Index of /passim01022020/Shamela0010637-ara1/


../
Shamela0010637-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        16859
Shamela0010637-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32       112775
Shamela0010637-ara1_JK000026-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3510
Shamela0010637-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        32741
Shamela0010637-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4987
Shamela0010637-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1056
Shamela0010637-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        31234
Shamela0010637-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49       103626
Shamela0010637-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1271
Shamela0010637-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39         948
Shamela0010637-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5116
Shamela0010637-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3557
Shamela0010637-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        25949
Shamela0010637-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        5087
Shamela0010637-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       272478
Shamela0010637-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5239
Shamela0010637-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         979
Shamela0010637-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        16313
Shamela0010637-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        28076
Shamela0010637-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1442
Shamela0010637-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1084
Shamela0010637-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5320
Shamela0010637-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        7668
Shamela0010637-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        2201
Shamela0010637-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        4267
Shamela0010637-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2053
Shamela0010637-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2045
Shamela0010637-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5665
Shamela0010637-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:33        34298
Shamela0010637-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        4345
Shamela0010637-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        47706
Shamela0010637-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1076
Shamela0010637-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        3212
Shamela0010637-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        7882
Shamela0010637-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        88354
Shamela0010637-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         923
Shamela0010637-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31       104151
Shamela0010637-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        18961
Shamela0010637-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        28460
Shamela0010637-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1656
Shamela0010637-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05       100752
Shamela0010637-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1820
Shamela0010637-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        3650
Shamela0010637-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4958
Shamela0010637-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        53569
Shamela0010637-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        13375
Shamela0010637-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        10950
Shamela0010637-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        24493
Shamela0010637-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        16686
Shamela0010637-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4681
Shamela0010637-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        26470
Shamela0010637-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        9560
Shamela0010637-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        3993
Shamela0010637-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        7446
Shamela0010637-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1433
Shamela0010637-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        66182
Shamela0010637-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36       155023
Shamela0010637-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        18797
Shamela0010637-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1414
Shamela0010637-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1742
Shamela0010637-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         905
Shamela0010637-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1777
Shamela0010637-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:16        99016
Shamela0010637-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        8438
Shamela0010637-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       833887
Shamela0010637-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        49631
Shamela0010637-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        79223
Shamela0010637-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2022
Shamela0010637-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        2904
Shamela0010637-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        42318
Shamela0010637-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1646
Shamela0010637-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1933
Shamela0010637-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1998
Shamela0010637-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        9084
Shamela0010637-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        23434
Shamela0010637-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        1494
Shamela0010637-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1502
Shamela0010637-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3146
Shamela0010637-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1010
Shamela0010637-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1967
Shamela0010637-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        22281
Shamela0010637-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        2494
Shamela0010637-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        6061
Shamela0010637-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1011
Shamela0010637-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3242
Shamela0010637-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1966
Shamela0010637-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1318
Shamela0010637-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        7937
Shamela0010637-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07         992
Shamela0010637-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1761
Shamela0010637-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3295
Shamela0010637-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8485
Shamela0010637-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1010
Shamela0010637-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        7080
Shamela0010637-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        23010
Shamela0010637-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5016
Shamela0010637-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        3657
Shamela0010637-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2025
Shamela0010637-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        4132
Shamela0010637-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        3173
Shamela0010637-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4193
Shamela0010637-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        25533
Shamela0010637-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        1037
Shamela0010637-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3273
Shamela0010637-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        15095
Shamela0010637-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        9920
Shamela0010637-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        18444
Shamela0010637-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1848
Shamela0010637-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3589
Shamela0010637-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        10499
Shamela0010637-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        22806
Shamela0010637-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3840
Shamela0010637-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        1940
Shamela0010637-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2008
Shamela0010637-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       127353
Shamela0010637-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:16        10887
Shamela0010637-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5800
Shamela0010637-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       122135
Shamela0010637-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        24964
Shamela0010637-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        43784
Shamela0010637-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        37024
Shamela0010637-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        20065
Shamela0010637-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        3985
Shamela0010637-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        3456
Shamela0010637-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1526
Shamela0010637-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        77831
Shamela0010637-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2562
