Index of /passim01022020/Shamela0011789-ara1/


../
Shamela0011789-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        25768
Shamela0011789-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        22914
Shamela0011789-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1456
Shamela0011789-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        9872
Shamela0011789-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1533
Shamela0011789-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2930
Shamela0011789-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        14752
Shamela0011789-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2818
Shamela0011789-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1859
Shamela0011789-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3624
Shamela0011789-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        19595
Shamela0011789-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        2754
Shamela0011789-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        9619
Shamela0011789-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        3521
Shamela0011789-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        11469
Shamela0011789-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29        5000
Shamela0011789-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1218
Shamela0011789-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2957
Shamela0011789-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2013
Shamela0011789-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        10090
Shamela0011789-ara1_JK000297-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1341
Shamela0011789-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1762
Shamela0011789-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2414
Shamela0011789-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1185
Shamela0011789-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        3330
Shamela0011789-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1415
Shamela0011789-ara1_JK000417-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:29        6390
Shamela0011789-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        9405
Shamela0011789-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2505
Shamela0011789-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        3153
Shamela0011789-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        8915
Shamela0011789-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2165
Shamela0011789-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5517
Shamela0011789-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1498
Shamela0011789-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        4551
Shamela0011789-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2412
Shamela0011789-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2502
Shamela0011789-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1462
Shamela0011789-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        17785
Shamela0011789-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        5845
Shamela0011789-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3305
Shamela0011789-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:16        1849
Shamela0011789-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        35492
Shamela0011789-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       112028
Shamela0011789-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1521
Shamela0011789-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1244
Shamela0011789-ara1_JK000964-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2768
Shamela0011789-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1309
Shamela0011789-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1646
Shamela0011789-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1166
Shamela0011789-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1086
Shamela0011789-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1375
Shamela0011789-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1026
Shamela0011789-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        18428
Shamela0011789-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1016
Shamela0011789-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        2186
Shamela0011789-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1992
Shamela0011789-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        6211
Shamela0011789-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        15484
Shamela0011789-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2342
Shamela0011789-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        38458
Shamela0011789-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52         841
Shamela0011789-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4697
Shamela0011789-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        3554
Shamela0011789-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3109
Shamela0011789-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2848
Shamela0011789-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        6742
Shamela0011789-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01       102102
Shamela0011789-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1594
Shamela0011789-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4876
Shamela0011789-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1740
Shamela0011789-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        16099
Shamela0011789-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3158
Shamela0011789-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1567
Shamela0011789-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4350
Shamela0011789-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2127
Shamela0011789-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2699
Shamela0011789-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1697
Shamela0011789-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        2049
Shamela0011789-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        14113
Shamela0011789-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1895
Shamela0011789-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1110
Shamela0011789-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1643
Shamela0011789-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1069
Shamela0011789-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28         875
Shamela0011789-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        9445
Shamela0011789-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        6551
Shamela0011789-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        9779
Shamela0011789-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1193
Shamela0011789-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5422
Shamela0011789-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1417
Shamela0011789-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1469
Shamela0011789-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1278
Shamela0011789-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         801
Shamela0011789-ara1_JK007552-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26         900
Shamela0011789-ara1_JK007593-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        3045
Shamela0011789-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1933
Shamela0011789-ara1_JK007611-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1050
Shamela0011789-ara1_JK008004-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         942
Shamela0011789-ara1_JK009161-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:44        1020
Shamela0011789-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        10540
Shamela0011789-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2678
Shamela0011789-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1905
Shamela0011789-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        10030
Shamela0011789-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        3363
Shamela0011789-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3879
Shamela0011789-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1120
Shamela0011789-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06         880
Shamela0011789-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        62954
Shamela0011789-ara1_JK009323-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4292
Shamela0011789-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        6104
Shamela0011789-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1263
Shamela0011789-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1785
Shamela0011789-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14         857
Shamela0011789-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2055
Shamela0011789-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1013
Shamela0011789-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        5231
Shamela0011789-ara1_JK010180-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1121
Shamela0011789-ara1_JK010325-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        3282
Shamela0011789-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        4423
Shamela0011789-ara1_JK010380-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1374
Shamela0011789-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2782
Shamela0011789-ara1_JK010408-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1824
