Index of /passim01022020/Shamela0012001-ara1/


../
Shamela0012001-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        3891
Shamela0012001-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        3773
Shamela0012001-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        1066
Shamela0012001-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        13869
Shamela0012001-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1389
Shamela0012001-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        9277
Shamela0012001-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3843
Shamela0012001-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33         821
Shamela0012001-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1587
Shamela0012001-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4005
Shamela0012001-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1185
Shamela0012001-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1064
Shamela0012001-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1573
Shamela0012001-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4195
Shamela0012001-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1891
Shamela0012001-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4077
Shamela0012001-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1090
Shamela0012001-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        53770
Shamela0012001-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1168
Shamela0012001-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5277
Shamela0012001-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3488
Shamela0012001-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        10040
Shamela0012001-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        10500
Shamela0012001-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1172
Shamela0012001-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2870
Shamela0012001-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        11747
Shamela0012001-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        64341
Shamela0012001-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2074
Shamela0012001-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        4207
Shamela0012001-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        15343
Shamela0012001-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1410
Shamela0012001-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        7043
Shamela0012001-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3064
Shamela0012001-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        11186
Shamela0012001-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3567
Shamela0012001-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5659
Shamela0012001-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4672
Shamela0012001-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1393
Shamela0012001-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2506
Shamela0012001-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        7386
Shamela0012001-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        6183
Shamela0012001-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        6788
Shamela0012001-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        4125
Shamela0012001-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1989
Shamela0012001-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3425
Shamela0012001-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        2186
Shamela0012001-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5906
Shamela0012001-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:05        59494
Shamela0012001-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5159
Shamela0012001-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        11234
Shamela0012001-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4709
Shamela0012001-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1667
Shamela0012001-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1410
Shamela0012001-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        7991
Shamela0012001-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        53270
Shamela0012001-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        4236
Shamela0012001-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        2196
Shamela0012001-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        6967
Shamela0012001-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        2601
Shamela0012001-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1662
Shamela0012001-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        4950
Shamela0012001-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1473
Shamela0012001-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1658
Shamela0012001-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3184
Shamela0012001-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1663
Shamela0012001-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2377
Shamela0012001-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1295
Shamela0012001-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1537
Shamela0012001-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1739
Shamela0012001-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1246
Shamela0012001-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        9132
Shamela0012001-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        3281
Shamela0012001-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1076
Shamela0012001-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2285
Shamela0012001-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        15957
Shamela0012001-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        19894
Shamela0012001-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        6782
Shamela0012001-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3466
Shamela0012001-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1387
Shamela0012001-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5737
Shamela0012001-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        50727
Shamela0012001-ara1_JK000959-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3097
Shamela0012001-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43         962
Shamela0012001-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1405
Shamela0012001-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        13918
Shamela0012001-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1665
Shamela0012001-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2727
Shamela0012001-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57         889
Shamela0012001-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        14877
Shamela0012001-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3109
Shamela0012001-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3056
Shamela0012001-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2370
Shamela0012001-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5978
Shamela0012001-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1895
Shamela0012001-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1396
Shamela0012001-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        19748
Shamela0012001-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4521
Shamela0012001-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6921
Shamela0012001-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        32686
Shamela0012001-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2425
Shamela0012001-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1663
Shamela0012001-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1259
Shamela0012001-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2304
Shamela0012001-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6875
Shamela0012001-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5281
Shamela0012001-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        6300
Shamela0012001-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3983
Shamela0012001-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2975
Shamela0012001-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        4875
Shamela0012001-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        3175
Shamela0012001-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2592
Shamela0012001-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4227
Shamela0012001-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2405
Shamela0012001-ara1_JK001464-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2656
Shamela0012001-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1268
Shamela0012001-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        19843
Shamela0012001-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        8475
Shamela0012001-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1631
Shamela0012001-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3794
Shamela0012001-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1316
Shamela0012001-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1141
Shamela0012001-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1145
Shamela0012001-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        6044
Shamela0012001-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6651
Shamela0012001-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2016
