Index of /passim01022020/Shamela0011496-ara1/


../
Shamela0011496-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        26107
Shamela0011496-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        1481
Shamela0011496-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2213
Shamela0011496-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        44111
Shamela0011496-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3110
Shamela0011496-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        18504
Shamela0011496-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        6336
Shamela0011496-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        14370
Shamela0011496-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        8639
Shamela0011496-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1588
Shamela0011496-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1300
Shamela0011496-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        21076
Shamela0011496-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        56131
Shamela0011496-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3696
Shamela0011496-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       142119
Shamela0011496-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        18589
Shamela0011496-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        23237
Shamela0011496-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        25033
Shamela0011496-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        15538
Shamela0011496-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1226
Shamela0011496-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        54398
Shamela0011496-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        21991
Shamela0011496-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        13064
Shamela0011496-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        38460
Shamela0011496-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        8590
Shamela0011496-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        36240
Shamela0011496-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1736
Shamela0011496-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31       219161
Shamela0011496-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        84787
Shamela0011496-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        5893
Shamela0011496-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       216450
Shamela0011496-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        6981
Shamela0011496-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        5711
Shamela0011496-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        10629
Shamela0011496-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        51255
Shamela0011496-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1261
Shamela0011496-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26       121579
Shamela0011496-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        10418
Shamela0011496-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1491
Shamela0011496-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        27989
Shamela0011496-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        53535
Shamela0011496-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        52500
Shamela0011496-ara1_JK000237-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        6668
Shamela0011496-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3123
Shamela0011496-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        44963
Shamela0011496-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        20634
Shamela0011496-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2917
Shamela0011496-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1013
Shamela0011496-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        28231
Shamela0011496-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        8014
Shamela0011496-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        46791
Shamela0011496-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        20835
Shamela0011496-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        24940
Shamela0011496-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1975
Shamela0011496-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        3771
Shamela0011496-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        10112
Shamela0011496-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1595
Shamela0011496-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2506
Shamela0011496-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1423
Shamela0011496-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        3063
Shamela0011496-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        11351
Shamela0011496-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1457
Shamela0011496-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        46826
Shamela0011496-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1149
Shamela0011496-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        8527
Shamela0011496-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18         936
Shamela0011496-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3967
Shamela0011496-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2246
Shamela0011496-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       419034
Shamela0011496-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2393
Shamela0011496-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        17225
Shamela0011496-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2100
Shamela0011496-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        33345
Shamela0011496-ara1_JK000388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        14586
Shamela0011496-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3048
Shamela0011496-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        9537
Shamela0011496-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        66007
Shamela0011496-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2479
Shamela0011496-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        16481
Shamela0011496-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        10296
Shamela0011496-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1366
Shamela0011496-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        4564
Shamela0011496-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        24661
Shamela0011496-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1918
Shamela0011496-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2669
Shamela0011496-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1356
Shamela0011496-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2143
Shamela0011496-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5132
Shamela0011496-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1340
Shamela0011496-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        9685
Shamela0011496-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1060
Shamela0011496-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        13081
Shamela0011496-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07         876
Shamela0011496-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        1719
Shamela0011496-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3278
Shamela0011496-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8939
Shamela0011496-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1151
Shamela0011496-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1344
Shamela0011496-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1505
Shamela0011496-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        14547
Shamela0011496-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        15681
Shamela0011496-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1393
Shamela0011496-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        1092
Shamela0011496-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1280
Shamela0011496-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1091
Shamela0011496-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        11345
Shamela0011496-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        97211
Shamela0011496-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        44728
Shamela0011496-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2009
Shamela0011496-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        3582
Shamela0011496-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        16324
Shamela0011496-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        4948
Shamela0011496-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        6279
Shamela0011496-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        10629
Shamela0011496-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        2216
Shamela0011496-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1135
Shamela0011496-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:22        2608
Shamela0011496-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2567
Shamela0011496-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37       201600
Shamela0011496-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1190
Shamela0011496-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1330
Shamela0011496-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50         846
Shamela0011496-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6619
Shamela0011496-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8904
Shamela0011496-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        9684
Shamela0011496-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        7461
Shamela0011496-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1270
Shamela0011496-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        6691
Shamela0011496-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        42703
Shamela0011496-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1724
Shamela0011496-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2057
Shamela0011496-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        3000
Shamela0011496-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1059
Shamela0011496-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1727
Shamela0011496-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1238
Shamela0011496-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        14984
Shamela0011496-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1112
Shamela0011496-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        2295
Shamela0011496-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        18937
Shamela0011496-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1839
Shamela0011496-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2279
Shamela0011496-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3665
Shamela0011496-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1436
Shamela0011496-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1237
Shamela0011496-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2249
Shamela0011496-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1627
Shamela0011496-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1040
Shamela0011496-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5434
Shamela0011496-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2541
Shamela0011496-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1401
Shamela0011496-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1078
Shamela0011496-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2101
Shamela0011496-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        6930
Shamela0011496-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1809
Shamela0011496-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1992
Shamela0011496-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1259
Shamela0011496-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1680
Shamela0011496-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2305
Shamela0011496-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2523
Shamela0011496-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        10202
Shamela0011496-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1688
Shamela0011496-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        18760
Shamela0011496-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22         942
Shamela0011496-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1138
Shamela0011496-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        16726
Shamela0011496-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         876
Shamela0011496-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        6307
Shamela0011496-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        14938
Shamela0011496-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4301
Shamela0011496-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1622
Shamela0011496-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1973
Shamela0011496-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3772
Shamela0011496-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2937
Shamela0011496-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        7903
Shamela0011496-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        1938
