Index of /passim01022020/Shamela0012738-ara1/


../
Shamela0012738-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        40907
Shamela0012738-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        9049
Shamela0012738-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1143
Shamela0012738-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2772
Shamela0012738-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4946
Shamela0012738-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1442
Shamela0012738-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1766
Shamela0012738-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        21434
Shamela0012738-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2287
Shamela0012738-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1722
Shamela0012738-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1357
Shamela0012738-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1017
Shamela0012738-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1414
Shamela0012738-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        36897
Shamela0012738-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1816
Shamela0012738-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        4507
Shamela0012738-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        23728
Shamela0012738-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06         832
Shamela0012738-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1642
Shamela0012738-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        3896
Shamela0012738-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1286
Shamela0012738-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2502
Shamela0012738-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4863
Shamela0012738-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13         967
Shamela0012738-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1338
Shamela0012738-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1594
Shamela0012738-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3358
Shamela0012738-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:05        4725
Shamela0012738-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1094
Shamela0012738-ara1_JK000406-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1052
Shamela0012738-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4208
Shamela0012738-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2013
Shamela0012738-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1831
Shamela0012738-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1184
Shamela0012738-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24         928
Shamela0012738-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        32527
Shamela0012738-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2138
Shamela0012738-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3745
Shamela0012738-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1814
Shamela0012738-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1002
Shamela0012738-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1345
Shamela0012738-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        58945
Shamela0012738-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1191
Shamela0012738-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2189
Shamela0012738-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        12921
Shamela0012738-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1597
Shamela0012738-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1976
Shamela0012738-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2355
Shamela0012738-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1314
Shamela0012738-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1173
Shamela0012738-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        14463
Shamela0012738-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37        51206
Shamela0012738-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1961
Shamela0012738-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1081
Shamela0012738-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        5044
Shamela0012738-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1815
Shamela0012738-ara1_JK000988-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1141
Shamela0012738-ara1_JK000989-ara1.csv       17-Mar-2020 15:34        1914
Shamela0012738-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51         956
Shamela0012738-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3778
Shamela0012738-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1158
Shamela0012738-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        9231
Shamela0012738-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        3496
Shamela0012738-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1526
Shamela0012738-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1353
Shamela0012738-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1019
Shamela0012738-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2326
Shamela0012738-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1292
Shamela0012738-ara1_JK001199-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1633
Shamela0012738-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        5874
Shamela0012738-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        8901
Shamela0012738-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1840
Shamela0012738-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        6775
Shamela0012738-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1253
Shamela0012738-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        3358
Shamela0012738-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1811
Shamela0012738-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        37680
Shamela0012738-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        51890
Shamela0012738-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1464
Shamela0012738-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45         838
Shamela0012738-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4370
Shamela0012738-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        2644
Shamela0012738-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3950
Shamela0012738-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2045
Shamela0012738-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29         933
Shamela0012738-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1825
Shamela0012738-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        6415
Shamela0012738-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:09        3333
Shamela0012738-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57       218829
Shamela0012738-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26       408233
Shamela0012738-ara1_JK005010-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2676
Shamela0012738-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1054
Shamela0012738-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        25093
Shamela0012738-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        63501
Shamela0012738-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        11263
Shamela0012738-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3996
Shamela0012738-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1355
Shamela0012738-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1759
Shamela0012738-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2204
Shamela0012738-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1040
Shamela0012738-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        7572
Shamela0012738-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1908
Shamela0012738-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        9036
Shamela0012738-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2032
Shamela0012738-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1858
Shamela0012738-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3418
Shamela0012738-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        2430
Shamela0012738-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        4356
Shamela0012738-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1746
Shamela0012738-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1706
Shamela0012738-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1538
Shamela0012738-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1937
Shamela0012738-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1892
Shamela0012738-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1212
Shamela0012738-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        1224
Shamela0012738-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1805
Shamela0012738-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        7920
Shamela0012738-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3624
Shamela0012738-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1919
Shamela0012738-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1203
Shamela0012738-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1091
Shamela0012738-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1294
Shamela0012738-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2064
Shamela0012738-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1145
Shamela0012738-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        5961
Shamela0012738-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2079
Shamela0012738-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1713
Shamela0012738-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        3123
Shamela0012738-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1976
Shamela0012738-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1466
Shamela0012738-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3828
Shamela0012738-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1850
Shamela0012738-ara1_JK010262-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1279
Shamela0012738-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1261
