Index of /passim01022020/Shamela0009898-ara1/


../
Shamela0009898-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3027
Shamela0009898-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1325
Shamela0009898-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        39643
Shamela0009898-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        5979
Shamela0009898-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1249
Shamela0009898-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3761
Shamela0009898-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3523
Shamela0009898-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        30532
Shamela0009898-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        32681
Shamela0009898-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1045
Shamela0009898-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        21039
Shamela0009898-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1766
Shamela0009898-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1396
Shamela0009898-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4188
Shamela0009898-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         956
Shamela0009898-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        43768
Shamela0009898-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36       203305
Shamela0009898-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4604
Shamela0009898-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2008
Shamela0009898-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        11356
Shamela0009898-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        11558
Shamela0009898-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2803
Shamela0009898-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1816
Shamela0009898-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        36698
Shamela0009898-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5127
Shamela0009898-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1724
Shamela0009898-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4831
Shamela0009898-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        29820
Shamela0009898-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2691
Shamela0009898-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5590
Shamela0009898-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1579
Shamela0009898-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2975
Shamela0009898-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2086
Shamela0009898-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5178
Shamela0009898-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3773
Shamela0009898-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:10        27470
Shamela0009898-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         815
Shamela0009898-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        96056
Shamela0009898-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        27634
Shamela0009898-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7302
Shamela0009898-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        58576
Shamela0009898-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1682
Shamela0009898-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10       167884
Shamela0009898-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        11623
Shamela0009898-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        94439
Shamela0009898-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        22452
Shamela0009898-ara1_JK000515-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        11527
Shamela0009898-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        17345
Shamela0009898-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        2739
Shamela0009898-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        25861
Shamela0009898-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        2127
Shamela0009898-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        6011
Shamela0009898-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3361
Shamela0009898-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1653
Shamela0009898-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2251
Shamela0009898-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        15971
Shamela0009898-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        7113
Shamela0009898-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3636
Shamela0009898-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1465
Shamela0009898-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        15172
Shamela0009898-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5643
Shamela0009898-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2108
Shamela0009898-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2502
Shamela0009898-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1100
Shamela0009898-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1407
Shamela0009898-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2244
Shamela0009898-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        51508
Shamela0009898-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22       116740
Shamela0009898-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        14881
Shamela0009898-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2058
Shamela0009898-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2776
Shamela0009898-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3868
Shamela0009898-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1658
Shamela0009898-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        12302
Shamela0009898-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:16       208937
Shamela0009898-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:10        10276
Shamela0009898-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       687787
Shamela0009898-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        19773
Shamela0009898-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        19031
Shamela0009898-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1984
Shamela0009898-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        59591
Shamela0009898-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51         901
Shamela0009898-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        22849
Shamela0009898-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4696
Shamela0009898-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1380
Shamela0009898-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1188
Shamela0009898-ara1_JK001093-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1772
Shamela0009898-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2155
Shamela0009898-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        27782
Shamela0009898-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2930
Shamela0009898-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5414
Shamela0009898-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3282
Shamela0009898-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1933
Shamela0009898-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         982
Shamela0009898-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4531
Shamela0009898-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4014
Shamela0009898-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2889
Shamela0009898-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        16827
Shamela0009898-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        1486
Shamela0009898-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1005
Shamela0009898-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        14483
Shamela0009898-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        42795
Shamela0009898-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        13660
Shamela0009898-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2915
Shamela0009898-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        14848
Shamela0009898-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        17346
Shamela0009898-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1746
Shamela0009898-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2189
Shamela0009898-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       154434
Shamela0009898-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:33        23008
Shamela0009898-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        14970
Shamela0009898-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16       235994
Shamela0009898-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        6357
Shamela0009898-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        31044
Shamela0009898-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2880
Shamela0009898-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1990
Shamela0009898-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1910
Shamela0009898-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3638
Shamela0009898-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        25587
Shamela0009898-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:05       417192
Shamela0009898-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1114
Shamela0009898-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        35870
Shamela0009898-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1551
Shamela0009898-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5731
Shamela0009898-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2080
