Index of /passim01022020/Shamela0011353-ara1/


../
Shamela0011353-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        4363
Shamela0011353-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2757
Shamela0011353-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4800
Shamela0011353-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2171
Shamela0011353-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3159
Shamela0011353-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        15738
Shamela0011353-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2752
Shamela0011353-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2411
Shamela0011353-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1907
Shamela0011353-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        12484
Shamela0011353-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        18809
Shamela0011353-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        23106
Shamela0011353-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2374
Shamela0011353-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        84691
Shamela0011353-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        34909
Shamela0011353-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        37994
Shamela0011353-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        6323
Shamela0011353-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        9019
Shamela0011353-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        18431
Shamela0011353-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2621
Shamela0011353-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        8050
Shamela0011353-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1329
Shamela0011353-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        3095
Shamela0011353-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1348
Shamela0011353-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1987
Shamela0011353-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1975
Shamela0011353-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1141
Shamela0011353-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1579
Shamela0011353-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4797
Shamela0011353-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        13410
Shamela0011353-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:36        2013
Shamela0011353-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        19883
Shamela0011353-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        28780
Shamela0011353-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1089
Shamela0011353-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        6361
Shamela0011353-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       285259
Shamela0011353-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        24641
Shamela0011353-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        6500
Shamela0011353-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        18484
Shamela0011353-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        5685
Shamela0011353-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        5307
Shamela0011353-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        10499
Shamela0011353-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        2865
Shamela0011353-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1061
Shamela0011353-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        2115
Shamela0011353-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1188
Shamela0011353-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        7203
Shamela0011353-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        7070
Shamela0011353-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1953
Shamela0011353-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        2205
Shamela0011353-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        8185
Shamela0011353-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1964
Shamela0011353-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        2067
Shamela0011353-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        8169
Shamela0011353-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2214
Shamela0011353-ara1_JK001025-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        6446
Shamela0011353-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2747
Shamela0011353-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1555
Shamela0011353-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        79568
Shamela0011353-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        5235
Shamela0011353-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1574
Shamela0011353-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2886
Shamela0011353-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1345
Shamela0011353-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        8170
Shamela0011353-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1576
Shamela0011353-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2055
Shamela0011353-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1692
Shamela0011353-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        2702
Shamela0011353-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2034
Shamela0011353-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1157
Shamela0011353-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1357
Shamela0011353-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1689
Shamela0011353-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        5375
Shamela0011353-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4116
Shamela0011353-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1769
Shamela0011353-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        7068
Shamela0011353-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        16266
Shamela0011353-ara1_JK006873-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36         967
Shamela0011353-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        12714
Shamela0011353-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        16059
Shamela0011353-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1165
Shamela0011353-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2134
Shamela0011353-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2104
Shamela0011353-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2636
Shamela0011353-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3197
Shamela0011353-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        94137
Shamela0011353-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2424
Shamela0011353-ara1_JK007003-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1190
Shamela0011353-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1166
Shamela0011353-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1644
Shamela0011353-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        6958
Shamela0011353-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1567
Shamela0011353-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2817
Shamela0011353-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1910
Shamela0011353-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        16097
Shamela0011353-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        2554
Shamela0011353-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        58330
Shamela0011353-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4648
Shamela0011353-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        6494
Shamela0011353-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2269
Shamela0011353-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57         961
Shamela0011353-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2140
Shamela0011353-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2535
Shamela0011353-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        6730
Shamela0011353-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1690
Shamela0011353-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        6724
Shamela0011353-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        7261
Shamela0011353-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2406
Shamela0011353-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2101
Shamela0011353-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        3059
Shamela0011353-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1993
Shamela0011353-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2992
Shamela0011353-ara1_JK009380-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        17552
Shamela0011353-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        5597
Shamela0011353-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        11105
Shamela0011353-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1784
Shamela0011353-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        2362
Shamela0011353-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2471
Shamela0011353-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1676
Shamela0011353-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1586
Shamela0011353-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1037
Shamela0011353-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2638
Shamela0011353-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2379
Shamela0011353-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        3273
Shamela0011353-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        18953
