        5255
Shamela0012851-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5899
Shamela0012851-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1352
Shamela0012851-ara1_Shamela0000405-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:01        1543
Shamela0012851-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3022
Shamela0012851-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6051
Shamela0012851-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1631
Shamela0012851-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3397
Shamela0012851-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4216
Shamela0012851-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1905
Shamela0012851-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1063
Shamela0012851-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6528
Shamela0012851-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        22694
Shamela0012851-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1310
Shamela0012851-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        25929
Shamela0012851-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       217500
Shamela0012851-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        10425
Shamela0012851-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2537
Shamela0012851-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1848
Shamela0012851-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        23172
Shamela0012851-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5273
Shamela0012851-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1777
Shamela0012851-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2399
Shamela0012851-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2903
Shamela0012851-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       263823
Shamela0012851-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        6502
Shamela0012851-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1253
Shamela0012851-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1122
Shamela0012851-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        36219
Shamela0012851-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        45009
Shamela0012851-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2711
Shamela0012851-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1509
Shamela0012851-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2087
Shamela0012851-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7160
Shamela0012851-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1599
Shamela0012851-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        29564
Shamela0012851-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        31266
Shamela0012851-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2291
Shamela0012851-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1501
Shamela0012851-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        2934
Shamela0012851-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        18786
Shamela0012851-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        33342
Shamela0012851-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        13090
Shamela0012851-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        23976
Shamela0012851-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        35952
Shamela0012851-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        59194
Shamela0012851-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9525
Shamela0012851-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        26953
Shamela0012851-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2541
Shamela0012851-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4724
Shamela0012851-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        78840
Shamela0012851-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        17349
Shamela0012851-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        10716
Shamela0012851-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4173
Shamela0012851-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        19972
Shamela0012851-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        15739
Shamela0012851-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        56949
Shamela0012851-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1356
Shamela0012851-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1765
Shamela0012851-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        21032
Shamela0012851-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        17953
Shamela0012851-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        43664
Shamela0012851-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       371463
Shamela0012851-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       189820
Shamela0012851-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4572
Shamela0012851-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4143
Shamela0012851-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1863
Shamela0012851-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1104
Shamela0012851-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3002
Shamela0012851-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1201
Shamela0012851-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1132
Shamela0012851-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3415
Shamela0012851-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2951
Shamela0012851-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6406
Shamela0012851-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        9381
Shamela0012851-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3122
Shamela0012851-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        50938
Shamela0012851-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6921
Shamela0012851-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4329
Shamela0012851-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        5025
Shamela0012851-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1820
Shamela0012851-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1257
Shamela0012851-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3712
Shamela0012851-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1571
Shamela0012851-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1773
Shamela0012851-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4504
Shamela0012851-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4220
Shamela0012851-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15658
Shamela0012851-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        3077
Shamela0012851-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        9123
Shamela0012851-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3410
Shamela0012851-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12046
Shamela0012851-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4267
Shamela0012851-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1731
Shamela0012851-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3001
Shamela0012851-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2252
Shamela0012851-ara1_Shamela0006786-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1109
Shamela0012851-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4287
Shamela0012851-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3059
Shamela0012851-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2120
Shamela0012851-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        24093
Shamela0012851-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2117
Shamela0012851-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3513
Shamela0012851-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        83118
Shamela0012851-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3758
Shamela0012851-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3053
Shamela0012851-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2557
Shamela0012851-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5821
Shamela0012851-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3098
Shamela0012851-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        28716
Shamela0012851-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1738
Shamela0012851-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1727
Shamela0012851-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1211
Shamela0012851-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2225
Shamela0012851-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2708
Shamela0012851-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1317
Shamela0012851-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       632012
Shamela0012851-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        24977
Shamela0012851-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        23243
Shamela0012851-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1326
Shamela0012851-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3636
Shamela0012851-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15185
Shamela0012851-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1221
Shamela0012851-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        13272
Shamela0012851-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1151
Shamela0012851-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         924
Shamela0012851-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1561
Shamela0012851-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1239
Shamela0012851-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1110
Shamela0012851-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4931
Shamela0012851-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2225