Shamela0010637-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:05       808486
Shamela0010637-ara1_JK006855-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        3946
Shamela0010637-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3285
Shamela0010637-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3499
Shamela0010637-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1461
Shamela0010637-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4820
Shamela0010637-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2514
Shamela0010637-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2977
Shamela0010637-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2734
Shamela0010637-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        4686
Shamela0010637-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2155
Shamela0010637-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4068
Shamela0010637-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        7000
Shamela0010637-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1505
Shamela0010637-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         975
Shamela0010637-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        2285
Shamela0010637-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        6180
Shamela0010637-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1076
Shamela0010637-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1905
Shamela0010637-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4177
Shamela0010637-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2794
Shamela0010637-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        11823
Shamela0010637-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        15859
Shamela0010637-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4054
Shamela0010637-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2813
Shamela0010637-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       168318
Shamela0010637-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        5352
Shamela0010637-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2748
Shamela0010637-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        7129
Shamela0010637-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2247
Shamela0010637-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1613
Shamela0010637-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2178
Shamela0010637-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        11993
Shamela0010637-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        16276
Shamela0010637-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        2553
Shamela0010637-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4547
Shamela0010637-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2317
Shamela0010637-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        50832
Shamela0010637-ara1_JK009208-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1339
Shamela0010637-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2499
Shamela0010637-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3201
Shamela0010637-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2090
Shamela0010637-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        14152
Shamela0010637-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        28275
Shamela0010637-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        9801
Shamela0010637-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       470782
Shamela0010637-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        39744
Shamela0010637-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5662
Shamela0010637-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        38417
Shamela0010637-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        20700
Shamela0010637-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        6559
Shamela0010637-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         962
Shamela0010637-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        14174
Shamela0010637-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        13989
Shamela0010637-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        33188
Shamela0010637-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        7871
Shamela0010637-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        90658
Shamela0010637-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3237
Shamela0010637-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3314
Shamela0010637-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        5468
Shamela0010637-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        7579
Shamela0010637-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        18569
Shamela0010637-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        17641
Shamela0010637-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        13149
Shamela0010637-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1871
Shamela0010637-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        10071
Shamela0010637-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1050
Shamela0010637-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        8107
Shamela0010637-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18         878
Shamela0010637-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        6547
Shamela0010637-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        25499
Shamela0010637-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        13595
Shamela0010637-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1267
Shamela0010637-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2518
Shamela0010637-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        82273
Shamela0010637-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        57245
Shamela0010637-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        10960
Shamela0010637-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        14094
Shamela0010637-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5756
Shamela0010637-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1418
Shamela0010637-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        16484
Shamela0010637-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1199
Shamela0010637-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3404
Shamela0010637-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        32288
Shamela0010637-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2100
Shamela0010637-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        5559
Shamela0010637-ara1_JK011407-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        3146
Shamela0010637-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1773
Shamela0010637-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        8229
Shamela0010637-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2608
Shamela0010637-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1549
Shamela0010637-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        11511
Shamela0010637-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:32       217211
Shamela0010637-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       116903
Shamela0010637-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1352
Shamela0010637-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        36168
Shamela0010637-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        23933
Shamela0010637-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       240357
Shamela0010637-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4910
Shamela0010637-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2813
Shamela0010637-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        6087
Shamela0010637-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16115
Shamela0010637-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1089
Shamela0010637-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2204
Shamela0010637-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1308
Shamela0010637-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1272
Shamela0010637-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        21407
Shamela0010637-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8971
Shamela0010637-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        29902
Shamela0010637-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1487
Shamela0010637-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5588
Shamela0010637-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1277
Shamela0010637-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1281
Shamela0010637-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3619
Shamela0010637-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        19819
Shamela0010637-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1437
Shamela0010637-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10579
Shamela0010637-ara1_Shamela0000741-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        15733
Shamela0010637-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        4845
Shamela0010637-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4162
Shamela0010637-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        34148
Shamela0010637-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        45347
Shamela0010637-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        28636
Shamela0010637-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        32190
Shamela0010637-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        11596
Shamela0010637-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3711
Shamela0010637-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1063
Shamela0010637-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:10        41707
Shamela0010637-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4946
