Index of /passim01022020/Shamela0010660-ara1/


../
Shamela0010660-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       270623
Shamela0010660-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        35039
Shamela0010660-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11       131921
Shamela0010660-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05       113982
Shamela0010660-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        62107
Shamela0010660-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        46013
Shamela0010660-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        16943
Shamela0010660-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16       1224640
Shamela0010660-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        18787
Shamela0010660-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00       103073
Shamela0010660-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        5742
Shamela0010660-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4113
Shamela0010660-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        11746
Shamela0010660-ara1_JK000040-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        6707
Shamela0010660-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        5278
Shamela0010660-ara1_JK000045-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:21        2500
Shamela0010660-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        9461
Shamela0010660-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        3075
Shamela0010660-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00       212068
Shamela0010660-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        60933
Shamela0010660-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12       107219
Shamela0010660-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        15384
Shamela0010660-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2126
Shamela0010660-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        60180
Shamela0010660-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        8108
Shamela0010660-ara1_JK000070-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:48        1024
Shamela0010660-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        4140
Shamela0010660-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        11859
Shamela0010660-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        33426
Shamela0010660-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5222
Shamela0010660-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        17222
Shamela0010660-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33       1510785
Shamela0010660-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        15027
Shamela0010660-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        58820
Shamela0010660-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1972
Shamela0010660-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        46408
Shamela0010660-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        46893
Shamela0010660-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        31987
Shamela0010660-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        14923
Shamela0010660-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        16967
Shamela0010660-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2082
Shamela0010660-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        5229
Shamela0010660-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2603
Shamela0010660-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        29099
Shamela0010660-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       422637
Shamela0010660-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        21110
Shamela0010660-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       2198740
Shamela0010660-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        15077
Shamela0010660-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        11658
Shamela0010660-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6650
Shamela0010660-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26       139080
Shamela0010660-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28         881
Shamela0010660-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2353
Shamela0010660-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        43253
Shamela0010660-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       209908
Shamela0010660-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        47579
Shamela0010660-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1438
Shamela0010660-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         986
Shamela0010660-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        48181
Shamela0010660-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        28304
Shamela0010660-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1707
Shamela0010660-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2485
Shamela0010660-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        25733
Shamela0010660-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2902
Shamela0010660-ara1_JK000297-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1100
Shamela0010660-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        50761
Shamela0010660-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        34677
Shamela0010660-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       167397
Shamela0010660-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        34441
Shamela0010660-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        3036
Shamela0010660-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7835
Shamela0010660-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1474
Shamela0010660-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        6897
Shamela0010660-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35         943
Shamela0010660-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1028
Shamela0010660-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2262
Shamela0010660-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4318
Shamela0010660-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        35440
Shamela0010660-ara1_JK000366-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1889
Shamela0010660-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1104
Shamela0010660-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5635
Shamela0010660-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4871
Shamela0010660-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        20573
Shamela0010660-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4641
Shamela0010660-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:21       295489
Shamela0010660-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        19522
Shamela0010660-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       339139
Shamela0010660-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        15162
Shamela0010660-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        31790
Shamela0010660-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2767
Shamela0010660-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        45541
Shamela0010660-ara1_JK000438-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1971
Shamela0010660-ara1_JK000442-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1487
Shamela0010660-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        11095
Shamela0010660-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27       442277
Shamela0010660-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1646
Shamela0010660-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1902
Shamela0010660-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        18404
Shamela0010660-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1862
Shamela0010660-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31       205066
Shamela0010660-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        45962
Shamela0010660-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3146
Shamela0010660-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        4903
Shamela0010660-ara1_JK000504-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1693
Shamela0010660-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        52941
Shamela0010660-ara1_JK000525-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        2480
Shamela0010660-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        67521
Shamela0010660-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10       151906
Shamela0010660-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        18616
Shamela0010660-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        53167
Shamela0010660-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        15880
Shamela0010660-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        16570
Shamela0010660-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3237
Shamela0010660-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4518
Shamela0010660-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44         990
Shamela0010660-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        8484
Shamela0010660-ara1_JK000588-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3466
Shamela0010660-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        7472
Shamela0010660-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        6418
Shamela0010660-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        22292
Shamela0010660-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        11038
Shamela0010660-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        19892
Shamela0010660-ara1_JK000606-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1987
Shamela0010660-ara1_JK000608-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2259
Shamela0010660-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        22585
Shamela0010660-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        43847
Shamela0010660-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49       163343
Shamela0010660-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        44788
Shamela0010660-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        16053
Shamela0010660-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        4069
Shamela0010660-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2826
Shamela0010660-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        22278
Shamela0010660-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        7026
Shamela0010660-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       157985
Shamela0010660-ara1_JK000665-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2424
Shamela0010660-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        10137
Shamela0010660-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        47180
Shamela0010660-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        1713
Shamela0010660-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1103
Shamela0010660-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        23825
Shamela0010660-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        4020
Shamela0010660-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        22837
Shamela0010660-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        17268
Shamela0010660-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        23553
Shamela0010660-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        7625
Shamela0010660-ara1_JK000700-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:21        4698
Shamela0010660-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        14891
Shamela0010660-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1210
Shamela0010660-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2132
Shamela0010660-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        87599
Shamela0010660-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        9512
Shamela0010660-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        7743
Shamela0010660-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       162377
Shamela0010660-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2563
Shamela0010660-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        23233
Shamela0010660-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3021
Shamela0010660-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        69162
Shamela0010660-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        13943
Shamela0010660-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        10205
Shamela0010660-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6477
Shamela0010660-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        55373
Shamela0010660-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33       617106
Shamela0010660-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        72689
Shamela0010660-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1567
Shamela0010660-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5979
Shamela0010660-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        6943
Shamela0010660-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        10259
Shamela0010660-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1516
Shamela0010660-ara1_JK000860-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        11673
Shamela0010660-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        8752
Shamela0010660-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1068
Shamela0010660-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        17108
Shamela0010660-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2571
Shamela0010660-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        3455
Shamela0010660-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1929
Shamela0010660-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:16        11865
Shamela0010660-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1054
Shamela0010660-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        90951
Shamela0010660-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       3988954
Shamela0010660-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        87172
Shamela0010660-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        10502
Shamela0010660-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3417
Shamela0010660-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        16137
Shamela0010660-ara1_JK000936-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1396
Shamela0010660-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        34396
Shamela0010660-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        42793
Shamela0010660-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4224
Shamela0010660-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        21240
Shamela0010660-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1353
Shamela0010660-ara1_JK000959-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2459
Shamela0010660-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        5726
Shamela0010660-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        9731
Shamela0010660-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       503681
Shamela0010660-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3849
Shamela0010660-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3091
Shamela0010660-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        5454
Shamela0010660-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        11461
Shamela0010660-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1229
Shamela0010660-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3245
Shamela0010660-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        8085
Shamela0010660-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1669
Shamela0010660-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5926
Shamela0010660-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32       135619
Shamela0010660-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6118
Shamela0010660-ara1_JK001029-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3436
Shamela0010660-ara1_JK001035-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1306
Shamela0010660-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        3123
Shamela0010660-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        11415
Shamela0010660-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        26514
Shamela0010660-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        16082
Shamela0010660-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1659
Shamela0010660-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        1469
Shamela0010660-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1489
Shamela0010660-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         879
Shamela0010660-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9723
Shamela0010660-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1520
Shamela0010660-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        11959
Shamela0010660-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        10448
Shamela0010660-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         834
Shamela0010660-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        8308
Shamela0010660-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4418
Shamela0010660-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        34017
Shamela0010660-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        3606
Shamela0010660-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8742
Shamela0010660-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        10571
Shamela0010660-ara1_JK001159-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         832
Shamela0010660-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1084
Shamela0010660-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2521
Shamela0010660-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        94738
Shamela0010660-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2030
Shamela0010660-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        12150
Shamela0010660-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        7031
Shamela0010660-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3147
Shamela0010660-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4583
Shamela0010660-ara1_JK001192-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3378
Shamela0010660-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        2567
Shamela0010660-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        5886
Shamela0010660-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2470
Shamela0010660-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        24470
Shamela0010660-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        70690
Shamela0010660-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       116687
Shamela0010660-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8006
Shamela0010660-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       205037
Shamela0010660-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        12628
Shamela0010660-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        12273
Shamela0010660-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2351
Shamela0010660-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        17886
Shamela0010660-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        21826
Shamela0010660-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2080
Shamela0010660-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        36175
Shamela0010660-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        36958
Shamela0010660-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        13789
Shamela0010660-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        18895
Shamela0010660-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4541
Shamela0010660-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44       238130
Shamela0010660-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28       200632
Shamela0010660-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       101598
Shamela0010660-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        7706
Shamela0010660-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3607
Shamela0010660-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        35769
Shamela0010660-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        21607
Shamela0010660-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        8966
Shamela0010660-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        2601
Shamela0010660-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        89132
Shamela0010660-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        52645
Shamela0010660-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        51133
Shamela0010660-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1071
Shamela0010660-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       153228
Shamela0010660-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        22576
Shamela0010660-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        11281
Shamela0010660-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5816
Shamela0010660-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1743
Shamela0010660-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2357
Shamela0010660-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        8286
Shamela0010660-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3631
Shamela0010660-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       587395
Shamela0010660-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        43183
Shamela0010660-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:32        13446
Shamela0010660-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        13730
Shamela0010660-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2918
Shamela0010660-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        27582
Shamela0010660-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        20722
Shamela0010660-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        1166
Shamela0010660-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        41636
Shamela0010660-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6683
Shamela0010660-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        27098
Shamela0010660-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57       340765
Shamela0010660-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        66520
Shamela0010660-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1118
Shamela0010660-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5953
Shamela0010660-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1942
Shamela0010660-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        2876
Shamela0010660-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        47777