Shamela0012738-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2301
Shamela0012738-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        5338
Shamela0012738-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        5603
Shamela0012738-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2380
Shamela0012738-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1404
Shamela0012738-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        1319
Shamela0012738-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52         938
Shamela0012738-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1226
Shamela0012738-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54         792
Shamela0012738-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4060
Shamela0012738-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        3455
Shamela0012738-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         908
Shamela0012738-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        3019
Shamela0012738-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1752
Shamela0012738-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5184
Shamela0012738-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        6172
Shamela0012738-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2334
Shamela0012738-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1291
Shamela0012738-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5219
Shamela0012738-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2095
Shamela0012738-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2563
Shamela0012738-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3544
Shamela0012738-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        14447
Shamela0012738-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1806
Shamela0012738-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1446
Shamela0012738-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3154
Shamela0012738-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1278
Shamela0012738-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1165
Shamela0012738-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1794
Shamela0012738-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4991
Shamela0012738-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1117
Shamela0012738-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8306
Shamela0012738-ara1_Shamela0000785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1682
Shamela0012738-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2191
Shamela0012738-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12184
Shamela0012738-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1591
Shamela0012738-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1247
Shamela0012738-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1468
Shamela0012738-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        6406
Shamela0012738-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1875
Shamela0012738-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         826
Shamela0012738-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2222
Shamela0012738-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8178
Shamela0012738-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1392
Shamela0012738-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2314
Shamela0012738-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1993
Shamela0012738-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        70727
Shamela0012738-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1522
Shamela0012738-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6626
Shamela0012738-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         918
Shamela0012738-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        7611
Shamela0012738-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        13589
Shamela0012738-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        6202
Shamela0012738-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1286
Shamela0012738-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1202
Shamela0012738-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2289
Shamela0012738-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2451
Shamela0012738-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        8866
Shamela0012738-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3841
Shamela0012738-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        30039
Shamela0012738-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1669
Shamela0012738-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2419
Shamela0012738-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        13282
Shamela0012738-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1975
Shamela0012738-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1770
Shamela0012738-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1766
Shamela0012738-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2158
Shamela0012738-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2263
Shamela0012738-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       461655
Shamela0012738-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1296
Shamela0012738-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2351
Shamela0012738-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        40793
Shamela0012738-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1863
Shamela0012738-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2919
Shamela0012738-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4160
Shamela0012738-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        7893
Shamela0012738-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         859
Shamela0012738-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        7764
Shamela0012738-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        10326
Shamela0012738-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        7386
Shamela0012738-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1786
Shamela0012738-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1147
Shamela0012738-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1128
Shamela0012738-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3321
Shamela0012738-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2576
Shamela0012738-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1281
Shamela0012738-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         983
Shamela0012738-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        4198
Shamela0012738-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4391
Shamela0012738-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1711
Shamela0012738-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7434
Shamela0012738-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2365
Shamela0012738-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1260
Shamela0012738-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1311
Shamela0012738-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6532
Shamela0012738-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4935
Shamela0012738-ara1_Shamela0006051-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5308
Shamela0012738-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       105759
Shamela0012738-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        13581
Shamela0012738-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5768
Shamela0012738-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        26370
Shamela0012738-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        16244
Shamela0012738-ara1_Shamela0006080-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         828
Shamela0012738-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1688
Shamela0012738-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1503
Shamela0012738-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1104
Shamela0012738-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2254
Shamela0012738-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3026
Shamela0012738-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1258
Shamela0012738-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4581
Shamela0012738-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5934
Shamela0012738-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1143
Shamela0012738-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1579
Shamela0012738-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1163
Shamela0012738-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4540
Shamela0012738-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1199
Shamela0012738-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        57500
Shamela0012738-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        8694
Shamela0012738-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        17422
Shamela0012738-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2159
Shamela0012738-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3768
Shamela0012738-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1619
Shamela0012738-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1560
Shamela0012738-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1366
Shamela0012738-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2437
Shamela0012738-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1621
Shamela0012738-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4135
Shamela0012738-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        38235
Shamela0012738-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5765
Shamela0012738-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        1227
Shamela0012738-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1697
Shamela0012738-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1215
Shamela0012738-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6328
Shamela0012738-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        8591
Shamela0012738-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2845