Shamela0010637-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        28604
Shamela0010637-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2415
Shamela0010637-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1440
Shamela0010637-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        11186
Shamela0010637-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        6647
Shamela0010637-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1446
Shamela0010637-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1482
Shamela0010637-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        17594
Shamela0010637-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1853
Shamela0010637-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       297573
Shamela0010637-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6539
Shamela0010637-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13370
Shamela0010637-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        37877
Shamela0010637-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        2472
Shamela0010637-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        30508
Shamela0010637-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        58855
Shamela0010637-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1192
Shamela0010637-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4106
Shamela0010637-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        43689
Shamela0010637-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2414
Shamela0010637-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6899
Shamela0010637-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3547
Shamela0010637-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         818
Shamela0010637-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        5906
Shamela0010637-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        77286
Shamela0010637-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       271498
Shamela0010637-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       237978
Shamela0010637-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        64620
Shamela0010637-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       115688
Shamela0010637-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       523028
Shamela0010637-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        29245
Shamela0010637-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        23625
Shamela0010637-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4456
Shamela0010637-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15922
Shamela0010637-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       162477
Shamela0010637-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5777
Shamela0010637-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8462
Shamela0010637-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1753
Shamela0010637-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        19257
Shamela0010637-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5000
Shamela0010637-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14202
Shamela0010637-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4334
Shamela0010637-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        17372
Shamela0010637-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       534019
Shamela0010637-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11262
Shamela0010637-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       100359
Shamela0010637-ara1_Shamela0004096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2619
Shamela0010637-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       175374
Shamela0010637-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       1099443
Shamela0010637-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       172349
Shamela0010637-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14275
Shamela0010637-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2956
Shamela0010637-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2511
Shamela0010637-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15124
Shamela0010637-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9102
Shamela0010637-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10904
Shamela0010637-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6927
Shamela0010637-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7156
Shamela0010637-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1795
Shamela0010637-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17637
Shamela0010637-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3594
Shamela0010637-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5086
Shamela0010637-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11659
Shamela0010637-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17872
Shamela0010637-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       329587
Shamela0010637-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9182
Shamela0010637-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17311
Shamela0010637-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         934
Shamela0010637-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        14947
Shamela0010637-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49       136673
Shamela0010637-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1883
Shamela0010637-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1816
Shamela0010637-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7550
Shamela0010637-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        55678
Shamela0010637-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1428
Shamela0010637-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10069
Shamela0010637-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11920
Shamela0010637-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1506
Shamela0010637-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        16514
Shamela0010637-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3891
Shamela0010637-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1016
Shamela0010637-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5637
Shamela0010637-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        25530
Shamela0010637-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1848
Shamela0010637-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        59476
Shamela0010637-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       358281
Shamela0010637-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       780180
Shamela0010637-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        27568
Shamela0010637-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1147
Shamela0010637-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9982
Shamela0010637-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        25017
Shamela0010637-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2920
Shamela0010637-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        22080
Shamela0010637-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11091
Shamela0010637-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1838
Shamela0010637-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1520
Shamela0010637-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2543
Shamela0010637-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1260
Shamela0010637-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       342901
Shamela0010637-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1122
Shamela0010637-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1693
Shamela0010637-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:36        1126
Shamela0010637-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        20229
Shamela0010637-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        74413
Shamela0010637-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        25645
Shamela0010637-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2397
Shamela0010637-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2974
Shamela0010637-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3722
Shamela0010637-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        16238
Shamela0010637-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        6996
Shamela0010637-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9486
Shamela0010637-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        51442
Shamela0010637-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1012
Shamela0010637-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         884
Shamela0010637-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2749
Shamela0010637-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1085
Shamela0010637-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2177
Shamela0010637-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       101500
Shamela0010637-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        16028
Shamela0010637-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       131278
Shamela0010637-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4936
Shamela0010637-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       160482
Shamela0010637-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4233
Shamela0010637-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13794
Shamela0010637-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1057
Shamela0010637-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5923
Shamela0010637-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1489
Shamela0010637-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4329
Shamela0010637-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8335
Shamela0010637-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1839
Shamela0010637-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        16781
