Index of /passim01022020/Shamela0012844-ara1/


../
Shamela0012844-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1079
Shamela0012844-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2319
Shamela0012844-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1017
Shamela0012844-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1084
Shamela0012844-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1418
Shamela0012844-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1940
Shamela0012844-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4272
Shamela0012844-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        4443
Shamela0012844-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       114108
Shamela0012844-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        29336
Shamela0012844-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1090
Shamela0012844-ara1_JK000199-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1914
Shamela0012844-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        10770
Shamela0012844-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1904
Shamela0012844-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        6310
Shamela0012844-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        58814
Shamela0012844-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1408
Shamela0012844-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        22554
Shamela0012844-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        22999
Shamela0012844-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1076
Shamela0012844-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        4094
Shamela0012844-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        10649
Shamela0012844-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        28609
Shamela0012844-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1563
Shamela0012844-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:22        21885
Shamela0012844-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        9522
Shamela0012844-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        2760
Shamela0012844-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        3249
Shamela0012844-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6507
Shamela0012844-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        14854
Shamela0012844-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        2168
Shamela0012844-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        5272
Shamela0012844-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        3052
Shamela0012844-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2724
Shamela0012844-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1135
Shamela0012844-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2024
Shamela0012844-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1781
Shamela0012844-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        17975
Shamela0012844-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4192
Shamela0012844-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        16339
Shamela0012844-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        9140
Shamela0012844-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        10444
Shamela0012844-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        27843
Shamela0012844-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        2354
Shamela0012844-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        62768
Shamela0012844-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        2117
Shamela0012844-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1405
Shamela0012844-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2465
Shamela0012844-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        37963
Shamela0012844-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1563
Shamela0012844-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        2987
Shamela0012844-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1165
Shamela0012844-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1252
Shamela0012844-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1146
Shamela0012844-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2082
Shamela0012844-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        4310
Shamela0012844-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2429
Shamela0012844-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        79230
Shamela0012844-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2857
Shamela0012844-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3571
Shamela0012844-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        14435
Shamela0012844-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        34153
Shamela0012844-ara1_JK006903-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1889
Shamela0012844-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        9022
Shamela0012844-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        21819
Shamela0012844-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1901
Shamela0012844-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1411
Shamela0012844-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1138
Shamela0012844-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3255
Shamela0012844-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        9262
Shamela0012844-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         948
Shamela0012844-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        5764
Shamela0012844-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1241
Shamela0012844-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        16968
Shamela0012844-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        65671
Shamela0012844-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3014
Shamela0012844-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        40256
Shamela0012844-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        4029
Shamela0012844-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        27908
Shamela0012844-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1529
Shamela0012844-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        8342
Shamela0012844-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        3967
Shamela0012844-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1729
Shamela0012844-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3375
Shamela0012844-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1152
Shamela0012844-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        3570
Shamela0012844-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1099
Shamela0012844-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        6194
Shamela0012844-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        3864
Shamela0012844-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        34731
Shamela0012844-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        29960
Shamela0012844-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1722
Shamela0012844-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3658
Shamela0012844-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1777
Shamela0012844-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1968
Shamela0012844-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3010
Shamela0012844-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        19259
Shamela0012844-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1769
Shamela0012844-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        4484
Shamela0012844-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1558
Shamela0012844-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4321
Shamela0012844-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:28        6821
Shamela0012844-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5191
Shamela0012844-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        24793
Shamela0012844-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1307
Shamela0012844-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        11441
Shamela0012844-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3641
Shamela0012844-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1158
Shamela0012844-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1217
Shamela0012844-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12882
Shamela0012844-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1096
Shamela0012844-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        25427
Shamela0012844-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1161
Shamela0012844-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        58633
Shamela0012844-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1655
Shamela0012844-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1448
Shamela0012844-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1118
Shamela0012844-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        26807
Shamela0012844-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1249
Shamela0012844-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        22430
Shamela0012844-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3303
Shamela0012844-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2293
Shamela0012844-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        8535
Shamela0012844-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1145
Shamela0012844-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6207
Shamela0012844-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2411
Shamela0012844-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        60409
Shamela0012844-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        42138
Shamela0012844-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1359
Shamela0012844-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2324
Shamela0012844-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4576
Shamela0012844-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2882
Shamela0012844-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4038
Shamela0012844-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1312
Shamela0012844-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2432
Shamela0012844-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1954
Shamela0012844-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        20728
Shamela0012844-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1485
Shamela0012844-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        5680
Shamela0012844-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        10835
Shamela0012844-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        77779
Shamela0012844-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        7861
Shamela0012844-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7658
Shamela0012844-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        63603
Shamela0012844-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        70232
Shamela0012844-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        58325
Shamela0012844-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        79933
Shamela0012844-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        17129