Shamela0010660-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3592
Shamela0010660-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22       332557
Shamela0010660-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        47916
Shamela0010660-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       560108
Shamela0010660-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        5005
Shamela0010660-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        21414
Shamela0010660-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        31473
Shamela0010660-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        6812
Shamela0010660-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        29440
Shamela0010660-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        12432
Shamela0010660-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       188127
Shamela0010660-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        16522
Shamela0010660-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        9251
Shamela0010660-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1665
Shamela0010660-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        12993
Shamela0010660-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         896
Shamela0010660-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8753
Shamela0010660-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        71421
Shamela0010660-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4836
Shamela0010660-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        18020
Shamela0010660-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16       100887
Shamela0010660-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        9673
Shamela0010660-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        6635
Shamela0010660-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        81980
Shamela0010660-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        16254
Shamela0010660-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1669
Shamela0010660-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1291
Shamela0010660-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1379
Shamela0010660-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        85100
Shamela0010660-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        4010
Shamela0010660-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1040
Shamela0010660-ara1_JK007034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1285
Shamela0010660-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        22070
Shamela0010660-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        44262
Shamela0010660-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10       149580
Shamela0010660-ara1_JK007051-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        3221
Shamela0010660-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       237701
Shamela0010660-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        31214
Shamela0010660-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04       193739
Shamela0010660-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        30572
Shamela0010660-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       890227
Shamela0010660-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        30483
Shamela0010660-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05       129114
Shamela0010660-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        74475
Shamela0010660-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        33286
Shamela0010660-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        10355
Shamela0010660-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        14875
Shamela0010660-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        53400
Shamela0010660-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        31685
Shamela0010660-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2203
Shamela0010660-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        7662
Shamela0010660-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       127217
Shamela0010660-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        69628
Shamela0010660-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43         907
Shamela0010660-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        33158
Shamela0010660-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2164
Shamela0010660-ara1_JK007527-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2311
Shamela0010660-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1622
Shamela0010660-ara1_JK007552-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26         827
Shamela0010660-ara1_JK007579-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1218
Shamela0010660-ara1_JK007584-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1120
Shamela0010660-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1265
Shamela0010660-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         974
Shamela0010660-ara1_JK007628-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1358
Shamela0010660-ara1_JK007633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1190
Shamela0010660-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        19391
Shamela0010660-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        48992
Shamela0010660-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        7813
Shamela0010660-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        7512
Shamela0010660-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        99962
Shamela0010660-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        29680
Shamela0010660-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        4878
Shamela0010660-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        33763
Shamela0010660-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2827
Shamela0010660-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        13434
Shamela0010660-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3479
Shamela0010660-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        8341
Shamela0010660-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2955
Shamela0010660-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        7855
Shamela0010660-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17       499271
Shamela0010660-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        3619
Shamela0010660-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        66555
Shamela0010660-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       101480
Shamela0010660-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        25924
Shamela0010660-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        6234
Shamela0010660-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1262
Shamela0010660-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        22981
Shamela0010660-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       191995
Shamela0010660-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16       215809
Shamela0010660-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        90357
Shamela0010660-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        38464
Shamela0010660-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1971
Shamela0010660-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        22507
Shamela0010660-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        8005
Shamela0010660-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        7098
Shamela0010660-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        30144
Shamela0010660-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        22487
Shamela0010660-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        5021
Shamela0010660-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        1598
Shamela0010660-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         798
Shamela0010660-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        35160
Shamela0010660-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3451
Shamela0010660-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       308920
Shamela0010660-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        8373
Shamela0010660-ara1_JK009333-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         868
Shamela0010660-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6538
Shamela0010660-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7930
Shamela0010660-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2555
Shamela0010660-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2933
Shamela0010660-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        22021
Shamela0010660-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14       111494
Shamela0010660-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        7311
Shamela0010660-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        3122
Shamela0010660-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        78576
Shamela0010660-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        38590
Shamela0010660-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7979
Shamela0010660-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       127041
Shamela0010660-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8119
Shamela0010660-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        10035
Shamela0010660-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        22586
Shamela0010660-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        8610
Shamela0010660-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        7764
Shamela0010660-ara1_JK010226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1783
Shamela0010660-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6727
Shamela0010660-ara1_JK010325-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:51        1717
Shamela0010660-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        6038
Shamela0010660-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1485
Shamela0010660-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3133
Shamela0010660-ara1_JK010408-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3805
Shamela0010660-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        8884
Shamela0010660-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        4719
Shamela0010660-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3453
Shamela0010660-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2909
Shamela0010660-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2484
Shamela0010660-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1172
Shamela0010660-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26       111019
Shamela0010660-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        62832
Shamela0010660-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4101
Shamela0010660-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56         804
Shamela0010660-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        21050
Shamela0010660-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        3230
Shamela0010660-ara1_JK010654-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        1398
Shamela0010660-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1869
Shamela0010660-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2513
Shamela0010660-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        10858
Shamela0010660-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4065
Shamela0010660-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2366
Shamela0010660-ara1_JK010748-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2606
Shamela0010660-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        15443
Shamela0010660-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2951
Shamela0010660-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        8523
Shamela0010660-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        4713
Shamela0010660-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5764
Shamela0010660-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1974
Shamela0010660-ara1_JK011034-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2808
Shamela0010660-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        3306
Shamela0010660-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2343
Shamela0010660-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3333
Shamela0010660-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        3336
Shamela0010660-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1577
Shamela0010660-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        20373
Shamela0010660-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        44894
Shamela0010660-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        45083
Shamela0010660-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08         988
Shamela0010660-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35       165919
Shamela0010660-ara1_JK011339-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        8975
Shamela0010660-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        5907
Shamela0010660-ara1_JK011357-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        4727
Shamela0010660-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        47102
Shamela0010660-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        31129
Shamela0010660-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3031
Shamela0010660-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        9173
Shamela0010660-ara1_JK011407-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2497
Shamela0010660-ara1_JK011412-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1868
Shamela0010660-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1704
Shamela0010660-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        10550
Shamela0010660-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        3431
Shamela0010660-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        15468
Shamela0010660-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        2323
Shamela0010660-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        13078
Shamela0010660-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        40304
Shamela0010660-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        34010
Shamela0010660-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        7729
Shamela0010660-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        20543
Shamela0010660-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2141
Shamela0010660-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        4140
Shamela0010660-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        5345
Shamela0010660-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        23229
Shamela0010660-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16       104372
Shamela0010660-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        41997
Shamela0010660-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        29145
Shamela0010660-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1385
Shamela0010660-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        85822
Shamela0010660-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        97255
Shamela0010660-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        2486
Shamela0010660-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16       165674
Shamela0010660-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        5939
Shamela0010660-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        14449
Shamela0010660-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        3189
Shamela0010660-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:16       356998
Shamela0010660-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       127088
Shamela0010660-ara1_Shamela0000040-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3701
Shamela0010660-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       659456
Shamela0010660-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1481
Shamela0010660-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1376
Shamela0010660-ara1_Shamela0000101-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1156
Shamela0010660-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        43062
Shamela0010660-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1396
Shamela0010660-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       145084
Shamela0010660-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21       143755
Shamela0010660-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        49017
Shamela0010660-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8462
Shamela0010660-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16465
Shamela0010660-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1169
Shamela0010660-ara1_Shamela0000202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2896
Shamela0010660-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1355
Shamela0010660-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        80285
Shamela0010660-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        27666
Shamela0010660-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3437
Shamela0010660-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        20890
Shamela0010660-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2302
Shamela0010660-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7486
Shamela0010660-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12774
Shamela0010660-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        11897
Shamela0010660-ara1_Shamela0000295-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        2526
Shamela0010660-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        2446
Shamela0010660-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3692
Shamela0010660-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       121257
Shamela0010660-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2504
Shamela0010660-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1338
Shamela0010660-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5758
Shamela0010660-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2755
Shamela0010660-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       102880
Shamela0010660-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       142292
Shamela0010660-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        39412
Shamela0010660-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        40521
Shamela0010660-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5499
Shamela0010660-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       254230
Shamela0010660-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4138
Shamela0010660-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        32661
Shamela0010660-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13941
Shamela0010660-ara1_Shamela0000593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3052
Shamela0010660-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        27656
Shamela0010660-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        46657
Shamela0010660-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3453
Shamela0010660-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3367
Shamela0010660-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        61008
Shamela0010660-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        27855
Shamela0010660-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46         979
Shamela0010660-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5625
Shamela0010660-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        20426
Shamela0010660-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        16637
Shamela0010660-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        87152
Shamela0010660-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       644250
Shamela0010660-ara1_Shamela0000785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1352
Shamela0010660-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2364
Shamela0010660-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        6757
Shamela0010660-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       424841
Shamela0010660-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5849
Shamela0010660-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        54600
Shamela0010660-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11       181115
Shamela0010660-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        42729
Shamela0010660-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        26100
Shamela0010660-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        13836
Shamela0010660-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4748
Shamela0010660-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2903
Shamela0010660-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         943
Shamela0010660-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2003
Shamela0010660-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1864
Shamela0010660-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        10408
Shamela0010660-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:16        4638
Shamela0010660-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        54602
Shamela0010660-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        9094
Shamela0010660-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        6589
Shamela0010660-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        83515
Shamela0010660-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        14930
Shamela0010660-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2487
Shamela0010660-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        9321
Shamela0010660-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       133683
Shamela0010660-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3543
Shamela0010660-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12851
Shamela0010660-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       142143
Shamela0010660-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7905
Shamela0010660-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         825
Shamela0010660-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        56406
Shamela0010660-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        14779
Shamela0010660-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        26253
Shamela0010660-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        30312
Shamela0010660-ara1_Shamela0001399-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:17        1630
Shamela0010660-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       222451
Shamela0010660-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        19574
Shamela0010660-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6722
Shamela0010660-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1209