Shamela0011353-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        8646
Shamela0011353-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2201
Shamela0011353-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1973
Shamela0011353-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        10506
Shamela0011353-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2532
Shamela0011353-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        20079
Shamela0011353-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2096
Shamela0011353-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2619
Shamela0011353-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3186
Shamela0011353-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3129
Shamela0011353-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2064
Shamela0011353-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6753
Shamela0011353-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1298
Shamela0011353-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1024
Shamela0011353-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        12892
Shamela0011353-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2371
Shamela0011353-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        26803
Shamela0011353-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3932
Shamela0011353-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        23712
Shamela0011353-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1833
Shamela0011353-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2011
Shamela0011353-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5569
Shamela0011353-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2030
Shamela0011353-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1507
Shamela0011353-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1850
Shamela0011353-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7638
Shamela0011353-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        10195
Shamela0011353-ara1_Shamela0001403-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2075
Shamela0011353-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2553
Shamela0011353-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1187
Shamela0011353-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        23249
Shamela0011353-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        19688
Shamela0011353-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2400
Shamela0011353-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2567
Shamela0011353-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2258
Shamela0011353-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1159
Shamela0011353-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1778
Shamela0011353-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1541
Shamela0011353-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1976
Shamela0011353-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7477
Shamela0011353-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        18805
Shamela0011353-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5657
Shamela0011353-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5170
Shamela0011353-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        11721
Shamela0011353-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        9453
Shamela0011353-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        13430
Shamela0011353-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        11516
Shamela0011353-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1566
Shamela0011353-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        9422
Shamela0011353-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1864
Shamela0011353-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1471
Shamela0011353-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        66570
Shamela0011353-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1379
Shamela0011353-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6215
Shamela0011353-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        80154
Shamela0011353-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       1050938
Shamela0011353-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        3651
Shamela0011353-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1870
Shamela0011353-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        5652
Shamela0011353-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        20229
Shamela0011353-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        28081
Shamela0011353-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        17916
Shamela0011353-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       120322
Shamela0011353-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3777
Shamela0011353-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8949
Shamela0011353-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1121
Shamela0011353-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2344
Shamela0011353-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9148
Shamela0011353-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1735
Shamela0011353-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        33254
Shamela0011353-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6534
Shamela0011353-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2006
Shamela0011353-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2318
Shamela0011353-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1606
Shamela0011353-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3892
Shamela0011353-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1740
Shamela0011353-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        7490
Shamela0011353-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1574
Shamela0011353-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2289
Shamela0011353-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1933
Shamela0011353-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1955
Shamela0011353-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1244
Shamela0011353-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2305
Shamela0011353-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        7701
Shamela0011353-ara1_Shamela0006488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2702
Shamela0011353-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2275
Shamela0011353-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4711
Shamela0011353-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8893
Shamela0011353-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        15338
Shamela0011353-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1282
Shamela0011353-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3776
Shamela0011353-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         853
Shamela0011353-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4114
Shamela0011353-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1083
Shamela0011353-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4107
Shamela0011353-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3670
Shamela0011353-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       150018
Shamela0011353-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        10593
Shamela0011353-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9134
Shamela0011353-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        3169
Shamela0011353-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2840
Shamela0011353-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1243
Shamela0011353-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        7991
Shamela0011353-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1332
Shamela0011353-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1963
Shamela0011353-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        24575
Shamela0011353-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3943
Shamela0011353-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3596
Shamela0011353-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5647
Shamela0011353-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        10502
Shamela0011353-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        83873
Shamela0011353-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       104783
Shamela0011353-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6579
Shamela0011353-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1319
Shamela0011353-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2171
Shamela0011353-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        11890
Shamela0011353-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        3247
Shamela0011353-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        30486
Shamela0011353-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        23320
Shamela0011353-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1942
Shamela0011353-ara1_Shamela0007637-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1153
Shamela0011353-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17       230594
Shamela0011353-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       376108
Shamela0011353-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        19133
Shamela0011353-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        16846
Shamela0011353-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        32622
Shamela0011353-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        19251
