Index of /passim01022020/Shamela0010512-ara1/


../
Shamela0010512-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        33633
Shamela0010512-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1095
Shamela0010512-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        6144
Shamela0010512-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        4336
Shamela0010512-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1301
Shamela0010512-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3530
Shamela0010512-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3216
Shamela0010512-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        15884
Shamela0010512-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         999
Shamela0010512-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3228
Shamela0010512-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1178
Shamela0010512-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1671
Shamela0010512-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        9471
Shamela0010512-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1844
Shamela0010512-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28         846
Shamela0010512-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4554
Shamela0010512-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1188
Shamela0010512-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        2158
Shamela0010512-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        1091
Shamela0010512-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2146
Shamela0010512-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1014
Shamela0010512-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1268
Shamela0010512-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1242
Shamela0010512-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1225
Shamela0010512-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3509
Shamela0010512-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        4231
Shamela0010512-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1186
Shamela0010512-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38         827
Shamela0010512-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1209
Shamela0010512-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1860
Shamela0010512-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1047
Shamela0010512-ara1_JK000686-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         871
Shamela0010512-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1006
Shamela0010512-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1163
Shamela0010512-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2057
Shamela0010512-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        9157
Shamela0010512-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        2147
Shamela0010512-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5649
Shamela0010512-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:22        3255
Shamela0010512-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5015
Shamela0010512-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        27112
Shamela0010512-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1550
Shamela0010512-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1918
Shamela0010512-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        3265
Shamela0010512-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1266
Shamela0010512-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3517
Shamela0010512-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3168
Shamela0010512-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36         830
Shamela0010512-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22         798
Shamela0010512-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14         779
Shamela0010512-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1410
Shamela0010512-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2282
Shamela0010512-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24         988
Shamela0010512-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        7804
Shamela0010512-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2974
Shamela0010512-ara1_JK001238-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1048
Shamela0010512-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2337
Shamela0010512-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        2494
Shamela0010512-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1333
Shamela0010512-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1014
Shamela0010512-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3758
Shamela0010512-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2059
Shamela0010512-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3937
Shamela0010512-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1167
Shamela0010512-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22         783
Shamela0010512-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        2316
Shamela0010512-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54       193247
Shamela0010512-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7301
Shamela0010512-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        2042
Shamela0010512-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3400
Shamela0010512-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1036
Shamela0010512-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1858
Shamela0010512-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3313
Shamela0010512-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19         859
Shamela0010512-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        34833
Shamela0010512-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         814
Shamela0010512-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4129
Shamela0010512-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3928
Shamela0010512-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1354
Shamela0010512-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3630
Shamela0010512-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2475
Shamela0010512-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1359
Shamela0010512-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05         813
Shamela0010512-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        4098
Shamela0010512-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41       156901
Shamela0010512-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3198
Shamela0010512-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1213
Shamela0010512-ara1_JK006956-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        2119
Shamela0010512-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         927
Shamela0010512-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1267
Shamela0010512-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        2622
Shamela0010512-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1139
Shamela0010512-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8613
Shamela0010512-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1694
Shamela0010512-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1058
Shamela0010512-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1043
Shamela0010512-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39         810
Shamela0010512-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        14382
Shamela0010512-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1961
Shamela0010512-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1419
Shamela0010512-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1404
Shamela0010512-ara1_JK007579-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43         818
Shamela0010512-ara1_JK007580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2398
Shamela0010512-ara1_JK007582-ara1.csv       17-Mar-2020 15:20        1497
Shamela0010512-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07         791
Shamela0010512-ara1_JK007633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         991
Shamela0010512-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39         795
Shamela0010512-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1077
Shamela0010512-ara1_JK009202-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        4555
Shamela0010512-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5074
Shamela0010512-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        4304
Shamela0010512-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        5210
Shamela0010512-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1521
Shamela0010512-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18         943
Shamela0010512-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        2512
Shamela0010512-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        5457
Shamela0010512-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        6758
Shamela0010512-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2167
Shamela0010512-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2152
Shamela0010512-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        44080
Shamela0010512-ara1_JK009289-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01         974
Shamela0010512-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        6475
Shamela0010512-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2193
Shamela0010512-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1440
Shamela0010512-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        27141
Shamela0010512-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        5003
Shamela0010512-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         797
Shamela0010512-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        2399
Shamela0010512-ara1_JK009333-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35         787
Shamela0010512-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        5661
Shamela0010512-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        8617
Shamela0010512-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1960
Shamela0010512-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1571
Shamela0010512-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40         868
