Index of /passim01022020/Shamela0011056-ara1/


../
Shamela0011056-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        26489
Shamela0011056-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2300
Shamela0011056-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        8517
Shamela0011056-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1884
Shamela0011056-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7954
Shamela0011056-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2310
Shamela0011056-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        2639
Shamela0011056-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06         757
Shamela0011056-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        8438
Shamela0011056-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        4212
Shamela0011056-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3113
Shamela0011056-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52         868
Shamela0011056-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1212
Shamela0011056-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4127
Shamela0011056-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1639
Shamela0011056-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        1543
Shamela0011056-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1825
Shamela0011056-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1386
Shamela0011056-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1832
Shamela0011056-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2467
Shamela0011056-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        2787
Shamela0011056-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1048
Shamela0011056-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        90423
Shamela0011056-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        9950
Shamela0011056-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        29561
Shamela0011056-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37       196454
Shamela0011056-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        8890
Shamela0011056-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        9223
Shamela0011056-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        2121
Shamela0011056-ara1_JK000951-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2813
Shamela0011056-ara1_JK000964-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        3154
Shamela0011056-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1338
Shamela0011056-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4589
Shamela0011056-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        37150
Shamela0011056-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1204
Shamela0011056-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        38816
Shamela0011056-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1212
Shamela0011056-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2831
Shamela0011056-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        1635
Shamela0011056-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2149
Shamela0011056-ara1_JK001280-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        7466
Shamela0011056-ara1_JK001281-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        5194
Shamela0011056-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        2719
Shamela0011056-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        39464
Shamela0011056-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        5889
Shamela0011056-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2613
Shamela0011056-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        16986
Shamela0011056-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2064
Shamela0011056-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54       500629
Shamela0011056-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        26929
Shamela0011056-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        8599
Shamela0011056-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        5708
Shamela0011056-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2302
Shamela0011056-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3591
Shamela0011056-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        46876
Shamela0011056-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19         793
Shamela0011056-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01       185979
Shamela0011056-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1826
Shamela0011056-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        2326
Shamela0011056-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        4381
Shamela0011056-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2938
Shamela0011056-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        4132
Shamela0011056-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        15657
Shamela0011056-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        11351
Shamela0011056-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1106
Shamela0011056-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5711
Shamela0011056-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        2483
Shamela0011056-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1249
Shamela0011056-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        2816
Shamela0011056-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        6469
Shamela0011056-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2180
Shamela0011056-ara1_JK007501-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1273
Shamela0011056-ara1_JK007544-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1158
Shamela0011056-ara1_JK007547-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        3184
Shamela0011056-ara1_JK007549-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1106
Shamela0011056-ara1_JK007560-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        1020
Shamela0011056-ara1_JK007561-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1645
Shamela0011056-ara1_JK007580-ara1.csv       17-Mar-2020 15:14        1874
Shamela0011056-ara1_JK007607-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         820
Shamela0011056-ara1_JK007611-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1120
Shamela0011056-ara1_JK007613-ara1.csv       17-Mar-2020 16:19        1717
Shamela0011056-ara1_JK007624-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03         818
Shamela0011056-ara1_JK007639-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        13211
Shamela0011056-ara1_JK007641-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1508
Shamela0011056-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        2454
Shamela0011056-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47       1606934
Shamela0011056-ara1_JK009215-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1869
Shamela0011056-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45         995
Shamela0011056-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2353
Shamela0011056-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2572
Shamela0011056-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        63136
Shamela0011056-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3024
Shamela0011056-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        5712
Shamela0011056-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1508
Shamela0011056-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        11866
Shamela0011056-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        63929
Shamela0011056-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        8637
Shamela0011056-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        18357
Shamela0011056-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        33162
Shamela0011056-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51       276192
Shamela0011056-ara1_JK009360-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        3042
Shamela0011056-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23        1725
Shamela0011056-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        69831
Shamela0011056-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2121
Shamela0011056-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33         885
Shamela0011056-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1054
Shamela0011056-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40         903
Shamela0011056-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1178
Shamela0011056-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        2009
Shamela0011056-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        5424
Shamela0011056-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        9200
Shamela0011056-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        39070
Shamela0011056-ara1_JK010380-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3818
Shamela0011056-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2462
Shamela0011056-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        8821
Shamela0011056-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1651
Shamela0011056-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         832
Shamela0011056-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        60915
Shamela0011056-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        74342
Shamela0011056-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        4594
Shamela0011056-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        39528
