Index of /passim01022020/Shamela0012029-ara1/


../
Shamela0012029-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        6911
Shamela0012029-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        16066
Shamela0012029-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        11961
Shamela0012029-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        8154
Shamela0012029-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1005
Shamela0012029-ara1_JK000052-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        7090
Shamela0012029-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        9675
Shamela0012029-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4176
Shamela0012029-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        9854
Shamela0012029-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2737
Shamela0012029-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        3232
Shamela0012029-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        20739
Shamela0012029-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        6084
Shamela0012029-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        8220
Shamela0012029-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1345
Shamela0012029-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3942
Shamela0012029-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        11444
Shamela0012029-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        10066
Shamela0012029-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        14376
Shamela0012029-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        17140
Shamela0012029-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2161
Shamela0012029-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        5647
Shamela0012029-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        22648
Shamela0012029-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        10983
Shamela0012029-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2787
Shamela0012029-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        17255
Shamela0012029-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        7021
Shamela0012029-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1290
Shamela0012029-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1229
Shamela0012029-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        4524
Shamela0012029-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        6555
Shamela0012029-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        57153
Shamela0012029-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1329
Shamela0012029-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1108
Shamela0012029-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        2579
Shamela0012029-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        10047
Shamela0012029-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2148
Shamela0012029-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1291
Shamela0012029-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        8637
Shamela0012029-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        4195
Shamela0012029-ara1_JK000334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00         916
Shamela0012029-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        5718
Shamela0012029-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1287
Shamela0012029-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1808
Shamela0012029-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        25697
Shamela0012029-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        5805
Shamela0012029-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1122
Shamela0012029-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        5173
Shamela0012029-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1065
Shamela0012029-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13       229744
Shamela0012029-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2335
Shamela0012029-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        13322
Shamela0012029-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1438
Shamela0012029-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1283
Shamela0012029-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1453
Shamela0012029-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        74821
Shamela0012029-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1387
Shamela0012029-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1657
Shamela0012029-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1009
Shamela0012029-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3910
Shamela0012029-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1730
Shamela0012029-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        10199
Shamela0012029-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1702
Shamela0012029-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2441
Shamela0012029-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4670
Shamela0012029-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1106
Shamela0012029-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1980
Shamela0012029-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        5834
Shamela0012029-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        36358
Shamela0012029-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11         990
Shamela0012029-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2155
Shamela0012029-ara1_JK000858-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2413
Shamela0012029-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1024
Shamela0012029-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1048
Shamela0012029-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        9975
Shamela0012029-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11         981
Shamela0012029-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3614
Shamela0012029-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        16412
Shamela0012029-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        2521
Shamela0012029-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        4539
Shamela0012029-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        5509
Shamela0012029-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3200
Shamela0012029-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1709
Shamela0012029-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1218
Shamela0012029-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         993
Shamela0012029-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1146
Shamela0012029-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        4537
Shamela0012029-ara1_JK001025-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        13107
Shamela0012029-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4005
Shamela0012029-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1822
Shamela0012029-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1217
Shamela0012029-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3866
Shamela0012029-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        8642
Shamela0012029-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2399
Shamela0012029-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1355
Shamela0012029-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58         980
Shamela0012029-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01         903
Shamela0012029-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2576
Shamela0012029-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2609
Shamela0012029-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1038
Shamela0012029-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        7607
Shamela0012029-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3385
Shamela0012029-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2697
Shamela0012029-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02         985
Shamela0012029-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        2590
Shamela0012029-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5588
Shamela0012029-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1997
Shamela0012029-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        11363
Shamela0012029-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2803
Shamela0012029-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5337
Shamela0012029-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        15487
Shamela0012029-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51         920
Shamela0012029-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        6163
Shamela0012029-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        55410
Shamela0012029-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2294
Shamela0012029-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1923
Shamela0012029-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1578
Shamela0012029-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1361
Shamela0012029-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        36142
Shamela0012029-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        10104
Shamela0012029-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1919
Shamela0012029-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5505
Shamela0012029-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        12026
Shamela0012029-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         944
Shamela0012029-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        6839
Shamela0012029-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        25061
