Index of /passim01022020/Shamela0010517-ara1/


../
Shamela0010517-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       146029
Shamela0010517-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1956
Shamela0010517-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        4652
Shamela0010517-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        6413
Shamela0010517-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        2321
Shamela0010517-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        6664
Shamela0010517-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27       104075
Shamela0010517-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        15223
Shamela0010517-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        39213
Shamela0010517-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        6462
Shamela0010517-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4514
Shamela0010517-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1447
Shamela0010517-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        12990
Shamela0010517-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        46925
Shamela0010517-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        21965
Shamela0010517-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3642
Shamela0010517-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        11444
Shamela0010517-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        17773
Shamela0010517-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        4507
Shamela0010517-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5403
Shamela0010517-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        16955
Shamela0010517-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4666
Shamela0010517-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5397
Shamela0010517-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       1150825
Shamela0010517-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        11100
Shamela0010517-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        15695
Shamela0010517-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        58357
Shamela0010517-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        18145
Shamela0010517-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27       124594
Shamela0010517-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        10548
Shamela0010517-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        50914
Shamela0010517-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        9450
Shamela0010517-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3745
Shamela0010517-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        33356
Shamela0010517-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1383
Shamela0010517-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31       342326
Shamela0010517-ara1_JK000126-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        13278
Shamela0010517-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       402436
Shamela0010517-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        11702
Shamela0010517-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       540418
Shamela0010517-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        49065
Shamela0010517-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        17890
Shamela0010517-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2554
Shamela0010517-ara1_JK000183-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26         821
Shamela0010517-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        26821
Shamela0010517-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26       604059
Shamela0010517-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        29580
Shamela0010517-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        10882
Shamela0010517-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14       137642
Shamela0010517-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38       147921
Shamela0010517-ara1_JK000237-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2869
Shamela0010517-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2709
Shamela0010517-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1040
Shamela0010517-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        5496
Shamela0010517-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4226
Shamela0010517-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       325230
Shamela0010517-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        95034
Shamela0010517-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1004
Shamela0010517-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2518
Shamela0010517-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        5057
Shamela0010517-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        27484
Shamela0010517-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        80560
Shamela0010517-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        20941
Shamela0010517-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       222481
Shamela0010517-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        75609
Shamela0010517-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        57212
Shamela0010517-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1181
Shamela0010517-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        8645
Shamela0010517-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1364
Shamela0010517-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        11301
Shamela0010517-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        7576
Shamela0010517-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        12712
Shamela0010517-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        10707
Shamela0010517-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        5034
Shamela0010517-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        20338
Shamela0010517-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        3195
Shamela0010517-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        13826
Shamela0010517-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        7076
Shamela0010517-ara1_JK000380-ara1.csv       17-Mar-2020 15:42        1083
Shamela0010517-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       787995
Shamela0010517-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        27498
Shamela0010517-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        70345
Shamela0010517-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        8828
Shamela0010517-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23       121789
Shamela0010517-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2121
Shamela0010517-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        14003
Shamela0010517-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1181
Shamela0010517-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10       173917
Shamela0010517-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3080
Shamela0010517-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2736
Shamela0010517-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        7287
Shamela0010517-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        2834
Shamela0010517-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        67640
Shamela0010517-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        17836
Shamela0010517-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        6474
Shamela0010517-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        91151
Shamela0010517-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        32606
Shamela0010517-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2170
Shamela0010517-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1960
Shamela0010517-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        13794
Shamela0010517-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4774
Shamela0010517-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1579
Shamela0010517-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        13670
Shamela0010517-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1200
Shamela0010517-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2600
Shamela0010517-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6905
Shamela0010517-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        13657
Shamela0010517-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        4495
Shamela0010517-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2322
Shamela0010517-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1409
Shamela0010517-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        12615
Shamela0010517-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        6324
Shamela0010517-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        5651
Shamela0010517-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        16128
Shamela0010517-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        4415
Shamela0010517-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2326
Shamela0010517-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        38857
Shamela0010517-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        4822
Shamela0010517-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4097
Shamela0010517-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1051
Shamela0010517-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        11340
Shamela0010517-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        6293
Shamela0010517-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1094
Shamela0010517-ara1_JK000714-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2228
Shamela0010517-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         888
Shamela0010517-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        66043
Shamela0010517-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1159
Shamela0010517-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43       104258
Shamela0010517-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        45501
Shamela0010517-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1103
Shamela0010517-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        7655
Shamela0010517-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1352
Shamela0010517-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7217
Shamela0010517-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        20148
Shamela0010517-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       214510
Shamela0010517-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       128850
Shamela0010517-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7526
Shamela0010517-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2975
Shamela0010517-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        9063
Shamela0010517-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12         885
Shamela0010517-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        27545
Shamela0010517-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38         946
Shamela0010517-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         909
Shamela0010517-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        10065
Shamela0010517-ara1_JK000890-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        7076
Shamela0010517-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43         976
Shamela0010517-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        8622
Shamela0010517-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        20406
Shamela0010517-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        13516
Shamela0010517-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       377520
Shamela0010517-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        6468
Shamela0010517-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        3422
Shamela0010517-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1112
Shamela0010517-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1108
Shamela0010517-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        18904
Shamela0010517-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        3347
Shamela0010517-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        4080
Shamela0010517-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1313
Shamela0010517-ara1_JK000957-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         844
Shamela0010517-ara1_JK000959-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3044
Shamela0010517-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        3344
Shamela0010517-ara1_JK000969-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1792
Shamela0010517-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        82884
Shamela0010517-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       263917
Shamela0010517-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4879
Shamela0010517-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1600
Shamela0010517-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        16613
Shamela0010517-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2722
Shamela0010517-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        18557
Shamela0010517-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1243
Shamela0010517-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1633
Shamela0010517-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1846
Shamela0010517-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       111987
Shamela0010517-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        16370
Shamela0010517-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        6504
Shamela0010517-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        1739
Shamela0010517-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1291
Shamela0010517-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3082
Shamela0010517-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3647
Shamela0010517-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        8074
Shamela0010517-ara1_JK001114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2147
Shamela0010517-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        4819
Shamela0010517-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        5157
Shamela0010517-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        10704
Shamela0010517-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        7401
Shamela0010517-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         956
Shamela0010517-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        16565
Shamela0010517-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        5774
Shamela0010517-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        3798
Shamela0010517-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3186
Shamela0010517-ara1_JK001192-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2486
Shamela0010517-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3822
Shamela0010517-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3154
Shamela0010517-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        3277
Shamela0010517-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        9766
Shamela0010517-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        23629
Shamela0010517-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2554
Shamela0010517-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23       258487
Shamela0010517-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        13316
Shamela0010517-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4273
Shamela0010517-ara1_JK001244-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        4124
Shamela0010517-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1193
Shamela0010517-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3068
Shamela0010517-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3151
Shamela0010517-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        9373
Shamela0010517-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        4572
Shamela0010517-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        8303
Shamela0010517-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        8528
Shamela0010517-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        47866
Shamela0010517-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        12057
Shamela0010517-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        34631
Shamela0010517-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2292
Shamela0010517-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1482
Shamela0010517-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        37308
Shamela0010517-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        21085
Shamela0010517-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        7927
Shamela0010517-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        17848
Shamela0010517-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        24692
Shamela0010517-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        37557
Shamela0010517-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       129091
Shamela0010517-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        6085
Shamela0010517-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        9211
Shamela0010517-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        3528
Shamela0010517-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        9059
Shamela0010517-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1708
Shamela0010517-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3402
Shamela0010517-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2944
Shamela0010517-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       487463
Shamela0010517-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        8525
Shamela0010517-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        1256
Shamela0010517-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        6735
Shamela0010517-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1457
Shamela0010517-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        18049
Shamela0010517-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1354
Shamela0010517-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19         843
Shamela0010517-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        6069
