Index of /passim01022020/Shamela0011816-ara1/


../
Shamela0011816-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        23683
Shamela0011816-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        2825
Shamela0011816-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        4523
Shamela0011816-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        1687
Shamela0011816-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1285
Shamela0011816-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        74724
Shamela0011816-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        5367
Shamela0011816-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        14347
Shamela0011816-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        1745
Shamela0011816-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4668
Shamela0011816-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4912
Shamela0011816-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3773
Shamela0011816-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        9839
Shamela0011816-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        5459
Shamela0011816-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1466
Shamela0011816-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2424
Shamela0011816-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1468
Shamela0011816-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        86600
Shamela0011816-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        4945
Shamela0011816-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        10997
Shamela0011816-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1118
Shamela0011816-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7473
Shamela0011816-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        27718
Shamela0011816-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1519
Shamela0011816-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3702
Shamela0011816-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3503
Shamela0011816-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        5427
Shamela0011816-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        13592
Shamela0011816-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1856
Shamela0011816-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        8244
Shamela0011816-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       202545
Shamela0011816-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1119
Shamela0011816-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       238197
Shamela0011816-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2658
Shamela0011816-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        16948
Shamela0011816-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        4671
Shamela0011816-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        47775
Shamela0011816-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3796
Shamela0011816-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1444
Shamela0011816-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        89777
Shamela0011816-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        41920
Shamela0011816-ara1_JK000233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        1276
Shamela0011816-ara1_JK000260-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1207
Shamela0011816-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1645
Shamela0011816-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        41349
Shamela0011816-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        31462
Shamela0011816-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02         942
Shamela0011816-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39       190090
Shamela0011816-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        46867
Shamela0011816-ara1_JK000300-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1879
Shamela0011816-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        11613
Shamela0011816-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1194
Shamela0011816-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        23637
Shamela0011816-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        4046
Shamela0011816-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1128
Shamela0011816-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1444
Shamela0011816-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        4620
Shamela0011816-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2004
Shamela0011816-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        7057
Shamela0011816-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        3145
Shamela0011816-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        6384
Shamela0011816-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1251
Shamela0011816-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        81109
Shamela0011816-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1999
Shamela0011816-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        45665
Shamela0011816-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        49954
Shamela0011816-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1433
Shamela0011816-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1350
Shamela0011816-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        3062
Shamela0011816-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        75425
Shamela0011816-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        4128
Shamela0011816-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        58987
Shamela0011816-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        38341
Shamela0011816-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        7805
Shamela0011816-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        40704
Shamela0011816-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1937
Shamela0011816-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1082
Shamela0011816-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2114
Shamela0011816-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1998
Shamela0011816-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1165
Shamela0011816-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3125
Shamela0011816-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        4005
Shamela0011816-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1931
Shamela0011816-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        3766
Shamela0011816-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        9538
Shamela0011816-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        6355
Shamela0011816-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        3009
Shamela0011816-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2265
Shamela0011816-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1039
Shamela0011816-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        21884
Shamela0011816-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07         865
Shamela0011816-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3204
Shamela0011816-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        45920
Shamela0011816-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1949
Shamela0011816-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        4396
Shamela0011816-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        7097
Shamela0011816-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        21584
Shamela0011816-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        20785
Shamela0011816-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        26125
Shamela0011816-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        5025
Shamela0011816-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        7138
Shamela0011816-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        3338
Shamela0011816-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1740
Shamela0011816-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        4018
Shamela0011816-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        28001
Shamela0011816-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       123163
Shamela0011816-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        18705
Shamela0011816-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2133
Shamela0011816-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3655
Shamela0011816-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2087
Shamela0011816-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         863
Shamela0011816-ara1_JK000909-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35         859
Shamela0011816-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        6372
Shamela0011816-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        4938
Shamela0011816-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        4382
Shamela0011816-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       363971
Shamela0011816-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        10173
Shamela0011816-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        4667
Shamela0011816-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        8705
Shamela0011816-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1415
Shamela0011816-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        1290
Shamela0011816-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1207
Shamela0011816-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1895
Shamela0011816-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        79334
Shamela0011816-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2015
Shamela0011816-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         985
Shamela0011816-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        6094
Shamela0011816-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1117
Shamela0011816-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3692
Shamela0011816-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2048
Shamela0011816-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        8050
Shamela0011816-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        1039
Shamela0011816-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1840
Shamela0011816-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47         840
Shamela0011816-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        3773
Shamela0011816-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        7799
Shamela0011816-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        2553
Shamela0011816-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1974
Shamela0011816-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1014
Shamela0011816-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1341
Shamela0011816-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2834
Shamela0011816-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        2297
Shamela0011816-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1044
Shamela0011816-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1152
Shamela0011816-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4974
Shamela0011816-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        8936
Shamela0011816-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41         837
Shamela0011816-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1867
Shamela0011816-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        4598
Shamela0011816-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1908
Shamela0011816-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        26954
Shamela0011816-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         829
Shamela0011816-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1580
Shamela0011816-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1446
Shamela0011816-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3579
Shamela0011816-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        3392
Shamela0011816-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1550
Shamela0011816-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1289
Shamela0011816-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        24319
Shamela0011816-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1157
Shamela0011816-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1545
Shamela0011816-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        8060
Shamela0011816-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        9803
Shamela0011816-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1920
Shamela0011816-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        18323
Shamela0011816-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        19081
Shamela0011816-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        6225
Shamela0011816-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        18648