Shamela0010660-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       1680242
Shamela0010660-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       186198
Shamela0010660-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        39818
Shamela0010660-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       331729
Shamela0010660-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       451349
Shamela0010660-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        8613
Shamela0010660-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4193
Shamela0010660-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       160354
Shamela0010660-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       290663
Shamela0010660-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        40360
Shamela0010660-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6297
Shamela0010660-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4506
Shamela0010660-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        12976
Shamela0010660-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7447
Shamela0010660-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4340
Shamela0010660-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11849
Shamela0010660-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3542
Shamela0010660-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        39264
Shamela0010660-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        20442
Shamela0010660-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         807
Shamela0010660-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        54581
Shamela0010660-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2421
Shamela0010660-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1910
Shamela0010660-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        56018
Shamela0010660-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        21057
Shamela0010660-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       248372
Shamela0010660-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1957
Shamela0010660-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       1042694
Shamela0010660-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       309861
Shamela0010660-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        16503
Shamela0010660-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       706731
Shamela0010660-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       1062495
Shamela0010660-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       1803795
Shamela0010660-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1228
Shamela0010660-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       531092
Shamela0010660-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       486361
Shamela0010660-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        43249
Shamela0010660-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        16604
Shamela0010660-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4985
Shamela0010660-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        7639
Shamela0010660-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2029
Shamela0010660-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        51226
Shamela0010660-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       1754839
Shamela0010660-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        37031
Shamela0010660-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        23227
Shamela0010660-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        44246
Shamela0010660-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        13359
Shamela0010660-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3399
Shamela0010660-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2459
Shamela0010660-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        33596
Shamela0010660-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7234
Shamela0010660-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        21763
Shamela0010660-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       424865
Shamela0010660-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        71019
Shamela0010660-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1604
Shamela0010660-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3143
Shamela0010660-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       231474
Shamela0010660-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32       1604896
Shamela0010660-ara1_Shamela0003128-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1025
Shamela0010660-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1112
Shamela0010660-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6436
Shamela0010660-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        13316
Shamela0010660-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        89466
Shamela0010660-ara1_Shamela0003548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3868
Shamela0010660-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        8786
Shamela0010660-ara1_Shamela0003569-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1748
Shamela0010660-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24290
Shamela0010660-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16       883719
Shamela0010660-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4124
Shamela0010660-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10606
Shamela0010660-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1559
Shamela0010660-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       1318648
Shamela0010660-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       738564
Shamela0010660-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       597910
Shamela0010660-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        46235
Shamela0010660-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7289
Shamela0010660-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4789
Shamela0010660-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1071
Shamela0010660-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3855
Shamela0010660-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1063
Shamela0010660-ara1_Shamela0005369-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28         998
Shamela0010660-ara1_Shamela0005385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3106
Shamela0010660-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3171
Shamela0010660-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         905
Shamela0010660-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4742
Shamela0010660-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        6420
Shamela0010660-ara1_Shamela0005429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1787
Shamela0010660-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3399
Shamela0010660-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3550
Shamela0010660-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5445
Shamela0010660-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1780
Shamela0010660-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1259
Shamela0010660-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        15820
Shamela0010660-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1219
Shamela0010660-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        14562
Shamela0010660-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        3604
Shamela0010660-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        42614
Shamela0010660-ara1_Shamela0005527-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1403
Shamela0010660-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5838
Shamela0010660-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         999
Shamela0010660-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        8079
Shamela0010660-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2309
Shamela0010660-ara1_Shamela0005556-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2322
Shamela0010660-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        58068
Shamela0010660-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       377348
Shamela0010660-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        10844
Shamela0010660-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        7433
Shamela0010660-ara1_Shamela0005671-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2686
Shamela0010660-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2477
Shamela0010660-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        1049
Shamela0010660-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        94649
Shamela0010660-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        19743
Shamela0010660-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4914
Shamela0010660-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        35121
Shamela0010660-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        29360
Shamela0010660-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       110046
Shamela0010660-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       142921
Shamela0010660-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5703
Shamela0010660-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18319
Shamela0010660-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       1209158
Shamela0010660-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        88386
Shamela0010660-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        38996
Shamela0010660-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        12853
Shamela0010660-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        81855
Shamela0010660-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        83769
Shamela0010660-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9322
Shamela0010660-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        13221
Shamela0010660-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2681
Shamela0010660-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6140
Shamela0010660-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        53559
Shamela0010660-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       243244
Shamela0010660-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        58241
Shamela0010660-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        10336
Shamela0010660-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        8314
Shamela0010660-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        12591
Shamela0010660-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1403
Shamela0010660-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1883
Shamela0010660-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        28105
Shamela0010660-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       255941
Shamela0010660-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2934
Shamela0010660-ara1_Shamela0006038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1077
Shamela0010660-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         956
Shamela0010660-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4749
Shamela0010660-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       168663
Shamela0010660-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5185
Shamela0010660-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        23844
Shamela0010660-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2860
Shamela0010660-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8925
Shamela0010660-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7421
Shamela0010660-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2027
Shamela0010660-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3899
Shamela0010660-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3216
Shamela0010660-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        50757
Shamela0010660-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3714
Shamela0010660-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1463
Shamela0010660-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2495
Shamela0010660-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4472
Shamela0010660-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        88360
Shamela0010660-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         872
Shamela0010660-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1663
Shamela0010660-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1311
Shamela0010660-ara1_Shamela0006289-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         883
Shamela0010660-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3338
Shamela0010660-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4810
Shamela0010660-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1964
Shamela0010660-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1502
Shamela0010660-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1920
Shamela0010660-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        44108
Shamela0010660-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1309
Shamela0010660-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5700
Shamela0010660-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6676
Shamela0010660-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        18690
Shamela0010660-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       138269
Shamela0010660-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1714
Shamela0010660-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1092
Shamela0010660-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        24258
Shamela0010660-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        6026
Shamela0010660-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5178
Shamela0010660-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        33236
Shamela0010660-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       129449
Shamela0010660-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3943
Shamela0010660-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        30210
Shamela0010660-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       374986
Shamela0010660-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5100
Shamela0010660-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4992
Shamela0010660-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2214
Shamela0010660-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1595
Shamela0010660-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1640
Shamela0010660-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1095
Shamela0010660-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       226391
Shamela0010660-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       101275
Shamela0010660-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        34263
Shamela0010660-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        4992
Shamela0010660-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        4988
Shamela0010660-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2202
Shamela0010660-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        25437
Shamela0010660-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        16071
Shamela0010660-ara1_Shamela0006782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4793
Shamela0010660-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        14211
Shamela0010660-ara1_Shamela0006786-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1212
Shamela0010660-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        36992
Shamela0010660-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        62478
Shamela0010660-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        63266
Shamela0010660-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        98295
Shamela0010660-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        8176
Shamela0010660-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        30907
Shamela0010660-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       110203
Shamela0010660-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        33165
Shamela0010660-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1263
Shamela0010660-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3443
Shamela0010660-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1051
Shamela0010660-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        61404
Shamela0010660-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       182509
Shamela0010660-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        17561
Shamela0010660-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1970
Shamela0010660-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        37317
Shamela0010660-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        29993
Shamela0010660-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        36352
Shamela0010660-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2842
Shamela0010660-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        3882
Shamela0010660-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        10244
Shamela0010660-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13503
Shamela0010660-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6371
Shamela0010660-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43       153824
Shamela0010660-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        50854
Shamela0010660-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       111802
Shamela0010660-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        36183
Shamela0010660-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6156
Shamela0010660-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       178051
Shamela0010660-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1801
Shamela0010660-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5657
Shamela0010660-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1826
Shamela0010660-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3245
Shamela0010660-ara1_Shamela0007528-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1370
Shamela0010660-ara1_Shamela0007531-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1577
Shamela0010660-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        10709
Shamela0010660-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1090
Shamela0010660-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        40191
Shamela0010660-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        16667
Shamela0010660-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        36007
Shamela0010660-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5481
Shamela0010660-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4266
Shamela0010660-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2424
Shamela0010660-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9753
Shamela0010660-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1136
Shamela0010660-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1396
Shamela0010660-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1043
Shamela0010660-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         961
Shamela0010660-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4720
Shamela0010660-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8624
Shamela0010660-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        21402
Shamela0010660-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       425568
Shamela0010660-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1098
Shamela0010660-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22         972
Shamela0010660-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:23        3199
Shamela0010660-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       1408672
Shamela0010660-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        5078
Shamela0010660-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8640
Shamela0010660-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       1005923
Shamela0010660-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4058
Shamela0010660-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        10766
Shamela0010660-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2237
Shamela0010660-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3671
Shamela0010660-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3244
Shamela0010660-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2389
Shamela0010660-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54       1207487
Shamela0010660-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        22229
Shamela0010660-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       156177
Shamela0010660-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        23398
Shamela0010660-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        21526
Shamela0010660-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       168308
Shamela0010660-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        86095
Shamela0010660-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17140
Shamela0010660-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       117031
Shamela0010660-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13074
Shamela0010660-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        6839
Shamela0010660-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        62391
Shamela0010660-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        62079
Shamela0010660-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1536
Shamela0010660-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2712
Shamela0010660-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        44199
Shamela0010660-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1990
Shamela0010660-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        17948
Shamela0010660-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        7658
Shamela0010660-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8575
Shamela0010660-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        14719
Shamela0010660-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2707
Shamela0010660-ara1_Shamela0008238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1419
Shamela0010660-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         920
Shamela0010660-ara1_Shamela0008242-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:15        8566
Shamela0010660-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        68013
Shamela0010660-ara1_Shamela0008245-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6812
Shamela0010660-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        36408
Shamela0010660-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        24647
Shamela0010660-ara1_Shamela0008248-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2764
Shamela0010660-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        6111
Shamela0010660-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        55150
