Index of /passim01022020/Shamela0010526-ara1/


../
Shamela0010526-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       174834
Shamela0010526-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         937
Shamela0010526-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1259
Shamela0010526-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        8431
Shamela0010526-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1763
Shamela0010526-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2053
Shamela0010526-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1806
Shamela0010526-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        2154
Shamela0010526-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2487
Shamela0010526-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2965
Shamela0010526-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3523
Shamela0010526-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1087
Shamela0010526-ara1_JK000244-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1092
Shamela0010526-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2938
Shamela0010526-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        19201
Shamela0010526-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2045
Shamela0010526-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1234
Shamela0010526-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2494
Shamela0010526-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        22059
Shamela0010526-ara1_JK000304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1843
Shamela0010526-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1701
Shamela0010526-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        4949
Shamela0010526-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1960
Shamela0010526-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1415
Shamela0010526-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3100
Shamela0010526-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        10147
Shamela0010526-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1162
Shamela0010526-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        3283
Shamela0010526-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1991
Shamela0010526-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4092
Shamela0010526-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1493
Shamela0010526-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1084
Shamela0010526-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1053
Shamela0010526-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        26072
Shamela0010526-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1982
Shamela0010526-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57         823
Shamela0010526-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        6529
Shamela0010526-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1495
Shamela0010526-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1887
Shamela0010526-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1541
Shamela0010526-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1589
Shamela0010526-ara1_JK001244-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        4783
Shamela0010526-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1094
Shamela0010526-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1343
Shamela0010526-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1643
Shamela0010526-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        7729
Shamela0010526-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        18235
Shamela0010526-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1305
Shamela0010526-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1674
Shamela0010526-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        5831
Shamela0010526-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        6114
Shamela0010526-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        3778
Shamela0010526-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        3399
Shamela0010526-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1676
Shamela0010526-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        7081
Shamela0010526-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2025
Shamela0010526-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1908
Shamela0010526-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2231
Shamela0010526-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1883
Shamela0010526-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1435
Shamela0010526-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1417
Shamela0010526-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3664
Shamela0010526-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2128
Shamela0010526-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        8938
Shamela0010526-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2497
Shamela0010526-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1835
Shamela0010526-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1367
Shamela0010526-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1099
Shamela0010526-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2114
Shamela0010526-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2831
Shamela0010526-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6394
Shamela0010526-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1975
Shamela0010526-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1203
Shamela0010526-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1385
Shamela0010526-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3325
Shamela0010526-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2132
Shamela0010526-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1917
Shamela0010526-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3883
Shamela0010526-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        4694
Shamela0010526-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        2296
Shamela0010526-ara1_JK009278-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3583
Shamela0010526-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1096
Shamela0010526-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5998
Shamela0010526-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        5410
Shamela0010526-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1436
Shamela0010526-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        6935
Shamela0010526-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2010
Shamela0010526-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1870
Shamela0010526-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1362
Shamela0010526-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        7142
Shamela0010526-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1476
Shamela0010526-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1107
Shamela0010526-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        1153
Shamela0010526-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        6314
Shamela0010526-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:16        8308
Shamela0010526-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        9743
Shamela0010526-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        8174
Shamela0010526-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4325
Shamela0010526-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4408
Shamela0010526-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1717
Shamela0010526-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1879
Shamela0010526-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        12183
Shamela0010526-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3588
Shamela0010526-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2233
Shamela0010526-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        7506
Shamela0010526-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1535
Shamela0010526-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5647
Shamela0010526-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1467
Shamela0010526-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1321
Shamela0010526-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1258
Shamela0010526-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5679
Shamela0010526-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1405
Shamela0010526-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4079
Shamela0010526-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3233
Shamela0010526-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1587
Shamela0010526-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1752
Shamela0010526-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3686
Shamela0010526-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1287
Shamela0010526-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        11901
Shamela0010526-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1593
Shamela0010526-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1727