Shamela0009898-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2163
Shamela0009898-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1371
Shamela0009898-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3796
Shamela0009898-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5817
Shamela0009898-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4367
Shamela0009898-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3676
Shamela0009898-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        14724
Shamela0009898-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        38471
Shamela0009898-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        10511
Shamela0009898-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       233240
Shamela0009898-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1203
Shamela0009898-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        6180
Shamela0009898-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        38911
Shamela0009898-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5575
Shamela0009898-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3266
Shamela0009898-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6914
Shamela0009898-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        14773
Shamela0009898-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        30553
Shamela0009898-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        9330
Shamela0009898-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1678
Shamela0009898-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        2143
Shamela0009898-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1518
Shamela0009898-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1296
Shamela0009898-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        7799
Shamela0009898-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4472
Shamela0009898-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6022
Shamela0009898-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        17857
Shamela0009898-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2523
Shamela0009898-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        18819
Shamela0009898-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       170439
Shamela0009898-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        64713
Shamela0009898-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        8229
Shamela0009898-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        52916
Shamela0009898-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        29896
Shamela0009898-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1563
Shamela0009898-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5670
Shamela0009898-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        7782
Shamela0009898-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        30362
Shamela0009898-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        78804
Shamela0009898-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4186
Shamela0009898-ara1_JK009356-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3062
Shamela0009898-ara1_JK009358-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        7430
Shamela0009898-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        5874
Shamela0009898-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2863
Shamela0009898-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2828
Shamela0009898-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        9589
Shamela0009898-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5164
Shamela0009898-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6496
Shamela0009898-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        10002
Shamela0009898-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        5636
Shamela0009898-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        12585
Shamela0009898-ara1_JK010487-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        2589
Shamela0009898-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2008
Shamela0009898-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1121
Shamela0009898-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        16853
Shamela0009898-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        40501
Shamela0009898-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        7269
Shamela0009898-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        9768
Shamela0009898-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        1235
Shamela0009898-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36       188901
Shamela0009898-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        55670
Shamela0009898-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4560
Shamela0009898-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        3377
Shamela0009898-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        10633
Shamela0009898-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1868
Shamela0009898-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         967
Shamela0009898-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2440
Shamela0009898-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1328
Shamela0009898-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2505
Shamela0009898-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2275
Shamela0009898-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:27       318090
Shamela0009898-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27       263084
Shamela0009898-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4474
Shamela0009898-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1873
Shamela0009898-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         957
Shamela0009898-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24848
Shamela0009898-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1786
Shamela0009898-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        41956
Shamela0009898-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2436
Shamela0009898-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3022
Shamela0009898-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        7144
Shamela0009898-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2525
Shamela0009898-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        3310
Shamela0009898-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        14292
Shamela0009898-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8880
Shamela0009898-ara1_Shamela0000496-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1631
Shamela0009898-ara1_Shamela0000504-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5647
Shamela0009898-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11074
Shamela0009898-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        13037
Shamela0009898-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1775
Shamela0009898-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3620
Shamela0009898-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2023
Shamela0009898-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        17455
Shamela0009898-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1652
Shamela0009898-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4293
Shamela0009898-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11107
Shamela0009898-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        50542
Shamela0009898-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        45095
Shamela0009898-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        64896
Shamela0009898-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4813
Shamela0009898-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2501
Shamela0009898-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4937
Shamela0009898-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:05        32694
Shamela0009898-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        7236
Shamela0009898-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        27003
Shamela0009898-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3256
Shamela0009898-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        5043
Shamela0009898-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3274
Shamela0009898-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1129
Shamela0009898-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4311
Shamela0009898-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2794
Shamela0009898-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2417
Shamela0009898-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       221572
Shamela0009898-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        29497
Shamela0009898-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4676
Shamela0009898-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12616
Shamela0009898-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12794
Shamela0009898-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        83643
Shamela0009898-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       134488
Shamela0009898-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3030
Shamela0009898-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        68262
Shamela0009898-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5710
Shamela0009898-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3047
Shamela0009898-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:32        3177
Shamela0009898-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5418
Shamela0009898-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        32338