Shamela0012001-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        9091
Shamela0012001-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33       298715
Shamela0012001-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        12856
Shamela0012001-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1699
Shamela0012001-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        3631
Shamela0012001-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        28649
Shamela0012001-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4706
Shamela0012001-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        30162
Shamela0012001-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        8824
Shamela0012001-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1464
Shamela0012001-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        4855
Shamela0012001-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2812
Shamela0012001-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        7240
Shamela0012001-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37         872
Shamela0012001-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4434
Shamela0012001-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5638
Shamela0012001-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        24393
Shamela0012001-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        2990
Shamela0012001-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1486
Shamela0012001-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        5554
Shamela0012001-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        67838
Shamela0012001-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33         941
Shamela0012001-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        17990
Shamela0012001-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       239647
Shamela0012001-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        8294
Shamela0012001-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        18816
Shamela0012001-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        3723
Shamela0012001-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4404
Shamela0012001-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        2685
Shamela0012001-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3194
Shamela0012001-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        8081
Shamela0012001-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        13826
Shamela0012001-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1309
Shamela0012001-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1061
Shamela0012001-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2837
Shamela0012001-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        67510
Shamela0012001-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        13666
Shamela0012001-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        12022
Shamela0012001-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1768
Shamela0012001-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2173
Shamela0012001-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        1240
Shamela0012001-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        4922
Shamela0012001-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        12051
Shamela0012001-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         894
Shamela0012001-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2217
Shamela0012001-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2183
Shamela0012001-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        4681
Shamela0012001-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        15485
Shamela0012001-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6669
Shamela0012001-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1349
Shamela0012001-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1670
Shamela0012001-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        4160
Shamela0012001-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2195
Shamela0012001-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1118
Shamela0012001-ara1_JK010892-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1529
Shamela0012001-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1038
Shamela0012001-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1880
Shamela0012001-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5290
Shamela0012001-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2568
Shamela0012001-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1156
Shamela0012001-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1987
Shamela0012001-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2211
Shamela0012001-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        6280
Shamela0012001-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:16        10565
Shamela0012001-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       114979
Shamela0012001-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        51648
Shamela0012001-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8232
Shamela0012001-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16435
Shamela0012001-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5907
Shamela0012001-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2918
Shamela0012001-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7449
Shamela0012001-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1498
Shamela0012001-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        9205
Shamela0012001-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         958
Shamela0012001-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5194
Shamela0012001-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1443
Shamela0012001-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2858
Shamela0012001-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        17613
Shamela0012001-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2366
Shamela0012001-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2753
Shamela0012001-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1791
Shamela0012001-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2135
Shamela0012001-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5904
Shamela0012001-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1693
Shamela0012001-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1210
Shamela0012001-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         823
Shamela0012001-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2648
Shamela0012001-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        22571
Shamela0012001-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4712
Shamela0012001-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        71253
Shamela0012001-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1023
Shamela0012001-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5747
Shamela0012001-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1199
Shamela0012001-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4559
Shamela0012001-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1824
Shamela0012001-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2227
Shamela0012001-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1029
Shamela0012001-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6851
Shamela0012001-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4631
Shamela0012001-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        6788
Shamela0012001-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1978
Shamela0012001-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10047
Shamela0012001-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2677
Shamela0012001-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2820
Shamela0012001-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2539
Shamela0012001-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        62295
Shamela0012001-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        28076
Shamela0012001-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10926
Shamela0012001-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3600
Shamela0012001-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1085
Shamela0012001-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6532
Shamela0012001-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        82731
Shamela0012001-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        9747
Shamela0012001-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1524
Shamela0012001-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1963
Shamela0012001-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1082
Shamela0012001-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3744
Shamela0012001-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1181
Shamela0012001-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:28        2485
Shamela0012001-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2009
Shamela0012001-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        36057
Shamela0012001-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        63647
Shamela0012001-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3128
Shamela0012001-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         960
Shamela0012001-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        17737