Shamela0010637-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        96648
Shamela0010637-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       108690
Shamela0010637-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        22498
Shamela0010637-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1827
Shamela0010637-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1373
Shamela0010637-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        20387
Shamela0010637-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38         982
Shamela0010637-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16       179665
Shamela0010637-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1450
Shamela0010637-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1040
Shamela0010637-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        7981
Shamela0010637-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        5362
Shamela0010637-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8033
Shamela0010637-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1254
Shamela0010637-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10227
Shamela0010637-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5121
Shamela0010637-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8249
Shamela0010637-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        6136
Shamela0010637-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4613
Shamela0010637-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       113439
Shamela0010637-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        68478
Shamela0010637-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        16018
Shamela0010637-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5003
Shamela0010637-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3757
Shamela0010637-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        28506
Shamela0010637-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        2801
Shamela0010637-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        24401
Shamela0010637-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1381
Shamela0010637-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2889
Shamela0010637-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        25356
Shamela0010637-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        71869
Shamela0010637-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        12307
Shamela0010637-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        15339
Shamela0010637-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        21880
Shamela0010637-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7704
Shamela0010637-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13780
Shamela0010637-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        16558
Shamela0010637-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2153
Shamela0010637-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         965
Shamela0010637-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3839
Shamela0010637-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1382
Shamela0010637-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        24051
Shamela0010637-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3214
Shamela0010637-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        11399
Shamela0010637-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11065
Shamela0010637-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        15286
Shamela0010637-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       118275
Shamela0010637-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1857
Shamela0010637-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5734
Shamela0010637-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3907
Shamela0010637-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2604
Shamela0010637-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2072
Shamela0010637-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        14322
Shamela0010637-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4487
Shamela0010637-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1487
Shamela0010637-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8338
Shamela0010637-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        22351
Shamela0010637-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        77067
Shamela0010637-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        89801
Shamela0010637-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1823
Shamela0010637-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       380916
Shamela0010637-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4251
Shamela0010637-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        53267
Shamela0010637-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        29556
Shamela0010637-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        56477
Shamela0010637-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       245447
Shamela0010637-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       223867
Shamela0010637-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        10002
Shamela0010637-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        65573
Shamela0010637-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        33261
Shamela0010637-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        42499
Shamela0010637-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1162
Shamela0010637-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9009
Shamela0010637-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1572
Shamela0010637-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        15489
Shamela0010637-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        49534
Shamela0010637-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09       106406
Shamela0010637-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       416052
Shamela0010637-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       126800
Shamela0010637-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        31261
Shamela0010637-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1296
Shamela0010637-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        9117
Shamela0010637-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1325
Shamela0010637-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        7383
Shamela0010637-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        7031
Shamela0010637-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       387467
Shamela0010637-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3341
Shamela0010637-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5081
Shamela0010637-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3718
Shamela0010637-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5800
Shamela0010637-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        66524
Shamela0010637-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        18858
Shamela0010637-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       356424
Shamela0010637-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3493
Shamela0010637-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3069
Shamela0010637-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        13218
Shamela0010637-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1433
Shamela0010637-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1575
Shamela0010637-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5145
Shamela0010637-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7210
Shamela0010637-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2833
Shamela0010637-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4696
Shamela0010637-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        8930
Shamela0010637-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        33481
Shamela0010637-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3780
Shamela0010637-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        46688
Shamela0010637-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        89978
Shamela0010637-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10614
Shamela0010637-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        52058
Shamela0010637-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        12298
Shamela0010637-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1570
Shamela0010637-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3853
Shamela0010637-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1019
Shamela0010637-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        28740
Shamela0010637-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       162324
Shamela0010637-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3298
Shamela0010637-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5589
Shamela0010637-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4962
Shamela0010637-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        42849
Shamela0010637-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4257
Shamela0010637-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       613109
Shamela0010637-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1157
Shamela0010637-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        24572
Shamela0010637-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        4306
Shamela0010637-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4473
Shamela0010637-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2174
Shamela0010637-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7616
Shamela0010637-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3728
Shamela0010637-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2642
Shamela0010637-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2669
