Index of /passim01022020/Shamela0012042-ara1/


../
Shamela0012042-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3353
Shamela0012042-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1408
Shamela0012042-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        26989
Shamela0012042-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1284
Shamela0012042-ara1_JK000045-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:21        2018
Shamela0012042-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1006
Shamela0012042-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3425
Shamela0012042-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1587
Shamela0012042-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2117
Shamela0012042-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2217
Shamela0012042-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2220
Shamela0012042-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        9557
Shamela0012042-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1665
Shamela0012042-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1525
Shamela0012042-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2049
Shamela0012042-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1039
Shamela0012042-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1161
Shamela0012042-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1272
Shamela0012042-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        6535
Shamela0012042-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        27087
Shamela0012042-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        27413
Shamela0012042-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1366
Shamela0012042-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        6373
Shamela0012042-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        12043
Shamela0012042-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        4630
Shamela0012042-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2932
Shamela0012042-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2543
Shamela0012042-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1633
Shamela0012042-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2970
Shamela0012042-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2004
Shamela0012042-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1638
Shamela0012042-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        5084
Shamela0012042-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2772
Shamela0012042-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         955
Shamela0012042-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1384
Shamela0012042-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25         856
Shamela0012042-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        1240
Shamela0012042-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        14163
Shamela0012042-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        12621
Shamela0012042-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        5634
Shamela0012042-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1197
Shamela0012042-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        17766
Shamela0012042-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1678
Shamela0012042-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3479
Shamela0012042-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1946
Shamela0012042-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5150
Shamela0012042-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1499
Shamela0012042-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5051
Shamela0012042-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1339
Shamela0012042-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5997
Shamela0012042-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1445
Shamela0012042-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        2138
Shamela0012042-ara1_JK000759-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        26226
Shamela0012042-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        14042
Shamela0012042-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        29915
Shamela0012042-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        11431
Shamela0012042-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        20829
Shamela0012042-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:05        5378
Shamela0012042-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5842
Shamela0012042-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       298353
Shamela0012042-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2446
Shamela0012042-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        4095
Shamela0012042-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1617
Shamela0012042-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        4832
Shamela0012042-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2334
Shamela0012042-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        10753
Shamela0012042-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1318
Shamela0012042-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1911
Shamela0012042-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3752
Shamela0012042-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        7946
Shamela0012042-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1053
Shamela0012042-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1528
Shamela0012042-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2032
Shamela0012042-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1679
Shamela0012042-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        3114
Shamela0012042-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1468
Shamela0012042-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        1060
Shamela0012042-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2117
Shamela0012042-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1986
Shamela0012042-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2293
Shamela0012042-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        2317
Shamela0012042-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2422
Shamela0012042-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        6647
Shamela0012042-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3535
Shamela0012042-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5991
Shamela0012042-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1595
Shamela0012042-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22         965
Shamela0012042-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1740
Shamela0012042-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8089
Shamela0012042-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        1805
Shamela0012042-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3418
Shamela0012042-ara1_JK001423-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1903
Shamela0012042-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2402
Shamela0012042-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3118
Shamela0012042-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3953
Shamela0012042-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        28022
Shamela0012042-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2437
Shamela0012042-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        5927
Shamela0012042-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1086
Shamela0012042-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        12936
Shamela0012042-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        13535
Shamela0012042-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1681
Shamela0012042-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3048
Shamela0012042-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1468
Shamela0012042-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1319
Shamela0012042-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2908
Shamela0012042-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        12546
Shamela0012042-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        56400
Shamela0012042-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2148
Shamela0012042-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1211
Shamela0012042-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        6297
Shamela0012042-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1499
Shamela0012042-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1650
Shamela0012042-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1145
Shamela0012042-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         836
Shamela0012042-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        20793
Shamela0012042-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1458
Shamela0012042-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1192
Shamela0012042-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32         958
Shamela0012042-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        6553
Shamela0012042-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51         914
Shamela0012042-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        4494
Shamela0012042-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         928
Shamela0012042-ara1_JK007034-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1052
Shamela0012042-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2713