Shamela0009898-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       328120
Shamela0009898-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2363
Shamela0009898-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32       263439
Shamela0009898-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        19792
Shamela0009898-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        64538
Shamela0009898-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       150049
Shamela0009898-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       345074
Shamela0009898-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        74645
Shamela0009898-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        42214
Shamela0009898-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5433
Shamela0009898-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2895
Shamela0009898-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1034
Shamela0009898-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19066
Shamela0009898-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        77417
Shamela0009898-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        4622
Shamela0009898-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8390
Shamela0009898-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1124
Shamela0009898-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10471
Shamela0009898-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        19415
Shamela0009898-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5710
Shamela0009898-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        11613
Shamela0009898-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       403369
Shamela0009898-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1983
Shamela0009898-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10190
Shamela0009898-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2470
Shamela0009898-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1855
Shamela0009898-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        71139
Shamela0009898-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2006
Shamela0009898-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2407
Shamela0009898-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       153725
Shamela0009898-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49       777038
Shamela0009898-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       190545
Shamela0009898-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4588
Shamela0009898-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3203
Shamela0009898-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4178
Shamela0009898-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2004
Shamela0009898-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7390
Shamela0009898-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        26015
Shamela0009898-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         960
Shamela0009898-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9221
Shamela0009898-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        18412
Shamela0009898-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2013
Shamela0009898-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7067
Shamela0009898-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9051
Shamela0009898-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1138
Shamela0009898-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6694
Shamela0009898-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16       381622
Shamela0009898-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3401
Shamela0009898-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11858
Shamela0009898-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14290
Shamela0009898-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16       1960997
Shamela0009898-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5304
Shamela0009898-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        41632
Shamela0009898-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        60676
Shamela0009898-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1567
Shamela0009898-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2905
Shamela0009898-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13794
Shamela0009898-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3579
Shamela0009898-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2178
Shamela0009898-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2906
Shamela0009898-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        43672
Shamela0009898-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2677
Shamela0009898-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8611
Shamela0009898-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2352
Shamela0009898-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2094
Shamela0009898-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        24408
Shamela0009898-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        16890
Shamela0009898-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        16495
Shamela0009898-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        44315
Shamela0009898-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       106218
Shamela0009898-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        20451
Shamela0009898-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20120
Shamela0009898-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        30853
Shamela0009898-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        17989
Shamela0009898-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5273
Shamela0009898-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1887
Shamela0009898-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9525
Shamela0009898-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        23191
Shamela0009898-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        7281
Shamela0009898-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1847
Shamela0009898-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2466
Shamela0009898-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3207
Shamela0009898-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       732330
Shamela0009898-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1784
Shamela0009898-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        21372
Shamela0009898-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        48988
Shamela0009898-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2429
Shamela0009898-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        20299
Shamela0009898-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4374
Shamela0009898-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11859
Shamela0009898-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14955
Shamela0009898-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        16082
Shamela0009898-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5916
Shamela0009898-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        10058
Shamela0009898-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9684
Shamela0009898-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5523
Shamela0009898-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2156
Shamela0009898-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        10486
Shamela0009898-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        19681
Shamela0009898-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1166
Shamela0009898-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2903
Shamela0009898-ara1_Shamela0007528-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2180
Shamela0009898-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2405
Shamela0009898-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3776
Shamela0009898-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         971
Shamela0009898-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2045
Shamela0009898-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16       142076
Shamela0009898-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        16138
Shamela0009898-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       119616
Shamela0009898-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       132807
Shamela0009898-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4422
Shamela0009898-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        18685
Shamela0009898-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        26588
Shamela0009898-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2850
Shamela0009898-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1383
Shamela0009898-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1680
Shamela0009898-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10870
Shamela0009898-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        83017
Shamela0009898-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       125390
Shamela0009898-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        75708
Shamela0009898-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        15828
Shamela0009898-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        19910
Shamela0009898-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10       216975
Shamela0009898-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1120
Shamela0009898-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        12800
Shamela0009898-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5705