Shamela0011816-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        2111
Shamela0011816-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2176
Shamela0011816-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        13931
Shamela0011816-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        6696
Shamela0011816-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        7621
Shamela0011816-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1309
Shamela0011816-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        4278
Shamela0011816-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       225905
Shamela0011816-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4358
Shamela0011816-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5462
Shamela0011816-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        34871
Shamela0011816-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        9546
Shamela0011816-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1707
Shamela0011816-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1713
Shamela0011816-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4145
Shamela0011816-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1874
Shamela0011816-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        8561
Shamela0011816-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2311
Shamela0011816-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        37891
Shamela0011816-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3549
Shamela0011816-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       127029
Shamela0011816-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15         993
Shamela0011816-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        12677
Shamela0011816-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1535
Shamela0011816-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1388
Shamela0011816-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1280
Shamela0011816-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1837
Shamela0011816-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       103765
Shamela0011816-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        3611
Shamela0011816-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        41362
Shamela0011816-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        6753
Shamela0011816-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1939
Shamela0011816-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        8732
Shamela0011816-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2378
Shamela0011816-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        10863
Shamela0011816-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1867
Shamela0011816-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        71539
Shamela0011816-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        13767
Shamela0011816-ara1_JK007042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30         757
Shamela0011816-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        39740
Shamela0011816-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        25553
Shamela0011816-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        17057
Shamela0011816-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        25176
Shamela0011816-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       284692
Shamela0011816-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        5355
Shamela0011816-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        9811
Shamela0011816-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        67802
Shamela0011816-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        3370
Shamela0011816-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        8402
Shamela0011816-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3988
Shamela0011816-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        51392
Shamela0011816-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1243
Shamela0011816-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        24341
Shamela0011816-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        28767
Shamela0011816-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1617
Shamela0011816-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        3620
Shamela0011816-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        1697
Shamela0011816-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        12959
Shamela0011816-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        8631
Shamela0011816-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        1798
Shamela0011816-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        5663
Shamela0011816-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        9664
Shamela0011816-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2796
Shamela0011816-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1847
Shamela0011816-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        19368
Shamela0011816-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        10567
Shamela0011816-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        38437
Shamela0011816-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        4890
Shamela0011816-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        16556
Shamela0011816-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1023
Shamela0011816-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        50097
Shamela0011816-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        32976
Shamela0011816-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1955
Shamela0011816-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1923
Shamela0011816-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1240
Shamela0011816-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1339
Shamela0011816-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4366
Shamela0011816-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2754
Shamela0011816-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1217
Shamela0011816-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3354
Shamela0011816-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       133574
Shamela0011816-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        10780
Shamela0011816-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1546
Shamela0011816-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        9914
Shamela0011816-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5040
Shamela0011816-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        15581
Shamela0011816-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1966
Shamela0011816-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        51977
Shamela0011816-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1580
Shamela0011816-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1568
Shamela0011816-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2546
Shamela0011816-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1141
Shamela0011816-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1139
Shamela0011816-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1821
Shamela0011816-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1778
Shamela0011816-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1165
Shamela0011816-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        24213
Shamela0011816-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        5374
Shamela0011816-ara1_JK010667-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        2220
Shamela0011816-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1677
Shamela0011816-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1129
Shamela0011816-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2391
Shamela0011816-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1561
Shamela0011816-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2508
Shamela0011816-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        15135
Shamela0011816-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        11182
Shamela0011816-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        8249
Shamela0011816-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        38157
Shamela0011816-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1503
Shamela0011816-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        3908
Shamela0011816-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4231
Shamela0011816-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2049
Shamela0011816-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        5017
Shamela0011816-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1741
Shamela0011816-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        3165
Shamela0011816-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1180
Shamela0011816-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1888
Shamela0011816-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        12661
Shamela0011816-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1189
Shamela0011816-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1141
Shamela0011816-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1654
Shamela0011816-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1816
Shamela0011816-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        7213
Shamela0011816-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1378
Shamela0011816-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2560
Shamela0011816-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        6363
Shamela0011816-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        13622
Shamela0011816-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        94042
Shamela0011816-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        88919
Shamela0011816-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1956
Shamela0011816-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        7568
Shamela0011816-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        45485
Shamela0011816-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        21056
Shamela0011816-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        25345
Shamela0011816-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9960
Shamela0011816-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1584
Shamela0011816-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3111
Shamela0011816-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        26698
Shamela0011816-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        47944
Shamela0011816-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        42918
Shamela0011816-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        7108
Shamela0011816-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2782
Shamela0011816-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       115897
Shamela0011816-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        8283
Shamela0011816-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1397
Shamela0011816-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        10250
Shamela0011816-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2026
Shamela0011816-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4788
Shamela0011816-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1306
Shamela0011816-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5841
Shamela0011816-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       113751
Shamela0011816-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1691
Shamela0011816-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       104280
Shamela0011816-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         770
Shamela0011816-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        52936
Shamela0011816-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        28374
Shamela0011816-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        10440
Shamela0011816-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        16834
Shamela0011816-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1157
Shamela0011816-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1558
Shamela0011816-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        3662
Shamela0011816-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4728
Shamela0011816-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2364
Shamela0011816-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        10114
Shamela0011816-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3070
Shamela0011816-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        15642
Shamela0011816-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2739
Shamela0011816-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        7642
Shamela0011816-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3163
Shamela0011816-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2172
Shamela0011816-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        10057