Shamela0010660-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        11099
Shamela0010660-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        18277
Shamela0010660-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        29858
Shamela0010660-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        34851
Shamela0010660-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2855
Shamela0010660-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        12849
Shamela0010660-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        18939
Shamela0010660-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3732
Shamela0010660-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9179
Shamela0010660-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1370
Shamela0010660-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        77387
Shamela0010660-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       875539
Shamela0010660-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       1214024
Shamela0010660-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        28803
Shamela0010660-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        12264
Shamela0010660-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        62521
Shamela0010660-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       196541
Shamela0010660-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1484
Shamela0010660-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       101977
Shamela0010660-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       1446853
Shamela0010660-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        55094
Shamela0010660-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        56765
Shamela0010660-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21       104512
Shamela0010660-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48       205697
Shamela0010660-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        4922
Shamela0010660-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14463
Shamela0010660-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        24119
Shamela0010660-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       164389
Shamela0010660-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        71889
Shamela0010660-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3775
Shamela0010660-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11216
Shamela0010660-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3479
Shamela0010660-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         872
Shamela0010660-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        12695
Shamela0010660-ara1_Shamela0008602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1790
Shamela0010660-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2302
Shamela0010660-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1398
Shamela0010660-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6259
Shamela0010660-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1414
Shamela0010660-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12201
Shamela0010660-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        14127
Shamela0010660-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        20667
Shamela0010660-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        65206
Shamela0010660-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       367165
Shamela0010660-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10740
Shamela0010660-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        11560
Shamela0010660-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22       373289
Shamela0010660-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10432
Shamela0010660-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42         838
Shamela0010660-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9381
Shamela0010660-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3541
Shamela0010660-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        25385
Shamela0010660-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44       127696
Shamela0010660-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52       173489
Shamela0010660-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        8136
Shamela0010660-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        55533
Shamela0010660-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7381
Shamela0010660-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        19365
Shamela0010660-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2831
Shamela0010660-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24       248972
Shamela0010660-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        28628
Shamela0010660-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        1540
Shamela0010660-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        35598
Shamela0010660-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       269509
Shamela0010660-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5424
Shamela0010660-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4415
Shamela0010660-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8339
Shamela0010660-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       308874
Shamela0010660-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       483685
Shamela0010660-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        38664
Shamela0010660-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        9622
Shamela0010660-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        24733
Shamela0010660-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        6443
Shamela0010660-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        23257
Shamela0010660-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        47870
Shamela0010660-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        7555
Shamela0010660-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        22488
Shamela0010660-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        3914
Shamela0010660-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        48773
Shamela0010660-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        59718
Shamela0010660-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8155
Shamela0010660-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1171
Shamela0010660-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2156
Shamela0010660-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10446
Shamela0010660-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1386
Shamela0010660-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18600
Shamela0010660-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4389
Shamela0010660-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6985
Shamela0010660-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15843
Shamela0010660-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9439
Shamela0010660-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6420
Shamela0010660-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        18260
Shamela0010660-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3846
Shamela0010660-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       153100
Shamela0010660-ara1_Shamela0009380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1568
Shamela0010660-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        75254
Shamela0010660-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13905
Shamela0010660-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        10199
Shamela0010660-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4152
Shamela0010660-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1229
Shamela0010660-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        19681
Shamela0010660-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8606
Shamela0010660-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6657
Shamela0010660-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2373
Shamela0010660-ara1_Shamela0009397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6232
Shamela0010660-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        18305
Shamela0010660-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2739
Shamela0010660-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         846
Shamela0010660-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5319
Shamela0010660-ara1_Shamela0009420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1851
Shamela0010660-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        14101
Shamela0010660-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4039
Shamela0010660-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        31012
Shamela0010660-ara1_Shamela0009510-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3089
Shamela0010660-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6247
Shamela0010660-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2804
Shamela0010660-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        12511
Shamela0010660-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        70363
Shamela0010660-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10269
Shamela0010660-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        34037
Shamela0010660-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       380699
Shamela0010660-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4215
Shamela0010660-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        9048
Shamela0010660-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3816
Shamela0010660-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24       196733
Shamela0010660-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        10952
Shamela0010660-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        25655
Shamela0010660-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10071
Shamela0010660-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1865
Shamela0010660-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9778
Shamela0010660-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1377
Shamela0010660-ara1_Shamela0009640-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        12718
Shamela0010660-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        69791
Shamela0010660-ara1_Shamela0009652-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1714
Shamela0010660-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        12045
Shamela0010660-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1606
Shamela0010660-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2508
Shamela0010660-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        94775
Shamela0010660-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        38723
Shamela0010660-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        13678
Shamela0010660-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3438
Shamela0010660-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1440
Shamela0010660-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        38360
Shamela0010660-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1122
Shamela0010660-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4146
Shamela0010660-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3575
Shamela0010660-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10475
Shamela0010660-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        36796
Shamela0010660-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        84925
Shamela0010660-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        76612
Shamela0010660-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1453
Shamela0010660-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        92300
Shamela0010660-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        69847
Shamela0010660-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        45910
Shamela0010660-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        35305
Shamela0010660-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        10809
Shamela0010660-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5529
Shamela0010660-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        44274
Shamela0010660-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        57170
Shamela0010660-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        31550
Shamela0010660-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        46239
Shamela0010660-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        17949
Shamela0010660-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       484491
Shamela0010660-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2402
Shamela0010660-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        52517
Shamela0010660-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        12984
Shamela0010660-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2547
Shamela0010660-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        4592
Shamela0010660-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        26692
Shamela0010660-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        17186
Shamela0010660-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7618
Shamela0010660-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        45943
Shamela0010660-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        87405
Shamela0010660-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5715
Shamela0010660-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        46848
Shamela0010660-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        21685
Shamela0010660-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3507
Shamela0010660-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        11262
Shamela0010660-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        95713
Shamela0010660-ara1_Shamela0009965-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3775
Shamela0010660-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5649
Shamela0010660-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        6340
Shamela0010660-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7604
Shamela0010660-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1536
Shamela0010660-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5779
Shamela0010660-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8768
Shamela0010660-ara1_Shamela0010017-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4454
Shamela0010660-ara1_Shamela0010018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1193
Shamela0010660-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2288
Shamela0010660-ara1_Shamela0010076-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3613
Shamela0010660-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        75537
Shamela0010660-ara1_Shamela0010269-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2409
Shamela0010660-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        76848
Shamela0010660-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2602
Shamela0010660-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       159253
Shamela0010660-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        8104
Shamela0010660-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1597
Shamela0010660-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5828
Shamela0010660-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        29958
Shamela0010660-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29       240343
Shamela0010660-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        52520
Shamela0010660-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        9063
Shamela0010660-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        70398
Shamela0010660-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       200234
Shamela0010660-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1227
Shamela0010660-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        23757
Shamela0010660-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24       532745
Shamela0010660-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        19673
Shamela0010660-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15       245703
Shamela0010660-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       656290
Shamela0010660-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        16675
Shamela0010660-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2819
Shamela0010660-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        62368
Shamela0010660-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        3845
Shamela0010660-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        8812
Shamela0010660-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7865
Shamela0010660-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7038
Shamela0010660-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       462853
Shamela0010660-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3291
Shamela0010660-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2250
Shamela0010660-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3186
Shamela0010660-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2443
Shamela0010660-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1931
Shamela0010660-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        33010
Shamela0010660-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1452
Shamela0010660-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5423
Shamela0010660-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15430
Shamela0010660-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        45551
Shamela0010660-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        8526
Shamela0010660-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        11431
Shamela0010660-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        26924
Shamela0010660-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:16        2094
Shamela0010660-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        31941
Shamela0010660-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        46712
Shamela0010660-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3079
Shamela0010660-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32       148516
Shamela0010660-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        79638
Shamela0010660-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        72841
Shamela0010660-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       118254
Shamela0010660-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        62753
Shamela0010660-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1387
Shamela0010660-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        1843
Shamela0010660-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        7550
Shamela0010660-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1395
Shamela0010660-ara1_Shamela0010719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3041
Shamela0010660-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2316
Shamela0010660-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        51755
Shamela0010660-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        17479
Shamela0010660-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        31630
Shamela0010660-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3871
Shamela0010660-ara1_Shamela0010778-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5900
Shamela0010660-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        10462
Shamela0010660-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27         983
Shamela0010660-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33       163396
Shamela0010660-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        19556
Shamela0010660-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       232101
Shamela0010660-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1035
Shamela0010660-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        16215
Shamela0010660-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9313
Shamela0010660-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56       175918
Shamela0010660-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58       129247
Shamela0010660-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4895
Shamela0010660-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3161
Shamela0010660-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13150
Shamela0010660-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        52165
Shamela0010660-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2708
Shamela0010660-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       657483
Shamela0010660-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6574
Shamela0010660-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1080
Shamela0010660-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3906
Shamela0010660-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        86590
Shamela0010660-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        13004
Shamela0010660-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3404
Shamela0010660-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        13103
Shamela0010660-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       134468
Shamela0010660-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4007
Shamela0010660-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10490
Shamela0010660-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4084
Shamela0010660-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1923
Shamela0010660-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:10        63266
Shamela0010660-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1588
Shamela0010660-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3917
Shamela0010660-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1313
Shamela0010660-ara1_Shamela0011118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1569
Shamela0010660-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3309
Shamela0010660-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3723
Shamela0010660-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2386
Shamela0010660-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        11229
Shamela0010660-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1657
Shamela0010660-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2282
Shamela0010660-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4430
Shamela0010660-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        38190
Shamela0010660-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        9328
Shamela0010660-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        27212
Shamela0010660-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7737
Shamela0010660-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3112
Shamela0010660-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13570
Shamela0010660-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10458