Shamela0010637-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2714
Shamela0010637-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1922
Shamela0010637-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2094
Shamela0010637-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8337
Shamela0010637-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3874
Shamela0010637-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        5799
Shamela0010637-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3801
Shamela0010637-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1152
Shamela0010637-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        7695
Shamela0010637-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        30856
Shamela0010637-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        19175
Shamela0010637-ara1_Shamela0011492-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7952
Shamela0010637-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2378
Shamela0010637-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        9017
Shamela0010637-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        8010
Shamela0010637-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6327
Shamela0010637-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6263
Shamela0010637-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5785
Shamela0010637-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2660
Shamela0010637-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        10147
Shamela0010637-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        6772
Shamela0010637-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3551
Shamela0010637-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15789
Shamela0010637-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         878
Shamela0010637-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10725
Shamela0010637-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1306
Shamela0010637-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        14635
Shamela0010637-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2642
Shamela0010637-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3616
Shamela0010637-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5653
Shamela0010637-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       215604
Shamela0010637-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5091
Shamela0010637-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        21013
Shamela0010637-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4911
Shamela0010637-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2616
Shamela0010637-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        31811
Shamela0010637-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        10540
Shamela0010637-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        26261
Shamela0010637-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        2289
Shamela0010637-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        32580
Shamela0010637-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        24368
Shamela0010637-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        9845
Shamela0010637-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        15189
Shamela0010637-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        7569
Shamela0010637-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1279
Shamela0010637-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        42601
Shamela0010637-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2192
Shamela0010637-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        69284
Shamela0010637-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48       405138
Shamela0010637-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3855
Shamela0010637-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3248
Shamela0010637-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4725
Shamela0010637-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        21958
Shamela0010637-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12093
Shamela0010637-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:27        13733
Shamela0010637-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3251
Shamela0010637-ara1_Shamela0012744-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2532
Shamela0010637-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9766
Shamela0010637-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4583
Shamela0010637-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1670
Shamela0010637-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4563
Shamela0010637-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3323
Shamela0010637-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13966
Shamela0010637-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2217
Shamela0010637-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9275
Shamela0010637-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        50768
Shamela0010637-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1805
Shamela0010637-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1233
Shamela0010637-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14879
Shamela0010637-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       120426
Shamela0010637-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2039
Shamela0010637-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       148052
Shamela0010637-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1735
Shamela0010637-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        38315
Shamela0010637-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9378
Shamela0010637-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5261
Shamela0010637-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1776
Shamela0010637-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5862
Shamela0010637-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6414
Shamela0010637-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         998
Shamela0010637-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        13914
Shamela0010637-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       147389
Shamela0010637-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2510
Shamela0010637-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        23868
Shamela0010637-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        27383
Shamela0010637-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8478
Shamela0010637-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3998
Shamela0010637-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        23146
Shamela0010637-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        21754
Shamela0010637-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2426
Shamela0010637-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2805
Shamela0010637-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1449
Shamela0010637-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1567
Shamela0010637-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9735
Shamela0010637-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7722
Shamela0010637-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        13761
Shamela0010637-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        10690
Shamela0010637-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        27012
Shamela0010637-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        25269
Shamela0010637-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        47192
Shamela0010637-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1946
Shamela0010637-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        18903
Shamela0010637-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1615
Shamela0010637-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11557
Shamela0010637-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16068
Shamela0010637-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        18821
Shamela0010637-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10735
Shamela0010637-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3239
Shamela0010637-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1842
Shamela0010637-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        95922
Shamela0010637-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5699
Shamela0010637-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         908
Shamela0010637-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2478
Shamela0010637-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8083
Shamela0010637-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        22090
Shamela0010637-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        9475
Shamela0010637-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9254
Shamela0010637-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        43755
Shamela0010637-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2166
Shamela0010637-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1948
Shamela0010637-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1919
Shamela0010637-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1709
Shamela0010637-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6214
Shamela0010637-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7978
Shamela0010637-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5024
Shamela0010637-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       127368
Shamela0010637-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5913
Shamela0010637-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8229
Shamela0010637-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8703
Shamela0010637-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        15712
Shamela0010637-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1985