Shamela0011816-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        6687
Shamela0011816-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        37208
Shamela0011816-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        8389
Shamela0011816-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2632
Shamela0011816-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4231
Shamela0011816-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       270355
Shamela0011816-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        10255
Shamela0011816-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        94597
Shamela0011816-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        15555
Shamela0011816-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        12140
Shamela0011816-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        59115
Shamela0011816-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1166
Shamela0011816-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        71404
Shamela0011816-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        47475
Shamela0011816-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        6322
Shamela0011816-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5896
Shamela0011816-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1551
Shamela0011816-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7513
Shamela0011816-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        9615
Shamela0011816-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        25152
Shamela0011816-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        5217
Shamela0011816-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2133
Shamela0011816-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2764
Shamela0011816-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        14336
Shamela0011816-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       129038
Shamela0011816-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47         926
Shamela0011816-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       307628
Shamela0011816-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4264
Shamela0011816-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       102556
Shamela0011816-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        36264
Shamela0011816-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       246812
Shamela0011816-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       241632
Shamela0011816-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1027
Shamela0011816-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       335059
Shamela0011816-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       284310
Shamela0011816-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        60954
Shamela0011816-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        34183
Shamela0011816-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1003
Shamela0011816-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4159
Shamela0011816-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        10490
Shamela0011816-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        20828
Shamela0011816-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       235314
Shamela0011816-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1022
Shamela0011816-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1929
Shamela0011816-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6360
Shamela0011816-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3382
Shamela0011816-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3363
Shamela0011816-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1876
Shamela0011816-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1951
Shamela0011816-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       210569
Shamela0011816-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        14552
Shamela0011816-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1197
Shamela0011816-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1794
Shamela0011816-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        48671
Shamela0011816-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       261110
Shamela0011816-ara1_Shamela0003128-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2950
Shamela0011816-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4971
Shamela0011816-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2408
Shamela0011816-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2017
Shamela0011816-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        51329
Shamela0011816-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5707
Shamela0011816-ara1_Shamela0003569-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1887
Shamela0011816-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        98416
Shamela0011816-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4174
Shamela0011816-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         996
Shamela0011816-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1269
Shamela0011816-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       272778
Shamela0011816-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51       262684
Shamela0011816-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       116459
Shamela0011816-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2739
Shamela0011816-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3889
Shamela0011816-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5841
Shamela0011816-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2272
Shamela0011816-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1645
Shamela0011816-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4456
Shamela0011816-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5986
Shamela0011816-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         948
Shamela0011816-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5753
Shamela0011816-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1576
Shamela0011816-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6400
Shamela0011816-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        18656
Shamela0011816-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2457
Shamela0011816-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2866
Shamela0011816-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1261
Shamela0011816-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        27225
Shamela0011816-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7761
Shamela0011816-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        11702
Shamela0011816-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1051
Shamela0011816-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       448044
Shamela0011816-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        55388
Shamela0011816-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11366
Shamela0011816-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        31788
Shamela0011816-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        24963
Shamela0011816-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        68059
Shamela0011816-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       149851
Shamela0011816-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        13074
Shamela0011816-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1646
Shamela0011816-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        17385
Shamela0011816-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1206
Shamela0011816-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        14823
Shamela0011816-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        15658
Shamela0011816-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2095
Shamela0011816-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1318
Shamela0011816-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5999
Shamela0011816-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3092
Shamela0011816-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        9683
Shamela0011816-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2322
Shamela0011816-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        69110
Shamela0011816-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1976
Shamela0011816-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2851
Shamela0011816-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        77240
Shamela0011816-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10472
Shamela0011816-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4288
Shamela0011816-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        37894
Shamela0011816-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        34353
Shamela0011816-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5966
Shamela0011816-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1460
Shamela0011816-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        3660
Shamela0011816-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        31842
Shamela0011816-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        46826
Shamela0011816-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1236
Shamela0011816-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       218347
Shamela0011816-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1177
Shamela0011816-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        82561
Shamela0011816-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        1030
Shamela0011816-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        7629
Shamela0011816-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1753
Shamela0011816-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        3759
Shamela0011816-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1393
Shamela0011816-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8792
Shamela0011816-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        7480
Shamela0011816-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2089
Shamela0011816-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        27330
Shamela0011816-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2778
Shamela0011816-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2512
Shamela0011816-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        50311
Shamela0011816-ara1_Shamela0007003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:27         885
Shamela0011816-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2119
Shamela0011816-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1647
Shamela0011816-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        13957
Shamela0011816-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1014
Shamela0011816-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1370
Shamela0011816-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2963
Shamela0011816-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        5093
Shamela0011816-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        15935
Shamela0011816-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3820
Shamela0011816-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9095
Shamela0011816-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        13502
Shamela0011816-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1054
Shamela0011816-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       122991
Shamela0011816-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        16520
Shamela0011816-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4591
Shamela0011816-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1372
Shamela0011816-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1899
Shamela0011816-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        7253
Shamela0011816-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2740
Shamela0011816-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       115069
Shamela0011816-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       216766
Shamela0011816-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1618
Shamela0011816-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       229318
Shamela0011816-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        9919
Shamela0011816-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3666
Shamela0011816-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        21983
Shamela0011816-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3325
Shamela0011816-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        13008
Shamela0011816-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        11094
Shamela0011816-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        4781
Shamela0011816-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7567
Shamela0011816-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        13067
Shamela0011816-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1600