Shamela0011496-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4950
Shamela0011496-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        23321
Shamela0011496-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2833
Shamela0011496-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2247
Shamela0011496-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3294
Shamela0011496-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        95506
Shamela0011496-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        8305
Shamela0011496-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        3578
Shamela0011496-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2748
Shamela0011496-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        1314
Shamela0011496-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4108
Shamela0011496-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3716
Shamela0011496-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57         989
Shamela0011496-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        12246
Shamela0011496-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        21884
Shamela0011496-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        16563
Shamela0011496-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        13629
Shamela0011496-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        12539
Shamela0011496-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1897
Shamela0011496-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5220
Shamela0011496-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        14318
Shamela0011496-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1675
Shamela0011496-ara1_JK006879-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1362
Shamela0011496-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40       171928
Shamela0011496-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1579
Shamela0011496-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4888
Shamela0011496-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       108218
Shamela0011496-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1452
Shamela0011496-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        8181
Shamela0011496-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1132
Shamela0011496-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       286451
Shamela0011496-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3459
Shamela0011496-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        17672
Shamela0011496-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         960
Shamela0011496-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        9253
Shamela0011496-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        2265
Shamela0011496-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        28454
Shamela0011496-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        4677
Shamela0011496-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        22568
Shamela0011496-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1649
Shamela0011496-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        20338
Shamela0011496-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        47289
Shamela0011496-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        4424
Shamela0011496-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        15438
Shamela0011496-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       252395
Shamela0011496-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       180659
Shamela0011496-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2448
Shamela0011496-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1872
Shamela0011496-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        73423
Shamela0011496-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        3769
Shamela0011496-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2131
Shamela0011496-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        23134
Shamela0011496-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        8635
Shamela0011496-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5664
Shamela0011496-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        38341
Shamela0011496-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1570
Shamela0011496-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1056
Shamela0011496-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4385
Shamela0011496-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        15196
Shamela0011496-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43         865
Shamela0011496-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        20196
Shamela0011496-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1529
Shamela0011496-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1252
Shamela0011496-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        3161
Shamela0011496-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1553
Shamela0011496-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        14864
Shamela0011496-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3330
Shamela0011496-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        16677
Shamela0011496-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1275
Shamela0011496-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        22745
Shamela0011496-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5994
Shamela0011496-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        55709
Shamela0011496-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        34895
Shamela0011496-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4704
Shamela0011496-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31         946
Shamela0011496-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        9016
Shamela0011496-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        3101
Shamela0011496-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        10463
Shamela0011496-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1719
Shamela0011496-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        2130
Shamela0011496-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1335
Shamela0011496-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        7915
Shamela0011496-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        72097
Shamela0011496-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4558
Shamela0011496-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1798
Shamela0011496-ara1_JK009352-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1334
Shamela0011496-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        5326
Shamela0011496-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3199
Shamela0011496-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        33486
Shamela0011496-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53       105166
Shamela0011496-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        13803
Shamela0011496-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39       536108
Shamela0011496-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        8105
Shamela0011496-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1681
Shamela0011496-ara1_JK010131-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1360
Shamela0011496-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        9430
Shamela0011496-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        1285
Shamela0011496-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         995
Shamela0011496-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1275
Shamela0011496-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3534
Shamela0011496-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1686
Shamela0011496-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2625
Shamela0011496-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        18080
Shamela0011496-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        12757
Shamela0011496-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1070
Shamela0011496-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1042
Shamela0011496-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1119
Shamela0011496-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1377
Shamela0011496-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3836
Shamela0011496-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2794
Shamela0011496-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        2541
Shamela0011496-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1065
Shamela0011496-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4201
Shamela0011496-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        10702
Shamela0011496-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        2227
Shamela0011496-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        9958
Shamela0011496-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1697
Shamela0011496-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        4363
Shamela0011496-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2773
Shamela0011496-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1824
Shamela0011496-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        4336
Shamela0011496-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3114
Shamela0011496-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1012
Shamela0011496-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1443
Shamela0011496-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        2898
Shamela0011496-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2187
Shamela0011496-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1835
Shamela0011496-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        5166
Shamela0011496-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        7436
Shamela0011496-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        7386
Shamela0011496-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1515
Shamela0011496-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:05        39319
Shamela0011496-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2167
Shamela0011496-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        86311
Shamela0011496-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1986
Shamela0011496-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        20639
Shamela0011496-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        30503
Shamela0011496-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        21494
Shamela0011496-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        20086
Shamela0011496-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15235
Shamela0011496-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1556
Shamela0011496-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3606
Shamela0011496-ara1_Shamela0000309-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1155
Shamela0011496-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3523
Shamela0011496-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        17510
Shamela0011496-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2769
Shamela0011496-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        55395
Shamela0011496-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        91877
Shamela0011496-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4672
Shamela0011496-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2598
Shamela0011496-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        74092
Shamela0011496-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4858
Shamela0011496-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2722
Shamela0011496-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7931
Shamela0011496-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3305
Shamela0011496-ara1_Shamela0000699-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1264
Shamela0011496-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2446
Shamela0011496-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6832
Shamela0011496-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4023
Shamela0011496-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        69634
Shamela0011496-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48         859
Shamela0011496-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       178015
Shamela0011496-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        37110
Shamela0011496-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        52242
Shamela0011496-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        6382
Shamela0011496-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5887
Shamela0011496-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        8926
Shamela0011496-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        6814
Shamela0011496-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1818
Shamela0011496-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        10028
Shamela0011496-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3001
Shamela0011496-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5367
Shamela0011496-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        8726
Shamela0011496-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1822
Shamela0011496-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4540
