Index of /passim01022020/Shamela0011456-ara1/


../
Shamela0011456-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        24197
Shamela0011456-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2049
Shamela0011456-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        49155
Shamela0011456-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        3868
Shamela0011456-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1762
Shamela0011456-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2674
Shamela0011456-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        5197
Shamela0011456-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1485
Shamela0011456-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        5301
Shamela0011456-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        16449
Shamela0011456-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2856
Shamela0011456-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1731
Shamela0011456-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        5432
Shamela0011456-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1234
Shamela0011456-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2772
Shamela0011456-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3645
Shamela0011456-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4212
Shamela0011456-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1982
Shamela0011456-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2952
Shamela0011456-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2064
Shamela0011456-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        42479
Shamela0011456-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       604527
Shamela0011456-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        26549
Shamela0011456-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4228
Shamela0011456-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4524
Shamela0011456-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4183
Shamela0011456-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        12039
Shamela0011456-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5493
Shamela0011456-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        11119
Shamela0011456-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        6449
Shamela0011456-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1458
Shamela0011456-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        40632
Shamela0011456-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        4022
Shamela0011456-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        3752
Shamela0011456-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:16        41070
Shamela0011456-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29         823
Shamela0011456-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        45209
Shamela0011456-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3759
Shamela0011456-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        11923
Shamela0011456-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        42035
Shamela0011456-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       917278
Shamela0011456-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        98799
Shamela0011456-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        31406
Shamela0011456-ara1_JK000463-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1483
Shamela0011456-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        20646
Shamela0011456-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        17783
Shamela0011456-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1525
Shamela0011456-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        4938
Shamela0011456-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        6296
Shamela0011456-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        28590
Shamela0011456-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        7155
Shamela0011456-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        3049
Shamela0011456-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        3589
Shamela0011456-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        10200
Shamela0011456-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        10456
Shamela0011456-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1548
Shamela0011456-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        3982
Shamela0011456-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2556
Shamela0011456-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        52884
Shamela0011456-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3676
Shamela0011456-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        3323
Shamela0011456-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        17026
Shamela0011456-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        48299
Shamela0011456-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07       462511
Shamela0011456-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        21439
Shamela0011456-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1901
Shamela0011456-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:27        15784
Shamela0011456-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1884
Shamela0011456-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       313586
Shamela0011456-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        10238
Shamela0011456-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        4127
Shamela0011456-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2139
Shamela0011456-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1366
Shamela0011456-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        64004
Shamela0011456-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4278
Shamela0011456-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2659
Shamela0011456-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1035
Shamela0011456-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2262
Shamela0011456-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1274
Shamela0011456-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1940
Shamela0011456-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        5416
Shamela0011456-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1963
Shamela0011456-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        8823
Shamela0011456-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1332
Shamela0011456-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1522
Shamela0011456-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1068
Shamela0011456-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1896
Shamela0011456-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        6323
Shamela0011456-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3245
Shamela0011456-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3781
Shamela0011456-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5000
Shamela0011456-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2866
Shamela0011456-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        9045
Shamela0011456-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4343
Shamela0011456-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1363
Shamela0011456-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        8322
Shamela0011456-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        2262
Shamela0011456-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        3730
Shamela0011456-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5645
Shamela0011456-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1104
Shamela0011456-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       105192
Shamela0011456-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5864
Shamela0011456-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        32371
Shamela0011456-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        11356
Shamela0011456-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        10354
Shamela0011456-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3383
Shamela0011456-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        10682
Shamela0011456-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1594
Shamela0011456-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        22423
Shamela0011456-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        30456
Shamela0011456-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       186197
Shamela0011456-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5131
Shamela0011456-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1359
Shamela0011456-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1089
Shamela0011456-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        16900
Shamela0011456-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1463
Shamela0011456-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        6368
Shamela0011456-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        3473
Shamela0011456-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1186
Shamela0011456-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        2426
Shamela0011456-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        6863
Shamela0011456-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1036
Shamela0011456-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1486
Shamela0011456-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2085
Shamela0011456-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        10022
Shamela0011456-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        8204
Shamela0011456-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        10534
Shamela0011456-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8089
Shamela0011456-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        44808
Shamela0011456-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       148361
Shamela0011456-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3306
Shamela0011456-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        8987
Shamela0011456-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3228
Shamela0011456-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        18950