Shamela0009898-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6569
Shamela0009898-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2917
Shamela0009898-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        13636
Shamela0009898-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2837
Shamela0009898-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4634
Shamela0009898-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       160065
Shamela0009898-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        66183
Shamela0009898-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1712
Shamela0009898-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1417
Shamela0009898-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1479
Shamela0009898-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        22554
Shamela0009898-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        22480
Shamela0009898-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2164
Shamela0009898-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        17899
Shamela0009898-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1609
Shamela0009898-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        89674
Shamela0009898-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10507
Shamela0009898-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7129
Shamela0009898-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        17863
Shamela0009898-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        18885
Shamela0009898-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        41795
Shamela0009898-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5761
Shamela0009898-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3020
Shamela0009898-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        3098
Shamela0009898-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2106
Shamela0009898-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2260
Shamela0009898-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2057
Shamela0009898-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2968
Shamela0009898-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2514
Shamela0009898-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2090
Shamela0009898-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15000
Shamela0009898-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3935
Shamela0009898-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3958
Shamela0009898-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15044
Shamela0009898-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        34458
Shamela0009898-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15873
Shamela0009898-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         955
Shamela0009898-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2121
Shamela0009898-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1675
Shamela0009898-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10645
Shamela0009898-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1836
Shamela0009898-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2002
Shamela0009898-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9188
Shamela0009898-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        21552
Shamela0009898-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1840
Shamela0009898-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3301
Shamela0009898-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3877
Shamela0009898-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       452421
Shamela0009898-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        11109
Shamela0009898-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15       115348
Shamela0009898-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18682
Shamela0009898-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       114953
Shamela0009898-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16       599736
Shamela0009898-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       401216
Shamela0009898-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        7439
Shamela0009898-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        22090
Shamela0009898-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        83304
Shamela0009898-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        35727
Shamela0009898-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        59612
Shamela0009898-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2158
Shamela0009898-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        26869
Shamela0009898-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4475
Shamela0009898-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        41440
Shamela0009898-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2402
Shamela0009898-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09       105763
Shamela0009898-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       388919
Shamela0009898-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11872
Shamela0009898-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1262
Shamela0009898-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6187
Shamela0009898-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2356
Shamela0009898-ara1_Shamela0010049-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2667
Shamela0009898-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2785
Shamela0009898-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        8547
Shamela0009898-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15190
Shamela0009898-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       503043
Shamela0009898-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1106
Shamela0009898-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1962
Shamela0009898-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7271
Shamela0009898-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5804
Shamela0009898-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2033
Shamela0009898-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6232
Shamela0009898-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        33776
Shamela0009898-ara1_Shamela0010485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3339
Shamela0009898-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6500
Shamela0009898-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       106817
Shamela0009898-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3281
Shamela0009898-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        17444
Shamela0009898-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2491
Shamela0009898-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1242
Shamela0009898-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5511
Shamela0009898-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1183
Shamela0009898-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        3140
Shamela0009898-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       126746
Shamela0009898-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3616
Shamela0009898-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        48364
Shamela0009898-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3845
Shamela0009898-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        46830
Shamela0009898-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18618
Shamela0009898-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4329
Shamela0009898-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30       233170
Shamela0009898-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        2853
Shamela0009898-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2924
Shamela0009898-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24790
Shamela0009898-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1449
Shamela0009898-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2399
Shamela0009898-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        6104
Shamela0009898-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       105639
Shamela0009898-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3566
Shamela0009898-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        36083
Shamela0009898-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        22055
Shamela0009898-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        10919
Shamela0009898-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1691
Shamela0009898-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9022
Shamela0009898-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       496117
Shamela0009898-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4671
Shamela0009898-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        35075
Shamela0009898-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3311
Shamela0009898-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1451
Shamela0009898-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2709
Shamela0009898-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2706
Shamela0009898-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2936
Shamela0009898-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4678
Shamela0009898-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5343
Shamela0009898-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3260
Shamela0009898-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1210
Shamela0009898-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2889
Shamela0009898-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1077
