Index of /passim01022020/Shamela0011248-ara1/


../
Shamela0011248-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        4239
Shamela0011248-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        9017
Shamela0011248-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        9339
Shamela0011248-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1217
Shamela0011248-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1184
Shamela0011248-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2138
Shamela0011248-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        5661
Shamela0011248-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2165
Shamela0011248-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        10809
Shamela0011248-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5978
Shamela0011248-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        10024
Shamela0011248-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        13316
Shamela0011248-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2664
Shamela0011248-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        4776
Shamela0011248-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        5269
Shamela0011248-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         950
Shamela0011248-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        46527
Shamela0011248-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        18853
Shamela0011248-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2497
Shamela0011248-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        11043
Shamela0011248-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        31221
Shamela0011248-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        8702
Shamela0011248-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1765
Shamela0011248-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1277
Shamela0011248-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1115
Shamela0011248-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1567
Shamela0011248-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1335
Shamela0011248-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1502
Shamela0011248-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40       149459
Shamela0011248-ara1_JK000364-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        13472
Shamela0011248-ara1_JK000366-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        5915
Shamela0011248-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        8763
Shamela0011248-ara1_JK000369-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        9996
Shamela0011248-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        11247
Shamela0011248-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        10339
Shamela0011248-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        13387
Shamela0011248-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       253432
Shamela0011248-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1597
Shamela0011248-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        8549
Shamela0011248-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        4138
Shamela0011248-ara1_JK000417-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:29        3128
Shamela0011248-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2778
Shamela0011248-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        52576
Shamela0011248-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2058
Shamela0011248-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1353
Shamela0011248-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        6503
Shamela0011248-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        3260
Shamela0011248-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2495
Shamela0011248-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1018
Shamela0011248-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        2383
Shamela0011248-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1386
Shamela0011248-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        42292
Shamela0011248-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        8983
Shamela0011248-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2019
Shamela0011248-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1982
Shamela0011248-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1387
Shamela0011248-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        20302
Shamela0011248-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37        7740
Shamela0011248-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1633
Shamela0011248-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        1295
Shamela0011248-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1566
Shamela0011248-ara1_JK001025-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        2724
Shamela0011248-ara1_JK001028-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         870
Shamela0011248-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1501
Shamela0011248-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2055
Shamela0011248-ara1_JK001085-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1193
Shamela0011248-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1407
Shamela0011248-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1980
Shamela0011248-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2791
Shamela0011248-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2258
Shamela0011248-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1829
Shamela0011248-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3622
Shamela0011248-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3030
Shamela0011248-ara1_JK001265-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1131
Shamela0011248-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1909
Shamela0011248-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        4015
Shamela0011248-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1458
Shamela0011248-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1952
Shamela0011248-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4067
Shamela0011248-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        4726
Shamela0011248-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1682
Shamela0011248-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        5286
Shamela0011248-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2390
Shamela0011248-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1950
Shamela0011248-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4080
Shamela0011248-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3030
Shamela0011248-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1194
Shamela0011248-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        41004
Shamela0011248-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2075
Shamela0011248-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1726
Shamela0011248-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        7251
Shamela0011248-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1849
Shamela0011248-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        6361
Shamela0011248-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        37838
Shamela0011248-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        51113
Shamela0011248-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        3593
Shamela0011248-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         876
Shamela0011248-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2522
Shamela0011248-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2112
Shamela0011248-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        6138
Shamela0011248-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        21408
Shamela0011248-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4407
Shamela0011248-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        15146
Shamela0011248-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1677
Shamela0011248-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2181
Shamela0011248-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2810
Shamela0011248-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        1909
Shamela0011248-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1797
Shamela0011248-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1042
Shamela0011248-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33         846
Shamela0011248-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        3370
Shamela0011248-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        7210
Shamela0011248-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        38719
Shamela0011248-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        45619
Shamela0011248-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        8205
Shamela0011248-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1425
Shamela0011248-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        8760
Shamela0011248-ara1_JK009330-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        86696
Shamela0011248-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4024
Shamela0011248-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2674
Shamela0011248-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        52672
Shamela0011248-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        30340
Shamela0011248-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        11973
Shamela0011248-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1291
Shamela0011248-ara1_JK010414-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        1274
Shamela0011248-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1045
Shamela0011248-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2893
Shamela0011248-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1860
Shamela0011248-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1713
Shamela0011248-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1023
Shamela0011248-ara1_JK010639-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        2207