Shamela0010512-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27         814
Shamela0010512-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1651
Shamela0010512-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3967
Shamela0010512-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        6137
Shamela0010512-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1067
Shamela0010512-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        4320
Shamela0010512-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02         783
Shamela0010512-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        4247
Shamela0010512-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        13909
Shamela0010512-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        3232
Shamela0010512-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4378
Shamela0010512-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1947
Shamela0010512-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1561
Shamela0010512-ara1_JK010623-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         991
Shamela0010512-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        16390
Shamela0010512-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08         979
Shamela0010512-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1587
Shamela0010512-ara1_JK010647-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2705
Shamela0010512-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1124
Shamela0010512-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15         813
Shamela0010512-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1635
Shamela0010512-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1569
Shamela0010512-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        4844
Shamela0010512-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2120
Shamela0010512-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2031
Shamela0010512-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1378
Shamela0010512-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1085
Shamela0010512-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        5541
Shamela0010512-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         799
Shamela0010512-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         835
Shamela0010512-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1782
Shamela0010512-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1890
Shamela0010512-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2040
Shamela0010512-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1147
Shamela0010512-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         912
Shamela0010512-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:33        41312
Shamela0010512-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3168
Shamela0010512-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        6014
Shamela0010512-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1162
Shamela0010512-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2837
Shamela0010512-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5155
Shamela0010512-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5537
Shamela0010512-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2131
Shamela0010512-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1384
Shamela0010512-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         853
Shamela0010512-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        15803
Shamela0010512-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1336
Shamela0010512-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1551
Shamela0010512-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2620
Shamela0010512-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         918
Shamela0010512-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3451
Shamela0010512-ara1_Shamela0000563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1239
Shamela0010512-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1880
Shamela0010512-ara1_Shamela0000595-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         822
Shamela0010512-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1169
Shamela0010512-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1863
Shamela0010512-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3480
Shamela0010512-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5477
Shamela0010512-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4831
Shamela0010512-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11225
Shamela0010512-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4110
Shamela0010512-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        44342
Shamela0010512-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1587
Shamela0010512-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31         990
Shamela0010512-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1264
Shamela0010512-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1058
Shamela0010512-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:16         857
Shamela0010512-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1174
Shamela0010512-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1278
Shamela0010512-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1178
Shamela0010512-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3611
Shamela0010512-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1066
Shamela0010512-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3809
Shamela0010512-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        15623
Shamela0010512-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2309
Shamela0010512-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1247
Shamela0010512-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4730
Shamela0010512-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5601
Shamela0010512-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        10459
Shamela0010512-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2310
Shamela0010512-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         862
Shamela0010512-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        6125
Shamela0010512-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3872
Shamela0010512-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2187
Shamela0010512-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2512
Shamela0010512-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1071
Shamela0010512-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8068
Shamela0010512-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4266
Shamela0010512-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1371
Shamela0010512-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2953
Shamela0010512-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2062
Shamela0010512-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2363
Shamela0010512-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23         837
Shamela0010512-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1797
Shamela0010512-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1789
Shamela0010512-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1603
Shamela0010512-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1581
Shamela0010512-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3072
Shamela0010512-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1088
Shamela0010512-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4288
Shamela0010512-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        27930
Shamela0010512-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1020
Shamela0010512-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        1960
Shamela0010512-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         962
Shamela0010512-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        7759
Shamela0010512-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3781
Shamela0010512-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        5843
Shamela0010512-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        18495
Shamela0010512-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        9822
Shamela0010512-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1008
Shamela0010512-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1276
Shamela0010512-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3726
Shamela0010512-ara1_Shamela0005369-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28         824
Shamela0010512-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         886
Shamela0010512-ara1_Shamela0005385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         959
Shamela0010512-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        12320
Shamela0010512-ara1_Shamela0005392-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1224
Shamela0010512-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        10092
Shamela0010512-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2163
Shamela0010512-ara1_Shamela0005429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2014
Shamela0010512-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2101
Shamela0010512-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12116
Shamela0010512-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1717
Shamela0010512-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2980
Shamela0010512-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        5478
Shamela0010512-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1177
Shamela0010512-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1254
Shamela0010512-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        4674
Shamela0010512-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1216
Shamela0010512-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1309
Shamela0010512-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1067
Shamela0010512-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2138
Shamela0010512-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1010
Shamela0010512-ara1_Shamela0006040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29         998
Shamela0010512-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1837
Shamela0010512-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1694
Shamela0010512-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1809