Shamela0011496-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1170
Shamela0011496-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         991
Shamela0011496-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1011
Shamela0011496-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7362
Shamela0011496-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        8055
Shamela0011496-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3089
Shamela0011496-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1166
Shamela0011496-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2915
Shamela0011496-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        28900
Shamela0011496-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        10460
Shamela0011496-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1532
Shamela0011496-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        12083
Shamela0011496-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        6155
Shamela0011496-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2586
Shamela0011496-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8008
Shamela0011496-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       207253
Shamela0011496-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        83085
Shamela0011496-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5662
Shamela0011496-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        7458
Shamela0011496-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        36462
Shamela0011496-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        44463
Shamela0011496-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        26863
Shamela0011496-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        8822
Shamela0011496-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3943
Shamela0011496-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2389
Shamela0011496-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3062
Shamela0011496-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        39274
Shamela0011496-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5387
Shamela0011496-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        10785
Shamela0011496-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1921
Shamela0011496-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        22206
Shamela0011496-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        97662
Shamela0011496-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6377
Shamela0011496-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2508
Shamela0011496-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       133369
Shamela0011496-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2083
Shamela0011496-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        30473
Shamela0011496-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        19410
Shamela0011496-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       133364
Shamela0011496-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       149114
Shamela0011496-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       155925
Shamela0011496-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       339699
Shamela0011496-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        63709
Shamela0011496-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1124
Shamela0011496-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3929
Shamela0011496-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2479
Shamela0011496-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        39675
Shamela0011496-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4507
Shamela0011496-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       123011
Shamela0011496-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        24941
Shamela0011496-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        4260
Shamela0011496-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        17840
Shamela0011496-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3258
Shamela0011496-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1557
Shamela0011496-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       189551
Shamela0011496-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        29945
Shamela0011496-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       270826
Shamela0011496-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       113825
Shamela0011496-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        16094
Shamela0011496-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2695
Shamela0011496-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3120
Shamela0011496-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        80648
Shamela0011496-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4076
Shamela0011496-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         921
Shamela0011496-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        69092
Shamela0011496-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4750
Shamela0011496-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1323
Shamela0011496-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2434
Shamela0011496-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       149383
Shamela0011496-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51        86984
Shamela0011496-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       507803
Shamela0011496-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7052
Shamela0011496-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        35337
Shamela0011496-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1462
Shamela0011496-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2457
Shamela0011496-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1247
Shamela0011496-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2824
Shamela0011496-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3659
Shamela0011496-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1045
Shamela0011496-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4254
Shamela0011496-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        14170
Shamela0011496-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        18202
Shamela0011496-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1415
Shamela0011496-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6458
Shamela0011496-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        8858
Shamela0011496-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6219
Shamela0011496-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        16538
Shamela0011496-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2460
Shamela0011496-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       209474
Shamela0011496-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       123951
Shamela0011496-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8959
Shamela0011496-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5754
Shamela0011496-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1467
Shamela0011496-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        4874
Shamela0011496-ara1_Shamela0005849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         832
Shamela0011496-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        53911
Shamela0011496-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       171404
Shamela0011496-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        19556
Shamela0011496-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3215
Shamela0011496-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2703
Shamela0011496-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8480
Shamela0011496-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2067
Shamela0011496-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1137
Shamela0011496-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         980
Shamela0011496-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10087
Shamela0011496-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        26531
Shamela0011496-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         919
Shamela0011496-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10826
Shamela0011496-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        20975
Shamela0011496-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        25302
Shamela0011496-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4010
Shamela0011496-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        20476
Shamela0011496-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8656
Shamela0011496-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1453
Shamela0011496-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        63932
Shamela0011496-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1254
Shamela0011496-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7283
Shamela0011496-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       182460
Shamela0011496-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         963
Shamela0011496-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1349
Shamela0011496-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        43844
Shamela0011496-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10925
Shamela0011496-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        16452
Shamela0011496-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1657
Shamela0011496-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        17298
Shamela0011496-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        23418
Shamela0011496-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3404
Shamela0011496-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        38063
Shamela0011496-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2241
Shamela0011496-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        21891
Shamela0011496-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        13118
Shamela0011496-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1464
Shamela0011496-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2156
Shamela0011496-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        5232
Shamela0011496-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8087
Shamela0011496-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       250598
Shamela0011496-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42         945
Shamela0011496-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5061
Shamela0011496-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        1513
Shamela0011496-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        58114
Shamela0011496-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1846
Shamela0011496-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05         909
Shamela0011496-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3857
Shamela0011496-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        17912
Shamela0011496-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1376
Shamela0011496-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       651449
Shamela0011496-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1233
Shamela0011496-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3196
Shamela0011496-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        54160
Shamela0011496-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1307
Shamela0011496-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       867703
Shamela0011496-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        5255
Shamela0011496-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        60864
Shamela0011496-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1147
Shamela0011496-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1261
Shamela0011496-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        3598
Shamela0011496-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4282
Shamela0011496-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1352
Shamela0011496-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        39243
Shamela0011496-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8823
Shamela0011496-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        11803
Shamela0011496-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        12339
Shamela0011496-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3496
Shamela0011496-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         965
Shamela0011496-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        50335
Shamela0011496-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2219
Shamela0011496-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1619
Shamela0011496-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6364
Shamela0011496-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2034
Shamela0011496-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8794
Shamela0011496-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1784
Shamela0011496-ara1_Shamela0007513-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3712
Shamela0011496-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1127
Shamela0011496-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2055
Shamela0011496-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3899
Shamela0011496-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4028
Shamela0011496-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4500