Shamela0012042-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        73425
Shamela0012042-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1450
Shamela0012042-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        12803
Shamela0012042-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1031
Shamela0012042-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2136
Shamela0012042-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4371
Shamela0012042-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        26601
Shamela0012042-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        8634
Shamela0012042-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1304
Shamela0012042-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2383
Shamela0012042-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5003
Shamela0012042-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1451
Shamela0012042-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1920
Shamela0012042-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2739
Shamela0012042-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        28096
Shamela0012042-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38         954
Shamela0012042-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1121
Shamela0012042-ara1_JK007508-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         798
Shamela0012042-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         823
Shamela0012042-ara1_JK007555-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02         793
Shamela0012042-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        2167
Shamela0012042-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4337
Shamela0012042-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1853
Shamela0012042-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        5614
Shamela0012042-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6922
Shamela0012042-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2263
Shamela0012042-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3533
Shamela0012042-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        19970
Shamela0012042-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        22977
Shamela0012042-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        14947
Shamela0012042-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52         983
Shamela0012042-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2119
Shamela0012042-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         879
Shamela0012042-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        6242
Shamela0012042-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5349
Shamela0012042-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        13683
Shamela0012042-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        11470
Shamela0012042-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       149408
Shamela0012042-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23        5088
Shamela0012042-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1129
Shamela0012042-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1074
Shamela0012042-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        6219
Shamela0012042-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3825
Shamela0012042-ara1_JK010131-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1811
Shamela0012042-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3194
Shamela0012042-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3568
Shamela0012042-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1688
Shamela0012042-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        5393
Shamela0012042-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2773
Shamela0012042-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        12233
Shamela0012042-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        15572
Shamela0012042-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6705
Shamela0012042-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1251
Shamela0012042-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1545
Shamela0012042-ara1_JK010640-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57         895
Shamela0012042-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3336
Shamela0012042-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1700
Shamela0012042-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1170
Shamela0012042-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1434
Shamela0012042-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        6644
Shamela0012042-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         816
Shamela0012042-ara1_JK011034-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2036
Shamela0012042-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1685
Shamela0012042-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        3674
Shamela0012042-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        12591
Shamela0012042-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2229
Shamela0012042-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3896
Shamela0012042-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1005
Shamela0012042-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2438
Shamela0012042-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3618
Shamela0012042-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        48287
Shamela0012042-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1670
Shamela0012042-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1097
Shamela0012042-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        28142
Shamela0012042-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1457
Shamela0012042-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        21479
Shamela0012042-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39         882
Shamela0012042-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4576
Shamela0012042-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        7603
Shamela0012042-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1246
Shamela0012042-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        6922
Shamela0012042-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         823
Shamela0012042-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3958
Shamela0012042-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2081
Shamela0012042-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14164
Shamela0012042-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2745
Shamela0012042-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2579
Shamela0012042-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3419
Shamela0012042-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1611
Shamela0012042-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3470
Shamela0012042-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2014
Shamela0012042-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2459
Shamela0012042-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3264
Shamela0012042-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        94037
Shamela0012042-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5536
Shamela0012042-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        13792
Shamela0012042-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1270
Shamela0012042-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11745
Shamela0012042-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2168
Shamela0012042-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3640
Shamela0012042-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3300
Shamela0012042-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3653
Shamela0012042-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1167
Shamela0012042-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        2230
Shamela0012042-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4346
Shamela0012042-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        4179
Shamela0012042-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1186
Shamela0012042-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1485
Shamela0012042-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5562
Shamela0012042-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         851
Shamela0012042-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9494
Shamela0012042-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2261
Shamela0012042-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7259
Shamela0012042-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2421
Shamela0012042-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1846
Shamela0012042-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1392
Shamela0012042-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3787
Shamela0012042-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6850
Shamela0012042-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2657
Shamela0012042-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        43751
Shamela0012042-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1892
Shamela0012042-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       120810
Shamela0012042-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4230
Shamela0012042-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8303
Shamela0012042-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10323
Shamela0012042-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        8087
Shamela0012042-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3182