Shamela0011816-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1848
Shamela0011816-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         884
Shamela0011816-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        11898
Shamela0011816-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1319
Shamela0011816-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1799
Shamela0011816-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1174
Shamela0011816-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2595
Shamela0011816-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4399
Shamela0011816-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1292
Shamela0011816-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1105
Shamela0011816-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        7408
Shamela0011816-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1046
Shamela0011816-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1266
Shamela0011816-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2000
Shamela0011816-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        12762
Shamela0011816-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       200575
Shamela0011816-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       430849
Shamela0011816-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        11875
Shamela0011816-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3601
Shamela0011816-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5891
Shamela0011816-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        66292
Shamela0011816-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        89723
Shamela0011816-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       249531
Shamela0011816-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        14232
Shamela0011816-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        9599
Shamela0011816-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        21885
Shamela0011816-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3531
Shamela0011816-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2914
Shamela0011816-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3918
Shamela0011816-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1133
Shamela0011816-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        32964
Shamela0011816-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        34191
Shamela0011816-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1923
Shamela0011816-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1440
Shamela0011816-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1582
Shamela0011816-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1862
Shamela0011816-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1666
Shamela0011816-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2736
Shamela0011816-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1642
Shamela0011816-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2506
Shamela0011816-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5541
Shamela0011816-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        58007
Shamela0011816-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        87655
Shamela0011816-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1577
Shamela0011816-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        21255
Shamela0011816-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5884
Shamela0011816-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8113
Shamela0011816-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2347
Shamela0011816-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5318
Shamela0011816-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        8134
Shamela0011816-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        21393
Shamela0011816-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        5804
Shamela0011816-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1291
Shamela0011816-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        33815
Shamela0011816-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        37915
Shamela0011816-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3053
Shamela0011816-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        22193
Shamela0011816-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3933
Shamela0011816-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       194580
Shamela0011816-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        29701
Shamela0011816-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1452
Shamela0011816-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:23        1971
Shamela0011816-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2866
Shamela0011816-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        6953
Shamela0011816-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1971
Shamela0011816-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         990
Shamela0011816-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4183
Shamela0011816-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2750
Shamela0011816-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        6460
Shamela0011816-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1607
Shamela0011816-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        6963
Shamela0011816-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2637
Shamela0011816-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4644
Shamela0011816-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2036
Shamela0011816-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9240
Shamela0011816-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3130
Shamela0011816-ara1_Shamela0009396-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1247
Shamela0011816-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2839
Shamela0011816-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        8162
Shamela0011816-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6952
Shamela0011816-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6630
Shamela0011816-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2697
Shamela0011816-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1384
Shamela0011816-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1327
Shamela0011816-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1575
Shamela0011816-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2848
Shamela0011816-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1954
Shamela0011816-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        7424
Shamela0011816-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        66714
Shamela0011816-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3822
Shamela0011816-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6101
Shamela0011816-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4138
Shamela0011816-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2550
Shamela0011816-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2255
Shamela0011816-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        17252
Shamela0011816-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4478
Shamela0011816-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        35907
Shamela0011816-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4326
Shamela0011816-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1325
Shamela0011816-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        1288
Shamela0011816-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4384
Shamela0011816-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        7248
Shamela0011816-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4648
Shamela0011816-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1884
Shamela0011816-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        49386
Shamela0011816-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        30758
Shamela0011816-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        83786
Shamela0011816-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        34917
Shamela0011816-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        39317
Shamela0011816-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        21598
Shamela0011816-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        33288
Shamela0011816-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        27298
Shamela0011816-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14         826
Shamela0011816-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        31721
Shamela0011816-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        19470
Shamela0011816-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4674
Shamela0011816-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        28335
Shamela0011816-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        6352
Shamela0011816-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       100335
Shamela0011816-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1779
Shamela0011816-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        10502
Shamela0011816-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4061
Shamela0011816-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1713
Shamela0011816-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3769
Shamela0011816-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1704
Shamela0011816-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1466
Shamela0011816-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        14634
Shamela0011816-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        46885
Shamela0011816-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        27253
Shamela0011816-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        17165
Shamela0011816-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2459
Shamela0011816-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2694
Shamela0011816-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        14754
Shamela0011816-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2950
Shamela0011816-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5831
Shamela0011816-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5170
Shamela0011816-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1651
Shamela0011816-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1048
Shamela0011816-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        8637
Shamela0011816-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        34940
Shamela0011816-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4094
Shamela0011816-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1479
Shamela0011816-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        27261
Shamela0011816-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7879
Shamela0011816-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5385
Shamela0011816-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5958
Shamela0011816-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        22945
Shamela0011816-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24       147835
Shamela0011816-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7852
Shamela0011816-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        97893
Shamela0011816-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2186
Shamela0011816-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2128
Shamela0011816-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        82672
Shamela0011816-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1003
Shamela0011816-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2015
Shamela0011816-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2262
Shamela0011816-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4673
Shamela0011816-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1389
Shamela0011816-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8144
Shamela0011816-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4866
Shamela0011816-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        15799
Shamela0011816-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        19366
Shamela0011816-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3875
Shamela0011816-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        65419
Shamela0011816-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       109569
Shamela0011816-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        30349
Shamela0011816-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8481
Shamela0011816-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        8195
Shamela0011816-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4394
Shamela0011816-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1474
Shamela0011816-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2072
Shamela0011816-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       167860
Shamela0011816-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1209
