Index of /passim01022020/Shamela0011258-ara1/


../
Shamela0011258-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5663
Shamela0011258-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        4961
Shamela0011258-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        9687
Shamela0011258-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        32189
Shamela0011258-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        22071
Shamela0011258-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        71790
Shamela0011258-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3565
Shamela0011258-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4195
Shamela0011258-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1891
Shamela0011258-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2140
Shamela0011258-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        43449
Shamela0011258-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2288
Shamela0011258-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        20566
Shamela0011258-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7714
Shamela0011258-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        12503
Shamela0011258-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21       127526
Shamela0011258-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        7255
Shamela0011258-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1233
Shamela0011258-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1986
Shamela0011258-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        10167
Shamela0011258-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        71137
Shamela0011258-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        5569
Shamela0011258-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        5077
Shamela0011258-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3962
Shamela0011258-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1986
Shamela0011258-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2482
Shamela0011258-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2577
Shamela0011258-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2974
Shamela0011258-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2797
Shamela0011258-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1027
Shamela0011258-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1875
Shamela0011258-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        53602
Shamela0011258-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        3916
Shamela0011258-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        12621
Shamela0011258-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2217
Shamela0011258-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3863
Shamela0011258-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13       1190836
Shamela0011258-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2503
Shamela0011258-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        27939
Shamela0011258-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        4397
Shamela0011258-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        4804
Shamela0011258-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        39916
Shamela0011258-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        5385
Shamela0011258-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        10537
Shamela0011258-ara1_JK000463-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3243
Shamela0011258-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2074
Shamela0011258-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        1998
Shamela0011258-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1956
Shamela0011258-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1702
Shamela0011258-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        6188
Shamela0011258-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1787
Shamela0011258-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        30993
Shamela0011258-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        25968
Shamela0011258-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2468
Shamela0011258-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1067
Shamela0011258-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        9332
Shamela0011258-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        2224
Shamela0011258-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3480
Shamela0011258-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1798
Shamela0011258-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        2218
Shamela0011258-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2850
Shamela0011258-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        33805
Shamela0011258-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2316
Shamela0011258-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        3206
Shamela0011258-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        3752
Shamela0011258-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4984
Shamela0011258-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1909
Shamela0011258-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1083
Shamela0011258-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2870
Shamela0011258-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1113
Shamela0011258-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        6448
Shamela0011258-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        42802
Shamela0011258-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3935
Shamela0011258-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1875
Shamela0011258-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2403
Shamela0011258-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1661
Shamela0011258-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         978
Shamela0011258-ara1_JK001312-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1427
Shamela0011258-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01         963
Shamela0011258-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2421
Shamela0011258-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        3222
Shamela0011258-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2473
Shamela0011258-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1218
Shamela0011258-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3635
Shamela0011258-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7966
Shamela0011258-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1445
Shamela0011258-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        24037
Shamela0011258-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        32149
Shamela0011258-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1555
Shamela0011258-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4931
Shamela0011258-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        18454
Shamela0011258-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2917
Shamela0011258-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        11487
Shamela0011258-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1031
Shamela0011258-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2854
Shamela0011258-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        17919
Shamela0011258-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        3686
Shamela0011258-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2858
Shamela0011258-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2901
Shamela0011258-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        12360
Shamela0011258-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3451
Shamela0011258-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1990
Shamela0011258-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        13391
Shamela0011258-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2989
Shamela0011258-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3113
Shamela0011258-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        6486
Shamela0011258-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        7205
Shamela0011258-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1443
Shamela0011258-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        1987
Shamela0011258-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1163
Shamela0011258-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2461
Shamela0011258-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54         962
Shamela0011258-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        16234
Shamela0011258-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        23743
Shamela0011258-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        5044
Shamela0011258-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        1121
Shamela0011258-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4201
Shamela0011258-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        19452
Shamela0011258-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        13693
Shamela0011258-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        15557
Shamela0011258-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27         858
Shamela0011258-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1143
Shamela0011258-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1341
Shamela0011258-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37         957
Shamela0011258-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1040
Shamela0011258-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1438
Shamela0011258-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2963
Shamela0011258-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        3632
Shamela0011258-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        32424
Shamela0011258-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1199
Shamela0011258-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3618
Shamela0011258-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        16559
Shamela0011258-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2352
Shamela0011258-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2292
Shamela0011258-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1949
Shamela0011258-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5701
Shamela0011258-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        21679
Shamela0011258-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4951