Shamela0012851-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        18197
Shamela0012851-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        10029
Shamela0012851-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        36110
Shamela0012851-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        6400
Shamela0012851-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4280
Shamela0012851-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        24083
Shamela0012851-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1626
Shamela0012851-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32       624062
Shamela0012851-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3675
Shamela0012851-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        3222
Shamela0012851-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        6678
Shamela0012851-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        10215
Shamela0012851-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3410
Shamela0012851-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2533
Shamela0012851-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15448
Shamela0012851-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         963
Shamela0012851-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2309
Shamela0012851-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1997
Shamela0012851-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       122193
Shamela0012851-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         928
Shamela0012851-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4061
Shamela0012851-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2541
Shamela0012851-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        23191
Shamela0012851-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5204
Shamela0012851-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1478
Shamela0012851-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6667
Shamela0012851-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5492
Shamela0012851-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5677
Shamela0012851-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5593
Shamela0012851-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        17672
Shamela0012851-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1025
Shamela0012851-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3114
Shamela0012851-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14259
Shamela0012851-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3712
Shamela0012851-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4014
Shamela0012851-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1902
Shamela0012851-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3608
Shamela0012851-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1801
Shamela0012851-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1404
Shamela0012851-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1903
Shamela0012851-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         876
Shamela0012851-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        19443
Shamela0012851-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4064
Shamela0012851-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4274
Shamela0012851-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1035
Shamela0012851-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        15009
Shamela0012851-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3070
Shamela0012851-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        31363
Shamela0012851-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4742
Shamela0012851-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        11154
Shamela0012851-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02         844
Shamela0012851-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        4322
Shamela0012851-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       176961
Shamela0012851-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2119
Shamela0012851-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        61983
Shamela0012851-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1568
Shamela0012851-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        9354
Shamela0012851-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4624
Shamela0012851-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2027
Shamela0012851-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        17730
Shamela0012851-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15866
Shamela0012851-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1780
Shamela0012851-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2063
Shamela0012851-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6303
Shamela0012851-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        37507
Shamela0012851-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2951
Shamela0012851-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3145
Shamela0012851-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4290
Shamela0012851-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2085
Shamela0012851-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5393
Shamela0012851-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1187
Shamela0012851-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       315331
Shamela0012851-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        69530
Shamela0012851-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2959
Shamela0012851-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5597
Shamela0012851-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2895
Shamela0012851-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1162
Shamela0012851-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8671
Shamela0012851-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        12151
Shamela0012851-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5170
Shamela0012851-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        14667
Shamela0012851-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10684
Shamela0012851-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1156
Shamela0012851-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4640
Shamela0012851-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        14493
Shamela0012851-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       261775
Shamela0012851-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6440
Shamela0012851-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1176
Shamela0012851-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        16229
Shamela0012851-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1511
Shamela0012851-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1147
Shamela0012851-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2722
Shamela0012851-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1524
Shamela0012851-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        26975
Shamela0012851-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        15705
Shamela0012851-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2286
Shamela0012851-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1338
Shamela0012851-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6427
Shamela0012851-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4544
Shamela0012851-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7802
Shamela0012851-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        9522
Shamela0012851-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3130
Shamela0012851-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1762
Shamela0012851-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        23406
Shamela0012851-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1192
Shamela0012851-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1232
Shamela0012851-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7142
Shamela0012851-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3595
Shamela0012851-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2005
Shamela0012851-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        4562
Shamela0012851-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1734
Shamela0012851-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6393
Shamela0012851-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        15201
Shamela0012851-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        12445
Shamela0012851-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1990
Shamela0012851-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1209
Shamela0012851-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3953
Shamela0012851-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3849
Shamela0012851-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2783
Shamela0012851-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1624
Shamela0012851-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1365
Shamela0012851-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        6670
Shamela0012851-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1159
Shamela0012851-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3056
Shamela0012851-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2552
Shamela0012851-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4390
Shamela0012851-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1507
Shamela0012851-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9350
Shamela0012851-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        9328
Shamela0012851-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        7535