Shamela0011248-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4679
Shamela0011248-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        2431
Shamela0011248-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34         978
Shamela0011248-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1544
Shamela0011248-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        1949
Shamela0011248-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1544
Shamela0011248-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1252
Shamela0011248-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        5693
Shamela0011248-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2223
Shamela0011248-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        55487
Shamela0011248-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1292
Shamela0011248-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        6541
Shamela0011248-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        96149
Shamela0011248-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2528
Shamela0011248-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8462
Shamela0011248-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1189
Shamela0011248-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4795
Shamela0011248-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3759
Shamela0011248-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11119
Shamela0011248-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1748
Shamela0011248-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4458
Shamela0011248-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2278
Shamela0011248-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1520
Shamela0011248-ara1_Shamela0000792-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2971
Shamela0011248-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        25381
Shamela0011248-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        34675
Shamela0011248-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        50138
Shamela0011248-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2334
Shamela0011248-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4563
Shamela0011248-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2061
Shamela0011248-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        10516
Shamela0011248-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2383
Shamela0011248-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2626
Shamela0011248-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        42841
Shamela0011248-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3447
Shamela0011248-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2623
Shamela0011248-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        6058
Shamela0011248-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4011
Shamela0011248-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3766
Shamela0011248-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8103
Shamela0011248-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1236
Shamela0011248-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1157
Shamela0011248-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3280
Shamela0011248-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        9679
Shamela0011248-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3365
Shamela0011248-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1105
Shamela0011248-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1002
Shamela0011248-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4148
Shamela0011248-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        22171
Shamela0011248-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54        1613
Shamela0011248-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2696
Shamela0011248-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        8956
Shamela0011248-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8208
Shamela0011248-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2076
Shamela0011248-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        9740
Shamela0011248-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3263
Shamela0011248-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        23559
Shamela0011248-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1460
Shamela0011248-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        53610
Shamela0011248-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       112537
Shamela0011248-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        7789
Shamela0011248-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1984
Shamela0011248-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         937
Shamela0011248-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        5725
Shamela0011248-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2788
Shamela0011248-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2406
Shamela0011248-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        23142
Shamela0011248-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        60211
Shamela0011248-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       130863
Shamela0011248-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7452
Shamela0011248-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1251
Shamela0011248-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1387
Shamela0011248-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7574
Shamela0011248-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2900
Shamela0011248-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2013
Shamela0011248-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3135
Shamela0011248-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        20741
Shamela0011248-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2031
Shamela0011248-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1393
Shamela0011248-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2913
Shamela0011248-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3434
Shamela0011248-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        12545
Shamela0011248-ara1_Shamela0006338-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1809
Shamela0011248-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         922
Shamela0011248-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1535
Shamela0011248-ara1_Shamela0006388-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1203
Shamela0011248-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2954
Shamela0011248-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        11433
Shamela0011248-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        10428
Shamela0011248-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        6025
Shamela0011248-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4843
Shamela0011248-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1925
Shamela0011248-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7694
Shamela0011248-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1129
Shamela0011248-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        33254
Shamela0011248-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2500
Shamela0011248-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        4573
Shamela0011248-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1459
Shamela0011248-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1208
Shamela0011248-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        19495
Shamela0011248-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2274
Shamela0011248-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2024
Shamela0011248-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3508
Shamela0011248-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        13224
Shamela0011248-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1603
Shamela0011248-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1833
Shamela0011248-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1484
Shamela0011248-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        91071
Shamela0011248-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3546
Shamela0011248-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        7715
Shamela0011248-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8912
Shamela0011248-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2939
Shamela0011248-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1723
Shamela0011248-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2935
Shamela0011248-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2406
Shamela0011248-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        18090
Shamela0011248-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1969
Shamela0011248-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4245
Shamela0011248-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6579
Shamela0011248-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         978
Shamela0011248-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5703
Shamela0011248-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        19057
Shamela0011248-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        43582
Shamela0011248-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2741
Shamela0011248-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9277
Shamela0011248-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        20905
Shamela0011248-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1623
Shamela0011248-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2414
Shamela0011248-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2721
Shamela0011248-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3792
Shamela0011248-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1375
Shamela0011248-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       100249
Shamela0011248-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        15804
Shamela0011248-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4763
Shamela0011248-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        19497
Shamela0011248-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        15075
