Index of /passim01022020/Shamela0010548-ara1/


../
Shamela0010548-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1066
Shamela0010548-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1292
Shamela0010548-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1916
Shamela0010548-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         827
Shamela0010548-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2470
Shamela0010548-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        3007
Shamela0010548-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        9744
Shamela0010548-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26         815
Shamela0010548-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1207
Shamela0010548-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2899
Shamela0010548-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48         978
Shamela0010548-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        1060
Shamela0010548-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1962
Shamela0010548-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1054
Shamela0010548-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1047
Shamela0010548-ara1_JK000404-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3111
Shamela0010548-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2919
Shamela0010548-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4692
Shamela0010548-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2470
Shamela0010548-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        1956
Shamela0010548-ara1_JK000686-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1296
Shamela0010548-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1605
Shamela0010548-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4682
Shamela0010548-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        7116
Shamela0010548-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1167
Shamela0010548-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        14339
Shamela0010548-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5338
Shamela0010548-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        41730
Shamela0010548-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6430
Shamela0010548-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        23488
Shamela0010548-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         949
Shamela0010548-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1320
Shamela0010548-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4497
Shamela0010548-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        3826
Shamela0010548-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2429
Shamela0010548-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        4454
Shamela0010548-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3500
Shamela0010548-ara1_JK001043-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42         940
Shamela0010548-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         882
Shamela0010548-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04         808
Shamela0010548-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2752
Shamela0010548-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        3265
Shamela0010548-ara1_JK001148-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1850
Shamela0010548-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4017
Shamela0010548-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56         968
Shamela0010548-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2122
Shamela0010548-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        8990
Shamela0010548-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        7056
Shamela0010548-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3173
Shamela0010548-ara1_JK001326-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2791
Shamela0010548-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        3766
Shamela0010548-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1898
Shamela0010548-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        10336
Shamela0010548-ara1_JK001441-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1470
Shamela0010548-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1392
Shamela0010548-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42       116232
Shamela0010548-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1225
Shamela0010548-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        9786
Shamela0010548-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        7080
Shamela0010548-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2296
Shamela0010548-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        5637
Shamela0010548-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4731
Shamela0010548-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        38258
Shamela0010548-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2136
Shamela0010548-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        15062
Shamela0010548-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        3767
Shamela0010548-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        15069
Shamela0010548-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        4065
Shamela0010548-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         828
Shamela0010548-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1043
Shamela0010548-ara1_JK006989-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        10958
Shamela0010548-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        3522
Shamela0010548-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        5617
Shamela0010548-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        5811
Shamela0010548-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1516
Shamela0010548-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1763
Shamela0010548-ara1_JK007505-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1576
Shamela0010548-ara1_JK007511-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1614
Shamela0010548-ara1_JK007512-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        26907
Shamela0010548-ara1_JK007516-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        6783
Shamela0010548-ara1_JK007522-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        10243
Shamela0010548-ara1_JK007595-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1133
Shamela0010548-ara1_JK007639-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1052
Shamela0010548-ara1_JK009202-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        3794
Shamela0010548-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1282
Shamela0010548-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3450
Shamela0010548-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4308
Shamela0010548-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        3158
Shamela0010548-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1241
Shamela0010548-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        9717
Shamela0010548-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1855
Shamela0010548-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        9892
Shamela0010548-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2215
Shamela0010548-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        3424
Shamela0010548-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1785
Shamela0010548-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        5043
Shamela0010548-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        12491
Shamela0010548-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        10092
Shamela0010548-ara1_JK009343-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        5614
Shamela0010548-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        6017
Shamela0010548-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        9338
Shamela0010548-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2265
Shamela0010548-ara1_JK010226-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1275
Shamela0010548-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1388
Shamela0010548-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        12415
Shamela0010548-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3051
Shamela0010548-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1046
Shamela0010548-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        4552
Shamela0010548-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        2918
Shamela0010548-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        4080
Shamela0010548-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3415
Shamela0010548-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1798
Shamela0010548-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2501
Shamela0010548-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2994
Shamela0010548-ara1_JK010612-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1428
Shamela0010548-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         804
Shamela0010548-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        4276
Shamela0010548-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        5360
