Index of /passim01022020/Shamela0011211-ara1/


../
Shamela0011211-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        7140
Shamela0011211-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3848
Shamela0011211-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1160
Shamela0011211-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1538
Shamela0011211-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2350
Shamela0011211-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1164
Shamela0011211-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        7634
Shamela0011211-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2191
Shamela0011211-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2350
Shamela0011211-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        12031
Shamela0011211-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1898
Shamela0011211-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        5341
Shamela0011211-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        2188
Shamela0011211-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        13988
Shamela0011211-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1134
Shamela0011211-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1470
Shamela0011211-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1895
Shamela0011211-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4167
Shamela0011211-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2801
Shamela0011211-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        3589
Shamela0011211-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18         918
Shamela0011211-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         934
Shamela0011211-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1397
Shamela0011211-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        59268
Shamela0011211-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        7636
Shamela0011211-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1074
Shamela0011211-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1446
Shamela0011211-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1928
Shamela0011211-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        14603
Shamela0011211-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1097
Shamela0011211-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         939
Shamela0011211-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1253
Shamela0011211-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1423
Shamela0011211-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1604
Shamela0011211-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1298
Shamela0011211-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        3465
Shamela0011211-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        10145
Shamela0011211-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        3976
Shamela0011211-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         878
Shamela0011211-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1421
Shamela0011211-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1241
Shamela0011211-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        8895
Shamela0011211-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1099
Shamela0011211-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4105
Shamela0011211-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01         839
Shamela0011211-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1147
Shamela0011211-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1174
Shamela0011211-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        5493
Shamela0011211-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        9114
Shamela0011211-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29         954
Shamela0011211-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1244
Shamela0011211-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        5231
Shamela0011211-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1150
Shamela0011211-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4422
Shamela0011211-ara1_JK006873-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         948
Shamela0011211-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1060
Shamela0011211-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2437
Shamela0011211-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6759
Shamela0011211-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1684
Shamela0011211-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        13533
Shamela0011211-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1221
Shamela0011211-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8319
Shamela0011211-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2163
Shamela0011211-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1279
Shamela0011211-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10         955
Shamela0011211-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        9267
Shamela0011211-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        2671
Shamela0011211-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        2204
Shamela0011211-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        6606
Shamela0011211-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2053
Shamela0011211-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        5628
Shamela0011211-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33         990
Shamela0011211-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1276
Shamela0011211-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        8375
Shamela0011211-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        6434
Shamela0011211-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1919
Shamela0011211-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        2852
Shamela0011211-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1190
Shamela0011211-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        10819
Shamela0011211-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        4386
Shamela0011211-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2366
Shamela0011211-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2150
Shamela0011211-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1294
Shamela0011211-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        14700
Shamela0011211-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4901
Shamela0011211-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1173
Shamela0011211-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1017
Shamela0011211-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1070
Shamela0011211-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2191
Shamela0011211-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1924
Shamela0011211-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1491
Shamela0011211-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9344
Shamela0011211-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4702
Shamela0011211-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5414
Shamela0011211-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1574
Shamela0011211-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3565
Shamela0011211-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3142
Shamela0011211-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2113
Shamela0011211-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        14154
Shamela0011211-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2145
Shamela0011211-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1629
Shamela0011211-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5162
Shamela0011211-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3063
Shamela0011211-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2750
Shamela0011211-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1140
Shamela0011211-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1162
Shamela0011211-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6092
Shamela0011211-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2135
Shamela0011211-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        9466
Shamela0011211-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        8304
Shamela0011211-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1161
Shamela0011211-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        10176
Shamela0011211-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6792
Shamela0011211-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1187
Shamela0011211-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        11005
Shamela0011211-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1198
Shamela0011211-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3865
Shamela0011211-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       615586
Shamela0011211-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        6553
Shamela0011211-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         942
Shamela0011211-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        5141
Shamela0011211-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1271
Shamela0011211-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        5392
Shamela0011211-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        18333
Shamela0011211-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        51553
Shamela0011211-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2616
Shamela0011211-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2017
Shamela0011211-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1238
Shamela0011211-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        3992
Shamela0011211-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2661
Shamela0011211-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1692
Shamela0011211-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3580
Shamela0011211-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3064
Shamela0011211-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1158
Shamela0011211-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1174
Shamela0011211-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1475