Shamela0012738-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        11616
Shamela0012738-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3140
Shamela0012738-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        15664
Shamela0012738-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         851
Shamela0012738-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2917
Shamela0012738-ara1_Shamela0008602-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1208
Shamela0012738-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4368
Shamela0012738-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        10187
Shamela0012738-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        7286
Shamela0012738-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         926
Shamela0012738-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        1145
Shamela0012738-ara1_Shamela0008827-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1591
Shamela0012738-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4160
Shamela0012738-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6181
Shamela0012738-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2579
Shamela0012738-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2241
Shamela0012738-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49         957
Shamela0012738-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6775
Shamela0012738-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2814
Shamela0012738-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1598
Shamela0012738-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:23        1372
Shamela0012738-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1842
Shamela0012738-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4046
Shamela0012738-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3828
Shamela0012738-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01         912
Shamela0012738-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2919
Shamela0012738-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4318
Shamela0012738-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2004
Shamela0012738-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         990
Shamela0012738-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6815
Shamela0012738-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1283
Shamela0012738-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1347
Shamela0012738-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02         831
Shamela0012738-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1032
Shamela0012738-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4339
Shamela0012738-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2845
Shamela0012738-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6750
Shamela0012738-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4840
Shamela0012738-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         838
Shamela0012738-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1515
Shamela0012738-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        13372
Shamela0012738-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4176
Shamela0012738-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         871
Shamela0012738-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        10882
Shamela0012738-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3070
Shamela0012738-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2625
Shamela0012738-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1170
Shamela0012738-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        6615
Shamela0012738-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        8342
Shamela0012738-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2965
Shamela0012738-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4212
Shamela0012738-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1235
Shamela0012738-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1863
Shamela0012738-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2467
Shamela0012738-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2683
Shamela0012738-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41         919
Shamela0012738-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4253
Shamela0012738-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        13494
Shamela0012738-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1023
Shamela0012738-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1589
Shamela0012738-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2932
Shamela0012738-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1867
Shamela0012738-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2283
Shamela0012738-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4430
Shamela0012738-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        23793
Shamela0012738-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5507
Shamela0012738-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6469
Shamela0012738-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        9395
Shamela0012738-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3887
Shamela0012738-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1844
Shamela0012738-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        4591
Shamela0012738-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5496
Shamela0012738-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1242
Shamela0012738-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1428
Shamela0012738-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        19888
Shamela0012738-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3797
Shamela0012738-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1107
Shamela0012738-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2051
Shamela0012738-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        3046
Shamela0012738-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1346
Shamela0012738-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1003
Shamela0012738-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3124
Shamela0012738-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1095
Shamela0012738-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1372
Shamela0012738-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1119
Shamela0012738-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1898
Shamela0012738-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2287
Shamela0012738-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2403
Shamela0012738-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1729
Shamela0012738-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10202
Shamela0012738-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1600
Shamela0012738-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1164
Shamela0012738-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1543
Shamela0012738-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5937
Shamela0012738-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1858
Shamela0012738-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1497
Shamela0012738-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1405
Shamela0012738-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3932
Shamela0012738-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1375
Shamela0012738-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4977
Shamela0012738-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1585
Shamela0012738-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4521
Shamela0012738-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1035
Shamela0012738-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2065
Shamela0012738-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        1682
Shamela0012738-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1030
Shamela0012738-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         860
Shamela0012738-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3330
Shamela0012738-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        14271
Shamela0012738-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27         955
Shamela0012738-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        1394
Shamela0012738-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1051
Shamela0012738-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5895
Shamela0012738-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2001
Shamela0012738-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1659
Shamela0012738-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4351
Shamela0012738-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1274
Shamela0012738-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1581
Shamela0012738-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        6039
Shamela0012738-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1338
Shamela0012738-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1787
Shamela0012738-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5316
Shamela0012738-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1115
Shamela0012738-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         806
Shamela0012738-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1700
Shamela0012738-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6514
Shamela0012738-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         851
Shamela0012738-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         956
Shamela0012738-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1664
Shamela0012738-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3267
Shamela0012738-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1344
Shamela0012738-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13         864
Shamela0012738-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6322
Shamela0012738-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        5580
Shamela0012738-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        11005
Shamela0012738-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        64941