Shamela0012042-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1546
Shamela0012042-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1797
Shamela0012042-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1526
Shamela0012042-ara1_Shamela0001536-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3878
Shamela0012042-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1621
Shamela0012042-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2931
Shamela0012042-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1952
Shamela0012042-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         961
Shamela0012042-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        28486
Shamela0012042-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5326
Shamela0012042-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        38114
Shamela0012042-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        21174
Shamela0012042-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4426
Shamela0012042-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        41733
Shamela0012042-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        31908
Shamela0012042-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        68376
Shamela0012042-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        21703
Shamela0012042-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7433
Shamela0012042-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1285
Shamela0012042-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1071
Shamela0012042-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1273
Shamela0012042-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        16547
Shamela0012042-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22         962
Shamela0012042-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3100
Shamela0012042-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1119
Shamela0012042-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         926
Shamela0012042-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2112
Shamela0012042-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        25173
Shamela0012042-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4857
Shamela0012042-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        22921
Shamela0012042-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4054
Shamela0012042-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33       134128
Shamela0012042-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1146
Shamela0012042-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1469
Shamela0012042-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        34981
Shamela0012042-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5081
Shamela0012042-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        33960
Shamela0012042-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        76294
Shamela0012042-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        34898
Shamela0012042-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1087
Shamela0012042-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4893
Shamela0012042-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         968
Shamela0012042-ara1_Shamela0005376-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1278
Shamela0012042-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         901
Shamela0012042-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1087
Shamela0012042-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1613
Shamela0012042-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4005
Shamela0012042-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1840
Shamela0012042-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2000
Shamela0012042-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1178
Shamela0012042-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        15261
Shamela0012042-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2932
Shamela0012042-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1842
Shamela0012042-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5674
Shamela0012042-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1604
Shamela0012042-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1263
Shamela0012042-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        70536
Shamela0012042-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        35754
Shamela0012042-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1227
Shamela0012042-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        16762
Shamela0012042-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1335
Shamela0012042-ara1_Shamela0005881-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        37938
Shamela0012042-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4451
Shamela0012042-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        18176
Shamela0012042-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4027
Shamela0012042-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2502
Shamela0012042-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6926
Shamela0012042-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5552
Shamela0012042-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         930
Shamela0012042-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1093
Shamela0012042-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1365
Shamela0012042-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1042
Shamela0012042-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2323
Shamela0012042-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        17997
Shamela0012042-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1111
Shamela0012042-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2186
Shamela0012042-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1136
Shamela0012042-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         860
Shamela0012042-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1226
Shamela0012042-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1748
Shamela0012042-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2572
Shamela0012042-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1089
Shamela0012042-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1973
Shamela0012042-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1251
Shamela0012042-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        12279
Shamela0012042-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        15258
Shamela0012042-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1273
Shamela0012042-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        23045
Shamela0012042-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3605
Shamela0012042-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        10131
Shamela0012042-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        17885
Shamela0012042-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2238
Shamela0012042-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1521
Shamela0012042-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1827
Shamela0012042-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        19483
Shamela0012042-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2466
Shamela0012042-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        3480
Shamela0012042-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        8744
Shamela0012042-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8114
Shamela0012042-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        24512
Shamela0012042-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5224
Shamela0012042-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5154
Shamela0012042-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4236
Shamela0012042-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3650
Shamela0012042-ara1_Shamela0007315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        11613
Shamela0012042-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        8505
Shamela0012042-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25         926
Shamela0012042-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2339
Shamela0012042-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1174
Shamela0012042-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        14043
Shamela0012042-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2397
Shamela0012042-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6014
Shamela0012042-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2291
Shamela0012042-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6289
Shamela0012042-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         947
Shamela0012042-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2214
Shamela0012042-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        20679
Shamela0012042-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        79178
Shamela0012042-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        28244
Shamela0012042-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2174
Shamela0012042-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1476
Shamela0012042-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10344
Shamela0012042-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1383
Shamela0012042-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        7955
Shamela0012042-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17        1421
