Index of /passim01022020/Shamela0009918-ara1/


../
Shamela0009918-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        52965
Shamela0009918-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        1840
Shamela0009918-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        4966
Shamela0009918-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        39558
Shamela0009918-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2656
Shamela0009918-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        4500
Shamela0009918-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3390
Shamela0009918-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4752
Shamela0009918-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3585
Shamela0009918-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        7992
Shamela0009918-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2207
Shamela0009918-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2756
Shamela0009918-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        33615
Shamela0009918-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        6081
Shamela0009918-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        10902
Shamela0009918-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        5853
Shamela0009918-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2306
Shamela0009918-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2391
Shamela0009918-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        4237
Shamela0009918-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        18147
Shamela0009918-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        5551
Shamela0009918-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       139291
Shamela0009918-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46         958
Shamela0009918-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1666
Shamela0009918-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         843
Shamela0009918-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        48525
Shamela0009918-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1904
Shamela0009918-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        19432
Shamela0009918-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        5059
Shamela0009918-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        1415
Shamela0009918-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        13218
Shamela0009918-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3690
Shamela0009918-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3746
Shamela0009918-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11         987
Shamela0009918-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2157
Shamela0009918-ara1_JK000346-ara1.csv       17-Mar-2020 17:32        2241
Shamela0009918-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2872
Shamela0009918-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1458
Shamela0009918-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1534
Shamela0009918-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        20699
Shamela0009918-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        3038
Shamela0009918-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:21        42908
Shamela0009918-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2731
Shamela0009918-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        22642
Shamela0009918-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6163
Shamela0009918-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2063
Shamela0009918-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1692
Shamela0009918-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       129847
Shamela0009918-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1061
Shamela0009918-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2018
Shamela0009918-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        63581
Shamela0009918-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        4091
Shamela0009918-ara1_JK000463-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1305
Shamela0009918-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        3460
Shamela0009918-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        4399
Shamela0009918-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        11677
Shamela0009918-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        17003
Shamela0009918-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        6659
Shamela0009918-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1130
Shamela0009918-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        1604
Shamela0009918-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        3601
Shamela0009918-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3485
Shamela0009918-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1147
Shamela0009918-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1353
Shamela0009918-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2584
Shamela0009918-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1038
Shamela0009918-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        3408
Shamela0009918-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1831
Shamela0009918-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2973
Shamela0009918-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        12391
Shamela0009918-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1798
Shamela0009918-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        5434
Shamela0009918-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05        5191
Shamela0009918-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3532
Shamela0009918-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1249
Shamela0009918-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        33663
Shamela0009918-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        42995
Shamela0009918-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        32765
Shamela0009918-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1243
Shamela0009918-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2001
Shamela0009918-ara1_JK000835-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28         975
Shamela0009918-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2379
Shamela0009918-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         889
Shamela0009918-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:16        11898
Shamela0009918-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        7286
Shamela0009918-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       196074
Shamela0009918-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        6382
Shamela0009918-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        11236
Shamela0009918-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        5823
Shamela0009918-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        2205
Shamela0009918-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        9868
Shamela0009918-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1163
Shamela0009918-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        22385
Shamela0009918-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        6141
Shamela0009918-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1568
Shamela0009918-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2465
Shamela0009918-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        5649
Shamela0009918-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1563
Shamela0009918-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1463
Shamela0009918-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1102
Shamela0009918-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        6256
Shamela0009918-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1728
Shamela0009918-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        1654
Shamela0009918-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        7175
Shamela0009918-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1563
Shamela0009918-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        8701
Shamela0009918-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2483
Shamela0009918-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1850
Shamela0009918-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        3995
Shamela0009918-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        9729
Shamela0009918-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        36333
Shamela0009918-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        5232
Shamela0009918-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1495
Shamela0009918-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        13063
Shamela0009918-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        5354
Shamela0009918-ara1_JK001248-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        3586
Shamela0009918-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1245
Shamela0009918-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1188
Shamela0009918-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1065
Shamela0009918-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        9199
Shamela0009918-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         992
Shamela0009918-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        25087
Shamela0009918-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        1278
Shamela0009918-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6932
Shamela0009918-ara1_JK001307-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:51         982
Shamela0009918-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        56309
Shamela0009918-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        11250
Shamela0009918-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        2809
Shamela0009918-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1835
Shamela0009918-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4657
Shamela0009918-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        9781
Shamela0009918-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        4875
Shamela0009918-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        2406
Shamela0009918-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        19958
Shamela0009918-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1114
Shamela0009918-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        41164
Shamela0009918-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        11306
Shamela0009918-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3797
Shamela0009918-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        24387
Shamela0009918-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        5943
Shamela0009918-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        23158
Shamela0009918-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1854
Shamela0009918-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        11264
Shamela0009918-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6678
Shamela0009918-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        3332
Shamela0009918-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        3340
Shamela0009918-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        14812
Shamela0009918-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        14504