Shamela0011211-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1353
Shamela0011211-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1138
Shamela0011211-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6573
Shamela0011211-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5037
Shamela0011211-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3550
Shamela0011211-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2081
Shamela0011211-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1380
Shamela0011211-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9287
Shamela0011211-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1078
Shamela0011211-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1085
Shamela0011211-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1340
Shamela0011211-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1218
Shamela0011211-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1286
Shamela0011211-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1067
Shamela0011211-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1301
Shamela0011211-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4001
Shamela0011211-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1466
Shamela0011211-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        12117
Shamela0011211-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1869
Shamela0011211-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1215
Shamela0011211-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1236
Shamela0011211-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1638
Shamela0011211-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3861
Shamela0011211-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2003
Shamela0011211-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4330
Shamela0011211-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        6912
Shamela0011211-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10535
Shamela0011211-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1175
Shamela0011211-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4299
Shamela0011211-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        2048
Shamela0011211-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1166
Shamela0011211-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5485
Shamela0011211-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        7565
Shamela0011211-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4034
Shamela0011211-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         830
Shamela0011211-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11391
Shamela0011211-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        20390
Shamela0011211-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1147
Shamela0011211-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        35205
Shamela0011211-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4847
Shamela0011211-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4287
Shamela0011211-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4585
Shamela0011211-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       321699
Shamela0011211-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1328
Shamela0011211-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1900
Shamela0011211-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7191
Shamela0011211-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1789
Shamela0011211-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1671
Shamela0011211-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2323
Shamela0011211-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1593
Shamela0011211-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1979
Shamela0011211-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1148
Shamela0011211-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1237
Shamela0011211-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        21080
Shamela0011211-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1475
Shamela0011211-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6087
Shamela0011211-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1377
Shamela0011211-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1203
Shamela0011211-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3249
Shamela0011211-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1121
Shamela0011211-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4305
Shamela0011211-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1179
Shamela0011211-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1291
Shamela0011211-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5338
Shamela0011211-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        11408
Shamela0011211-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1862
Shamela0011211-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1395
Shamela0011211-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        7619
Shamela0011211-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3342
Shamela0011211-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3682
Shamela0011211-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3825
Shamela0011211-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5090
Shamela0011211-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4248
Shamela0011211-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1294
Shamela0011211-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9840
Shamela0011211-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2152
Shamela0011211-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2220
Shamela0011211-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        11229
Shamela0011211-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         941
Shamela0011211-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1874
Shamela0011211-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2923
Shamela0011211-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6507
Shamela0011211-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3332
Shamela0011211-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1501
Shamela0011211-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         901
Shamela0011211-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1228
Shamela0011211-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2374
Shamela0011211-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1942
Shamela0011211-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1209
Shamela0011211-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1763
Shamela0011211-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1173
Shamela0011211-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2060
Shamela0011211-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8595
Shamela0011211-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6213
Shamela0011211-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4232
Shamela0011211-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1298
Shamela0011211-ara1_Shamela0011375-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4581
Shamela0011211-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14327
Shamela0011211-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3217
Shamela0011211-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1199
Shamela0011211-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1321
Shamela0011211-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1355
Shamela0011211-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        19274
Shamela0011211-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1403
Shamela0011211-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        10305
Shamela0011211-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4628
Shamela0011211-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1206
Shamela0011211-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        9111
Shamela0011211-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4964
Shamela0011211-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7926
Shamela0011211-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7984
Shamela0011211-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        11417
Shamela0011211-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1174
Shamela0011211-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2327
Shamela0011211-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1207
Shamela0011211-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        19211
Shamela0011211-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1754
Shamela0011211-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1123
Shamela0011211-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1122
Shamela0011211-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1170
Shamela0011211-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2150
Shamela0011211-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1209
Shamela0011211-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1178
Shamela0011211-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1051
Shamela0011211-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1096
Shamela0011211-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        16852
Shamela0011211-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2938
Shamela0011211-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3277
Shamela0011211-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1253
Shamela0011211-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1511
Shamela0011211-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4243
Shamela0011211-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1333
Shamela0011211-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2770
Shamela0011211-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1224
Shamela0011211-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1502
Shamela0011211-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         984
Shamela0011211-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5087
Shamela0011211-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        28332
Shamela0011211-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1107