Shamela0011056-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        2101
Shamela0011056-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        3354
Shamela0011056-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        15355
Shamela0011056-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        18100
Shamela0011056-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1629
Shamela0011056-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1262
Shamela0011056-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        8289
Shamela0011056-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        10075
Shamela0011056-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2364
Shamela0011056-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        10033
Shamela0011056-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        6210
Shamela0011056-ara1_JK010730-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35         795
Shamela0011056-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        7060
Shamela0011056-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3865
Shamela0011056-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1708
Shamela0011056-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        4649
Shamela0011056-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1872
Shamela0011056-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         981
Shamela0011056-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        17061
Shamela0011056-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25       254080
Shamela0011056-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1710
Shamela0011056-ara1_JK010771-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        7301
Shamela0011056-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        3645
Shamela0011056-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2705
Shamela0011056-ara1_JK010885-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        8812
Shamela0011056-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6529
Shamela0011056-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        11196
Shamela0011056-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35         917
Shamela0011056-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       120714
Shamela0011056-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        6782
Shamela0011056-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4670
Shamela0011056-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        4031
Shamela0011056-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4652
Shamela0011056-ara1_Shamela0000295-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1255
Shamela0011056-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1619
Shamela0011056-ara1_Shamela0000477-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2198
Shamela0011056-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9312
Shamela0011056-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1994
Shamela0011056-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1447
Shamela0011056-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8089
Shamela0011056-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3045
Shamela0011056-ara1_Shamela0000595-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1611
Shamela0011056-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1558
Shamela0011056-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1929
Shamela0011056-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1051
Shamela0011056-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2457
Shamela0011056-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2207
Shamela0011056-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        7729
Shamela0011056-ara1_Shamela0000725-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        5906
Shamela0011056-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1600
Shamela0011056-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        8661
Shamela0011056-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        17083
Shamela0011056-ara1_Shamela0000741-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1241
Shamela0011056-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         825
Shamela0011056-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2669
Shamela0011056-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2413
Shamela0011056-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2858
Shamela0011056-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2653
Shamela0011056-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3901
Shamela0011056-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28       310054
Shamela0011056-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        4561
Shamela0011056-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        68220
Shamela0011056-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1187
Shamela0011056-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        8848
Shamela0011056-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        5990
Shamela0011056-ara1_Shamela0001399-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:17        1205
Shamela0011056-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1418
Shamela0011056-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3207
Shamela0011056-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4906
Shamela0011056-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2559
Shamela0011056-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8166
Shamela0011056-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1244
Shamela0011056-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1796
Shamela0011056-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4182
Shamela0011056-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3784
Shamela0011056-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        8429
Shamela0011056-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         842
Shamela0011056-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47         975
Shamela0011056-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3246
Shamela0011056-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1865
Shamela0011056-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2215
Shamela0011056-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46         863
Shamela0011056-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2356
Shamela0011056-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2252
Shamela0011056-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       169037
Shamela0011056-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        32850
Shamela0011056-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        19905
Shamela0011056-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        16721
Shamela0011056-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        74914
Shamela0011056-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        24881
Shamela0011056-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5506
Shamela0011056-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        22281
Shamela0011056-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2679
Shamela0011056-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         827
Shamela0011056-ara1_Shamela0005379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2438
Shamela0011056-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02       274290
Shamela0011056-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        12380
Shamela0011056-ara1_Shamela0005405-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7233
Shamela0011056-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        36829
Shamela0011056-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        12919
Shamela0011056-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        14878
Shamela0011056-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1389
Shamela0011056-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        91384
Shamela0011056-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        28360
Shamela0011056-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        11693
Shamela0011056-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        14620
Shamela0011056-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:58        1622
Shamela0011056-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46         863
Shamela0011056-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18         835
Shamela0011056-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:16        1861
Shamela0011056-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8381
Shamela0011056-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:23        1776
Shamela0011056-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1311
Shamela0011056-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00         831
Shamela0011056-ara1_Shamela0006040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1017
Shamela0011056-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1801
Shamela0011056-ara1_Shamela0006616-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1600
Shamela0011056-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        15409
Shamela0011056-ara1_Shamela0006631-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:00        8382
Shamela0011056-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        5804
Shamela0011056-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5653
Shamela0011056-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1093