Shamela0009918-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2988
Shamela0009918-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       135805
Shamela0009918-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41         870
Shamela0009918-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1780
Shamela0009918-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3148
Shamela0009918-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        9232
Shamela0009918-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        5045
Shamela0009918-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2500
Shamela0009918-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1808
Shamela0009918-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         940
Shamela0009918-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1684
Shamela0009918-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        12880
Shamela0009918-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        18631
Shamela0009918-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1825
Shamela0009918-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        4053
Shamela0009918-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        10699
Shamela0009918-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1699
Shamela0009918-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        4137
Shamela0009918-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1775
Shamela0009918-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2118
Shamela0009918-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3570
Shamela0009918-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        14923
Shamela0009918-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        16834
Shamela0009918-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        5235
Shamela0009918-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1958
Shamela0009918-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        78572
Shamela0009918-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2787
Shamela0009918-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        7052
Shamela0009918-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        2610
Shamela0009918-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        8114
Shamela0009918-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        4700
Shamela0009918-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6538
Shamela0009918-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        8808
Shamela0009918-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4580
Shamela0009918-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5595
Shamela0009918-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1608
Shamela0009918-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        12121
Shamela0009918-ara1_JK007131-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22         867
Shamela0009918-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        2444
Shamela0009918-ara1_JK007603-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         799
Shamela0009918-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        2686
Shamela0009918-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2078
Shamela0009918-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1652
Shamela0009918-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        10112
Shamela0009918-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5981
Shamela0009918-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1798
Shamela0009918-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3307
Shamela0009918-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        1509
Shamela0009918-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        70518
Shamela0009918-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        51534
Shamela0009918-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1513
Shamela0009918-ara1_JK009252-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1435
Shamela0009918-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        7058
Shamela0009918-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        87104
Shamela0009918-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        35585
Shamela0009918-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4955
Shamela0009918-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4132
Shamela0009918-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22         986
Shamela0009918-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2401
Shamela0009918-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        9652
Shamela0009918-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        16185
Shamela0009918-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        4830
Shamela0009918-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1627
Shamela0009918-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        4173
Shamela0009918-ara1_JK009323-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2001
Shamela0009918-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        26444
Shamela0009918-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1279
Shamela0009918-ara1_JK009356-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1336
Shamela0009918-ara1_JK009358-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25         915
Shamela0009918-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        24217
Shamela0009918-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2147
Shamela0009918-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        17066
Shamela0009918-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        14320
Shamela0009918-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        27126
Shamela0009918-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        3647
Shamela0009918-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        14145
Shamela0009918-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        8862
Shamela0009918-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         909
Shamela0009918-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1959
Shamela0009918-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        6898
Shamela0009918-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3911
Shamela0009918-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3562
Shamela0009918-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        28161
Shamela0009918-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        5993
Shamela0009918-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2023
Shamela0009918-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2974
Shamela0009918-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1841
Shamela0009918-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1195
Shamela0009918-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1707
Shamela0009918-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2073
Shamela0009918-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1401
Shamela0009918-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        11106
Shamela0009918-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2236
Shamela0009918-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        7727
Shamela0009918-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1039
Shamela0009918-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        5072
Shamela0009918-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1035
Shamela0009918-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1361
Shamela0009918-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        3770
Shamela0009918-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        14929
Shamela0009918-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1090
Shamela0009918-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        4449
Shamela0009918-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        1688
Shamela0009918-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        5974
Shamela0009918-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1191
Shamela0009918-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3468
Shamela0009918-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2106
Shamela0009918-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1601
Shamela0009918-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2146
Shamela0009918-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2543
Shamela0009918-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:10        77441
Shamela0009918-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       194283
Shamela0009918-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3047
Shamela0009918-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        11769
Shamela0009918-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        15276
Shamela0009918-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        62924
Shamela0009918-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         973
Shamela0009918-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1018
Shamela0009918-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1091
Shamela0009918-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12065
Shamela0009918-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        13333
Shamela0009918-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        20694
Shamela0009918-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4635
Shamela0009918-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2470
Shamela0009918-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        12382
Shamela0009918-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        27283
Shamela0009918-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3805
Shamela0009918-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3094
Shamela0009918-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        15255
Shamela0009918-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1243
Shamela0009918-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        10239
Shamela0009918-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4936
Shamela0009918-ara1_Shamela0000741-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4297
Shamela0009918-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2911
Shamela0009918-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2757
Shamela0009918-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         991
Shamela0009918-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        32439
Shamela0009918-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3234
Shamela0009918-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        33363
Shamela0009918-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        8973
Shamela0009918-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        20563
Shamela0009918-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2553
Shamela0009918-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        33578
Shamela0009918-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1084
Shamela0009918-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         827
Shamela0009918-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1342
Shamela0009918-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1350
Shamela0009918-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:10        6060