Shamela0011456-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        11083
Shamela0011456-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        35394
Shamela0011456-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        17544
Shamela0011456-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        2340
Shamela0011456-ara1_JK007501-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1296
Shamela0011456-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1476
Shamela0011456-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        6429
Shamela0011456-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        3204
Shamela0011456-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        3043
Shamela0011456-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2450
Shamela0011456-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        23999
Shamela0011456-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        59793
Shamela0011456-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        15564
Shamela0011456-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        7933
Shamela0011456-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       448150
Shamela0011456-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       105101
Shamela0011456-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3339
Shamela0011456-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1703
Shamela0011456-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1265
Shamela0011456-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        51506
Shamela0011456-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1140
Shamela0011456-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4412
Shamela0011456-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        53394
Shamela0011456-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        18115
Shamela0011456-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        94588
Shamela0011456-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1241
Shamela0011456-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1476
Shamela0011456-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2329
Shamela0011456-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        12472
Shamela0011456-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2558
Shamela0011456-ara1_JK010654-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        4292
Shamela0011456-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1477
Shamela0011456-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3692
Shamela0011456-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3480
Shamela0011456-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1410
Shamela0011456-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        2180
Shamela0011456-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3344
Shamela0011456-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        17970
Shamela0011456-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2022
Shamela0011456-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1683
Shamela0011456-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        2813
Shamela0011456-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        8655
Shamela0011456-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        9308
Shamela0011456-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         841
Shamela0011456-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        5804
Shamela0011456-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1288
Shamela0011456-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        3566
Shamela0011456-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2762
Shamela0011456-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2799
Shamela0011456-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        4615
Shamela0011456-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2436
Shamela0011456-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:11       121006
Shamela0011456-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       711642
Shamela0011456-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        17630
Shamela0011456-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        10692
Shamela0011456-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        30851
Shamela0011456-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        9060
Shamela0011456-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        19939
Shamela0011456-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        21227
Shamela0011456-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        21966
Shamela0011456-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2027
Shamela0011456-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        88079
Shamela0011456-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        18070
Shamela0011456-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        32870
Shamela0011456-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5816
Shamela0011456-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6965
Shamela0011456-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1217
Shamela0011456-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4459
Shamela0011456-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        24442
Shamela0011456-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2316
Shamela0011456-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1515
Shamela0011456-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3343
Shamela0011456-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5314
Shamela0011456-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2664
Shamela0011456-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        59794
Shamela0011456-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1383
Shamela0011456-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        6708
Shamela0011456-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        39835
Shamela0011456-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2508
Shamela0011456-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2620
Shamela0011456-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        76562
Shamela0011456-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        33119
Shamela0011456-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5246
Shamela0011456-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2757
Shamela0011456-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18956
Shamela0011456-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       107630
Shamela0011456-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       460299
Shamela0011456-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2825
Shamela0011456-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1354
Shamela0011456-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        33725
Shamela0011456-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        22286
Shamela0011456-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4740
Shamela0011456-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1870
Shamela0011456-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        68304
Shamela0011456-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       301409
Shamela0011456-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        34279
Shamela0011456-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        64545
Shamela0011456-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       146064
Shamela0011456-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       396503
Shamela0011456-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        62289
Shamela0011456-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3419
Shamela0011456-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       495372
Shamela0011456-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        3659
Shamela0011456-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        18870
Shamela0011456-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       338608
Shamela0011456-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       153571
Shamela0011456-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2047
Shamela0011456-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        4503
Shamela0011456-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8488
Shamela0011456-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4089
Shamela0011456-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1943
Shamela0011456-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        41017
Shamela0011456-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        9054
Shamela0011456-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        17453
Shamela0011456-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       208999
Shamela0011456-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2038
Shamela0011456-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        9625
Shamela0011456-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        34008
Shamela0011456-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        20426
Shamela0011456-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       162896
Shamela0011456-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       185393
Shamela0011456-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       123839
Shamela0011456-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1521
Shamela0011456-ara1_Shamela0005362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1242
Shamela0011456-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10311
Shamela0011456-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1923
Shamela0011456-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9782
Shamela0011456-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2255
Shamela0011456-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2842
Shamela0011456-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3056
Shamela0011456-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1583
Shamela0011456-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5812
Shamela0011456-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4519
Shamela0011456-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3469