Shamela0010548-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        89618
Shamela0010548-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47         810
Shamela0010548-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2893
Shamela0010548-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05         997
Shamela0010548-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        3274
Shamela0010548-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1095
Shamela0010548-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3009
Shamela0010548-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         785
Shamela0010548-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        8411
Shamela0010548-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        3067
Shamela0010548-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2904
Shamela0010548-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        8573
Shamela0010548-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        9236
Shamela0010548-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2975
Shamela0010548-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1788
Shamela0010548-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        2820
Shamela0010548-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        7942
Shamela0010548-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        8470
Shamela0010548-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1746
Shamela0010548-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1625
Shamela0010548-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        17827
Shamela0010548-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        9472
Shamela0010548-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1705
Shamela0010548-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4564
Shamela0010548-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4534
Shamela0010548-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1260
Shamela0010548-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1442
Shamela0010548-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2287
Shamela0010548-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         808
Shamela0010548-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3561
Shamela0010548-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7113
Shamela0010548-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        10596
Shamela0010548-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        4406
Shamela0010548-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2629
Shamela0010548-ara1_Shamela0000741-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         971
Shamela0010548-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1219
Shamela0010548-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2782
Shamela0010548-ara1_Shamela0000790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:48        9505
Shamela0010548-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8440
Shamela0010548-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2360
Shamela0010548-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1961
Shamela0010548-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        41541
Shamela0010548-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        79666
Shamela0010548-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        6103
Shamela0010548-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3938
Shamela0010548-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        12705
Shamela0010548-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5655
Shamela0010548-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         988
Shamela0010548-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4214
Shamela0010548-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8983
Shamela0010548-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3669
Shamela0010548-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2533
Shamela0010548-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        17557
Shamela0010548-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        16991
Shamela0010548-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7203
Shamela0010548-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1967
Shamela0010548-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1152
Shamela0010548-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2004
Shamela0010548-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        21347
Shamela0010548-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1009
Shamela0010548-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1133
Shamela0010548-ara1_Shamela0001536-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1978
Shamela0010548-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        1086
Shamela0010548-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        12154
Shamela0010548-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        14643
Shamela0010548-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        7970
Shamela0010548-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        5560
Shamela0010548-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1409
Shamela0010548-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        11559
Shamela0010548-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1913
Shamela0010548-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4132
Shamela0010548-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        5512
Shamela0010548-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2744
Shamela0010548-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2803
Shamela0010548-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        25851
Shamela0010548-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        22220
Shamela0010548-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        12866
Shamela0010548-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        22621
Shamela0010548-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        56909
Shamela0010548-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2027
Shamela0010548-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1189
Shamela0010548-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4253
Shamela0010548-ara1_Shamela0005385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1721
Shamela0010548-ara1_Shamela0005388-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1134
Shamela0010548-ara1_Shamela0005392-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5966
Shamela0010548-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3369
Shamela0010548-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1170
Shamela0010548-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1162
Shamela0010548-ara1_Shamela0005440-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2676
Shamela0010548-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        20136
Shamela0010548-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        6287
Shamela0010548-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        75925
Shamela0010548-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1991
Shamela0010548-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2802
Shamela0010548-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46         871
Shamela0010548-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6450
Shamela0010548-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        13748
Shamela0010548-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        6740
Shamela0010548-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3758
Shamela0010548-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2147
Shamela0010548-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1795
Shamela0010548-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11         874
Shamela0010548-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3374
Shamela0010548-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        13396
Shamela0010548-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1977
Shamela0010548-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1366
Shamela0010548-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41         802
Shamela0010548-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2225
Shamela0010548-ara1_Shamela0006723-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1618
Shamela0010548-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2600
Shamela0010548-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:22        16530
Shamela0010548-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        25836
Shamela0010548-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3381
Shamela0010548-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46         926
Shamela0010548-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        3170
Shamela0010548-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2523
Shamela0010548-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3065
Shamela0010548-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       105342
Shamela0010548-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2894