Shamela0012029-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        2108
Shamela0012029-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        2424
Shamela0012029-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        3221
Shamela0012029-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        36960
Shamela0012029-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        3925
Shamela0012029-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4368
Shamela0012029-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2793
Shamela0012029-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        26027
Shamela0012029-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1500
Shamela0012029-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1992
Shamela0012029-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        2777
Shamela0012029-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        31793
Shamela0012029-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4860
Shamela0012029-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2328
Shamela0012029-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1321
Shamela0012029-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3672
Shamela0012029-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3690
Shamela0012029-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1037
Shamela0012029-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        7394
Shamela0012029-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        4171
Shamela0012029-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1737
Shamela0012029-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        47691
Shamela0012029-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        33227
Shamela0012029-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1364
Shamela0012029-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        3168
Shamela0012029-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1040
Shamela0012029-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1152
Shamela0012029-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        25101
Shamela0012029-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2431
Shamela0012029-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1890
Shamela0012029-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        1628
Shamela0012029-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        6219
Shamela0012029-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        32169
Shamela0012029-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        45297
Shamela0012029-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3093
Shamela0012029-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1694
Shamela0012029-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3768
Shamela0012029-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        6075
Shamela0012029-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1020
Shamela0012029-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1035
Shamela0012029-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        5024
Shamela0012029-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4272
Shamela0012029-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        8491
Shamela0012029-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2384
Shamela0012029-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1723
Shamela0012029-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1069
Shamela0012029-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3060
Shamela0012029-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2252
Shamela0012029-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2536
Shamela0012029-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        5538
Shamela0012029-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        84454
Shamela0012029-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3886
Shamela0012029-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         954
Shamela0012029-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3282
Shamela0012029-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        23169
Shamela0012029-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3353
Shamela0012029-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15348
Shamela0012029-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1242
Shamela0012029-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3077
Shamela0012029-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3635
Shamela0012029-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5117
Shamela0012029-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1179
Shamela0012029-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        11888
Shamela0012029-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3191
Shamela0012029-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2042
Shamela0012029-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        11038
Shamela0012029-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1074
Shamela0012029-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1102
Shamela0012029-ara1_Shamela0000699-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1265
Shamela0012029-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2688
Shamela0012029-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3807
Shamela0012029-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2412
Shamela0012029-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2795
Shamela0012029-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        13993
Shamela0012029-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        27901
Shamela0012029-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        15408
Shamela0012029-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        22930
Shamela0012029-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         960
Shamela0012029-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2286
Shamela0012029-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1306
Shamela0012029-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1906
Shamela0012029-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         890
Shamela0012029-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2625
Shamela0012029-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3402
Shamela0012029-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1003
Shamela0012029-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        24120
Shamela0012029-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        8843
Shamela0012029-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2536
Shamela0012029-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1506
Shamela0012029-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1560
Shamela0012029-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2675
Shamela0012029-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3227
Shamela0012029-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4945
Shamela0012029-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       100244
Shamela0012029-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2544
Shamela0012029-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3176
Shamela0012029-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4537
Shamela0012029-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        13017
Shamela0012029-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2500
Shamela0012029-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4768
Shamela0012029-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        39121
Shamela0012029-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2251
Shamela0012029-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2537
Shamela0012029-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1050
Shamela0012029-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        16073
Shamela0012029-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2570
Shamela0012029-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        21008
Shamela0012029-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2458
Shamela0012029-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        30701
Shamela0012029-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        22247
Shamela0012029-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        10820
Shamela0012029-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2048
Shamela0012029-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        7799
Shamela0012029-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        20913
Shamela0012029-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        22277
Shamela0012029-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        7592
Shamela0012029-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        13298
Shamela0012029-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1105
Shamela0012029-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2553
Shamela0012029-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        16734
Shamela0012029-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        65364
Shamela0012029-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        16151
Shamela0012029-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1220
Shamela0012029-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        9442
Shamela0012029-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1021
Shamela0012029-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        48628
Shamela0012029-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        20219
Shamela0012029-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       137661