Shamela0010517-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        26656
Shamela0010517-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        51458
Shamela0010517-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        36317
Shamela0010517-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        5898
Shamela0010517-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        9618
Shamela0010517-ara1_JK005016-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1475
Shamela0010517-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        5083
Shamela0010517-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       168441
Shamela0010517-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3408
Shamela0010517-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        37084
Shamela0010517-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        6155
Shamela0010517-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       142595
Shamela0010517-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1246
Shamela0010517-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        32458
Shamela0010517-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        17634
Shamela0010517-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2346
Shamela0010517-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1996
Shamela0010517-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3935
Shamela0010517-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        10485
Shamela0010517-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        11417
Shamela0010517-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       601508
Shamela0010517-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        6668
Shamela0010517-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        10049
Shamela0010517-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       533383
Shamela0010517-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2858
Shamela0010517-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        6765
Shamela0010517-ara1_JK006985-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        3416
Shamela0010517-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        1290
Shamela0010517-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        48548
Shamela0010517-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        2206
Shamela0010517-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        6393
Shamela0010517-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51       138640
Shamela0010517-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        8151
Shamela0010517-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        26741
Shamela0010517-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        96904
Shamela0010517-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        6663
Shamela0010517-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        58467
Shamela0010517-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26       158592
Shamela0010517-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1342
Shamela0010517-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        24158
Shamela0010517-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       280526
Shamela0010517-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       902014
Shamela0010517-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        50461
Shamela0010517-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        6193
Shamela0010517-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15       389403
Shamela0010517-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        35361
Shamela0010517-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        88642
Shamela0010517-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        71752
Shamela0010517-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1306
Shamela0010517-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10       449183
Shamela0010517-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        4484
Shamela0010517-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57         908
Shamela0010517-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        49475
Shamela0010517-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        8157
Shamela0010517-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        76250
Shamela0010517-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3766
Shamela0010517-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2989
Shamela0010517-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         816
Shamela0010517-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1245
Shamela0010517-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        8211
Shamela0010517-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        9554
Shamela0010517-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        7362
Shamela0010517-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        9063
Shamela0010517-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        3067
Shamela0010517-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1301
Shamela0010517-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        5709
Shamela0010517-ara1_JK009215-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2415
Shamela0010517-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1259
Shamela0010517-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2021
Shamela0010517-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        62983
Shamela0010517-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        47169
Shamela0010517-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        83249
Shamela0010517-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        4835
Shamela0010517-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        7037
Shamela0010517-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1785
Shamela0010517-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        7762
Shamela0010517-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        86897
Shamela0010517-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2775
Shamela0010517-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       218227
Shamela0010517-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52       142091
Shamela0010517-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        17323
Shamela0010517-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4128
Shamela0010517-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        24438
Shamela0010517-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1727
Shamela0010517-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        10898
Shamela0010517-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        16611
Shamela0010517-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        2322
Shamela0010517-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1912
Shamela0010517-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        36205
Shamela0010517-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3967
Shamela0010517-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       570369
Shamela0010517-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        11701
Shamela0010517-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1416
Shamela0010517-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1295
Shamela0010517-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3597
Shamela0010517-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        14350
Shamela0010517-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        12842
Shamela0010517-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33       135585
Shamela0010517-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        3813
Shamela0010517-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       301883
Shamela0010517-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        14026
Shamela0010517-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1810
Shamela0010517-ara1_JK010131-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1027
Shamela0010517-ara1_JK010178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2038
Shamela0010517-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        13944
Shamela0010517-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4854
Shamela0010517-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        11951
Shamela0010517-ara1_JK010408-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2334
Shamela0010517-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        5062
Shamela0010517-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3218
Shamela0010517-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        22810
Shamela0010517-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1329
Shamela0010517-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        39677
Shamela0010517-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        6287
Shamela0010517-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1013
Shamela0010517-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2432
Shamela0010517-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         807
Shamela0010517-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1358
Shamela0010517-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        5913
Shamela0010517-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1173
Shamela0010517-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        6621
Shamela0010517-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1403
Shamela0010517-ara1_JK010892-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        5821
Shamela0010517-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2059
Shamela0010517-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        9722
Shamela0010517-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4839
Shamela0010517-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        2504
Shamela0010517-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        23487
Shamela0010517-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3687
Shamela0010517-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        9991
Shamela0010517-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        22685
Shamela0010517-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        10160
Shamela0010517-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        43349
Shamela0010517-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        3700
Shamela0010517-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1440
Shamela0010517-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         990
Shamela0010517-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         940
Shamela0010517-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1632
Shamela0010517-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1783
Shamela0010517-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        5559
Shamela0010517-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        9250
Shamela0010517-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1219
Shamela0010517-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2896
Shamela0010517-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        25374
Shamela0010517-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        4583
Shamela0010517-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        11940
Shamela0010517-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        2948
Shamela0010517-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        5290
Shamela0010517-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        3082
Shamela0010517-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        14785
Shamela0010517-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        10712
Shamela0010517-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        17194
Shamela0010517-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1374
Shamela0010517-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        20478
Shamela0010517-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21         833
Shamela0010517-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        12545
Shamela0010517-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2307
Shamela0010517-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        5855
Shamela0010517-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       144360
Shamela0010517-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        20016
Shamela0010517-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       338603
Shamela0010517-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        16885
Shamela0010517-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1026
Shamela0010517-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       251176
Shamela0010517-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       242776
Shamela0010517-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21       240844
Shamela0010517-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        74506
Shamela0010517-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        10533
Shamela0010517-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        70167
Shamela0010517-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        13370
Shamela0010517-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18224
Shamela0010517-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1300
Shamela0010517-ara1_Shamela0000321-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4311
Shamela0010517-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        16995
Shamela0010517-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       102316
Shamela0010517-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        32491
Shamela0010517-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       277698
Shamela0010517-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       616222
Shamela0010517-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        20201
Shamela0010517-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5323
Shamela0010517-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        9978
Shamela0010517-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       409647
Shamela0010517-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3698
Shamela0010517-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1154
Shamela0010517-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        75293
Shamela0010517-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3841
Shamela0010517-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        18104
Shamela0010517-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2751
Shamela0010517-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        11367
Shamela0010517-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11366
Shamela0010517-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1946
Shamela0010517-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6565
Shamela0010517-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3257
Shamela0010517-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9175
Shamela0010517-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       414420
Shamela0010517-ara1_Shamela0000785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3605
Shamela0010517-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        3732
Shamela0010517-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        62046
Shamela0010517-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       1719913
Shamela0010517-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        75810
Shamela0010517-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       115197
Shamela0010517-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        19546
Shamela0010517-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        94100
Shamela0010517-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10845
Shamela0010517-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        8455
Shamela0010517-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        6274
Shamela0010517-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2443
Shamela0010517-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22        3019
Shamela0010517-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7762
Shamela0010517-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        13817
Shamela0010517-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        3237
Shamela0010517-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2371
Shamela0010517-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11808
Shamela0010517-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1845
Shamela0010517-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        11392
Shamela0010517-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        62351
Shamela0010517-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1118
Shamela0010517-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1401
Shamela0010517-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        22932
Shamela0010517-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7092
Shamela0010517-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1820
Shamela0010517-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        36439
Shamela0010517-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        97605
Shamela0010517-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        15689
Shamela0010517-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        10813
Shamela0010517-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        66762
Shamela0010517-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        13092
Shamela0010517-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        12862
Shamela0010517-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4141
Shamela0010517-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       591677
Shamela0010517-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       238201
Shamela0010517-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        30499
Shamela0010517-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        37946
Shamela0010517-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        85272
Shamela0010517-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       203630
Shamela0010517-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       141742
Shamela0010517-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        90217
