Index of /passim01022020/Shamela0011354-ara1/


../
Shamela0011354-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        3637
Shamela0011354-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3744
Shamela0011354-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1039
Shamela0011354-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         884
Shamela0011354-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19         921
Shamela0011354-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23         923
Shamela0011354-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        2334
Shamela0011354-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        5889
Shamela0011354-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1137
Shamela0011354-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2066
Shamela0011354-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        33642
Shamela0011354-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        25718
Shamela0011354-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2371
Shamela0011354-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        11850
Shamela0011354-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1904
Shamela0011354-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2480
Shamela0011354-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1606
Shamela0011354-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1892
Shamela0011354-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        9000
Shamela0011354-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1936
Shamela0011354-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40         823
Shamela0011354-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        6577
Shamela0011354-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        6447
Shamela0011354-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1633
Shamela0011354-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1376
Shamela0011354-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       225704
Shamela0011354-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29       265863
Shamela0011354-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32       266006
Shamela0011354-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1381
Shamela0011354-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        9541
Shamela0011354-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        3632
Shamela0011354-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        1643
Shamela0011354-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1671
Shamela0011354-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1324
Shamela0011354-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        10073
Shamela0011354-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        15842
Shamela0011354-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2409
Shamela0011354-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        4761
Shamela0011354-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50         860
Shamela0011354-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2492
Shamela0011354-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1442
Shamela0011354-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        5204
Shamela0011354-ara1_JK001025-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        1378
Shamela0011354-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1321
Shamela0011354-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        68336
Shamela0011354-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1279
Shamela0011354-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1180
Shamela0011354-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1303
Shamela0011354-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2205
Shamela0011354-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        14907
Shamela0011354-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        9034
Shamela0011354-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        20219
Shamela0011354-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4149
Shamela0011354-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        10531
Shamela0011354-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        2238
Shamela0011354-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2009
Shamela0011354-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        75932
Shamela0011354-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        13536
Shamela0011354-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6804
Shamela0011354-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        2762
Shamela0011354-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24         965
Shamela0011354-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        3622
Shamela0011354-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24       103482
Shamela0011354-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57         899
Shamela0011354-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1212
Shamela0011354-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        11840
Shamela0011354-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        8818
Shamela0011354-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1893
Shamela0011354-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        16110
Shamela0011354-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        13966
Shamela0011354-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1158
Shamela0011354-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1654
Shamela0011354-ara1_JK010892-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1696
Shamela0011354-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        25536
Shamela0011354-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        10652
Shamela0011354-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2122
Shamela0011354-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2918
Shamela0011354-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        24679
Shamela0011354-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1621
Shamela0011354-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2238
Shamela0011354-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2877
Shamela0011354-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        5380
Shamela0011354-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3107
Shamela0011354-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1572
Shamela0011354-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        9606
Shamela0011354-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3675
Shamela0011354-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        14486
Shamela0011354-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2622
Shamela0011354-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1334
Shamela0011354-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21         916
Shamela0011354-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        14427
Shamela0011354-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3898
Shamela0011354-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2145
Shamela0011354-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1126
Shamela0011354-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         966
Shamela0011354-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6895
Shamela0011354-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5433
Shamela0011354-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1343
Shamela0011354-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1477
Shamela0011354-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1316
Shamela0011354-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1924
Shamela0011354-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1247
Shamela0011354-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2876
Shamela0011354-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        10494
Shamela0011354-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2439
Shamela0011354-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1582
Shamela0011354-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1310
Shamela0011354-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2516
Shamela0011354-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6727
Shamela0011354-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3158
Shamela0011354-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2458
Shamela0011354-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2243
Shamela0011354-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1239
Shamela0011354-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1332
Shamela0011354-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6599
Shamela0011354-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        99796
Shamela0011354-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5956
Shamela0011354-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1899
Shamela0011354-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       648796
Shamela0011354-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15         854
Shamela0011354-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1940
Shamela0011354-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        1353
Shamela0011354-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2441
Shamela0011354-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        7325
Shamela0011354-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        15875
Shamela0011354-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       102092
Shamela0011354-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3367
Shamela0011354-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3993
Shamela0011354-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        4057
Shamela0011354-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2566
Shamela0011354-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1856
Shamela0011354-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3975
Shamela0011354-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11         891
Shamela0011354-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         853
Shamela0011354-ara1_Shamela0006392-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2112
Shamela0011354-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1297
Shamela0011354-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1624
Shamela0011354-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1681
Shamela0011354-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2720
Shamela0011354-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1254
Shamela0011354-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6275
Shamela0011354-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4130
Shamela0011354-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2878
Shamela0011354-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        39138
Shamela0011354-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1326
Shamela0011354-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4056
Shamela0011354-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3462
Shamela0011354-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1261
Shamela0011354-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2957
Shamela0011354-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        39521
Shamela0011354-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2440
Shamela0011354-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        22344
Shamela0011354-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        21781