Shamela0012001-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        46982
Shamela0012001-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        28723
Shamela0012001-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        24626
Shamela0012001-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        50800
Shamela0012001-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3808
Shamela0012001-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7642
Shamela0012001-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        18722
Shamela0012001-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8553
Shamela0012001-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1180
Shamela0012001-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       241089
Shamela0012001-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2891
Shamela0012001-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10739
Shamela0012001-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3058
Shamela0012001-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1390
Shamela0012001-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       177343
Shamela0012001-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        35019
Shamela0012001-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1426
Shamela0012001-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5389
Shamela0012001-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1913
Shamela0012001-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1068
Shamela0012001-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3626
Shamela0012001-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        15106
Shamela0012001-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1900
Shamela0012001-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1478
Shamela0012001-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2562
Shamela0012001-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        93626
Shamela0012001-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        59387
Shamela0012001-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       165691
Shamela0012001-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8083
Shamela0012001-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1140
Shamela0012001-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1275
Shamela0012001-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1147
Shamela0012001-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5080
Shamela0012001-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3894
Shamela0012001-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1658
Shamela0012001-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        67525
Shamela0012001-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        19865
Shamela0012001-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1847
Shamela0012001-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2655
Shamela0012001-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11235
Shamela0012001-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        22563
Shamela0012001-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3083
Shamela0012001-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1366
Shamela0012001-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1105
Shamela0012001-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1613
Shamela0012001-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         961
Shamela0012001-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3672
Shamela0012001-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1918
Shamela0012001-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1932
Shamela0012001-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2193
Shamela0012001-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1356
Shamela0012001-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6005
Shamela0012001-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1233
Shamela0012001-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6924
Shamela0012001-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3110
Shamela0012001-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        7179
Shamela0012001-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5608
Shamela0012001-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3974
Shamela0012001-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        48023
Shamela0012001-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1186
Shamela0012001-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6246
Shamela0012001-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        4850
Shamela0012001-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2683
Shamela0012001-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36         835
Shamela0012001-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9822
Shamela0012001-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1327
Shamela0012001-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6255
Shamela0012001-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3823
Shamela0012001-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4007
Shamela0012001-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2630
Shamela0012001-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        47176
Shamela0012001-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3450
Shamela0012001-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         981
Shamela0012001-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2349
Shamela0012001-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3813
Shamela0012001-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3121
Shamela0012001-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6494
Shamela0012001-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4052
Shamela0012001-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6769
Shamela0012001-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2568
Shamela0012001-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2592
Shamela0012001-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5757
Shamela0012001-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1181
Shamela0012001-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2071
Shamela0012001-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        57377
Shamela0012001-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7917
Shamela0012001-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2444
Shamela0012001-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4479
Shamela0012001-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1459
Shamela0012001-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5906
Shamela0012001-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        16361
Shamela0012001-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        14707
Shamela0012001-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        37993
Shamela0012001-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        60696
Shamela0012001-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       102192
Shamela0012001-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3253
Shamela0012001-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7875
Shamela0012001-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        2985
Shamela0012001-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3483
Shamela0012001-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1183
Shamela0012001-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1256
Shamela0012001-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        5929
Shamela0012001-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        14270
Shamela0012001-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        88865
Shamela0012001-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        50056
Shamela0012001-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1278
Shamela0012001-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5288
Shamela0012001-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       128691
Shamela0012001-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3283
Shamela0012001-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2963
Shamela0012001-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        79630
Shamela0012001-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        55879
Shamela0012001-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3894
Shamela0012001-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        2082
Shamela0012001-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18015
Shamela0012001-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1799
Shamela0012001-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4977
Shamela0012001-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        11513
Shamela0012001-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14619
Shamela0012001-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1920
Shamela0012001-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4770
Shamela0012001-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3978
Shamela0012001-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        19779
Shamela0012001-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3943
Shamela0012001-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7679
Shamela0012001-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1843
Shamela0012001-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5096