Shamela0010517-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        8965
Shamela0010517-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        14516
Shamela0010517-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4164
Shamela0010517-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        19218
Shamela0010517-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       222942
Shamela0010517-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8180
Shamela0010517-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        13609
Shamela0010517-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54       100193
Shamela0010517-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1237
Shamela0010517-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       729019
Shamela0010517-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        44207
Shamela0010517-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       1224114
Shamela0010517-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        36066
Shamela0010517-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54        92772
Shamela0010517-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       115042
Shamela0010517-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       495562
Shamela0010517-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       761495
Shamela0010517-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       403347
Shamela0010517-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       1276894
Shamela0010517-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       313838
Shamela0010517-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7625
Shamela0010517-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        4490
Shamela0010517-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        86120
Shamela0010517-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2073
Shamela0010517-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        31203
Shamela0010517-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       271652
Shamela0010517-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       274896
Shamela0010517-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        8497
Shamela0010517-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        95643
Shamela0010517-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1413
Shamela0010517-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        6319
Shamela0010517-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        36391
Shamela0010517-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        11880
Shamela0010517-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        20328
Shamela0010517-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       361674
Shamela0010517-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        35168
Shamela0010517-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1569
Shamela0010517-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       524916
Shamela0010517-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       308527
Shamela0010517-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4815
Shamela0010517-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1118
Shamela0010517-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        4002
Shamela0010517-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1563
Shamela0010517-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8438
Shamela0010517-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       279436
Shamela0010517-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        58588
Shamela0010517-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       196659
Shamela0010517-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        16457
Shamela0010517-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2779
Shamela0010517-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2391
Shamela0010517-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       708923
Shamela0010517-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       336660
Shamela0010517-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       1202194
Shamela0010517-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       111462
Shamela0010517-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        25510
Shamela0010517-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2865
Shamela0010517-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7625
Shamela0010517-ara1_Shamela0005353-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1354
Shamela0010517-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         919
Shamela0010517-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        7905
Shamela0010517-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4348
Shamela0010517-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4173
Shamela0010517-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1036
Shamela0010517-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5094
Shamela0010517-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1054
Shamela0010517-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5239
Shamela0010517-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1656
Shamela0010517-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3992
Shamela0010517-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        14014
Shamela0010517-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         986
Shamela0010517-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5679
Shamela0010517-ara1_Shamela0005555-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1753
Shamela0010517-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        65029
Shamela0010517-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        14116
Shamela0010517-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1729
Shamela0010517-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3821
Shamela0010517-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9904
Shamela0010517-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15556
Shamela0010517-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8340
Shamela0010517-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11435
Shamela0010517-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        31453
Shamela0010517-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7592
Shamela0010517-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        26465
Shamela0010517-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3595
Shamela0010517-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3773
Shamela0010517-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       1572422
Shamela0010517-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       464939
Shamela0010517-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        52657
Shamela0010517-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2269
Shamela0010517-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        65291
Shamela0010517-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        14649
Shamela0010517-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        3652
Shamela0010517-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3380
Shamela0010517-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       287134
Shamela0010517-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       685839
Shamela0010517-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        72132
Shamela0010517-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        20285
Shamela0010517-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        11364
Shamela0010517-ara1_Shamela0005973-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        5645
Shamela0010517-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2698
Shamela0010517-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        4454
Shamela0010517-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        32096
Shamela0010517-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4550
Shamela0010517-ara1_Shamela0006051-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1011
Shamela0010517-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        26317
Shamela0010517-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        24264
Shamela0010517-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2520
Shamela0010517-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9840
Shamela0010517-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        98066
Shamela0010517-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1045
Shamela0010517-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4553
Shamela0010517-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        28378
Shamela0010517-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        5778
Shamela0010517-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2445
Shamela0010517-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        26407
Shamela0010517-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12143
Shamela0010517-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        30231
Shamela0010517-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        21796
Shamela0010517-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11       152839
Shamela0010517-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        44543
Shamela0010517-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2112
Shamela0010517-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       219373
Shamela0010517-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         944
Shamela0010517-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2478
Shamela0010517-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2872
Shamela0010517-ara1_Shamela0006289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         905
Shamela0010517-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11455
Shamela0010517-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        20712
Shamela0010517-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        24337
Shamela0010517-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2116
Shamela0010517-ara1_Shamela0006338-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1018
Shamela0010517-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4222
Shamela0010517-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1320
Shamela0010517-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3985
Shamela0010517-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1192
Shamela0010517-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1513
Shamela0010517-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       266648
Shamela0010517-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4913
Shamela0010517-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2474
Shamela0010517-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        44270
Shamela0010517-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         913
Shamela0010517-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1486
Shamela0010517-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3626
Shamela0010517-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1638
Shamela0010517-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        18105
Shamela0010517-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        59676
Shamela0010517-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3345
Shamela0010517-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        11994
Shamela0010517-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       1200391
Shamela0010517-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1639
Shamela0010517-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1747
Shamela0010517-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1163
Shamela0010517-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         957
Shamela0010517-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1430
Shamela0010517-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       220580
Shamela0010517-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4780
Shamela0010517-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14908
Shamela0010517-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        3774
Shamela0010517-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1769
Shamela0010517-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        8732
Shamela0010517-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2664
Shamela0010517-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        22778
Shamela0010517-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       116132
Shamela0010517-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        14376
Shamela0010517-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        18066
Shamela0010517-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        29752
Shamela0010517-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7637
Shamela0010517-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        26430
Shamela0010517-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1896
Shamela0010517-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        15314
Shamela0010517-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        11863
Shamela0010517-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       554203
Shamela0010517-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1469
Shamela0010517-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1038
Shamela0010517-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8627
Shamela0010517-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         830
Shamela0010517-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       223846
Shamela0010517-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        42757
Shamela0010517-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1060
Shamela0010517-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        3621
Shamela0010517-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1488
Shamela0010517-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25       200542
Shamela0010517-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6621
Shamela0010517-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        19010
Shamela0010517-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        15128
Shamela0010517-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9561
Shamela0010517-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2461
Shamela0010517-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       124379
Shamela0010517-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3852
Shamela0010517-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18925
Shamela0010517-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8850
Shamela0010517-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1289
Shamela0010517-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        10066
Shamela0010517-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3208
Shamela0010517-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1303
Shamela0010517-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1610
Shamela0010517-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        10823
Shamela0010517-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14835
Shamela0010517-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         984
Shamela0010517-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        84439
Shamela0010517-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1229
Shamela0010517-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        18555
Shamela0010517-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        10669
Shamela0010517-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3018
Shamela0010517-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6815
Shamela0010517-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7090
Shamela0010517-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1633
Shamela0010517-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        14990
Shamela0010517-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        16604
Shamela0010517-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       231886
Shamela0010517-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       654289
Shamela0010517-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        5231
Shamela0010517-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2937
Shamela0010517-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       1101566
Shamela0010517-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        58437
Shamela0010517-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1199
Shamela0010517-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5162
Shamela0010517-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        88036
Shamela0010517-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        36877
Shamela0010517-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2466
Shamela0010517-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        4305
Shamela0010517-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10635
Shamela0010517-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5728
Shamela0010517-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7629
Shamela0010517-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4876
Shamela0010517-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14964
Shamela0010517-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10634
Shamela0010517-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1696
Shamela0010517-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3040
Shamela0010517-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2149
Shamela0010517-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        13532
Shamela0010517-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4996
Shamela0010517-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        1053
Shamela0010517-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        4215
Shamela0010517-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        3512
Shamela0010517-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3847
Shamela0010517-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1704
Shamela0010517-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3315
Shamela0010517-ara1_Shamela0008323-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2112
Shamela0010517-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        31606
Shamela0010517-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       910761