Shamela0012844-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5391
Shamela0012844-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        52747
Shamela0012844-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       175043
Shamela0012844-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3228
Shamela0012844-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        19588
Shamela0012844-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        11223
Shamela0012844-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4735
Shamela0012844-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        13914
Shamela0012844-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2172
Shamela0012844-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        69542
Shamela0012844-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51        16231
Shamela0012844-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        13547
Shamela0012844-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4803
Shamela0012844-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3400
Shamela0012844-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1841
Shamela0012844-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        9379
Shamela0012844-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2759
Shamela0012844-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        8133
Shamela0012844-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3717
Shamela0012844-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4200
Shamela0012844-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       113858
Shamela0012844-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        11935
Shamela0012844-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2250
Shamela0012844-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3524
Shamela0012844-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1603
Shamela0012844-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        23251
Shamela0012844-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        99485
Shamela0012844-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2864
Shamela0012844-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4774
Shamela0012844-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1525
Shamela0012844-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3911
Shamela0012844-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3507
Shamela0012844-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6926
Shamela0012844-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3065
Shamela0012844-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        64934
Shamela0012844-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3817
Shamela0012844-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        40338
Shamela0012844-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1924
Shamela0012844-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1335
Shamela0012844-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        56638
Shamela0012844-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1130
Shamela0012844-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1220
Shamela0012844-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        39263
Shamela0012844-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        45958
Shamela0012844-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1931
Shamela0012844-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1179
Shamela0012844-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1067
Shamela0012844-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1028
Shamela0012844-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        22669
Shamela0012844-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12017
Shamela0012844-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6194
Shamela0012844-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3580
Shamela0012844-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1534
Shamela0012844-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3680
Shamela0012844-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1881
Shamela0012844-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1533
Shamela0012844-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1248
Shamela0012844-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2394
Shamela0012844-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1255
Shamela0012844-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        18953
Shamela0012844-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        93793
Shamela0012844-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        58372
Shamela0012844-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5221
Shamela0012844-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1186
Shamela0012844-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5342
Shamela0012844-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1681
Shamela0012844-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1704
Shamela0012844-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        46805
Shamela0012844-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       158100
Shamela0012844-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1381
Shamela0012844-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3208
Shamela0012844-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        20408
Shamela0012844-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        28618
Shamela0012844-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        16679
Shamela0012844-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1928
Shamela0012844-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1736
Shamela0012844-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        7904
Shamela0012844-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        35988
Shamela0012844-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1968
Shamela0012844-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3738
Shamela0012844-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1085
Shamela0012844-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        8192
Shamela0012844-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1099
Shamela0012844-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2655
Shamela0012844-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        9781
Shamela0012844-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        9638
Shamela0012844-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        20815
Shamela0012844-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        36721
Shamela0012844-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        9329
Shamela0012844-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        41588
Shamela0012844-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1251
Shamela0012844-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1388
Shamela0012844-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        20385
Shamela0012844-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1894
Shamela0012844-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3597
Shamela0012844-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5621
Shamela0012844-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1232
Shamela0012844-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4570
Shamela0012844-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1068
Shamela0012844-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1749
Shamela0012844-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2123
Shamela0012844-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4545
Shamela0012844-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3758
Shamela0012844-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3317
Shamela0012844-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1542
Shamela0012844-ara1_Shamela0009640-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        2114
Shamela0012844-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        22411
Shamela0012844-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1177
Shamela0012844-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2887
Shamela0012844-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2548
Shamela0012844-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10204
Shamela0012844-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        4264
Shamela0012844-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       251905
Shamela0012844-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        4067
Shamela0012844-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1980
Shamela0012844-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4351
Shamela0012844-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6183
Shamela0012844-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        7586
Shamela0012844-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1095
Shamela0012844-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        15548
Shamela0012844-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        34729
Shamela0012844-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        6745
Shamela0012844-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2405
Shamela0012844-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2400
Shamela0012844-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1623
Shamela0012844-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2156
Shamela0012844-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1270
Shamela0012844-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5415
Shamela0012844-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        10807
Shamela0012844-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5655
Shamela0012844-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        26029
Shamela0012844-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1885
Shamela0012844-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1250
Shamela0012844-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        72346
Shamela0012844-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        13892
Shamela0012844-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1687
Shamela0012844-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        27348
Shamela0012844-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12712
Shamela0012844-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        15649
Shamela0012844-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3595
Shamela0012844-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        19346
Shamela0012844-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        20214
Shamela0012844-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11416
Shamela0012844-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1886
Shamela0012844-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1250
Shamela0012844-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1355
Shamela0012844-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1094
Shamela0012844-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1167
Shamela0012844-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5277
Shamela0012844-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1150
Shamela0012844-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3517