Shamela0010637-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2810
Shamela0010637-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3023
Shamela0010637-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        21377
Shamela0010637-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6115
Shamela0010637-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10834
Shamela0010637-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        61678
Shamela0010637-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       440478
Shamela0010637-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1878
Shamela0010637-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        9025
Shamela0010637-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7341
Shamela0010637-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2375
Shamela0010637-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        10894
Shamela0010637-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        8394
Shamela0010637-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        7718
Shamela0010637-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       161831
Shamela0010637-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        99669
Shamela0010637-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2099
Shamela0010637-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        24283
Shamela0010637-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       257630
Shamela0010637-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        21754
Shamela0010637-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2063
Shamela0010637-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        59132
Shamela0010637-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        4521
Shamela0010637-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        37918
Shamela0010637-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        40831
Shamela0010637-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        9146
Shamela0010637-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         913
Shamela0010637-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        20000
Shamela0010637-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5467
Shamela0010637-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9397
Shamela0010637-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        12114
Shamela0010637-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        9476
Shamela0010637-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1952
Shamela0010637-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        85009
Shamela0010637-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1085
Shamela0010637-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         879
Shamela0010637-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6002
Shamela0010637-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11069
Shamela0010637-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1858
Shamela0010637-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1356
Shamela0010637-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        61940
Shamela0010637-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3513
Shamela0010637-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2291
Shamela0010637-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        89569
Shamela0010637-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31         996
Shamela0010637-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2177
Shamela0010637-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        6258
Shamela0010637-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        19652
Shamela0010637-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1483
Shamela0010637-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        14963
Shamela0010637-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11514
Shamela0010637-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5053
Shamela0010637-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        39571
Shamela0010637-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11508
Shamela0010637-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       116321
Shamela0010637-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        63070
Shamela0010637-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3251
Shamela0010637-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12325
Shamela0010637-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       507692
Shamela0010637-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        21905
Shamela0010637-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5634
Shamela0010637-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        85092
Shamela0010637-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       169765
Shamela0010637-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        66887
Shamela0010637-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32       218927
Shamela0010637-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1457
Shamela0010637-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        8663
Shamela0010637-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        66838
Shamela0010637-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1249
Shamela0010637-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        2023
Shamela0010637-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        1988
Shamela0010637-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        38166
Shamela0010637-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1918
Shamela0010637-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6456
Shamela0010637-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       285433
Shamela0010637-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3753
Shamela0010637-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9048
Shamela0010637-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       436699
Shamela0010637-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       195552
Shamela0010637-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        10465
Shamela0010637-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6072
Shamela0010637-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3061
Shamela0010637-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        25239
Shamela0010637-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1183
Shamela0010637-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2844
Shamela0010637-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4357
Shamela0010637-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4027
Shamela0010637-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2000
Shamela0010637-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3612
Shamela0010637-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        29377
Shamela0010637-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6259
Shamela0010637-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10108
Shamela0010637-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1782
Shamela0010637-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9457
Shamela0010637-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        27990
Shamela0010637-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2525
Shamela0010637-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3861
Shamela0010637-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1369
Shamela0010637-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        4479
Shamela0010637-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        28290
Shamela0010637-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1795
Shamela0010637-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        24975
Shamela0010637-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       176684
Shamela0010637-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6857
Shamela0010637-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3479
Shamela0010637-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4401
Shamela0010637-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        25061
Shamela0010637-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12380
Shamela0010637-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11558
Shamela0010637-ara1_Shamela0026707-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3583
Shamela0010637-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        18951
Shamela0010637-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2324
Shamela0010637-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2070
Shamela0010637-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1955
Shamela0010637-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5331
Shamela0010637-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4188
Shamela0010637-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2357
Shamela0010637-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1629
Shamela0010637-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2610
Shamela0010637-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5260
Shamela0010637-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2875
Shamela0010637-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        20627
Shamela0010637-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11855
Shamela0010637-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4724
Shamela0010637-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1798
Shamela0010637-ara1_Shamela0026918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3690
Shamela0010637-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1941
Shamela0010637-ara1_Shamela0027088-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2249
Shamela0010637-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3905
Shamela0010637-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        16946