Shamela0010517-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       677019
Shamela0010517-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        15277
Shamela0010517-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        12268
Shamela0010517-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        44265
Shamela0010517-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5282
Shamela0010517-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       1058829
Shamela0010517-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3467
Shamela0010517-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       967672
Shamela0010517-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10       750839
Shamela0010517-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       296149
Shamela0010517-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        10937
Shamela0010517-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        36456
Shamela0010517-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        5887
Shamela0010517-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14257
Shamela0010517-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3423
Shamela0010517-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6358
Shamela0010517-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       210327
Shamela0010517-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        88046
Shamela0010517-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5093
Shamela0010517-ara1_Shamela0008550-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3753
Shamela0010517-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4643
Shamela0010517-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        18230
Shamela0010517-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4623
Shamela0010517-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3134
Shamela0010517-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        22358
Shamela0010517-ara1_Shamela0008601-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1111
Shamela0010517-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        9595
Shamela0010517-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        15203
Shamela0010517-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3095
Shamela0010517-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5344
Shamela0010517-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3962
Shamela0010517-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1470
Shamela0010517-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        17471
Shamela0010517-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        49370
Shamela0010517-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       133050
Shamela0010517-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1742
Shamela0010517-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5408
Shamela0010517-ara1_Shamela0008677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        7514
Shamela0010517-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6298
Shamela0010517-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        86229
Shamela0010517-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        37337
Shamela0010517-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4472
Shamela0010517-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        22751
Shamela0010517-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3751
Shamela0010517-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4705
Shamela0010517-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9501
Shamela0010517-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        46975
Shamela0010517-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6708
Shamela0010517-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4276
Shamela0010517-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        5186
Shamela0010517-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3545
Shamela0010517-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2231
Shamela0010517-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        35017
Shamela0010517-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       283876
Shamela0010517-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        4144
Shamela0010517-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        56394
Shamela0010517-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        25988
Shamela0010517-ara1_Shamela0009220-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3572
Shamela0010517-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        61901
Shamela0010517-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1497
Shamela0010517-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       1364142
Shamela0010517-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        44025
Shamela0010517-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02       227821
Shamela0010517-ara1_Shamela0009282-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        6996
Shamela0010517-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        8357
Shamela0010517-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2979
Shamela0010517-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        3515
Shamela0010517-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3956
Shamela0010517-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3547
Shamela0010517-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17780
Shamela0010517-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10430
Shamela0010517-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1106
Shamela0010517-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3473
Shamela0010517-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        15767
Shamela0010517-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4851
Shamela0010517-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6149
Shamela0010517-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        42701
Shamela0010517-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4923
Shamela0010517-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        9657
Shamela0010517-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1937
Shamela0010517-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3198
Shamela0010517-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6411
Shamela0010517-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3023
Shamela0010517-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         885
Shamela0010517-ara1_Shamela0009396-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05         944
Shamela0010517-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        21885
Shamela0010517-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1021
Shamela0010517-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        8516
Shamela0010517-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1602
Shamela0010517-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        12942
Shamela0010517-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4385
Shamela0010517-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2913
Shamela0010517-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        22279
Shamela0010517-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5783
Shamela0010517-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14403
Shamela0010517-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        69875
Shamela0010517-ara1_Shamela0009568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12961
Shamela0010517-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3163
Shamela0010517-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4202
Shamela0010517-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2221
Shamela0010517-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6569
Shamela0010517-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        16907
Shamela0010517-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2943
Shamela0010517-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3050
Shamela0010517-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3016
Shamela0010517-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2912
Shamela0010517-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        7647
Shamela0010517-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        15017
Shamela0010517-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        7093
Shamela0010517-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       395371
Shamela0010517-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5342
Shamela0010517-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6579
Shamela0010517-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        11247
Shamela0010517-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3124
Shamela0010517-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        67973
Shamela0010517-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1425
Shamela0010517-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        42803
Shamela0010517-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        15992
Shamela0010517-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       146503
Shamela0010517-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        28402
Shamela0010517-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2079
Shamela0010517-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       171397
Shamela0010517-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        89587
Shamela0010517-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        28471
Shamela0010517-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        31169
Shamela0010517-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4387
Shamela0010517-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        72528
Shamela0010517-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        67224
Shamela0010517-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        17608
Shamela0010517-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        56069
Shamela0010517-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       226653
Shamela0010517-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5042
Shamela0010517-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        43294
Shamela0010517-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        27607
Shamela0010517-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        5692
Shamela0010517-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        8388
Shamela0010517-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4604
Shamela0010517-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2982
Shamela0010517-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        21695
Shamela0010517-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        5275
Shamela0010517-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         963
Shamela0010517-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        74902
Shamela0010517-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        20536
Shamela0010517-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        17453
Shamela0010517-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        33829
Shamela0010517-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        38018
Shamela0010517-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        9244
Shamela0010517-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4923
Shamela0010517-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        11703
Shamela0010517-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        58512
Shamela0010517-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        62275
Shamela0010517-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4985
Shamela0010517-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        34236
Shamela0010517-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        17683
Shamela0010517-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2189
Shamela0010517-ara1_Shamela0010076-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1075
Shamela0010517-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6886
Shamela0010517-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        6716
Shamela0010517-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       153977
Shamela0010517-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        61769
Shamela0010517-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        26480
Shamela0010517-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        10311
Shamela0010517-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29       111309
Shamela0010517-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13688
Shamela0010517-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2493
Shamela0010517-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        15982
Shamela0010517-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       101091
Shamela0010517-ara1_Shamela0010472-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1068
Shamela0010517-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4581
Shamela0010517-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        98355
Shamela0010517-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1671
Shamela0010517-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        70950
Shamela0010517-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       111356
Shamela0010517-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        9439
Shamela0010517-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49         990
Shamela0010517-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1742
Shamela0010517-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4976
Shamela0010517-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        25924
Shamela0010517-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        12703
Shamela0010517-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3997
Shamela0010517-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        42954
Shamela0010517-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       109002
Shamela0010517-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2398
Shamela0010517-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        1220
Shamela0010517-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        6266
Shamela0010517-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:19        2169
Shamela0010517-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4718
Shamela0010517-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        13218
Shamela0010517-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32       279497
Shamela0010517-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4627
Shamela0010517-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       278896
Shamela0010517-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       462853
Shamela0010517-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        39641
Shamela0010517-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8349
Shamela0010517-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        4846
Shamela0010517-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4928
Shamela0010517-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        10758
Shamela0010517-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1828
Shamela0010517-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        73568
Shamela0010517-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        43769
Shamela0010517-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        13060
Shamela0010517-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1529
Shamela0010517-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        23432
Shamela0010517-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        10069
Shamela0010517-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        77176
Shamela0010517-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4786
Shamela0010517-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1433
Shamela0010517-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        29152
Shamela0010517-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        34284
Shamela0010517-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         978
Shamela0010517-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         998
Shamela0010517-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        11354
Shamela0010517-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        10371
Shamela0010517-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       176138
Shamela0010517-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       106607
Shamela0010517-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4377
Shamela0010517-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        61037
Shamela0010517-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       245158
Shamela0010517-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2975
Shamela0010517-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        21299
Shamela0010517-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8750
Shamela0010517-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1960
Shamela0010517-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12204
Shamela0010517-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1827
Shamela0010517-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1379
Shamela0010517-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2330
Shamela0010517-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        11964
Shamela0010517-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2783
Shamela0010517-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        5090
Shamela0010517-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5866
Shamela0010517-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3188
Shamela0010517-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2052
Shamela0010517-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5253
Shamela0010517-ara1_Shamela0011240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4810
Shamela0010517-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        34309
Shamela0010517-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        8809
Shamela0010517-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3383
Shamela0010517-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2278
Shamela0010517-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2397