Shamela0010548-ara1_Shamela0006965-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1320
Shamela0010548-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        4836
Shamela0010548-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        8485
Shamela0010548-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        6943
Shamela0010548-ara1_Shamela0007328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        9357
Shamela0010548-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2581
Shamela0010548-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        5841
Shamela0010548-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        24244
Shamela0010548-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1176
Shamela0010548-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7539
Shamela0010548-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3190
Shamela0010548-ara1_Shamela0008189-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1793
Shamela0010548-ara1_Shamela0008194-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2449
Shamela0010548-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1206
Shamela0010548-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2535
Shamela0010548-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        7430
Shamela0010548-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3385
Shamela0010548-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2717
Shamela0010548-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        15708
Shamela0010548-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        18297
Shamela0010548-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       1383644
Shamela0010548-ara1_Shamela0008559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        30453
Shamela0010548-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12         856
Shamela0010548-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4555
Shamela0010548-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3425
Shamela0010548-ara1_Shamela0008667-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         963
Shamela0010548-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        15598
Shamela0010548-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4906
Shamela0010548-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         798
Shamela0010548-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2763
Shamela0010548-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        19177
Shamela0010548-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2668
Shamela0010548-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2088
Shamela0010548-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1447
Shamela0010548-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24         999
Shamela0010548-ara1_Shamela0009221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12        1845
Shamela0010548-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1420
Shamela0010548-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        5938
Shamela0010548-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4982
Shamela0010548-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         822
Shamela0010548-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1978
Shamela0010548-ara1_Shamela0009271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1235
Shamela0010548-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         995
Shamela0010548-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1361
Shamela0010548-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        7274
Shamela0010548-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        41759
Shamela0010548-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1857
Shamela0010548-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        24716
Shamela0010548-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6790
Shamela0010548-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        3535
Shamela0010548-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        12660
Shamela0010548-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        14734
Shamela0010548-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2023
Shamela0010548-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        7770
Shamela0010548-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6340
Shamela0010548-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        41032
Shamela0010548-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1240
Shamela0010548-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2081
Shamela0010548-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1656
Shamela0010548-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2707
Shamela0010548-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5027
Shamela0010548-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5513
Shamela0010548-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3311
Shamela0010548-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        13900
Shamela0010548-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2927
Shamela0010548-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        26899
Shamela0010548-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         971
Shamela0010548-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1293
Shamela0010548-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2016
Shamela0010548-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4331
Shamela0010548-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3105
Shamela0010548-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5244
Shamela0010548-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        34908
Shamela0010548-ara1_Shamela0010426-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2250
Shamela0010548-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         994
Shamela0010548-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1651
Shamela0010548-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2662
Shamela0010548-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        6578
Shamela0010548-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1709
Shamela0010548-ara1_Shamela0010506-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:03         837
Shamela0010548-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        11308
Shamela0010548-ara1_Shamela0010532-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:40        1310
Shamela0010548-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        4715
Shamela0010548-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59       111972
Shamela0010548-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        7213
Shamela0010548-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        15892
Shamela0010548-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        15438
Shamela0010548-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2209
Shamela0010548-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3739
Shamela0010548-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33         873
Shamela0010548-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        6325
Shamela0010548-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        3124
Shamela0010548-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         849
Shamela0010548-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        8470
Shamela0010548-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        7006
Shamela0010548-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        6913
Shamela0010548-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6551
Shamela0010548-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        24550
Shamela0010548-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1415
Shamela0010548-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1300
Shamela0010548-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         821
Shamela0010548-ara1_Shamela0011235-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        3750
Shamela0010548-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        29120
Shamela0010548-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1012
Shamela0010548-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        3574
Shamela0010548-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06         986
Shamela0010548-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3126
Shamela0010548-ara1_Shamela0011484-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1356
Shamela0010548-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1751
Shamela0010548-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2246
Shamela0010548-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        32045
Shamela0010548-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1056
Shamela0010548-ara1_Shamela0011750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1114
Shamela0010548-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        10763
Shamela0010548-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        9646
Shamela0010548-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10         968
Shamela0010548-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1380
Shamela0010548-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        6985