Shamela0009898-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8610
Shamela0009898-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3513
Shamela0009898-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2954
Shamela0009898-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1500
Shamela0009898-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1032
Shamela0009898-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3898
Shamela0009898-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        38714
Shamela0009898-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1444
Shamela0009898-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3471
Shamela0009898-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        6481
Shamela0009898-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1305
Shamela0009898-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3504
Shamela0009898-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3106
Shamela0009898-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1715
Shamela0009898-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2403
Shamela0009898-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        27239
Shamela0009898-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1384
Shamela0009898-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1985
Shamela0009898-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        31150
Shamela0009898-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2706
Shamela0009898-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2152
Shamela0009898-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2637
Shamela0009898-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12438
Shamela0009898-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16       150502
Shamela0009898-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2676
Shamela0009898-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4154
Shamela0009898-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7738
Shamela0009898-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3924
Shamela0009898-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        36270
Shamela0009898-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        28317
Shamela0009898-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        16546
Shamela0009898-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3705
Shamela0009898-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1959
Shamela0009898-ara1_Shamela0012222-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2007
Shamela0009898-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3847
Shamela0009898-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1549
Shamela0009898-ara1_Shamela0012289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1199
Shamela0009898-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        55736
Shamela0009898-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        34368
Shamela0009898-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:27        37520
Shamela0009898-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        46354
Shamela0009898-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        28627
Shamela0009898-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        4983
Shamela0009898-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4048
Shamela0009898-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2367
Shamela0009898-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        49159
Shamela0009898-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2108
Shamela0009898-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:36       318441
Shamela0009898-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        33615
Shamela0009898-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        15430
Shamela0009898-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3235
Shamela0009898-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        31920
Shamela0009898-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3549
Shamela0009898-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3657
Shamela0009898-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5354
Shamela0009898-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2402
Shamela0009898-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1568
Shamela0009898-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10435
Shamela0009898-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2949
Shamela0009898-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1584
Shamela0009898-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14795
Shamela0009898-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6893
Shamela0009898-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       210177
Shamela0009898-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       104847
Shamela0009898-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3886
Shamela0009898-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        18398
Shamela0009898-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5912
Shamela0009898-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5898
Shamela0009898-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1082
Shamela0009898-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1778
Shamela0009898-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5742
Shamela0009898-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4123
Shamela0009898-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2724
Shamela0009898-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        93300
Shamela0009898-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1104
Shamela0009898-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5786
Shamela0009898-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2978
Shamela0009898-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6901
Shamela0009898-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10827
Shamela0009898-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1624
Shamela0009898-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1395
Shamela0009898-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        15681
Shamela0009898-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2375
Shamela0009898-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1383
Shamela0009898-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        30007
Shamela0009898-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3056
Shamela0009898-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10       104603
Shamela0009898-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1737
Shamela0009898-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1764
Shamela0009898-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        21130
Shamela0009898-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3159
Shamela0009898-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2546
Shamela0009898-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8326
Shamela0009898-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        68651
Shamela0009898-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2767
Shamela0009898-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1635
Shamela0009898-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4241
Shamela0009898-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15444
Shamela0009898-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8792
Shamela0009898-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2817
Shamela0009898-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        11760
Shamela0009898-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3041
Shamela0009898-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        4695
Shamela0009898-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15884
Shamela0009898-ara1_Shamela0021584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1166
Shamela0009898-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1757
Shamela0009898-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25306
Shamela0009898-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2617
Shamela0009898-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2127
Shamela0009898-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2593
Shamela0009898-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2384
Shamela0009898-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2129
Shamela0009898-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       149645
Shamela0009898-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1034
Shamela0009898-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4902
Shamela0009898-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8813
Shamela0009898-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        41554
Shamela0009898-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        20551
Shamela0009898-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        5280
Shamela0009898-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7004
Shamela0009898-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1543
Shamela0009898-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4803
Shamela0009898-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2511
Shamela0009898-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       175404
Shamela0009898-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       492290
Shamela0009898-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3794
Shamela0009898-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2733
Shamela0009898-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3913
Shamela0009898-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        37497