Shamela0010517-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2379
Shamela0010517-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3800
Shamela0010517-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        11533
Shamela0010517-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2591
Shamela0010517-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        41681
Shamela0010517-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9401
Shamela0010517-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        22398
Shamela0010517-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        13673
Shamela0010517-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       101993
Shamela0010517-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        23324
Shamela0010517-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6804
Shamela0010517-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2836
Shamela0010517-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       100481
Shamela0010517-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        10066
Shamela0010517-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        74922
Shamela0010517-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1900
Shamela0010517-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2205
Shamela0010517-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        40428
Shamela0010517-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        14884
Shamela0010517-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        17244
Shamela0010517-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        79953
Shamela0010517-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        23911
Shamela0010517-ara1_Shamela0011454-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        5581
Shamela0010517-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        20031
Shamela0010517-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       117482
Shamela0010517-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       234910
Shamela0010517-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        52704
Shamela0010517-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5581
Shamela0010517-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2171
Shamela0010517-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4196
Shamela0010517-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3709
Shamela0010517-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1812
Shamela0010517-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        72412
Shamela0010517-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1731
Shamela0010517-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        68795
Shamela0010517-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1212
Shamela0010517-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        44512
Shamela0010517-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        38573
Shamela0010517-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        4149
Shamela0010517-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        11035
Shamela0010517-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2669
Shamela0010517-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        25007
Shamela0010517-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1991
Shamela0010517-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2354
Shamela0010517-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2612
Shamela0010517-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1757
Shamela0010517-ara1_Shamela0011797-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1153
Shamela0010517-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1773
Shamela0010517-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        82672
Shamela0010517-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        14881
Shamela0010517-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        31875
Shamela0010517-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        53781
Shamela0010517-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6894
Shamela0010517-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        63354
Shamela0010517-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1731
Shamela0010517-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8978
Shamela0010517-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        24164
Shamela0010517-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        77023
Shamela0010517-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        9435
Shamela0010517-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        39935
Shamela0010517-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7903
Shamela0010517-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        43726
Shamela0010517-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        33078
Shamela0010517-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2129
Shamela0010517-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4967
Shamela0010517-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         865
Shamela0010517-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        47121
Shamela0010517-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         879
Shamela0010517-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4955
Shamela0010517-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2082
Shamela0010517-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2043
Shamela0010517-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        10294
Shamela0010517-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1284
Shamela0010517-ara1_Shamela0012153-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1855
Shamela0010517-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40         957
Shamela0010517-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        77527
Shamela0010517-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1477
Shamela0010517-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        75354
Shamela0010517-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        2015
Shamela0010517-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       636613
Shamela0010517-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2666
Shamela0010517-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        5006
Shamela0010517-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        4910
Shamela0010517-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2469
Shamela0010517-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        4637
Shamela0010517-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       285881
Shamela0010517-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        35677
Shamela0010517-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        77608
Shamela0010517-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       264430
Shamela0010517-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1508
Shamela0010517-ara1_Shamela0012446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1068
Shamela0010517-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3312
Shamela0010517-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        14342
Shamela0010517-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        10586
Shamela0010517-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2987
Shamela0010517-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        61434
Shamela0010517-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3150
Shamela0010517-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        15336
Shamela0010517-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        2431
Shamela0010517-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        7466
Shamela0010517-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        8153
Shamela0010517-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        13494
Shamela0010517-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7438
Shamela0010517-ara1_Shamela0012743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2565
Shamela0010517-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3186
Shamela0010517-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        5686
Shamela0010517-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        54435
Shamela0010517-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4409
Shamela0010517-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1180
Shamela0010517-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2723
Shamela0010517-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        35303
Shamela0010517-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        13558
Shamela0010517-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        26029
Shamela0010517-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        4130
Shamela0010517-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        13253
Shamela0010517-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        14493
Shamela0010517-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1395
Shamela0010517-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2276
Shamela0010517-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1211
Shamela0010517-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        28735
Shamela0010517-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2409
Shamela0010517-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3186
Shamela0010517-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        41726
Shamela0010517-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        9599
Shamela0010517-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        5606
Shamela0010517-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       157158
Shamela0010517-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4501
Shamela0010517-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        51434
Shamela0010517-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        15742
Shamela0010517-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        29584
Shamela0010517-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         887
Shamela0010517-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3580
Shamela0010517-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1728
Shamela0010517-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2060
Shamela0010517-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        23565
Shamela0010517-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        28764
Shamela0010517-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        55966
Shamela0010517-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        13818
Shamela0010517-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        50539
Shamela0010517-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        14203
Shamela0010517-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        9688
Shamela0010517-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40         954
Shamela0010517-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        35396
Shamela0010517-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        10278
Shamela0010517-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15239
Shamela0010517-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2823
Shamela0010517-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        51313
Shamela0010517-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        25109
Shamela0010517-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        21726
Shamela0010517-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        12170
Shamela0010517-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11506
Shamela0010517-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4776
Shamela0010517-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        29406
Shamela0010517-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        10399
Shamela0010517-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15868
Shamela0010517-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:15        3169
Shamela0010517-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        33914
Shamela0010517-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1089
Shamela0010517-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4653
Shamela0010517-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1975
Shamela0010517-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8495
Shamela0010517-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7743
Shamela0010517-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       182974
Shamela0010517-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11667
Shamela0010517-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15226
Shamela0010517-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4976
Shamela0010517-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3374
Shamela0010517-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1297
Shamela0010517-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       102384
Shamela0010517-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        20365
Shamela0010517-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2187
Shamela0010517-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2998
Shamela0010517-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        7389
Shamela0010517-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        73344
Shamela0010517-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10137
Shamela0010517-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4262
Shamela0010517-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        7016
Shamela0010517-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1407
Shamela0010517-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        17019
Shamela0010517-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        75537
Shamela0010517-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2707
Shamela0010517-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        26054
Shamela0010517-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        81100
Shamela0010517-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        27915
Shamela0010517-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1574
Shamela0010517-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        86929
Shamela0010517-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       1365327
Shamela0010517-ara1_Shamela0021547-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2580
Shamela0010517-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        54685
Shamela0010517-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        7722
Shamela0010517-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5533
Shamela0010517-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4463
Shamela0010517-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        7458
Shamela0010517-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        18900
Shamela0010517-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        65343
Shamela0010517-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2135
Shamela0010517-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        73301
Shamela0010517-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       581840
Shamela0010517-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1556
Shamela0010517-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2984
Shamela0010517-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        9129
Shamela0010517-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10229
Shamela0010517-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        23510
Shamela0010517-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        89569
Shamela0010517-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        40457
Shamela0010517-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3168
Shamela0010517-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        11116
Shamela0010517-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        39830
Shamela0010517-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        19558
Shamela0010517-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1701
Shamela0010517-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        11328
Shamela0010517-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        12446
Shamela0010517-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        33238
Shamela0010517-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       480570
Shamela0010517-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       194870
Shamela0010517-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        12762
Shamela0010517-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8921
Shamela0010517-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       518857
Shamela0010517-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        15618
Shamela0010517-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        16424
Shamela0010517-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5145
Shamela0010517-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       251910
Shamela0010517-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        9787
Shamela0010517-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        37153
Shamela0010517-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       328331
Shamela0010517-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38       181845
Shamela0010517-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        10871
Shamela0010517-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3877
Shamela0010517-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       271699
Shamela0010517-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        9384
Shamela0010517-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4689
Shamela0010517-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        11098
Shamela0010517-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1235
Shamela0010517-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44       170373
Shamela0010517-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4807
Shamela0010517-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        14809
Shamela0010517-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       442718
Shamela0010517-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9752
Shamela0010517-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       1631090