Shamela0011056-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        1306
Shamela0011056-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8263
Shamela0011056-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:22        10328
Shamela0011056-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        3668
Shamela0011056-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6117
Shamela0011056-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        21768
Shamela0011056-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        3070
Shamela0011056-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        5041
Shamela0011056-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        2343
Shamela0011056-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        6952
Shamela0011056-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        32232
Shamela0011056-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        11776
Shamela0011056-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        9779
Shamela0011056-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4249
Shamela0011056-ara1_Shamela0007326-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1283
Shamela0011056-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1809
Shamela0011056-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1529
Shamela0011056-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1031
Shamela0011056-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1977
Shamela0011056-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2090
Shamela0011056-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1858
Shamela0011056-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1522
Shamela0011056-ara1_Shamela0007822-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1907
Shamela0011056-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        4512
Shamela0011056-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:23        5247
Shamela0011056-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2935
Shamela0011056-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1109
Shamela0011056-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54         757
Shamela0011056-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2396
Shamela0011056-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        6698
Shamela0011056-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        4347
Shamela0011056-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1369
Shamela0011056-ara1_Shamela0008632-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2654
Shamela0011056-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5343
Shamela0011056-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       167057
Shamela0011056-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07       110313
Shamela0011056-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3341
Shamela0011056-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        28292
Shamela0011056-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1188
Shamela0011056-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3676
Shamela0011056-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        37532
Shamela0011056-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3959
Shamela0011056-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1294
Shamela0011056-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3514
Shamela0011056-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1656
Shamela0011056-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1564
Shamela0011056-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        27659
Shamela0011056-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2832
Shamela0011056-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        12750
Shamela0011056-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2825
Shamela0011056-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        3294
Shamela0011056-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        6052
Shamela0011056-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3253
Shamela0011056-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3840
Shamela0011056-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        8181
Shamela0011056-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        14854
Shamela0011056-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1173
Shamela0011056-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        11639
Shamela0011056-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8933
Shamela0011056-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        66207
Shamela0011056-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54         969
Shamela0011056-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1705
Shamela0011056-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        11324
Shamela0011056-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3745
Shamela0011056-ara1_Shamela0009984-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2365
Shamela0011056-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1348
Shamela0011056-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2921
Shamela0011056-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        6993
Shamela0011056-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1129
Shamela0011056-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1851
Shamela0011056-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04       107824
Shamela0011056-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       130251
Shamela0011056-ara1_Shamela0010461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2024
Shamela0011056-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        33906
Shamela0011056-ara1_Shamela0010501-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3713
Shamela0011056-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        4498
Shamela0011056-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10340
Shamela0011056-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         893
Shamela0011056-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        10924
Shamela0011056-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1302
Shamela0011056-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        5567
Shamela0011056-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        1227
Shamela0011056-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       167514
Shamela0011056-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4010
Shamela0011056-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        63928
Shamela0011056-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        60546
Shamela0011056-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        1062
Shamela0011056-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         976
Shamela0011056-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        15898
Shamela0011056-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1562
Shamela0011056-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        41144
Shamela0011056-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         841
Shamela0011056-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1316
Shamela0011056-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        30740
Shamela0011056-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        2331
Shamela0011056-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        39318
Shamela0011056-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         927
Shamela0011056-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1348
Shamela0011056-ara1_Shamela0011342-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:03        6192
Shamela0011056-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1275
Shamela0011056-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2919
Shamela0011056-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        8894
Shamela0011056-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        6513
Shamela0011056-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2055
Shamela0011056-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11969
Shamela0011056-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9720
Shamela0011056-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9578
Shamela0011056-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        96117
Shamela0011056-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         904
Shamela0011056-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2949
Shamela0011056-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        2727
Shamela0011056-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1720
Shamela0011056-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1282
Shamela0011056-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        28466
Shamela0011056-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1189
Shamela0011056-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7384
Shamela0011056-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1269
Shamela0011056-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5692
Shamela0011056-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        1164
Shamela0011056-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        2300
Shamela0011056-ara1_Shamela0012348-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1694
Shamela0011056-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        12369
Shamela0011056-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        62997
Shamela0011056-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1285