Shamela0010660-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        33184
Shamela0010660-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        42901
Shamela0010660-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1477
Shamela0010660-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18507
Shamela0010660-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2754
Shamela0010660-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        82229
Shamela0010660-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1357
Shamela0010660-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8219
Shamela0010660-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       215811
Shamela0010660-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        20000
Shamela0010660-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        84151
Shamela0010660-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        18234
Shamela0010660-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        17007
Shamela0010660-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        29951
Shamela0010660-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1350
Shamela0010660-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        47310
Shamela0010660-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        17079
Shamela0010660-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2064
Shamela0010660-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        98449
Shamela0010660-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        21179
Shamela0010660-ara1_Shamela0011475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2600
Shamela0010660-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        9849
Shamela0010660-ara1_Shamela0011492-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6390
Shamela0010660-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        79165
Shamela0010660-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        17418
Shamela0010660-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2554
Shamela0010660-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7040
Shamela0010660-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3213
Shamela0010660-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5919
Shamela0010660-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        60731
Shamela0010660-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1451
Shamela0010660-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        23233
Shamela0010660-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        83867
Shamela0010660-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13365
Shamela0010660-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        21017
Shamela0010660-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        15271
Shamela0010660-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3611
Shamela0010660-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        4117
Shamela0010660-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        25921
Shamela0010660-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2266
Shamela0010660-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2666
Shamela0010660-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10814
Shamela0010660-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        19192
Shamela0010660-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        21488
Shamela0010660-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1459
Shamela0010660-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       109488
Shamela0010660-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5693
Shamela0010660-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       181575
Shamela0010660-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        15218
Shamela0010660-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        35852
Shamela0010660-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        37813
Shamela0010660-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3236
Shamela0010660-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1516
Shamela0010660-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        24512
Shamela0010660-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        46606
Shamela0010660-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        21030
Shamela0010660-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       332115
Shamela0010660-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2881
Shamela0010660-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        23363
Shamela0010660-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1544
Shamela0010660-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        6619
Shamela0010660-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        31894
Shamela0010660-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1219
Shamela0010660-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        67320
Shamela0010660-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5373
Shamela0010660-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1263
Shamela0010660-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4932
Shamela0010660-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2786
Shamela0010660-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        3161
Shamela0010660-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        2638
Shamela0010660-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        10195
Shamela0010660-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       164838
Shamela0010660-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        1680
Shamela0010660-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        8694
Shamela0010660-ara1_Shamela0012287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1522
Shamela0010660-ara1_Shamela0012289-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1513
Shamela0010660-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       181720
Shamela0010660-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        13124
Shamela0010660-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2324
Shamela0010660-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1025
Shamela0010660-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        8790
Shamela0010660-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       255378
Shamela0010660-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10       422504
Shamela0010660-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       278206
Shamela0010660-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       564793
Shamela0010660-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5870
Shamela0010660-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        31064
Shamela0010660-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        93103
Shamela0010660-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        24074
Shamela0010660-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6901
Shamela0010660-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22       781597
Shamela0010660-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        22336
Shamela0010660-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3172
Shamela0010660-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        19094
Shamela0010660-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        3893
Shamela0010660-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1653
Shamela0010660-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2034
Shamela0010660-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        29625
Shamela0010660-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        23773
Shamela0010660-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        23881
Shamela0010660-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        20971
Shamela0010660-ara1_Shamela0012744-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2165
Shamela0010660-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        7818
Shamela0010660-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10745
Shamela0010660-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12137
Shamela0010660-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        34453
Shamela0010660-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19       298995
Shamela0010660-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8806
Shamela0010660-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3715
Shamela0010660-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6368
Shamela0010660-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        36761
Shamela0010660-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        28195
Shamela0010660-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        17796
Shamela0010660-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13883
Shamela0010660-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9953
Shamela0010660-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2209
Shamela0010660-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        77554
Shamela0010660-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        26975
Shamela0010660-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3945
Shamela0010660-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        22423
Shamela0010660-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2994
Shamela0010660-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       231765
Shamela0010660-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5576
Shamela0010660-ara1_Shamela0012864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4369
Shamela0010660-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16044
Shamela0010660-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       135949
Shamela0010660-ara1_Shamela0012882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4864
Shamela0010660-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3440
Shamela0010660-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        27898
Shamela0010660-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        15734
Shamela0010660-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       653395
Shamela0010660-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        29742
Shamela0010660-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        40913
Shamela0010660-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16         904
Shamela0010660-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        8509
Shamela0010660-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       264882
Shamela0010660-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       201848
Shamela0010660-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        28548
Shamela0010660-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        13444
Shamela0010660-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        31273
Shamela0010660-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        62845
Shamela0010660-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4415
Shamela0010660-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        51729
Shamela0010660-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       235025
Shamela0010660-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        21334
Shamela0010660-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        40563
Shamela0010660-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        59842
Shamela0010660-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       173086
Shamela0010660-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25       109273
Shamela0010660-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27       222868
Shamela0010660-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17787
Shamela0010660-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        70058
Shamela0010660-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        77501
Shamela0010660-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       201934
Shamela0010660-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        37622
Shamela0010660-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       127024
Shamela0010660-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6770
Shamela0010660-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35       161439
Shamela0010660-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       112421
Shamela0010660-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6061
Shamela0010660-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        15881
Shamela0010660-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        52269
Shamela0010660-ara1_Shamela0013076-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:57        12395
Shamela0010660-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        68536
Shamela0010660-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4162
Shamela0010660-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       204901
Shamela0010660-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1144
Shamela0010660-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6661
Shamela0010660-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2613
Shamela0010660-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5086
Shamela0010660-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        26230
Shamela0010660-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        11610
Shamela0010660-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:36        2747
Shamela0010660-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        18108
Shamela0010660-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44       157907
Shamela0010660-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        13279
Shamela0010660-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4464
Shamela0010660-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        31588
Shamela0010660-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7287
Shamela0010660-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        37583
Shamela0010660-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        25064
Shamela0010660-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3248
Shamela0010660-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6240
Shamela0010660-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6490
Shamela0010660-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11       172772
Shamela0010660-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        60123
Shamela0010660-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29       142368
Shamela0010660-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20806
Shamela0010660-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3958
Shamela0010660-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4472
Shamela0010660-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       107534
Shamela0010660-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       235884
Shamela0010660-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7688
Shamela0010660-ara1_Shamela0021474-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5210
Shamela0010660-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        36264
Shamela0010660-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       127322
Shamela0010660-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45       134945
Shamela0010660-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        60413
Shamela0010660-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4141
Shamela0010660-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        28138
Shamela0010660-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3061
Shamela0010660-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2356
Shamela0010660-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       125395
Shamela0010660-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        33572
Shamela0010660-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        10711
Shamela0010660-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        86926
Shamela0010660-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3287
Shamela0010660-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5776
Shamela0010660-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1653
Shamela0010660-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1519
Shamela0010660-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       210691
Shamela0010660-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       379652
Shamela0010660-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1464
Shamela0010660-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        79841
Shamela0010660-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       191474
Shamela0010660-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        7998
Shamela0010660-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        34206
Shamela0010660-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1458
Shamela0010660-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56       217833
Shamela0010660-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        37266
Shamela0010660-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1798
Shamela0010660-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        21938
Shamela0010660-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        93579
Shamela0010660-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3583
Shamela0010660-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10087
Shamela0010660-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38         876
Shamela0010660-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13139
Shamela0010660-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10972
Shamela0010660-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        22571
Shamela0010660-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15981
Shamela0010660-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2902
Shamela0010660-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13862
Shamela0010660-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        8632
Shamela0010660-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7882
Shamela0010660-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1297
Shamela0010660-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2908
Shamela0010660-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       619499
Shamela0010660-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        12275
Shamela0010660-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14501
Shamela0010660-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5956
Shamela0010660-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       481171
Shamela0010660-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       127055
Shamela0010660-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       206642
Shamela0010660-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3591
Shamela0010660-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3746
Shamela0010660-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        27686
Shamela0010660-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3157
Shamela0010660-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        51903
Shamela0010660-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       520054
Shamela0010660-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       342229
Shamela0010660-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2298
Shamela0010660-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        59100
Shamela0010660-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11775
Shamela0010660-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4910
Shamela0010660-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        30712
Shamela0010660-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        5301
Shamela0010660-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        24462
Shamela0010660-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        19072
Shamela0010660-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2928
Shamela0010660-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        9827
Shamela0010660-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4968
Shamela0010660-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        20086
Shamela0010660-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19105
Shamela0010660-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5130
Shamela0010660-ara1_Shamela0021703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1440
Shamela0010660-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6057
Shamela0010660-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       139920
Shamela0010660-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        14719
Shamela0010660-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       1289854
Shamela0010660-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1440
Shamela0010660-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        28050
Shamela0010660-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        98090
Shamela0010660-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        17670
Shamela0010660-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        28453
Shamela0010660-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        10435
Shamela0010660-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11947
Shamela0010660-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        40734
Shamela0010660-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        53780
Shamela0010660-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4389
Shamela0010660-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        69730
Shamela0010660-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       957091
Shamela0010660-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       299448
Shamela0010660-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4050
Shamela0010660-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       273841
Shamela0010660-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4018
Shamela0010660-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       1003884
Shamela0010660-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       437297
Shamela0010660-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6460
Shamela0010660-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        10081
Shamela0010660-ara1_Shamela0022053-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13045
Shamela0010660-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        19058
Shamela0010660-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        10445
Shamela0010660-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7541
Shamela0010660-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        13464
Shamela0010660-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01       115581
Shamela0010660-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5078
Shamela0010660-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3722