Shamela0011496-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        14187
Shamela0011496-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        23088
Shamela0011496-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1778
Shamela0011496-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3977
Shamela0011496-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3486
Shamela0011496-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2533
Shamela0011496-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1285
Shamela0011496-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        2591
Shamela0011496-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1383
Shamela0011496-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        11679
Shamela0011496-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2312
Shamela0011496-ara1_Shamela0007637-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39         928
Shamela0011496-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        7491
Shamela0011496-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        31888
Shamela0011496-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1150
Shamela0011496-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       103224
Shamela0011496-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       135507
Shamela0011496-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       207455
Shamela0011496-ara1_Shamela0008182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        13497
Shamela0011496-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        10476
Shamela0011496-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        17187
Shamela0011496-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1193
Shamela0011496-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        44078
Shamela0011496-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        4701
Shamela0011496-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        9691
Shamela0011496-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6486
Shamela0011496-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1357
Shamela0011496-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        5054
Shamela0011496-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1083
Shamela0011496-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2605
Shamela0011496-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1568
Shamela0011496-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1546
Shamela0011496-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1473
Shamela0011496-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1869
Shamela0011496-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1744
Shamela0011496-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2622
Shamela0011496-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1183
Shamela0011496-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        4017
Shamela0011496-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1077
Shamela0011496-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3908
Shamela0011496-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        55700
Shamela0011496-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       203376
Shamela0011496-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       175691
Shamela0011496-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1685
Shamela0011496-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        43341
Shamela0011496-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        37526
Shamela0011496-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        95162
Shamela0011496-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37       171436
Shamela0011496-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11       225671
Shamela0011496-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        81152
Shamela0011496-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        7344
Shamela0011496-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        19779
Shamela0011496-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1154
Shamela0011496-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        4902
Shamela0011496-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12611
Shamela0011496-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1526
Shamela0011496-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        26004
Shamela0011496-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        27951
Shamela0011496-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4794
Shamela0011496-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4205
Shamela0011496-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1344
Shamela0011496-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3954
Shamela0011496-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4332
Shamela0011496-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3539
Shamela0011496-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5000
Shamela0011496-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5405
Shamela0011496-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2128
Shamela0011496-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1085
Shamela0011496-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1448
Shamela0011496-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        15588
Shamela0011496-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        28850
Shamela0011496-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2854
Shamela0011496-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        5981
Shamela0011496-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3341
Shamela0011496-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1691
Shamela0011496-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6190
Shamela0011496-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4074
Shamela0011496-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3419
Shamela0011496-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5971
Shamela0011496-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        11876
Shamela0011496-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        5019
Shamela0011496-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1670
Shamela0011496-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        5115
Shamela0011496-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        15413
Shamela0011496-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        48055
Shamela0011496-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        32208
Shamela0011496-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        16583
Shamela0011496-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2933
Shamela0011496-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       274106
Shamela0011496-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        9277
Shamela0011496-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        9811
Shamela0011496-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5208
Shamela0011496-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2388
Shamela0011496-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3540
Shamela0011496-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        9563
Shamela0011496-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6735
Shamela0011496-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2320
Shamela0011496-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1689
Shamela0011496-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7938
Shamela0011496-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1297
Shamela0011496-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1089
Shamela0011496-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2642
Shamela0011496-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10654
Shamela0011496-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3822
Shamela0011496-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6259
Shamela0011496-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1693
Shamela0011496-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1017
Shamela0011496-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1023
Shamela0011496-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2361
Shamela0011496-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1788
Shamela0011496-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2483
Shamela0011496-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        56360
Shamela0011496-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9160
Shamela0011496-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3159
Shamela0011496-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        8800
Shamela0011496-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       563913
Shamela0011496-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3378
Shamela0011496-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5611
Shamela0011496-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         918
Shamela0011496-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        26618
Shamela0011496-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        31995
Shamela0011496-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1275
Shamela0011496-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        86065
Shamela0011496-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        12741
Shamela0011496-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        56623
Shamela0011496-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6516
Shamela0011496-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        8541
Shamela0011496-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5880
Shamela0011496-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2213
Shamela0011496-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10591
Shamela0011496-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2671
Shamela0011496-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        15603
Shamela0011496-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        71523
Shamela0011496-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1316
Shamela0011496-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11102
Shamela0011496-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4212
Shamela0011496-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        17772
Shamela0011496-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2578
Shamela0011496-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         909
Shamela0011496-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3798
Shamela0011496-ara1_Shamela0009863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1622
Shamela0011496-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        18453
Shamela0011496-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11486
Shamela0011496-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1446
Shamela0011496-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        12357
Shamela0011496-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5351
Shamela0011496-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       120083
Shamela0011496-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        11306
Shamela0011496-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       138559
Shamela0011496-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       215426
Shamela0011496-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        12243
Shamela0011496-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1457
Shamela0011496-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1508
Shamela0011496-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        36474
Shamela0011496-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        23617
Shamela0011496-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        99114
Shamela0011496-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        52541
Shamela0011496-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1265
Shamela0011496-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1323
Shamela0011496-ara1_Shamela0010461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         990
Shamela0011496-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        44988
Shamela0011496-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1172
Shamela0011496-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1715
Shamela0011496-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        68897
Shamela0011496-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1951
Shamela0011496-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        54046
Shamela0011496-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1239
Shamela0011496-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1093
Shamela0011496-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         977
Shamela0011496-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       234910
Shamela0011496-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2158
Shamela0011496-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3567
Shamela0011496-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        41749
Shamela0011496-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2174
Shamela0011496-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        5412
Shamela0011496-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2654
Shamela0011496-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2380