Shamela0012042-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1490
Shamela0012042-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6477
Shamela0012042-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1647
Shamela0012042-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1863
Shamela0012042-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1788
Shamela0012042-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1324
Shamela0012042-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1192
Shamela0012042-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        12168
Shamela0012042-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1493
Shamela0012042-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4162
Shamela0012042-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        24901
Shamela0012042-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        44268
Shamela0012042-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        15877
Shamela0012042-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1163
Shamela0012042-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6452
Shamela0012042-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2895
Shamela0012042-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11223
Shamela0012042-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        41397
Shamela0012042-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1718
Shamela0012042-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        25726
Shamela0012042-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        5300
Shamela0012042-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        31504
Shamela0012042-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         865
Shamela0012042-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1266
Shamela0012042-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        24347
Shamela0012042-ara1_Shamela0008542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         998
Shamela0012042-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        8929
Shamela0012042-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1055
Shamela0012042-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         984
Shamela0012042-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        11179
Shamela0012042-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        10449
Shamela0012042-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10938
Shamela0012042-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4960
Shamela0012042-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3622
Shamela0012042-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8487
Shamela0012042-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1293
Shamela0012042-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9140
Shamela0012042-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        50624
Shamela0012042-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1522
Shamela0012042-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       153622
Shamela0012042-ara1_Shamela0009134-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        9103
Shamela0012042-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10469
Shamela0012042-ara1_Shamela0009228-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:28        11867
Shamela0012042-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1211
Shamela0012042-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7213
Shamela0012042-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18186
Shamela0012042-ara1_Shamela0009263-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3611
Shamela0012042-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8048
Shamela0012042-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         935
Shamela0012042-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4713
Shamela0012042-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1832
Shamela0012042-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1421
Shamela0012042-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1102
Shamela0012042-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2456
Shamela0012042-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2177
Shamela0012042-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1073
Shamela0012042-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        8798
Shamela0012042-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        32025
Shamela0012042-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3535
Shamela0012042-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1708
Shamela0012042-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5481
Shamela0012042-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17896
Shamela0012042-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1091
Shamela0012042-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1390
Shamela0012042-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4188
Shamela0012042-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        14468
Shamela0012042-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6976
Shamela0012042-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5985
Shamela0012042-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        6621
Shamela0012042-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2187
Shamela0012042-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        7071
Shamela0012042-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6710
Shamela0012042-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1184
Shamela0012042-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10823
Shamela0012042-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8717
Shamela0012042-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        11563
Shamela0012042-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5474
Shamela0012042-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        8263
Shamela0012042-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2867
Shamela0012042-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         965
Shamela0012042-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        13175
Shamela0012042-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7047
Shamela0012042-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        47991
Shamela0012042-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1505
Shamela0012042-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        30258
Shamela0012042-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2371
Shamela0012042-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2171
Shamela0012042-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        15781
Shamela0012042-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1450
Shamela0012042-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2889
Shamela0012042-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        14973
Shamela0012042-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        16327
Shamela0012042-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7738
Shamela0012042-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2270
Shamela0012042-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        17167
Shamela0012042-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        9282
Shamela0012042-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33         980
Shamela0012042-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1195
Shamela0012042-ara1_Shamela0010279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2020
Shamela0012042-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        23878
Shamela0012042-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         986
Shamela0012042-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2215
Shamela0012042-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        7895
Shamela0012042-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2189
Shamela0012042-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1341
Shamela0012042-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        21125
Shamela0012042-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        52097
Shamela0012042-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1124
Shamela0012042-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1877
Shamela0012042-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2334
Shamela0012042-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4962
Shamela0012042-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1936
Shamela0012042-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1695
Shamela0012042-ara1_Shamela0010533-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1818
Shamela0012042-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        9034
Shamela0012042-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3041
Shamela0012042-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2707
Shamela0012042-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        4012
Shamela0012042-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        21013
Shamela0012042-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1151
Shamela0012042-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        73815
Shamela0012042-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        6545
Shamela0012042-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        31894
Shamela0012042-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        14497
Shamela0012042-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        14286