Shamela0010660-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        26319
Shamela0010660-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       513815
Shamela0010660-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        51873
Shamela0010660-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        25357
Shamela0010660-ara1_Shamela0022566-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3248
Shamela0010660-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        65588
Shamela0010660-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        85125
Shamela0010660-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        48989
Shamela0010660-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2949
Shamela0010660-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        15429
Shamela0010660-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        26085
Shamela0010660-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4487
Shamela0010660-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5408
Shamela0010660-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        24707
Shamela0010660-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1466
Shamela0010660-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16238
Shamela0010660-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        22894
Shamela0010660-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        29912
Shamela0010660-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        23317
Shamela0010660-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        23466
Shamela0010660-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1929
Shamela0010660-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        30515
Shamela0010660-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:36        1343
Shamela0010660-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        54464
Shamela0010660-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        57298
Shamela0010660-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       317768
Shamela0010660-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        16513
Shamela0010660-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        32823
Shamela0010660-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5235
Shamela0010660-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1284
Shamela0010660-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2473
Shamela0010660-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        74111
Shamela0010660-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        4532
Shamela0010660-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        8073
Shamela0010660-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5120
Shamela0010660-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12454
Shamela0010660-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2179
Shamela0010660-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16       193185
Shamela0010660-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        21758
Shamela0010660-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        10472
Shamela0010660-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1257
Shamela0010660-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       152350
Shamela0010660-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3727
Shamela0010660-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        15389
Shamela0010660-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        34421
Shamela0010660-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       483197
Shamela0010660-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2890
Shamela0010660-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        24877
Shamela0010660-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        16472
Shamela0010660-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        50479
Shamela0010660-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        72298
Shamela0010660-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08         832
Shamela0010660-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        10612
Shamela0010660-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        18300
Shamela0010660-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       150830
Shamela0010660-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       118570
Shamela0010660-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        28372
Shamela0010660-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       350540
Shamela0010660-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1164
Shamela0010660-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        25873
Shamela0010660-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       536334
Shamela0010660-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10042
Shamela0010660-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       222974
Shamela0010660-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        38450
Shamela0010660-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2503
Shamela0010660-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       171673
Shamela0010660-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1418
Shamela0010660-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       182259
Shamela0010660-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        78946
Shamela0010660-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        22796
Shamela0010660-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       109735
Shamela0010660-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        51198
Shamela0010660-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10       423249
Shamela0010660-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        3101
Shamela0010660-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3410
Shamela0010660-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       580464
Shamela0010660-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3681
Shamela0010660-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1041
Shamela0010660-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3639
Shamela0010660-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1539
Shamela0010660-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        2429
Shamela0010660-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        30353
Shamela0010660-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        48565
Shamela0010660-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7280
Shamela0010660-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        28093
Shamela0010660-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2356
Shamela0010660-ara1_Shamela0024229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         932
Shamela0010660-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        6424
Shamela0010660-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4923
Shamela0010660-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       284826
Shamela0010660-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       2822371
Shamela0010660-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       1389670
Shamela0010660-ara1_Shamela0025803-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1223
Shamela0010660-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1727
Shamela0010660-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2538
Shamela0010660-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        43449
Shamela0010660-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        16725
Shamela0010660-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8360
Shamela0010660-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        4611
Shamela0010660-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3698
Shamela0010660-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2929
Shamela0010660-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09       354159
Shamela0010660-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        16994
Shamela0010660-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5624
Shamela0010660-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2323
Shamela0010660-ara1_Shamela0026341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1196
Shamela0010660-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7204
Shamela0010660-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7588
Shamela0010660-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        21375
Shamela0010660-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5056
Shamela0010660-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        15040
Shamela0010660-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        14834
Shamela0010660-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40       118295
Shamela0010660-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        8240
Shamela0010660-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       121817
Shamela0010660-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        23837
Shamela0010660-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        10542
Shamela0010660-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2217
Shamela0010660-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        11153
Shamela0010660-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        13289
Shamela0010660-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        80611
Shamela0010660-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        22982
Shamela0010660-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3455
Shamela0010660-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2256
Shamela0010660-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10564
Shamela0010660-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        14422
Shamela0010660-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3181
Shamela0010660-ara1_Shamela0026450-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1671
Shamela0010660-ara1_Shamela0026452-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4317
Shamela0010660-ara1_Shamela0026458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3184
Shamela0010660-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        7499
Shamela0010660-ara1_Shamela0026467-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5571
Shamela0010660-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        19577
Shamela0010660-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        22445
Shamela0010660-ara1_Shamela0026470-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1609
Shamela0010660-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        28601
Shamela0010660-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8851
Shamela0010660-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        38579
Shamela0010660-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        32972
Shamela0010660-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5024
Shamela0010660-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17976
Shamela0010660-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5311
Shamela0010660-ara1_Shamela0026501-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3300
Shamela0010660-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10622
Shamela0010660-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        61423
Shamela0010660-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        7491
Shamela0010660-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1013
Shamela0010660-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1729
Shamela0010660-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3725
Shamela0010660-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       151865
Shamela0010660-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        28085
Shamela0010660-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2112
Shamela0010660-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        7234
Shamela0010660-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1735
Shamela0010660-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3298
Shamela0010660-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        29335
Shamela0010660-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1204
Shamela0010660-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3077
Shamela0010660-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1892
Shamela0010660-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5366
Shamela0010660-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6319
Shamela0010660-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8511
Shamela0010660-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        15153
Shamela0010660-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8940
Shamela0010660-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        70335
Shamela0010660-ara1_Shamela0026567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2145
Shamela0010660-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       119407
Shamela0010660-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1832
Shamela0010660-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2752
Shamela0010660-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10792
Shamela0010660-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        18442
Shamela0010660-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11642
Shamela0010660-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1599
Shamela0010660-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7658
Shamela0010660-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        8250
Shamela0010660-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5576
Shamela0010660-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5817
Shamela0010660-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3954
Shamela0010660-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18361
Shamela0010660-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4767
Shamela0010660-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10163
Shamela0010660-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        93923
Shamela0010660-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        79046
Shamela0010660-ara1_Shamela0026676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2103
Shamela0010660-ara1_Shamela0026677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13313
Shamela0010660-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4323
Shamela0010660-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         921
Shamela0010660-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2031
Shamela0010660-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8953
Shamela0010660-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5011
Shamela0010660-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        27825
Shamela0010660-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16667
Shamela0010660-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        17688
Shamela0010660-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        46062
Shamela0010660-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        29034
Shamela0010660-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        22425
Shamela0010660-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        28163
Shamela0010660-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        25247
Shamela0010660-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18842
Shamela0010660-ara1_Shamela0026743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2160
Shamela0010660-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        5591
Shamela0010660-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1864
Shamela0010660-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        30801
Shamela0010660-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6186
Shamela0010660-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        23270
Shamela0010660-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2973
Shamela0010660-ara1_Shamela0026776-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5650
Shamela0010660-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1551
Shamela0010660-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13966
Shamela0010660-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        10323
Shamela0010660-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        37721
Shamela0010660-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        25299
Shamela0010660-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        22976
Shamela0010660-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        26350
Shamela0010660-ara1_Shamela0026844-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1269
Shamela0010660-ara1_Shamela0026851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         878
Shamela0010660-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14220
Shamela0010660-ara1_Shamela0026861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2696
Shamela0010660-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        18267
Shamela0010660-ara1_Shamela0026863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1181
Shamela0010660-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22240
Shamela0010660-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        25559
Shamela0010660-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9609
Shamela0010660-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12125
Shamela0010660-ara1_Shamela0026875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2098
Shamela0010660-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       112650
Shamela0010660-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4308
Shamela0010660-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       992490
Shamela0010660-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3662
Shamela0010660-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        16327
Shamela0010660-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        15735
Shamela0010660-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        54663
Shamela0010660-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9069
Shamela0010660-ara1_Shamela0026918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4299
Shamela0010660-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10105
Shamela0010660-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1299
Shamela0010660-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1567
Shamela0010660-ara1_Shamela0026986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1376
Shamela0010660-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        10344
Shamela0010660-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3516
Shamela0010660-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8143
Shamela0010660-ara1_Shamela0027086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2526
Shamela0010660-ara1_Shamela0027089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2063
Shamela0010660-ara1_Shamela0027090-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1241
Shamela0010660-ara1_Shamela0027094-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1857
Shamela0010660-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        48687
Shamela0010660-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        18425
Shamela0010660-ara1_Shamela0027097-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4426
Shamela0010660-ara1_Shamela0027100-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1884
Shamela0010660-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2535
Shamela0010660-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2637
Shamela0010660-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        22929
Shamela0010660-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55       158886
Shamela0010660-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        18969
Shamela0010660-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        77308
Shamela0010660-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         869
Shamela0010660-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1281
Shamela0010660-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        6151
Shamela0010660-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        21455
Shamela0010660-ara1_Shamela0028851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4246
Shamela0010660-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1043
Shamela0010660-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10048
Shamela0010660-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8171
Shamela0010660-ara1_Shamela0029413-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2336
Shamela0010660-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2380
Shamela0010660-ara1_Shamela0029449-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5887
Shamela0010660-ara1_Shamela0029458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2440
Shamela0010660-ara1_Shamela0029509-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4952
Shamela0010660-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5820
Shamela0010660-ara1_Shamela0029596-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2778
Shamela0010660-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5692
Shamela0010660-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        11348
Shamela0010660-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5877
Shamela0010660-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       143943
Shamela0010660-ara1_Shamela0029699-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1686
Shamela0010660-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        15643
Shamela0010660-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        40182
Shamela0010660-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2682
Shamela0010660-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        19819
Shamela0010660-ara1_Shamela0029705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1025
Shamela0010660-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        16119
Shamela0010660-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9750
Shamela0010660-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3243
Shamela0010660-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        16685
Shamela0010660-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5022
Shamela0010660-ara1_Shamela0029714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3204
Shamela0010660-ara1_Shamela0029715-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         993
Shamela0010660-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        7174
Shamela0010660-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7000
Shamela0010660-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6966
Shamela0010660-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3914
Shamela0010660-ara1_Shamela0029724-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1316
Shamela0010660-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        24390
Shamela0010660-ara1_Shamela0029726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1504