Shamela0011789-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        2519
Shamela0011789-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        11642
Shamela0011789-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55         909
Shamela0011789-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1040
Shamela0011789-ara1_JK010623-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1124
Shamela0011789-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1052
Shamela0011789-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1010
Shamela0011789-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        6714
Shamela0011789-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         795
Shamela0011789-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12         794
Shamela0011789-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        8787
Shamela0011789-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2198
Shamela0011789-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2218
Shamela0011789-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        5116
Shamela0011789-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1496
Shamela0011789-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1629
Shamela0011789-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        55502
Shamela0011789-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1097
Shamela0011789-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1347
Shamela0011789-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1911
Shamela0011789-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3869
Shamela0011789-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         880
Shamela0011789-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        6231
Shamela0011789-ara1_Shamela0000405-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:01        5417
Shamela0011789-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4857
Shamela0011789-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13575
Shamela0011789-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4255
Shamela0011789-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2521
Shamela0011789-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5108
Shamela0011789-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1555
Shamela0011789-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         925
Shamela0011789-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4508
Shamela0011789-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3793
Shamela0011789-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1543
Shamela0011789-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2818
Shamela0011789-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        89686
Shamela0011789-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        6796
Shamela0011789-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        17664
Shamela0011789-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        4122
Shamela0011789-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5683
Shamela0011789-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        3421
Shamela0011789-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2090
Shamela0011789-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2156
Shamela0011789-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1360
Shamela0011789-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4496
Shamela0011789-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        32271
Shamela0011789-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1828
Shamela0011789-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1287
Shamela0011789-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        7191
Shamela0011789-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1147
Shamela0011789-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        9485
Shamela0011789-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2081
Shamela0011789-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2311
Shamela0011789-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        26162
Shamela0011789-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1994
Shamela0011789-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1947
Shamela0011789-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5074
Shamela0011789-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        6964
Shamela0011789-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1164
Shamela0011789-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        5392
Shamela0011789-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        10418
Shamela0011789-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        11417
Shamela0011789-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4946
Shamela0011789-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        3133
Shamela0011789-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1425
Shamela0011789-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5831
Shamela0011789-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        9414
Shamela0011789-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        99955
Shamela0011789-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        27348
Shamela0011789-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2120
Shamela0011789-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1292
Shamela0011789-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        1157
Shamela0011789-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        15732
Shamela0011789-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        15893
Shamela0011789-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        40473
Shamela0011789-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        13893
Shamela0011789-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2029
Shamela0011789-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1767
Shamela0011789-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4918
Shamela0011789-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1074
Shamela0011789-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1385
Shamela0011789-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1682
Shamela0011789-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3860
Shamela0011789-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22         873
Shamela0011789-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4671
Shamela0011789-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        15770
Shamela0011789-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1731
Shamela0011789-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         936
Shamela0011789-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3395
Shamela0011789-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3637
Shamela0011789-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1742
Shamela0011789-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1344
Shamela0011789-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3126
Shamela0011789-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3207
Shamela0011789-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1983
Shamela0011789-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4112
Shamela0011789-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8080
Shamela0011789-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7668
Shamela0011789-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5714
Shamela0011789-ara1_Shamela0006631-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:00        5171
Shamela0011789-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        3870
Shamela0011789-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1227
Shamela0011789-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        3008
Shamela0011789-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        21656
Shamela0011789-ara1_Shamela0006729-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:03        1759
Shamela0011789-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        10780
Shamela0011789-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        4761
Shamela0011789-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2727
Shamela0011789-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        3590
Shamela0011789-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10663
Shamela0011789-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5311
Shamela0011789-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1811
Shamela0011789-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1176
Shamela0011789-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5936
Shamela0011789-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3077
Shamela0011789-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2190
Shamela0011789-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2331
Shamela0011789-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1239
Shamela0011789-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9317
Shamela0011789-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1013
Shamela0011789-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7807
Shamela0011789-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1102
Shamela0011789-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        1796
Shamela0011789-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        7631
Shamela0011789-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1797
Shamela0011789-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2379
Shamela0011789-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1607