Shamela0010512-ara1_Shamela0006163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         852
Shamela0010512-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2868
Shamela0010512-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5469
Shamela0010512-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2402
Shamela0010512-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1302
Shamela0010512-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1244
Shamela0010512-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3577
Shamela0010512-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        1665
Shamela0010512-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:22        6141
Shamela0010512-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16         825
Shamela0010512-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1019
Shamela0010512-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1315
Shamela0010512-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2120
Shamela0010512-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        14763
Shamela0010512-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1265
Shamela0010512-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        4398
Shamela0010512-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57         829
Shamela0010512-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        11917
Shamela0010512-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3897
Shamela0010512-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3537
Shamela0010512-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1070
Shamela0010512-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1029
Shamela0010512-ara1_Shamela0007326-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3496
Shamela0010512-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1006
Shamela0010512-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1742
Shamela0010512-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4932
Shamela0010512-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1906
Shamela0010512-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         793
Shamela0010512-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        6506
Shamela0010512-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         798
Shamela0010512-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12203
Shamela0010512-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1361
Shamela0010512-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         816
Shamela0010512-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1049
Shamela0010512-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1388
Shamela0010512-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1243
Shamela0010512-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1049
Shamela0010512-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         798
Shamela0010512-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        9318
Shamela0010512-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3550
Shamela0010512-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2893
Shamela0010512-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        6523
Shamela0010512-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1763
Shamela0010512-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1722
Shamela0010512-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3760
Shamela0010512-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        5794
Shamela0010512-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1075
Shamela0010512-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1185
Shamela0010512-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1511
Shamela0010512-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1494
Shamela0010512-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1712
Shamela0010512-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         798
Shamela0010512-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        18701
Shamela0010512-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1133
Shamela0010512-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1778
Shamela0010512-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1005
Shamela0010512-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1934
Shamela0010512-ara1_Shamela0009221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3299
Shamela0010512-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         818
Shamela0010512-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1725
Shamela0010512-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1944
Shamela0010512-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5958
Shamela0010512-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        1172
Shamela0010512-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1235
Shamela0010512-ara1_Shamela0009396-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1179
Shamela0010512-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2618
Shamela0010512-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3982
Shamela0010512-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32         866
Shamela0010512-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5969
Shamela0010512-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1145
Shamela0010512-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1573
Shamela0010512-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2252
Shamela0010512-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2368
Shamela0010512-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1000
Shamela0010512-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3428
Shamela0010512-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1029
Shamela0010512-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4744
Shamela0010512-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        18377
Shamela0010512-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2553
Shamela0010512-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2798
Shamela0010512-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         867
Shamela0010512-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3561
Shamela0010512-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         802
Shamela0010512-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1961
Shamela0010512-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4196
Shamela0010512-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2111
Shamela0010512-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3250
Shamela0010512-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1007
Shamela0010512-ara1_Shamela0010018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2139
Shamela0010512-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        2238
Shamela0010512-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1287
Shamela0010512-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        23130
Shamela0010512-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2294
Shamela0010512-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2599
Shamela0010512-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3071
Shamela0010512-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2499
Shamela0010512-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2449
Shamela0010512-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         834
Shamela0010512-ara1_Shamela0010501-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1079
Shamela0010512-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        8037
Shamela0010512-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2386
Shamela0010512-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05         874
Shamela0010512-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3606
Shamela0010512-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       130021
Shamela0010512-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        7874
Shamela0010512-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        15875
Shamela0010512-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         999
Shamela0010512-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26       812956
Shamela0010512-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        4363
Shamela0010512-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        6674
Shamela0010512-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5719
Shamela0010512-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1266
Shamela0010512-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        5237
Shamela0010512-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1195
Shamela0010512-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1672
Shamela0010512-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10332
Shamela0010512-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2731
Shamela0010512-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2543
Shamela0010512-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5655
Shamela0010512-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1103
Shamela0010512-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2668
Shamela0010512-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1076
Shamela0010512-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1244
Shamela0010512-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         977
Shamela0010512-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3258
Shamela0010512-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00         819
Shamela0010512-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         802
Shamela0010512-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01         848
Shamela0010512-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1439
Shamela0010512-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        9213
Shamela0010512-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1002
Shamela0010512-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2128
Shamela0010512-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2245
Shamela0010512-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3393
Shamela0010512-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1850
Shamela0010512-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1423
Shamela0010512-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1014