Shamela0009918-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3058
Shamela0009918-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        2133
Shamela0009918-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2314
Shamela0009918-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1425
Shamela0009918-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4005
Shamela0009918-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17         894
Shamela0009918-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        40716
Shamela0009918-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        55796
Shamela0009918-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1399
Shamela0009918-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        12888
Shamela0009918-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        21363
Shamela0009918-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4681
Shamela0009918-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2311
Shamela0009918-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       107271
Shamela0009918-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        14747
Shamela0009918-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3375
Shamela0009918-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5811
Shamela0009918-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8638
Shamela0009918-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        23953
Shamela0009918-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       153290
Shamela0009918-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1185
Shamela0009918-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6190
Shamela0009918-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4060
Shamela0009918-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        11603
Shamela0009918-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        36963
Shamela0009918-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7081
Shamela0009918-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        17742
Shamela0009918-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2179
Shamela0009918-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2421
Shamela0009918-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2718
Shamela0009918-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        41652
Shamela0009918-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        69114
Shamela0009918-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        23400
Shamela0009918-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1000
Shamela0009918-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        34476
Shamela0009918-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        88815
Shamela0009918-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2375
Shamela0009918-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        49579
Shamela0009918-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1236
Shamela0009918-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        36742
Shamela0009918-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        64740
Shamela0009918-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13809
Shamela0009918-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2066
Shamela0009918-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        8200
Shamela0009918-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9058
Shamela0009918-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        43597
Shamela0009918-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2325
Shamela0009918-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1321
Shamela0009918-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4797
Shamela0009918-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         846
Shamela0009918-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3171
Shamela0009918-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         959
Shamela0009918-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        24467
Shamela0009918-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3723
Shamela0009918-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4916
Shamela0009918-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        15390
Shamela0009918-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4682
Shamela0009918-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3854
Shamela0009918-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        12122
Shamela0009918-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       143826
Shamela0009918-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4287
Shamela0009918-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1308
Shamela0009918-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10053
Shamela0009918-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1453
Shamela0009918-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        1281
Shamela0009918-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        36156
Shamela0009918-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1936
Shamela0009918-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        90476
Shamela0009918-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49       203448
Shamela0009918-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       122396
Shamela0009918-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         948
Shamela0009918-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5683
Shamela0009918-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1436
Shamela0009918-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1944
Shamela0009918-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1175
Shamela0009918-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9960
Shamela0009918-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8661
Shamela0009918-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10         843
Shamela0009918-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1739
Shamela0009918-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1164
Shamela0009918-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        6624
Shamela0009918-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2483
Shamela0009918-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        1293
Shamela0009918-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4684
Shamela0009918-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         894
Shamela0009918-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1465
Shamela0009918-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3542
Shamela0009918-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5096
Shamela0009918-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1497
Shamela0009918-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1800
Shamela0009918-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       169363
Shamela0009918-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        21000
Shamela0009918-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5812
Shamela0009918-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:16        4646
Shamela0009918-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4199
Shamela0009918-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        12916
Shamela0009918-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1203
Shamela0009918-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        3455
Shamela0009918-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3136
Shamela0009918-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        36273
Shamela0009918-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1048
Shamela0009918-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5357
Shamela0009918-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1245
Shamela0009918-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3535
Shamela0009918-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6957
Shamela0009918-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5165
Shamela0009918-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1385
Shamela0009918-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2489
Shamela0009918-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8358
Shamela0009918-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3589
Shamela0009918-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2781
Shamela0009918-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4154
Shamela0009918-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2549
Shamela0009918-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1331
Shamela0009918-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1332
Shamela0009918-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14226
Shamela0009918-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        62372
Shamela0009918-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1609
Shamela0009918-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        33767
Shamela0009918-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       123305
Shamela0009918-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4050
Shamela0009918-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        23833
Shamela0009918-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4399
Shamela0009918-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1160
Shamela0009918-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        23136
Shamela0009918-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        1025
Shamela0009918-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1731
Shamela0009918-ara1_Shamela0006729-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:03        2965
Shamela0009918-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2461
Shamela0009918-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:22        1134
Shamela0009918-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1349
Shamela0009918-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5918
Shamela0009918-ara1_Shamela0006786-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23         899
Shamela0009918-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1595
Shamela0009918-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        19267
Shamela0009918-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2863
Shamela0009918-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       103890
Shamela0009918-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6014
Shamela0009918-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1817
Shamela0009918-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       170444
Shamela0009918-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5381
Shamela0009918-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1182
Shamela0009918-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4553
Shamela0009918-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1162
Shamela0009918-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1143
Shamela0009918-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1617
Shamela0009918-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1144
Shamela0009918-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2691
Shamela0009918-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4337
Shamela0009918-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2833
Shamela0009918-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1688
Shamela0009918-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3399