Shamela0010526-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6365
Shamela0010526-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1078
Shamela0010526-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3756
Shamela0010526-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        13035
Shamela0010526-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        1619
Shamela0010526-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1740
Shamela0010526-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12769
Shamela0010526-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1472
Shamela0010526-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1705
Shamela0010526-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        12452
Shamela0010526-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6119
Shamela0010526-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        7971
Shamela0010526-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5980
Shamela0010526-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8369
Shamela0010526-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        5732
Shamela0010526-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15322
Shamela0010526-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1663
Shamela0010526-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9515
Shamela0010526-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        6631
Shamela0010526-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        14482
Shamela0010526-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2907
Shamela0010526-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2227
Shamela0010526-ara1_Shamela0004129-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4764
Shamela0010526-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        11556
Shamela0010526-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        10408
Shamela0010526-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        16497
Shamela0010526-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         927
Shamela0010526-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2759
Shamela0010526-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1951
Shamela0010526-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1205
Shamela0010526-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        11817
Shamela0010526-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1099
Shamela0010526-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1024
Shamela0010526-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1262
Shamela0010526-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1893
Shamela0010526-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        11054
Shamela0010526-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2102
Shamela0010526-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1184
Shamela0010526-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2682
Shamela0010526-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1646
Shamela0010526-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        22511
Shamela0010526-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7323
Shamela0010526-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2303
Shamela0010526-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        14932
Shamela0010526-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2197
Shamela0010526-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5459
Shamela0010526-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1986
Shamela0010526-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3574
Shamela0010526-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9960
Shamela0010526-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1554
Shamela0010526-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4493
Shamela0010526-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1666
Shamela0010526-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        21676
Shamela0010526-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1176
Shamela0010526-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2150
Shamela0010526-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1424
Shamela0010526-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1120
Shamela0010526-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1291
Shamela0010526-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        6723
Shamela0010526-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1953
Shamela0010526-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1572
Shamela0010526-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3124
Shamela0010526-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        2603
Shamela0010526-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9454
Shamela0010526-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16102
Shamela0010526-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5318
Shamela0010526-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1570
Shamela0010526-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2045
Shamela0010526-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        1262
Shamela0010526-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1497
Shamela0010526-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1615
Shamela0010526-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        9298
Shamela0010526-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5903
Shamela0010526-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        12352
Shamela0010526-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        7579
Shamela0010526-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        21144
Shamela0010526-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3540
Shamela0010526-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2355
Shamela0010526-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        3316
Shamela0010526-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1549
Shamela0010526-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3317
Shamela0010526-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3806
Shamela0010526-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2930
Shamela0010526-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10997
Shamela0010526-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1530
Shamela0010526-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        5757
Shamela0010526-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1524
Shamela0010526-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1123
Shamela0010526-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        14925
Shamela0010526-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1063
Shamela0010526-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         961
Shamela0010526-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2900
Shamela0010526-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5919
Shamela0010526-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        3833
Shamela0010526-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4078
Shamela0010526-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3862
Shamela0010526-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2795
Shamela0010526-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2699
Shamela0010526-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1040
Shamela0010526-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1244
Shamela0010526-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1261
Shamela0010526-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5824
Shamela0010526-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3952
Shamela0010526-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        71714
Shamela0010526-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2029
Shamela0010526-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1281
Shamela0010526-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3132
Shamela0010526-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1299
Shamela0010526-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2292
Shamela0010526-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1375
Shamela0010526-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1221
Shamela0010526-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        12703
Shamela0010526-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1647
Shamela0010526-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        13373
Shamela0010526-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        3895
Shamela0010526-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1575
Shamela0010526-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4946
Shamela0010526-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6967
Shamela0010526-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1100
Shamela0010526-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2443
Shamela0010526-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2023
Shamela0010526-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1326
Shamela0010526-ara1_Shamela0010797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1194
