Index of /passim01022020/Shamela0012848-ara1/


../
Shamela0012848-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1082
Shamela0012848-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7825
Shamela0012848-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31         915
Shamela0012848-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        6051
Shamela0012848-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        5855
Shamela0012848-ara1_JK000504-ara1.csv       17-Mar-2020 16:41        5575
Shamela0012848-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        24857
Shamela0012848-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        3605
Shamela0012848-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        17698
Shamela0012848-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        1504
Shamela0012848-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        11411
Shamela0012848-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:05        10060
Shamela0012848-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2072
Shamela0012848-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       234424
Shamela0012848-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        24553
Shamela0012848-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6520
Shamela0012848-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3163
Shamela0012848-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        2245
Shamela0012848-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        9070
Shamela0012848-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5825
Shamela0012848-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        6689
Shamela0012848-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5149
Shamela0012848-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50         789
Shamela0012848-ara1_JK001280-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17       119566
Shamela0012848-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        18746
Shamela0012848-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        13727
Shamela0012848-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        1916
Shamela0012848-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2281
Shamela0012848-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        26394
Shamela0012848-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        22758
Shamela0012848-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        20359
Shamela0012848-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2565
Shamela0012848-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05         793
Shamela0012848-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00         986
Shamela0012848-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        8812
Shamela0012848-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59         813
Shamela0012848-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51         912
Shamela0012848-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2074
Shamela0012848-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        6639
Shamela0012848-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        4472
Shamela0012848-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        4102
Shamela0012848-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1109
Shamela0012848-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        10385
Shamela0012848-ara1_JK007532-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        5321
Shamela0012848-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        2239
Shamela0012848-ara1_JK007550-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22         989
Shamela0012848-ara1_JK007559-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        4652
Shamela0012848-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1970
Shamela0012848-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2856
Shamela0012848-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        2011
Shamela0012848-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2672
Shamela0012848-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        8659
Shamela0012848-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6228
Shamela0012848-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        5560
Shamela0012848-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        16555
Shamela0012848-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1372
Shamela0012848-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        4322
Shamela0012848-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2482
Shamela0012848-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10       251881
Shamela0012848-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        8800
Shamela0012848-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3700
Shamela0012848-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        9723
Shamela0012848-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        10862
Shamela0012848-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        9742
Shamela0012848-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2647
Shamela0012848-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33         918
Shamela0012848-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2289
Shamela0012848-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        9534
Shamela0012848-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18         806
Shamela0012848-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        5357
Shamela0012848-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        10712
Shamela0012848-ara1_JK010589-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        5837
Shamela0012848-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1445
Shamela0012848-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3982
Shamela0012848-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2264
Shamela0012848-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        3341
Shamela0012848-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05         809
Shamela0012848-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        11636
Shamela0012848-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2533
Shamela0012848-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29         814
Shamela0012848-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1300
Shamela0012848-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        6050
Shamela0012848-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25         976
Shamela0012848-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4142
Shamela0012848-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        8952
Shamela0012848-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        7227
Shamela0012848-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:05        45090
Shamela0012848-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28         949
Shamela0012848-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        2519
Shamela0012848-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2197
Shamela0012848-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         945
Shamela0012848-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        21104
Shamela0012848-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        11618
Shamela0012848-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1819
Shamela0012848-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1981
Shamela0012848-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        26696
Shamela0012848-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3947
Shamela0012848-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        13165
Shamela0012848-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9046
Shamela0012848-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6543
Shamela0012848-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1824
Shamela0012848-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        8630
Shamela0012848-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        1088
Shamela0012848-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2362
Shamela0012848-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2258
Shamela0012848-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1813
Shamela0012848-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:16        1869
Shamela0012848-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        24127
Shamela0012848-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2964
Shamela0012848-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1689
Shamela0012848-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        20644
Shamela0012848-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2576
Shamela0012848-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2258
Shamela0012848-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6701
Shamela0012848-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        9576
Shamela0012848-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1811
Shamela0012848-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        28966
Shamela0012848-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1120
Shamela0012848-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        62336
Shamela0012848-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2553
Shamela0012848-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        9960
Shamela0012848-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        7694
Shamela0012848-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        13749
Shamela0012848-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4066
Shamela0012848-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       119444
Shamela0012848-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5131
Shamela0012848-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        32526
Shamela0012848-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        34702
Shamela0012848-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        7734
Shamela0012848-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1524
Shamela0012848-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4553
Shamela0012848-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         949
Shamela0012848-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        15759
Shamela0012848-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3615
Shamela0012848-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1930
Shamela0012848-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        8394
Shamela0012848-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2065
Shamela0012848-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2821