Shamela0011258-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1003
Shamela0011258-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1980
Shamela0011258-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1247
Shamela0011258-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        16996
Shamela0011258-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        18356
Shamela0011258-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        15026
Shamela0011258-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         951
Shamela0011258-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        13387
Shamela0011258-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5579
Shamela0011258-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17         855
Shamela0011258-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        21868
Shamela0011258-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3261
Shamela0011258-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25         916
Shamela0011258-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2079
Shamela0011258-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2381
Shamela0011258-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1400
Shamela0011258-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        29087
Shamela0011258-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3555
Shamela0011258-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1968
Shamela0011258-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        14131
Shamela0011258-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3687
Shamela0011258-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3162
Shamela0011258-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3392
Shamela0011258-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1165
Shamela0011258-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1320
Shamela0011258-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        2186
Shamela0011258-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        10186
Shamela0011258-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        4344
Shamela0011258-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         911
Shamela0011258-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        13918
Shamela0011258-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        15198
Shamela0011258-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5100
Shamela0011258-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        41499
Shamela0011258-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        30718
Shamela0011258-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        35581
Shamela0011258-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        12191
Shamela0011258-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1612
Shamela0011258-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       100295
Shamela0011258-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        26166
Shamela0011258-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        20615
Shamela0011258-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         878
Shamela0011258-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        3967
Shamela0011258-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        54785
Shamela0011258-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        25665
Shamela0011258-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        51708
Shamela0011258-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8303
Shamela0011258-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2733
Shamela0011258-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3329
Shamela0011258-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7036
Shamela0011258-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1060
Shamela0011258-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        15192
Shamela0011258-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        13712
Shamela0011258-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1923
Shamela0011258-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1998
Shamela0011258-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1997
Shamela0011258-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1979
Shamela0011258-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         837
Shamela0011258-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1918
Shamela0011258-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1463
Shamela0011258-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1885
Shamela0011258-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1394
Shamela0011258-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4043
Shamela0011258-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        42626
Shamela0011258-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6646
Shamela0011258-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        17020
Shamela0011258-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1992
Shamela0011258-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6958
Shamela0011258-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4711
Shamela0011258-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5193
Shamela0011258-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        9648
Shamela0011258-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2293
Shamela0011258-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         989
Shamela0011258-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46         951
Shamela0011258-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        52800
Shamela0011258-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1285
Shamela0011258-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2812
Shamela0011258-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3206
Shamela0011258-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        6126
Shamela0011258-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        22168
Shamela0011258-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        14684
Shamela0011258-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        32519
Shamela0011258-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        28423
Shamela0011258-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2474
Shamela0011258-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        10093
Shamela0011258-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1440
Shamela0011258-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1467
Shamela0011258-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1185
Shamela0011258-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5824
Shamela0011258-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1361
Shamela0011258-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1962
Shamela0011258-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1372
Shamela0011258-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        9383
Shamela0011258-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        33996
Shamela0011258-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        14286
Shamela0011258-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        69128
Shamela0011258-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1900
Shamela0011258-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3772
Shamela0011258-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1878
Shamela0011258-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        43052
Shamela0011258-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        53565
Shamela0011258-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        27260
Shamela0011258-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        14840
Shamela0011258-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7435
Shamela0011258-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        21025
Shamela0011258-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3623
Shamela0011258-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       119622
Shamela0011258-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3175
Shamela0011258-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1988
Shamela0011258-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4342
Shamela0011258-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1083
Shamela0011258-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2754
Shamela0011258-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2970
Shamela0011258-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1622
Shamela0011258-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        33795
Shamela0011258-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2637
Shamela0011258-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3467
Shamela0011258-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4311
Shamela0011258-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1252
Shamela0011258-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2051
Shamela0011258-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6276
Shamela0011258-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        30369
Shamela0011258-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6623
Shamela0011258-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9603
Shamela0011258-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1881
Shamela0011258-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1581
Shamela0011258-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1417
Shamela0011258-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        35083
Shamela0011258-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2076
Shamela0011258-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2408
Shamela0011258-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4522
Shamela0011258-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        21960
Shamela0011258-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1455
Shamela0011258-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        21891
Shamela0011258-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        8220
Shamela0011258-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14         844
Shamela0011258-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        12921
Shamela0011258-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1457
Shamela0011258-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1894
Shamela0011258-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1882
Shamela0011258-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1197