Shamela0012029-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        24169
Shamela0012029-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1225
Shamela0012029-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3713
Shamela0012029-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1179
Shamela0012029-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5103
Shamela0012029-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2460
Shamela0012029-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2175
Shamela0012029-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        39298
Shamela0012029-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        21072
Shamela0012029-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2352
Shamela0012029-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        5133
Shamela0012029-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1307
Shamela0012029-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2105
Shamela0012029-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2676
Shamela0012029-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2135
Shamela0012029-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1305
Shamela0012029-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3797
Shamela0012029-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2674
Shamela0012029-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1171
Shamela0012029-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         806
Shamela0012029-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3339
Shamela0012029-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1058
Shamela0012029-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4901
Shamela0012029-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        22096
Shamela0012029-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1312
Shamela0012029-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        6576
Shamela0012029-ara1_Shamela0006488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8824
Shamela0012029-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1791
Shamela0012029-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4746
Shamela0012029-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1613
Shamela0012029-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        8123
Shamela0012029-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        2044
Shamela0012029-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2698
Shamela0012029-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1914
Shamela0012029-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1737
Shamela0012029-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7842
Shamela0012029-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        37994
Shamela0012029-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1218
Shamela0012029-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        6742
Shamela0012029-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3686
Shamela0012029-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5936
Shamela0012029-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4003
Shamela0012029-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        25943
Shamela0012029-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2895
Shamela0012029-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1552
Shamela0012029-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        12497
Shamela0012029-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1261
Shamela0012029-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9019
Shamela0012029-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1018
Shamela0012029-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7622
Shamela0012029-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1314
Shamela0012029-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1653
Shamela0012029-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2554
Shamela0012029-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        16915
Shamela0012029-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1538
Shamela0012029-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        67526
Shamela0012029-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        17881
Shamela0012029-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        48199
Shamela0012029-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2753
Shamela0012029-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2348
Shamela0012029-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        60922
Shamela0012029-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        2392
Shamela0012029-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2983
Shamela0012029-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        14189
Shamela0012029-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        30435
Shamela0012029-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        21338
Shamela0012029-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        9538
Shamela0012029-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        65223
Shamela0012029-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8292
Shamela0012029-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3728
Shamela0012029-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       138372
Shamela0012029-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        6753
Shamela0012029-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1511
Shamela0012029-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2011
Shamela0012029-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2013
Shamela0012029-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1148
Shamela0012029-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1289
Shamela0012029-ara1_Shamela0008596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1016
Shamela0012029-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2794
Shamela0012029-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3843
Shamela0012029-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        13587
Shamela0012029-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3713
Shamela0012029-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6233
Shamela0012029-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4807
Shamela0012029-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2586
Shamela0012029-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        13599
Shamela0012029-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1294
Shamela0012029-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       110992
Shamela0012029-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2948
Shamela0012029-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6404
Shamela0012029-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        31777
Shamela0012029-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1070
Shamela0012029-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        2434
Shamela0012029-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6218
Shamela0012029-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1407
Shamela0012029-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1546
Shamela0012029-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2278
Shamela0012029-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1530
Shamela0012029-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        10540
Shamela0012029-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4193
Shamela0012029-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        25167
Shamela0012029-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3016
Shamela0012029-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2385
Shamela0012029-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1218
Shamela0012029-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1440
Shamela0012029-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        37595
Shamela0012029-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1675
Shamela0012029-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        7624
Shamela0012029-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5302
Shamela0012029-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1977
Shamela0012029-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        7224
Shamela0012029-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5595
Shamela0012029-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        13347
Shamela0012029-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         882
Shamela0012029-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3800
Shamela0012029-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3708
Shamela0012029-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        18741
Shamela0012029-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1300
Shamela0012029-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1110
Shamela0012029-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         963
Shamela0012029-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1000
Shamela0012029-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        31544
Shamela0012029-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        5893
Shamela0012029-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2982
Shamela0012029-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2463
Shamela0012029-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        22704
Shamela0012029-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        23491
Shamela0012029-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        14508
Shamela0012029-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1376