Shamela0011496-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        19448
Shamela0011496-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        15103
Shamela0011496-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        91363
Shamela0011496-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        79217
Shamela0011496-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        18397
Shamela0011496-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2095
Shamela0011496-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1458
Shamela0011496-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1544
Shamela0011496-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2398
Shamela0011496-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        22411
Shamela0011496-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        25879
Shamela0011496-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4192
Shamela0011496-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        19453
Shamela0011496-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        11234
Shamela0011496-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1892
Shamela0011496-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        13309
Shamela0011496-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        20988
Shamela0011496-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5999
Shamela0011496-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2920
Shamela0011496-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        16168
Shamela0011496-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7134
Shamela0011496-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        8617
Shamela0011496-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        64616
Shamela0011496-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        27864
Shamela0011496-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2492
Shamela0011496-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4153
Shamela0011496-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        33867
Shamela0011496-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23         936
Shamela0011496-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36         974
Shamela0011496-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3260
Shamela0011496-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2070
Shamela0011496-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7282
Shamela0011496-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        22197
Shamela0011496-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1323
Shamela0011496-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7552
Shamela0011496-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         973
Shamela0011496-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1116
Shamela0011496-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2181
Shamela0011496-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        12832
Shamela0011496-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3288
Shamela0011496-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4898
Shamela0011496-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        8318
Shamela0011496-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4373
Shamela0011496-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1066
Shamela0011496-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3753
Shamela0011496-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3673
Shamela0011496-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1087
Shamela0011496-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4839
Shamela0011496-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6839
Shamela0011496-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2229
Shamela0011496-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        25258
Shamela0011496-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8417
Shamela0011496-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        22951
Shamela0011496-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        44250
Shamela0011496-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        24009
Shamela0011496-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        5410
Shamela0011496-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        6670
Shamela0011496-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        56390
Shamela0011496-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        11584
Shamela0011496-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        8057
Shamela0011496-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6640
Shamela0011496-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1088
Shamela0011496-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        8390
Shamela0011496-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17332
Shamela0011496-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        8427
Shamela0011496-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         910
Shamela0011496-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         953
Shamela0011496-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2356
Shamela0011496-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         990
Shamela0011496-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4442
Shamela0011496-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        25261
Shamela0011496-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         852
Shamela0011496-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05         892
Shamela0011496-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       158384
Shamela0011496-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1829
Shamela0011496-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7064
Shamela0011496-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14479
Shamela0011496-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1851
Shamela0011496-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1083
Shamela0011496-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         846
Shamela0011496-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2151
Shamela0011496-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        31669
Shamela0011496-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        10324
Shamela0011496-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        20912
Shamela0011496-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9079
Shamela0011496-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        8180
Shamela0011496-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7060
Shamela0011496-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        9117
Shamela0011496-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        31134
Shamela0011496-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1122
Shamela0011496-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        15294
Shamela0011496-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        5867
Shamela0011496-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4723
Shamela0011496-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        82229
Shamela0011496-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5307
Shamela0011496-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        10311
Shamela0011496-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        30068
Shamela0011496-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        78797
Shamela0011496-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2199
Shamela0011496-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6286
Shamela0011496-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5574
Shamela0011496-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1660
Shamela0011496-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22788
Shamela0011496-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2203
Shamela0011496-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        1143
Shamela0011496-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        8998
Shamela0011496-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        82042
Shamela0011496-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2860
Shamela0011496-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3296
Shamela0011496-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        22696
Shamela0011496-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        65168
Shamela0011496-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        66067
Shamela0011496-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        12902
Shamela0011496-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        96156
Shamela0011496-ara1_Shamela0012446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2331
Shamela0011496-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2954
Shamela0011496-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2958
Shamela0011496-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        23487
Shamela0011496-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1264
Shamela0011496-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1202
Shamela0011496-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        12356
Shamela0011496-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        12924
Shamela0011496-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1335
Shamela0011496-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1076
Shamela0011496-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        10461
Shamela0011496-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2682
Shamela0011496-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        10530
Shamela0011496-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        9357
Shamela0011496-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        5445
Shamela0011496-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16135
Shamela0011496-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8816
Shamela0011496-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        45012
Shamela0011496-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10718
Shamela0011496-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14864
Shamela0011496-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8759
Shamela0011496-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1708
Shamela0011496-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7405
Shamela0011496-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1992
Shamela0011496-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        13296
Shamela0011496-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8597
Shamela0011496-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        20410
Shamela0011496-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8823
Shamela0011496-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        35244
Shamela0011496-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4974
Shamela0011496-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1869
Shamela0011496-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       111453
Shamela0011496-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4511
Shamela0011496-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       101184
Shamela0011496-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1169
Shamela0011496-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        14969
Shamela0011496-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1036
Shamela0011496-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2781
Shamela0011496-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1668
Shamela0011496-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6383
Shamela0011496-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2064
Shamela0011496-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        20192
Shamela0011496-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5246
Shamela0011496-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10824
Shamela0011496-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3323
Shamela0011496-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1753
Shamela0011496-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1917
Shamela0011496-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01         830
Shamela0011496-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        82001
Shamela0011496-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2796
Shamela0011496-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4628
Shamela0011496-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        10321
Shamela0011496-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7351
Shamela0011496-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8721
Shamela0011496-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2461
Shamela0011496-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        8601
Shamela0011496-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        24460
Shamela0011496-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2723
Shamela0011496-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4568
Shamela0011496-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1041
Shamela0011496-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        10271
Shamela0011496-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        45288
Shamela0011496-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4113