Shamela0010548-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2139
Shamela0010548-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3044
Shamela0010548-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        7793
Shamela0010548-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2915
Shamela0010548-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        3989
Shamela0010548-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1271
Shamela0010548-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        6694
Shamela0010548-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        3833
Shamela0010548-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        36625
Shamela0010548-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        12956
Shamela0010548-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1927
Shamela0010548-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        7001
Shamela0010548-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        23515
Shamela0010548-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2442
Shamela0010548-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2406
Shamela0010548-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        1512
Shamela0010548-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3744
Shamela0010548-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4412
Shamela0010548-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1312
Shamela0010548-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        9473
Shamela0010548-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25         820
Shamela0010548-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2389
Shamela0010548-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         819
Shamela0010548-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1132
Shamela0010548-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1878
Shamela0010548-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1128
Shamela0010548-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6849
Shamela0010548-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1972
Shamela0010548-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12        1026
Shamela0010548-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3236
Shamela0010548-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        7429
Shamela0010548-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3230
Shamela0010548-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1462
Shamela0010548-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        67432
Shamela0010548-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1072
Shamela0010548-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2548
Shamela0010548-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1357
Shamela0010548-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1751
Shamela0010548-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7389
Shamela0010548-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3763
Shamela0010548-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2513
Shamela0010548-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2672
Shamela0010548-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        38452
Shamela0010548-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1240
Shamela0010548-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        7798
Shamela0010548-ara1_Shamela0021784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        12162
Shamela0010548-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2134
Shamela0010548-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3353
Shamela0010548-ara1_Shamela0022340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3738
Shamela0010548-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3259
Shamela0010548-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5400
Shamela0010548-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2909
Shamela0010548-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5329
Shamela0010548-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        6396
Shamela0010548-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3987
Shamela0010548-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2663
Shamela0010548-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7694
Shamela0010548-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6136
Shamela0010548-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1842
Shamela0010548-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        6557
Shamela0010548-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3910
Shamela0010548-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1709
Shamela0010548-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        10499
Shamela0010548-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4144
Shamela0010548-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        14476
Shamela0010548-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7355
Shamela0010548-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        9573
Shamela0010548-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2100
Shamela0010548-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        10643
Shamela0010548-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5583
Shamela0010548-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9231
Shamela0010548-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2794
Shamela0010548-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1879
Shamela0010548-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6636
Shamela0010548-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8527
Shamela0010548-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        1199
Shamela0010548-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        9416
Shamela0010548-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        14476
Shamela0010548-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4425
Shamela0010548-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        22943
Shamela0010548-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        68994
Shamela0010548-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        14947
Shamela0010548-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1739
Shamela0010548-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        9973
Shamela0010548-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        4767
Shamela0010548-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        3686
Shamela0010548-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         870
Shamela0010548-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        8634
Shamela0010548-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        10656
Shamela0010548-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        3990
Shamela0010548-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1754
Shamela0010548-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41        6433
Shamela0010548-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        2432
Shamela0010548-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        7734
Shamela0010548-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         820
Shamela0010548-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3718
Shamela0010548-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        2285
Shamela0010548-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        6180
Shamela0010548-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2624
Shamela0010548-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10088
Shamela0010548-ara1_Shamela0026585-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2000
Shamela0010548-ara1_Shamela0026676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4765
Shamela0010548-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1306
Shamela0010548-ara1_Shamela0026986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1238
Shamela0010548-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        4195
Shamela0010548-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        23493
Shamela0010548-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1689
Shamela0010548-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2167
Shamela0010548-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3104
Shamela0010548-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        12416
Shamela0010548-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        9361
Shamela0010548-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1761
Shamela0010548-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        7058
Shamela0010548-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6075
Shamela0010548-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2578
Shamela0010548-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3089
Shamela0010548-ara1_Shamela0029986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1367
Shamela0010548-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4565
Shamela0010548-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1085
Shamela0010548-ara1_Shamela0031370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2552
Shamela0010548-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8116