Shamela0009918-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        17362
Shamela0009918-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         998
Shamela0009918-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         897
Shamela0009918-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3918
Shamela0009918-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1781
Shamela0009918-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1307
Shamela0009918-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        15384
Shamela0009918-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3965
Shamela0009918-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2425
Shamela0009918-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1343
Shamela0009918-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2368
Shamela0009918-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        12343
Shamela0009918-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        68644
Shamela0009918-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7067
Shamela0009918-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        69454
Shamela0009918-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       271619
Shamela0009918-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1024
Shamela0009918-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4279
Shamela0009918-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2958
Shamela0009918-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1328
Shamela0009918-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3199
Shamela0009918-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        4892
Shamela0009918-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6005
Shamela0009918-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        49101
Shamela0009918-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       109567
Shamela0009918-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        43092
Shamela0009918-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        11514
Shamela0009918-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4742
Shamela0009918-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        14974
Shamela0009918-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3764
Shamela0009918-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        7709
Shamela0009918-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       134866
Shamela0009918-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1229
Shamela0009918-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2833
Shamela0009918-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3123
Shamela0009918-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54         970
Shamela0009918-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4737
Shamela0009918-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        14684
Shamela0009918-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        18898
Shamela0009918-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3485
Shamela0009918-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1784
Shamela0009918-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1010
Shamela0009918-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3354
Shamela0009918-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        8340
Shamela0009918-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        22960
Shamela0009918-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2800
Shamela0009918-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1170
Shamela0009918-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2499
Shamela0009918-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1885
Shamela0009918-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6138
Shamela0009918-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2346
Shamela0009918-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        25745
Shamela0009918-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1932
Shamela0009918-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        7088
Shamela0009918-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3417
Shamela0009918-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        1471
Shamela0009918-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        13347
Shamela0009918-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1224
Shamela0009918-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1678
Shamela0009918-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2477
Shamela0009918-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        37759
Shamela0009918-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8551
Shamela0009918-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2752
Shamela0009918-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1570
Shamela0009918-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4172
Shamela0009918-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1158
Shamela0009918-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3235
Shamela0009918-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3791
Shamela0009918-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4477
Shamela0009918-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        2385
Shamela0009918-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2059
Shamela0009918-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1805
Shamela0009918-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3095
Shamela0009918-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         980
Shamela0009918-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1801
Shamela0009918-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2787
Shamela0009918-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        11980
Shamela0009918-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1350
Shamela0009918-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5319
Shamela0009918-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1189
Shamela0009918-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3352
Shamela0009918-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        8885
Shamela0009918-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1651
Shamela0009918-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3310
Shamela0009918-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3618
Shamela0009918-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        13614
Shamela0009918-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4894
Shamela0009918-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        2993
Shamela0009918-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5027
Shamela0009918-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1183
Shamela0009918-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        13895
Shamela0009918-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5471
Shamela0009918-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        57254
Shamela0009918-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4203
Shamela0009918-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        5169
Shamela0009918-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        42127
Shamela0009918-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        97345
Shamela0009918-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        51939
Shamela0009918-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        73746
Shamela0009918-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1543
Shamela0009918-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1915
Shamela0009918-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        15790
Shamela0009918-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        44683
Shamela0009918-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        16927
Shamela0009918-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2168
Shamela0009918-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        16280
Shamela0009918-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        45220
Shamela0009918-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4482
Shamela0009918-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         937
Shamela0009918-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        22714
Shamela0009918-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1752
Shamela0009918-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       137957
Shamela0009918-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         955
Shamela0009918-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        11879
Shamela0009918-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         916
Shamela0009918-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7608
Shamela0009918-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2089
Shamela0009918-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3032
Shamela0009918-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2580
Shamela0009918-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6475
Shamela0009918-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1102
Shamela0009918-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        87642
Shamela0009918-ara1_Shamela0010279-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1543
Shamela0009918-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       293299
Shamela0009918-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1651
Shamela0009918-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2683
Shamela0009918-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1408
Shamela0009918-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5123
Shamela0009918-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8978
Shamela0009918-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3411
Shamela0009918-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        18580
Shamela0009918-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9648
Shamela0009918-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        36358
Shamela0009918-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2555
Shamela0009918-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1676
Shamela0009918-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        33829
Shamela0009918-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6389
Shamela0009918-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1023
Shamela0009918-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2725
Shamela0009918-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3311
Shamela0009918-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5080
Shamela0009918-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        5581
Shamela0009918-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1878
Shamela0009918-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        31278
Shamela0009918-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1863
Shamela0009918-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1107
Shamela0009918-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        12081
Shamela0009918-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1373
Shamela0009918-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        21701
Shamela0009918-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        28439
Shamela0009918-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        3020
Shamela0009918-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2444