Shamela0011789-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3929
Shamela0011789-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        10429
Shamela0011789-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8929
Shamela0011789-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1014
Shamela0011789-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3837
Shamela0011789-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2885
Shamela0011789-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        19055
Shamela0011789-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2565
Shamela0011789-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1785
Shamela0011789-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3398
Shamela0011789-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1552
Shamela0011789-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4419
Shamela0011789-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2578
Shamela0011789-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2361
Shamela0011789-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3163
Shamela0011789-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        19547
Shamela0011789-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        12445
Shamela0011789-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5342
Shamela0011789-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1978
Shamela0011789-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4867
Shamela0011789-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        9941
Shamela0011789-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        4694
Shamela0011789-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        5879
Shamela0011789-ara1_Shamela0009248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2936
Shamela0011789-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2939
Shamela0011789-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5097
Shamela0011789-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        11482
Shamela0011789-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17541
Shamela0011789-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        4830
Shamela0011789-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2911
Shamela0011789-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1587
Shamela0011789-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        12866
Shamela0011789-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         899
Shamela0011789-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1303
Shamela0011789-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        9758
Shamela0011789-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5446
Shamela0011789-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        19121
Shamela0011789-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2813
Shamela0011789-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3746
Shamela0011789-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1753
Shamela0011789-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3209
Shamela0011789-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3567
Shamela0011789-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1445
Shamela0011789-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4903
Shamela0011789-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7345
Shamela0011789-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1031
Shamela0011789-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1162
Shamela0011789-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        21342
Shamela0011789-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1983
Shamela0011789-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4404
Shamela0011789-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2062
Shamela0011789-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4536
Shamela0011789-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1214
Shamela0011789-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5585
Shamela0011789-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        53240
Shamela0011789-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1943
Shamela0011789-ara1_Shamela0010340-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2799
Shamela0011789-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1192
Shamela0011789-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2290
Shamela0011789-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1725
Shamela0011789-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         883
Shamela0011789-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1084
Shamela0011789-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5636
Shamela0011789-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        10832
Shamela0011789-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2179
Shamela0011789-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49         976
Shamela0011789-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1439
Shamela0011789-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2612
Shamela0011789-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        3198
Shamela0011789-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2422
Shamela0011789-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1060
Shamela0011789-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1601
Shamela0011789-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:19        2462
Shamela0011789-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3551
Shamela0011789-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1944
Shamela0011789-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3566
Shamela0011789-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        19192
Shamela0011789-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        12933
Shamela0011789-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1934
Shamela0011789-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4198
Shamela0011789-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1438
Shamela0011789-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3729
Shamela0011789-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2885
Shamela0011789-ara1_Shamela0010797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4065
Shamela0011789-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        48007
Shamela0011789-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2159
Shamela0011789-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1190
Shamela0011789-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        8678
Shamela0011789-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        40187
Shamela0011789-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1551
Shamela0011789-ara1_Shamela0010925-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         948
Shamela0011789-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9574
Shamela0011789-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2909
Shamela0011789-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1370
Shamela0011789-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2186
Shamela0011789-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2055
Shamela0011789-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1512
Shamela0011789-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2189
Shamela0011789-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1189
Shamela0011789-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        24399
Shamela0011789-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        8225
Shamela0011789-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2691
Shamela0011789-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        38641
Shamela0011789-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1830
Shamela0011789-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         982
Shamela0011789-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2494
Shamela0011789-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        16637
Shamela0011789-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5227
Shamela0011789-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1104
Shamela0011789-ara1_Shamela0011750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3139
Shamela0011789-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        2266
Shamela0011789-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        3909
Shamela0011789-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3010
Shamela0011789-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1174
Shamela0011789-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53         882
Shamela0011789-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        32363
Shamela0011789-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1416
Shamela0011789-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1663
Shamela0011789-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1722
Shamela0011789-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4041
Shamela0011789-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6022
Shamela0011789-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1203
Shamela0011789-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        24446
Shamela0011789-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1183
Shamela0011789-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         997
Shamela0011789-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4176
Shamela0011789-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1306