Shamela0011456-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        21821
Shamela0011456-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4796
Shamela0011456-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       494653
Shamela0011456-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        11867
Shamela0011456-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1543
Shamela0011456-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        27437
Shamela0011456-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        30131
Shamela0011456-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1483
Shamela0011456-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        13203
Shamela0011456-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        28857
Shamela0011456-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        12385
Shamela0011456-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1199
Shamela0011456-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1277
Shamela0011456-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        7344
Shamela0011456-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3675
Shamela0011456-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2921
Shamela0011456-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1408
Shamela0011456-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13822
Shamela0011456-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4903
Shamela0011456-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7921
Shamela0011456-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2044
Shamela0011456-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4279
Shamela0011456-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        15381
Shamela0011456-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4969
Shamela0011456-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3209
Shamela0011456-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2553
Shamela0011456-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10173
Shamela0011456-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        64109
Shamela0011456-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5246
Shamela0011456-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        28294
Shamela0011456-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        23961
Shamela0011456-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2667
Shamela0011456-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        17222
Shamela0011456-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7243
Shamela0011456-ara1_Shamela0006729-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:03        1553
Shamela0011456-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5486
Shamela0011456-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         975
Shamela0011456-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        97472
Shamela0011456-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4377
Shamela0011456-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        22858
Shamela0011456-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17         920
Shamela0011456-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1925
Shamela0011456-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        64898
Shamela0011456-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6347
Shamela0011456-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2627
Shamela0011456-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1380
Shamela0011456-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        10765
Shamela0011456-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       553564
Shamela0011456-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        10351
Shamela0011456-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        44596
Shamela0011456-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        62229
Shamela0011456-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6982
Shamela0011456-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5657
Shamela0011456-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1230
Shamela0011456-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2013
Shamela0011456-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3639
Shamela0011456-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7101
Shamela0011456-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3389
Shamela0011456-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4554
Shamela0011456-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1566
Shamela0011456-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22        1300
Shamela0011456-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1623
Shamela0011456-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5747
Shamela0011456-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        23844
Shamela0011456-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       281500
Shamela0011456-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6865
Shamela0011456-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4884
Shamela0011456-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        10160
Shamela0011456-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        13823
Shamela0011456-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       527258
Shamela0011456-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        6850
Shamela0011456-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3925
Shamela0011456-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        7968
Shamela0011456-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2717
Shamela0011456-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9993
Shamela0011456-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7778
Shamela0011456-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        25830
Shamela0011456-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1260
Shamela0011456-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2657
Shamela0011456-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        10648
Shamela0011456-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        10226
Shamela0011456-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        40500
Shamela0011456-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       378142
Shamela0011456-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2507
Shamela0011456-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2232
Shamela0011456-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5152
Shamela0011456-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1662
Shamela0011456-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3369
Shamela0011456-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3289
Shamela0011456-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        4794
Shamela0011456-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1771
Shamela0011456-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2424
Shamela0011456-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        22826
Shamela0011456-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        8985
Shamela0011456-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        38708
Shamela0011456-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1559
Shamela0011456-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4235
Shamela0011456-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        33219
Shamela0011456-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        30306
Shamela0011456-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6651
Shamela0011456-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2301
Shamela0011456-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1661
Shamela0011456-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6307
Shamela0011456-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1406
Shamela0011456-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5612
Shamela0011456-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1972
Shamela0011456-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2086
Shamela0011456-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        8912
Shamela0011456-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2835
Shamela0011456-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5906
Shamela0011456-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        35879
Shamela0011456-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3376
Shamela0011456-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2052
Shamela0011456-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        13837
Shamela0011456-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7055
Shamela0011456-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3557
Shamela0011456-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7898
Shamela0011456-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14306
Shamela0011456-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        65855
Shamela0011456-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        37712
Shamela0011456-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        26024
Shamela0011456-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       128274
Shamela0011456-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        63573
Shamela0011456-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        74822
Shamela0011456-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       104632
Shamela0011456-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10055
Shamela0011456-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18910
Shamela0011456-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3679
Shamela0011456-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        27810
Shamela0011456-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8027
Shamela0011456-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1877
Shamela0011456-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2427
Shamela0011456-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        33648
Shamela0011456-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1772
Shamela0011456-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       142091
Shamela0011456-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        38731
Shamela0011456-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        33318