Shamela0009898-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        43000
Shamela0009898-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        27687
Shamela0009898-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2683
Shamela0009898-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        60572
Shamela0009898-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        61031
Shamela0009898-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       142763
Shamela0009898-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        36678
Shamela0009898-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       130517
Shamela0009898-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        30782
Shamela0009898-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5414
Shamela0009898-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        44655
Shamela0009898-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        48941
Shamela0009898-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        20320
Shamela0009898-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        34606
Shamela0009898-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1515
Shamela0009898-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7126
Shamela0009898-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11290
Shamela0009898-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2553
Shamela0009898-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1156
Shamela0009898-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        15194
Shamela0009898-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4148
Shamela0009898-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       104543
Shamela0009898-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5524
Shamela0009898-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8479
Shamela0009898-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1963
Shamela0009898-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4296
Shamela0009898-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13587
Shamela0009898-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3626
Shamela0009898-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        46338
Shamela0009898-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2579
Shamela0009898-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5524
Shamela0009898-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6639
Shamela0009898-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3091
Shamela0009898-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10       168546
Shamela0009898-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1244
Shamela0009898-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6172
Shamela0009898-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2788
Shamela0009898-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        31526
Shamela0009898-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1411
Shamela0009898-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12083
Shamela0009898-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17100
Shamela0009898-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15559
Shamela0009898-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9028
Shamela0009898-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       274018
Shamela0009898-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        68417
Shamela0009898-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        18455
Shamela0009898-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15940
Shamela0009898-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       207210
Shamela0009898-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        23010
Shamela0009898-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15091
Shamela0009898-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       212209
Shamela0009898-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       120793
Shamela0009898-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        58002
Shamela0009898-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16       159736
Shamela0009898-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:05        4773
Shamela0009898-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        7262
Shamela0009898-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        33965
Shamela0009898-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1211
Shamela0009898-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2248
Shamela0009898-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        2140
Shamela0009898-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        43878
Shamela0009898-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        6435
Shamela0009898-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10       716392
Shamela0009898-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1650
Shamela0009898-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17588
Shamela0009898-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7233
Shamela0009898-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       314000
Shamela0009898-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       274097
Shamela0009898-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        21186
Shamela0009898-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1303
Shamela0009898-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7173
Shamela0009898-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6696
Shamela0009898-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2414
Shamela0009898-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7086
Shamela0009898-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1891
Shamela0009898-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        30712
Shamela0009898-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3963
Shamela0009898-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2243
Shamela0009898-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2176
Shamela0009898-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        11839
Shamela0009898-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        42738
Shamela0009898-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1813
Shamela0009898-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2097
Shamela0009898-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1631
Shamela0009898-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1484
Shamela0009898-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        28550
Shamela0009898-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2816
Shamela0009898-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       143564
Shamela0009898-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1566
Shamela0009898-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1789
Shamela0009898-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        47402
Shamela0009898-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11483
Shamela0009898-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14267
Shamela0009898-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10100
Shamela0009898-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7549
Shamela0009898-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12540
Shamela0009898-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13029
Shamela0009898-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1610
Shamela0009898-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17397
Shamela0009898-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5965
Shamela0009898-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        6482
Shamela0009898-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2566
Shamela0009898-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1980
Shamela0009898-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        37350
Shamela0009898-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        31691
Shamela0009898-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6939
Shamela0009898-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1722
Shamela0009898-ara1_Shamela0026929-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8225
Shamela0009898-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3883
Shamela0009898-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3236
Shamela0009898-ara1_Shamela0028172-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        30582
Shamela0009898-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3673
Shamela0009898-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        24833
Shamela0009898-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        21776
Shamela0009898-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7380
Shamela0009898-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1152
Shamela0009898-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3841
Shamela0009898-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1681
Shamela0009898-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1158
Shamela0009898-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1711
Shamela0009898-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1514
Shamela0009898-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1996
Shamela0009898-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1290
Shamela0009898-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5405
Shamela0009898-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        17400
Shamela0009898-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13870
Shamela0009898-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6867