Shamela0012042-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        16796
Shamela0012042-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1639
Shamela0012042-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02       256827
Shamela0012042-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        10807
Shamela0012042-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         926
Shamela0012042-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1263
Shamela0012042-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6352
Shamela0012042-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2534
Shamela0012042-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3161
Shamela0012042-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        49957
Shamela0012042-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5113
Shamela0012042-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3903
Shamela0012042-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1006
Shamela0012042-ara1_Shamela0011235-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1238
Shamela0012042-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         987
Shamela0012042-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1195
Shamela0012042-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2109
Shamela0012042-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2519
Shamela0012042-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        29142
Shamela0012042-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        25741
Shamela0012042-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        3057
Shamela0012042-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2784
Shamela0012042-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2225
Shamela0012042-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         916
Shamela0012042-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4116
Shamela0012042-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        12121
Shamela0012042-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        10311
Shamela0012042-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1317
Shamela0012042-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        5212
Shamela0012042-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        13516
Shamela0012042-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3806
Shamela0012042-ara1_Shamela0011724-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2356
Shamela0012042-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2866
Shamela0012042-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2968
Shamela0012042-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1170
Shamela0012042-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        6115
Shamela0012042-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        32650
Shamela0012042-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        19065
Shamela0012042-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        6955
Shamela0012042-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1290
Shamela0012042-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        10306
Shamela0012042-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7632
Shamela0012042-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2380
Shamela0012042-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2158
Shamela0012042-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1623
Shamela0012042-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5746
Shamela0012042-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23         956
Shamela0012042-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        5856
Shamela0012042-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1133
Shamela0012042-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        4784
Shamela0012042-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1870
Shamela0012042-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3878
Shamela0012042-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        2122
Shamela0012042-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15792
Shamela0012042-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2137
Shamela0012042-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2904
Shamela0012042-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        11584
Shamela0012042-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        4968
Shamela0012042-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        9990
Shamela0012042-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1266
Shamela0012042-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        17921
Shamela0012042-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        10918
Shamela0012042-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        17692
Shamela0012042-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        2874
Shamela0012042-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        90281
Shamela0012042-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        13679
Shamela0012042-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1537
Shamela0012042-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        6965
Shamela0012042-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3887
Shamela0012042-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1578
Shamela0012042-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1217
Shamela0012042-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:17        4833
Shamela0012042-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1126
Shamela0012042-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1141
Shamela0012042-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1131
Shamela0012042-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3561
Shamela0012042-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2982
Shamela0012042-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1967
Shamela0012042-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1528
Shamela0012042-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6578
Shamela0012042-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         988
Shamela0012042-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12033
Shamela0012042-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1565
Shamela0012042-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        13888
Shamela0012042-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2674
Shamela0012042-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2833
Shamela0012042-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7787
Shamela0012042-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13652
Shamela0012042-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5344
Shamela0012042-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6078
Shamela0012042-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2384
Shamela0012042-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1406
Shamela0012042-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2313
Shamela0012042-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1321
Shamela0012042-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6973
Shamela0012042-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8372
Shamela0012042-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        9783
Shamela0012042-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2028
Shamela0012042-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8504
Shamela0012042-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2663
Shamela0012042-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3399
Shamela0012042-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2791
Shamela0012042-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2873
Shamela0012042-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4577
Shamela0012042-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1410
Shamela0012042-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5813
Shamela0012042-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2617
Shamela0012042-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6656
Shamela0012042-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2468
Shamela0012042-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        37274
Shamela0012042-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7485
Shamela0012042-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7841
Shamela0012042-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4235
Shamela0012042-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3018
Shamela0012042-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7679
Shamela0012042-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2083
Shamela0012042-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4015
Shamela0012042-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3256
Shamela0012042-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        6499
Shamela0012042-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4031
Shamela0012042-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4890
Shamela0012042-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        11045
Shamela0012042-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        4998
Shamela0012042-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1558
Shamela0012042-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2130
Shamela0012042-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        5186
Shamela0012042-ara1_Shamela0021568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1895