Shamela0012029-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3268
Shamela0012029-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4292
Shamela0012029-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1897
Shamela0012029-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        9435
Shamela0012029-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6349
Shamela0012029-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1445
Shamela0012029-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         979
Shamela0012029-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18351
Shamela0012029-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         959
Shamela0012029-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2880
Shamela0012029-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1217
Shamela0012029-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7119
Shamela0012029-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4359
Shamela0012029-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        21044
Shamela0012029-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3117
Shamela0012029-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2492
Shamela0012029-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31         978
Shamela0012029-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1678
Shamela0012029-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4669
Shamela0012029-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3163
Shamela0012029-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2302
Shamela0012029-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1445
Shamela0012029-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3980
Shamela0012029-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3961
Shamela0012029-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2080
Shamela0012029-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1693
Shamela0012029-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8322
Shamela0012029-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6651
Shamela0012029-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1397
Shamela0012029-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1132
Shamela0012029-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1245
Shamela0012029-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         945
Shamela0012029-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3673
Shamela0012029-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1485
Shamela0012029-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1971
Shamela0012029-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5314
Shamela0012029-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2232
Shamela0012029-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1016
Shamela0012029-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1500
Shamela0012029-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        43348
Shamela0012029-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        25659
Shamela0012029-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        9114
Shamela0012029-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        19733
Shamela0012029-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5751
Shamela0012029-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         935
Shamela0012029-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6309
Shamela0012029-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2607
Shamela0012029-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2604
Shamela0012029-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2036
Shamela0012029-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2739
Shamela0012029-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2711
Shamela0012029-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        15294
Shamela0012029-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1079
Shamela0012029-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2375
Shamela0012029-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        38630
Shamela0012029-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4987
Shamela0012029-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        20631
Shamela0012029-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1496
Shamela0012029-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1203
Shamela0012029-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1186
Shamela0012029-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5528
Shamela0012029-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        12971
Shamela0012029-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        17589
Shamela0012029-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        8781
Shamela0012029-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1359
Shamela0012029-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        52411
Shamela0012029-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23         993
Shamela0012029-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        21235
Shamela0012029-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        9882
Shamela0012029-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1121
Shamela0012029-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2058
Shamela0012029-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1032
Shamela0012029-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        31158
Shamela0012029-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2602
Shamela0012029-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1428
Shamela0012029-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        1836
Shamela0012029-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        38219
Shamela0012029-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2240
Shamela0012029-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1098
Shamela0012029-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        13002
Shamela0012029-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3058
Shamela0012029-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        2516
Shamela0012029-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3251
Shamela0012029-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7522
Shamela0012029-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4695
Shamela0012029-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        6490
Shamela0012029-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2851
Shamela0012029-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1859
Shamela0012029-ara1_Shamela0012720-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         920
Shamela0012029-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2936
Shamela0012029-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5554
Shamela0012029-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2048
Shamela0012029-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3502
Shamela0012029-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1078
Shamela0012029-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2711
Shamela0012029-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        9930
Shamela0012029-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1409
Shamela0012029-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5952
Shamela0012029-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6692
Shamela0012029-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        13859
Shamela0012029-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2912
Shamela0012029-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        17704
Shamela0012029-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        14283
Shamela0012029-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5866
Shamela0012029-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4781
Shamela0012029-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1041
Shamela0012029-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        20268
Shamela0012029-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4020
Shamela0012029-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6455
Shamela0012029-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        51868
Shamela0012029-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3840
Shamela0012029-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1251
Shamela0012029-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:16        6189
Shamela0012029-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         918
Shamela0012029-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1054
Shamela0012029-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2142
Shamela0012029-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2962
Shamela0012029-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1380
Shamela0012029-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2347
Shamela0012029-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1635
Shamela0012029-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2657
Shamela0012029-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4942
Shamela0012029-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1416
Shamela0012029-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        13203
Shamela0012029-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5302
Shamela0012029-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2002
Shamela0012029-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3678
Shamela0012029-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        14579
Shamela0012029-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        24287
Shamela0012029-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9632