Shamela0011816-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        5660
Shamela0011816-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2082
Shamela0011816-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        44626
Shamela0011816-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5334
Shamela0011816-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1937
Shamela0011816-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        16805
Shamela0011816-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        21198
Shamela0011816-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2946
Shamela0011816-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        5268
Shamela0011816-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       158073
Shamela0011816-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        19161
Shamela0011816-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4597
Shamela0011816-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1354
Shamela0011816-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        72510
Shamela0011816-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1277
Shamela0011816-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1012
Shamela0011816-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1340
Shamela0011816-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1206
Shamela0011816-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1027
Shamela0011816-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1241
Shamela0011816-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1609
Shamela0011816-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2352
Shamela0011816-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1427
Shamela0011816-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1024
Shamela0011816-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2975
Shamela0011816-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2246
Shamela0011816-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3317
Shamela0011816-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2522
Shamela0011816-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8299
Shamela0011816-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2997
Shamela0011816-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        22227
Shamela0011816-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        16991
Shamela0011816-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        5118
Shamela0011816-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1125
Shamela0011816-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5363
Shamela0011816-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        20229
Shamela0011816-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2557
Shamela0011816-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        10381
Shamela0011816-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1059
Shamela0011816-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        39398
Shamela0011816-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        7369
Shamela0011816-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        31669
Shamela0011816-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9916
Shamela0011816-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5634
Shamela0011816-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2975
Shamela0011816-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1231
Shamela0011816-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5351
Shamela0011816-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9012
Shamela0011816-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2653
Shamela0011816-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1451
Shamela0011816-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2631
Shamela0011816-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2752
Shamela0011816-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        27342
Shamela0011816-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3667
Shamela0011816-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1579
Shamela0011816-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1898
Shamela0011816-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8403
Shamela0011816-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4555
Shamela0011816-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5528
Shamela0011816-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        30437
Shamela0011816-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1720
Shamela0011816-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1533
Shamela0011816-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3227
Shamela0011816-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        10306
Shamela0011816-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        2411
Shamela0011816-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        25595
Shamela0011816-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1939
Shamela0011816-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        24766
Shamela0011816-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2786
Shamela0011816-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        10945
Shamela0011816-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        35480
Shamela0011816-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        3551
Shamela0011816-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1701
Shamela0011816-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1336
Shamela0011816-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        7984
Shamela0011816-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        86619
Shamela0011816-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        36781
Shamela0011816-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        54743
Shamela0011816-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       102899
Shamela0011816-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4420
Shamela0011816-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1031
Shamela0011816-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        24388
Shamela0011816-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2879
Shamela0011816-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2253
Shamela0011816-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        10728
Shamela0011816-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2554
Shamela0011816-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        3777
Shamela0011816-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        28380
Shamela0011816-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2362
Shamela0011816-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        12053
Shamela0011816-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        14278
Shamela0011816-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        5399
Shamela0011816-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5376
Shamela0011816-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2219
Shamela0011816-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        58326
Shamela0011816-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1763
Shamela0011816-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6310
Shamela0011816-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        9095
Shamela0011816-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       138689
Shamela0011816-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1910
Shamela0011816-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        20188
Shamela0011816-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        8903
Shamela0011816-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        27640
Shamela0011816-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5562
Shamela0011816-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        9400
Shamela0011816-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2863
Shamela0011816-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2070
Shamela0011816-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7062
Shamela0011816-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6820
Shamela0011816-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        77224
Shamela0011816-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7623
Shamela0011816-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        18258
Shamela0011816-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1366
Shamela0011816-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        16015
Shamela0011816-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1670
Shamela0011816-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4720
Shamela0011816-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        10733
Shamela0011816-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        10978
Shamela0011816-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10470
Shamela0011816-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1090
Shamela0011816-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        32716
Shamela0011816-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3340
Shamela0011816-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        17518
Shamela0011816-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        3677
Shamela0011816-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2755
Shamela0011816-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3296
Shamela0011816-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1924
Shamela0011816-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        13062
Shamela0011816-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        20740
Shamela0011816-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2014
Shamela0011816-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6007
Shamela0011816-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        13271
Shamela0011816-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1355
Shamela0011816-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        3549
Shamela0011816-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1150
Shamela0011816-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        19617
Shamela0011816-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        47725
Shamela0011816-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3975
Shamela0011816-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        13204
Shamela0011816-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2824
Shamela0011816-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1685
Shamela0011816-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        58177
Shamela0011816-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        11537
Shamela0011816-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5201
Shamela0011816-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        13212
Shamela0011816-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        56847
Shamela0011816-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        13067
Shamela0011816-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2929
Shamela0011816-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        34022
Shamela0011816-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        30948
Shamela0011816-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2940
Shamela0011816-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3851
Shamela0011816-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4383
Shamela0011816-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        31871
Shamela0011816-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        60292
Shamela0011816-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        25854
Shamela0011816-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1183
Shamela0011816-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        36869
Shamela0011816-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2395
Shamela0011816-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1114
Shamela0011816-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        14147
Shamela0011816-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        61754
Shamela0011816-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1455
Shamela0011816-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3418
Shamela0011816-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1181
Shamela0011816-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1746
Shamela0011816-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5288
Shamela0011816-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6233
Shamela0011816-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17078
Shamela0011816-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1072
Shamela0011816-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1033
Shamela0011816-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        14494