Shamela0012738-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        7938
Shamela0012738-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2177
Shamela0012738-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1980
Shamela0012738-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1992
Shamela0012738-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6253
Shamela0012738-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         855
Shamela0012738-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1636
Shamela0012738-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1631
Shamela0012738-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3481
Shamela0012738-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        11961
Shamela0012738-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6124
Shamela0012738-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1115
Shamela0012738-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1751
Shamela0012738-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         956
Shamela0012738-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6917
Shamela0012738-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        28739
Shamela0012738-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        28122
Shamela0012738-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1814
Shamela0012738-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2307
Shamela0012738-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1066
Shamela0012738-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6760
Shamela0012738-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1255
Shamela0012738-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        10135
Shamela0012738-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2484
Shamela0012738-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8500
Shamela0012738-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4225
Shamela0012738-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2101
Shamela0012738-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4843
Shamela0012738-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3574
Shamela0012738-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1225
Shamela0012738-ara1_Shamela0022053-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         982
Shamela0012738-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3756
Shamela0012738-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2136
Shamela0012738-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         885
Shamela0012738-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41         925
Shamela0012738-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1850
Shamela0012738-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1767
Shamela0012738-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2962
Shamela0012738-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        7408
Shamela0012738-ara1_Shamela0022812-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2688
Shamela0012738-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        8853
Shamela0012738-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5264
Shamela0012738-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4731
Shamela0012738-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       180730
Shamela0012738-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        4311
Shamela0012738-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2364
Shamela0012738-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31         901
Shamela0012738-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7069
Shamela0012738-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        7648
Shamela0012738-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        7357
Shamela0012738-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1079
Shamela0012738-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4775
Shamela0012738-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1300
Shamela0012738-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1256
Shamela0012738-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4352
Shamela0012738-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1168
Shamela0012738-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        15699
Shamela0012738-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3188
Shamela0012738-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1780
Shamela0012738-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        32442
Shamela0012738-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         892
Shamela0012738-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2308
Shamela0012738-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13505
Shamela0012738-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        11474
Shamela0012738-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        21810
Shamela0012738-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1943
Shamela0012738-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1145
Shamela0012738-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1574
Shamela0012738-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1987
Shamela0012738-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2559
Shamela0012738-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6745
Shamela0012738-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1726
Shamela0012738-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3815
Shamela0012738-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2541
Shamela0012738-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1892
Shamela0012738-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2151
Shamela0012738-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2846
Shamela0012738-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1157
Shamela0012738-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3082
Shamela0012738-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3300
Shamela0012738-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        22436
Shamela0012738-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2990
Shamela0012738-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1445
Shamela0012738-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1847
Shamela0012738-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1142
Shamela0012738-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1423
Shamela0012738-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        8539
Shamela0012738-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        12018
Shamela0012738-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1830
Shamela0012738-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2752
Shamela0012738-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        19892
Shamela0012738-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5456
Shamela0012738-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1276
Shamela0012738-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1988
Shamela0012738-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         856
Shamela0012738-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1020
Shamela0012738-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1147
Shamela0012738-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24         816
Shamela0012738-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2292
Shamela0012738-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2218
Shamela0012738-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1841
Shamela0012738-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1782
Shamela0012738-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1387
Shamela0012738-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3002
Shamela0012738-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3411
Shamela0012738-ara1_Shamela0030531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        9063
Shamela0012738-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1631
Shamela0012738-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1386
Shamela0012738-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        7482
Shamela0012738-ara1_Shamela0036040-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1040
Shamela0012738-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        74337
Shamela0012738-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        13625
Shamela0012738-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6798
Shamela0012738-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5625
Shamela0012738-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3100
Shamela0012738-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1373
Shamela0012738-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3428
Shamela0012738-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2742
Shamela0012738-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4776
Shamela0012738-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2671
Shamela0012738-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5559
Shamela0012738-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1018
Shamela0012738-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28         859
Shamela0012738-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2590
Shamela0012738-ara1_Shamela0096277-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1335
Shamela0012738-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1306
Shamela0012738-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2776
Shamela0012738-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1096
Shamela0012738-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1210
Shamela0012738-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1850
Shamela0012738-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1372
Shamela0012738-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1032
Shamela0012738-ara1_Shia000003-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:20         860
Shamela0012738-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1413
Shamela0012738-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        5828
