Index of /passim01022020/Shamela0010895-ara1/


../
Shamela0010895-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        6373
Shamela0010895-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2531
Shamela0010895-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2993
Shamela0010895-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3320
Shamela0010895-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1572
Shamela0010895-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1052
Shamela0010895-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        55793
Shamela0010895-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5603
Shamela0010895-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1183
Shamela0010895-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2251
Shamela0010895-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5245
Shamela0010895-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        11175
Shamela0010895-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2147
Shamela0010895-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        7080
Shamela0010895-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        94373
Shamela0010895-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1760
Shamela0010895-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1568
Shamela0010895-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1655
Shamela0010895-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3841
Shamela0010895-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        26112
Shamela0010895-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1378
Shamela0010895-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2284
Shamela0010895-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        4039
Shamela0010895-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        12388
Shamela0010895-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1654
Shamela0010895-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        80763
Shamela0010895-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1925
Shamela0010895-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        12224
Shamela0010895-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        7310
Shamela0010895-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3488
Shamela0010895-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        6045
Shamela0010895-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1052
Shamela0010895-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        10105
Shamela0010895-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1941
Shamela0010895-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1435
Shamela0010895-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4944
Shamela0010895-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13       143178
Shamela0010895-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        13408
Shamela0010895-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2981
Shamela0010895-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1227
Shamela0010895-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1805
Shamela0010895-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        5799
Shamela0010895-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        48614
Shamela0010895-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        10026
Shamela0010895-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        14002
Shamela0010895-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        3612
Shamela0010895-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        9381
Shamela0010895-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06         940
Shamela0010895-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        8937
Shamela0010895-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1178
Shamela0010895-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1502
Shamela0010895-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1427
Shamela0010895-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3262
Shamela0010895-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        2389
Shamela0010895-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        4120
Shamela0010895-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        8995
Shamela0010895-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        26200
Shamela0010895-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        23410
Shamela0010895-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43         897
Shamela0010895-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:33        9510
Shamela0010895-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1908
Shamela0010895-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        61419
Shamela0010895-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1472
Shamela0010895-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3896
Shamela0010895-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1161
Shamela0010895-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        4340
Shamela0010895-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        5673
Shamela0010895-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3152
Shamela0010895-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2972
Shamela0010895-ara1_JK001024-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1935
Shamela0010895-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        25808
Shamela0010895-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3064
Shamela0010895-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2087
Shamela0010895-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        2929
Shamela0010895-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2037
Shamela0010895-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1775
Shamela0010895-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1456
Shamela0010895-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        2324
Shamela0010895-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        7921
Shamela0010895-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        4025
Shamela0010895-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        6594
Shamela0010895-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1716
Shamela0010895-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2616
Shamela0010895-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        2327
Shamela0010895-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2313
Shamela0010895-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2083
Shamela0010895-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        6076
Shamela0010895-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1505
Shamela0010895-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        7613
Shamela0010895-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1777
Shamela0010895-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        38395
Shamela0010895-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1797
Shamela0010895-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5498
Shamela0010895-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        2013
Shamela0010895-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3714
Shamela0010895-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        2362
Shamela0010895-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        20386
Shamela0010895-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1878
Shamela0010895-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        83724
Shamela0010895-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3558
Shamela0010895-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3077
Shamela0010895-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1475
Shamela0010895-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6705
Shamela0010895-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4334
Shamela0010895-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        17516
Shamela0010895-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1288
Shamela0010895-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2807
Shamela0010895-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        27641
Shamela0010895-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2081
Shamela0010895-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2776
Shamela0010895-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1448
Shamela0010895-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1159
Shamela0010895-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1057
Shamela0010895-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        72627
Shamela0010895-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1847
Shamela0010895-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1901
Shamela0010895-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4902
Shamela0010895-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        6100
Shamela0010895-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        9130
Shamela0010895-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         952
Shamela0010895-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5303
Shamela0010895-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2694
Shamela0010895-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2561
Shamela0010895-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        19006