Shamela0009918-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1605
Shamela0009918-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1949
Shamela0009918-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1152
Shamela0009918-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3587
Shamela0009918-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        61357
Shamela0009918-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2354
Shamela0009918-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5114
Shamela0009918-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3990
Shamela0009918-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        53184
Shamela0009918-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       102458
Shamela0009918-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2203
Shamela0009918-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15         838
Shamela0009918-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        32480
Shamela0009918-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         909
Shamela0009918-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9869
Shamela0009918-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3864
Shamela0009918-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         973
Shamela0009918-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1437
Shamela0009918-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1096
Shamela0009918-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        3396
Shamela0009918-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         899
Shamela0009918-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1736
Shamela0009918-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3140
Shamela0009918-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10861
Shamela0009918-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2396
Shamela0009918-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3798
Shamela0009918-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2359
Shamela0009918-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8781
Shamela0009918-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        30703
Shamela0009918-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1186
Shamela0009918-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1886
Shamela0009918-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2797
Shamela0009918-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2097
Shamela0009918-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        33337
Shamela0009918-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2735
Shamela0009918-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        12357
Shamela0009918-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        18516
Shamela0009918-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         976
Shamela0009918-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        11764
Shamela0009918-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3564
Shamela0009918-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3264
Shamela0009918-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9122
Shamela0009918-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5155
Shamela0009918-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1352
Shamela0009918-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3799
Shamela0009918-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3026
Shamela0009918-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1162
Shamela0009918-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        7474
Shamela0009918-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1751
Shamela0009918-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        17165
Shamela0009918-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2727
Shamela0009918-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        14900
Shamela0009918-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3452
Shamela0009918-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3279
Shamela0009918-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1244
Shamela0009918-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        53400
Shamela0009918-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1202
Shamela0009918-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        22008
Shamela0009918-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         880
Shamela0009918-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        25227
Shamela0009918-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2723
Shamela0009918-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        21854
Shamela0009918-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2270
Shamela0009918-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        3033
Shamela0009918-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        15908
Shamela0009918-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1972
Shamela0009918-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        2219
Shamela0009918-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8283
Shamela0009918-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        6726
Shamela0009918-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        6768
Shamela0009918-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        15773
Shamela0009918-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4345
Shamela0009918-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        4182
Shamela0009918-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        2993
Shamela0009918-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        18426
Shamela0009918-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        16892
Shamela0009918-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4642
Shamela0009918-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        38698
Shamela0009918-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9536
Shamela0009918-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1278
Shamela0009918-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        9221
Shamela0009918-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3084
Shamela0009918-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2326
Shamela0009918-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        13327
Shamela0009918-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1292
Shamela0009918-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1145
Shamela0009918-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4176
Shamela0009918-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        12031
Shamela0009918-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3777
Shamela0009918-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3558
Shamela0009918-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2403
Shamela0009918-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2269
Shamela0009918-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3148
Shamela0009918-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        6711
Shamela0009918-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2681
Shamela0009918-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        21353
Shamela0009918-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3499
Shamela0009918-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        36779
Shamela0009918-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        52259
Shamela0009918-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3412
Shamela0009918-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1032
Shamela0009918-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1544
Shamela0009918-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7089
Shamela0009918-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7506
Shamela0009918-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3146
Shamela0009918-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1643
Shamela0009918-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4864
Shamela0009918-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        31770
Shamela0009918-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2399
Shamela0009918-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3897
Shamela0009918-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2755
Shamela0009918-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2311
Shamela0009918-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1156
Shamela0009918-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8931
Shamela0009918-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        6410
Shamela0009918-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         961
Shamela0009918-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1207
Shamela0009918-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10266
Shamela0009918-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5544
Shamela0009918-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1330
Shamela0009918-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1196
Shamela0009918-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4472
Shamela0009918-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4143
Shamela0009918-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        11901
Shamela0009918-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11680
Shamela0009918-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1107
Shamela0009918-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4106
Shamela0009918-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        10574
Shamela0009918-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4759
Shamela0009918-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1514
Shamela0009918-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        22215
Shamela0009918-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5378
Shamela0009918-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1607
Shamela0009918-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1273
Shamela0009918-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1508
Shamela0009918-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        23326
Shamela0009918-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        24851
Shamela0009918-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2964
Shamela0009918-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        18897
Shamela0009918-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3684
Shamela0009918-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2725
Shamela0009918-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2889
Shamela0009918-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2039
Shamela0009918-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1674
Shamela0009918-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        17264
Shamela0009918-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1256
Shamela0009918-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2375
Shamela0009918-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9519
Shamela0009918-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        8975
Shamela0009918-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4901
Shamela0009918-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2475
Shamela0009918-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        12234
Shamela0009918-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        27956