Shamela0012029-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1574
Shamela0012029-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2004
Shamela0012029-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5327
Shamela0012029-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4321
Shamela0012029-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38         823
Shamela0012029-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2753
Shamela0012029-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6187
Shamela0012029-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        14918
Shamela0012029-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1879
Shamela0012029-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3651
Shamela0012029-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        20628
Shamela0012029-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5718
Shamela0012029-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2831
Shamela0012029-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        12479
Shamela0012029-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7104
Shamela0012029-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        38080
Shamela0012029-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        8068
Shamela0012029-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1063
Shamela0012029-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4746
Shamela0012029-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1560
Shamela0012029-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        74133
Shamela0012029-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5094
Shamela0012029-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10389
Shamela0012029-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        42818
Shamela0012029-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1042
Shamela0012029-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        33210
Shamela0012029-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        61695
Shamela0012029-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1119
Shamela0012029-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7742
Shamela0012029-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7856
Shamela0012029-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        17231
Shamela0012029-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2641
Shamela0012029-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3176
Shamela0012029-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        12264
Shamela0012029-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1606
Shamela0012029-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        43895
Shamela0012029-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11         996
Shamela0012029-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3115
Shamela0012029-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19         930
Shamela0012029-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        15163
Shamela0012029-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2157
Shamela0012029-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        25170
Shamela0012029-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1267
Shamela0012029-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6188
Shamela0012029-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        17265
Shamela0012029-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2805
Shamela0012029-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4058
Shamela0012029-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        72315
Shamela0012029-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        26675
Shamela0012029-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        19728
Shamela0012029-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        47424
Shamela0012029-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        30486
Shamela0012029-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        4476
Shamela0012029-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1555
Shamela0012029-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09       162738
Shamela0012029-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        14645
Shamela0012029-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        37849
Shamela0012029-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        36790
Shamela0012029-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        48096
Shamela0012029-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        33778
Shamela0012029-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        74047
Shamela0012029-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        17632
Shamela0012029-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       186782
Shamela0012029-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        32175
Shamela0012029-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        24588
Shamela0012029-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4308
Shamela0012029-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3087
Shamela0012029-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        7544
Shamela0012029-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        3026
Shamela0012029-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        1073
Shamela0012029-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1186
Shamela0012029-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        1072
Shamela0012029-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3521
Shamela0012029-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1171
Shamela0012029-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1324
Shamela0012029-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4482
Shamela0012029-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        60435
Shamela0012029-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        51214
Shamela0012029-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5425
Shamela0012029-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1492
Shamela0012029-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2113
Shamela0012029-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6301
Shamela0012029-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2784
Shamela0012029-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4975
Shamela0012029-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5208
Shamela0012029-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2123
Shamela0012029-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2075
Shamela0012029-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1411
Shamela0012029-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2396
Shamela0012029-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52         982
Shamela0012029-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1457
Shamela0012029-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1773
Shamela0012029-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2032
Shamela0012029-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1905
Shamela0012029-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1962
Shamela0012029-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2182
Shamela0012029-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3549
Shamela0012029-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2358
Shamela0012029-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4208
Shamela0012029-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10362
Shamela0012029-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1683
Shamela0012029-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2428
Shamela0012029-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1528
Shamela0012029-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5701
Shamela0012029-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3843
Shamela0012029-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3959
Shamela0012029-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        6189
Shamela0012029-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        4191
Shamela0012029-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        32023
Shamela0012029-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        36440
Shamela0012029-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2546
Shamela0012029-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2045
Shamela0012029-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1676
Shamela0012029-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2083
Shamela0012029-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2498
Shamela0012029-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4290
Shamela0012029-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15         916
Shamela0012029-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3069
Shamela0012029-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2400
Shamela0012029-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3567
Shamela0012029-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3088
Shamela0012029-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1001
Shamela0012029-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3040
Shamela0012029-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        2206
Shamela0012029-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1487
Shamela0012029-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        2108
Shamela0012029-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1316
Shamela0012029-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1953
Shamela0012029-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         997