Shamela0011056-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48       105608
Shamela0011056-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1250
Shamela0011056-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09         856
Shamela0011056-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        18698
Shamela0011056-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        17455
Shamela0011056-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44       106113
Shamela0011056-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3901
Shamela0011056-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4442
Shamela0011056-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1201
Shamela0011056-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1605
Shamela0011056-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2103
Shamela0011056-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1384
Shamela0011056-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12        2751
Shamela0011056-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        4024
Shamela0011056-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2371
Shamela0011056-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        7735
Shamela0011056-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6231
Shamela0011056-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1945
Shamela0011056-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4482
Shamela0011056-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2878
Shamela0011056-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4525
Shamela0011056-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2328
Shamela0011056-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1206
Shamela0011056-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2325
Shamela0011056-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         768
Shamela0011056-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         845
Shamela0011056-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        3532
Shamela0011056-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        4028
Shamela0011056-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3434
Shamela0011056-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2014
Shamela0011056-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2637
Shamela0011056-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2871
Shamela0011056-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1749
Shamela0011056-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1497
Shamela0011056-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2401
Shamela0011056-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        7178
Shamela0011056-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         894
Shamela0011056-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:23        1741
Shamela0011056-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1009
Shamela0011056-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1044
Shamela0011056-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        9306
Shamela0011056-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1975
Shamela0011056-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         943
Shamela0011056-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1361
Shamela0011056-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        3953
Shamela0011056-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7790
Shamela0011056-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4701
Shamela0011056-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        2220
Shamela0011056-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        6718
Shamela0011056-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1853
Shamela0011056-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        13564
Shamela0011056-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1847
Shamela0011056-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1847
Shamela0011056-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1850
Shamela0011056-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2380
Shamela0011056-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2018
Shamela0011056-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1638
Shamela0011056-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1849
Shamela0011056-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         901
Shamela0011056-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6864
Shamela0011056-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        23052
Shamela0011056-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6004
Shamela0011056-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1233
Shamela0011056-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        4464
Shamela0011056-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        8995
Shamela0011056-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        3378
Shamela0011056-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        37979
Shamela0011056-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2341
Shamela0011056-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        3022
Shamela0011056-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:36        2727
Shamela0011056-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2175
Shamela0011056-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48       149878
Shamela0011056-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        15287
Shamela0011056-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17767
Shamela0011056-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        5639
Shamela0011056-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1423
Shamela0011056-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2515
Shamela0011056-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        8122
Shamela0011056-ara1_Shamela0026106-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        10211
Shamela0011056-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41        2734
Shamela0011056-ara1_Shamela0026338-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:43        1075
Shamela0011056-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2733
Shamela0011056-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2120
Shamela0011056-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14         845
Shamela0011056-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6127
Shamela0011056-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1169
Shamela0011056-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1223
Shamela0011056-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7453
Shamela0011056-ara1_Shamela0026676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        5952
Shamela0011056-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1639
Shamela0011056-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1438
Shamela0011056-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2130
Shamela0011056-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1379
Shamela0011056-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1142
Shamela0011056-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2846
Shamela0011056-ara1_Shamela0028115-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:56         904
Shamela0011056-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1258
Shamela0011056-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2398
Shamela0011056-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        10485
Shamela0011056-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1781
Shamela0011056-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        5326
Shamela0011056-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1665
Shamela0011056-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1036
Shamela0011056-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1848
Shamela0011056-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1797
Shamela0011056-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1639
Shamela0011056-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2354
Shamela0011056-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1932
Shamela0011056-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1711
Shamela0011056-ara1_Shamela0031370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2473
Shamela0011056-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1040
Shamela0011056-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1680
Shamela0011056-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        63327
Shamela0011056-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1805
Shamela0011056-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        61363
Shamela0011056-ara1_Shamela0036073-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1360
Shamela0011056-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        11216
Shamela0011056-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1139
Shamela0011056-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3230
Shamela0011056-ara1_Shamela0037060-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3111
Shamela0011056-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3427
Shamela0011056-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1544
Shamela0011056-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5783
Shamela0011056-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1929
Shamela0011056-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3051
Shamela0011056-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4736