Shamela0011496-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        7545
Shamela0011496-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9278
Shamela0011496-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1046
Shamela0011496-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        14302
Shamela0011496-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        81961
Shamela0011496-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        3983
Shamela0011496-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        25689
Shamela0011496-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         988
Shamela0011496-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        9814
Shamela0011496-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1936
Shamela0011496-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2370
Shamela0011496-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        14401
Shamela0011496-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        77753
Shamela0011496-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        21099
Shamela0011496-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        19488
Shamela0011496-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1731
Shamela0011496-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5660
Shamela0011496-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4180
Shamela0011496-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3891
Shamela0011496-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5893
Shamela0011496-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3095
Shamela0011496-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17688
Shamela0011496-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4916
Shamela0011496-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        10599
Shamela0011496-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2477
Shamela0011496-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3710
Shamela0011496-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        92577
Shamela0011496-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        33360
Shamela0011496-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2698
Shamela0011496-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        70513
Shamela0011496-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11822
Shamela0011496-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         865
Shamela0011496-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4914
Shamela0011496-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        50270
Shamela0011496-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1519
Shamela0011496-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9919
Shamela0011496-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        64548
Shamela0011496-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        33986
Shamela0011496-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        5778
Shamela0011496-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1766
Shamela0011496-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        66167
Shamela0011496-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2301
Shamela0011496-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        14526
Shamela0011496-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        36076
Shamela0011496-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1543
Shamela0011496-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1791
Shamela0011496-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       147857
Shamela0011496-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        11925
Shamela0011496-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       168279
Shamela0011496-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4401
Shamela0011496-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        26557
Shamela0011496-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5503
Shamela0011496-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        36854
Shamela0011496-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        24280
Shamela0011496-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        22328
Shamela0011496-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2536
Shamela0011496-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       103247
Shamela0011496-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        61871
Shamela0011496-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        15303
Shamela0011496-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        22291
Shamela0011496-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        76145
Shamela0011496-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        48404
Shamela0011496-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        43672
Shamela0011496-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       137194
Shamela0011496-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        71371
Shamela0011496-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3298
Shamela0011496-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4479
Shamela0011496-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1180
Shamela0011496-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01       186566
Shamela0011496-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5915
Shamela0011496-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        80001
Shamela0011496-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4528
Shamela0011496-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14621
Shamela0011496-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2465
Shamela0011496-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        20949
Shamela0011496-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        26413
Shamela0011496-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2755
Shamela0011496-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6219
Shamela0011496-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        11372
Shamela0011496-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3584
Shamela0011496-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         940
Shamela0011496-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7470
Shamela0011496-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3991
Shamela0011496-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        31598
Shamela0011496-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       157879
Shamela0011496-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        33894
Shamela0011496-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        5548
Shamela0011496-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        67131
Shamela0011496-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1386
Shamela0011496-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1394
Shamela0011496-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2939
Shamela0011496-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4465
Shamela0011496-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2269
Shamela0011496-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        26069
Shamela0011496-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        40427
Shamela0011496-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2126
Shamela0011496-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        28214
Shamela0011496-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5580
Shamela0011496-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3066
Shamela0011496-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        12749
Shamela0011496-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        78018
Shamela0011496-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        6042
Shamela0011496-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        26001
Shamela0011496-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        27401
Shamela0011496-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        64742
Shamela0011496-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        39328
Shamela0011496-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        7861
Shamela0011496-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4023
Shamela0011496-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       212466
Shamela0011496-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        14645
Shamela0011496-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        42782
Shamela0011496-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        38015
Shamela0011496-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        82309
Shamela0011496-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        32655
Shamela0011496-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       102414
Shamela0011496-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        27994
Shamela0011496-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       244676
Shamela0011496-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        36730
Shamela0011496-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        40407
Shamela0011496-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        14574
Shamela0011496-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        4123
Shamela0011496-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        18242
Shamela0011496-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        55216
Shamela0011496-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1362
Shamela0011496-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        28505
Shamela0011496-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3589
Shamela0011496-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1440
Shamela0011496-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        15263
Shamela0011496-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        6572
Shamela0011496-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1221
Shamela0011496-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1249
Shamela0011496-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1311
Shamela0011496-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2249
Shamela0011496-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4290
Shamela0011496-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        32198
Shamela0011496-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       364008
Shamela0011496-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       457445
Shamela0011496-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2256
Shamela0011496-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        17405
Shamela0011496-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3938
Shamela0011496-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1590
Shamela0011496-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        43794
Shamela0011496-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4341
Shamela0011496-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3101
Shamela0011496-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2645
Shamela0011496-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4700
Shamela0011496-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1619
Shamela0011496-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7345
Shamela0011496-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4895
Shamela0011496-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        4667
Shamela0011496-ara1_Shamela0026462-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1450
Shamela0011496-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2101
Shamela0011496-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2175
Shamela0011496-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        15839
Shamela0011496-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1102
Shamela0011496-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3393
Shamela0011496-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        8449
Shamela0011496-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52         965
Shamela0011496-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1000
Shamela0011496-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2032
Shamela0011496-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2179
Shamela0011496-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        14167
Shamela0011496-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        23597
Shamela0011496-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1897
Shamela0011496-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1186
Shamela0011496-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2578
Shamela0011496-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1928
Shamela0011496-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1739
Shamela0011496-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        17433
Shamela0011496-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1698
Shamela0011496-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1565
Shamela0011496-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1750
Shamela0011496-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1116
Shamela0011496-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2401
Shamela0011496-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         859
Shamela0011496-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2795