Shamela0010517-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5776
Shamela0010517-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        98998
Shamela0010517-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        36513
Shamela0010517-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       161060
Shamela0010517-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        62792
Shamela0010517-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        80417
Shamela0010517-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        13386
Shamela0010517-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       388341
Shamela0010517-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       254960
Shamela0010517-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        5276
Shamela0010517-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        41783
Shamela0010517-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       180274
Shamela0010517-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       233688
Shamela0010517-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3087
Shamela0010517-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       121180
Shamela0010517-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       299183
Shamela0010517-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        11623
Shamela0010517-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       185675
Shamela0010517-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        33460
Shamela0010517-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        53741
Shamela0010517-ara1_Shamela0022053-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1471
Shamela0010517-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2649
Shamela0010517-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2256
Shamela0010517-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1784
Shamela0010517-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        36189
Shamela0010517-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        42664
Shamela0010517-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1157
Shamela0010517-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       248482
Shamela0010517-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        12821
Shamela0010517-ara1_Shamela0022566-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3798
Shamela0010517-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        19515
Shamela0010517-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        29649
Shamela0010517-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10061
Shamela0010517-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       242626
Shamela0010517-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       152500
Shamela0010517-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7746
Shamela0010517-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3085
Shamela0010517-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        39305
Shamela0010517-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        24331
Shamela0010517-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        12016
Shamela0010517-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1002
Shamela0010517-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2063
Shamela0010517-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        14062
Shamela0010517-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11033
Shamela0010517-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2512
Shamela0010517-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1337
Shamela0010517-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        7924
Shamela0010517-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3518
Shamela0010517-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        89430
Shamela0010517-ara1_Shamela0022799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2581
Shamela0010517-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        23785
Shamela0010517-ara1_Shamela0022812-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1066
Shamela0010517-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       165273
Shamela0010517-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        34903
Shamela0010517-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       182386
Shamela0010517-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        40397
Shamela0010517-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2025
Shamela0010517-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        18051
Shamela0010517-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2229
Shamela0010517-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       114821
Shamela0010517-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       121536
Shamela0010517-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        59690
Shamela0010517-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        9789
Shamela0010517-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        44602
Shamela0010517-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        74569
Shamela0010517-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        25019
Shamela0010517-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       197477
Shamela0010517-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        30905
Shamela0010517-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       101161
Shamela0010517-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       110398
Shamela0010517-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       213647
Shamela0010517-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32       166067
Shamela0010517-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        3037
Shamela0010517-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10973
Shamela0010517-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        29148
Shamela0010517-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        74824
Shamela0010517-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       189978
Shamela0010517-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       206738
Shamela0010517-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       327274
Shamela0010517-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       141195
Shamela0010517-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       470577
Shamela0010517-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       131920
Shamela0010517-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       422057
Shamela0010517-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       152059
Shamela0010517-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1756
Shamela0010517-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51       150329
Shamela0010517-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4679
Shamela0010517-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        76023
Shamela0010517-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9485
Shamela0010517-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        9541
Shamela0010517-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       193216
Shamela0010517-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        49023
Shamela0010517-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       138203
Shamela0010517-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1976
Shamela0010517-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        62048
Shamela0010517-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5883
Shamela0010517-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        22883
Shamela0010517-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1233
Shamela0010517-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        6941
Shamela0010517-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2269
Shamela0010517-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9689
Shamela0010517-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3967
Shamela0010517-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        31706
Shamela0010517-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1776
Shamela0010517-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        6838
Shamela0010517-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1772
Shamela0010517-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         889
Shamela0010517-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       184583
Shamela0010517-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       964782
Shamela0010517-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       1618189
Shamela0010517-ara1_Shamela0025803-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1101
Shamela0010517-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1711
Shamela0010517-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1173
Shamela0010517-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        39881
Shamela0010517-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        53235
Shamela0010517-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1280
Shamela0010517-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09       102293
Shamela0010517-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6426
Shamela0010517-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41        1315
Shamela0010517-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1637
Shamela0010517-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3505
Shamela0010517-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1146
Shamela0010517-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        10681
Shamela0010517-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5106
Shamela0010517-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2249
Shamela0010517-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        8080
Shamela0010517-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1656
Shamela0010517-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        28257
Shamela0010517-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11133
Shamela0010517-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1986
Shamela0010517-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1446
Shamela0010517-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3343
Shamela0010517-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5338
Shamela0010517-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        16234
Shamela0010517-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7457
Shamela0010517-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1081
Shamela0010517-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6240
Shamela0010517-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5595
Shamela0010517-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        56328
Shamela0010517-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1929
Shamela0010517-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        9352
Shamela0010517-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5490
Shamela0010517-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1551
Shamela0010517-ara1_Shamela0026527-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3591
Shamela0010517-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        6135
Shamela0010517-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8635
Shamela0010517-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3658
Shamela0010517-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2018
Shamela0010517-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7621
Shamela0010517-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10464
Shamela0010517-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3378
Shamela0010517-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1186
Shamela0010517-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10439
Shamela0010517-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        31160
Shamela0010517-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       239756
Shamela0010517-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2813
Shamela0010517-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2812
Shamela0010517-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13683
Shamela0010517-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1111
Shamela0010517-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4013
Shamela0010517-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1497
Shamela0010517-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3101
Shamela0010517-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3001
Shamela0010517-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        16163
Shamela0010517-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6100
Shamela0010517-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        97748
Shamela0010517-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        20572
Shamela0010517-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2518
Shamela0010517-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        15276
Shamela0010517-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        12498
Shamela0010517-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5174
Shamela0010517-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6417
Shamela0010517-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1144
Shamela0010517-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1351
Shamela0010517-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5309
Shamela0010517-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2279
Shamela0010517-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2143
Shamela0010517-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2965
Shamela0010517-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3259
Shamela0010517-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6316
Shamela0010517-ara1_Shamela0026776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3222
Shamela0010517-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        13741
Shamela0010517-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        8873
Shamela0010517-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3900
Shamela0010517-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50         938
Shamela0010517-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3957
Shamela0010517-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17615
Shamela0010517-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        10653
Shamela0010517-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7990
Shamela0010517-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10601
Shamela0010517-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5683
Shamela0010517-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       168955
Shamela0010517-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2158
Shamela0010517-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        6053
Shamela0010517-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        8643
Shamela0010517-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3439
Shamela0010517-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2843
Shamela0010517-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2342
Shamela0010517-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5205
Shamela0010517-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1115
Shamela0010517-ara1_Shamela0027090-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1106
Shamela0010517-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1272
Shamela0010517-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3740
Shamela0010517-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       126313
Shamela0010517-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        11440
Shamela0010517-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        34633
Shamela0010517-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1123
Shamela0010517-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1897
Shamela0010517-ara1_Shamela0028851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1326
Shamela0010517-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1149
Shamela0010517-ara1_Shamela0029449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1264
Shamela0010517-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3783
Shamela0010517-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3888
Shamela0010517-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        69130
Shamela0010517-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4315
Shamela0010517-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2718
Shamela0010517-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7543
Shamela0010517-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1368
Shamela0010517-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9425
Shamela0010517-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1042
Shamela0010517-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2444
Shamela0010517-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1399
Shamela0010517-ara1_Shamela0029726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4366
Shamela0010517-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2468
Shamela0010517-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2123
Shamela0010517-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         963
Shamela0010517-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        8928
Shamela0010517-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       175641
Shamela0010517-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6818
Shamela0010517-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5564
Shamela0010517-ara1_Shamela0029789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1920
Shamela0010517-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4851
Shamela0010517-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2952
Shamela0010517-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5423
Shamela0010517-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3972
Shamela0010517-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        8513
Shamela0010517-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1048
Shamela0010517-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        10891
Shamela0010517-ara1_Shamela0029895-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4935
Shamela0010517-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6906
Shamela0010517-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4895
Shamela0010517-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1243