Shamela0010526-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1493
Shamela0010526-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2632
Shamela0010526-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2681
Shamela0010526-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53         936
Shamela0010526-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         973
Shamela0010526-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1691
Shamela0010526-ara1_Shamela0011370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2583
Shamela0010526-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        5477
Shamela0010526-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        4574
Shamela0010526-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5391
Shamela0010526-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12036
Shamela0010526-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3567
Shamela0010526-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6566
Shamela0010526-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1505
Shamela0010526-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2717
Shamela0010526-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1148
Shamela0010526-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2182
Shamela0010526-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2015
Shamela0010526-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1440
Shamela0010526-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1644
Shamela0010526-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1279
Shamela0010526-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1387
Shamela0010526-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1445
Shamela0010526-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4174
Shamela0010526-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1669
Shamela0010526-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2113
Shamela0010526-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        15903
Shamela0010526-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1443
Shamela0010526-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        10229
Shamela0010526-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2437
Shamela0010526-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1315
Shamela0010526-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1385
Shamela0010526-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5545
Shamela0010526-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1311
Shamela0010526-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1023
Shamela0010526-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1577
Shamela0010526-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3011
Shamela0010526-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1361
Shamela0010526-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2097
Shamela0010526-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2110
Shamela0010526-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1061
Shamela0010526-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2296
Shamela0010526-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1248
Shamela0010526-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1265
Shamela0010526-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2054
Shamela0010526-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1770
Shamela0010526-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1781
Shamela0010526-ara1_Shamela0021516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1572
Shamela0010526-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2291
Shamela0010526-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        9585
Shamela0010526-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7738
Shamela0010526-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1672
Shamela0010526-ara1_Shamela0021584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       262666
Shamela0010526-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1535
Shamela0010526-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5282
Shamela0010526-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        9046
Shamela0010526-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3108
Shamela0010526-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1886
Shamela0010526-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        7882
Shamela0010526-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1535
Shamela0010526-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1581
Shamela0010526-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5736
Shamela0010526-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1842
Shamela0010526-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1901
Shamela0010526-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7576
Shamela0010526-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1442
Shamela0010526-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6101
Shamela0010526-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4372
Shamela0010526-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3335
Shamela0010526-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1364
Shamela0010526-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1425
Shamela0010526-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1270
Shamela0010526-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        17509
Shamela0010526-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2534
Shamela0010526-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        22902
Shamela0010526-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5180
Shamela0010526-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2407
Shamela0010526-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        5762
Shamela0010526-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2450
Shamela0010526-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2015
Shamela0010526-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1920
Shamela0010526-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1445
Shamela0010526-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4178
Shamela0010526-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        6241
Shamela0010526-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1883
Shamela0010526-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3215
Shamela0010526-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5412
Shamela0010526-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4040
Shamela0010526-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2931
Shamela0010526-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2574
Shamela0010526-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2920
Shamela0010526-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1532
Shamela0010526-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1281
Shamela0010526-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1519
Shamela0010526-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1546
Shamela0010526-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1295
Shamela0010526-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3841
Shamela0010526-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        27726
Shamela0010526-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1491
Shamela0010526-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        94623
Shamela0010526-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06       121287
Shamela0010526-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1411
Shamela0010526-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2074
Shamela0010526-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1019
Shamela0010526-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        10636
Shamela0010526-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1448
Shamela0010526-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1450
Shamela0010526-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5727
Shamela0010526-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4728
Shamela0010526-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        2556
Shamela0010526-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1444
Shamela0010526-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5279
Shamela0010526-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2319
Shamela0010526-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2321
Shamela0010526-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5095
Shamela0010526-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4643
Shamela0010526-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        10616
Shamela0010526-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1038
Shamela0010526-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7038
Shamela0010526-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2357
Shamela0010526-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3315
Shamela0010526-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        2223
Shamela0010526-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1232