Shamela0011496-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3323
Shamela0011496-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5254
Shamela0011496-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3683
Shamela0011496-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5639
Shamela0011496-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1429
Shamela0011496-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6435
Shamela0011496-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        31134
Shamela0011496-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        12134
Shamela0011496-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3459
Shamela0011496-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         918
Shamela0011496-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1506
Shamela0011496-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1019
Shamela0011496-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        42757
Shamela0011496-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1923
Shamela0011496-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4411
Shamela0011496-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1026
Shamela0011496-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3505
Shamela0011496-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        5531
Shamela0011496-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        36060
Shamela0011496-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1177
Shamela0011496-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3518
Shamela0011496-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1295
Shamela0011496-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1660
Shamela0011496-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3353
Shamela0011496-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         840
Shamela0011496-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        37309
Shamela0011496-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2019
Shamela0011496-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         968
Shamela0011496-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1229
Shamela0011496-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1289
Shamela0011496-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4629
Shamela0011496-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        8242
Shamela0011496-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1914
Shamela0011496-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8687
Shamela0011496-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1005
Shamela0011496-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13361
Shamela0011496-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1125
Shamela0011496-ara1_Shamela0030003-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1497
Shamela0011496-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1696
Shamela0011496-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2182
Shamela0011496-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3259
Shamela0011496-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1136
Shamela0011496-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1349
Shamela0011496-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3027
Shamela0011496-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2991
Shamela0011496-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1679
Shamela0011496-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1085
Shamela0011496-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3278
Shamela0011496-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        4443
Shamela0011496-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3488
Shamela0011496-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1155
Shamela0011496-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2601
Shamela0011496-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4366
Shamela0011496-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5905
Shamela0011496-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3586
Shamela0011496-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        8290
Shamela0011496-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        11734
Shamela0011496-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5441
Shamela0011496-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6152
Shamela0011496-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2319
Shamela0011496-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        37470
Shamela0011496-ara1_Shamela0036040-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2103
Shamela0011496-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2157
Shamela0011496-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4263
Shamela0011496-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9446
Shamela0011496-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1909
Shamela0011496-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       245504
Shamela0011496-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        9087
Shamela0011496-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       110857
Shamela0011496-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14869
Shamela0011496-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        44234
Shamela0011496-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2562
Shamela0011496-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1210
Shamela0011496-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1718
Shamela0011496-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         913
Shamela0011496-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       170453
Shamela0011496-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       112122
Shamela0011496-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1341
Shamela0011496-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1336
Shamela0011496-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1201
Shamela0011496-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2015
Shamela0011496-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        68209
Shamela0011496-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1330
Shamela0011496-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48         906
Shamela0011496-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        11314
Shamela0011496-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7932
Shamela0011496-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1869
Shamela0011496-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        50863
Shamela0011496-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        5430
Shamela0011496-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        26725
Shamela0011496-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2510
Shamela0011496-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        20199
Shamela0011496-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1322
Shamela0011496-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1975
Shamela0011496-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         916
Shamela0011496-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        47301
Shamela0011496-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        9179
Shamela0011496-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49         919
Shamela0011496-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6148
Shamela0011496-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5206
Shamela0011496-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        7671
Shamela0011496-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12316
Shamela0011496-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1573
Shamela0011496-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       173077
Shamela0011496-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5061
Shamela0011496-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6213
Shamela0011496-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        30481
Shamela0011496-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12360
Shamela0011496-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        33264
Shamela0011496-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1278
Shamela0011496-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        9424
Shamela0011496-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10077
Shamela0011496-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1172
Shamela0011496-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2566
Shamela0011496-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1692
Shamela0011496-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1472
Shamela0011496-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00         987
Shamela0011496-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3101
Shamela0011496-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        10935
Shamela0011496-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1078
Shamela0011496-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7820
Shamela0011496-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        8728
Shamela0011496-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1582
Shamela0011496-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2223
Shamela0011496-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        10172
Shamela0011496-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5994
Shamela0011496-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2436
Shamela0011496-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4698
Shamela0011496-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6662
Shamela0011496-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1259
Shamela0011496-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3494
Shamela0011496-ara1_Shia000402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         877
Shamela0011496-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29         881
Shamela0011496-ara1_Shia000715-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1107
Shamela0011496-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        2954
Shamela0011496-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3070
Shamela0011496-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1172
Shamela0011496-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        18781
Shamela0011496-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       108019
Shamela0011496-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        13369
Shamela0011496-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       146761
Shamela0011496-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1283
Shamela0011496-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10798
Shamela0011496-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        16190
Shamela0011496-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1120
Shamela0011496-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2066
Shamela0011496-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1054
Shamela0011496-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       131305
Shamela0011496-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       138963
Shamela0011496-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3999
Shamela0011496-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1730
Shamela0011496-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2407
Shamela0011496-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        1753
Shamela0011496-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        1997
Shamela0011496-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        5303
Shamela0011496-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        3793
Shamela0011496-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        1368
Shamela0011496-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        3545
Shamela0011496-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        4024
Shamela0011496-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        2860
Shamela0011496-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        7382
Shamela0011496-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4231
Shamela0011496-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        22150
Shamela0011496-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1167
Shamela0011496-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1131
Shamela0011496-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        5369
Shamela0011496-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1129
Shamela0011496-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6914
Shamela0011496-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        5392
Shamela0011496-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3408
Shamela0011496-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06         888
Shamela0011496-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2238
Shamela0011496-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        2325
Shamela0011496-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2126
Shamela0011496-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        7738
Shamela0011496-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44         864
Shamela0011496-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4439
Shamela0011496-ara1_Shia001360-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1095