Shamela0012001-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3355
Shamela0012001-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4564
Shamela0012001-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2982
Shamela0012001-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1627
Shamela0012001-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14445
Shamela0012001-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        10290
Shamela0012001-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5434
Shamela0012001-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        33458
Shamela0012001-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        31074
Shamela0012001-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2700
Shamela0012001-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3447
Shamela0012001-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2311
Shamela0012001-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2302
Shamela0012001-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2966
Shamela0012001-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7611
Shamela0012001-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1987
Shamela0012001-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1751
Shamela0012001-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1317
Shamela0012001-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18820
Shamela0012001-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1921
Shamela0012001-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2285
Shamela0012001-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1899
Shamela0012001-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2251
Shamela0012001-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        4157
Shamela0012001-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        12389
Shamela0012001-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5295
Shamela0012001-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        3635
Shamela0012001-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9575
Shamela0012001-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         927
Shamela0012001-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3705
Shamela0012001-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        17199
Shamela0012001-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2713
Shamela0012001-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1993
Shamela0012001-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3519
Shamela0012001-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3913
Shamela0012001-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2708
Shamela0012001-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1242
Shamela0012001-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2245
Shamela0012001-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11732
Shamela0012001-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10226
Shamela0012001-ara1_Shamela0010049-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2833
Shamela0012001-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2676
Shamela0012001-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        20086
Shamela0012001-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        9505
Shamela0012001-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1064
Shamela0012001-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2248
Shamela0012001-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13495
Shamela0012001-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        19030
Shamela0012001-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1402
Shamela0012001-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14851
Shamela0012001-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1944
Shamela0012001-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13439
Shamela0012001-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        63354
Shamela0012001-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1066
Shamela0012001-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1277
Shamela0012001-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3100
Shamela0012001-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13944
Shamela0012001-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:05        1081
Shamela0012001-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2603
Shamela0012001-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2642
Shamela0012001-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        54945
Shamela0012001-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18         902
Shamela0012001-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        37813
Shamela0012001-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3312
Shamela0012001-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3214
Shamela0012001-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1423
Shamela0012001-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2334
Shamela0012001-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        2501
Shamela0012001-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8273
Shamela0012001-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2783
Shamela0012001-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2564
Shamela0012001-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2800
Shamela0012001-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1099
Shamela0012001-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        7812
Shamela0012001-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1796
Shamela0012001-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        14174
Shamela0012001-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        11351
Shamela0012001-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1836
Shamela0012001-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        7682
Shamela0012001-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9459
Shamela0012001-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2832
Shamela0012001-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         843
Shamela0012001-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6901
Shamela0012001-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1970
Shamela0012001-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         821
Shamela0012001-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1339
Shamela0012001-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2603
Shamela0012001-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4192
Shamela0012001-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4958
Shamela0012001-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1944
Shamela0012001-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2644
Shamela0012001-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1187
Shamela0012001-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3194
Shamela0012001-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3596
Shamela0012001-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         970
Shamela0012001-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1238
Shamela0012001-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        9403
Shamela0012001-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       264528
Shamela0012001-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        16844
Shamela0012001-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        28802
Shamela0012001-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1281
Shamela0012001-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        27226
Shamela0012001-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1376
Shamela0012001-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11         955
Shamela0012001-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3515
Shamela0012001-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         887
Shamela0012001-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1109
Shamela0012001-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1119
Shamela0012001-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3416
Shamela0012001-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        13609
Shamela0012001-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9759
Shamela0012001-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1685
Shamela0012001-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8172
Shamela0012001-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        10415
Shamela0012001-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2228
Shamela0012001-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        29031
Shamela0012001-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        12385
Shamela0012001-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1257
Shamela0012001-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3331
Shamela0012001-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1895
Shamela0012001-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1171
Shamela0012001-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12014
Shamela0012001-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2576
Shamela0012001-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1967
Shamela0012001-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2842
Shamela0012001-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15091
Shamela0012001-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        20900