Shamela0011456-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        14411
Shamela0011456-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2295
Shamela0011456-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4396
Shamela0011456-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        5943
Shamela0011456-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       133218
Shamela0011456-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       161245
Shamela0011456-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4208
Shamela0011456-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2263
Shamela0011456-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2227
Shamela0011456-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2738
Shamela0011456-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7355
Shamela0011456-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        25476
Shamela0011456-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1836
Shamela0011456-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        74800
Shamela0011456-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        71405
Shamela0011456-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2229
Shamela0011456-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4435
Shamela0011456-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        20031
Shamela0011456-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1621
Shamela0011456-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3124
Shamela0011456-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4718
Shamela0011456-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        3073
Shamela0011456-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1524
Shamela0011456-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        30873
Shamela0011456-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2940
Shamela0011456-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12417
Shamela0011456-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        5118
Shamela0011456-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        98493
Shamela0011456-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        12264
Shamela0011456-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1863
Shamela0011456-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        24367
Shamela0011456-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1238
Shamela0011456-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        15068
Shamela0011456-ara1_Shamela0010778-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1242
Shamela0011456-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1312
Shamela0011456-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        11512
Shamela0011456-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19147
Shamela0011456-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2875
Shamela0011456-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5516
Shamela0011456-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        8408
Shamela0011456-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5227
Shamela0011456-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2044
Shamela0011456-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       162439
Shamela0011456-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        48661
Shamela0011456-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2916
Shamela0011456-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1738
Shamela0011456-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        5521
Shamela0011456-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         884
Shamela0011456-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2703
Shamela0011456-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1342
Shamela0011456-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2770
Shamela0011456-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1735
Shamela0011456-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5410
Shamela0011456-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5592
Shamela0011456-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1262
Shamela0011456-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10960
Shamela0011456-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3729
Shamela0011456-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3659
Shamela0011456-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2491
Shamela0011456-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        4588
Shamela0011456-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1163
Shamela0011456-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1078
Shamela0011456-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8390
Shamela0011456-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1331
Shamela0011456-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2137
Shamela0011456-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        8135
Shamela0011456-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        24472
Shamela0011456-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2073
Shamela0011456-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2559
Shamela0011456-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        39376
Shamela0011456-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6322
Shamela0011456-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        13609
Shamela0011456-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6632
Shamela0011456-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2562
Shamela0011456-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        39235
Shamela0011456-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        9940
Shamela0011456-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4116
Shamela0011456-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        2593
Shamela0011456-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        23479
Shamela0011456-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1601
Shamela0011456-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9673
Shamela0011456-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2407
Shamela0011456-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6232
Shamela0011456-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        4692
Shamela0011456-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        12215
Shamela0011456-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        11719
Shamela0011456-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        80034
Shamela0011456-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        24836
Shamela0011456-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1469
Shamela0011456-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1726
Shamela0011456-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        13050
Shamela0011456-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2027
Shamela0011456-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2285
Shamela0011456-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2634
Shamela0011456-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2674
Shamela0011456-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        6144
Shamela0011456-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        25409
Shamela0011456-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2586
Shamela0011456-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2365
Shamela0011456-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2697
Shamela0011456-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4390
Shamela0011456-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2177
Shamela0011456-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15353
Shamela0011456-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3887
Shamela0011456-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1558
Shamela0011456-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5703
Shamela0011456-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        67459
Shamela0011456-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       102397
Shamela0011456-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4267
Shamela0011456-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6352
Shamela0011456-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7809
Shamela0011456-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7112
Shamela0011456-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7557
Shamela0011456-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2121
Shamela0011456-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        70462
Shamela0011456-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        9416
Shamela0011456-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9068
Shamela0011456-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4218
Shamela0011456-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        16127
Shamela0011456-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4941
Shamela0011456-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        23360
Shamela0011456-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9623
Shamela0011456-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        15882
Shamela0011456-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1010
Shamela0011456-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        14633
Shamela0011456-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1049
Shamela0011456-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4764
Shamela0011456-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13234
Shamela0011456-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        61371
Shamela0011456-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2211
Shamela0011456-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1758
Shamela0011456-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        24823
Shamela0011456-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7929
Shamela0011456-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1214
Shamela0011456-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6117
Shamela0011456-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4506
Shamela0011456-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2185