Shamela0010637-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5073
Shamela0010637-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        8325
Shamela0010637-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        30406
Shamela0010637-ara1_Shamela0028925-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        11894
Shamela0010637-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1775
Shamela0010637-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4639
Shamela0010637-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1339
Shamela0010637-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2063
Shamela0010637-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2208
Shamela0010637-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1087
Shamela0010637-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        10256
Shamela0010637-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1690
Shamela0010637-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        9715
Shamela0010637-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1923
Shamela0010637-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        11465
Shamela0010637-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        26674
Shamela0010637-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2455
Shamela0010637-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5812
Shamela0010637-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1842
Shamela0010637-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6648
Shamela0010637-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1716
Shamela0010637-ara1_Shamela0030027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2902
Shamela0010637-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3602
Shamela0010637-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2433
Shamela0010637-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4397
Shamela0010637-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1994
Shamela0010637-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2696
Shamela0010637-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        17110
Shamela0010637-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3955
Shamela0010637-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10337
Shamela0010637-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6566
Shamela0010637-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3059
Shamela0010637-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2935
Shamela0010637-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        6351
Shamela0010637-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8731
Shamela0010637-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4329
Shamela0010637-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2322
Shamela0010637-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1533
Shamela0010637-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        12930
Shamela0010637-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        11086
Shamela0010637-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9775
Shamela0010637-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        42779
Shamela0010637-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33       503110
Shamela0010637-ara1_Shamela0036041-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1799
Shamela0010637-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1711
Shamela0010637-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        22276
Shamela0010637-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       256369
Shamela0010637-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6854
Shamela0010637-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        18791
Shamela0010637-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        28785
Shamela0010637-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1177
Shamela0010637-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2116
Shamela0010637-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         974
Shamela0010637-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        25655
Shamela0010637-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        21206
Shamela0010637-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3377
Shamela0010637-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        6940
Shamela0010637-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1714
Shamela0010637-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       129191
Shamela0010637-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3772
Shamela0010637-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4134
Shamela0010637-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2162
Shamela0010637-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2760
Shamela0010637-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2814
Shamela0010637-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8304
Shamela0010637-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3061
Shamela0010637-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1575
Shamela0010637-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        2416
Shamela0010637-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        21024
Shamela0010637-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        79927
Shamela0010637-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4131
Shamela0010637-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3062
Shamela0010637-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3931
Shamela0010637-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1046
Shamela0010637-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1655
Shamela0010637-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1799
Shamela0010637-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        21000
Shamela0010637-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        30911
Shamela0010637-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        1080
Shamela0010637-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1499
Shamela0010637-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1824
Shamela0010637-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5018
Shamela0010637-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6236
Shamela0010637-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        12768
Shamela0010637-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        9706
Shamela0010637-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5667
Shamela0010637-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        11233
Shamela0010637-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:22        2230
Shamela0010637-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        18921
Shamela0010637-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        35660
Shamela0010637-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        21506
Shamela0010637-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        6325
Shamela0010637-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3101
Shamela0010637-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10198
Shamela0010637-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4917
Shamela0010637-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        5921
Shamela0010637-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        70897
Shamela0010637-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        6019
Shamela0010637-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        28843
Shamela0010637-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        7576
Shamela0010637-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        4515
Shamela0010637-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        4897
Shamela0010637-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4752
Shamela0010637-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10         985
Shamela0010637-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        28874
Shamela0010637-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        7771
Shamela0010637-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1869
Shamela0010637-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7646
Shamela0010637-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        19897
Shamela0010637-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        17481
Shamela0010637-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        59580
Shamela0010637-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        44400
Shamela0010637-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        5594
Shamela0010637-ara1_Shia001358-ara1.csv      17-Mar-2020 15:03         908
Shamela0010637-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1367
Shamela0010637-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3497
Shamela0010637-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        38444
Shamela0010637-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1928
Shamela0010637-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1074
Shamela0010637-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        23099
Shamela0010637-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2909
Shamela0010637-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       408465
Shamela0010637-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        9769
Shamela0010637-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        7365
Shamela0010637-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2017
Shamela0010637-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        18568
Shamela0010637-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        22349
Shamela0010637-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        85875
Shamela0010637-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5415
Shamela0010637-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        11280