Shamela0012001-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8774
Shamela0012001-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2603
Shamela0012001-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4519
Shamela0012001-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        27567
Shamela0012001-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         950
Shamela0012001-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2158
Shamela0012001-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1229
Shamela0012001-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3050
Shamela0012001-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        8910
Shamela0012001-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5065
Shamela0012001-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         933
Shamela0012001-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       253692
Shamela0012001-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8939
Shamela0012001-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        4749
Shamela0012001-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        11352
Shamela0012001-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6605
Shamela0012001-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5086
Shamela0012001-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1088
Shamela0012001-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1089
Shamela0012001-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7496
Shamela0012001-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1332
Shamela0012001-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4742
Shamela0012001-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1516
Shamela0012001-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1041
Shamela0012001-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1691
Shamela0012001-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2269
Shamela0012001-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4467
Shamela0012001-ara1_Shamela0012882-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1014
Shamela0012001-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        20752
Shamela0012001-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3057
Shamela0012001-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1068
Shamela0012001-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7077
Shamela0012001-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6953
Shamela0012001-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5281
Shamela0012001-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1836
Shamela0012001-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3238
Shamela0012001-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4209
Shamela0012001-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2442
Shamela0012001-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         939
Shamela0012001-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5143
Shamela0012001-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5959
Shamela0012001-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        8805
Shamela0012001-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4860
Shamela0012001-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3600
Shamela0012001-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6585
Shamela0012001-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3203
Shamela0012001-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2755
Shamela0012001-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2001
Shamela0012001-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5434
Shamela0012001-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1466
Shamela0012001-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2003
Shamela0012001-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3332
Shamela0012001-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4999
Shamela0012001-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        6266
Shamela0012001-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3760
Shamela0012001-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2714
Shamela0012001-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2023
Shamela0012001-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2211
Shamela0012001-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1121
Shamela0012001-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2428
Shamela0012001-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2348
Shamela0012001-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1237
Shamela0012001-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1284
Shamela0012001-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1901
Shamela0012001-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4898
Shamela0012001-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3928
Shamela0012001-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4122
Shamela0012001-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         905
Shamela0012001-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        21311
Shamela0012001-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       177404
Shamela0012001-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3196
Shamela0012001-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3741
Shamela0012001-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6763
Shamela0012001-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10070
Shamela0012001-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        23371
Shamela0012001-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2275
Shamela0012001-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1521
Shamela0012001-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3050
Shamela0012001-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2394
Shamela0012001-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12508
Shamela0012001-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3209
Shamela0012001-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        19722
Shamela0012001-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2973
Shamela0012001-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        21270
Shamela0012001-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2073
Shamela0012001-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2085
Shamela0012001-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3882
Shamela0012001-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        8701
Shamela0012001-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        45543
Shamela0012001-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16124
Shamela0012001-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        4392
Shamela0012001-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6474
Shamela0012001-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3362
Shamela0012001-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1404
Shamela0012001-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        42728
Shamela0012001-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10201
Shamela0012001-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1541
Shamela0012001-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        83598
Shamela0012001-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         933
Shamela0012001-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2340
Shamela0012001-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1673
Shamela0012001-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8031
Shamela0012001-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        11243
Shamela0012001-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12712
Shamela0012001-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        86326
Shamela0012001-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3867
Shamela0012001-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        8492
Shamela0012001-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        45802
Shamela0012001-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        20866
Shamela0012001-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5139
Shamela0012001-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3009
Shamela0012001-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1090
Shamela0012001-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        12927
Shamela0012001-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1147
Shamela0012001-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        16381
Shamela0012001-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        6349
Shamela0012001-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         801
Shamela0012001-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1211
Shamela0012001-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3698
Shamela0012001-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1419
Shamela0012001-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6083
Shamela0012001-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6055
Shamela0012001-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        9420
Shamela0012001-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        33962
Shamela0012001-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13833
Shamela0012001-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1580
Shamela0012001-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1792