Shamela0010660-ara1_Shamela0029727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1363
Shamela0010660-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        10654
Shamela0010660-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2359
Shamela0010660-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        29409
Shamela0010660-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1804
Shamela0010660-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12085
Shamela0010660-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        10105
Shamela0010660-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3521
Shamela0010660-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        24689
Shamela0010660-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1084
Shamela0010660-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4554
Shamela0010660-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        11805
Shamela0010660-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3992
Shamela0010660-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        21317
Shamela0010660-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5857
Shamela0010660-ara1_Shamela0029766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1484
Shamela0010660-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        8779
Shamela0010660-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        7011
Shamela0010660-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        4844
Shamela0010660-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11160
Shamela0010660-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        8731
Shamela0010660-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3282
Shamela0010660-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3894
Shamela0010660-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2525
Shamela0010660-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5404
Shamela0010660-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        8078
Shamela0010660-ara1_Shamela0029786-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2831
Shamela0010660-ara1_Shamela0029789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5614
Shamela0010660-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        8507
Shamela0010660-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        6636
Shamela0010660-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2618
Shamela0010660-ara1_Shamela0029858-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4156
Shamela0010660-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7352
Shamela0010660-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6279
Shamela0010660-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        6027
Shamela0010660-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        35073
Shamela0010660-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        12493
Shamela0010660-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3810
Shamela0010660-ara1_Shamela0029877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1383
Shamela0010660-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5543
Shamela0010660-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1787
Shamela0010660-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14814
Shamela0010660-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        6186
Shamela0010660-ara1_Shamela0029895-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13201
Shamela0010660-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5377
Shamela0010660-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        21985
Shamela0010660-ara1_Shamela0029902-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5067
Shamela0010660-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5236
Shamela0010660-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3717
Shamela0010660-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        8472
Shamela0010660-ara1_Shamela0029954-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3742
Shamela0010660-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        25224
Shamela0010660-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        35073
Shamela0010660-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        27345
Shamela0010660-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        51561
Shamela0010660-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2366
Shamela0010660-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1730
Shamela0010660-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2442
Shamela0010660-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        39635
Shamela0010660-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        16247
Shamela0010660-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12490
Shamela0010660-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        21323
Shamela0010660-ara1_Shamela0030027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2163
Shamela0010660-ara1_Shamela0030037-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3566
Shamela0010660-ara1_Shamela0030045-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1849
Shamela0010660-ara1_Shamela0030047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2694
Shamela0010660-ara1_Shamela0030054-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2111
Shamela0010660-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13132
Shamela0010660-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12625
Shamela0010660-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        11919
Shamela0010660-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        5878
Shamela0010660-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8034
Shamela0010660-ara1_Shamela0030242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3924
Shamela0010660-ara1_Shamela0030243-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3908
Shamela0010660-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6754
Shamela0010660-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        11158
Shamela0010660-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2132
Shamela0010660-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6323
Shamela0010660-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8837
Shamela0010660-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5653
Shamela0010660-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        22401
Shamela0010660-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        34016
Shamela0010660-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2988
Shamela0010660-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3577
Shamela0010660-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2286
Shamela0010660-ara1_Shamela0030315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1091
Shamela0010660-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11413
Shamela0010660-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        79252
Shamela0010660-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        16279
Shamela0010660-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2200
Shamela0010660-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17336
Shamela0010660-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2191
Shamela0010660-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5655
Shamela0010660-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        14311
Shamela0010660-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        4087
Shamela0010660-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2425
Shamela0010660-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        43944
Shamela0010660-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12953
Shamela0010660-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        27845
Shamela0010660-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2438
Shamela0010660-ara1_Shamela0030528-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1338
Shamela0010660-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12257
Shamela0010660-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2776
Shamela0010660-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7169
Shamela0010660-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        36517
Shamela0010660-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        11723
Shamela0010660-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        4594
Shamela0010660-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        17252
Shamela0010660-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        37479
Shamela0010660-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        26961
Shamela0010660-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2252
Shamela0010660-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        11545
Shamela0010660-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2526
Shamela0010660-ara1_Shamela0030718-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3980
Shamela0010660-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        57529
Shamela0010660-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        25728
Shamela0010660-ara1_Shamela0030738-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2595
Shamela0010660-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        11076
Shamela0010660-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6072
Shamela0010660-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        77150
Shamela0010660-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        19086
Shamela0010660-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6790
Shamela0010660-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1119
Shamela0010660-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6761
Shamela0010660-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1045
Shamela0010660-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        23556
Shamela0010660-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        7348
Shamela0010660-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        13860
Shamela0010660-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        46504
Shamela0010660-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        26862
Shamela0010660-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        17910
Shamela0010660-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         839
Shamela0010660-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22       382965
Shamela0010660-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3771
Shamela0010660-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2723
Shamela0010660-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5303
Shamela0010660-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1671
Shamela0010660-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2212
Shamela0010660-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6686
Shamela0010660-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1538
Shamela0010660-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         905
Shamela0010660-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        8419
Shamela0010660-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       103954
Shamela0010660-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2568
Shamela0010660-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       783055
Shamela0010660-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3546
Shamela0010660-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        18536
Shamela0010660-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        99913
Shamela0010660-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        29505
Shamela0010660-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        67639
Shamela0010660-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4550
Shamela0010660-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6657
Shamela0010660-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6459
Shamela0010660-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3952
Shamela0010660-ara1_Shamela0037054-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3311
Shamela0010660-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4419
Shamela0010660-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       118721
Shamela0010660-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4774
Shamela0010660-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9951
Shamela0010660-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       278231
Shamela0010660-ara1_Shamela0037466-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5892
Shamela0010660-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2273
Shamela0010660-ara1_Shamela0037540-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2151
Shamela0010660-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2172
Shamela0010660-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5241
Shamela0010660-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1054
Shamela0010660-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        21618
Shamela0010660-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8098
Shamela0010660-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       456164
Shamela0010660-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5955
Shamela0010660-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        5306
Shamela0010660-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        17078
Shamela0010660-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12839
Shamela0010660-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        82123
Shamela0010660-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        51983
Shamela0010660-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10443
Shamela0010660-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6020
Shamela0010660-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1237
Shamela0010660-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        39574
Shamela0010660-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        7861
Shamela0010660-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       247839
Shamela0010660-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1164
Shamela0010660-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        10601
Shamela0010660-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        20499
Shamela0010660-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11233
Shamela0010660-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        52241
Shamela0010660-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5928
Shamela0010660-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12869
Shamela0010660-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        71197
Shamela0010660-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2287
Shamela0010660-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1391
Shamela0010660-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       250461
Shamela0010660-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1386
Shamela0010660-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        21408
Shamela0010660-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1287
Shamela0010660-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         824
Shamela0010660-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1728
Shamela0010660-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7345
Shamela0010660-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        30902
Shamela0010660-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        74399
Shamela0010660-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        70667
Shamela0010660-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1518
Shamela0010660-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       755166
Shamela0010660-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        14359
Shamela0010660-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        9809
Shamela0010660-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       308602
Shamela0010660-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        22625
Shamela0010660-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        16726
Shamela0010660-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        3660
Shamela0010660-ara1_Shia000016-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1405
Shamela0010660-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7184
Shamela0010660-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1106
Shamela0010660-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        9031
Shamela0010660-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2050
Shamela0010660-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        10054
Shamela0010660-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1152
Shamela0010660-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2542
Shamela0010660-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4030
Shamela0010660-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1289
Shamela0010660-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        6118
Shamela0010660-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3672
Shamela0010660-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        7076
Shamela0010660-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1242
Shamela0010660-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        12836
Shamela0010660-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3073
Shamela0010660-ara1_Shia000116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1744
Shamela0010660-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6929
Shamela0010660-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1009
Shamela0010660-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1330
Shamela0010660-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        3383
Shamela0010660-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1014
Shamela0010660-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1382
Shamela0010660-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6286
Shamela0010660-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1550
Shamela0010660-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1202
Shamela0010660-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        9009
Shamela0010660-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1512
Shamela0010660-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9743
Shamela0010660-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        11089
Shamela0010660-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        21854
Shamela0010660-ara1_Shia000261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1684
Shamela0010660-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1330
Shamela0010660-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3605
Shamela0010660-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        7287
Shamela0010660-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        7558
Shamela0010660-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14060
Shamela0010660-ara1_Shia000365-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        7445
Shamela0010660-ara1_Shia000368Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3644
Shamela0010660-ara1_Shia000374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3859
Shamela0010660-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2466
Shamela0010660-ara1_Shia000384Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2444
Shamela0010660-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1963
Shamela0010660-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        8742
Shamela0010660-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9049
Shamela0010660-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        12351
Shamela0010660-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3899
Shamela0010660-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3562
Shamela0010660-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        12338
Shamela0010660-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        62528
Shamela0010660-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        6417
Shamela0010660-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       203968
Shamela0010660-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6137
Shamela0010660-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4182
Shamela0010660-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3305
Shamela0010660-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1241
Shamela0010660-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1182
Shamela0010660-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6410
Shamela0010660-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        84301
Shamela0010660-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       204328
Shamela0010660-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1926
Shamela0010660-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        5042
Shamela0010660-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        10608
Shamela0010660-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        1297
Shamela0010660-ara1_Shia001120-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2773
Shamela0010660-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        49101
Shamela0010660-ara1_Shia001130-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2740
Shamela0010660-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4278
Shamela0010660-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:32        22389
Shamela0010660-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:22        4824
Shamela0010660-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        55356
Shamela0010660-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        10643
Shamela0010660-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        19592
Shamela0010660-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        19989
Shamela0010660-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        48501
Shamela0010660-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        40906
Shamela0010660-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18801
Shamela0010660-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        16445
Shamela0010660-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        2375
Shamela0010660-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3829
Shamela0010660-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        40226
Shamela0010660-ara1_Shia001172-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        3188
Shamela0010660-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        66067
Shamela0010660-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        79009
Shamela0010660-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       162153
Shamela0010660-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2345
Shamela0010660-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        4099
Shamela0010660-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5187