Shamela0011353-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1054
Shamela0011353-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4589
Shamela0011353-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        10556
Shamela0011353-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1211
Shamela0011353-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1387
Shamela0011353-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9258
Shamela0011353-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        26907
Shamela0011353-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        19521
Shamela0011353-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        33189
Shamela0011353-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8118
Shamela0011353-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        26625
Shamela0011353-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        6563
Shamela0011353-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        60159
Shamela0011353-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        29750
Shamela0011353-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         962
Shamela0011353-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        22123
Shamela0011353-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2498
Shamela0011353-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        29158
Shamela0011353-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        16954
Shamela0011353-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       107471
Shamela0011353-ara1_Shamela0008561-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        85820
Shamela0011353-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        10719
Shamela0011353-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1875
Shamela0011353-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2665
Shamela0011353-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4297
Shamela0011353-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5486
Shamela0011353-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3135
Shamela0011353-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        27767
Shamela0011353-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1455
Shamela0011353-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1322
Shamela0011353-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1067
Shamela0011353-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        3465
Shamela0011353-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2035
Shamela0011353-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        7603
Shamela0011353-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1386
Shamela0011353-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6294
Shamela0011353-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1065
Shamela0011353-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        14722
Shamela0011353-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1355
Shamela0011353-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1824
Shamela0011353-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1796
Shamela0011353-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1834
Shamela0011353-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       116473
Shamela0011353-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1896
Shamela0011353-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1951
Shamela0011353-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        20668
Shamela0011353-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2168
Shamela0011353-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        11202
Shamela0011353-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4756
Shamela0011353-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2571
Shamela0011353-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        11329
Shamela0011353-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1476
Shamela0011353-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1212
Shamela0011353-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        10868
Shamela0011353-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        46665
Shamela0011353-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2220
Shamela0011353-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5813
Shamela0011353-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2708
Shamela0011353-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4966
Shamela0011353-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4836
Shamela0011353-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6071
Shamela0011353-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        11673
Shamela0011353-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        7418
Shamela0011353-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2020
Shamela0011353-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2035
Shamela0011353-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        22413
Shamela0011353-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        20582
Shamela0011353-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2644
Shamela0011353-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3673
Shamela0011353-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        7309
Shamela0011353-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        18518
Shamela0011353-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1242
Shamela0011353-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2358
Shamela0011353-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        10590
Shamela0011353-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1797
Shamela0011353-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3645
Shamela0011353-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        8723
Shamela0011353-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2973
Shamela0011353-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2269
Shamela0011353-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3314
Shamela0011353-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        16199
Shamela0011353-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1099
Shamela0011353-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        35444
Shamela0011353-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        10148
Shamela0011353-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3191
Shamela0011353-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        26506
Shamela0011353-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4955
Shamela0011353-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        37565
Shamela0011353-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6217
Shamela0011353-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        4867
Shamela0011353-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5340
Shamela0011353-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        10176
Shamela0011353-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6444
Shamela0011353-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6914
Shamela0011353-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2447
Shamela0011353-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1407
Shamela0011353-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        23398
Shamela0011353-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        21006
Shamela0011353-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        63404
Shamela0011353-ara1_Shamela0011375-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        35613
Shamela0011353-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       313674
Shamela0011353-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1059
Shamela0011353-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2687
Shamela0011353-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2024
Shamela0011353-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24         872
Shamela0011353-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        25272
Shamela0011353-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2868
Shamela0011353-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        7678
Shamela0011353-ara1_Shamela0011575-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        15434
Shamela0011353-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        49897
Shamela0011353-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        28413
Shamela0011353-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4511
Shamela0011353-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        21457
Shamela0011353-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1088
Shamela0011353-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1701
Shamela0011353-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4025
Shamela0011353-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        16856
Shamela0011353-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2358
Shamela0011353-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       229531
Shamela0011353-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5755
Shamela0011353-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        2555
Shamela0011353-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        73048
Shamela0011353-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       212223
Shamela0011353-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2111
Shamela0011353-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1627
Shamela0011353-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1362