Shamela0011248-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8741
Shamela0011248-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3398
Shamela0011248-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       110702
Shamela0011248-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         921
Shamela0011248-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1091
Shamela0011248-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1820
Shamela0011248-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4813
Shamela0011248-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        11626
Shamela0011248-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1540
Shamela0011248-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2960
Shamela0011248-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3494
Shamela0011248-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18087
Shamela0011248-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3463
Shamela0011248-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1108
Shamela0011248-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2357
Shamela0011248-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4126
Shamela0011248-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7090
Shamela0011248-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4342
Shamela0011248-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1712
Shamela0011248-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        16641
Shamela0011248-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2557
Shamela0011248-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1333
Shamela0011248-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1993
Shamela0011248-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1219
Shamela0011248-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1326
Shamela0011248-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3609
Shamela0011248-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4759
Shamela0011248-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1600
Shamela0011248-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        87996
Shamela0011248-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        21033
Shamela0011248-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1022
Shamela0011248-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        1497
Shamela0011248-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        12725
Shamela0011248-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15         995
Shamela0011248-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        43415
Shamela0011248-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7399
Shamela0011248-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1261
Shamela0011248-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6802
Shamela0011248-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5201
Shamela0011248-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2832
Shamela0011248-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3564
Shamela0011248-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1129
Shamela0011248-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         840
Shamela0011248-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3942
Shamela0011248-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10833
Shamela0011248-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4681
Shamela0011248-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         899
Shamela0011248-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1901
Shamela0011248-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        12568
Shamela0011248-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1962
Shamela0011248-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1074
Shamela0011248-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1090
Shamela0011248-ara1_Shamela0010049-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2637
Shamela0011248-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2785
Shamela0011248-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        46813
Shamela0011248-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        16182
Shamela0011248-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5516
Shamela0011248-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3500
Shamela0011248-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3622
Shamela0011248-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        12718
Shamela0011248-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1461
Shamela0011248-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2160
Shamela0011248-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1325
Shamela0011248-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1009
Shamela0011248-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8809
Shamela0011248-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1212
Shamela0011248-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        16371
Shamela0011248-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        63424
Shamela0011248-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         934
Shamela0011248-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        4155
Shamela0011248-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2174
Shamela0011248-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        9328
Shamela0011248-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1727
Shamela0011248-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1593
Shamela0011248-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1083
Shamela0011248-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3810
Shamela0011248-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2311
Shamela0011248-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1465
Shamela0011248-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2775
Shamela0011248-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        6432
Shamela0011248-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        19968
Shamela0011248-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4913
Shamela0011248-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         889
Shamela0011248-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53         952
Shamela0011248-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         859
Shamela0011248-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1866
Shamela0011248-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11575
Shamela0011248-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        28235
Shamela0011248-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2694
Shamela0011248-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2060
Shamela0011248-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3045
Shamela0011248-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5189
Shamela0011248-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2242
Shamela0011248-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1938
Shamela0011248-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1941
Shamela0011248-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1923
Shamela0011248-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        23714
Shamela0011248-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4183
Shamela0011248-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4547
Shamela0011248-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1543
Shamela0011248-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2568
Shamela0011248-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6908
Shamela0011248-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2928
Shamela0011248-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         895
Shamela0011248-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2989
Shamela0011248-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1055
Shamela0011248-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1533
Shamela0011248-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3288
Shamela0011248-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1218
Shamela0011248-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        5307
Shamela0011248-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2352
Shamela0011248-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        59936
Shamela0011248-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1522
Shamela0011248-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1676
Shamela0011248-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1427
Shamela0011248-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        46762
Shamela0011248-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5245
Shamela0011248-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3596
Shamela0011248-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         863
Shamela0011248-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2601
Shamela0011248-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5690
Shamela0011248-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2505
Shamela0011248-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2232
Shamela0011248-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        3794
Shamela0011248-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        10419
Shamela0011248-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        49854
Shamela0011248-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1928
Shamela0011248-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        5179
Shamela0011248-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1021
Shamela0011248-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        2032
Shamela0011248-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        35722
Shamela0011248-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        11451
Shamela0011248-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1830
Shamela0011248-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        6213
Shamela0011248-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3632
Shamela0011248-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3512