Shamela0011816-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       230653
Shamela0011816-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        14629
Shamela0011816-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5379
Shamela0011816-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        47277
Shamela0011816-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8750
Shamela0011816-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4820
Shamela0011816-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        21435
Shamela0011816-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1653
Shamela0011816-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1727
Shamela0011816-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        60482
Shamela0011816-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        16742
Shamela0011816-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2128
Shamela0011816-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        10127
Shamela0011816-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2249
Shamela0011816-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        24557
Shamela0011816-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        10403
Shamela0011816-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4669
Shamela0011816-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        14793
Shamela0011816-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5030
Shamela0011816-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        79099
Shamela0011816-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1398
Shamela0011816-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       440470
Shamela0011816-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        39271
Shamela0011816-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        24760
Shamela0011816-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        24428
Shamela0011816-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        57859
Shamela0011816-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        26885
Shamela0011816-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2170
Shamela0011816-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       100591
Shamela0011816-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        57750
Shamela0011816-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        14638
Shamela0011816-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       233279
Shamela0011816-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       182791
Shamela0011816-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        60523
Shamela0011816-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        50591
Shamela0011816-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       176550
Shamela0011816-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        39701
Shamela0011816-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4915
Shamela0011816-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        9706
Shamela0011816-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1111
Shamela0011816-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6714
Shamela0011816-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        19630
Shamela0011816-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       3972474
Shamela0011816-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        13916
Shamela0011816-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        11254
Shamela0011816-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        27379
Shamela0011816-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5674
Shamela0011816-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        28863
Shamela0011816-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        16669
Shamela0011816-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4271
Shamela0011816-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3339
Shamela0011816-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1467
Shamela0011816-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        6579
Shamela0011816-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2490
Shamela0011816-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4389
Shamela0011816-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9945
Shamela0011816-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        12639
Shamela0011816-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5434
Shamela0011816-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        79072
Shamela0011816-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1141
Shamela0011816-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        38636
Shamela0011816-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        14511
Shamela0011816-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1750
Shamela0011816-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5369
Shamela0011816-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1216
Shamela0011816-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1953
Shamela0011816-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        23271
Shamela0011816-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        38344
Shamela0011816-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6479
Shamela0011816-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10704
Shamela0011816-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         956
Shamela0011816-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        40135
Shamela0011816-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2288
Shamela0011816-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        75584
Shamela0011816-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        10683
Shamela0011816-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4627
Shamela0011816-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1595
Shamela0011816-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        8742
Shamela0011816-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        27817
Shamela0011816-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1915
Shamela0011816-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        14431
Shamela0011816-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        15863
Shamela0011816-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2620
Shamela0011816-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       113316
Shamela0011816-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7760
Shamela0011816-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       120419
Shamela0011816-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1681
Shamela0011816-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        81487
Shamela0011816-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7688
Shamela0011816-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        28419
Shamela0011816-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        41720
Shamela0011816-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3715
Shamela0011816-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        23668
Shamela0011816-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        54417
Shamela0011816-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        18385
Shamela0011816-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        77770
Shamela0011816-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        2033
Shamela0011816-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        44617
Shamela0011816-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1144
Shamela0011816-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4340
Shamela0011816-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2920
Shamela0011816-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        6894
Shamela0011816-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1086
Shamela0011816-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        20466
Shamela0011816-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        6632
Shamela0011816-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        12096
Shamela0011816-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       687583
Shamela0011816-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       504672
Shamela0011816-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1100
Shamela0011816-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        15166
Shamela0011816-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4962
Shamela0011816-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1182
Shamela0011816-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        33559
Shamela0011816-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1564
Shamela0011816-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2042
Shamela0011816-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        18748
Shamela0011816-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        3732
Shamela0011816-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4338
Shamela0011816-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        5262
Shamela0011816-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        15842
Shamela0011816-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         784
Shamela0011816-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1222
Shamela0011816-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6867
Shamela0011816-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1293
Shamela0011816-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        17451
Shamela0011816-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1686
Shamela0011816-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1200
Shamela0011816-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2131
Shamela0011816-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        10728
Shamela0011816-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1471
Shamela0011816-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1585
Shamela0011816-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1296
Shamela0011816-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9537
Shamela0011816-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1478
Shamela0011816-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        11321
Shamela0011816-ara1_Shamela0026567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2113
Shamela0011816-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        66113
Shamela0011816-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4353
Shamela0011816-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4439
Shamela0011816-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3343
Shamela0011816-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1619
Shamela0011816-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1559
Shamela0011816-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        7004
Shamela0011816-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        23512
Shamela0011816-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4689
Shamela0011816-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2092
Shamela0011816-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         904
Shamela0011816-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1738
Shamela0011816-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8482
Shamela0011816-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4803
Shamela0011816-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2153
Shamela0011816-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1692
Shamela0011816-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1644
Shamela0011816-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        10631
Shamela0011816-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1727
Shamela0011816-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2963
Shamela0011816-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1889
Shamela0011816-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1454
Shamela0011816-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        7747
Shamela0011816-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         903
Shamela0011816-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        18601
Shamela0011816-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1965
Shamela0011816-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        13738
Shamela0011816-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2554
Shamela0011816-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        35537
Shamela0011816-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3818
Shamela0011816-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3901
Shamela0011816-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1322
Shamela0011816-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2912
Shamela0011816-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1333
Shamela0011816-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2420
