Index of /passim01022020/Shamela0012749-ara1/


../
Shamela0012749-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        3636
Shamela0012749-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        1042
Shamela0012749-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        2820
Shamela0012749-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        9379
Shamela0012749-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        6006
Shamela0012749-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1418
Shamela0012749-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1453
Shamela0012749-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        12108
Shamela0012749-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1765
Shamela0012749-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4910
Shamela0012749-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         988
Shamela0012749-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1017
Shamela0012749-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1797
Shamela0012749-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1900
Shamela0012749-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2194
Shamela0012749-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        23513
Shamela0012749-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05         900
Shamela0012749-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        11642
Shamela0012749-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        2091
Shamela0012749-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3585
Shamela0012749-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3190
Shamela0012749-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2788
Shamela0012749-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1391
Shamela0012749-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1272
Shamela0012749-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1008
Shamela0012749-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2667
Shamela0012749-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:22        16996
Shamela0012749-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        14931
Shamela0012749-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1441
Shamela0012749-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6679
Shamela0012749-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1181
Shamela0012749-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        7015
Shamela0012749-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        7500
Shamela0012749-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        3793
Shamela0012749-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1831
Shamela0012749-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1946
Shamela0012749-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1927
Shamela0012749-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2194
Shamela0012749-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2081
Shamela0012749-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4663
Shamela0012749-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5128
Shamela0012749-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1401
Shamela0012749-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2152
Shamela0012749-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1860
Shamela0012749-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        7056
Shamela0012749-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1851
Shamela0012749-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1859
Shamela0012749-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        4270
Shamela0012749-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05         907
Shamela0012749-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1367
Shamela0012749-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2798
Shamela0012749-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        12097
Shamela0012749-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1475
Shamela0012749-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1291
Shamela0012749-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2473
Shamela0012749-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1461
Shamela0012749-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1747
Shamela0012749-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2475
Shamela0012749-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       132711
Shamela0012749-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         758
Shamela0012749-ara1_JK000936-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         968
Shamela0012749-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1194
Shamela0012749-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3405
Shamela0012749-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        7819
Shamela0012749-ara1_JK001029-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21         975
Shamela0012749-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3114
Shamela0012749-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1555
Shamela0012749-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8637
Shamela0012749-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01         860
Shamela0012749-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1568
Shamela0012749-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4348
Shamela0012749-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2511
Shamela0012749-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2600
Shamela0012749-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5373
Shamela0012749-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2945
Shamela0012749-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1670
Shamela0012749-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1609
Shamela0012749-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        13549
Shamela0012749-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5882
Shamela0012749-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        12548
Shamela0012749-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         967
Shamela0012749-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2144
Shamela0012749-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1476
Shamela0012749-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1086
Shamela0012749-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1889
Shamela0012749-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3854
Shamela0012749-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        17705
Shamela0012749-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1563
Shamela0012749-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3343
Shamela0012749-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2599
Shamela0012749-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3107
Shamela0012749-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1059
Shamela0012749-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1302
Shamela0012749-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2732
Shamela0012749-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2654
Shamela0012749-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        5982
Shamela0012749-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        13517
Shamela0012749-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1190
Shamela0012749-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        5034
Shamela0012749-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        3790
Shamela0012749-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1564
Shamela0012749-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        3085
Shamela0012749-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46         975
Shamela0012749-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1966
Shamela0012749-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        3770
Shamela0012749-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        6036
Shamela0012749-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1104
Shamela0012749-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        11332
Shamela0012749-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        2690
Shamela0012749-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1436
Shamela0012749-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2092
Shamela0012749-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2658
Shamela0012749-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1903
Shamela0012749-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1747
Shamela0012749-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         969
Shamela0012749-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        13453
Shamela0012749-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1469
Shamela0012749-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        15924
Shamela0012749-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1899
Shamela0012749-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2133
Shamela0012749-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1153
Shamela0012749-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1581
Shamela0012749-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2576
Shamela0012749-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2249
Shamela0012749-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5682
Shamela0012749-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1252
Shamela0012749-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3220
Shamela0012749-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:11        8187
Shamela0012749-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        15018
Shamela0012749-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        7516
Shamela0012749-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7015
Shamela0012749-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1533
Shamela0012749-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1535
Shamela0012749-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1094
Shamela0012749-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6011
Shamela0012749-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1882
Shamela0012749-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2721
Shamela0012749-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3893
Shamela0012749-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1000
Shamela0012749-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1654
Shamela0012749-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        21631
Shamela0012749-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9980
Shamela0012749-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1653
Shamela0012749-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1414
Shamela0012749-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1477
Shamela0012749-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3734
Shamela0012749-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2964
Shamela0012749-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2332
Shamela0012749-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1355
Shamela0012749-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1338
Shamela0012749-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1329
Shamela0012749-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10048