Shamela0010660-ara1_Shia001272-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04         951
Shamela0010660-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        32035
Shamela0010660-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        4099
Shamela0010660-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1507
Shamela0010660-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3607
Shamela0010660-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1388
Shamela0010660-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        26828
Shamela0010660-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        4722
Shamela0010660-ara1_Shia001301-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        2839
Shamela0010660-ara1_Shia001304-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1871
Shamela0010660-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7078
Shamela0010660-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        9378
Shamela0010660-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        1380
Shamela0010660-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        42739
Shamela0010660-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        42860
Shamela0010660-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38         966
Shamela0010660-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        17717
Shamela0010660-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8650
Shamela0010660-ara1_Shia001352-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        7586
Shamela0010660-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        6061
Shamela0010660-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        17696
Shamela0010660-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        21307
Shamela0010660-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1274
Shamela0010660-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2633
Shamela0010660-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        4705
Shamela0010660-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        5477
Shamela0010660-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        12934
Shamela0010660-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        31103
Shamela0010660-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        4074
Shamela0010660-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1945
Shamela0010660-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        27690
Shamela0010660-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        12251
Shamela0010660-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        2125
Shamela0010660-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        44571
Shamela0010660-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        16367
Shamela0010660-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        2150
Shamela0010660-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1718
Shamela0010660-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3582
Shamela0010660-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        6871
Shamela0010660-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3973
Shamela0010660-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        35995
Shamela0010660-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       659231
Shamela0010660-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4111
Shamela0010660-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        30949
Shamela0010660-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1320
Shamela0010660-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        13087
Shamela0010660-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9321
Shamela0010660-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        49044
Shamela0010660-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        25590
Shamela0010660-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        54752
Shamela0010660-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5707
Shamela0010660-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       512557
Shamela0010660-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       372750
Shamela0010660-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       3581297
Shamela0010660-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       122347
Shamela0010660-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       803762
Shamela0010660-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        4851
Shamela0010660-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       202399
Shamela0010660-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        14310
Shamela0010660-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1233
Shamela0010660-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        11578
Shamela0010660-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        45440
Shamela0010660-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        99722
Shamela0010660-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        5697
Shamela0010660-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        6353
Shamela0010660-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        88041
Shamela0010660-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        6644
Shamela0010660-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        11026
Shamela0010660-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       136231
Shamela0010660-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        22029
Shamela0010660-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        15714
Shamela0010660-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36       308892
Shamela0010660-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3300
Shamela0010660-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        6426
Shamela0010660-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40       124360
Shamela0010660-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        26540
Shamela0010660-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:39        10452
Shamela0010660-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59       136054
Shamela0010660-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        20914
Shamela0010660-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        15152
Shamela0010660-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        5541
Shamela0010660-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        64875
Shamela0010660-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        4621
Shamela0010660-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        18092
Shamela0010660-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        42475
Shamela0010660-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       705906
Shamela0010660-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        55954
Shamela0010660-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1728
Shamela0010660-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       146854
Shamela0010660-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        31894
Shamela0010660-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        38891
Shamela0010660-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        42605
Shamela0010660-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        38984
Shamela0010660-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        18137
Shamela0010660-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       600123
Shamela0010660-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2189
Shamela0010660-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        8266
Shamela0010660-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24       209190
Shamela0010660-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        6855
Shamela0010660-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       399843
Shamela0010660-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        16776
Shamela0010660-ara1_Shia002075-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        2057
Shamela0010660-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        9220
Shamela0010660-ara1_Shia002091-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3767
Shamela0010660-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3332
Shamela0010660-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        42126
Shamela0010660-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        15275
Shamela0010660-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        5747
Shamela0010660-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        5821
Shamela0010660-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3083
Shamela0010660-ara1_Shia002101-ara1.csv      17-Mar-2020 17:20        2109
Shamela0010660-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2330
Shamela0010660-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03       234221
Shamela0010660-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        83739
Shamela0010660-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46       511647
Shamela0010660-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28       207750
Shamela0010660-ara1_Shia002115-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1140
Shamela0010660-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2804
Shamela0010660-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1879
Shamela0010660-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       361289
Shamela0010660-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        18145
Shamela0010660-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        26933
Shamela0010660-ara1_Shia002161-ara1.csv      17-Mar-2020 17:18        6355
Shamela0010660-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        9478
Shamela0010660-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        4045
Shamela0010660-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        26645
Shamela0010660-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        25586
Shamela0010660-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        24920
Shamela0010660-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        16868
Shamela0010660-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        8871
Shamela0010660-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        10214
Shamela0010660-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2191
Shamela0010660-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        33275
Shamela0010660-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        9858
Shamela0010660-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        25408
Shamela0010660-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        52485
Shamela0010660-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        61436
Shamela0010660-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        3656
Shamela0010660-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04       493420
Shamela0010660-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        38290
Shamela0010660-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       274624
Shamela0010660-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       169830
Shamela0010660-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        53875
Shamela0010660-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2970
Shamela0010660-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        10237
Shamela0010660-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       574949
Shamela0010660-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        25247
Shamela0010660-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        25897
Shamela0010660-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51       202746
Shamela0010660-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10       202530
Shamela0010660-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       1921088
Shamela0010660-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       234531
Shamela0010660-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1907
Shamela0010660-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        5281
Shamela0010660-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        4875
Shamela0010660-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2804
Shamela0010660-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2396
Shamela0010660-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9599
Shamela0010660-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12144
Shamela0010660-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       115318
Shamela0010660-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1490
Shamela0010660-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1067
Shamela0010660-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3417
Shamela0010660-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13355
Shamela0010660-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        35204
Shamela0010660-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        66290
Shamela0010660-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4588
Shamela0010660-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2803
Shamela0010660-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49       187157
Shamela0010660-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        13236
Shamela0010660-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1441
Shamela0010660-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        11752
Shamela0010660-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        18747
Shamela0010660-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        8080
Shamela0010660-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1953
Shamela0010660-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        14348
Shamela0010660-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4332
Shamela0010660-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       586809
Shamela0010660-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        9389
Shamela0010660-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        10433
Shamela0010660-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        49572
Shamela0010660-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        41528
Shamela0010660-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       306434
Shamela0010660-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        2672
Shamela0010660-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1440
Shamela0010660-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3237
Shamela0010660-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        3099
Shamela0010660-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        3143
Shamela0010660-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        7160
Shamela0010660-ara1_Shia002953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1026
Shamela0010660-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        15612
Shamela0010660-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        4883
Shamela0010660-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1141
Shamela0010660-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2207
Shamela0010660-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3464
Shamela0010660-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        1408
Shamela0010660-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        6763
Shamela0010660-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       115899
Shamela0010660-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1306
Shamela0010660-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2405
Shamela0010660-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7007
Shamela0010660-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4034
Shamela0010660-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       111427
Shamela0010660-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        2332
Shamela0010660-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1962
Shamela0010660-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16         956
Shamela0010660-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        6770
Shamela0010660-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:28        4283
Shamela0010660-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        13051
Shamela0010660-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3796
Shamela0010660-ara1_Shia003445-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2089
Shamela0010660-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        87219
Shamela0010660-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        16237
Shamela0010660-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2109
Shamela0010660-ara1_Shia003486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        3012
Shamela0010660-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06       114230
Shamela0010660-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       719677
Shamela0010660-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1204
Shamela0010660-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        90135
Shamela0010660-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4700
Shamela0010660-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1160
Shamela0010660-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        2372
Shamela0010660-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3208
Shamela0010660-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2589
Shamela0010660-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1388
Shamela0010660-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        4225
Shamela0010660-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        5094
Shamela0010660-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        54518
Shamela0010660-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5103
Shamela0010660-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        24979
Shamela0010660-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        12842
Shamela0010660-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2303
Shamela0010660-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        3321
Shamela0010660-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2516
Shamela0010660-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3918
Shamela0010660-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        12369
Shamela0010660-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        2990
Shamela0010660-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        60714
Shamela0010660-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        2674
Shamela0010660-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        54176
Shamela0010660-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        4378
Shamela0010660-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1552
Shamela0010660-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        7407
Shamela0010660-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2937
Shamela0010660-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       604085
Shamela0010660-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2241
Shamela0010660-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        6547
Shamela0010660-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7869
Shamela0010660-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        9296
Shamela0010660-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1909
Shamela0010660-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7140
Shamela0010660-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1248
Shamela0010660-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        57522
Shamela0010660-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9865
Shamela0010660-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        12904
Shamela0010660-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        41211
Shamela0010660-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2556
Shamela0010660-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17791
Shamela0010660-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        14844
Shamela0010660-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        5221
Shamela0010660-ara1_Shia004011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1703
Shamela0010660-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        20928
Shamela0010660-ara1_Shia004013-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        4396
Shamela0010660-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1387
Shamela0010660-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        11841
Shamela0010660-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        29039
Shamela0010660-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        20148
Shamela0010660-ara1_Shia004028-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1725
Shamela0010660-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        18807
Shamela0010660-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        2611
Shamela0010660-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58         955
Shamela0010660-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        26981
Shamela0010660-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        8669
Shamela0010660-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        6356
Shamela0010660-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2583
Shamela0010660-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        9694
Shamela0010660-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       176126
Shamela0010660-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        28753
Shamela0010660-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        9748
Shamela0010660-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        67143
Shamela0010660-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3312
Shamela0010660-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        71956
Shamela0010660-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2428
Shamela0010660-ara1_Shia004515-ara1.csv      17-Mar-2020 17:07        2590
Shamela0010660-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        16480
Shamela0010660-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        17615
Shamela0010660-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1392
Shamela0010660-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1017
Shamela0010660-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1731
Shamela0010660-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        16856
Shamela0010660-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        4482
Shamela0010660-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        14929
Shamela0010660-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1298
Shamela0010660-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2339
Shamela0010660-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35         801