Shamela0012844-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        7423
Shamela0012844-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2699
Shamela0012844-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12744
Shamela0012844-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        10530
Shamela0012844-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3980
Shamela0012844-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1255
Shamela0012844-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1679
Shamela0012844-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8853
Shamela0012844-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        14268
Shamela0012844-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1111
Shamela0012844-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        7370
Shamela0012844-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2305
Shamela0012844-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1528
Shamela0012844-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11571
Shamela0012844-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6734
Shamela0012844-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2183
Shamela0012844-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3569
Shamela0012844-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        83934
Shamela0012844-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        5658
Shamela0012844-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        7927
Shamela0012844-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       113075
Shamela0012844-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2366
Shamela0012844-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2158
Shamela0012844-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1722
Shamela0012844-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        5423
Shamela0012844-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1802
Shamela0012844-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4740
Shamela0012844-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1040
Shamela0012844-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        16373
Shamela0012844-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        31770
Shamela0012844-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        21694
Shamela0012844-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3199
Shamela0012844-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11945
Shamela0012844-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5822
Shamela0012844-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        18395
Shamela0012844-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        3372
Shamela0012844-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2460
Shamela0012844-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4188
Shamela0012844-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8362
Shamela0012844-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6108
Shamela0012844-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1231
Shamela0012844-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        44714
Shamela0012844-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1581
Shamela0012844-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        8966
Shamela0012844-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2481
Shamela0012844-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        32325
Shamela0012844-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6884
Shamela0012844-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1210
Shamela0012844-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        21858
Shamela0012844-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3926
Shamela0012844-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2699
Shamela0012844-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        60224
Shamela0012844-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1258
Shamela0012844-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4227
Shamela0012844-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3651
Shamela0012844-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1093
Shamela0012844-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1483
Shamela0012844-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        29712
Shamela0012844-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2382
Shamela0012844-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10122
Shamela0012844-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1219
Shamela0012844-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2341
Shamela0012844-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2833
Shamela0012844-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1690
Shamela0012844-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1506
Shamela0012844-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        75417
Shamela0012844-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        8293
Shamela0012844-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1289
Shamela0012844-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1045
Shamela0012844-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1266
Shamela0012844-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        10809
Shamela0012844-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1035
Shamela0012844-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        17414
Shamela0012844-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         875
Shamela0012844-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3913
Shamela0012844-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4542
Shamela0012844-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        27732
Shamela0012844-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       121552
Shamela0012844-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        25202
Shamela0012844-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1017
Shamela0012844-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        17716
Shamela0012844-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3088
Shamela0012844-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        9637
Shamela0012844-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        39725
Shamela0012844-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        30468
Shamela0012844-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1074
Shamela0012844-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4363
Shamela0012844-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        9915
Shamela0012844-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        18504
Shamela0012844-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        21635
Shamela0012844-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4501
Shamela0012844-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5092
Shamela0012844-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        15697
Shamela0012844-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1532
Shamela0012844-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        49306
Shamela0012844-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2954
Shamela0012844-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        6912
Shamela0012844-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        19289
Shamela0012844-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        8000
Shamela0012844-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07         972
Shamela0012844-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1457
Shamela0012844-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1467
Shamela0012844-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        49262
Shamela0012844-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        15943
Shamela0012844-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1325
Shamela0012844-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1938
Shamela0012844-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4103
Shamela0012844-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3728
Shamela0012844-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        3667
Shamela0012844-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9996
Shamela0012844-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        6900
Shamela0012844-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4630
Shamela0012844-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2177
Shamela0012844-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2056
Shamela0012844-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1787
Shamela0012844-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        8389
Shamela0012844-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4783
Shamela0012844-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2901
Shamela0012844-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2789
Shamela0012844-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        3382
Shamela0012844-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        22521
Shamela0012844-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2333
Shamela0012844-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        10646
Shamela0012844-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37         902
Shamela0012844-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        5548
Shamela0012844-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        5900
Shamela0012844-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1347
Shamela0012844-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        2751
Shamela0012844-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3015
Shamela0012844-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2668
Shamela0012844-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       146110
Shamela0012844-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       109462
Shamela0012844-ara1_Shamela0025803-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1689
Shamela0012844-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1467
Shamela0012844-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1151
Shamela0012844-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        20293
Shamela0012844-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1456
Shamela0012844-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6238
Shamela0012844-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1221
Shamela0012844-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4740
Shamela0012844-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6066
Shamela0012844-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2408
Shamela0012844-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3072
Shamela0012844-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6415
Shamela0012844-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1214
Shamela0012844-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         975
Shamela0012844-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3325
Shamela0012844-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3069
Shamela0012844-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        23324
Shamela0012844-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1645