Shamela0012848-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33         814
Shamela0012848-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        1020
Shamela0012848-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        2299
Shamela0012848-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1836
Shamela0012848-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10007
Shamela0012848-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        10577
Shamela0012848-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:23        1748
Shamela0012848-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5834
Shamela0012848-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        13052
Shamela0012848-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4739
Shamela0012848-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2584
Shamela0012848-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7263
Shamela0012848-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4239
Shamela0012848-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8708
Shamela0012848-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        16008
Shamela0012848-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4391
Shamela0012848-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46         836
Shamela0012848-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        11603
Shamela0012848-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        65580
Shamela0012848-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        32340
Shamela0012848-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        20225
Shamela0012848-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4477
Shamela0012848-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4187
Shamela0012848-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        12705
Shamela0012848-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10865
Shamela0012848-ara1_Shamela0008189-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        9484
Shamela0012848-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        4954
Shamela0012848-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3427
Shamela0012848-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3907
Shamela0012848-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        2253
Shamela0012848-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        10377
Shamela0012848-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        18347
Shamela0012848-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5101
Shamela0012848-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        24632
Shamela0012848-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        11629
Shamela0012848-ara1_Shamela0009226-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1045
Shamela0012848-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        96419
Shamela0012848-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5174
Shamela0012848-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2591
Shamela0012848-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6919
Shamela0012848-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57         843
Shamela0012848-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        61752
Shamela0012848-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        7078
Shamela0012848-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1810
Shamela0012848-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        14582
Shamela0012848-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        21290
Shamela0012848-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         932
Shamela0012848-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3089
Shamela0012848-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        33318
Shamela0012848-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        12521
Shamela0012848-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        7474
Shamela0012848-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2799
Shamela0012848-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2255
Shamela0012848-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2088
Shamela0012848-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2732
Shamela0012848-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6901
Shamela0012848-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        10440
Shamela0012848-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2222
Shamela0012848-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         931
Shamela0012848-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1168
Shamela0012848-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        58813
Shamela0012848-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        19865
Shamela0012848-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5801
Shamela0012848-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3936
Shamela0012848-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        5587
Shamela0012848-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        13971
Shamela0012848-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       144960
Shamela0012848-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        14196
Shamela0012848-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        2398
Shamela0012848-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        1164
Shamela0012848-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        16429
Shamela0012848-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1676
Shamela0012848-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10295
Shamela0012848-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3763
Shamela0012848-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1751
Shamela0012848-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2482
Shamela0012848-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        14552
Shamela0012848-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3898
Shamela0012848-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1986
Shamela0012848-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44         819
Shamela0012848-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        5454
Shamela0012848-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        5265
Shamela0012848-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1820
Shamela0012848-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        20087
Shamela0012848-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6578
Shamela0012848-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        2870
Shamela0012848-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        2032
Shamela0012848-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        2271
Shamela0012848-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1549
Shamela0012848-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        19606
Shamela0012848-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3111
Shamela0012848-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1358
Shamela0012848-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:16        4146
Shamela0012848-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8600
Shamela0012848-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2545
Shamela0012848-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        6177
Shamela0012848-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        15236
Shamela0012848-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1008
Shamela0012848-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3331
Shamela0012848-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1490
Shamela0012848-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57       107193
Shamela0012848-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1828
Shamela0012848-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9341
Shamela0012848-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2652
Shamela0012848-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3543
Shamela0012848-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8245
Shamela0012848-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1960
Shamela0012848-ara1_Shamela0021646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        18176
Shamela0012848-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1789
Shamela0012848-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        8549
Shamela0012848-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        3507
Shamela0012848-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        5028
Shamela0012848-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        11221
Shamela0012848-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        17215
Shamela0012848-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2035
Shamela0012848-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        11775
Shamela0012848-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        11615
Shamela0012848-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57         948
Shamela0012848-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2356
Shamela0012848-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31         932
Shamela0012848-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02         931
Shamela0012848-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         929
Shamela0012848-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00         932
Shamela0012848-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39         964
Shamela0012848-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         933
Shamela0012848-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         933
Shamela0012848-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        12216
Shamela0012848-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1833
Shamela0012848-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        12890
Shamela0012848-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6692
Shamela0012848-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        27038
Shamela0012848-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        8933
Shamela0012848-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        6467
Shamela0012848-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48       141151
Shamela0012848-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        9892
Shamela0012848-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1444
Shamela0012848-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        6243
Shamela0012848-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3829
Shamela0012848-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        2732
