Index of /passim01022020/Shamela0009801-ara1/


../
Shamela0009801-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4233
Shamela0009801-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        4360
Shamela0009801-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        10546
Shamela0009801-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        3205
Shamela0009801-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1584
Shamela0009801-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1990
Shamela0009801-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4220
Shamela0009801-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        71471
Shamela0009801-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28         844
Shamela0009801-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2822
Shamela0009801-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1396
Shamela0009801-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        9365
Shamela0009801-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        51146
Shamela0009801-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4094
Shamela0009801-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4416
Shamela0009801-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        25352
Shamela0009801-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         917
Shamela0009801-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3849
Shamela0009801-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2542
Shamela0009801-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5792
Shamela0009801-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5649
Shamela0009801-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5046
Shamela0009801-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1623
Shamela0009801-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1364
Shamela0009801-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:16        15746
Shamela0009801-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6587
Shamela0009801-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        11450
Shamela0009801-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1312
Shamela0009801-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        2047
Shamela0009801-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05         852
Shamela0009801-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1426
Shamela0009801-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1292
Shamela0009801-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1449
Shamela0009801-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         965
Shamela0009801-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1858
Shamela0009801-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1526
Shamela0009801-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4692
Shamela0009801-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6319
Shamela0009801-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        2409
Shamela0009801-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2663
Shamela0009801-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        19834
Shamela0009801-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        29139
Shamela0009801-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6945
Shamela0009801-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        6355
Shamela0009801-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        6032
Shamela0009801-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2026
Shamela0009801-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1395
Shamela0009801-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6942
Shamela0009801-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        29577
Shamela0009801-ara1_JK001035-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1778
Shamela0009801-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1211
Shamela0009801-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         953
Shamela0009801-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2117
Shamela0009801-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        17874
Shamela0009801-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2720
Shamela0009801-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        26328
Shamela0009801-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1962
Shamela0009801-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1503
Shamela0009801-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        8163
Shamela0009801-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        6442
Shamela0009801-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        12617
Shamela0009801-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1057
Shamela0009801-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        1783
Shamela0009801-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1373
Shamela0009801-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        5773
Shamela0009801-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1711
Shamela0009801-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1662
Shamela0009801-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        26571
Shamela0009801-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        20343
Shamela0009801-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1251
Shamela0009801-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1424
Shamela0009801-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3339
Shamela0009801-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:10        11022
Shamela0009801-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2309
Shamela0009801-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        9288
Shamela0009801-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1959
Shamela0009801-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4296
Shamela0009801-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1171
Shamela0009801-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        7363
Shamela0009801-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1120
Shamela0009801-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3442
Shamela0009801-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4559
Shamela0009801-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        5429
Shamela0009801-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        27571
Shamela0009801-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10         868
Shamela0009801-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4331
Shamela0009801-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1019
Shamela0009801-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1550
Shamela0009801-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1561
Shamela0009801-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        9556
Shamela0009801-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1811
Shamela0009801-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1450
Shamela0009801-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        11620
Shamela0009801-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        3467
Shamela0009801-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        19575
Shamela0009801-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1506
Shamela0009801-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        9838
Shamela0009801-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        8146
Shamela0009801-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3294
Shamela0009801-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2668
Shamela0009801-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6738
Shamela0009801-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        13814
Shamela0009801-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1017
Shamela0009801-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1229
Shamela0009801-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2478
Shamela0009801-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2485
Shamela0009801-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        21915
Shamela0009801-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1888
Shamela0009801-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1329
Shamela0009801-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1252
Shamela0009801-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4517
Shamela0009801-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8735
Shamela0009801-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1289
Shamela0009801-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5998
Shamela0009801-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3755
Shamela0009801-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1798
Shamela0009801-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1667
Shamela0009801-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1158
Shamela0009801-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:05        4749
Shamela0009801-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2221
Shamela0009801-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3665
Shamela0009801-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5895
Shamela0009801-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8729
Shamela0009801-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13123
Shamela0009801-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5492
Shamela0009801-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1892
Shamela0009801-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4814
Shamela0009801-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5241
Shamela0009801-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        7865
Shamela0009801-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         950
Shamela0009801-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         864
Shamela0009801-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        14306
Shamela0009801-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2621
Shamela0009801-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5380
Shamela0009801-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2167
Shamela0009801-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8105
Shamela0009801-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15         926
Shamela0009801-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1657
Shamela0009801-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2772
Shamela0009801-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2182
Shamela0009801-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00         965
Shamela0009801-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       614285
Shamela0009801-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3708
Shamela0009801-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2361