Shamela0010895-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2270
Shamela0010895-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        64909
Shamela0010895-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        50786
Shamela0010895-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2481
Shamela0010895-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        80410
Shamela0010895-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        36697
Shamela0010895-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24         862
Shamela0010895-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1728
Shamela0010895-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        24248
Shamela0010895-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1486
Shamela0010895-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2428
Shamela0010895-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        34823
Shamela0010895-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        12482
Shamela0010895-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        3253
Shamela0010895-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1825
Shamela0010895-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         870
Shamela0010895-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2226
Shamela0010895-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        8236
Shamela0010895-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1039
Shamela0010895-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1007
Shamela0010895-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4216
Shamela0010895-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        3280
Shamela0010895-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2204
Shamela0010895-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1766
Shamela0010895-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        4223
Shamela0010895-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3540
Shamela0010895-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        30409
Shamela0010895-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        66552
Shamela0010895-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2686
Shamela0010895-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        10947
Shamela0010895-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        9393
Shamela0010895-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56       414497
Shamela0010895-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1092
Shamela0010895-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11         975
Shamela0010895-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1314
Shamela0010895-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2510
Shamela0010895-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1267
Shamela0010895-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1395
Shamela0010895-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6641
Shamela0010895-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6381
Shamela0010895-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1401
Shamela0010895-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        1500
Shamela0010895-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1316
Shamela0010895-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8766
Shamela0010895-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        9001
Shamela0010895-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        45129
Shamela0010895-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11898
Shamela0010895-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        10514
Shamela0010895-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         928
Shamela0010895-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         864
Shamela0010895-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1816
Shamela0010895-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2766
Shamela0010895-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2101
Shamela0010895-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2057
Shamela0010895-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        27046
Shamela0010895-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5319
Shamela0010895-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2329
Shamela0010895-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        17003
Shamela0010895-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        8506
Shamela0010895-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3745
Shamela0010895-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        36286
Shamela0010895-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4852
Shamela0010895-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2559
Shamela0010895-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        6100
Shamela0010895-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5920
Shamela0010895-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7173
Shamela0010895-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        35533
Shamela0010895-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6748
Shamela0010895-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7362
Shamela0010895-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1138
Shamela0010895-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        24773
Shamela0010895-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        78323
Shamela0010895-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        4658
Shamela0010895-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1013
Shamela0010895-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8941
Shamela0010895-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        47280
Shamela0010895-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        49291
Shamela0010895-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10821
Shamela0010895-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        19251
Shamela0010895-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6960
Shamela0010895-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3810
Shamela0010895-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        19443
Shamela0010895-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3514
Shamela0010895-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5874
Shamela0010895-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1740
Shamela0010895-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4503
Shamela0010895-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4755
Shamela0010895-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        15334
Shamela0010895-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        17461
Shamela0010895-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        56456
Shamela0010895-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1947
Shamela0010895-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10781
Shamela0010895-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        2449
Shamela0010895-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13         985
Shamela0010895-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        73859
Shamela0010895-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49       182545
Shamela0010895-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       167124
Shamela0010895-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4147
Shamela0010895-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1258
Shamela0010895-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2158
Shamela0010895-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2880
Shamela0010895-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5937
Shamela0010895-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1740
Shamela0010895-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4495
Shamela0010895-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3881
Shamela0010895-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2911
Shamela0010895-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2431
Shamela0010895-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1200
Shamela0010895-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        91903
Shamela0010895-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5700
Shamela0010895-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1078
Shamela0010895-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        11339
Shamela0010895-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5156
Shamela0010895-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        6519
Shamela0010895-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3443
Shamela0010895-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6257
Shamela0010895-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1076
Shamela0010895-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1452
Shamela0010895-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1098
Shamela0010895-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1731
Shamela0010895-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1605
Shamela0010895-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1821
Shamela0010895-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1130
Shamela0010895-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1462
Shamela0010895-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2987
Shamela0010895-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        8895