Shamela0011258-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1736
Shamela0011258-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2739
Shamela0011258-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        13158
Shamela0011258-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1978
Shamela0011258-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        20332
Shamela0011258-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        5377
Shamela0011258-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3256
Shamela0011258-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1055
Shamela0011258-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        34522
Shamela0011258-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        21080
Shamela0011258-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5284
Shamela0011258-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1507
Shamela0011258-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         941
Shamela0011258-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3383
Shamela0011258-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        14469
Shamela0011258-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1012
Shamela0011258-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        30628
Shamela0011258-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1205
Shamela0011258-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3616
Shamela0011258-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        27222
Shamela0011258-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8563
Shamela0011258-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1960
Shamela0011258-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        20667
Shamela0011258-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        8993
Shamela0011258-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3266
Shamela0011258-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4365
Shamela0011258-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        13291
Shamela0011258-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3338
Shamela0011258-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1681
Shamela0011258-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27         864
Shamela0011258-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        8113
Shamela0011258-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        8306
Shamela0011258-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        23714
Shamela0011258-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1183
Shamela0011258-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4769
Shamela0011258-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1265
Shamela0011258-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3312
Shamela0011258-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4223
Shamela0011258-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2668
Shamela0011258-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15        1560
Shamela0011258-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1921
Shamela0011258-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4898
Shamela0011258-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4253
Shamela0011258-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4927
Shamela0011258-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2344
Shamela0011258-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        32491
Shamela0011258-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1512
Shamela0011258-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        15679
Shamela0011258-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1016
Shamela0011258-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1505
Shamela0011258-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        9260
Shamela0011258-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1703
Shamela0011258-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        3848
Shamela0011258-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        43344
Shamela0011258-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        5520
Shamela0011258-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3036
Shamela0011258-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11627
Shamela0011258-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3329
Shamela0011258-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1207
Shamela0011258-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3115
Shamela0011258-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1957
Shamela0011258-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        2446
Shamela0011258-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3197
Shamela0011258-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1994
Shamela0011258-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        12445
Shamela0011258-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2701
Shamela0011258-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1058
Shamela0011258-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        14849
Shamela0011258-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        7403
Shamela0011258-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        17878
Shamela0011258-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        31146
Shamela0011258-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        33366
Shamela0011258-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4571
Shamela0011258-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        7186
Shamela0011258-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2225
Shamela0011258-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1661
Shamela0011258-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:12        2468
Shamela0011258-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5725
Shamela0011258-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1790
Shamela0011258-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        11157
Shamela0011258-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        8207
Shamela0011258-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1657
Shamela0011258-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        8188
Shamela0011258-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        48297
Shamela0011258-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        36800
Shamela0011258-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        12564
Shamela0011258-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4339
Shamela0011258-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         986
Shamela0011258-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1918
Shamela0011258-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2196
Shamela0011258-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2698
Shamela0011258-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3331
Shamela0011258-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2427
Shamela0011258-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1743
Shamela0011258-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1970
Shamela0011258-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1803
Shamela0011258-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2042
Shamela0011258-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        34079
Shamela0011258-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1181
Shamela0011258-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2946
Shamela0011258-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1783
Shamela0011258-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1400
Shamela0011258-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1320
Shamela0011258-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        27118
Shamela0011258-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        13424
Shamela0011258-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1954
Shamela0011258-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4228
Shamela0011258-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3022
Shamela0011258-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2589
Shamela0011258-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        21943
Shamela0011258-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        31880
Shamela0011258-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2937
Shamela0011258-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        34635
Shamela0011258-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        25960
Shamela0011258-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1841
Shamela0011258-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4830
Shamela0011258-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1040
Shamela0011258-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1157
Shamela0011258-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        11011
Shamela0011258-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3132
Shamela0011258-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        8135
Shamela0011258-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        20219
Shamela0011258-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1626
Shamela0011258-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1117
Shamela0011258-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1810
Shamela0011258-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1025
Shamela0011258-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8276
Shamela0011258-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        20375
Shamela0011258-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        11289
Shamela0011258-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2303
Shamela0011258-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        16192
Shamela0011258-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1425
Shamela0011258-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2072
Shamela0011258-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        48669
Shamela0011258-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        22129
Shamela0011258-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        27053
Shamela0011258-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        43383
Shamela0011258-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        32448
Shamela0011258-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1521
Shamela0011258-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        25859