Shamela0010526-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1117
Shamela0010526-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3775
Shamela0010526-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3998
Shamela0010526-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         903
Shamela0010526-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6297
Shamela0010526-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        5607
Shamela0010526-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14976
Shamela0010526-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3871
Shamela0010526-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3660
Shamela0010526-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1557
Shamela0010526-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1507
Shamela0010526-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6276
Shamela0010526-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4701
Shamela0010526-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1419
Shamela0010526-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6125
Shamela0010526-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        11024
Shamela0010526-ara1_Shamela0027092-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5915
Shamela0010526-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        7368
Shamela0010526-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2108
Shamela0010526-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1904
Shamela0010526-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2046
Shamela0010526-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1234
Shamela0010526-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         978
Shamela0010526-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        1740
Shamela0010526-ara1_Shamela0035120-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2491
Shamela0010526-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        9598
Shamela0010526-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3070
Shamela0010526-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        55338
Shamela0010526-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1293
Shamela0010526-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1890
Shamela0010526-ara1_Shamela0037064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2155
Shamela0010526-ara1_Shamela0037326-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2305
Shamela0010526-ara1_Shamela0037344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2358
Shamela0010526-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1444
Shamela0010526-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5114
Shamela0010526-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1192
Shamela0010526-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3834
Shamela0010526-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1696
Shamela0010526-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1227
Shamela0010526-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2856
Shamela0010526-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4266
Shamela0010526-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1224
Shamela0010526-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1206
Shamela0010526-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3610
Shamela0010526-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        6345
Shamela0010526-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1179
Shamela0010526-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1804
Shamela0010526-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3940
Shamela0010526-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        2308
Shamela0010526-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1375
Shamela0010526-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4963
Shamela0010526-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1775
Shamela0010526-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2565
Shamela0010526-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1705
Shamela0010526-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1232
Shamela0010526-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3978
Shamela0010526-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        2221
Shamela0010526-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        30609
Shamela0010526-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2490
Shamela0010526-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        2273
Shamela0010526-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1532
Shamela0010526-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4602
Shamela0010526-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3236
Shamela0010526-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1886
Shamela0010526-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3759
Shamela0010526-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1046
Shamela0010526-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1040
Shamela0010526-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        11307
Shamela0010526-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1089
Shamela0010526-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1160
Shamela0010526-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2165
Shamela0010526-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        13562
Shamela0010526-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6867
Shamela0010526-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3604
Shamela0010526-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1974
Shamela0010526-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1895
Shamela0010526-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1136
Shamela0010526-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1227
Shamela0010526-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1956
Shamela0010526-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3371
Shamela0010526-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1936
Shamela0010526-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9136
Shamela0010526-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3555
Shamela0010526-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        5475
Shamela0010526-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1249
Shamela0010526-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        9370
Shamela0010526-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1064
Shamela0010526-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1354
Shamela0010526-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3887
Shamela0010526-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        3659
Shamela0010526-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        15726
Shamela0010526-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1044
Shamela0010526-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1718
Shamela0010526-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2319
Shamela0010526-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6313
Shamela0010526-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1481
Shamela0010526-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4893
Shamela0010526-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5618
Shamela0010526-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        3868
Shamela0010526-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1486
Shamela0010526-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        13019
Shamela0010526-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         911
Shamela0010526-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1567
Shamela0010526-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6683
Shamela0010526-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         858
Shamela0010526-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        3765
Shamela0010526-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4954
Shamela0010526-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        1177
Shamela0010526-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1679
Shamela0010526-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1055
Shamela0010526-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2819
Shamela0010526-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        8891
Shamela0010526-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2685
Shamela0010526-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1239
Shamela0010526-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         870
Shamela0010526-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1259
Shamela0010526-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1147
Shamela0010526-ara1_Shia004027-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1513
Shamela0010526-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2623
Shamela0010526-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        1080
Shamela0010526-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41         826
Shamela0010526-ara1_Shia004669Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1121