Shamela0011354-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3760
Shamela0011354-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        53478
Shamela0011354-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3557
Shamela0011354-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1209
Shamela0011354-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        20841
Shamela0011354-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        45678
Shamela0011354-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        13054
Shamela0011354-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        86682
Shamela0011354-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        71281
Shamela0011354-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        42251
Shamela0011354-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6871
Shamela0011354-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5539
Shamela0011354-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        2887
Shamela0011354-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        4784
Shamela0011354-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3142
Shamela0011354-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         864
Shamela0011354-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        15450
Shamela0011354-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        14924
Shamela0011354-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        31503
Shamela0011354-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38         865
Shamela0011354-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        51407
Shamela0011354-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        22712
Shamela0011354-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4196
Shamela0011354-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37       107157
Shamela0011354-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3728
Shamela0011354-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5118
Shamela0011354-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        60255
Shamela0011354-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3465
Shamela0011354-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1189
Shamela0011354-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1490
Shamela0011354-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1286
Shamela0011354-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        5031
Shamela0011354-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1927
Shamela0011354-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        16623
Shamela0011354-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2692
Shamela0011354-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1876
Shamela0011354-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4155
Shamela0011354-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1832
Shamela0011354-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3099
Shamela0011354-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1301
Shamela0011354-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1065
Shamela0011354-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4221
Shamela0011354-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        50285
Shamela0011354-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2463
Shamela0011354-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1329
Shamela0011354-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        14932
Shamela0011354-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1192
Shamela0011354-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         845
Shamela0011354-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1617
Shamela0011354-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        50829
Shamela0011354-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3136
Shamela0011354-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4594
Shamela0011354-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2891
Shamela0011354-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2398
Shamela0011354-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1635
Shamela0011354-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        53532
Shamela0011354-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        7013
Shamela0011354-ara1_Shamela0010049-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2567
Shamela0011354-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2682
Shamela0011354-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        18407
Shamela0011354-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4948
Shamela0011354-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2228
Shamela0011354-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1135
Shamela0011354-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3541
Shamela0011354-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24         948
Shamela0011354-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         998
Shamela0011354-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        13673
Shamela0011354-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4108
Shamela0011354-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1475
Shamela0011354-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8915
Shamela0011354-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01         995
Shamela0011354-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2671
Shamela0011354-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1526
Shamela0011354-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2758
Shamela0011354-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        6676
Shamela0011354-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3046
Shamela0011354-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3771
Shamela0011354-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2893
Shamela0011354-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        47874
Shamela0011354-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        47540
Shamela0011354-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        16600
Shamela0011354-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9190
Shamela0011354-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1167
Shamela0011354-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1580
Shamela0011354-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4545
Shamela0011354-ara1_Shamela0011196-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1230
Shamela0011354-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4236
Shamela0011354-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2012
Shamela0011354-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2437
Shamela0011354-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         833
Shamela0011354-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        4598
Shamela0011354-ara1_Shamela0011230-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1380
Shamela0011354-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2928
Shamela0011354-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1897
Shamela0011354-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2420
Shamela0011354-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        29763
Shamela0011354-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        63367
Shamela0011354-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33         905
Shamela0011354-ara1_Shamela0011375-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        17193
Shamela0011354-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        98856
Shamela0011354-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1454
Shamela0011354-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2788
Shamela0011354-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38         844
Shamela0011354-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8422
Shamela0011354-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        32330
Shamela0011354-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        15551
Shamela0011354-ara1_Shamela0011575-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5094
Shamela0011354-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4656
Shamela0011354-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17       191813
Shamela0011354-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        51011
Shamela0011354-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1117
Shamela0011354-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12457
Shamela0011354-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2522
Shamela0011354-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6486
Shamela0011354-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3901
Shamela0011354-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1847
Shamela0011354-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2250
Shamela0011354-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        28821
Shamela0011354-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2496
Shamela0011354-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3063
Shamela0011354-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        82211
Shamela0011354-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         937
Shamela0011354-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        69676
Shamela0011354-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       157561
Shamela0011354-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1370
Shamela0011354-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32       116849
Shamela0011354-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        1699
Shamela0011354-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         912
Shamela0011354-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        49553
Shamela0011354-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19         964
Shamela0011354-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2076
Shamela0011354-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1328
Shamela0011354-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2839
Shamela0011354-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        15246
Shamela0011354-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1605
Shamela0011354-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4891
Shamela0011354-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1359
Shamela0011354-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15         877
Shamela0011354-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2831
Shamela0011354-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1452
Shamela0011354-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1103
Shamela0011354-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1292
Shamela0011354-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4108
Shamela0011354-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1887
Shamela0011354-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        82536
Shamela0011354-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1238
Shamela0011354-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1046
Shamela0011354-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1690
Shamela0011354-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2589
Shamela0011354-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2272
Shamela0011354-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         869
Shamela0011354-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2453
Shamela0011354-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2462