Shamela0012851-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2310
Shamela0012851-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1226
Shamela0012851-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1024
Shamela0012851-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11165
Shamela0012851-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1995
Shamela0012851-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6604
Shamela0012851-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5372
Shamela0012851-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        53051
Shamela0012851-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1794
Shamela0012851-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5294
Shamela0012851-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2488
Shamela0012851-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9924
Shamela0012851-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        5030
Shamela0012851-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        10047
Shamela0012851-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         988
Shamela0012851-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        6443
Shamela0012851-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        6211
Shamela0012851-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2326
Shamela0012851-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2411
Shamela0012851-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1176
Shamela0012851-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4428
Shamela0012851-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1721
Shamela0012851-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2135
Shamela0012851-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        28768
Shamela0012851-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1331
Shamela0012851-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        22566
Shamela0012851-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        23071
Shamela0012851-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2832
Shamela0012851-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2873
Shamela0012851-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        7372
Shamela0012851-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        9187
Shamela0012851-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1208
Shamela0012851-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1447
Shamela0012851-ara1_Shamela0012753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4381
Shamela0012851-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6470
Shamela0012851-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3460
Shamela0012851-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7536
Shamela0012851-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1711
Shamela0012851-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        7938
Shamela0012851-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1350
Shamela0012851-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3999
Shamela0012851-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9165
Shamela0012851-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5589
Shamela0012851-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        28247
Shamela0012851-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6087
Shamela0012851-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6909
Shamela0012851-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1083
Shamela0012851-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        13028
Shamela0012851-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8087
Shamela0012851-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        31595
Shamela0012851-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        20254
Shamela0012851-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1942
Shamela0012851-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        7961
Shamela0012851-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1739
Shamela0012851-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11542
Shamela0012851-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4088
Shamela0012851-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4678
Shamela0012851-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4882
Shamela0012851-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        10008
Shamela0012851-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1436
Shamela0012851-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        20779
Shamela0012851-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        3015
Shamela0012851-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1757
Shamela0012851-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5191
Shamela0012851-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        17541
Shamela0012851-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1530
Shamela0012851-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3502
Shamela0012851-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3445
Shamela0012851-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1410
Shamela0012851-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2883
Shamela0012851-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4518
Shamela0012851-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1706
Shamela0012851-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        46247
Shamela0012851-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        28592
Shamela0012851-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1165
Shamela0012851-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        17792
Shamela0012851-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1167
Shamela0012851-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2308
Shamela0012851-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3089
Shamela0012851-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         992
Shamela0012851-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1991
Shamela0012851-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         898
Shamela0012851-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3331
Shamela0012851-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1053
Shamela0012851-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        35321
Shamela0012851-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8496
Shamela0012851-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4187
Shamela0012851-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        30656
Shamela0012851-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10260
Shamela0012851-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        10949
Shamela0012851-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1454
Shamela0012851-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        43444
Shamela0012851-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         906
Shamela0012851-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9465
Shamela0012851-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3342
Shamela0012851-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1209
Shamela0012851-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1207
Shamela0012851-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        35673
Shamela0012851-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        52935
Shamela0012851-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        43730
Shamela0012851-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2260
Shamela0012851-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2491
Shamela0012851-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        39447
Shamela0012851-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       1016029
Shamela0012851-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1423
Shamela0012851-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1614
Shamela0012851-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5505
Shamela0012851-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        13318
Shamela0012851-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18285
Shamela0012851-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        6507
Shamela0012851-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       180038
Shamela0012851-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2414
Shamela0012851-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1800
Shamela0012851-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2189
Shamela0012851-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3066
Shamela0012851-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        14780
Shamela0012851-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        72472
Shamela0012851-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        9269
Shamela0012851-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1899
Shamela0012851-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        36214
Shamela0012851-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1068
Shamela0012851-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1375
Shamela0012851-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       202530
Shamela0012851-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1481
Shamela0012851-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        25838
Shamela0012851-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1466
Shamela0012851-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       715531
Shamela0012851-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       146052
Shamela0012851-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       161033
Shamela0012851-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       848282