Shamela0010895-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1032
Shamela0010895-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        47294
Shamela0010895-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        30419
Shamela0010895-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        73407
Shamela0010895-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1387
Shamela0010895-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10296
Shamela0010895-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2879
Shamela0010895-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2256
Shamela0010895-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        61398
Shamela0010895-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        17164
Shamela0010895-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        76432
Shamela0010895-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3328
Shamela0010895-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6158
Shamela0010895-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25         921
Shamela0010895-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6145
Shamela0010895-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2521
Shamela0010895-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3078
Shamela0010895-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1062
Shamela0010895-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        9413
Shamela0010895-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3429
Shamela0010895-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        72656
Shamela0010895-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        32711
Shamela0010895-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        98553
Shamela0010895-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1472
Shamela0010895-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1795
Shamela0010895-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2836
Shamela0010895-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         903
Shamela0010895-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1622
Shamela0010895-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1617
Shamela0010895-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14728
Shamela0010895-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        68905
Shamela0010895-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        52272
Shamela0010895-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2289
Shamela0010895-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8777
Shamela0010895-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        34320
Shamela0010895-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11       244179
Shamela0010895-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3762
Shamela0010895-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        3286
Shamela0010895-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        6298
Shamela0010895-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1207
Shamela0010895-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3096
Shamela0010895-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        33393
Shamela0010895-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2512
Shamela0010895-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1440
Shamela0010895-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        10005
Shamela0010895-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        39773
Shamela0010895-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3048
Shamela0010895-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1266
Shamela0010895-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2070
Shamela0010895-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1316
Shamela0010895-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        6895
Shamela0010895-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3282
Shamela0010895-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2579
Shamela0010895-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2582
Shamela0010895-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        16156
Shamela0010895-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        11227
Shamela0010895-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2149
Shamela0010895-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5366
Shamela0010895-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:23        1693
Shamela0010895-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2780
Shamela0010895-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1455
Shamela0010895-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1581
Shamela0010895-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1662
Shamela0010895-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1077
Shamela0010895-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4571
Shamela0010895-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1182
Shamela0010895-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2206
Shamela0010895-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16364
Shamela0010895-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        53901
Shamela0010895-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1648
Shamela0010895-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        15992
Shamela0010895-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2813
Shamela0010895-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        59437
Shamela0010895-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1357
Shamela0010895-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        37245
Shamela0010895-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        51777
Shamela0010895-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        4412
Shamela0010895-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        24151
Shamela0010895-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        10616
Shamela0010895-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        34682
Shamela0010895-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1135
Shamela0010895-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        19144
Shamela0010895-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7877
Shamela0010895-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        10649
Shamela0010895-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        51270
Shamela0010895-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6460
Shamela0010895-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        10919
Shamela0010895-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        53184
Shamela0010895-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        11771
Shamela0010895-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1732
Shamela0010895-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2046
Shamela0010895-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        3365
Shamela0010895-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        24217
Shamela0010895-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16       100152
Shamela0010895-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1459
Shamela0010895-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        6406
Shamela0010895-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        12887
Shamela0010895-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1641
Shamela0010895-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        6053
Shamela0010895-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11345
Shamela0010895-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         995
Shamela0010895-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6547
Shamela0010895-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5383
Shamela0010895-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1852
Shamela0010895-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        42849
Shamela0010895-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1481
Shamela0010895-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        13150
Shamela0010895-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2150
Shamela0010895-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        2502
Shamela0010895-ara1_Shamela0010719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1424
Shamela0010895-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1963
Shamela0010895-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        36704
Shamela0010895-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2113
Shamela0010895-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        69354
Shamela0010895-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1035
Shamela0010895-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1186
Shamela0010895-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1873
Shamela0010895-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3307
Shamela0010895-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1421
Shamela0010895-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3802
Shamela0010895-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1874
Shamela0010895-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1915
Shamela0010895-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1473
Shamela0010895-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2771