Shamela0012738-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2950
Shamela0012738-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1491
Shamela0012738-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2736
Shamela0012738-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28         830
Shamela0012738-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         851
Shamela0012738-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2163
Shamela0012738-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         843
Shamela0012738-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32         846
Shamela0012738-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28         866
Shamela0012738-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         857
Shamela0012738-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         840
Shamela0012738-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         838
Shamela0012738-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         841
Shamela0012738-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         865
Shamela0012738-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         861
Shamela0012738-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15         839
Shamela0012738-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1326
Shamela0012738-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1870
Shamela0012738-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4241
Shamela0012738-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4203
Shamela0012738-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47         843
Shamela0012738-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2586
Shamela0012738-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2293
Shamela0012738-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2456
Shamela0012738-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        1276
Shamela0012738-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        4428
Shamela0012738-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         846
Shamela0012738-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        3096
Shamela0012738-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         846
Shamela0012738-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2684
Shamela0012738-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3867
Shamela0012738-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        13581
Shamela0012738-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2327
Shamela0012738-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        2964
Shamela0012738-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1507
Shamela0012738-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        6240
Shamela0012738-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1832
Shamela0012738-ara1_Shia001360-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1426
Shamela0012738-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1019
Shamela0012738-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1688
Shamela0012738-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1043
Shamela0012738-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1392
Shamela0012738-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        4543
Shamela0012738-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1707
Shamela0012738-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         867
Shamela0012738-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        2895
Shamela0012738-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3124
Shamela0012738-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        5159
Shamela0012738-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4559
Shamela0012738-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        49810
Shamela0012738-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1243
Shamela0012738-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1182
Shamela0012738-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48         857
Shamela0012738-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1132
Shamela0012738-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        12332
Shamela0012738-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        3530
Shamela0012738-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1244
Shamela0012738-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1205
Shamela0012738-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4257
Shamela0012738-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4652
Shamela0012738-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        19602
Shamela0012738-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1858
Shamela0012738-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3833
Shamela0012738-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        7440
Shamela0012738-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3740
Shamela0012738-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1157
Shamela0012738-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3840
Shamela0012738-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        9643
Shamela0012738-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2826
Shamela0012738-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1759
Shamela0012738-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1657
Shamela0012738-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1447
Shamela0012738-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7351
Shamela0012738-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1139
Shamela0012738-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1027
Shamela0012738-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2841
Shamela0012738-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        3049
Shamela0012738-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        8895
Shamela0012738-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1520
Shamela0012738-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1843
Shamela0012738-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3318
Shamela0012738-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        12332
Shamela0012738-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        15894
Shamela0012738-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        8963
Shamela0012738-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        93432
Shamela0012738-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       230660
Shamela0012738-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15         854
Shamela0012738-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2227
Shamela0012738-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3785
Shamela0012738-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2056
Shamela0012738-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3607
Shamela0012738-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         986
Shamela0012738-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        8706
Shamela0012738-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3247
Shamela0012738-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        9222
Shamela0012738-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1344
Shamela0012738-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4972
Shamela0012738-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1148
Shamela0012738-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        19212
Shamela0012738-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1085
Shamela0012738-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24       111707
Shamela0012738-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        3562
Shamela0012738-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2300
Shamela0012738-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1359
Shamela0012738-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        6476
Shamela0012738-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1763
Shamela0012738-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        3102
Shamela0012738-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8437
Shamela0012738-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        7024
Shamela0012738-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1110
Shamela0012738-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        1441
Shamela0012738-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3149
Shamela0012738-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1540
Shamela0012738-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2131
Shamela0012738-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        1327
Shamela0012738-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1315
Shamela0012738-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        18656
Shamela0012738-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2228
Shamela0012738-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1168
Shamela0012738-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        1342
Shamela0012738-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        3234
Shamela0012738-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01         923
Shamela0012738-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3120
Shamela0012738-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1325
Shamela0012738-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4835
Shamela0012738-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2615
Shamela0012738-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        25248
Shamela0012738-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        13006
Shamela0012738-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1143
Shamela0012738-ara1_Shia004513-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        2557
Shamela0012738-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3243
Shamela0012738-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2545
Shamela0012738-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1053