Shamela0012001-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2405
Shamela0012001-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1620
Shamela0012001-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        6360
Shamela0012001-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2686
Shamela0012001-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1124
Shamela0012001-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1329
Shamela0012001-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2739
Shamela0012001-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        59401
Shamela0012001-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1023
Shamela0012001-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2012
Shamela0012001-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11060
Shamela0012001-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        10088
Shamela0012001-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4548
Shamela0012001-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        17802
Shamela0012001-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        23029
Shamela0012001-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        10790
Shamela0012001-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        39111
Shamela0012001-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4013
Shamela0012001-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       227469
Shamela0012001-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1021
Shamela0012001-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        64660
Shamela0012001-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5877
Shamela0012001-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        28474
Shamela0012001-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8073
Shamela0012001-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2587
Shamela0012001-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        4363
Shamela0012001-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        12650
Shamela0012001-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3869
Shamela0012001-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        12075
Shamela0012001-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        3992
Shamela0012001-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5497
Shamela0012001-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14053
Shamela0012001-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        63981
Shamela0012001-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       151568
Shamela0012001-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3457
Shamela0012001-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1406
Shamela0012001-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         957
Shamela0012001-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1673
Shamela0012001-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2087
Shamela0012001-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1290
Shamela0012001-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1357
Shamela0012001-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3254
Shamela0012001-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3773
Shamela0012001-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14057
Shamela0012001-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46         951
Shamela0012001-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1138
Shamela0012001-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1706
Shamela0012001-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1374
Shamela0012001-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1082
Shamela0012001-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1704
Shamela0012001-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1723
Shamela0012001-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4231
Shamela0012001-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1651
Shamela0012001-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1359
Shamela0012001-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         871
Shamela0012001-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1204
Shamela0012001-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10163
Shamela0012001-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        9830
Shamela0012001-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1180
Shamela0012001-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         960
Shamela0012001-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2675
Shamela0012001-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2897
Shamela0012001-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        9020
Shamela0012001-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9004
Shamela0012001-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5175
Shamela0012001-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3807
Shamela0012001-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1151
Shamela0012001-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1266
Shamela0012001-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1953
Shamela0012001-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1558
Shamela0012001-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1814
Shamela0012001-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1202
Shamela0012001-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1350
Shamela0012001-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1708
Shamela0012001-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5820
Shamela0012001-ara1_Shamela0030718-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3447
Shamela0012001-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1060
Shamela0012001-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1222
Shamela0012001-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         833
Shamela0012001-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3879
Shamela0012001-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2399
Shamela0012001-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        7909
Shamela0012001-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2915
Shamela0012001-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1455
Shamela0012001-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2061
Shamela0012001-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        87053
Shamela0012001-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        44077
Shamela0012001-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1607
Shamela0012001-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6031
Shamela0012001-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        30697
Shamela0012001-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        44020
Shamela0012001-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7766
Shamela0012001-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2655
Shamela0012001-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        26490
Shamela0012001-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3095
Shamela0012001-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2614
Shamela0012001-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1322
Shamela0012001-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1941
Shamela0012001-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2707
Shamela0012001-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        7220
Shamela0012001-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        17996
Shamela0012001-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        2089
Shamela0012001-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1181
Shamela0012001-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         984
Shamela0012001-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        21507
Shamela0012001-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2812
Shamela0012001-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         866
Shamela0012001-ara1_Shamela0096848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2651
Shamela0012001-ara1_Shamela0096849-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2650
Shamela0012001-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2715
Shamela0012001-ara1_Shamela0096852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2651
Shamela0012001-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2649
Shamela0012001-ara1_Shamela0096854-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2650
Shamela0012001-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1185
Shamela0012001-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5296
Shamela0012001-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1742
Shamela0012001-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3198
Shamela0012001-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        38685
Shamela0012001-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2311
Shamela0012001-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        3663
Shamela0012001-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1242
Shamela0012001-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1275
Shamela0012001-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1907
Shamela0012001-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1177
Shamela0012001-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1011
Shamela0012001-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1505