Shamela0012848-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5123
Shamela0012848-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3421
Shamela0012848-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        11986
Shamela0012848-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        22629
Shamela0012848-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        11013
Shamela0012848-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1093
Shamela0012848-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        11698
Shamela0012848-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7415
Shamela0012848-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5775
Shamela0012848-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        9859
Shamela0012848-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1776
Shamela0012848-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12546
Shamela0012848-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1800
Shamela0012848-ara1_Shamela0026863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1945
Shamela0012848-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        11771
Shamela0012848-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        25251
Shamela0012848-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1800
Shamela0012848-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30         933
Shamela0012848-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1174
Shamela0012848-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        12657
Shamela0012848-ara1_Shamela0030037-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        9927
Shamela0012848-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        11699
Shamela0012848-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4065
Shamela0012848-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        10501
Shamela0012848-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        13644
Shamela0012848-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1535
Shamela0012848-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2316
Shamela0012848-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2228
Shamela0012848-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        14426
Shamela0012848-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        8543
Shamela0012848-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         931
Shamela0012848-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8398
Shamela0012848-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3666
Shamela0012848-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01         931
Shamela0012848-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1816
Shamela0012848-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1628
Shamela0012848-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1579
Shamela0012848-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        11807
Shamela0012848-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        4085
Shamela0012848-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        14351
Shamela0012848-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4093
Shamela0012848-ara1_Shia001172-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1024
Shamela0012848-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1021
Shamela0012848-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1216
Shamela0012848-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        23906
Shamela0012848-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1144
Shamela0012848-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        45598
Shamela0012848-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        5874
Shamela0012848-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        3031
Shamela0012848-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        12826
Shamela0012848-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        12900
Shamela0012848-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        55584
Shamela0012848-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        3989
Shamela0012848-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1242
Shamela0012848-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        7946
Shamela0012848-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        7081
Shamela0012848-ara1_Shia001358-ara1.csv      17-Mar-2020 15:03        1157
Shamela0012848-ara1_Shia001359-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        5903
Shamela0012848-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        12442
Shamela0012848-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4767
Shamela0012848-ara1_Shia001415-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        4383
Shamela0012848-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1220
Shamela0012848-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       227775
Shamela0012848-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        27513
Shamela0012848-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        59368
Shamela0012848-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1477
Shamela0012848-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        11451
Shamela0012848-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        10001
Shamela0012848-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4474
Shamela0012848-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        18975
Shamela0012848-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        39465
Shamela0012848-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1600
Shamela0012848-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1353
Shamela0012848-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        49928
Shamela0012848-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1675
Shamela0012848-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1773
Shamela0012848-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1686
Shamela0012848-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        15184
Shamela0012848-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5866
Shamela0012848-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         823
Shamela0012848-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        39767
Shamela0012848-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        10510
Shamela0012848-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        59091
Shamela0012848-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        12001
Shamela0012848-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        13365
Shamela0012848-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        20089
Shamela0012848-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         927
Shamela0012848-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         927
Shamela0012848-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3852
Shamela0012848-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1182
Shamela0012848-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1402
Shamela0012848-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1377
Shamela0012848-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         929
Shamela0012848-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2611
Shamela0012848-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2623
Shamela0012848-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3299
Shamela0012848-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        8801
Shamela0012848-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2981
Shamela0012848-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2799
Shamela0012848-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        8979
Shamela0012848-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        2810
Shamela0012848-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        42590
Shamela0012848-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        10499
Shamela0012848-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1439
Shamela0012848-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11       195154
Shamela0012848-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5268
Shamela0012848-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        24946
Shamela0012848-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        9681
Shamela0012848-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1820
Shamela0012848-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3352
Shamela0012848-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        5395
Shamela0012848-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        40325
Shamela0012848-ara1_Shia003705-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        10244
Shamela0012848-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        40320
Shamela0012848-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        8289
Shamela0012848-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6765
Shamela0012848-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1691
Shamela0012848-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        8391
Shamela0012848-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        14966
Shamela0012848-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       151933
Shamela0012848-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        34579
Shamela0012848-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4688
Shamela0012848-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3374
Shamela0012848-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        45267
Shamela0012848-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4461
Shamela0012848-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        27450
Shamela0012848-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10         804
Shamela0012848-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4636
Shamela0012848-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14661
Shamela0012848-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        8348
Shamela0012848-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        5446
Shamela0012848-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10347
Shamela0012848-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        16566
Shamela0012848-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1589
Shamela0012848-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       132775
Shamela0012848-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3093
Shamela0012848-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1003
Shamela0012848-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        14711
Shamela0012848-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1502