Shamela0010895-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2097
Shamela0010895-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3670
Shamela0010895-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3642
Shamela0010895-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3767
Shamela0010895-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2924
Shamela0010895-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2923
Shamela0010895-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3359
Shamela0010895-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        3773
Shamela0010895-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2443
Shamela0010895-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        5708
Shamela0010895-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5227
Shamela0010895-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        7134
Shamela0010895-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2306
Shamela0010895-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        9818
Shamela0010895-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        3930
Shamela0010895-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       176731
Shamela0010895-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7328
Shamela0010895-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1069
Shamela0010895-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2579
Shamela0010895-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         939
Shamela0010895-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        3005
Shamela0010895-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2946
Shamela0010895-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        8805
Shamela0010895-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        14747
Shamela0010895-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1272
Shamela0010895-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2800
Shamela0010895-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        27150
Shamela0010895-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2411
Shamela0010895-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2634
Shamela0010895-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3980
Shamela0010895-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        21746
Shamela0010895-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        12195
Shamela0010895-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3161
Shamela0010895-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2328
Shamela0010895-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2275
Shamela0010895-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1575
Shamela0010895-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4820
Shamela0010895-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4145
Shamela0010895-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        42374
Shamela0010895-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        4666
Shamela0010895-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        3989
Shamela0010895-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        4824
Shamela0010895-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        19307
Shamela0010895-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5273
Shamela0010895-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1082
Shamela0010895-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         972
Shamela0010895-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1803
Shamela0010895-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27         948
Shamela0010895-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:27        5453
Shamela0010895-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1438
Shamela0010895-ara1_Shamela0012757-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3689
Shamela0010895-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7159
Shamela0010895-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3115
Shamela0010895-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2316
Shamela0010895-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1723
Shamela0010895-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1601
Shamela0010895-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3309
Shamela0010895-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1584
Shamela0010895-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14161
Shamela0010895-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1514
Shamela0010895-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        29871
Shamela0010895-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        24212
Shamela0010895-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3676
Shamela0010895-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18941
Shamela0010895-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2028
Shamela0010895-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4795
Shamela0010895-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5164
Shamela0010895-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10213
Shamela0010895-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3134
Shamela0010895-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6767
Shamela0010895-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1414
Shamela0010895-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1528
Shamela0010895-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2367
Shamela0010895-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1154
Shamela0010895-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3170
Shamela0010895-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3240
Shamela0010895-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2327
Shamela0010895-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1000
Shamela0010895-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1517
Shamela0010895-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        15876
Shamela0010895-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1059
Shamela0010895-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1594
Shamela0010895-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         990
Shamela0010895-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1195
Shamela0010895-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1256
Shamela0010895-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1170
Shamela0010895-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4493
Shamela0010895-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5110
Shamela0010895-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1714
Shamela0010895-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        51083
Shamela0010895-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1670
Shamela0010895-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1938
Shamela0010895-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        7733
Shamela0010895-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        27668
Shamela0010895-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1023
Shamela0010895-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5561
Shamela0010895-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1252
Shamela0010895-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2239
Shamela0010895-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1567
Shamela0010895-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        35917
Shamela0010895-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3384
Shamela0010895-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2872
Shamela0010895-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9116
Shamela0010895-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4796
Shamela0010895-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        18611
Shamela0010895-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        7020
Shamela0010895-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        3691
Shamela0010895-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1741
Shamela0010895-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3740
Shamela0010895-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        43886
Shamela0010895-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1359
Shamela0010895-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       112641
Shamela0010895-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1919
Shamela0010895-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4379
Shamela0010895-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1784
Shamela0010895-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4146
Shamela0010895-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4080
Shamela0010895-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14133
Shamela0010895-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        22366
Shamela0010895-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        6516
Shamela0010895-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        23242
Shamela0010895-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        32907
Shamela0010895-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5454
Shamela0010895-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11386
Shamela0010895-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        21913
Shamela0010895-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        6792
Shamela0010895-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        12691