Shamela0011248-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1297
Shamela0011248-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2170
Shamela0011248-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        6675
Shamela0011248-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2186
Shamela0011248-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         934
Shamela0011248-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1939
Shamela0011248-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        15201
Shamela0011248-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        3256
Shamela0011248-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2728
Shamela0011248-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3652
Shamela0011248-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        11706
Shamela0011248-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2690
Shamela0011248-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2124
Shamela0011248-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1013
Shamela0011248-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8569
Shamela0011248-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1174
Shamela0011248-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40         987
Shamela0011248-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1079
Shamela0011248-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1466
Shamela0011248-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1084
Shamela0011248-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4246
Shamela0011248-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        3322
Shamela0011248-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1507
Shamela0011248-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3691
Shamela0011248-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1998
Shamela0011248-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2099
Shamela0011248-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1386
Shamela0011248-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12303
Shamela0011248-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2041
Shamela0011248-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5191
Shamela0011248-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        11058
Shamela0011248-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2831
Shamela0011248-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        33900
Shamela0011248-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1292
Shamela0011248-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1708
Shamela0011248-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3484
Shamela0011248-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3320
Shamela0011248-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6210
Shamela0011248-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4148
Shamela0011248-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1018
Shamela0011248-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1817
Shamela0011248-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2713
Shamela0011248-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9984
Shamela0011248-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3174
Shamela0011248-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1689
Shamela0011248-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1225
Shamela0011248-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3328
Shamela0011248-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        25712
Shamela0011248-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1721
Shamela0011248-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2890
Shamela0011248-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6796
Shamela0011248-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1992
Shamela0011248-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2461
Shamela0011248-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5136
Shamela0011248-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        16647
Shamela0011248-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2873
Shamela0011248-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2779
Shamela0011248-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1579
Shamela0011248-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        60470
Shamela0011248-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1598
Shamela0011248-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1444
Shamela0011248-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2470
Shamela0011248-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1173
Shamela0011248-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2742
Shamela0011248-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3568
Shamela0011248-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1072
Shamela0011248-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2738
Shamela0011248-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6845
Shamela0011248-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        29841
Shamela0011248-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1000
Shamela0011248-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5188
Shamela0011248-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1556
Shamela0011248-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1033
Shamela0011248-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4400
Shamela0011248-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        38003
Shamela0011248-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1652
Shamela0011248-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2987
Shamela0011248-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        8142
Shamela0011248-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1534
Shamela0011248-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        30732
Shamela0011248-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1409
Shamela0011248-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2567
Shamela0011248-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2218
Shamela0011248-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        65510
Shamela0011248-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        40593
Shamela0011248-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        46263
Shamela0011248-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        83395
Shamela0011248-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        54903
Shamela0011248-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4776
Shamela0011248-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        7173
Shamela0011248-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        57033
Shamela0011248-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        65415
Shamela0011248-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        52199
Shamela0011248-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        47794
Shamela0011248-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        70665
Shamela0011248-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        45881
Shamela0011248-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        52113
Shamela0011248-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        46056
Shamela0011248-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        34837
Shamela0011248-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3123
Shamela0011248-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2965
Shamela0011248-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        2133
Shamela0011248-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3057
Shamela0011248-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1227
Shamela0011248-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        8467
Shamela0011248-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        13877
Shamela0011248-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2602
Shamela0011248-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2340
Shamela0011248-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        17602
Shamela0011248-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        19926
Shamela0011248-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         893
Shamela0011248-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1480
Shamela0011248-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2711
Shamela0011248-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1114
Shamela0011248-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2386
Shamela0011248-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1938
Shamela0011248-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         915
Shamela0011248-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5801
Shamela0011248-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2281
Shamela0011248-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2253
Shamela0011248-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5564
Shamela0011248-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1697
Shamela0011248-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1426
Shamela0011248-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1163
Shamela0011248-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1456
Shamela0011248-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1334
Shamela0011248-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2262
Shamela0011248-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6071
Shamela0011248-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        58572
Shamela0011248-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2270
Shamela0011248-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2255
Shamela0011248-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1674
Shamela0011248-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3708
Shamela0011248-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1720
Shamela0011248-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3230
Shamela0011248-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4099
Shamela0011248-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        6206