Shamela0009918-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        51526
Shamela0009918-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4135
Shamela0009918-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2176
Shamela0009918-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3134
Shamela0009918-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9756
Shamela0009918-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3645
Shamela0009918-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4401
Shamela0009918-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        46039
Shamela0009918-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        57656
Shamela0009918-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        40609
Shamela0009918-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1165
Shamela0009918-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3026
Shamela0009918-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        5049
Shamela0009918-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        5545
Shamela0009918-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1921
Shamela0009918-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        37429
Shamela0009918-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1814
Shamela0009918-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       148255
Shamela0009918-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2585
Shamela0009918-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3492
Shamela0009918-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        37954
Shamela0009918-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2442
Shamela0009918-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1319
Shamela0009918-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1550
Shamela0009918-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        12330
Shamela0009918-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        14645
Shamela0009918-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6265
Shamela0009918-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        47928
Shamela0009918-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        66217
Shamela0009918-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        14846
Shamela0009918-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        26055
Shamela0009918-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        23705
Shamela0009918-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3076
Shamela0009918-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5064
Shamela0009918-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1228
Shamela0009918-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1136
Shamela0009918-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        35613
Shamela0009918-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4350
Shamela0009918-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        18294
Shamela0009918-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3080
Shamela0009918-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         864
Shamela0009918-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3955
Shamela0009918-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2177
Shamela0009918-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        30494
Shamela0009918-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         902
Shamela0009918-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2381
Shamela0009918-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        60816
Shamela0009918-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        47863
Shamela0009918-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:23        2616
Shamela0009918-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8820
Shamela0009918-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        89797
Shamela0009918-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        12662
Shamela0009918-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1376
Shamela0009918-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1442
Shamela0009918-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5958
Shamela0009918-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1246
Shamela0009918-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11852
Shamela0009918-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6189
Shamela0009918-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        8243
Shamela0009918-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        21931
Shamela0009918-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1687
Shamela0009918-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         854
Shamela0009918-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3521
Shamela0009918-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       154848
Shamela0009918-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        19961
Shamela0009918-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       109417
Shamela0009918-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        59675
Shamela0009918-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        17713
Shamela0009918-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        4361
Shamela0009918-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        6999
Shamela0009918-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        45801
Shamela0009918-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        92925
Shamela0009918-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        26760
Shamela0009918-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        48144
Shamela0009918-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11625
Shamela0009918-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        96883
Shamela0009918-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       224230
Shamela0009918-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        26004
Shamela0009918-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       141852
Shamela0009918-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        23444
Shamela0009918-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        61505
Shamela0009918-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         981
Shamela0009918-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        88501
Shamela0009918-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13547
Shamela0009918-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        14290
Shamela0009918-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       196976
Shamela0009918-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        34202
Shamela0009918-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        50161
Shamela0009918-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        3557
Shamela0009918-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        24215
Shamela0009918-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        8705
Shamela0009918-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1018
Shamela0009918-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1109
Shamela0009918-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2379
Shamela0009918-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        47440
Shamela0009918-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1318
Shamela0009918-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9842
Shamela0009918-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        97871
Shamela0009918-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       160047
Shamela0009918-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1148
Shamela0009918-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1430
Shamela0009918-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4326
Shamela0009918-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        13410
Shamela0009918-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1456
Shamela0009918-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        12682
Shamela0009918-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1618
Shamela0009918-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4750
Shamela0009918-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1191
Shamela0009918-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2961
Shamela0009918-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1038
Shamela0009918-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        5024
Shamela0009918-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1351
Shamela0009918-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1318
Shamela0009918-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        8543
Shamela0009918-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3076
Shamela0009918-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         970
Shamela0009918-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1296
Shamela0009918-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1766
Shamela0009918-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2750
Shamela0009918-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5907
Shamela0009918-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       263627
Shamela0009918-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1090
Shamela0009918-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1185
Shamela0009918-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8879
Shamela0009918-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4320
Shamela0009918-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3174
Shamela0009918-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1319
Shamela0009918-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1187
Shamela0009918-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        12380
Shamela0009918-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2694
Shamela0009918-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1221
Shamela0009918-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        11740
Shamela0009918-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1545
Shamela0009918-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1331
Shamela0009918-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1627
Shamela0009918-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        21793
Shamela0009918-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        6355
Shamela0009918-ara1_Shamela0027090-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         900
Shamela0009918-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1176
Shamela0009918-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3695
Shamela0009918-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        10772
Shamela0009918-ara1_Shamela0028112-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1023
Shamela0009918-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        20257
Shamela0009918-ara1_Shamela0028172-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1897
Shamela0009918-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3368
Shamela0009918-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1894
Shamela0009918-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1479
Shamela0009918-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        17007
Shamela0009918-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5341
Shamela0009918-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1653