Shamela0012749-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3583
Shamela0012749-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1178
Shamela0012749-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2232
Shamela0012749-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11235
Shamela0012749-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4261
Shamela0012749-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2671
Shamela0012749-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         965
Shamela0012749-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        2561
Shamela0012749-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1652
Shamela0012749-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        8737
Shamela0012749-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        32379
Shamela0012749-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54        2775
Shamela0012749-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2448
Shamela0012749-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        20887
Shamela0012749-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        30213
Shamela0012749-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        43296
Shamela0012749-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6933
Shamela0012749-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        5134
Shamela0012749-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2425
Shamela0012749-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2168
Shamela0012749-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        23089
Shamela0012749-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5220
Shamela0012749-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1115
Shamela0012749-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1418
Shamela0012749-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6663
Shamela0012749-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4368
Shamela0012749-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1131
Shamela0012749-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        49440
Shamela0012749-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        25351
Shamela0012749-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        41488
Shamela0012749-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        28624
Shamela0012749-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9822
Shamela0012749-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2864
Shamela0012749-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1830
Shamela0012749-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1116
Shamela0012749-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4264
Shamela0012749-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        37603
Shamela0012749-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2145
Shamela0012749-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1926
Shamela0012749-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2312
Shamela0012749-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10948
Shamela0012749-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4428
Shamela0012749-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3490
Shamela0012749-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1738
Shamela0012749-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         967
Shamela0012749-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2277
Shamela0012749-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1792
Shamela0012749-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7070
Shamela0012749-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1550
Shamela0012749-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4136
Shamela0012749-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1694
Shamela0012749-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1240
Shamela0012749-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2083
Shamela0012749-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1599
Shamela0012749-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1190
Shamela0012749-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2044
Shamela0012749-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         926
Shamela0012749-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1681
Shamela0012749-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10862
Shamela0012749-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1605
Shamela0012749-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1408
Shamela0012749-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1487
Shamela0012749-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1737
Shamela0012749-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3472
Shamela0012749-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5248
Shamela0012749-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7336
Shamela0012749-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2049
Shamela0012749-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1758
Shamela0012749-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1295
Shamela0012749-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14918
Shamela0012749-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13123
Shamela0012749-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        14507
Shamela0012749-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1764
Shamela0012749-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7006
Shamela0012749-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8698
Shamela0012749-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2290
Shamela0012749-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5517
Shamela0012749-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        18885
Shamela0012749-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2737
Shamela0012749-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1714
Shamela0012749-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         858
Shamela0012749-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        9721
Shamela0012749-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        33573
Shamela0012749-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1066
Shamela0012749-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3786
Shamela0012749-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3800
Shamela0012749-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        23894
Shamela0012749-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4196
Shamela0012749-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3027
Shamela0012749-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6154
Shamela0012749-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1523
Shamela0012749-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1435
Shamela0012749-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1307
Shamela0012749-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         977
Shamela0012749-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        10697
Shamela0012749-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2414
Shamela0012749-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2651
Shamela0012749-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        3687
Shamela0012749-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1415
Shamela0012749-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        78738
Shamela0012749-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9747
Shamela0012749-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8592
Shamela0012749-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1681
Shamela0012749-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2732
Shamela0012749-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3364
Shamela0012749-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1640
Shamela0012749-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4218
Shamela0012749-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4718
Shamela0012749-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3084
Shamela0012749-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6246
Shamela0012749-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        27019
Shamela0012749-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6861
Shamela0012749-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3382
Shamela0012749-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7331
Shamela0012749-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10783
Shamela0012749-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5327
Shamela0012749-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3601
Shamela0012749-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1845
Shamela0012749-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1264
Shamela0012749-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1560
Shamela0012749-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1350
Shamela0012749-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2074
Shamela0012749-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        12733
Shamela0012749-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3378
Shamela0012749-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2014
Shamela0012749-ara1_Shamela0010076-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1613
Shamela0012749-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1305
Shamela0012749-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1789
Shamela0012749-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4891
Shamela0012749-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5394
Shamela0012749-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2914
Shamela0012749-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2974
Shamela0012749-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        17576
Shamela0012749-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1105
Shamela0012749-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8381
Shamela0012749-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1182
Shamela0012749-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5686
Shamela0012749-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1575
Shamela0012749-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3242
Shamela0012749-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2492
Shamela0012749-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1509
Shamela0012749-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         926
Shamela0012749-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3898
Shamela0012749-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        34453
Shamela0012749-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1909
Shamela0012749-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1187
Shamela0012749-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2930
Shamela0012749-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2131
Shamela0012749-ara1_Shamela0010778-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2965
Shamela0012749-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        16530
Shamela0012749-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2465
Shamela0012749-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3018
Shamela0012749-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3174
Shamela0012749-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1761