Shamela0011258-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        33543
Shamela0011258-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        32059
Shamela0011258-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        22623
Shamela0011258-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        36983
Shamela0011258-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        16555
Shamela0011258-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        94227
Shamela0011258-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        22788
Shamela0011258-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        17774
Shamela0011258-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         796
Shamela0011258-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1337
Shamela0011258-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        6662
Shamela0011258-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2002
Shamela0011258-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1121
Shamela0011258-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        62649
Shamela0011258-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        22751
Shamela0011258-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         959
Shamela0011258-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1983
Shamela0011258-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2002
Shamela0011258-ara1_Shamela0026460-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:19        1145
Shamela0011258-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2066
Shamela0011258-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2259
Shamela0011258-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         967
Shamela0011258-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1967
Shamela0011258-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1597
Shamela0011258-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1830
Shamela0011258-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3447
Shamela0011258-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2042
Shamela0011258-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1647
Shamela0011258-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1194
Shamela0011258-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2975
Shamela0011258-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        24290
Shamela0011258-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1671
Shamela0011258-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2350
Shamela0011258-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2125
Shamela0011258-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2026
Shamela0011258-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        32396
Shamela0011258-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2082
Shamela0011258-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2719
Shamela0011258-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1439
Shamela0011258-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1175
Shamela0011258-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        5050
Shamela0011258-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1462
Shamela0011258-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        8322
Shamela0011258-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3344
Shamela0011258-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2734
Shamela0011258-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        59626
Shamela0011258-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        27467
Shamela0011258-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1104
Shamela0011258-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3688
Shamela0011258-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        34955
Shamela0011258-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5837
Shamela0011258-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1450
Shamela0011258-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6093
Shamela0011258-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2325
Shamela0011258-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1256
Shamela0011258-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3235
Shamela0011258-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2534
Shamela0011258-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        20592
Shamela0011258-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        11078
Shamela0011258-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3607
Shamela0011258-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        22971
Shamela0011258-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2052
Shamela0011258-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6883
Shamela0011258-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5124
Shamela0011258-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2940
Shamela0011258-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35         876
Shamela0011258-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1954
Shamela0011258-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1299
Shamela0011258-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        39869
Shamela0011258-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1094
Shamela0011258-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1415
Shamela0011258-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2409
Shamela0011258-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        9922
Shamela0011258-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        10359
Shamela0011258-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4358
Shamela0011258-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4098
Shamela0011258-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        28074
Shamela0011258-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        1329
Shamela0011258-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6632
Shamela0011258-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1159
Shamela0011258-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        4309
Shamela0011258-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3208
Shamela0011258-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        11076
Shamela0011258-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        11940
Shamela0011258-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4608
Shamela0011258-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1193
Shamela0011258-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1653
Shamela0011258-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        2092
Shamela0011258-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        59293
Shamela0011258-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3503
Shamela0011258-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2717
Shamela0011258-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        5407
Shamela0011258-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1090
Shamela0011258-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1592
Shamela0011258-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2350
Shamela0011258-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2346
Shamela0011258-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1682
Shamela0011258-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2079
Shamela0011258-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        8520
Shamela0011258-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2371
Shamela0011258-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        38034
Shamela0011258-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1310
Shamela0011258-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2992
Shamela0011258-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        22622
Shamela0011258-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        15924
Shamela0011258-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        26402
Shamela0011258-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1223
Shamela0011258-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18646
Shamela0011258-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        23228
Shamela0011258-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        63057
Shamela0011258-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        8477
Shamela0011258-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1952
Shamela0011258-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1704
Shamela0011258-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        30994
Shamela0011258-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        8140
Shamela0011258-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        4263
Shamela0011258-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         876
Shamela0011258-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        12529
Shamela0011258-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        10407
Shamela0011258-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2537
Shamela0011258-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        2518
Shamela0011258-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5398
Shamela0011258-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        1958
Shamela0011258-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1372
Shamela0011258-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06         981
Shamela0011258-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1201
Shamela0011258-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1167
Shamela0011258-ara1_Shia003705-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1085
Shamela0011258-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        16919
Shamela0011258-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6783
Shamela0011258-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1087
Shamela0011258-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1045
Shamela0011258-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1833
Shamela0011258-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2222
Shamela0011258-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1303
Shamela0011258-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        5662
Shamela0011258-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        19965
Shamela0011258-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        19142
Shamela0011258-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1105