Shamela0009801-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        66096
Shamela0009801-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         824
Shamela0009801-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3568
Shamela0009801-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5141
Shamela0009801-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10385
Shamela0009801-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1753
Shamela0009801-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        70877
Shamela0009801-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        21413
Shamela0009801-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5946
Shamela0009801-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1847
Shamela0009801-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2114
Shamela0009801-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7113
Shamela0009801-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        43063
Shamela0009801-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13662
Shamela0009801-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        22095
Shamela0009801-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2241
Shamela0009801-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2749
Shamela0009801-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1021
Shamela0009801-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        22599
Shamela0009801-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1006
Shamela0009801-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4314
Shamela0009801-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2000
Shamela0009801-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2476
Shamela0009801-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8546
Shamela0009801-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        53988
Shamela0009801-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2240
Shamela0009801-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        8265
Shamela0009801-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        8558
Shamela0009801-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3821
Shamela0009801-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        15881
Shamela0009801-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        9002
Shamela0009801-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        42872
Shamela0009801-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1901
Shamela0009801-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1742
Shamela0009801-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        5394
Shamela0009801-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7247
Shamela0009801-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5094
Shamela0009801-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        29322
Shamela0009801-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9178
Shamela0009801-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         811
Shamela0009801-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2183
Shamela0009801-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1750
Shamela0009801-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1550
Shamela0009801-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4353
Shamela0009801-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3829
Shamela0009801-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2532
Shamela0009801-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7310
Shamela0009801-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18960
Shamela0009801-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16005
Shamela0009801-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2737
Shamela0009801-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2107
Shamela0009801-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1414
Shamela0009801-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        4293
Shamela0009801-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       112448
Shamela0009801-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18557
Shamela0009801-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2816
Shamela0009801-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1819
Shamela0009801-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1248
Shamela0009801-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1535
Shamela0009801-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2523
Shamela0009801-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2128
Shamela0009801-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2731
Shamela0009801-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3438
Shamela0009801-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4367
Shamela0009801-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3325
Shamela0009801-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2178
Shamela0009801-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11225
Shamela0009801-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        34718
Shamela0009801-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3676
Shamela0009801-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1297
Shamela0009801-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2639
Shamela0009801-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8083
Shamela0009801-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        15433
Shamela0009801-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        21378
Shamela0009801-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2216
Shamela0009801-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11980
Shamela0009801-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7278
Shamela0009801-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        56302
Shamela0009801-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        12040
Shamela0009801-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4737
Shamela0009801-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        36292
Shamela0009801-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5273
Shamela0009801-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2517
Shamela0009801-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4035
Shamela0009801-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12377
Shamela0009801-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2178
Shamela0009801-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10334
Shamela0009801-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1849
Shamela0009801-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        4277
Shamela0009801-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1269
Shamela0009801-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4433
Shamela0009801-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1586
Shamela0009801-ara1_Shamela0009134-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1309
Shamela0009801-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4405
Shamela0009801-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        10730
Shamela0009801-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1538
Shamela0009801-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         797
Shamela0009801-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1338
Shamela0009801-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         910
Shamela0009801-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        8049
Shamela0009801-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1272
Shamela0009801-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12676
Shamela0009801-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1404
Shamela0009801-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3153
Shamela0009801-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7066
Shamela0009801-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3973
Shamela0009801-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2799
Shamela0009801-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12067
Shamela0009801-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        3510
Shamela0009801-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1138
Shamela0009801-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2126
Shamela0009801-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3025
Shamela0009801-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11040
Shamela0009801-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        23359
Shamela0009801-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2315
Shamela0009801-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2126
Shamela0009801-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4544
Shamela0009801-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16916
Shamela0009801-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3727
Shamela0009801-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1277
Shamela0009801-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2578
Shamela0009801-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1009
Shamela0009801-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5262
Shamela0009801-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4765
Shamela0009801-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1836
Shamela0009801-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1312
Shamela0009801-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4374
Shamela0009801-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1476
Shamela0009801-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        9165
Shamela0009801-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1166
Shamela0009801-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11683
Shamela0009801-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2282
Shamela0009801-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10916
Shamela0009801-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        17608
Shamela0009801-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1160
Shamela0009801-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        10248
Shamela0009801-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2616
Shamela0009801-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2604
Shamela0009801-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        31530
Shamela0009801-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10721
Shamela0009801-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1255
Shamela0009801-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5586
Shamela0009801-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9665
Shamela0009801-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12129
Shamela0009801-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3399
Shamela0009801-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2135
Shamela0009801-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4461