Shamela0011456-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        11939
Shamela0011456-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        11749
Shamela0011456-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5937
Shamela0011456-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1966
Shamela0011456-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2084
Shamela0011456-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5541
Shamela0011456-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3530
Shamela0011456-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1237
Shamela0011456-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        19168
Shamela0011456-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2543
Shamela0011456-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        28996
Shamela0011456-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3693
Shamela0011456-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3763
Shamela0011456-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1378
Shamela0011456-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7300
Shamela0011456-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       111320
Shamela0011456-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3710
Shamela0011456-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        8754
Shamela0011456-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4139
Shamela0011456-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1473
Shamela0011456-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1907
Shamela0011456-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6484
Shamela0011456-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4634
Shamela0011456-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        36868
Shamela0011456-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        4882
Shamela0011456-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2067
Shamela0011456-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1878
Shamela0011456-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5082
Shamela0011456-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3318
Shamela0011456-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44         985
Shamela0011456-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4463
Shamela0011456-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        33232
Shamela0011456-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3978
Shamela0011456-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       543648
Shamela0011456-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5354
Shamela0011456-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        9327
Shamela0011456-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5163
Shamela0011456-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11986
Shamela0011456-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2235
Shamela0011456-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        17323
Shamela0011456-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        14463
Shamela0011456-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        9736
Shamela0011456-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        7294
Shamela0011456-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        74340
Shamela0011456-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       391421
Shamela0011456-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6104
Shamela0011456-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        68237
Shamela0011456-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       483176
Shamela0011456-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2110
Shamela0011456-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       110788
Shamela0011456-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        88610
Shamela0011456-ara1_Shamela0022566-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1313
Shamela0011456-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        13443
Shamela0011456-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       132802
Shamela0011456-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3331
Shamela0011456-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2182
Shamela0011456-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3958
Shamela0011456-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1093
Shamela0011456-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2581
Shamela0011456-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       155689
Shamela0011456-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4129
Shamela0011456-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1781
Shamela0011456-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       464456
Shamela0011456-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2186
Shamela0011456-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1366
Shamela0011456-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        33092
Shamela0011456-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        7997
Shamela0011456-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1116
Shamela0011456-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2344
Shamela0011456-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2957
Shamela0011456-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        18585
Shamela0011456-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2785
Shamela0011456-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6544
Shamela0011456-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28       940442
Shamela0011456-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        12675
Shamela0011456-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5382
Shamela0011456-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        63848
Shamela0011456-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       130602
Shamela0011456-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       100832
Shamela0011456-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        7952
Shamela0011456-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       103267
Shamela0011456-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       491968
Shamela0011456-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        55600
Shamela0011456-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       281780
Shamela0011456-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7603
Shamela0011456-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       131542
Shamela0011456-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       690162
Shamela0011456-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       180973
Shamela0011456-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        36920
Shamela0011456-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        5554
Shamela0011456-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       171827
Shamela0011456-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        50298
Shamela0011456-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        25570
Shamela0011456-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        52343
Shamela0011456-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        23732
Shamela0011456-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       110142
Shamela0011456-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        5052
Shamela0011456-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        22191
Shamela0011456-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1064
Shamela0011456-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        99904
Shamela0011456-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4196
Shamela0011456-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       245065
Shamela0011456-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       193236
Shamela0011456-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        11505
Shamela0011456-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        14024
Shamela0011456-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        26435
Shamela0011456-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3751
Shamela0011456-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5384
Shamela0011456-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4042
Shamela0011456-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3954
Shamela0011456-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1240
Shamela0011456-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11041
Shamela0011456-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6022
Shamela0011456-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1898
Shamela0011456-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2718
Shamela0011456-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1968
Shamela0011456-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2417
Shamela0011456-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4921
Shamela0011456-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3527
Shamela0011456-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1230
Shamela0011456-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1546
Shamela0011456-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2258
Shamela0011456-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        19768
Shamela0011456-ara1_Shamela0026567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1556
Shamela0011456-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        56507
Shamela0011456-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1420
Shamela0011456-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2653
Shamela0011456-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5526
Shamela0011456-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        14596
Shamela0011456-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3504
Shamela0011456-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2085
Shamela0011456-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        26834
Shamela0011456-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        27960
Shamela0011456-ara1_Shamela0026743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3971
Shamela0011456-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        30312
Shamela0011456-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2476