Shamela0010548-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        33162
Shamela0010548-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        43407
Shamela0010548-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1537
Shamela0010548-ara1_Shamela0036088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1069
Shamela0010548-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5353
Shamela0010548-ara1_Shamela0036422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8839
Shamela0010548-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        11831
Shamela0010548-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2628
Shamela0010548-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3613
Shamela0010548-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        17312
Shamela0010548-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4434
Shamela0010548-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1105
Shamela0010548-ara1_Shamela0037007-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1570
Shamela0010548-ara1_Shamela0037056-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1347
Shamela0010548-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1300
Shamela0010548-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7154
Shamela0010548-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1775
Shamela0010548-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        14413
Shamela0010548-ara1_Shamela0037461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1617
Shamela0010548-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1819
Shamela0010548-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        10931
Shamela0010548-ara1_Shamela0037489-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1954
Shamela0010548-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1701
Shamela0010548-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3779
Shamela0010548-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1515
Shamela0010548-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6261
Shamela0010548-ara1_Shamela0095565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1329
Shamela0010548-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        5715
Shamela0010548-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1247
Shamela0010548-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        7794
Shamela0010548-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5356
Shamela0010548-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2519
Shamela0010548-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2140
Shamela0010548-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1052
Shamela0010548-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        6010
Shamela0010548-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1157
Shamela0010548-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1368
Shamela0010548-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05         801
Shamela0010548-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1686
Shamela0010548-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1805
Shamela0010548-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3456
Shamela0010548-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        6823
Shamela0010548-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        6555
Shamela0010548-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        2080
Shamela0010548-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6960
Shamela0010548-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1590
Shamela0010548-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2388
Shamela0010548-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        9981
Shamela0010548-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        9373
Shamela0010548-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        7028
Shamela0010548-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2723
Shamela0010548-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1139
Shamela0010548-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5945
Shamela0010548-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        17837
Shamela0010548-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         923
Shamela0010548-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        2446
Shamela0010548-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        9422
Shamela0010548-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7756
Shamela0010548-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1020
Shamela0010548-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2766
Shamela0010548-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4648
Shamela0010548-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        6841
Shamela0010548-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        3577
Shamela0010548-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15         987
Shamela0010548-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6644
Shamela0010548-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1022
Shamela0010548-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2807
Shamela0010548-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1284
Shamela0010548-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8974
Shamela0010548-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1323
Shamela0010548-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        9621
Shamela0010548-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        5594
Shamela0010548-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2849
Shamela0010548-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2535
Shamela0010548-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4028
Shamela0010548-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        11121
Shamela0010548-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2170
Shamela0010548-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4219
Shamela0010548-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5809
Shamela0010548-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6550
Shamela0010548-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3635
Shamela0010548-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2686
Shamela0010548-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        16087
Shamela0010548-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        19100
Shamela0010548-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        4019
Shamela0010548-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2483
Shamela0010548-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        4619
Shamela0010548-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7336
Shamela0010548-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        8849
Shamela0010548-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2716
Shamela0010548-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        2155
Shamela0010548-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2374
Shamela0010548-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1384
Shamela0010548-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1672
Shamela0010548-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:16        1648
Shamela0010548-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        7517
Shamela0010548-ara1_Shia003358-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        2676
Shamela0010548-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1357
Shamela0010548-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         965
Shamela0010548-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1760
Shamela0010548-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        9244
Shamela0010548-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        26094
Shamela0010548-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        32647
Shamela0010548-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2094
Shamela0010548-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        15261
Shamela0010548-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10025
Shamela0010548-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        10975
Shamela0010548-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4736
Shamela0010548-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7362
Shamela0010548-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2660
Shamela0010548-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        4455
Shamela0010548-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2068
Shamela0010548-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3261
Shamela0010548-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        8040
Shamela0010548-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        19684
Shamela0010548-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4424
Shamela0010548-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1264
Shamela0010548-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        39214
Shamela0010548-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1007
Shamela0010548-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2285
Shamela0010548-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        69012