Shamela0009898-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2247
Shamela0009898-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1485
Shamela0009898-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14713
Shamela0009898-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        5835
Shamela0009898-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        34615
Shamela0009898-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       129868
Shamela0009898-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:10       425521
Shamela0009898-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1914
Shamela0009898-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       297485
Shamela0009898-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2642
Shamela0009898-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7352
Shamela0009898-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1162
Shamela0009898-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12208
Shamela0009898-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5447
Shamela0009898-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15639
Shamela0009898-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13854
Shamela0009898-ara1_Shamela0037540-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2229
Shamela0009898-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7706
Shamela0009898-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4208
Shamela0009898-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2561
Shamela0009898-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       156668
Shamela0009898-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3885
Shamela0009898-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2948
Shamela0009898-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3689
Shamela0009898-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2783
Shamela0009898-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        17621
Shamela0009898-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3686
Shamela0009898-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5174
Shamela0009898-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        22236
Shamela0009898-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1742
Shamela0009898-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       120461
Shamela0009898-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2183
Shamela0009898-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2703
Shamela0009898-ara1_Shamela0096848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2572
Shamela0009898-ara1_Shamela0096849-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2571
Shamela0009898-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2543
Shamela0009898-ara1_Shamela0096852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2570
Shamela0009898-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2570
Shamela0009898-ara1_Shamela0096854-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2569
Shamela0009898-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2717
Shamela0009898-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        43106
Shamela0009898-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        29326
Shamela0009898-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2117
Shamela0009898-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12200
Shamela0009898-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1584
Shamela0009898-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1549
Shamela0009898-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1570
Shamela0009898-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3601
Shamela0009898-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1437
Shamela0009898-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        6278
Shamela0009898-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1257
Shamela0009898-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        5267
Shamela0009898-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6426
Shamela0009898-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        24836
Shamela0009898-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1247
Shamela0009898-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1655
Shamela0009898-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3346
Shamela0009898-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11556
Shamela0009898-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        34044
Shamela0009898-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2531
Shamela0009898-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5840
Shamela0009898-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         939
Shamela0009898-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:05        16268
Shamela0009898-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        18779
Shamela0009898-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        33064
Shamela0009898-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1425
Shamela0009898-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1381
Shamela0009898-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10924
Shamela0009898-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8846
Shamela0009898-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3765
Shamela0009898-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3680
Shamela0009898-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1700
Shamela0009898-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        27652
Shamela0009898-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        41536
Shamela0009898-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        20146
Shamela0009898-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1900
Shamela0009898-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12475
Shamela0009898-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        8522
Shamela0009898-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1407
Shamela0009898-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2934
Shamela0009898-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        11843
Shamela0009898-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        29439
Shamela0009898-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        3131
Shamela0009898-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1636
Shamela0009898-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11153
Shamela0009898-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        7837
Shamela0009898-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        6160
Shamela0009898-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        13917
Shamela0009898-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        7049
Shamela0009898-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8439
Shamela0009898-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        13306
Shamela0009898-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1938
Shamela0009898-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3307
Shamela0009898-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        43484
Shamela0009898-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2775
Shamela0009898-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       319328
Shamela0009898-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4491
Shamela0009898-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1764
Shamela0009898-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        87119
Shamela0009898-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1443
Shamela0009898-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14113
Shamela0009898-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        20975
Shamela0009898-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        80852
Shamela0009898-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13972
Shamela0009898-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        36308
Shamela0009898-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        24888
Shamela0009898-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        35863
Shamela0009898-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       172989
Shamela0009898-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11861
Shamela0009898-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       139735
Shamela0009898-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        45691
Shamela0009898-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        4620
Shamela0009898-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        5405
Shamela0009898-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        18093
Shamela0009898-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2164
Shamela0009898-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1418
Shamela0009898-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        47022
Shamela0009898-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2930
Shamela0009898-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        35448
Shamela0009898-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        9139
Shamela0009898-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        4161
Shamela0009898-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1131
Shamela0009898-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1904
Shamela0009898-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        3557
Shamela0009898-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        88629
Shamela0009898-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        36379