Shamela0011211-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9437
Shamela0011211-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7415
Shamela0011211-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9611
Shamela0011211-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2199
Shamela0011211-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1179
Shamela0011211-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2854
Shamela0011211-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3840
Shamela0011211-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1603
Shamela0011211-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1164
Shamela0011211-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1105
Shamela0011211-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1180
Shamela0011211-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23         880
Shamela0011211-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3132
Shamela0011211-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4879
Shamela0011211-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5868
Shamela0011211-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11387
Shamela0011211-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3835
Shamela0011211-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         879
Shamela0011211-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1261
Shamela0011211-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1174
Shamela0011211-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1441
Shamela0011211-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5333
Shamela0011211-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1408
Shamela0011211-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2182
Shamela0011211-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10463
Shamela0011211-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5519
Shamela0011211-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1170
Shamela0011211-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        21083
Shamela0011211-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        6337
Shamela0011211-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3865
Shamela0011211-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        23810
Shamela0011211-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        8866
Shamela0011211-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2417
Shamela0011211-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2009
Shamela0011211-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16709
Shamela0011211-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        14173
Shamela0011211-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        15759
Shamela0011211-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8267
Shamela0011211-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        13355
Shamela0011211-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5859
Shamela0011211-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        12724
Shamela0011211-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5428
Shamela0011211-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8857
Shamela0011211-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1770
Shamela0011211-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1045
Shamela0011211-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        12033
Shamela0011211-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        9870
Shamela0011211-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2052
Shamela0011211-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1440
Shamela0011211-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2472
Shamela0011211-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1409
Shamela0011211-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1104
Shamela0011211-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2475
Shamela0011211-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        8085
Shamela0011211-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1167
Shamela0011211-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         976
Shamela0011211-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1239
Shamela0011211-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3949
Shamela0011211-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2724
Shamela0011211-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1239
Shamela0011211-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1105
Shamela0011211-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2884
Shamela0011211-ara1_Shamela0036040-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1437
Shamela0011211-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1477
Shamela0011211-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        8015
Shamela0011211-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4815
Shamela0011211-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1140
Shamela0011211-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        12926
Shamela0011211-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9600
Shamela0011211-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1735
Shamela0011211-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        15208
Shamela0011211-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2408
Shamela0011211-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6064
Shamela0011211-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3246
Shamela0011211-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1564
Shamela0011211-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        12727
Shamela0011211-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1150
Shamela0011211-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4137
Shamela0011211-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1195
Shamela0011211-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1142
Shamela0011211-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        11060
Shamela0011211-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1473
Shamela0011211-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1132
Shamela0011211-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1156
Shamela0011211-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1961
Shamela0011211-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:11        1371
Shamela0011211-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1683
Shamela0011211-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1992
Shamela0011211-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        37287
Shamela0011211-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26         930
Shamela0011211-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3242
Shamela0011211-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2194
Shamela0011211-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        8841
Shamela0011211-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2006
Shamela0011211-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        9510
Shamela0011211-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1084
Shamela0011211-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4084
Shamela0011211-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1738
Shamela0011211-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1328
Shamela0011211-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2015
Shamela0011211-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        9270
Shamela0011211-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1325
Shamela0011211-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4611
Shamela0011211-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2725
Shamela0011211-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1149
Shamela0011211-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2563
Shamela0011211-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1040
Shamela0011211-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        4487
Shamela0011211-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4562
Shamela0011211-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2421
Shamela0011211-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2190
Shamela0011211-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3464
Shamela0011211-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        12585
Shamela0011211-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1142
Shamela0011211-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1509
Shamela0011211-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2833
Shamela0011211-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6676
Shamela0011211-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3222
Shamela0011211-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6717
Shamela0011211-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6909
Shamela0011211-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10288
Shamela0011211-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4308
Shamela0011211-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6192
Shamela0011211-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4404
Shamela0011211-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19166
Shamela0011211-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        13835
Shamela0011211-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1416
Shamela0011211-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1891
Shamela0011211-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2168
Shamela0011211-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        10093
Shamela0011211-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1133
Shamela0011211-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5092
Shamela0011211-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        1041
Shamela0011211-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4734
Shamela0011211-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        3131
Shamela0011211-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        3136
Shamela0011211-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        5430
Shamela0011211-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1188