Shamela0012042-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6050
Shamela0012042-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2020
Shamela0012042-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2015
Shamela0012042-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1902
Shamela0012042-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         910
Shamela0012042-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1134
Shamela0012042-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         974
Shamela0012042-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2395
Shamela0012042-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        29461
Shamela0012042-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1747
Shamela0012042-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1110
Shamela0012042-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1651
Shamela0012042-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1901
Shamela0012042-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2924
Shamela0012042-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1203
Shamela0012042-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2293
Shamela0012042-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3617
Shamela0012042-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9021
Shamela0012042-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        9234
Shamela0012042-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2081
Shamela0012042-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1267
Shamela0012042-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1207
Shamela0012042-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1710
Shamela0012042-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5693
Shamela0012042-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10852
Shamela0012042-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        47734
Shamela0012042-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2108
Shamela0012042-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6302
Shamela0012042-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2393
Shamela0012042-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1979
Shamela0012042-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2127
Shamela0012042-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7389
Shamela0012042-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3025
Shamela0012042-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2043
Shamela0012042-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        11265
Shamela0012042-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        33680
Shamela0012042-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        5202
Shamela0012042-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        6805
Shamela0012042-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        43258
Shamela0012042-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        14258
Shamela0012042-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1137
Shamela0012042-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         892
Shamela0012042-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        30759
Shamela0012042-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        4164
Shamela0012042-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        5000
Shamela0012042-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1393
Shamela0012042-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1679
Shamela0012042-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        12979
Shamela0012042-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1221
Shamela0012042-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2973
Shamela0012042-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5203
Shamela0012042-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3072
Shamela0012042-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        14968
Shamela0012042-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2727
Shamela0012042-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2772
Shamela0012042-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3332
Shamela0012042-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        20336
Shamela0012042-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4045
Shamela0012042-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2717
Shamela0012042-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        14509
Shamela0012042-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5708
Shamela0012042-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        9489
Shamela0012042-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31         851
Shamela0012042-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1631
Shamela0012042-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7546
Shamela0012042-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5999
Shamela0012042-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        8091
Shamela0012042-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        16881
Shamela0012042-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10857
Shamela0012042-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3230
Shamela0012042-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        15370
Shamela0012042-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        72256
Shamela0012042-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2565
Shamela0012042-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        17758
Shamela0012042-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3123
Shamela0012042-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6508
Shamela0012042-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        38793
Shamela0012042-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        51797
Shamela0012042-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        11884
Shamela0012042-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        26726
Shamela0012042-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        7586
Shamela0012042-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        1539
Shamela0012042-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        32400
Shamela0012042-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        5890
Shamela0012042-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4294
Shamela0012042-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        7310
Shamela0012042-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1695
Shamela0012042-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1167
Shamela0012042-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       118309
Shamela0012042-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        96311
Shamela0012042-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        3952
Shamela0012042-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3340
Shamela0012042-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1152
Shamela0012042-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        11894
Shamela0012042-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2860
Shamela0012042-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        5097
Shamela0012042-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1323
Shamela0012042-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2119
Shamela0012042-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1360
Shamela0012042-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3810
Shamela0012042-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3874
Shamela0012042-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2325
Shamela0012042-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2072
Shamela0012042-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2311
Shamela0012042-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4876
Shamela0012042-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        8516
Shamela0012042-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1217
Shamela0012042-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2566
Shamela0012042-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1657
Shamela0012042-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3250
Shamela0012042-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1754
Shamela0012042-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2510
Shamela0012042-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1511
Shamela0012042-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5472
Shamela0012042-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        6336
Shamela0012042-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1092
Shamela0012042-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1455
Shamela0012042-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2038
Shamela0012042-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1622
Shamela0012042-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04         982
Shamela0012042-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3939
Shamela0012042-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2857
Shamela0012042-ara1_Shamela0026676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1688
Shamela0012042-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1854
Shamela0012042-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1775
Shamela0012042-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3937
Shamela0012042-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1956
Shamela0012042-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2625