Shamela0009918-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3192
Shamela0009918-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        27173
Shamela0009918-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2216
Shamela0009918-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1587
Shamela0009918-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1284
Shamela0009918-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3173
Shamela0009918-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2761
Shamela0009918-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3302
Shamela0009918-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1544
Shamela0009918-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1002
Shamela0009918-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2071
Shamela0009918-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1196
Shamela0009918-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3866
Shamela0009918-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1318
Shamela0009918-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6123
Shamela0009918-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        13848
Shamela0009918-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2581
Shamela0009918-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2105
Shamela0009918-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2638
Shamela0009918-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1155
Shamela0009918-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3141
Shamela0009918-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2413
Shamela0009918-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2608
Shamela0009918-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4184
Shamela0009918-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1446
Shamela0009918-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1608
Shamela0009918-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6081
Shamela0009918-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        8837
Shamela0009918-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1686
Shamela0009918-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        21544
Shamela0009918-ara1_Shamela0031379-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32         953
Shamela0009918-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4340
Shamela0009918-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        17434
Shamela0009918-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        86874
Shamela0009918-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1101
Shamela0009918-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        10426
Shamela0009918-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1241
Shamela0009918-ara1_Shamela0036088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2073
Shamela0009918-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1693
Shamela0009918-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        15805
Shamela0009918-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       107679
Shamela0009918-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1418
Shamela0009918-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        4257
Shamela0009918-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11676
Shamela0009918-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        14088
Shamela0009918-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1875
Shamela0009918-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        34369
Shamela0009918-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        42872
Shamela0009918-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        4744
Shamela0009918-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34         972
Shamela0009918-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1113
Shamela0009918-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12        1778
Shamela0009918-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1583
Shamela0009918-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1944
Shamela0009918-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        43696
Shamela0009918-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        31880
Shamela0009918-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2459
Shamela0009918-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3801
Shamela0009918-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5915
Shamela0009918-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        34836
Shamela0009918-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2225
Shamela0009918-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        6441
Shamela0009918-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        98522
Shamela0009918-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        2884
Shamela0009918-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3037
Shamela0009918-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         865
Shamela0009918-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4991
Shamela0009918-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8784
Shamela0009918-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        18503
Shamela0009918-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3183
Shamela0009918-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1800
Shamela0009918-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2604
Shamela0009918-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4578
Shamela0009918-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2577
Shamela0009918-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        29124
Shamela0009918-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1571
Shamela0009918-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2301
Shamela0009918-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7983
Shamela0009918-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        14895
Shamela0009918-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28         952
Shamela0009918-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1517
Shamela0009918-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1460
Shamela0009918-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1278
Shamela0009918-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         860
Shamela0009918-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1283
Shamela0009918-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1013
Shamela0009918-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1015
Shamela0009918-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3089
Shamela0009918-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        3112
Shamela0009918-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3148
Shamela0009918-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        18984
Shamela0009918-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3158
Shamela0009918-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2648
Shamela0009918-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6507
Shamela0009918-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        6384
Shamela0009918-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4564
Shamela0009918-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        5425
Shamela0009918-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2686
Shamela0009918-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        4974
Shamela0009918-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        4502
Shamela0009918-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1444
Shamela0009918-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        11689
Shamela0009918-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1416
Shamela0009918-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        8497
Shamela0009918-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2784
Shamela0009918-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3829
Shamela0009918-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1339
Shamela0009918-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3981
Shamela0009918-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        2321
Shamela0009918-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35         817
Shamela0009918-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1618
Shamela0009918-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        3271
Shamela0009918-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        7332
Shamela0009918-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4411
Shamela0009918-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        13881
Shamela0009918-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1391
Shamela0009918-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1607
Shamela0009918-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        12003
Shamela0009918-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7313
Shamela0009918-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        4460
Shamela0009918-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1736
Shamela0009918-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        3643
Shamela0009918-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        3975
Shamela0009918-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        4978
Shamela0009918-ara1_Shia001388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1654
Shamela0009918-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3018
Shamela0009918-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        3297
Shamela0009918-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25         942
Shamela0009918-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        3978
Shamela0009918-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1100
Shamela0009918-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        4809
Shamela0009918-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6732
Shamela0009918-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1995
Shamela0009918-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56       283795
Shamela0009918-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5294
Shamela0009918-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        5008
Shamela0009918-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        2127
Shamela0009918-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        6389
Shamela0009918-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        26813
Shamela0009918-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1514
Shamela0009918-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1516
Shamela0009918-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        15214
Shamela0009918-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5876
Shamela0009918-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9447
Shamela0009918-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        13685
Shamela0009918-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15986
Shamela0009918-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        50723
Shamela0009918-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        73945
Shamela0009918-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        63843
Shamela0009918-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        24677
Shamela0009918-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7875
Shamela0009918-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1907