Shamela0012001-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1002
Shamela0012001-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1047
Shamela0012001-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3256
Shamela0012001-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1139
Shamela0012001-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1347
Shamela0012001-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5309
Shamela0012001-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        28852
Shamela0012001-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3530
Shamela0012001-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         866
Shamela0012001-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2084
Shamela0012001-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        6836
Shamela0012001-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1673
Shamela0012001-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:16        1408
Shamela0012001-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        1392
Shamela0012001-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3840
Shamela0012001-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2772
Shamela0012001-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2525
Shamela0012001-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2488
Shamela0012001-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2170
Shamela0012001-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        10108
Shamela0012001-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2006
Shamela0012001-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1114
Shamela0012001-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        4393
Shamela0012001-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2776
Shamela0012001-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        5966
Shamela0012001-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2030
Shamela0012001-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1427
Shamela0012001-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        55206
Shamela0012001-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1396
Shamela0012001-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1008
Shamela0012001-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1081
Shamela0012001-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6873
Shamela0012001-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1130
Shamela0012001-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        14067
Shamela0012001-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6850
Shamela0012001-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        40242
Shamela0012001-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        27849
Shamela0012001-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        28162
Shamela0012001-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        16956
Shamela0012001-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1714
Shamela0012001-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1497
Shamela0012001-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2927
Shamela0012001-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1380
Shamela0012001-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1598
Shamela0012001-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        7849
Shamela0012001-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2625
Shamela0012001-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1086
Shamela0012001-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        9695
Shamela0012001-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        4327
Shamela0012001-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5017
Shamela0012001-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1927
Shamela0012001-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7578
Shamela0012001-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        8398
Shamela0012001-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3246
Shamela0012001-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2685
Shamela0012001-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2461
Shamela0012001-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05         890
Shamela0012001-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         926
Shamela0012001-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6438
Shamela0012001-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1741
Shamela0012001-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2977
Shamela0012001-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         973
Shamela0012001-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        3689
Shamela0012001-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         978
Shamela0012001-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2725
Shamela0012001-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        65691
Shamela0012001-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1697
Shamela0012001-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4905
Shamela0012001-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7917
Shamela0012001-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1222
Shamela0012001-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15133
Shamela0012001-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        15089
Shamela0012001-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        8485
Shamela0012001-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        84007
Shamela0012001-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        6841
Shamela0012001-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1985
Shamela0012001-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2205
Shamela0012001-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1020
Shamela0012001-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2374
Shamela0012001-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        17075
Shamela0012001-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3615
Shamela0012001-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14188
Shamela0012001-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2759
Shamela0012001-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         821
Shamela0012001-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        68529
Shamela0012001-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1752
Shamela0012001-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        7455
Shamela0012001-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        32522
Shamela0012001-ara1_Shia002766Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1559
Shamela0012001-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        2561
Shamela0012001-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21         954
Shamela0012001-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1211
Shamela0012001-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2287
Shamela0012001-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2171
Shamela0012001-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        30037
Shamela0012001-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11        5622
Shamela0012001-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7754
Shamela0012001-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3511
Shamela0012001-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2607
Shamela0012001-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2419
Shamela0012001-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9376
Shamela0012001-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2088
Shamela0012001-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2440
Shamela0012001-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        35791
Shamela0012001-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1234
Shamela0012001-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2608
Shamela0012001-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2106
Shamela0012001-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5855
Shamela0012001-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5753
Shamela0012001-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3197
Shamela0012001-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3833
Shamela0012001-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        6524
Shamela0012001-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1893
Shamela0012001-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1042
Shamela0012001-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5038
Shamela0012001-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        5996
Shamela0012001-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58         822
Shamela0012001-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1381
Shamela0012001-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        52351
Shamela0012001-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1096
Shamela0012001-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1165
Shamela0012001-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        13488
Shamela0012001-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        12698
Shamela0012001-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3213
Shamela0012001-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1311
Shamela0012001-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3723