Shamela0012042-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6048
Shamela0012042-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        18783
Shamela0012042-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3318
Shamela0012042-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3145
Shamela0012042-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        8309
Shamela0012042-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1947
Shamela0012042-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1666
Shamela0012042-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1834
Shamela0012042-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8864
Shamela0012042-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1491
Shamela0012042-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1956
Shamela0012042-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2108
Shamela0012042-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1265
Shamela0012042-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1059
Shamela0012042-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2569
Shamela0012042-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1444
Shamela0012042-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1284
Shamela0012042-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3372
Shamela0012042-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1401
Shamela0012042-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1749
Shamela0012042-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4985
Shamela0012042-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1840
Shamela0012042-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2018
Shamela0012042-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1946
Shamela0012042-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1778
Shamela0012042-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1776
Shamela0012042-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1152
Shamela0012042-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2096
Shamela0012042-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5167
Shamela0012042-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1040
Shamela0012042-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4270
Shamela0012042-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        6667
Shamela0012042-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2676
Shamela0012042-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2193
Shamela0012042-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        28653
Shamela0012042-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1565
Shamela0012042-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         816
Shamela0012042-ara1_Shamela0036088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1470
Shamela0012042-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6938
Shamela0012042-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2072
Shamela0012042-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        42572
Shamela0012042-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9433
Shamela0012042-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1182
Shamela0012042-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2320
Shamela0012042-ara1_Shamela0036950-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40         925
Shamela0012042-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1302
Shamela0012042-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         893
Shamela0012042-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8623
Shamela0012042-ara1_Shamela0037471-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1337
Shamela0012042-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1260
Shamela0012042-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5054
Shamela0012042-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        18019
Shamela0012042-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14655
Shamela0012042-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1498
Shamela0012042-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1314
Shamela0012042-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1142
Shamela0012042-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        31351
Shamela0012042-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2247
Shamela0012042-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        30287
Shamela0012042-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1162
Shamela0012042-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1231
Shamela0012042-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5415
Shamela0012042-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1293
Shamela0012042-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        20061
Shamela0012042-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        80365
Shamela0012042-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1156
Shamela0012042-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11860
Shamela0012042-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1338
Shamela0012042-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6720
Shamela0012042-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3578
Shamela0012042-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1941
Shamela0012042-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1574
Shamela0012042-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1882
Shamela0012042-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         817
Shamela0012042-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1307
Shamela0012042-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1665
Shamela0012042-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2272
Shamela0012042-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2358
Shamela0012042-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2373
Shamela0012042-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1241
Shamela0012042-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3400
Shamela0012042-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1101
Shamela0012042-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13915
Shamela0012042-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        4191
Shamela0012042-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3940
Shamela0012042-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        11148
Shamela0012042-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        15188
Shamela0012042-ara1_Shia001114-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2603
Shamela0012042-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2518
Shamela0012042-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1323
Shamela0012042-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        1903
Shamela0012042-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1124
Shamela0012042-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        1354
Shamela0012042-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        5249
Shamela0012042-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        3803
Shamela0012042-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2788
Shamela0012042-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        5986
Shamela0012042-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2777
Shamela0012042-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2061
Shamela0012042-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2268
Shamela0012042-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3768
Shamela0012042-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6103
Shamela0012042-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3174
Shamela0012042-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        8764
Shamela0012042-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        5300
Shamela0012042-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1589
Shamela0012042-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        12786
Shamela0012042-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        4206
Shamela0012042-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3257
Shamela0012042-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6738
Shamela0012042-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1238
Shamela0012042-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:27        3696
Shamela0012042-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1230
Shamela0012042-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1260
Shamela0012042-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1234
Shamela0012042-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1319
Shamela0012042-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13         974
Shamela0012042-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        56798
Shamela0012042-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3311
Shamela0012042-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1161
Shamela0012042-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        6877
Shamela0012042-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2113
Shamela0012042-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5687
Shamela0012042-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1863
Shamela0012042-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2242
Shamela0012042-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         925
Shamela0012042-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        11873