Shamela0011056-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1683
Shamela0011056-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         856
Shamela0011056-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2336
Shamela0011056-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1325
Shamela0011056-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1387
Shamela0011056-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2630
Shamela0011056-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4466
Shamela0011056-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4551
Shamela0011056-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6570
Shamela0011056-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         987
Shamela0011056-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2271
Shamela0011056-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        22027
Shamela0011056-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2028
Shamela0011056-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        2459
Shamela0011056-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1856
Shamela0011056-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7227
Shamela0011056-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2856
Shamela0011056-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        2943
Shamela0011056-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        2523
Shamela0011056-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        13059
Shamela0011056-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5232
Shamela0011056-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5294
Shamela0011056-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1702
Shamela0011056-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        6753
Shamela0011056-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1798
Shamela0011056-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2071
Shamela0011056-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1814
Shamela0011056-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1840
Shamela0011056-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        4841
Shamela0011056-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        9236
Shamela0011056-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2601
Shamela0011056-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2674
Shamela0011056-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4068
Shamela0011056-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        4973
Shamela0011056-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        12435
Shamela0011056-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3829
Shamela0011056-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        6419
Shamela0011056-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        3124
Shamela0011056-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1955
Shamela0011056-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2502
Shamela0011056-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        7601
Shamela0011056-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        2119
Shamela0011056-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4645
Shamela0011056-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6728
Shamela0011056-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        64468
Shamela0011056-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48         969
Shamela0011056-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2405
Shamela0011056-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9527
Shamela0011056-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3358
Shamela0011056-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1357
Shamela0011056-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        2831
Shamela0011056-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        3302
Shamela0011056-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11        3704
Shamela0011056-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        21727
Shamela0011056-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1336
Shamela0011056-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1599
Shamela0011056-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        5792
Shamela0011056-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3996
Shamela0011056-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1146
Shamela0011056-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         993
Shamela0011056-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1844
Shamela0011056-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2498
Shamela0011056-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2503
Shamela0011056-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11         807
Shamela0011056-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1967
Shamela0011056-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1848
Shamela0011056-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2759
Shamela0011056-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        21042
Shamela0011056-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        8944
Shamela0011056-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        4107
Shamela0011056-ara1_Shia002937-ara1.csv      17-Mar-2020 15:08         835
Shamela0011056-ara1_Shia002955Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2040
Shamela0011056-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        43313
Shamela0011056-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         912
Shamela0011056-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1745
Shamela0011056-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2192
Shamela0011056-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        9567
Shamela0011056-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3412
Shamela0011056-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09        2679
Shamela0011056-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        6324
Shamela0011056-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        2894
Shamela0011056-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2062
Shamela0011056-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1026
Shamela0011056-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        10769
Shamela0011056-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        90304
Shamela0011056-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2421
Shamela0011056-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        9267
Shamela0011056-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        2444
Shamela0011056-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        4118
Shamela0011056-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        3682
Shamela0011056-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        11365
Shamela0011056-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        9489
Shamela0011056-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        12560
Shamela0011056-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        6152
Shamela0011056-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        4210
Shamela0011056-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        2955
Shamela0011056-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        4577
Shamela0011056-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        9234
Shamela0011056-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        29507
Shamela0011056-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        11037
Shamela0011056-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1955
Shamela0011056-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        10483
Shamela0011056-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3745
Shamela0011056-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        6365
Shamela0011056-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        53220
Shamela0011056-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24         930
Shamela0011056-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1655
Shamela0011056-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2364
Shamela0011056-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3326
Shamela0011056-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1845
Shamela0011056-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        7194
Shamela0011056-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:27        4933
Shamela0011056-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        2111
Shamela0011056-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        3652
Shamela0011056-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3346
Shamela0011056-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1943
Shamela0011056-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1941
Shamela0011056-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1466
Shamela0011056-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6531
Shamela0011056-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        2693
Shamela0011056-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2072
Shamela0011056-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       159252
Shamela0011056-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        14622
Shamela0011056-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2313
Shamela0011056-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        44458
Shamela0011056-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2875