Shamela0011354-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1192
Shamela0011354-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        8846
Shamela0011354-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1128
Shamela0011354-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         868
Shamela0011354-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1088
Shamela0011354-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2212
Shamela0011354-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        8445
Shamela0011354-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2390
Shamela0011354-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3718
Shamela0011354-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        23264
Shamela0011354-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1139
Shamela0011354-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        3405
Shamela0011354-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1121
Shamela0011354-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1303
Shamela0011354-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2707
Shamela0011354-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        27621
Shamela0011354-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6484
Shamela0011354-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4825
Shamela0011354-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3688
Shamela0011354-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3474
Shamela0011354-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        42759
Shamela0011354-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5114
Shamela0011354-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         832
Shamela0011354-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        16057
Shamela0011354-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2417
Shamela0011354-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        16872
Shamela0011354-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        15921
Shamela0011354-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        13535
Shamela0011354-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        33825
Shamela0011354-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        19144
Shamela0011354-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1844
Shamela0011354-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        16777
Shamela0011354-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2837
Shamela0011354-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        17261
Shamela0011354-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        22090
Shamela0011354-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        23466
Shamela0011354-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        15544
Shamela0011354-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        18538
Shamela0011354-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        14943
Shamela0011354-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        49208
Shamela0011354-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        21539
Shamela0011354-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        13852
Shamela0011354-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1585
Shamela0011354-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2934
Shamela0011354-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2300
Shamela0011354-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2889
Shamela0011354-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1336
Shamela0011354-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1966
Shamela0011354-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        5313
Shamela0011354-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1289
Shamela0011354-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        5238
Shamela0011354-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        4061
Shamela0011354-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1490
Shamela0011354-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1069
Shamela0011354-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3992
Shamela0011354-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         867
Shamela0011354-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         863
Shamela0011354-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1352
Shamela0011354-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5700
Shamela0011354-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5709
Shamela0011354-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1931
Shamela0011354-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1049
Shamela0011354-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        19879
Shamela0011354-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1115
Shamela0011354-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1077
Shamela0011354-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1266
Shamela0011354-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        31888
Shamela0011354-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2598
Shamela0011354-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2762
Shamela0011354-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3081
Shamela0011354-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2979
Shamela0011354-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        3126
Shamela0011354-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         843
Shamela0011354-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1394
Shamela0011354-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1709
Shamela0011354-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2292
Shamela0011354-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        22691
Shamela0011354-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4682
Shamela0011354-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        47636
Shamela0011354-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        18159
Shamela0011354-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        16092
Shamela0011354-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2438
Shamela0011354-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1102
Shamela0011354-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1346
Shamela0011354-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2822
Shamela0011354-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        25842
Shamela0011354-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3569
Shamela0011354-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         863
Shamela0011354-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2677
Shamela0011354-ara1_Shamela0096848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2422
Shamela0011354-ara1_Shamela0096849-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2421
Shamela0011354-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2419
Shamela0011354-ara1_Shamela0096852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2422
Shamela0011354-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2422
Shamela0011354-ara1_Shamela0096854-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2421
Shamela0011354-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1142
Shamela0011354-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3383
Shamela0011354-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6291
Shamela0011354-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        17443
Shamela0011354-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1038
Shamela0011354-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1200
Shamela0011354-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         868
Shamela0011354-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27         865
Shamela0011354-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02         952
Shamela0011354-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         826
Shamela0011354-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1691
Shamela0011354-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1727
Shamela0011354-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        36897
Shamela0011354-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48         949
Shamela0011354-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1691
Shamela0011354-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1615
Shamela0011354-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1783
Shamela0011354-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        3150
Shamela0011354-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31         962
Shamela0011354-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2475
Shamela0011354-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2445
Shamela0011354-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1175
Shamela0011354-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4484
Shamela0011354-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2762
Shamela0011354-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2257
Shamela0011354-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        6527
Shamela0011354-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2828
Shamela0011354-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        15496
Shamela0011354-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        10890
Shamela0011354-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        17861
Shamela0011354-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7285
Shamela0011354-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2827
Shamela0011354-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2845
Shamela0011354-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        32668
Shamela0011354-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        19387
Shamela0011354-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        11452
Shamela0011354-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        7882
Shamela0011354-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        6899
Shamela0011354-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2478
Shamela0011354-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1051
Shamela0011354-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1033
Shamela0011354-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8726
Shamela0011354-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2622
Shamela0011354-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2186
Shamela0011354-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        11197
Shamela0011354-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2196
Shamela0011354-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        12313
Shamela0011354-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2309
Shamela0011354-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         945
Shamela0011354-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10         861
Shamela0011354-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1304
Shamela0011354-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 14:28        1043
Shamela0011354-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1916
Shamela0011354-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        8906
Shamela0011354-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2826
Shamela0011354-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2837
Shamela0011354-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46         882
Shamela0011354-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2544
Shamela0011354-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1593