Shamela0011456-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3382
Shamela0011456-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2009
Shamela0011456-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        30204
Shamela0011456-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3507
Shamela0011456-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3720
Shamela0011456-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        43701
Shamela0011456-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12032
Shamela0011456-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        7767
Shamela0011456-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3265
Shamela0011456-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1642
Shamela0011456-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1669
Shamela0011456-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3573
Shamela0011456-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6383
Shamela0011456-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1819
Shamela0011456-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2575
Shamela0011456-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1475
Shamela0011456-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        13429
Shamela0011456-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        29224
Shamela0011456-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5041
Shamela0011456-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1470
Shamela0011456-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5627
Shamela0011456-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1288
Shamela0011456-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        8838
Shamela0011456-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3129
Shamela0011456-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2213
Shamela0011456-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2009
Shamela0011456-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4311
Shamela0011456-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1606
Shamela0011456-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2120
Shamela0011456-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        8968
Shamela0011456-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7696
Shamela0011456-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1024
Shamela0011456-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        10784
Shamela0011456-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2426
Shamela0011456-ara1_Shamela0030142-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1258
Shamela0011456-ara1_Shamela0030243-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1788
Shamela0011456-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1939
Shamela0011456-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1617
Shamela0011456-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4741
Shamela0011456-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1915
Shamela0011456-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1797
Shamela0011456-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1631
Shamela0011456-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7295
Shamela0011456-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4674
Shamela0011456-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5852
Shamela0011456-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2149
Shamela0011456-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1120
Shamela0011456-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2565
Shamela0011456-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1173
Shamela0011456-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4515
Shamela0011456-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        8482
Shamela0011456-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2114
Shamela0011456-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2502
Shamela0011456-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        36468
Shamela0011456-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:05       118328
Shamela0011456-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2011
Shamela0011456-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       144064
Shamela0011456-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3273
Shamela0011456-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2263
Shamela0011456-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10782
Shamela0011456-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2698
Shamela0011456-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5228
Shamela0011456-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       152630
Shamela0011456-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1535
Shamela0011456-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5164
Shamela0011456-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12141
Shamela0011456-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       111445
Shamela0011456-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3090
Shamela0011456-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1379
Shamela0011456-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5350
Shamela0011456-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7800
Shamela0011456-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1613
Shamela0011456-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7110
Shamela0011456-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2456
Shamela0011456-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        28232
Shamela0011456-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3570
Shamela0011456-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06         848
Shamela0011456-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        71043
Shamela0011456-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2713
Shamela0011456-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4885
Shamela0011456-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2300
Shamela0011456-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1390
Shamela0011456-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1213
Shamela0011456-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        71950
Shamela0011456-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5742
Shamela0011456-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        14001
Shamela0011456-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1286
Shamela0011456-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1597
Shamela0011456-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        14543
Shamela0011456-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1828
Shamela0011456-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1195
Shamela0011456-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3326
Shamela0011456-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        5984
Shamela0011456-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2772
Shamela0011456-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6950
Shamela0011456-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        32700
Shamela0011456-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2657
Shamela0011456-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9834
Shamela0011456-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        36862
Shamela0011456-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4296
Shamela0011456-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1260
Shamela0011456-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2488
Shamela0011456-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8077
Shamela0011456-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2890
Shamela0011456-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13562
Shamela0011456-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        3267
Shamela0011456-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        9179
Shamela0011456-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1721
Shamela0011456-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2326
Shamela0011456-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        8200
Shamela0011456-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        4310
Shamela0011456-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10579
Shamela0011456-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        12444
Shamela0011456-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        12647
Shamela0011456-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        3180
Shamela0011456-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        20808
Shamela0011456-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        12873
Shamela0011456-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04         820
Shamela0011456-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1649
Shamela0011456-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        10746
Shamela0011456-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1351
Shamela0011456-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        12789
Shamela0011456-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        8934
Shamela0011456-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3298
Shamela0011456-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       352409
Shamela0011456-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4478
Shamela0011456-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        11190
Shamela0011456-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        8162
Shamela0011456-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15430
Shamela0011456-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2227
Shamela0011456-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7529
Shamela0011456-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3944
Shamela0011456-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        57844
Shamela0011456-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3050
Shamela0011456-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        29482
Shamela0011456-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        37681
Shamela0011456-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       242605
Shamela0011456-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        14976