Shamela0011816-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        63643
Shamela0011816-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1892
Shamela0011816-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1769
Shamela0011816-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1715
Shamela0011816-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3808
Shamela0011816-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1735
Shamela0011816-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1867
Shamela0011816-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1180
Shamela0011816-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        19477
Shamela0011816-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1313
Shamela0011816-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3380
Shamela0011816-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1608
Shamela0011816-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3564
Shamela0011816-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1989
Shamela0011816-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1080
Shamela0011816-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1617
Shamela0011816-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3711
Shamela0011816-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1186
Shamela0011816-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3316
Shamela0011816-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2206
Shamela0011816-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2278
Shamela0011816-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1436
Shamela0011816-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1794
Shamela0011816-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         902
Shamela0011816-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1377
Shamela0011816-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3015
Shamela0011816-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5495
Shamela0011816-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3308
Shamela0011816-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2655
Shamela0011816-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3751
Shamela0011816-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1908
Shamela0011816-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1335
Shamela0011816-ara1_Shamela0029902-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         961
Shamela0011816-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3320
Shamela0011816-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4968
Shamela0011816-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1681
Shamela0011816-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1591
Shamela0011816-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         885
Shamela0011816-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3177
Shamela0011816-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1145
Shamela0011816-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1461
Shamela0011816-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2554
Shamela0011816-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        8409
Shamela0011816-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6794
Shamela0011816-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3356
Shamela0011816-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        7273
Shamela0011816-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1220
Shamela0011816-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1305
Shamela0011816-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1560
Shamela0011816-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2542
Shamela0011816-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3625
Shamela0011816-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1758
Shamela0011816-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1764
Shamela0011816-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5025
Shamela0011816-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3951
Shamela0011816-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1239
Shamela0011816-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2481
Shamela0011816-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1466
Shamela0011816-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1095
Shamela0011816-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2744
Shamela0011816-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2819
Shamela0011816-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1065
Shamela0011816-ara1_Shamela0031370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1425
Shamela0011816-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4131
Shamela0011816-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4674
Shamela0011816-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3840
Shamela0011816-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       108993
Shamela0011816-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2783
Shamela0011816-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1027
Shamela0011816-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       299050
Shamela0011816-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        5076
Shamela0011816-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        16260
Shamela0011816-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2381
Shamela0011816-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        16418
Shamela0011816-ara1_Shamela0036572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1415
Shamela0011816-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1048
Shamela0011816-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1298
Shamela0011816-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        16291
Shamela0011816-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4781
Shamela0011816-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        70493
Shamela0011816-ara1_Shamela0037466-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1297
Shamela0011816-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1455
Shamela0011816-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1783
Shamela0011816-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5188
Shamela0011816-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       111978
Shamela0011816-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1645
Shamela0011816-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3240
Shamela0011816-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8998
Shamela0011816-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1075
Shamela0011816-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        10356
Shamela0011816-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        19113
Shamela0011816-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5495
Shamela0011816-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3379
Shamela0011816-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4342
Shamela0011816-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         904
Shamela0011816-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5926
Shamela0011816-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3392
Shamela0011816-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       105836
Shamela0011816-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1270
Shamela0011816-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4929
Shamela0011816-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1619
Shamela0011816-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1402
Shamela0011816-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3909
Shamela0011816-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3372
Shamela0011816-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       210903
Shamela0011816-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        13398
Shamela0011816-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5293
Shamela0011816-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        69676
Shamela0011816-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3711
Shamela0011816-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15         992
Shamela0011816-ara1_Shia000007-ara1.csv      17-Mar-2020 14:54        2315
Shamela0011816-ara1_Shia000016-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        1929
Shamela0011816-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        16616
Shamela0011816-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4820
Shamela0011816-ara1_Shia000045-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1538
Shamela0011816-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3331
Shamela0011816-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1097
Shamela0011816-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        3210
Shamela0011816-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        10581
Shamela0011816-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1675
Shamela0011816-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        17506
Shamela0011816-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1002
Shamela0011816-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1598
Shamela0011816-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2810
Shamela0011816-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5643
Shamela0011816-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2058
Shamela0011816-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1691
Shamela0011816-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2950
Shamela0011816-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1788
Shamela0011816-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2492
Shamela0011816-ara1_Shia000374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1684
Shamela0011816-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2082
Shamela0011816-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3510
Shamela0011816-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4682
Shamela0011816-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2977
Shamela0011816-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        7061
Shamela0011816-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        67801
Shamela0011816-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        18028
Shamela0011816-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       148514
Shamela0011816-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4077
Shamela0011816-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        12514
Shamela0011816-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1223
Shamela0011816-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3279
Shamela0011816-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1658
Shamela0011816-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        60586
Shamela0011816-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       129595
Shamela0011816-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1542
Shamela0011816-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        1961
Shamela0011816-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1727
Shamela0011816-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        2166
Shamela0011816-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3877
Shamela0011816-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3516
Shamela0011816-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2233
Shamela0011816-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        4417
Shamela0011816-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        9014
Shamela0011816-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        13197
Shamela0011816-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4179
Shamela0011816-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4137
Shamela0011816-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        14028
Shamela0011816-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        3386
Shamela0011816-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        15894
Shamela0011816-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1950
Shamela0011816-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3522
Shamela0011816-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        1572
Shamela0011816-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2215
Shamela0011816-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1523
Shamela0011816-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        5617
Shamela0011816-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1889
Shamela0011816-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        16757
Shamela0011816-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        14442
Shamela0011816-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        3285
Shamela0011816-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        25698
Shamela0011816-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        7245
Shamela0011816-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09         844