Shamela0012042-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        24704
Shamela0012042-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2644
Shamela0012042-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        63720
Shamela0012042-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4895
Shamela0012042-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        36329
Shamela0012042-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2819
Shamela0012042-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2580
Shamela0012042-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1078
Shamela0012042-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1363
Shamela0012042-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3889
Shamela0012042-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4146
Shamela0012042-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1388
Shamela0012042-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        3635
Shamela0012042-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1139
Shamela0012042-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        8647
Shamela0012042-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1196
Shamela0012042-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12841
Shamela0012042-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3679
Shamela0012042-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6413
Shamela0012042-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04         859
Shamela0012042-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4220
Shamela0012042-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1296
Shamela0012042-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14534
Shamela0012042-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1086
Shamela0012042-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        8984
Shamela0012042-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        14512
Shamela0012042-ara1_Shia002089-ara1.csv      17-Mar-2020 17:38       153221
Shamela0012042-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1445
Shamela0012042-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3748
Shamela0012042-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2131
Shamela0012042-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        16767
Shamela0012042-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1189
Shamela0012042-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13       792434
Shamela0012042-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        5456
Shamela0012042-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        5402
Shamela0012042-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        24956
Shamela0012042-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        4347
Shamela0012042-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1057
Shamela0012042-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1087
Shamela0012042-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18699
Shamela0012042-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        16041
Shamela0012042-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        13509
Shamela0012042-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22         981
Shamela0012042-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2006
Shamela0012042-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2404
Shamela0012042-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        54146
Shamela0012042-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5065
Shamela0012042-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1232
Shamela0012042-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1185
Shamela0012042-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2014
Shamela0012042-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1355
Shamela0012042-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        12327
Shamela0012042-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1386
Shamela0012042-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2601
Shamela0012042-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1182
Shamela0012042-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4411
Shamela0012042-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1698
Shamela0012042-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1208
Shamela0012042-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        5503
Shamela0012042-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2072
Shamela0012042-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        44980
Shamela0012042-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1382
Shamela0012042-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1140
Shamela0012042-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11175
Shamela0012042-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1503
Shamela0012042-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        7648
Shamela0012042-ara1_Shia002935-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:01        3846
Shamela0012042-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        3159
Shamela0012042-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        7339
Shamela0012042-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1055
Shamela0012042-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1574
Shamela0012042-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2570
Shamela0012042-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59         948
Shamela0012042-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2030
Shamela0012042-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1545
Shamela0012042-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        2789
Shamela0012042-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8389
Shamela0012042-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        1309
Shamela0012042-ara1_Shia003349-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2845
Shamela0012042-ara1_Shia003445-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11         870
Shamela0012042-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        8687
Shamela0012042-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        8403
Shamela0012042-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2563
Shamela0012042-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        3981
Shamela0012042-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        48468
Shamela0012042-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        28249
Shamela0012042-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        15612
Shamela0012042-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20424
Shamela0012042-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4034
Shamela0012042-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2892
Shamela0012042-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1959
Shamela0012042-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1267
Shamela0012042-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        4081
Shamela0012042-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        8238
Shamela0012042-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5682
Shamela0012042-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        25820
Shamela0012042-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        58778
Shamela0012042-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3826
Shamela0012042-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1307
Shamela0012042-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2036
Shamela0012042-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        37024
Shamela0012042-ara1_Shia003900-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        7492
Shamela0012042-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        15299
Shamela0012042-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        10450
Shamela0012042-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       179888
Shamela0012042-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3072
Shamela0012042-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1008
Shamela0012042-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       264314
Shamela0012042-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1273
Shamela0012042-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        6303
Shamela0012042-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       147936
Shamela0012042-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1085
Shamela0012042-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2076
Shamela0012042-ara1_Shia004001-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        2404
Shamela0012042-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2561
Shamela0012042-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3979
Shamela0012042-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1733
Shamela0012042-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2774
Shamela0012042-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1761
Shamela0012042-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        30737
Shamela0012042-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6783
Shamela0012042-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1317
Shamela0012042-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1712
Shamela0012042-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1696
Shamela0012042-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        20042
Shamela0012042-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3586