Shamela0010895-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1243
Shamela0010895-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1461
Shamela0010895-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        7173
Shamela0010895-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04         921
Shamela0010895-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         994
Shamela0010895-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1050
Shamela0010895-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2048
Shamela0010895-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        37232
Shamela0010895-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        22871
Shamela0010895-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        20262
Shamela0010895-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3108
Shamela0010895-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        29139
Shamela0010895-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        20737
Shamela0010895-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1009
Shamela0010895-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        10982
Shamela0010895-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2961
Shamela0010895-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1457
Shamela0010895-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        52167
Shamela0010895-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        19154
Shamela0010895-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        12009
Shamela0010895-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        38527
Shamela0010895-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        27585
Shamela0010895-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1109
Shamela0010895-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         985
Shamela0010895-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        52996
Shamela0010895-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        37810
Shamela0010895-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        50508
Shamela0010895-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        18817
Shamela0010895-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        62671
Shamela0010895-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        24751
Shamela0010895-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       108606
Shamela0010895-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        28222
Shamela0010895-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        97649
Shamela0010895-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        35068
Shamela0010895-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        1845
Shamela0010895-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       191813
Shamela0010895-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3253
Shamela0010895-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        10605
Shamela0010895-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        4434
Shamela0010895-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1054
Shamela0010895-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1072
Shamela0010895-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2820
Shamela0010895-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        50943
Shamela0010895-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7694
Shamela0010895-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        72385
Shamela0010895-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        93934
Shamela0010895-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04         876
Shamela0010895-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4105
Shamela0010895-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2830
Shamela0010895-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1048
Shamela0010895-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1093
Shamela0010895-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1094
Shamela0010895-ara1_Shamela0026470-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         834
Shamela0010895-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2296
Shamela0010895-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1644
Shamela0010895-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1582
Shamela0010895-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1861
Shamela0010895-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1328
Shamela0010895-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       180461
Shamela0010895-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1472
Shamela0010895-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1141
Shamela0010895-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1481
Shamela0010895-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7507
Shamela0010895-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2267
Shamela0010895-ara1_Shamela0028172-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1004
Shamela0010895-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9750
Shamela0010895-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1563
Shamela0010895-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1782
Shamela0010895-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        29654
Shamela0010895-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1555
Shamela0010895-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3313
Shamela0010895-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1528
Shamela0010895-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1004
Shamela0010895-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1427
Shamela0010895-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1552
Shamela0010895-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1353
Shamela0010895-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         928
Shamela0010895-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4782
Shamela0010895-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         915
Shamela0010895-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4671
Shamela0010895-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1134
Shamela0010895-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3331
Shamela0010895-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4840
Shamela0010895-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        36514
Shamela0010895-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        64661
Shamela0010895-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        79408
Shamela0010895-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3052
Shamela0010895-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        24822
Shamela0010895-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1625
Shamela0010895-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1444
Shamela0010895-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1676
Shamela0010895-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2201
Shamela0010895-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1699
Shamela0010895-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17618
Shamela0010895-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        73108
Shamela0010895-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        18005
Shamela0010895-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3365
Shamela0010895-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        42047
Shamela0010895-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2866
Shamela0010895-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1941
Shamela0010895-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        29607
Shamela0010895-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        13366
Shamela0010895-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3101
Shamela0010895-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1213
Shamela0010895-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        42554
Shamela0010895-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1469
Shamela0010895-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1848
Shamela0010895-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1279
Shamela0010895-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         765
Shamela0010895-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1819
Shamela0010895-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3009
Shamela0010895-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2326
Shamela0010895-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        7200
Shamela0010895-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1152
Shamela0010895-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5544
Shamela0010895-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        29463
Shamela0010895-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2009
Shamela0010895-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1142
Shamela0010895-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1545
Shamela0010895-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2167
Shamela0010895-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1359
Shamela0010895-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3558
Shamela0010895-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2300
Shamela0010895-ara1_Shia001120-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1540