Shamela0012851-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       512194
Shamela0012851-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        7164
Shamela0012851-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        9855
Shamela0012851-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5394
Shamela0012851-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2157
Shamela0012851-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       474452
Shamela0012851-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       687448
Shamela0012851-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       505791
Shamela0012851-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1167
Shamela0012851-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       238155
Shamela0012851-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       613049
Shamela0012851-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       283153
Shamela0012851-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       218130
Shamela0012851-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       308180
Shamela0012851-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3642
Shamela0012851-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       315992
Shamela0012851-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        11205
Shamela0012851-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3586
Shamela0012851-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6126
Shamela0012851-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        13887
Shamela0012851-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        5415
Shamela0012851-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        7777
Shamela0012851-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11853
Shamela0012851-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        20619
Shamela0012851-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1673
Shamela0012851-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1176
Shamela0012851-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       114125
Shamela0012851-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        49195
Shamela0012851-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19606
Shamela0012851-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2545
Shamela0012851-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4390
Shamela0012851-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2614
Shamela0012851-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1398
Shamela0012851-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3254
Shamela0012851-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1002
Shamela0012851-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1101
Shamela0012851-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1168
Shamela0012851-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1779
Shamela0012851-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        9871
Shamela0012851-ara1_Shamela0026569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3461
Shamela0012851-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3418
Shamela0012851-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1944
Shamela0012851-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38         908
Shamela0012851-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1485
Shamela0012851-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12525
Shamela0012851-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1589
Shamela0012851-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1207
Shamela0012851-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         868
Shamela0012851-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2114
Shamela0012851-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4339
Shamela0012851-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1236
Shamela0012851-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        21811
Shamela0012851-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2398
Shamela0012851-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1498
Shamela0012851-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       594670
Shamela0012851-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2410
Shamela0012851-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24         972
Shamela0012851-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3409
Shamela0012851-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1463
Shamela0012851-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4202
Shamela0012851-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         986
Shamela0012851-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2976
Shamela0012851-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        12220
Shamela0012851-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1753
Shamela0012851-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1406
Shamela0012851-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1552
Shamela0012851-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3194
Shamela0012851-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4153
Shamela0012851-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1143
Shamela0012851-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1220
Shamela0012851-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        25967
Shamela0012851-ara1_Shamela0036085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2077
Shamela0012851-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1187
Shamela0012851-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1437
Shamela0012851-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        27090
Shamela0012851-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5633
Shamela0012851-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3351
Shamela0012851-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3239
Shamela0012851-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17500
Shamela0012851-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4816
Shamela0012851-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       392302
Shamela0012851-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        7222
Shamela0012851-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5406
Shamela0012851-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1707
Shamela0012851-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2721
Shamela0012851-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6999
Shamela0012851-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1033
Shamela0012851-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2261
Shamela0012851-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       518393
Shamela0012851-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        23519
Shamela0012851-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2736
Shamela0012851-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9010
Shamela0012851-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7134
Shamela0012851-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2407
Shamela0012851-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1148
Shamela0012851-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1760
Shamela0012851-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4393
Shamela0012851-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        14035
Shamela0012851-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       479106
Shamela0012851-ara1_Shia000023-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        1800
Shamela0012851-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1797
Shamela0012851-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2430
Shamela0012851-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1799
Shamela0012851-ara1_Shia000066Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1425
Shamela0012851-ara1_Shia000069-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1416
Shamela0012851-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1426
Shamela0012851-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1540
Shamela0012851-ara1_Shia000147Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1720
Shamela0012851-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2551
Shamela0012851-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1187
Shamela0012851-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22         941
Shamela0012851-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2726
Shamela0012851-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1412
Shamela0012851-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1291
Shamela0012851-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1185
Shamela0012851-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1421
Shamela0012851-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1427
Shamela0012851-ara1_Shia000723Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1347
Shamela0012851-ara1_Shia000736Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1515
Shamela0012851-ara1_Shia000743Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1350
Shamela0012851-ara1_Shia000801Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1351
Shamela0012851-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7015
Shamela0012851-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6519
Shamela0012851-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1547
Shamela0012851-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2192
Shamela0012851-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2534
Shamela0012851-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        5233
Shamela0012851-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1492
Shamela0012851-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5575