Shamela0009801-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        10934
Shamela0009801-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4806
Shamela0009801-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1643
Shamela0009801-ara1_Shamela0011083-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2112
Shamela0009801-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1243
Shamela0009801-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1732
Shamela0009801-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1536
Shamela0009801-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1745
Shamela0009801-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1601
Shamela0009801-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        14358
Shamela0009801-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1981
Shamela0009801-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1856
Shamela0009801-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4671
Shamela0009801-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2521
Shamela0009801-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         915
Shamela0009801-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10436
Shamela0009801-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5965
Shamela0009801-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7935
Shamela0009801-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1626
Shamela0009801-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1375
Shamela0009801-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4113
Shamela0009801-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1105
Shamela0009801-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2205
Shamela0009801-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        5471
Shamela0009801-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        2805
Shamela0009801-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6360
Shamela0009801-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5533
Shamela0009801-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09         874
Shamela0009801-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2703
Shamela0009801-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6745
Shamela0009801-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1348
Shamela0009801-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5009
Shamela0009801-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1584
Shamela0009801-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2025
Shamela0009801-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10740
Shamela0009801-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4810
Shamela0009801-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8624
Shamela0009801-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3268
Shamela0009801-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1090
Shamela0009801-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3305
Shamela0009801-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1127
Shamela0009801-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1623
Shamela0009801-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1871
Shamela0009801-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1206
Shamela0009801-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1208
Shamela0009801-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         918
Shamela0009801-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1154
Shamela0009801-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6841
Shamela0009801-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2093
Shamela0009801-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        9305
Shamela0009801-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        4166
Shamela0009801-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2478
Shamela0009801-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1076
Shamela0009801-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2137
Shamela0009801-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1806
Shamela0009801-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2305
Shamela0009801-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        21349
Shamela0009801-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         913
Shamela0009801-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4309
Shamela0009801-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1227
Shamela0009801-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1998
Shamela0009801-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1571
Shamela0009801-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6810
Shamela0009801-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13592
Shamela0009801-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1650
Shamela0009801-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1396
Shamela0009801-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2530
Shamela0009801-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6842
Shamela0009801-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2469
Shamela0009801-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1432
Shamela0009801-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        31383
Shamela0009801-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5872
Shamela0009801-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7916
Shamela0009801-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1744
Shamela0009801-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        20972
Shamela0009801-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11720
Shamela0009801-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        5555
Shamela0009801-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1591
Shamela0009801-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2642
Shamela0009801-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2163
Shamela0009801-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1321
Shamela0009801-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12621
Shamela0009801-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        8264
Shamela0009801-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5600
Shamela0009801-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5635
Shamela0009801-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18747
Shamela0009801-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9953
Shamela0009801-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        4263
Shamela0009801-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        20386
Shamela0009801-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1617
Shamela0009801-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1503
Shamela0009801-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1015
Shamela0009801-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3360
Shamela0009801-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3347
Shamela0009801-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2063
Shamela0009801-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        21701
Shamela0009801-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1600
Shamela0009801-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        1039
Shamela0009801-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        8290
Shamela0009801-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        86918
Shamela0009801-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         857
Shamela0009801-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4247
Shamela0009801-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        11563
Shamela0009801-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2600
Shamela0009801-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1109
Shamela0009801-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3441
Shamela0009801-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3904
Shamela0009801-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2559
Shamela0009801-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9924
Shamela0009801-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2079
Shamela0009801-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9404
Shamela0009801-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        48466
Shamela0009801-ara1_Shamela0023660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        44322
Shamela0009801-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3414
Shamela0009801-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        50598
Shamela0009801-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19808
Shamela0009801-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1106
Shamela0009801-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        6998
Shamela0009801-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3329
Shamela0009801-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2219
Shamela0009801-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11893
Shamela0009801-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        16818
Shamela0009801-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        27070
Shamela0009801-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2800
Shamela0009801-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6305
Shamela0009801-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2343
Shamela0009801-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5752
Shamela0009801-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1022
Shamela0009801-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2733
Shamela0009801-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2432
Shamela0009801-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1390
Shamela0009801-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3995
Shamela0009801-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10242
Shamela0009801-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1783
Shamela0009801-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3366
Shamela0009801-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2742
Shamela0009801-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1315
Shamela0009801-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3677
Shamela0009801-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2278
Shamela0009801-ara1_Shamela0026677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1177
Shamela0009801-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1753
Shamela0009801-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1981
Shamela0009801-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1262
Shamela0009801-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5662
Shamela0009801-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        25357
Shamela0009801-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        5998
Shamela0009801-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1831