Shamela0009918-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3630
Shamela0009918-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2187
Shamela0009918-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7581
Shamela0009918-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2738
Shamela0009918-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        17484
Shamela0009918-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        3800
Shamela0009918-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        2661
Shamela0009918-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3181
Shamela0009918-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        3539
Shamela0009918-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        25694
Shamela0009918-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        22401
Shamela0009918-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3996
Shamela0009918-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4403
Shamela0009918-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        5286
Shamela0009918-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        7148
Shamela0009918-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        11814
Shamela0009918-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2971
Shamela0009918-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1069
Shamela0009918-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1314
Shamela0009918-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         883
Shamela0009918-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1342
Shamela0009918-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        32503
Shamela0009918-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1704
Shamela0009918-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7543
Shamela0009918-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        3797
Shamela0009918-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        1041
Shamela0009918-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1528
Shamela0009918-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        4292
Shamela0009918-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        13304
Shamela0009918-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1888
Shamela0009918-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        13604
Shamela0009918-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        7803
Shamela0009918-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2271
Shamela0009918-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        9245
Shamela0009918-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        86728
Shamela0009918-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        17409
Shamela0009918-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        12613
Shamela0009918-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3742
Shamela0009918-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        4043
Shamela0009918-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        28736
Shamela0009918-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        4267
Shamela0009918-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       140850
Shamela0009918-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        39505
Shamela0009918-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        7574
Shamela0009918-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2397
Shamela0009918-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        2739
Shamela0009918-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6065
Shamela0009918-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        13188
Shamela0009918-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        43493
Shamela0009918-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        45216
Shamela0009918-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2905
Shamela0009918-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        20146
Shamela0009918-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        46687
Shamela0009918-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        10118
Shamela0009918-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4687
Shamela0009918-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        57680
Shamela0009918-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1172
Shamela0009918-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1935
Shamela0009918-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        11695
Shamela0009918-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        3242
Shamela0009918-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6969
Shamela0009918-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       146923
Shamela0009918-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1411
Shamela0009918-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3489
Shamela0009918-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4560
Shamela0009918-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        17557
Shamela0009918-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        80582
Shamela0009918-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1154
Shamela0009918-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        6836
Shamela0009918-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        13569
Shamela0009918-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1737
Shamela0009918-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         945
Shamela0009918-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1341
Shamela0009918-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2920
Shamela0009918-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2818
Shamela0009918-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        1060
Shamela0009918-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1762
Shamela0009918-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1155
Shamela0009918-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        6503
Shamela0009918-ara1_Shia003153-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2385
Shamela0009918-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        7424
Shamela0009918-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        21143
Shamela0009918-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        3890
Shamela0009918-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1496
Shamela0009918-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2298
Shamela0009918-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        7901
Shamela0009918-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1556
Shamela0009918-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        5283
Shamela0009918-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        9736
Shamela0009918-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       849974
Shamela0009918-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        56990
Shamela0009918-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        31150
Shamela0009918-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1942
Shamela0009918-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1231
Shamela0009918-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2014
Shamela0009918-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22       3191424
Shamela0009918-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        12772
Shamela0009918-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3129
Shamela0009918-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1303
Shamela0009918-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        3829
Shamela0009918-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        4293
Shamela0009918-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        3356
Shamela0009918-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5657
Shamela0009918-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        1332
Shamela0009918-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       116301
Shamela0009918-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9385
Shamela0009918-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        16530
Shamela0009918-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4340
Shamela0009918-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8419
Shamela0009918-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       920095
Shamela0009918-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1264
Shamela0009918-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        33089
Shamela0009918-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2818
Shamela0009918-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        10832
Shamela0009918-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3147
Shamela0009918-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        3746
Shamela0009918-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4541
Shamela0009918-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        52401
Shamela0009918-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        59380
Shamela0009918-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1036
Shamela0009918-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4871
Shamela0009918-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        10189
Shamela0009918-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        27353
Shamela0009918-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1829
Shamela0009918-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1617
Shamela0009918-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        4474
Shamela0009918-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2290
Shamela0009918-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        11473
Shamela0009918-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5623
Shamela0009918-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        4607
Shamela0009918-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4198
Shamela0009918-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        6713
Shamela0009918-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        5193
Shamela0009918-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       113588
Shamela0009918-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        96254
Shamela0009918-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4454
Shamela0009918-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        10058
Shamela0009918-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        35923
Shamela0009918-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3462
Shamela0009918-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3311
Shamela0009918-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        6581
Shamela0009918-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1478
Shamela0009918-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08         953
Shamela0009918-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1677
Shamela0009918-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        12140
Shamela0009918-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1806
Shamela0009918-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3166
Shamela0009918-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         885
Shamela0009918-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2838