Shamela0012851-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:11        1442
Shamela0012851-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2656
Shamela0012851-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        6089
Shamela0012851-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        5142
Shamela0012851-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:17        2114
Shamela0012851-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1142
Shamela0012851-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1302
Shamela0012851-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3567
Shamela0012851-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        7080
Shamela0012851-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4939
Shamela0012851-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4296
Shamela0012851-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2914
Shamela0012851-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4766
Shamela0012851-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1482
Shamela0012851-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        4578
Shamela0012851-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        2105
Shamela0012851-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1153
Shamela0012851-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1198
Shamela0012851-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1048
Shamela0012851-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3100
Shamela0012851-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        4890
Shamela0012851-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1946
Shamela0012851-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        6490
Shamela0012851-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1518
Shamela0012851-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30         998
Shamela0012851-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        1993
Shamela0012851-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1041
Shamela0012851-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1139
Shamela0012851-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1544
Shamela0012851-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3631
Shamela0012851-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4591
Shamela0012851-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       562063
Shamela0012851-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1155
Shamela0012851-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6198
Shamela0012851-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        4403
Shamela0012851-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7327
Shamela0012851-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        13875
Shamela0012851-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2803
Shamela0012851-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        19773
Shamela0012851-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1954
Shamela0012851-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        42385
Shamela0012851-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        18588
Shamela0012851-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        2728
Shamela0012851-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        5056
Shamela0012851-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1079
Shamela0012851-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2908
Shamela0012851-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        9688
Shamela0012851-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        22947
Shamela0012851-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        4435
Shamela0012851-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        17126
Shamela0012851-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1663
Shamela0012851-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1975
Shamela0012851-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6870
Shamela0012851-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1459
Shamela0012851-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        24772
Shamela0012851-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1808
Shamela0012851-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7580
Shamela0012851-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        10048
Shamela0012851-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1533
Shamela0012851-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        4459
Shamela0012851-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11951
Shamela0012851-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4367
Shamela0012851-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        11595
Shamela0012851-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12083
Shamela0012851-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        17728
Shamela0012851-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1105
Shamela0012851-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5609
Shamela0012851-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2174
Shamela0012851-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        51740
Shamela0012851-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1116
Shamela0012851-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1532
Shamela0012851-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        68073
Shamela0012851-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        5424
Shamela0012851-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       351491
Shamela0012851-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       286355
Shamela0012851-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       429417
Shamela0012851-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       330874
Shamela0012851-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       230834
Shamela0012851-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        49625
Shamela0012851-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1158
Shamela0012851-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       500282
Shamela0012851-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        16756
Shamela0012851-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28         872
Shamela0012851-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        58769
Shamela0012851-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1259
Shamela0012851-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4705
Shamela0012851-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1913
Shamela0012851-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       305082
Shamela0012851-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3024
Shamela0012851-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2519
Shamela0012851-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05       182175
Shamela0012851-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        56929
Shamela0012851-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1580
Shamela0012851-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1106
Shamela0012851-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1953
Shamela0012851-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        2575
Shamela0012851-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2078
Shamela0012851-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        5524
Shamela0012851-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        38771
Shamela0012851-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11        8933
Shamela0012851-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        30159
Shamela0012851-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1524
Shamela0012851-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1212
Shamela0012851-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        5310
Shamela0012851-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1428
Shamela0012851-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8997
Shamela0012851-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       173122
Shamela0012851-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2308
Shamela0012851-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        19880
Shamela0012851-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7274
Shamela0012851-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        12173
Shamela0012851-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5085
Shamela0012851-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        6925
Shamela0012851-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        6108
Shamela0012851-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        7362
Shamela0012851-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1080
Shamela0012851-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        3996
Shamela0012851-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4218
Shamela0012851-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        3607
Shamela0012851-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        4857
Shamela0012851-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        19070
Shamela0012851-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1155
Shamela0012851-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1600
Shamela0012851-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36         993
Shamela0012851-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1452
Shamela0012851-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4408
Shamela0012851-ara1_Shia004622-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1784
Shamela0012851-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1088