Shamela0011353-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        53140
Shamela0011353-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32       119957
Shamela0011353-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2230
Shamela0011353-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        34541
Shamela0011353-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        3829
Shamela0011353-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3701
Shamela0011353-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1130
Shamela0011353-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5488
Shamela0011353-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4330
Shamela0011353-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1223
Shamela0011353-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1374
Shamela0011353-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2310
Shamela0011353-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        12150
Shamela0011353-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1590
Shamela0011353-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2104
Shamela0011353-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2609
Shamela0011353-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2876
Shamela0011353-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9970
Shamela0011353-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1503
Shamela0011353-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4991
Shamela0011353-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5142
Shamela0011353-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4610
Shamela0011353-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4734
Shamela0011353-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1838
Shamela0011353-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3392
Shamela0011353-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1413
Shamela0011353-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2775
Shamela0011353-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2945
Shamela0011353-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        12805
Shamela0011353-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2628
Shamela0011353-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3586
Shamela0011353-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3840
Shamela0011353-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       112868
Shamela0011353-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4938
Shamela0011353-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1357
Shamela0011353-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1262
Shamela0011353-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1620
Shamela0011353-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1552
Shamela0011353-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2881
Shamela0011353-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4689
Shamela0011353-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3161
Shamela0011353-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1049
Shamela0011353-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        10713
Shamela0011353-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        12281
Shamela0011353-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6260
Shamela0011353-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        7088
Shamela0011353-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2188
Shamela0011353-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2057
Shamela0011353-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        6744
Shamela0011353-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        19428
Shamela0011353-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        23956
Shamela0011353-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2653
Shamela0011353-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3206
Shamela0011353-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1268
Shamela0011353-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1233
Shamela0011353-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1592
Shamela0011353-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6651
Shamela0011353-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        16761
Shamela0011353-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        8038
Shamela0011353-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        8469
Shamela0011353-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        8900
Shamela0011353-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         961
Shamela0011353-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1065
Shamela0011353-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4097
Shamela0011353-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41         985
Shamela0011353-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5509
Shamela0011353-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1152
Shamela0011353-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        16072
Shamela0011353-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2021
Shamela0011353-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        27947
Shamela0011353-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        7272
Shamela0011353-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        10489
Shamela0011353-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        24201
Shamela0011353-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2415
Shamela0011353-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        9697
Shamela0011353-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1046
Shamela0011353-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1846
Shamela0011353-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1404
Shamela0011353-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6238
Shamela0011353-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        3098
Shamela0011353-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1641
Shamela0011353-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2316
Shamela0011353-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        9830
Shamela0011353-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24         772
Shamela0011353-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2044
Shamela0011353-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6116
Shamela0011353-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        11715
Shamela0011353-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3997
Shamela0011353-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1400
Shamela0011353-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1004
Shamela0011353-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4646
Shamela0011353-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5896
Shamela0011353-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7885
Shamela0011353-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5674
Shamela0011353-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        11849
Shamela0011353-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7355
Shamela0011353-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        20232
Shamela0011353-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5739
Shamela0011353-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        28260
Shamela0011353-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7006
Shamela0011353-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7930
Shamela0011353-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2429
Shamela0011353-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4655
Shamela0011353-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        7759
Shamela0011353-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1466
Shamela0011353-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        1914
Shamela0011353-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         986
Shamela0011353-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1723
Shamela0011353-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        3394
Shamela0011353-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7328
Shamela0011353-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        26485
Shamela0011353-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        28970
Shamela0011353-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1161
Shamela0011353-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1323
Shamela0011353-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1467
Shamela0011353-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2545
Shamela0011353-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        1840
Shamela0011353-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1046
Shamela0011353-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1711
Shamela0011353-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8066
Shamela0011353-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1353
Shamela0011353-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        8556
Shamela0011353-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1796
Shamela0011353-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9268
Shamela0011353-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1122
Shamela0011353-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4559
Shamela0011353-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4374
Shamela0011353-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2507