Shamela0011789-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2960
Shamela0011789-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        4002
Shamela0011789-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        27235
Shamela0011789-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        6406
Shamela0011789-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        40563
Shamela0011789-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2600
Shamela0011789-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1023
Shamela0011789-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2316
Shamela0011789-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4444
Shamela0011789-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1936
Shamela0011789-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2749
Shamela0011789-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1587
Shamela0011789-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4124
Shamela0011789-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        5315
Shamela0011789-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2407
Shamela0011789-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3252
Shamela0011789-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        9161
Shamela0011789-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4073
Shamela0011789-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1583
Shamela0011789-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1105
Shamela0011789-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4274
Shamela0011789-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1708
Shamela0011789-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2774
Shamela0011789-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1252
Shamela0011789-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2174
Shamela0011789-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3133
Shamela0011789-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2813
Shamela0011789-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5041
Shamela0011789-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1562
Shamela0011789-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2940
Shamela0011789-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        11621
Shamela0011789-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        9836
Shamela0011789-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1597
Shamela0011789-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        14208
Shamela0011789-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        6355
Shamela0011789-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3631
Shamela0011789-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2007
Shamela0011789-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1412
Shamela0011789-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3410
Shamela0011789-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1314
Shamela0011789-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1111
Shamela0011789-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1007
Shamela0011789-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3130
Shamela0011789-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2807
Shamela0011789-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1644
Shamela0011789-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1151
Shamela0011789-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4360
Shamela0011789-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2094
Shamela0011789-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2591
Shamela0011789-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4963
Shamela0011789-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        7283
Shamela0011789-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1795
Shamela0011789-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2948
Shamela0011789-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1964
Shamela0011789-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2455
Shamela0011789-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        6484
Shamela0011789-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        13122
Shamela0011789-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1270
Shamela0011789-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4721
Shamela0011789-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2062
Shamela0011789-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1395
Shamela0011789-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        21243
Shamela0011789-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        6244
Shamela0011789-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1459
Shamela0011789-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        30176
Shamela0011789-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1118
Shamela0011789-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7499
Shamela0011789-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1361
Shamela0011789-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1358
Shamela0011789-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3797
Shamela0011789-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1571
Shamela0011789-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4297
Shamela0011789-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1492
Shamela0011789-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        3234
Shamela0011789-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3608
Shamela0011789-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        8154
Shamela0011789-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2463
Shamela0011789-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2058
Shamela0011789-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3845
Shamela0011789-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1114
Shamela0011789-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1730
Shamela0011789-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7277
Shamela0011789-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1108
Shamela0011789-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1109
Shamela0011789-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3912
Shamela0011789-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4436
Shamela0011789-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3495
Shamela0011789-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1996
Shamela0011789-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1112
Shamela0011789-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1112
Shamela0011789-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3779
Shamela0011789-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        6588
Shamela0011789-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1924
Shamela0011789-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        10560
Shamela0011789-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1332
Shamela0011789-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4725
Shamela0011789-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        17304
Shamela0011789-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3238
Shamela0011789-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3727
Shamela0011789-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        9844
Shamela0011789-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2623
Shamela0011789-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3909
Shamela0011789-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        35028
Shamela0011789-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        15096
Shamela0011789-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2021
Shamela0011789-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2052
Shamela0011789-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3287
Shamela0011789-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2396
Shamela0011789-ara1_Shamela0026450-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1181
Shamela0011789-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1415
Shamela0011789-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        7500
Shamela0011789-ara1_Shamela0026500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1125
Shamela0011789-ara1_Shamela0026505-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2391
Shamela0011789-ara1_Shamela0026527-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3378
Shamela0011789-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2467
Shamela0011789-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1614
Shamela0011789-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1029
Shamela0011789-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1530
Shamela0011789-ara1_Shamela0026677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1737
Shamela0011789-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1167
Shamela0011789-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1960
Shamela0011789-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4020
Shamela0011789-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2838
Shamela0011789-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1849
Shamela0011789-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         951
Shamela0011789-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13040
Shamela0011789-ara1_Shamela0026988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2381
Shamela0011789-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2276