Shamela0010512-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        2937
Shamela0010512-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         798
Shamela0010512-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2334
Shamela0010512-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1140
Shamela0010512-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        1375
Shamela0010512-ara1_Shamela0012222-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2015
Shamela0010512-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05         810
Shamela0010512-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2023
Shamela0010512-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        1187
Shamela0010512-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        13473
Shamela0010512-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2029
Shamela0010512-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3113
Shamela0010512-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        14275
Shamela0010512-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         822
Shamela0010512-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        7662
Shamela0010512-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33         981
Shamela0010512-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4253
Shamela0010512-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1184
Shamela0010512-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1186
Shamela0010512-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        3460
Shamela0010512-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         921
Shamela0010512-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53         849
Shamela0010512-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2366
Shamela0010512-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1272
Shamela0010512-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         906
Shamela0010512-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1115
Shamela0010512-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1795
Shamela0010512-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1309
Shamela0010512-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1102
Shamela0010512-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         977
Shamela0010512-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1510
Shamela0010512-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1555
Shamela0010512-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1170
Shamela0010512-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1952
Shamela0010512-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1083
Shamela0010512-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2068
Shamela0010512-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1000
Shamela0010512-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1270
Shamela0010512-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1202
Shamela0010512-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2186
Shamela0010512-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3050
Shamela0010512-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1147
Shamela0010512-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         969
Shamela0010512-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5695
Shamela0010512-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        5443
Shamela0010512-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9775
Shamela0010512-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3857
Shamela0010512-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3994
Shamela0010512-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2714
Shamela0010512-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4056
Shamela0010512-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1991
Shamela0010512-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2366
Shamela0010512-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1048
Shamela0010512-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6734
Shamela0010512-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1021
Shamela0010512-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1150
Shamela0010512-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         997
Shamela0010512-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5002
Shamela0010512-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3708
Shamela0010512-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        11847
Shamela0010512-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3291
Shamela0010512-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2578
Shamela0010512-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2472
Shamela0010512-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3729
Shamela0010512-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4556
Shamela0010512-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44         863
Shamela0010512-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1784
Shamela0010512-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        6551
Shamela0010512-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2364
Shamela0010512-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1297
Shamela0010512-ara1_Shamela0022623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2930
Shamela0010512-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2356
Shamela0010512-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1106
Shamela0010512-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6985
Shamela0010512-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1833
Shamela0010512-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         832
Shamela0010512-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07       116043
Shamela0010512-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1131
Shamela0010512-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2044
Shamela0010512-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        2207
Shamela0010512-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1291
Shamela0010512-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2039
Shamela0010512-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       137909
Shamela0010512-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3909
Shamela0010512-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1259
Shamela0010512-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4225
Shamela0010512-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3285
Shamela0010512-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4365
Shamela0010512-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7311
Shamela0010512-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2410
Shamela0010512-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         812
Shamela0010512-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2124
Shamela0010512-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22         867
Shamela0010512-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        12448
Shamela0010512-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3929
Shamela0010512-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1006
Shamela0010512-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        3754
Shamela0010512-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2539
Shamela0010512-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        22138
Shamela0010512-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        25765
Shamela0010512-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11802
Shamela0010512-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        4841
Shamela0010512-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13752
Shamela0010512-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1225
Shamela0010512-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3512
Shamela0010512-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        2169
Shamela0010512-ara1_Shamela0026108-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15         879
Shamela0010512-ara1_Shamela0026183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01         812
Shamela0010512-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1299
Shamela0010512-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1205
Shamela0010512-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1026
Shamela0010512-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         805
Shamela0010512-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         980
Shamela0010512-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1446
Shamela0010512-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         799
Shamela0010512-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         986
Shamela0010512-ara1_Shamela0026585-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3950
Shamela0010512-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1518
Shamela0010512-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1171
Shamela0010512-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1679
Shamela0010512-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1413
Shamela0010512-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3116
Shamela0010512-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1603
Shamela0010512-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         886
Shamela0010512-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1844
Shamela0010512-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11         840
Shamela0010512-ara1_Shamela0027088-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         839
Shamela0010512-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2830
Shamela0010512-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1262
Shamela0010512-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        6558
Shamela0010512-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         849
Shamela0010512-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        7861
Shamela0010512-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2406
Shamela0010512-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2304
Shamela0010512-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1933
Shamela0010512-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2317
Shamela0010512-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1253
Shamela0010512-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21         974