Shamela0012749-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1779
Shamela0012749-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        32498
Shamela0012749-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2025
Shamela0012749-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1754
Shamela0012749-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1121
Shamela0012749-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3197
Shamela0012749-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1238
Shamela0012749-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1387
Shamela0012749-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4046
Shamela0012749-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2674
Shamela0012749-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2885
Shamela0012749-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1811
Shamela0012749-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1563
Shamela0012749-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1477
Shamela0012749-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1706
Shamela0012749-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1756
Shamela0012749-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2747
Shamela0012749-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1871
Shamela0012749-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3773
Shamela0012749-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1305
Shamela0012749-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1816
Shamela0012749-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4573
Shamela0012749-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4531
Shamela0012749-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2148
Shamela0012749-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1381
Shamela0012749-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1131
Shamela0012749-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4988
Shamela0012749-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8967
Shamela0012749-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6683
Shamela0012749-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30         862
Shamela0012749-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2248
Shamela0012749-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3713
Shamela0012749-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        5002
Shamela0012749-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        4623
Shamela0012749-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5977
Shamela0012749-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        6499
Shamela0012749-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        34102
Shamela0012749-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1161
Shamela0012749-ara1_Shamela0012698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         974
Shamela0012749-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2035
Shamela0012749-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2609
Shamela0012749-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        21804
Shamela0012749-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2648
Shamela0012749-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1202
Shamela0012749-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13930
Shamela0012749-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1819
Shamela0012749-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3709
Shamela0012749-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2717
Shamela0012749-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6185
Shamela0012749-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1667
Shamela0012749-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16704
Shamela0012749-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        4204
Shamela0012749-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        5737
Shamela0012749-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3067
Shamela0012749-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4501
Shamela0012749-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1973
Shamela0012749-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2234
Shamela0012749-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7604
Shamela0012749-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1423
Shamela0012749-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3365
Shamela0012749-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1721
Shamela0012749-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        3237
Shamela0012749-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1780
Shamela0012749-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6017
Shamela0012749-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1550
Shamela0012749-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22        1067
Shamela0012749-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        4664
Shamela0012749-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1470
Shamela0012749-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2929
Shamela0012749-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1021
Shamela0012749-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7257
Shamela0012749-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        5492
Shamela0012749-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2792
Shamela0012749-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1415
Shamela0012749-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2022
Shamela0012749-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2438
Shamela0012749-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2434
Shamela0012749-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2159
Shamela0012749-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2773
Shamela0012749-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5140
Shamela0012749-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3529
Shamela0012749-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2130
Shamela0012749-ara1_Shamela0021584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1488
Shamela0012749-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1821
Shamela0012749-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        17729
Shamela0012749-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1782
Shamela0012749-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1506
Shamela0012749-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        29761
Shamela0012749-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3466
Shamela0012749-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8911
Shamela0012749-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4651
Shamela0012749-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1707
Shamela0012749-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1325
Shamela0012749-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2193
Shamela0012749-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        37337
Shamela0012749-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1120
Shamela0012749-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2066
Shamela0012749-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2100
Shamela0012749-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4826
Shamela0012749-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3044
Shamela0012749-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        8238
Shamela0012749-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13603
Shamela0012749-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10416
Shamela0012749-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1842
Shamela0012749-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2165
Shamela0012749-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1946
Shamela0012749-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19477
Shamela0012749-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4623
Shamela0012749-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1698
Shamela0012749-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1759
Shamela0012749-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1160
Shamela0012749-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2004
Shamela0012749-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2731
Shamela0012749-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2436
Shamela0012749-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1881
Shamela0012749-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4369
Shamela0012749-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        30930
Shamela0012749-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1550
Shamela0012749-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        8232
Shamela0012749-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1446
Shamela0012749-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1825
Shamela0012749-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        2573
Shamela0012749-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1119
Shamela0012749-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1109
Shamela0012749-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5781
Shamela0012749-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        7878
Shamela0012749-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1452
Shamela0012749-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         892
Shamela0012749-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3749
Shamela0012749-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3099
Shamela0012749-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3158
Shamela0012749-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        13921
Shamela0012749-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        42504
Shamela0012749-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2635
Shamela0012749-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1630
Shamela0012749-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       106286
Shamela0012749-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        25222
Shamela0012749-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2167
Shamela0012749-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5861
Shamela0012749-ara1_Shamela0026341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4094
Shamela0012749-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2178
Shamela0012749-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1010
Shamela0012749-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2131
Shamela0012749-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3092
Shamela0012749-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        7264
Shamela0012749-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1039
Shamela0012749-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        3499
Shamela0012749-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2492
Shamela0012749-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3117
Shamela0012749-ara1_Shamela0026465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         889
Shamela0012749-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4395
Shamela0012749-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3859
Shamela0012749-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3893
Shamela0012749-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4845
Shamela0012749-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2650