Shamela0011456-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        81841
Shamela0011456-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        51931
Shamela0011456-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2267
Shamela0011456-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1723
Shamela0011456-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3965
Shamela0011456-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        34290
Shamela0011456-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        27474
Shamela0011456-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        7547
Shamela0011456-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2423
Shamela0011456-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        5309
Shamela0011456-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       147197
Shamela0011456-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        9536
Shamela0011456-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        37515
Shamela0011456-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2050
Shamela0011456-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        31670
Shamela0011456-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        46244
Shamela0011456-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3261
Shamela0011456-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2780
Shamela0011456-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15501
Shamela0011456-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        8808
Shamela0011456-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         979
Shamela0011456-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2028
Shamela0011456-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1618
Shamela0011456-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2395
Shamela0011456-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        8717
Shamela0011456-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        5737
Shamela0011456-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        4608
Shamela0011456-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       258939
Shamela0011456-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        30564
Shamela0011456-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2985
Shamela0011456-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3136
Shamela0011456-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        24417
Shamela0011456-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        5401
Shamela0011456-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2352
Shamela0011456-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        85071
Shamela0011456-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2641
Shamela0011456-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4770
Shamela0011456-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        3756
Shamela0011456-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1614
Shamela0011456-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        7693
Shamela0011456-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7485
Shamela0011456-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        3804
Shamela0011456-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        36318
Shamela0011456-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       264070
Shamela0011456-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1093
Shamela0011456-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        20989
Shamela0011456-ara1_Shia002372Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1273
Shamela0011456-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2988
Shamela0011456-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1710
Shamela0011456-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16530
Shamela0011456-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        67186
Shamela0011456-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        71070
Shamela0011456-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        19535
Shamela0011456-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       256740
Shamela0011456-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5583
Shamela0011456-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1802
Shamela0011456-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        9629
Shamela0011456-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        22516
Shamela0011456-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        76343
Shamela0011456-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         955
Shamela0011456-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       535113
Shamela0011456-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        13250
Shamela0011456-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3396
Shamela0011456-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17       233226
Shamela0011456-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       439002
Shamela0011456-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3911
Shamela0011456-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        4602
Shamela0011456-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        20166
Shamela0011456-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1574
Shamela0011456-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6946
Shamela0011456-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1807
Shamela0011456-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        6594
Shamela0011456-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2152
Shamela0011456-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1284
Shamela0011456-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3178
Shamela0011456-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        24677
Shamela0011456-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1146
Shamela0011456-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:11        1274
Shamela0011456-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        98554
Shamela0011456-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        7711
Shamela0011456-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       146789
Shamela0011456-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        80680
Shamela0011456-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        64963
Shamela0011456-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        5898
Shamela0011456-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2372
Shamela0011456-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        3888
Shamela0011456-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        17772
Shamela0011456-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2187
Shamela0011456-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1367
Shamela0011456-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3376
Shamela0011456-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3085
Shamela0011456-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3546
Shamela0011456-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        3314
Shamela0011456-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        3797
Shamela0011456-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        5410
Shamela0011456-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        12805
Shamela0011456-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3398
Shamela0011456-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        14164
Shamela0011456-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        4814
Shamela0011456-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2656
Shamela0011456-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        97914
Shamela0011456-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        2392
Shamela0011456-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1187
Shamela0011456-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2220
Shamela0011456-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        10963
Shamela0011456-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3862
Shamela0011456-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       172632
Shamela0011456-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11002
Shamela0011456-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1339
Shamela0011456-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         923
Shamela0011456-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2313
Shamela0011456-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        6721
Shamela0011456-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1723
Shamela0011456-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2428
Shamela0011456-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        16287
Shamela0011456-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1038
Shamela0011456-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        3747
Shamela0011456-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3608
Shamela0011456-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        6542
Shamela0011456-ara1_Shia004028-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        5931
Shamela0011456-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        39922
Shamela0011456-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1926
Shamela0011456-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1154
Shamela0011456-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        12514
Shamela0011456-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       132361
Shamela0011456-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4453
Shamela0011456-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        34006
Shamela0011456-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        11132
Shamela0011456-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2120
Shamela0011456-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        6198
Shamela0011456-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3697
Shamela0011456-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        4725
Shamela0011456-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5205
Shamela0011456-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1380