Shamela0010517-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        27242
Shamela0010517-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3224
Shamela0010517-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2037
Shamela0010517-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1297
Shamela0010517-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5533
Shamela0010517-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2503
Shamela0010517-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4971
Shamela0010517-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         985
Shamela0010517-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2406
Shamela0010517-ara1_Shamela0030242-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1209
Shamela0010517-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2680
Shamela0010517-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1740
Shamela0010517-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6122
Shamela0010517-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1900
Shamela0010517-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        7242
Shamela0010517-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2062
Shamela0010517-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1416
Shamela0010517-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        20619
Shamela0010517-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4447
Shamela0010517-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        9780
Shamela0010517-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2024
Shamela0010517-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4027
Shamela0010517-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        10516
Shamela0010517-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6469
Shamela0010517-ara1_Shamela0030528-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2734
Shamela0010517-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3017
Shamela0010517-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        7985
Shamela0010517-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1983
Shamela0010517-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5806
Shamela0010517-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2059
Shamela0010517-ara1_Shamela0030718-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3123
Shamela0010517-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4233
Shamela0010517-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        2663
Shamela0010517-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4396
Shamela0010517-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1310
Shamela0010517-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3095
Shamela0010517-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3573
Shamela0010517-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        8436
Shamela0010517-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3309
Shamela0010517-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1572
Shamela0010517-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        3505
Shamela0010517-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        21404
Shamela0010517-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        3791
Shamela0010517-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        29577
Shamela0010517-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        19651
Shamela0010517-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        61914
Shamela0010517-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        9351
Shamela0010517-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       107884
Shamela0010517-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3390
Shamela0010517-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2787
Shamela0010517-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1043
Shamela0010517-ara1_Shamela0036041-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1817
Shamela0010517-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3414
Shamela0010517-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1538
Shamela0010517-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4743
Shamela0010517-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        2757
Shamela0010517-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4022
Shamela0010517-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5916
Shamela0010517-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10210
Shamela0010517-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5931
Shamela0010517-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       842539
Shamela0010517-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1975
Shamela0010517-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3795
Shamela0010517-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       177672
Shamela0010517-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        33900
Shamela0010517-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        55819
Shamela0010517-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9078
Shamela0010517-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1837
Shamela0010517-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       100423
Shamela0010517-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2002
Shamela0010517-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       291383
Shamela0010517-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7031
Shamela0010517-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5087
Shamela0010517-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4215
Shamela0010517-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2069
Shamela0010517-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11932
Shamela0010517-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6383
Shamela0010517-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       458316
Shamela0010517-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1757
Shamela0010517-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4967
Shamela0010517-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         974
Shamela0010517-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4199
Shamela0010517-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        5504
Shamela0010517-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        16315
Shamela0010517-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10295
Shamela0010517-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1515
Shamela0010517-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       205049
Shamela0010517-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1142
Shamela0010517-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        56518
Shamela0010517-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1100
Shamela0010517-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        25058
Shamela0010517-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3240
Shamela0010517-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        19163
Shamela0010517-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        10057
Shamela0010517-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8793
Shamela0010517-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5406
Shamela0010517-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3481
Shamela0010517-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7387
Shamela0010517-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       436419
Shamela0010517-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7587
Shamela0010517-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        14760
Shamela0010517-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6250
Shamela0010517-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        25587
Shamela0010517-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        15631
Shamela0010517-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5867
Shamela0010517-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1498
Shamela0010517-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1783
Shamela0010517-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        45178
Shamela0010517-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        39234
Shamela0010517-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        72988
Shamela0010517-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42         909
Shamela0010517-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       498001
Shamela0010517-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        22283
Shamela0010517-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        11611
Shamela0010517-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1889
Shamela0010517-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       255941
Shamela0010517-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        32322
Shamela0010517-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       165786
Shamela0010517-ara1_Shia000002-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1842
Shamela0010517-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        3402
Shamela0010517-ara1_Shia000005-ara1.csv      17-Mar-2020 16:57        3858
Shamela0010517-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        9780
Shamela0010517-ara1_Shia000013-ara1.csv      17-Mar-2020 18:07        1919
Shamela0010517-ara1_Shia000024-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1984
Shamela0010517-ara1_Shia000025-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1892
Shamela0010517-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17053
Shamela0010517-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3068
Shamela0010517-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        23680
Shamela0010517-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57        16155
Shamela0010517-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2053
Shamela0010517-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1612
Shamela0010517-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5416
Shamela0010517-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        37191
Shamela0010517-ara1_Shia000057Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1827
Shamela0010517-ara1_Shia000061-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1106
Shamela0010517-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2967
Shamela0010517-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        6250
Shamela0010517-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1487
Shamela0010517-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14       106704
Shamela0010517-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3788
Shamela0010517-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        53123
Shamela0010517-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        14668
Shamela0010517-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1061
Shamela0010517-ara1_Shia000115-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1768
Shamela0010517-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14590
Shamela0010517-ara1_Shia000125-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2429
Shamela0010517-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        19111
Shamela0010517-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        2676
Shamela0010517-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1110
Shamela0010517-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1784
Shamela0010517-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5100
Shamela0010517-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        17493
Shamela0010517-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        7431
Shamela0010517-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        19453
Shamela0010517-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3146
Shamela0010517-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2839
Shamela0010517-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1949
Shamela0010517-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1761
Shamela0010517-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        5129
Shamela0010517-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4746
Shamela0010517-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        10348
Shamela0010517-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        6366
Shamela0010517-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        29063
Shamela0010517-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        5081
Shamela0010517-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3314
Shamela0010517-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1003
Shamela0010517-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1856
Shamela0010517-ara1_Shia000297-ara1.csv      17-Mar-2020 15:47        4525
Shamela0010517-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5663
Shamela0010517-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        29199
Shamela0010517-ara1_Shia000374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1833
Shamela0010517-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        4294
Shamela0010517-ara1_Shia000398-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        2152
Shamela0010517-ara1_Shia000401Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1923
Shamela0010517-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        14197
Shamela0010517-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        4997
Shamela0010517-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        7337
Shamela0010517-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        24082
Shamela0010517-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        6517
Shamela0010517-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        36481
Shamela0010517-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       131612
Shamela0010517-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        3092
Shamela0010517-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       1046382
Shamela0010517-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        66263
Shamela0010517-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        12171
Shamela0010517-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        4237
Shamela0010517-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16772
Shamela0010517-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1075
Shamela0010517-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        16774
Shamela0010517-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6353
Shamela0010517-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       764735
Shamela0010517-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       497069
Shamela0010517-ara1_Shia001082Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        15742
Shamela0010517-ara1_Shia001084-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        8457
Shamela0010517-ara1_Shia001085Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2140
Shamela0010517-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1657
Shamela0010517-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3171
Shamela0010517-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1052
Shamela0010517-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        26250
Shamela0010517-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        6479
Shamela0010517-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        14828
Shamela0010517-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        3835
Shamela0010517-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        5634
Shamela0010517-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        1458
Shamela0010517-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        15551
Shamela0010517-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        3688
Shamela0010517-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        12315
Shamela0010517-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1369
Shamela0010517-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        11473
Shamela0010517-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        26148
Shamela0010517-ara1_Shia001172-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1815
Shamela0010517-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        28695
Shamela0010517-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        42983
Shamela0010517-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       110497
Shamela0010517-ara1_Shia001268-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3612
Shamela0010517-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        20425
Shamela0010517-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4503
Shamela0010517-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5990
Shamela0010517-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1453
Shamela0010517-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        3677
Shamela0010517-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        4143
Shamela0010517-ara1_Shia001287-ara1.csv      17-Mar-2020 17:31        1886
Shamela0010517-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        4187
Shamela0010517-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1464
Shamela0010517-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        4613
Shamela0010517-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1210
Shamela0010517-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1106
Shamela0010517-ara1_Shia001305-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        6570
Shamela0010517-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3979
Shamela0010517-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        7087
Shamela0010517-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        5193
Shamela0010517-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         924
Shamela0010517-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        6576
Shamela0010517-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1357
Shamela0010517-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        7345
Shamela0010517-ara1_Shia001356-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        4624
Shamela0010517-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        7778
Shamela0010517-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        12216
Shamela0010517-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        2718