Shamela0012749-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1516
Shamela0012749-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        27502
Shamela0012749-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4709
Shamela0012749-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3592
Shamela0012749-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2835
Shamela0012749-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2464
Shamela0012749-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2633
Shamela0012749-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        11356
Shamela0012749-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1466
Shamela0012749-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5144
Shamela0012749-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1187
Shamela0012749-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2012
Shamela0012749-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4542
Shamela0012749-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13041
Shamela0012749-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1218
Shamela0012749-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        19947
Shamela0012749-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3834
Shamela0012749-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2208
Shamela0012749-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2228
Shamela0012749-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1946
Shamela0012749-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1726
Shamela0012749-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5425
Shamela0012749-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        15577
Shamela0012749-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3158
Shamela0012749-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         918
Shamela0012749-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3682
Shamela0012749-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1222
Shamela0012749-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2632
Shamela0012749-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2932
Shamela0012749-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5210
Shamela0012749-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2957
Shamela0012749-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2846
Shamela0012749-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1573
Shamela0012749-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2128
Shamela0012749-ara1_Shamela0029789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2471
Shamela0012749-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2099
Shamela0012749-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1041
Shamela0012749-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1942
Shamela0012749-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1670
Shamela0012749-ara1_Shamela0029902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1642
Shamela0012749-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4255
Shamela0012749-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3041
Shamela0012749-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1403
Shamela0012749-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1717
Shamela0012749-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5380
Shamela0012749-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2299
Shamela0012749-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2437
Shamela0012749-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1465
Shamela0012749-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1132
Shamela0012749-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1692
Shamela0012749-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2424
Shamela0012749-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2817
Shamela0012749-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2148
Shamela0012749-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1193
Shamela0012749-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1310
Shamela0012749-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1151
Shamela0012749-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        10808
Shamela0012749-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2837
Shamela0012749-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3987
Shamela0012749-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2598
Shamela0012749-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        8855
Shamela0012749-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4481
Shamela0012749-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5872
Shamela0012749-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5732
Shamela0012749-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1333
Shamela0012749-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3494
Shamela0012749-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1111
Shamela0012749-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1925
Shamela0012749-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2581
Shamela0012749-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4606
Shamela0012749-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1901
Shamela0012749-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4448
Shamela0012749-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5040
Shamela0012749-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1007
Shamela0012749-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2965
Shamela0012749-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1616
Shamela0012749-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13156
Shamela0012749-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5970
Shamela0012749-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         998
Shamela0012749-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3721
Shamela0012749-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3472
Shamela0012749-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1369
Shamela0012749-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1451
Shamela0012749-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1601
Shamela0012749-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1021
Shamela0012749-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2019
Shamela0012749-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44         914
Shamela0012749-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7077
Shamela0012749-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        16211
Shamela0012749-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15167
Shamela0012749-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        22777
Shamela0012749-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         953
Shamela0012749-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2980
Shamela0012749-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2087
Shamela0012749-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        2824
Shamela0012749-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1530
Shamela0012749-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        16266
Shamela0012749-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6611
Shamela0012749-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1914
Shamela0012749-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        4323
Shamela0012749-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1976
Shamela0012749-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        6299
Shamela0012749-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2629
Shamela0012749-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        30542
Shamela0012749-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2040
Shamela0012749-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        9005
Shamela0012749-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1549
Shamela0012749-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1861
Shamela0012749-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1126
Shamela0012749-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18757
Shamela0012749-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        4246
Shamela0012749-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2952
Shamela0012749-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1185
Shamela0012749-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2101
Shamela0012749-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2367
Shamela0012749-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6929
Shamela0012749-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3809
Shamela0012749-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2298
Shamela0012749-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3651
Shamela0012749-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1041
Shamela0012749-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28         992
Shamela0012749-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2305
Shamela0012749-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1497
Shamela0012749-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2150
Shamela0012749-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8479
Shamela0012749-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3632
Shamela0012749-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2140
Shamela0012749-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        13953
Shamela0012749-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5600
Shamela0012749-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1619
Shamela0012749-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1609
Shamela0012749-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1185
Shamela0012749-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        7615
Shamela0012749-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1973
Shamela0012749-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2547
Shamela0012749-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4551
Shamela0012749-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        14961
Shamela0012749-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1971
Shamela0012749-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        2207
Shamela0012749-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4009
Shamela0012749-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        3405
Shamela0012749-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        15208
Shamela0012749-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        1836
Shamela0012749-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1325
Shamela0012749-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3738
Shamela0012749-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28         959
Shamela0012749-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        12865
Shamela0012749-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4347
Shamela0012749-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1116
Shamela0012749-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1137
Shamela0012749-ara1_Shia004027-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1911
Shamela0012749-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         990
Shamela0012749-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        6732
Shamela0012749-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1736