Shamela0011248-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3060
Shamela0011248-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        17045
Shamela0011248-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1174
Shamela0011248-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        12019
Shamela0011248-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9290
Shamela0011248-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2705
Shamela0011248-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59         931
Shamela0011248-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1279
Shamela0011248-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        52083
Shamela0011248-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        47104
Shamela0011248-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1943
Shamela0011248-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12        2073
Shamela0011248-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2167
Shamela0011248-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2885
Shamela0011248-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2549
Shamela0011248-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12303
Shamela0011248-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2546
Shamela0011248-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2043
Shamela0011248-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        70485
Shamela0011248-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        10945
Shamela0011248-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1308
Shamela0011248-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1995
Shamela0011248-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        11516
Shamela0011248-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2749
Shamela0011248-ara1_Shamela0096848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2504
Shamela0011248-ara1_Shamela0096849-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2503
Shamela0011248-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2550
Shamela0011248-ara1_Shamela0096852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2504
Shamela0011248-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2504
Shamela0011248-ara1_Shamela0096854-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2503
Shamela0011248-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5604
Shamela0011248-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2556
Shamela0011248-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4116
Shamela0011248-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1425
Shamela0011248-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        51048
Shamela0011248-ara1_Shia000025-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1671
Shamela0011248-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2088
Shamela0011248-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2069
Shamela0011248-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1805
Shamela0011248-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1768
Shamela0011248-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1823
Shamela0011248-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1924
Shamela0011248-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1758
Shamela0011248-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1776
Shamela0011248-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2407
Shamela0011248-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2077
Shamela0011248-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1666
Shamela0011248-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2022
Shamela0011248-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2993
Shamela0011248-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        2512
Shamela0011248-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5249
Shamela0011248-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1336
Shamela0011248-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        1206
Shamela0011248-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1482
Shamela0011248-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1992
Shamela0011248-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1893
Shamela0011248-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        2032
Shamela0011248-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        91118
Shamela0011248-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1788
Shamela0011248-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1649
Shamela0011248-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3981
Shamela0011248-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        7371
Shamela0011248-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3000
Shamela0011248-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2194
Shamela0011248-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        2658
Shamela0011248-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1971
Shamela0011248-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1387
Shamela0011248-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        2856
Shamela0011248-ara1_Shia001924-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        2740
Shamela0011248-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1450
Shamela0011248-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1479
Shamela0011248-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        4797
Shamela0011248-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1464
Shamela0011248-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1032
Shamela0011248-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3333
Shamela0011248-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3476
Shamela0011248-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2517
Shamela0011248-ara1_Shia002089-ara1.csv      17-Mar-2020 17:38        2472
Shamela0011248-ara1_Shia002091-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2475
Shamela0011248-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1080
Shamela0011248-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1476
Shamela0011248-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1414
Shamela0011248-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1862
Shamela0011248-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2442
Shamela0011248-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        10350
Shamela0011248-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4663
Shamela0011248-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2566
Shamela0011248-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        4002
Shamela0011248-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5551
Shamela0011248-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1804
Shamela0011248-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        8474
Shamela0011248-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1024
Shamela0011248-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        2389
Shamela0011248-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10409
Shamela0011248-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        41182
Shamela0011248-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        32528
Shamela0011248-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        40563
Shamela0011248-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1622
Shamela0011248-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        29685
Shamela0011248-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        23443
Shamela0011248-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3121
Shamela0011248-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        67800
Shamela0011248-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1987
Shamela0011248-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7776
Shamela0011248-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        5014
Shamela0011248-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        45039
Shamela0011248-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        11620
Shamela0011248-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        1336
Shamela0011248-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        9535
Shamela0011248-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13937
Shamela0011248-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1349
Shamela0011248-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1158
Shamela0011248-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53         947
Shamela0011248-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        9564
Shamela0011248-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        6700
Shamela0011248-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        6963
Shamela0011248-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1644
Shamela0011248-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1027
Shamela0011248-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1522
Shamela0011248-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1604
Shamela0011248-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1035
Shamela0011248-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2630
Shamela0011248-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        19767
Shamela0011248-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        19715
Shamela0011248-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2036
Shamela0011248-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21         992
Shamela0011248-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3724
Shamela0011248-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1135
Shamela0011248-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1007
Shamela0011248-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1611
Shamela0011248-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25         999
Shamela0011248-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18         959
Shamela0011248-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1165
Shamela0011248-ara1_Shia004642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1238
Shamela0011248-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2333