Shamela0010517-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        9967
Shamela0010517-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        19241
Shamela0010517-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        6367
Shamela0010517-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        11244
Shamela0010517-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1461
Shamela0010517-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        10577
Shamela0010517-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        11754
Shamela0010517-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04         867
Shamela0010517-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1165
Shamela0010517-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2213
Shamela0010517-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        27299
Shamela0010517-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        15476
Shamela0010517-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1022
Shamela0010517-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        15487
Shamela0010517-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        9711
Shamela0010517-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1866
Shamela0010517-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3510
Shamela0010517-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        9369
Shamela0010517-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1268
Shamela0010517-ara1_Shia001431-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1067
Shamela0010517-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       524347
Shamela0010517-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        18337
Shamela0010517-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        3875
Shamela0010517-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        6954
Shamela0010517-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        54425
Shamela0010517-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        6491
Shamela0010517-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        22096
Shamela0010517-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        7775
Shamela0010517-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        24853
Shamela0010517-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        22858
Shamela0010517-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       224379
Shamela0010517-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       372240
Shamela0010517-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       1261549
Shamela0010517-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       501179
Shamela0010517-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       300464
Shamela0010517-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        7305
Shamela0010517-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       119850
Shamela0010517-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        34872
Shamela0010517-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7453
Shamela0010517-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        5650
Shamela0010517-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1521
Shamela0010517-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        5521
Shamela0010517-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        14778
Shamela0010517-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        2023
Shamela0010517-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        32244
Shamela0010517-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        2801
Shamela0010517-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        73265
Shamela0010517-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1267
Shamela0010517-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        3605
Shamela0010517-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        51825
Shamela0010517-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        4296
Shamela0010517-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1631
Shamela0010517-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:39        1163
Shamela0010517-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        19760
Shamela0010517-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2456
Shamela0010517-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        6252
Shamela0010517-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        11514
Shamela0010517-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1966
Shamela0010517-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        15430
Shamela0010517-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       192261
Shamela0010517-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       106025
Shamela0010517-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       119183
Shamela0010517-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1081
Shamela0010517-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        14346
Shamela0010517-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        7496
Shamela0010517-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        1056
Shamela0010517-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       116196
Shamela0010517-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        10795
Shamela0010517-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        89793
Shamela0010517-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        82130
Shamela0010517-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        7200
Shamela0010517-ara1_Shia002075-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        2678
Shamela0010517-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1255
Shamela0010517-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        4836
Shamela0010517-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2848
Shamela0010517-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1413
Shamela0010517-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7509
Shamela0010517-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        9953
Shamela0010517-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        76983
Shamela0010517-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        13681
Shamela0010517-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1088
Shamela0010517-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       339284
Shamela0010517-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3935
Shamela0010517-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        22425
Shamela0010517-ara1_Shia002162-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        2918
Shamela0010517-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5943
Shamela0010517-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1520
Shamela0010517-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        4057
Shamela0010517-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2586
Shamela0010517-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2509
Shamela0010517-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        5914
Shamela0010517-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16        1699
Shamela0010517-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11        5664
Shamela0010517-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10083
Shamela0010517-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        6519
Shamela0010517-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05       608456
Shamela0010517-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1310
Shamela0010517-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        3850
Shamela0010517-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09       115862
Shamela0010517-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       441100
Shamela0010517-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        9226
Shamela0010517-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1423
Shamela0010517-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35       106517
Shamela0010517-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        95985
Shamela0010517-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        4434
Shamela0010517-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1456
Shamela0010517-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51       110715
Shamela0010517-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32       228879
Shamela0010517-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       747090
Shamela0010517-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       138459
Shamela0010517-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        6934
Shamela0010517-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2856
Shamela0010517-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        2273
Shamela0010517-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1363
Shamela0010517-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        39156
Shamela0010517-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        2620
Shamela0010517-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1343
Shamela0010517-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       110610
Shamela0010517-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       104889
Shamela0010517-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       119118
Shamela0010517-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1201
Shamela0010517-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2839
Shamela0010517-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        8099
Shamela0010517-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        49323
Shamela0010517-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        60035
Shamela0010517-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        19290
Shamela0010517-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        49327
Shamela0010517-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49       216903
Shamela0010517-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1388
Shamela0010517-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        7166
Shamela0010517-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13952
Shamela0010517-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1491
Shamela0010517-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1097
Shamela0010517-ara1_Shia002540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        4190
Shamela0010517-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2235
Shamela0010517-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       758860
Shamela0010517-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        22064
Shamela0010517-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        18655
Shamela0010517-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        16142
Shamela0010517-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        67588
Shamela0010517-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       174141
Shamela0010517-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        11061
Shamela0010517-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        14204
Shamela0010517-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        16911
Shamela0010517-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9622
Shamela0010517-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30         872
Shamela0010517-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        2825
Shamela0010517-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1250
Shamela0010517-ara1_Shia002955Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1104
Shamela0010517-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08         952
Shamela0010517-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1770
Shamela0010517-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1055
Shamela0010517-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         969
Shamela0010517-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1891
Shamela0010517-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1280
Shamela0010517-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:22        1003
Shamela0010517-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4028
Shamela0010517-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4306
Shamela0010517-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        36575
Shamela0010517-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35         957
Shamela0010517-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        4133
Shamela0010517-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:36        2878
Shamela0010517-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4289
Shamela0010517-ara1_Shia003366Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1185
Shamela0010517-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        9220
Shamela0010517-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1427
Shamela0010517-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        1878
Shamela0010517-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        74971
Shamela0010517-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        10521
Shamela0010517-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       483218
Shamela0010517-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        12403
Shamela0010517-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        53637
Shamela0010517-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        14874
Shamela0010517-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1792
Shamela0010517-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1485
Shamela0010517-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1006
Shamela0010517-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1381
Shamela0010517-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        18493
Shamela0010517-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        6783
Shamela0010517-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        4065
Shamela0010517-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        8794
Shamela0010517-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1983
Shamela0010517-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1359
Shamela0010517-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        7121
Shamela0010517-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        5127
Shamela0010517-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        6398
Shamela0010517-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        30699
Shamela0010517-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        42255
Shamela0010517-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        8884
Shamela0010517-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        7912
Shamela0010517-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       671049
Shamela0010517-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        6428
Shamela0010517-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2707
Shamela0010517-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6042
Shamela0010517-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        19802
Shamela0010517-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1311
Shamela0010517-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4161
Shamela0010517-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4861
Shamela0010517-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        13372
Shamela0010517-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        9240
Shamela0010517-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        27388
Shamela0010517-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4989
Shamela0010517-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        20719
Shamela0010517-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        21372
Shamela0010517-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1761
Shamela0010517-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        5261
Shamela0010517-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        10487
Shamela0010517-ara1_Shia004013-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        2720
Shamela0010517-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4854
Shamela0010517-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1070
Shamela0010517-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        8662
Shamela0010517-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3520
Shamela0010517-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        18578
Shamela0010517-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18530
Shamela0010517-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        1244
Shamela0010517-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        5934
Shamela0010517-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        7900
Shamela0010517-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1294
Shamela0010517-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3743
Shamela0010517-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        7723
Shamela0010517-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1267
Shamela0010517-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        9633
Shamela0010517-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       186533
Shamela0010517-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2422
Shamela0010517-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        97602
Shamela0010517-ara1_Shia004486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1077
Shamela0010517-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        3546
Shamela0010517-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        18249
Shamela0010517-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2370
Shamela0010517-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        12210
Shamela0010517-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        13065
Shamela0010517-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3660
Shamela0010517-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        7321
Shamela0010517-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        6781
Shamela0010517-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1583
Shamela0010517-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        4189
Shamela0010517-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2547
Shamela0010517-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        58490