Shamela0011496-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1962
Shamela0011496-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        1594
Shamela0011496-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1354
Shamela0011496-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        4305
Shamela0011496-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1021
Shamela0011496-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9010
Shamela0011496-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        6668
Shamela0011496-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        3663
Shamela0011496-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2016
Shamela0011496-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4527
Shamela0011496-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       122234
Shamela0011496-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1985
Shamela0011496-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2341
Shamela0011496-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28         947
Shamela0011496-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22542
Shamela0011496-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3129
Shamela0011496-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5834
Shamela0011496-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        6406
Shamela0011496-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4584
Shamela0011496-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        14210
Shamela0011496-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        72752
Shamela0011496-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        77005
Shamela0011496-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       342619
Shamela0011496-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        43736
Shamela0011496-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       100811
Shamela0011496-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53         957
Shamela0011496-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        10739
Shamela0011496-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1270
Shamela0011496-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2018
Shamela0011496-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1495
Shamela0011496-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31         939
Shamela0011496-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        3396
Shamela0011496-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1351
Shamela0011496-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        7650
Shamela0011496-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        3908
Shamela0011496-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        15127
Shamela0011496-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3078
Shamela0011496-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        21443
Shamela0011496-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1471
Shamela0011496-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        8614
Shamela0011496-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        16494
Shamela0011496-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        5233
Shamela0011496-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        49171
Shamela0011496-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        33504
Shamela0011496-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        52552
Shamela0011496-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48         984
Shamela0011496-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1003
Shamela0011496-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1363
Shamela0011496-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        41080
Shamela0011496-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1426
Shamela0011496-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        7951
Shamela0011496-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26         876
Shamela0011496-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        25701
Shamela0011496-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1352
Shamela0011496-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1670
Shamela0011496-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2392
Shamela0011496-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1726
Shamela0011496-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1726
Shamela0011496-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2960
Shamela0011496-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1052
Shamela0011496-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        14906
Shamela0011496-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2716
Shamela0011496-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2714
Shamela0011496-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1562
Shamela0011496-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        3050
Shamela0011496-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       100567
Shamela0011496-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        2534
Shamela0011496-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        6273
Shamela0011496-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1936
Shamela0011496-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        13662
Shamela0011496-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        35274
Shamela0011496-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2284
Shamela0011496-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2550
Shamela0011496-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1142
Shamela0011496-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        17118
Shamela0011496-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        64989
Shamela0011496-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1975
Shamela0011496-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3068
Shamela0011496-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        19877
Shamela0011496-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       118989
Shamela0011496-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22         929
Shamela0011496-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1382
Shamela0011496-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        70251
Shamela0011496-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        27931
Shamela0011496-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1073
Shamela0011496-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        2312
Shamela0011496-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        21761
Shamela0011496-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        22549
Shamela0011496-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       278419
Shamela0011496-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        15206
Shamela0011496-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        4473
Shamela0011496-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1953
Shamela0011496-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1563
Shamela0011496-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3956
Shamela0011496-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        27169
Shamela0011496-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        21567
Shamela0011496-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        34066
Shamela0011496-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1022
Shamela0011496-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         869
Shamela0011496-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4665
Shamela0011496-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        14552
Shamela0011496-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        10178
Shamela0011496-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1546
Shamela0011496-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        76750
Shamela0011496-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3410
Shamela0011496-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4977
Shamela0011496-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        5086
Shamela0011496-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       139739
Shamela0011496-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        12434
Shamela0011496-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03       223677
Shamela0011496-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        3734
Shamela0011496-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        39360
Shamela0011496-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        26102
Shamela0011496-ara1_Shia002913-ara1.csv      17-Mar-2020 16:29        1964
Shamela0011496-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13604
Shamela0011496-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1229
Shamela0011496-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2443
Shamela0011496-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1345
Shamela0011496-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        6722
Shamela0011496-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3217
Shamela0011496-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1321
Shamela0011496-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 15:56        2744
Shamela0011496-ara1_Shia003366Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1626
Shamela0011496-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        2043
Shamela0011496-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2998
Shamela0011496-ara1_Shia003445-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1166
Shamela0011496-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        14340
Shamela0011496-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1442
Shamela0011496-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1635
Shamela0011496-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        87828
Shamela0011496-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        10723
Shamela0011496-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4027
Shamela0011496-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1311
Shamela0011496-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1056
Shamela0011496-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4519
Shamela0011496-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2587
Shamela0011496-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1530
Shamela0011496-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1174
Shamela0011496-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1129
Shamela0011496-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        16365
Shamela0011496-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1366
Shamela0011496-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1159
Shamela0011496-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       313320
Shamela0011496-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3327
Shamela0011496-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1960
Shamela0011496-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2202
Shamela0011496-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4389
Shamela0011496-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1051
Shamela0011496-ara1_Shia003759-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2165
Shamela0011496-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2707
Shamela0011496-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6885
Shamela0011496-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4680
Shamela0011496-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3815
Shamela0011496-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        7572
Shamela0011496-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1095
Shamela0011496-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1385
Shamela0011496-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        1463
Shamela0011496-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1385
Shamela0011496-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        5938
Shamela0011496-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2248
Shamela0011496-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2474
Shamela0011496-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        6343
Shamela0011496-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2116
Shamela0011496-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        37957
Shamela0011496-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        54103
Shamela0011496-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        28906
Shamela0011496-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1490
Shamela0011496-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1312
Shamela0011496-ara1_Shia004512-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        2282
Shamela0011496-ara1_Shia004515-ara1.csv      17-Mar-2020 17:07        1170
Shamela0011496-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        17325
Shamela0011496-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        16002
Shamela0011496-ara1_Shia004521-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1319
Shamela0011496-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2068
Shamela0011496-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3838
Shamela0011496-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        6849