Shamela0010512-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1195
Shamela0010512-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         848
Shamela0010512-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1864
Shamela0010512-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2251
Shamela0010512-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        8196
Shamela0010512-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7095
Shamela0010512-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1641
Shamela0010512-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        8446
Shamela0010512-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2490
Shamela0010512-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1961
Shamela0010512-ara1_Shamela0037060-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         963
Shamela0010512-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2324
Shamela0010512-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1557
Shamela0010512-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1192
Shamela0010512-ara1_Shamela0037468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         847
Shamela0010512-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         915
Shamela0010512-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         970
Shamela0010512-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1257
Shamela0010512-ara1_Shamela0095576-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1031
Shamela0010512-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2879
Shamela0010512-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4215
Shamela0010512-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2207
Shamela0010512-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2398
Shamela0010512-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         916
Shamela0010512-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1283
Shamela0010512-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1681
Shamela0010512-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2692
Shamela0010512-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        10654
Shamela0010512-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1388
Shamela0010512-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1290
Shamela0010512-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28         910
Shamela0010512-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1255
Shamela0010512-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         909
Shamela0010512-ara1_Shia000363-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15         938
Shamela0010512-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         964
Shamela0010512-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1188
Shamela0010512-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3636
Shamela0010512-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         872
Shamela0010512-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1414
Shamela0010512-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5743
Shamela0010512-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36         860
Shamela0010512-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2019
Shamela0010512-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1248
Shamela0010512-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        3081
Shamela0010512-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        2300
Shamela0010512-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        1677
Shamela0010512-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35         888
Shamela0010512-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2359
Shamela0010512-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2016
Shamela0010512-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        12339
Shamela0010512-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1736
Shamela0010512-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1782
Shamela0010512-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1155
Shamela0010512-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         942
Shamela0010512-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3194
Shamela0010512-ara1_Shia001355-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        4107
Shamela0010512-ara1_Shia001369-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1284
Shamela0010512-ara1_Shia001375-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        1048
Shamela0010512-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1583
Shamela0010512-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1627
Shamela0010512-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2085
Shamela0010512-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        38652
Shamela0010512-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4007
Shamela0010512-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1232
Shamela0010512-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1085
Shamela0010512-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9464
Shamela0010512-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1747
Shamela0010512-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1240
Shamela0010512-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3874
Shamela0010512-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1188
Shamela0010512-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3564
Shamela0010512-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1906
Shamela0010512-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        1982
Shamela0010512-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3068
Shamela0010512-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        2314
Shamela0010512-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4156
Shamela0010512-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5152
Shamela0010512-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1322
Shamela0010512-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1155
Shamela0010512-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2355
Shamela0010512-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        2013
Shamela0010512-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3639
Shamela0010512-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2437
Shamela0010512-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2054
Shamela0010512-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1472
Shamela0010512-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1270
Shamela0010512-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         907
Shamela0010512-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        78453
Shamela0010512-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        5735
Shamela0010512-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3506
Shamela0010512-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1921
Shamela0010512-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4146
Shamela0010512-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2084
Shamela0010512-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1751
Shamela0010512-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        12752
Shamela0010512-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        9585
Shamela0010512-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1233
Shamela0010512-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1332
Shamela0010512-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43         922
Shamela0010512-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1658
Shamela0010512-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3185
Shamela0010512-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1321
Shamela0010512-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        6802
Shamela0010512-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2708
Shamela0010512-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8991
Shamela0010512-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2029
Shamela0010512-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1850
Shamela0010512-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        9004
Shamela0010512-ara1_Shia003362Vols-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:16        2400
Shamela0010512-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        4308
Shamela0010512-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        8347
Shamela0010512-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6787
Shamela0010512-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4204
Shamela0010512-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        13337
Shamela0010512-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2055
Shamela0010512-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4401
Shamela0010512-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        2567
Shamela0010512-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3180
Shamela0010512-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        2737
Shamela0010512-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1663
Shamela0010512-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        13615
Shamela0010512-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1111
Shamela0010512-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1002
Shamela0010512-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1063
Shamela0010512-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1466
Shamela0010512-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        5318
Shamela0010512-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        4420
Shamela0010512-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2758
Shamela0010512-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        1130
Shamela0010512-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        4398
Shamela0010512-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2100
Shamela0010512-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         878
Shamela0010512-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        26636
Shamela0010512-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2089
Shamela0010512-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1466
Shamela0010512-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35         836