Shamela0011816-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        3443
Shamela0011816-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        6241
Shamela0011816-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2446
Shamela0011816-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2009
Shamela0011816-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       106135
Shamela0011816-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2944
Shamela0011816-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        2951
Shamela0011816-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        6228
Shamela0011816-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        29490
Shamela0011816-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2889
Shamela0011816-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4568
Shamela0011816-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        12985
Shamela0011816-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8879
Shamela0011816-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        94834
Shamela0011816-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       193939
Shamela0011816-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       456944
Shamela0011816-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        52899
Shamela0011816-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       212731
Shamela0011816-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53         979
Shamela0011816-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        24000
Shamela0011816-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1009
Shamela0011816-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1075
Shamela0011816-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1856
Shamela0011816-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        4560
Shamela0011816-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        9767
Shamela0011816-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        15657
Shamela0011816-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        41255
Shamela0011816-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        6265
Shamela0011816-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        48230
Shamela0011816-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1210
Shamela0011816-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        19224
Shamela0011816-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4487
Shamela0011816-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2691
Shamela0011816-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        26403
Shamela0011816-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        20508
Shamela0011816-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        4061
Shamela0011816-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       151174
Shamela0011816-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        76046
Shamela0011816-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       390331
Shamela0011816-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        9044
Shamela0011816-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1649
Shamela0011816-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3929
Shamela0011816-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        65552
Shamela0011816-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        5559
Shamela0011816-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        16218
Shamela0011816-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        61366
Shamela0011816-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2152
Shamela0011816-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2732
Shamela0011816-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        2659
Shamela0011816-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1964
Shamela0011816-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 14:29        2853
Shamela0011816-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        1243
Shamela0011816-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1719
Shamela0011816-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        11038
Shamela0011816-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1967
Shamela0011816-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        4651
Shamela0011816-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1584
Shamela0011816-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       169914
Shamela0011816-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        4503
Shamela0011816-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        12772
Shamela0011816-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7392
Shamela0011816-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1265
Shamela0011816-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1148
Shamela0011816-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        5156
Shamela0011816-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        3520
Shamela0011816-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        10250
Shamela0011816-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        47052
Shamela0011816-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        3421
Shamela0011816-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        78428
Shamela0011816-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       124641
Shamela0011816-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         983
Shamela0011816-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        82869
Shamela0011816-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        3138
Shamela0011816-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        21705
Shamela0011816-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3426
Shamela0011816-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1907
Shamela0011816-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        19299
Shamela0011816-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        19943
Shamela0011816-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       344998
Shamela0011816-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        22288
Shamela0011816-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1038
Shamela0011816-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1990
Shamela0011816-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        3229
Shamela0011816-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1895
Shamela0011816-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1323
Shamela0011816-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        18529
Shamela0011816-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2296
Shamela0011816-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1514
Shamela0011816-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1305
Shamela0011816-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        5031
Shamela0011816-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3735
Shamela0011816-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        44333
Shamela0011816-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1280
Shamela0011816-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        25997
Shamela0011816-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        17271
Shamela0011816-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       182335
Shamela0011816-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        9783
Shamela0011816-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6907
Shamela0011816-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        16599
Shamela0011816-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        70683
Shamela0011816-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1160
Shamela0011816-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2918
Shamela0011816-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1512
Shamela0011816-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        3879
Shamela0011816-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3026
Shamela0011816-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1715
Shamela0011816-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        3554
Shamela0011816-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3312
Shamela0011816-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4938
Shamela0011816-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1602
Shamela0011816-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        12929
Shamela0011816-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1191
Shamela0011816-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        44571
Shamela0011816-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        4984
Shamela0011816-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        3562
Shamela0011816-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       241902
Shamela0011816-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        32217
Shamela0011816-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4202
Shamela0011816-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        1380
Shamela0011816-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        4682
Shamela0011816-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1425
Shamela0011816-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3866
Shamela0011816-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4961
Shamela0011816-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        6661
Shamela0011816-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        6324
Shamela0011816-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        4289
Shamela0011816-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2621
Shamela0011816-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1734
Shamela0011816-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        12151
Shamela0011816-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        7910
Shamela0011816-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45         863
Shamela0011816-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        25261
Shamela0011816-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        20184
Shamela0011816-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5935
Shamela0011816-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        17090
Shamela0011816-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       241013
Shamela0011816-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1090
Shamela0011816-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        17796
Shamela0011816-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2061
Shamela0011816-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        13912
Shamela0011816-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3104
Shamela0011816-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3670
Shamela0011816-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1277
Shamela0011816-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        18623
Shamela0011816-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1028
Shamela0011816-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        8041
Shamela0011816-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         900
Shamela0011816-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        2024
Shamela0011816-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2723
Shamela0011816-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        5061
Shamela0011816-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2032
Shamela0011816-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        8300
Shamela0011816-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2485
Shamela0011816-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        8488
Shamela0011816-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        23842
Shamela0011816-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        8087
Shamela0011816-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1587
Shamela0011816-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 14:28         867
Shamela0011816-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3177
Shamela0011816-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       273840
Shamela0011816-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4986
Shamela0011816-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        95784
Shamela0011816-ara1_Shia004486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1653
Shamela0011816-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6213
Shamela0011816-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1520
Shamela0011816-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2002
Shamela0011816-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3825
Shamela0011816-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3841
Shamela0011816-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2944
Shamela0011816-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2392