Shamela0012029-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1673
Shamela0012029-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        37684
Shamela0012029-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3497
Shamela0012029-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1232
Shamela0012029-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3234
Shamela0012029-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2573
Shamela0012029-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        40799
Shamela0012029-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        36246
Shamela0012029-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1228
Shamela0012029-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12        1490
Shamela0012029-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1578
Shamela0012029-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11608
Shamela0012029-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1037
Shamela0012029-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        38886
Shamela0012029-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        16770
Shamela0012029-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1478
Shamela0012029-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5643
Shamela0012029-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1319
Shamela0012029-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5992
Shamela0012029-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        17993
Shamela0012029-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        14993
Shamela0012029-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        30917
Shamela0012029-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40         949
Shamela0012029-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1146
Shamela0012029-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1028
Shamela0012029-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1892
Shamela0012029-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1505
Shamela0012029-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1030
Shamela0012029-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2460
Shamela0012029-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2216
Shamela0012029-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2049
Shamela0012029-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1968
Shamela0012029-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1000
Shamela0012029-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36         956
Shamela0012029-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3544
Shamela0012029-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        11560
Shamela0012029-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2884
Shamela0012029-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        3193
Shamela0012029-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2546
Shamela0012029-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3158
Shamela0012029-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        2280
Shamela0012029-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1807
Shamela0012029-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2231
Shamela0012029-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        2159
Shamela0012029-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        63233
Shamela0012029-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5077
Shamela0012029-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3033
Shamela0012029-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2600
Shamela0012029-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6062
Shamela0012029-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        9196
Shamela0012029-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        16905
Shamela0012029-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7137
Shamela0012029-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        20640
Shamela0012029-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9886
Shamela0012029-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1885
Shamela0012029-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        2829
Shamela0012029-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2215
Shamela0012029-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5804
Shamela0012029-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        6107
Shamela0012029-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        2589
Shamela0012029-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        10296
Shamela0012029-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        11097
Shamela0012029-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1649
Shamela0012029-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4577
Shamela0012029-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1738
Shamela0012029-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2444
Shamela0012029-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1089
Shamela0012029-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13569
Shamela0012029-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1955
Shamela0012029-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        4759
Shamela0012029-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        9670
Shamela0012029-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        13949
Shamela0012029-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        7579
Shamela0012029-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2960
Shamela0012029-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        20801
Shamela0012029-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6781
Shamela0012029-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        58378
Shamela0012029-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1039
Shamela0012029-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1246
Shamela0012029-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1259
Shamela0012029-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4559
Shamela0012029-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        19563
Shamela0012029-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        25161
Shamela0012029-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        30312
Shamela0012029-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9060
Shamela0012029-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        17275
Shamela0012029-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1835
Shamela0012029-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4089
Shamela0012029-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        57185
Shamela0012029-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1057
Shamela0012029-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2911
Shamela0012029-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2946
Shamela0012029-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2187
Shamela0012029-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        59458
Shamela0012029-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54         907
Shamela0012029-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        12652
Shamela0012029-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        3189
Shamela0012029-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2132
Shamela0012029-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        5314
Shamela0012029-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        34698
Shamela0012029-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1314
Shamela0012029-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1982
Shamela0012029-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1084
Shamela0012029-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1045
Shamela0012029-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        3942
Shamela0012029-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        10488
Shamela0012029-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         995
Shamela0012029-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        2260
Shamela0012029-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2530
Shamela0012029-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4769
Shamela0012029-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        17151
Shamela0012029-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10240
Shamela0012029-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1193
Shamela0012029-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1709
Shamela0012029-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        19658
Shamela0012029-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        2307
Shamela0012029-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2239
Shamela0012029-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07         915
Shamela0012029-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04         918
Shamela0012029-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1303
Shamela0012029-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41         896
Shamela0012029-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1018
Shamela0012029-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1868
Shamela0012029-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1142
Shamela0012029-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1147
Shamela0012029-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2211
Shamela0012029-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1178
Shamela0012029-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27         952