Shamela0011353-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1866
Shamela0011353-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2361
Shamela0011353-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         916
Shamela0011353-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        8310
Shamela0011353-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        6238
Shamela0011353-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2670
Shamela0011353-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6478
Shamela0011353-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        97613
Shamela0011353-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2828
Shamela0011353-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3180
Shamela0011353-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        5831
Shamela0011353-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1988
Shamela0011353-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2201
Shamela0011353-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        19834
Shamela0011353-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        12204
Shamela0011353-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1068
Shamela0011353-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        14882
Shamela0011353-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        69327
Shamela0011353-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6667
Shamela0011353-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2023
Shamela0011353-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12        23903
Shamela0011353-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22       151244
Shamela0011353-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        11569
Shamela0011353-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4944
Shamela0011353-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2138
Shamela0011353-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        5907
Shamela0011353-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1936
Shamela0011353-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1733
Shamela0011353-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1039
Shamela0011353-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        7351
Shamela0011353-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4616
Shamela0011353-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1738
Shamela0011353-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2569
Shamela0011353-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3122
Shamela0011353-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        17758
Shamela0011353-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1161
Shamela0011353-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1523
Shamela0011353-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        5656
Shamela0011353-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2244
Shamela0011353-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1190
Shamela0011353-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         840
Shamela0011353-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1299
Shamela0011353-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7732
Shamela0011353-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        10712
Shamela0011353-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4444
Shamela0011353-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1380
Shamela0011353-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         988
Shamela0011353-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        7083
Shamela0011353-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1523
Shamela0011353-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1857
Shamela0011353-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1019
Shamela0011353-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1792
Shamela0011353-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1707
Shamela0011353-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1597
Shamela0011353-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        30571
Shamela0011353-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2235
Shamela0011353-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        8754
Shamela0011353-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1836
Shamela0011353-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        9634
Shamela0011353-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        13502
Shamela0011353-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        12841
Shamela0011353-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        22617
Shamela0011353-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        7572
Shamela0011353-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2559
Shamela0011353-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1174
Shamela0011353-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1501
Shamela0011353-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1966
Shamela0011353-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        1893
Shamela0011353-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        4011
Shamela0011353-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        2102
Shamela0011353-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2949
Shamela0011353-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3709
Shamela0011353-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2908
Shamela0011353-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4723
Shamela0011353-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1042
Shamela0011353-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2192
Shamela0011353-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2075
Shamela0011353-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1744
Shamela0011353-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        10201
Shamela0011353-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1573
Shamela0011353-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        6688
Shamela0011353-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4480
Shamela0011353-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6690
Shamela0011353-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5356
Shamela0011353-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3182
Shamela0011353-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2804
Shamela0011353-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        30073
Shamela0011353-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1190
Shamela0011353-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1698
Shamela0011353-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1366
Shamela0011353-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2548
Shamela0011353-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1400
Shamela0011353-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3158
Shamela0011353-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        5777
Shamela0011353-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        8772
Shamela0011353-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2946
Shamela0011353-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1824
Shamela0011353-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2609
Shamela0011353-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1317
Shamela0011353-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        19775
Shamela0011353-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1413
Shamela0011353-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        16693
Shamela0011353-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1860
Shamela0011353-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1794
Shamela0011353-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        9174
Shamela0011353-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1244
Shamela0011353-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        1191
Shamela0011353-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1120
Shamela0011353-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        35190
Shamela0011353-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        2318
Shamela0011353-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1381
Shamela0011353-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        11563
Shamela0011353-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1700
Shamela0011353-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9692
Shamela0011353-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        5356
Shamela0011353-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        17455
Shamela0011353-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1609
Shamela0011353-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2746
Shamela0011353-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        3065
Shamela0011353-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1021
Shamela0011353-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2476
Shamela0011353-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        11801
Shamela0011353-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        11848
Shamela0011353-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        29218
Shamela0011353-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        6690
Shamela0011353-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6801
Shamela0011353-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        9375
Shamela0011353-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1453