Shamela0010637-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        17270
Shamela0010637-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        22843
Shamela0010637-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       175901
Shamela0010637-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8454
Shamela0010637-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       430819
Shamela0010637-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        3016
Shamela0010637-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        14751
Shamela0010637-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2567
Shamela0010637-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1931
Shamela0010637-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1685
Shamela0010637-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        36828
Shamela0010637-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2507
Shamela0010637-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        45711
Shamela0010637-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        16189
Shamela0010637-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2523
Shamela0010637-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        4035
Shamela0010637-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        7789
Shamela0010637-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        9490
Shamela0010637-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1466
Shamela0010637-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        93146
Shamela0010637-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3294
Shamela0010637-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5422
Shamela0010637-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2073
Shamela0010637-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24       115561
Shamela0010637-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1504
Shamela0010637-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       109548
Shamela0010637-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        7571
Shamela0010637-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        21341
Shamela0010637-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        36739
Shamela0010637-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        4215
Shamela0010637-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2580
Shamela0010637-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1917
Shamela0010637-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2400
Shamela0010637-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        28643
Shamela0010637-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        37460
Shamela0010637-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2020
Shamela0010637-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        74238
Shamela0010637-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        43505
Shamela0010637-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        46363
Shamela0010637-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        99948
Shamela0010637-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        50754
Shamela0010637-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        77059
Shamela0010637-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        7205
Shamela0010637-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        3802
Shamela0010637-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       327673
Shamela0010637-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5758
Shamela0010637-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        10349
Shamela0010637-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2557
Shamela0010637-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2428
Shamela0010637-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        36074
Shamela0010637-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        4220
Shamela0010637-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        5979
Shamela0010637-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6146
Shamela0010637-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        12099
Shamela0010637-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        69210
Shamela0010637-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        6572
Shamela0010637-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        30363
Shamela0010637-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        87715
Shamela0010637-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        12531
Shamela0010637-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        81060
Shamela0010637-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2388
Shamela0010637-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        11475
Shamela0010637-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        64278
Shamela0010637-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3502
Shamela0010637-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1154
Shamela0010637-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1086
Shamela0010637-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4228
Shamela0010637-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4274
Shamela0010637-ara1_Shia003153-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        12986
Shamela0010637-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        20876
Shamela0010637-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1046
Shamela0010637-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        15281
Shamela0010637-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        6526
Shamela0010637-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        23539
Shamela0010637-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        25206
Shamela0010637-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3867
Shamela0010637-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        16078
Shamela0010637-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       1699165
Shamela0010637-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33       105784
Shamela0010637-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       133702
Shamela0010637-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1047
Shamela0010637-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        5100
Shamela0010637-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2040
Shamela0010637-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        7327
Shamela0010637-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        45545
Shamela0010637-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        43365
Shamela0010637-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        10577
Shamela0010637-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        19995
Shamela0010637-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        3941
Shamela0010637-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        51542
Shamela0010637-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        7655
Shamela0010637-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2344
Shamela0010637-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        7109
Shamela0010637-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        7483
Shamela0010637-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       314583
Shamela0010637-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10959
Shamela0010637-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        14344
Shamela0010637-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        7673
Shamela0010637-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        16395
Shamela0010637-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       975865
Shamela0010637-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11605
Shamela0010637-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1401
Shamela0010637-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5081
Shamela0010637-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6434
Shamela0010637-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        10776
Shamela0010637-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1034
Shamela0010637-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1493
Shamela0010637-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2394
Shamela0010637-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        6183
Shamela0010637-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1667
Shamela0010637-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1864
Shamela0010637-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        53305
Shamela0010637-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         899
Shamela0010637-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2127
Shamela0010637-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        34001
Shamela0010637-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       176666
Shamela0010637-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1097
Shamela0010637-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        40445
Shamela0010637-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        7793
Shamela0010637-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1309
Shamela0010637-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2591
Shamela0010637-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2434
Shamela0010637-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2435
Shamela0010637-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1223
Shamela0010637-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1527
Shamela0010637-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        11240
Shamela0010637-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1970
Shamela0010637-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3390