Shamela0011789-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        10228
Shamela0011789-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2572
Shamela0011789-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        8259
Shamela0011789-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1044
Shamela0011789-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3914
Shamela0011789-ara1_Shamela0029458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1077
Shamela0011789-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1830
Shamela0011789-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1545
Shamela0011789-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1112
Shamela0011789-ara1_Shamela0029864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1835
Shamela0011789-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         843
Shamela0011789-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2949
Shamela0011789-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2445
Shamela0011789-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         960
Shamela0011789-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1562
Shamela0011789-ara1_Shamela0030738-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1196
Shamela0011789-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2107
Shamela0011789-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        4811
Shamela0011789-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        8915
Shamela0011789-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         962
Shamela0011789-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        42866
Shamela0011789-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3087
Shamela0011789-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1621
Shamela0011789-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6255
Shamela0011789-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50         975
Shamela0011789-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2556
Shamela0011789-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1585
Shamela0011789-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2682
Shamela0011789-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        12164
Shamela0011789-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2263
Shamela0011789-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3057
Shamela0011789-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2958
Shamela0011789-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2257
Shamela0011789-ara1_Shamela0095580-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1619
Shamela0011789-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1138
Shamela0011789-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4340
Shamela0011789-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5858
Shamela0011789-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3262
Shamela0011789-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1547
Shamela0011789-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1086
Shamela0011789-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        15411
Shamela0011789-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2876
Shamela0011789-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1951
Shamela0011789-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1207
Shamela0011789-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1103
Shamela0011789-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         831
Shamela0011789-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2021
Shamela0011789-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3068
Shamela0011789-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1689
Shamela0011789-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2256
Shamela0011789-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1864
Shamela0011789-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1203
Shamela0011789-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5527
Shamela0011789-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        14933
Shamela0011789-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5840
Shamela0011789-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1052
Shamela0011789-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4142
Shamela0011789-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3769
Shamela0011789-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7078
Shamela0011789-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05         908
Shamela0011789-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2140
Shamela0011789-ara1_Shia001355-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2126
Shamela0011789-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        35299
Shamela0011789-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2170
Shamela0011789-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2527
Shamela0011789-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3431
Shamela0011789-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4716
Shamela0011789-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        10424
Shamela0011789-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5352
Shamela0011789-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        23266
Shamela0011789-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3214
Shamela0011789-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1178
Shamela0011789-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        9057
Shamela0011789-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1673
Shamela0011789-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        6619
Shamela0011789-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        9053
Shamela0011789-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6887
Shamela0011789-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2010
Shamela0011789-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1504
Shamela0011789-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        5449
Shamela0011789-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2662
Shamela0011789-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1596
Shamela0011789-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        2283
Shamela0011789-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        3241
Shamela0011789-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1762
Shamela0011789-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        16839
Shamela0011789-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        4640
Shamela0011789-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3609
Shamela0011789-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2376
Shamela0011789-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        8411
Shamela0011789-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        27485
Shamela0011789-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8170
Shamela0011789-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         995
Shamela0011789-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2330
Shamela0011789-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3141
Shamela0011789-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1112
Shamela0011789-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        12233
Shamela0011789-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3104
Shamela0011789-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1712
Shamela0011789-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2169
Shamela0011789-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3780
Shamela0011789-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09        2662
Shamela0011789-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        5447
Shamela0011789-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2817
Shamela0011789-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        14989
Shamela0011789-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        14619
Shamela0011789-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11576
Shamela0011789-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        2179
Shamela0011789-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1865
Shamela0011789-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        6801
Shamela0011789-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        6881
Shamela0011789-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         934
Shamela0011789-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1003
Shamela0011789-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5126
Shamela0011789-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5676
Shamela0011789-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        22281
Shamela0011789-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5540
Shamela0011789-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1024
Shamela0011789-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11         942
Shamela0011789-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2925
Shamela0011789-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         906
Shamela0011789-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1011
Shamela0011789-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        1012
Shamela0011789-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3407
Shamela0011789-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2309
Shamela0011789-ara1_Shia004516-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1323
Shamela0011789-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2289