Shamela0009801-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        30468
Shamela0009801-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1817
Shamela0009801-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1406
Shamela0009801-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2014
Shamela0009801-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        16885
Shamela0009801-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2150
Shamela0009801-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1477
Shamela0009801-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1822
Shamela0009801-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1332
Shamela0009801-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1957
Shamela0009801-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1822
Shamela0009801-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1913
Shamela0009801-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1297
Shamela0009801-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2185
Shamela0009801-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6158
Shamela0009801-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2292
Shamela0009801-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1017
Shamela0009801-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        13522
Shamela0009801-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:16        10358
Shamela0009801-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3667
Shamela0009801-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        28787
Shamela0009801-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18171
Shamela0009801-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1781
Shamela0009801-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1522
Shamela0009801-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2528
Shamela0009801-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5485
Shamela0009801-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2082
Shamela0009801-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1599
Shamela0009801-ara1_Shamela0096277-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         945
Shamela0009801-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         947
Shamela0009801-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2060
Shamela0009801-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6082
Shamela0009801-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6608
Shamela0009801-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1416
Shamela0009801-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        10751
Shamela0009801-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1886
Shamela0009801-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1068
Shamela0009801-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1487
Shamela0009801-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2476
Shamela0009801-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2692
Shamela0009801-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         953
Shamela0009801-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2445
Shamela0009801-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3827
Shamela0009801-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9538
Shamela0009801-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8333
Shamela0009801-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3577
Shamela0009801-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6007
Shamela0009801-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2702
Shamela0009801-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:16        1745
Shamela0009801-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        3508
Shamela0009801-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4254
Shamela0009801-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2652
Shamela0009801-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8156
Shamela0009801-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1421
Shamela0009801-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2263
Shamela0009801-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1309
Shamela0009801-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        5699
Shamela0009801-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        3964
Shamela0009801-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1864
Shamela0009801-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3552
Shamela0009801-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8450
Shamela0009801-ara1_Shia001369-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2582
Shamela0009801-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        4433
Shamela0009801-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2523
Shamela0009801-ara1_Shia001382-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1554
Shamela0009801-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1513
Shamela0009801-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        6582
Shamela0009801-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2987
Shamela0009801-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        82674
Shamela0009801-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1240
Shamela0009801-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1320
Shamela0009801-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2462
Shamela0009801-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2298
Shamela0009801-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        6458
Shamela0009801-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3802
Shamela0009801-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7281
Shamela0009801-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6431
Shamela0009801-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9219
Shamela0009801-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3492
Shamela0009801-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        44780
Shamela0009801-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1895
Shamela0009801-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        3295
Shamela0009801-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        4919
Shamela0009801-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2195
Shamela0009801-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2126
Shamela0009801-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1105
Shamela0009801-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        22469
Shamela0009801-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        8831
Shamela0009801-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1460
Shamela0009801-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2810
Shamela0009801-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8172
Shamela0009801-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        25304
Shamela0009801-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4006
Shamela0009801-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1064
Shamela0009801-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2503
Shamela0009801-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        5425
Shamela0009801-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        8150
Shamela0009801-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2792
Shamela0009801-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        1446
Shamela0009801-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5396
Shamela0009801-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7708
Shamela0009801-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        7882
Shamela0009801-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        11256
Shamela0009801-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2874
Shamela0009801-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5999
Shamela0009801-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8298
Shamela0009801-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1039
Shamela0009801-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        16139
Shamela0009801-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        17115
Shamela0009801-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        92368
Shamela0009801-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7474
Shamela0009801-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2090
Shamela0009801-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7734
Shamela0009801-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3209
Shamela0009801-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3490
Shamela0009801-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1525
Shamela0009801-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5888
Shamela0009801-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        17175
Shamela0009801-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27         867
Shamela0009801-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        81937
Shamela0009801-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7810
Shamela0009801-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        12083
Shamela0009801-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       125250
Shamela0009801-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        2690
Shamela0009801-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1185
Shamela0009801-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        24853
Shamela0009801-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1484
Shamela0009801-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1332
Shamela0009801-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1465
Shamela0009801-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2481
Shamela0009801-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        3469
Shamela0009801-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        5331
Shamela0009801-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       151636
Shamela0009801-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2741
Shamela0009801-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1146
Shamela0009801-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1945
Shamela0009801-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2265
Shamela0009801-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        3383
Shamela0009801-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7205
Shamela0009801-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1155
Shamela0009801-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        89190
Shamela0009801-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        9956
Shamela0009801-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        40783
Shamela0009801-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        5012
Shamela0009801-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1030