Shamela0010895-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2031
Shamela0010895-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1132
Shamela0010895-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        1095
Shamela0010895-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5664
Shamela0010895-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        2040
Shamela0010895-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        1190
Shamela0010895-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         827
Shamela0010895-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1903
Shamela0010895-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4428
Shamela0010895-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6329
Shamela0010895-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        5259
Shamela0010895-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1788
Shamela0010895-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        5091
Shamela0010895-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2211
Shamela0010895-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05         882
Shamela0010895-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11         902
Shamela0010895-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2868
Shamela0010895-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        90707
Shamela0010895-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1726
Shamela0010895-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1541
Shamela0010895-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1643
Shamela0010895-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1084
Shamela0010895-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3327
Shamela0010895-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2229
Shamela0010895-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1456
Shamela0010895-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        10511
Shamela0010895-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        42584
Shamela0010895-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        12204
Shamela0010895-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        23132
Shamela0010895-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        12707
Shamela0010895-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1757
Shamela0010895-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2167
Shamela0010895-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3283
Shamela0010895-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        2129
Shamela0010895-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7879
Shamela0010895-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2954
Shamela0010895-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04         992
Shamela0010895-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        2053
Shamela0010895-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        8665
Shamela0010895-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10495
Shamela0010895-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2472
Shamela0010895-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        13327
Shamela0010895-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1444
Shamela0010895-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1319
Shamela0010895-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2257
Shamela0010895-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3604
Shamela0010895-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3285
Shamela0010895-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1469
Shamela0010895-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        19175
Shamela0010895-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        8630
Shamela0010895-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1522
Shamela0010895-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        25207
Shamela0010895-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1158
Shamela0010895-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2984
Shamela0010895-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4813
Shamela0010895-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3875
Shamela0010895-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1303
Shamela0010895-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        43432
Shamela0010895-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1463
Shamela0010895-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2305
Shamela0010895-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        3025
Shamela0010895-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1837
Shamela0010895-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7104
Shamela0010895-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13400
Shamela0010895-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        23247
Shamela0010895-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        32573
Shamela0010895-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3752
Shamela0010895-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1570
Shamela0010895-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18089
Shamela0010895-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6653
Shamela0010895-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4772
Shamela0010895-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        12022
Shamela0010895-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        59851
Shamela0010895-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1702
Shamela0010895-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2993
Shamela0010895-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        2916
Shamela0010895-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        5260
Shamela0010895-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        45002
Shamela0010895-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        12844
Shamela0010895-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03         918
Shamela0010895-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        5564
Shamela0010895-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        34637
Shamela0010895-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1318
Shamela0010895-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3637
Shamela0010895-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:33        1053
Shamela0010895-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        5965
Shamela0010895-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       136774
Shamela0010895-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        13573
Shamela0010895-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11024
Shamela0010895-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06         910
Shamela0010895-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22       122345
Shamela0010895-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5346
Shamela0010895-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1085
Shamela0010895-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3284
Shamela0010895-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3202
Shamela0010895-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        47334
Shamela0010895-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        26561
Shamela0010895-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01         856
Shamela0010895-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        14899
Shamela0010895-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1019
Shamela0010895-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       145716
Shamela0010895-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1337
Shamela0010895-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1600
Shamela0010895-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1655
Shamela0010895-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1528
Shamela0010895-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         854
Shamela0010895-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1039
Shamela0010895-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10         923
Shamela0010895-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2445
Shamela0010895-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59         918
Shamela0010895-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1224
Shamela0010895-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1855
Shamela0010895-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1892
Shamela0010895-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1254
Shamela0010895-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2777
Shamela0010895-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        17846
Shamela0010895-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4194
Shamela0010895-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14518
Shamela0010895-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2528
Shamela0010895-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        3177
Shamela0010895-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3179
Shamela0010895-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1721
Shamela0010895-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        7028
Shamela0010895-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1199
Shamela0010895-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1157