Shamela0009898-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        29754
Shamela0009898-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        4921
Shamela0009898-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        49521
Shamela0009898-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8881
Shamela0009898-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2622
Shamela0009898-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        47405
Shamela0009898-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2549
Shamela0009898-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3916
Shamela0009898-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2443
Shamela0009898-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2391
Shamela0009898-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1755
Shamela0009898-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1368
Shamela0009898-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        23947
Shamela0009898-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        4847
Shamela0009898-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2552
Shamela0009898-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        21777
Shamela0009898-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1859
Shamela0009898-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        9270
Shamela0009898-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1336
Shamela0009898-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        6541
Shamela0009898-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       109560
Shamela0009898-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        26654
Shamela0009898-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        27538
Shamela0009898-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        97940
Shamela0009898-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        68149
Shamela0009898-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1399
Shamela0009898-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        80746
Shamela0009898-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1646
Shamela0009898-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6156
Shamela0009898-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36         906
Shamela0009898-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       242104
Shamela0009898-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6358
Shamela0009898-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        4948
Shamela0009898-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        67803
Shamela0009898-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1474
Shamela0009898-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2573
Shamela0009898-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1166
Shamela0009898-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7996
Shamela0009898-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        27335
Shamela0009898-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2926
Shamela0009898-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       122295
Shamela0009898-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1463
Shamela0009898-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        7273
Shamela0009898-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1867
Shamela0009898-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4715
Shamela0009898-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        82455
Shamela0009898-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2021
Shamela0009898-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1149
Shamela0009898-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        10114
Shamela0009898-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        95139
Shamela0009898-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2602
Shamela0009898-ara1_Shia002935-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:01        3657
Shamela0009898-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1340
Shamela0009898-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4580
Shamela0009898-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        30534
Shamela0009898-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        6002
Shamela0009898-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         861
Shamela0009898-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        43685
Shamela0009898-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        5431
Shamela0009898-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:22        3951
Shamela0009898-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        8653
Shamela0009898-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1304
Shamela0009898-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5353
Shamela0009898-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        6364
Shamela0009898-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1970
Shamela0009898-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1035
Shamela0009898-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3211
Shamela0009898-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        5586
Shamela0009898-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        64313
Shamela0009898-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2143
Shamela0009898-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       444207
Shamela0009898-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        3304
Shamela0009898-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:36       173582
Shamela0009898-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        69474
Shamela0009898-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        5016
Shamela0009898-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        20372
Shamela0009898-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        24044
Shamela0009898-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1384
Shamela0009898-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1041
Shamela0009898-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        28103
Shamela0009898-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        26361
Shamela0009898-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        13652
Shamela0009898-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        8902
Shamela0009898-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        3352
Shamela0009898-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        8480
Shamela0009898-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19478
Shamela0009898-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        4427
Shamela0009898-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1732
Shamela0009898-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1646
Shamela0009898-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       479289
Shamela0009898-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1111
Shamela0009898-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1730
Shamela0009898-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        22104
Shamela0009898-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8682
Shamela0009898-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       530312
Shamela0009898-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2310
Shamela0009898-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9326
Shamela0009898-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2718
Shamela0009898-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        10177
Shamela0009898-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7507
Shamela0009898-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9534
Shamela0009898-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46         852
Shamela0009898-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        7581
Shamela0009898-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2086
Shamela0009898-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5230
Shamela0009898-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        7877
Shamela0009898-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2374
Shamela0009898-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3912
Shamela0009898-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07        1917
Shamela0009898-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        4030
Shamela0009898-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        10236
Shamela0009898-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        5953
Shamela0009898-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        42595
Shamela0009898-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        10433
Shamela0009898-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        28547
Shamela0009898-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       215001
Shamela0009898-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         989
Shamela0009898-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       136707
Shamela0009898-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        2593
Shamela0009898-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3014
Shamela0009898-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1307
Shamela0009898-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2562
Shamela0009898-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10723
Shamela0009898-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        5649
Shamela0009898-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1648