Shamela0012844-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1546
Shamela0012844-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1401
Shamela0012844-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        12895
Shamela0012844-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1639
Shamela0012844-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         946
Shamela0012844-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1883
Shamela0012844-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7872
Shamela0012844-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2163
Shamela0012844-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9151
Shamela0012844-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3401
Shamela0012844-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6067
Shamela0012844-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2767
Shamela0012844-ara1_Shamela0027097-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1187
Shamela0012844-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        39570
Shamela0012844-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1273
Shamela0012844-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1979
Shamela0012844-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2169
Shamela0012844-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2315
Shamela0012844-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1368
Shamela0012844-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1935
Shamela0012844-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1442
Shamela0012844-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1715
Shamela0012844-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1349
Shamela0012844-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1648
Shamela0012844-ara1_Shamela0029895-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1997
Shamela0012844-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4068
Shamela0012844-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1131
Shamela0012844-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2347
Shamela0012844-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1134
Shamela0012844-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1562
Shamela0012844-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3693
Shamela0012844-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1281
Shamela0012844-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1488
Shamela0012844-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1115
Shamela0012844-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1832
Shamela0012844-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        12275
Shamela0012844-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1202
Shamela0012844-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1404
Shamela0012844-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        38470
Shamela0012844-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4883
Shamela0012844-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1268
Shamela0012844-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1883
Shamela0012844-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        44442
Shamela0012844-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2206
Shamela0012844-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1392
Shamela0012844-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4184
Shamela0012844-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        20835
Shamela0012844-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1478
Shamela0012844-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2101
Shamela0012844-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        65411
Shamela0012844-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4640
Shamela0012844-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         950
Shamela0012844-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        82848
Shamela0012844-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        1889
Shamela0012844-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        7187
Shamela0012844-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1884
Shamela0012844-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3612
Shamela0012844-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4736
Shamela0012844-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2396
Shamela0012844-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2382
Shamela0012844-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1236
Shamela0012844-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        11826
Shamela0012844-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8797
Shamela0012844-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        19034
Shamela0012844-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3861
Shamela0012844-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2369
Shamela0012844-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4118
Shamela0012844-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        4034
Shamela0012844-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3519
Shamela0012844-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        9939
Shamela0012844-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5716
Shamela0012844-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2059
Shamela0012844-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1352
Shamela0012844-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8024
Shamela0012844-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1157
Shamela0012844-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        14843
Shamela0012844-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1778
Shamela0012844-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        6720
Shamela0012844-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       109155
Shamela0012844-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        30398
Shamela0012844-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        61333
Shamela0012844-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1093
Shamela0012844-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        20677
Shamela0012844-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1972
Shamela0012844-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        31372
Shamela0012844-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        57478
Shamela0012844-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7424
Shamela0012844-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3396
Shamela0012844-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7452
Shamela0012844-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        10762
Shamela0012844-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5053
Shamela0012844-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        6041
Shamela0012844-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1523
Shamela0012844-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3782
Shamela0012844-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3427
Shamela0012844-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04         831
Shamela0012844-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        4039
Shamela0012844-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3059
Shamela0012844-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3839
Shamela0012844-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1522
Shamela0012844-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        24944
Shamela0012844-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        99157
Shamela0012844-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50       324607
Shamela0012844-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6504
Shamela0012844-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4372
Shamela0012844-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        3401
Shamela0012844-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1250
Shamela0012844-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7698
Shamela0012844-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        5362
Shamela0012844-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1271
Shamela0012844-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2271
Shamela0012844-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        33721
Shamela0012844-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        65182
Shamela0012844-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        55796
Shamela0012844-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2951
Shamela0012844-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        14605
Shamela0012844-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1533
Shamela0012844-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15140
Shamela0012844-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6559
Shamela0012844-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        9326
Shamela0012844-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1689
Shamela0012844-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1594
Shamela0012844-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2164
Shamela0012844-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        54484
Shamela0012844-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1432
Shamela0012844-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        3205
Shamela0012844-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        5566
Shamela0012844-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        56131
Shamela0012844-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11795
Shamela0012844-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        12566
Shamela0012844-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        3971
Shamela0012844-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1423
Shamela0012844-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        64980
Shamela0012844-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3325
Shamela0012844-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3172
Shamela0012844-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1384
Shamela0012844-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        17783
Shamela0012844-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1173
Shamela0012844-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1200
Shamela0012844-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        2428
Shamela0012844-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1045
Shamela0012844-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        6850
Shamela0012844-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1726
Shamela0012844-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        34428
Shamela0012844-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1369
Shamela0012844-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        43519
Shamela0012844-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         813
Shamela0012844-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2394
Shamela0012844-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1117
Shamela0012844-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1773
Shamela0012844-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1421