Index of /passim01022020/Shamela0009768-ara1/


../
Shamela0009768-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4692
Shamela0009768-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1740
Shamela0009768-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        4045
Shamela0009768-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        4495
Shamela0009768-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2003
Shamela0009768-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1609
Shamela0009768-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        8512
Shamela0009768-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1031
Shamela0009768-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1041
Shamela0009768-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        16108
Shamela0009768-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2295
Shamela0009768-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4224
Shamela0009768-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3383
Shamela0009768-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6155
Shamela0009768-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        15693
Shamela0009768-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        6400
Shamela0009768-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        2202
Shamela0009768-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        8313
Shamela0009768-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        15848
Shamela0009768-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        2994
Shamela0009768-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3096
Shamela0009768-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1216
Shamela0009768-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        7914
Shamela0009768-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1807
Shamela0009768-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        9716
Shamela0009768-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        18520
Shamela0009768-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4007
Shamela0009768-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        7139
Shamela0009768-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:32        52371
Shamela0009768-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:22        8548
Shamela0009768-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:16       123356
Shamela0009768-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         919
Shamela0009768-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4494
Shamela0009768-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3401
Shamela0009768-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2036
Shamela0009768-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1263
Shamela0009768-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1488
Shamela0009768-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         926
Shamela0009768-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2730
Shamela0009768-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        6335
Shamela0009768-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1026
Shamela0009768-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2056
Shamela0009768-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2580
Shamela0009768-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1366
Shamela0009768-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1433
Shamela0009768-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1150
Shamela0009768-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1413
Shamela0009768-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1911
Shamela0009768-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2920
Shamela0009768-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        9846
Shamela0009768-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5971
Shamela0009768-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1461
Shamela0009768-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1315
Shamela0009768-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6240
Shamela0009768-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        5284
Shamela0009768-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2818
Shamela0009768-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        24878
Shamela0009768-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        19668
Shamela0009768-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        13298
Shamela0009768-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2301
Shamela0009768-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         982
Shamela0009768-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1249
Shamela0009768-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        10064
Shamela0009768-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       106986
Shamela0009768-ara1_JK006855-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        4086
Shamela0009768-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2827
Shamela0009768-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3957
Shamela0009768-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        7474
Shamela0009768-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1645
Shamela0009768-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        8964
Shamela0009768-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7470
Shamela0009768-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        6356
Shamela0009768-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        6842
Shamela0009768-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1709
Shamela0009768-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        8220
Shamela0009768-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1288
Shamela0009768-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2245
Shamela0009768-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        38719
Shamela0009768-ara1_JK009208-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1468
Shamela0009768-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2700
Shamela0009768-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3554
Shamela0009768-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3596
Shamela0009768-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1312
Shamela0009768-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        98861
Shamela0009768-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3311
Shamela0009768-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2038
Shamela0009768-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4393
Shamela0009768-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3091
Shamela0009768-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1096
Shamela0009768-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        8983
Shamela0009768-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        23248
Shamela0009768-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        6070
Shamela0009768-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         979
Shamela0009768-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        5765
Shamela0009768-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3124
Shamela0009768-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        54666
Shamela0009768-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2274
Shamela0009768-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        9054
Shamela0009768-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        5728
Shamela0009768-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1742
Shamela0009768-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        17739
Shamela0009768-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        12487
Shamela0009768-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        24250
Shamela0009768-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        9583
Shamela0009768-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03         945
Shamela0009768-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        11418
Shamela0009768-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2494
Shamela0009768-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1265
Shamela0009768-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1027
Shamela0009768-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4551
Shamela0009768-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:21        56850
Shamela0009768-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        5701
Shamela0009768-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1081
Shamela0009768-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        10847
Shamela0009768-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1195
Shamela0009768-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1401
Shamela0009768-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8053
Shamela0009768-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1001
Shamela0009768-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         992
Shamela0009768-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1754
Shamela0009768-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6820
Shamela0009768-ara1_Shamela0000741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14648
Shamela0009768-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4417
Shamela0009768-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10437
Shamela0009768-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3011
Shamela0009768-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1277
Shamela0009768-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1357
Shamela0009768-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        4559
Shamela0009768-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1441
Shamela0009768-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         921
Shamela0009768-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         925
Shamela0009768-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        31854
Shamela0009768-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1041
Shamela0009768-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5268
Shamela0009768-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4666
Shamela0009768-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2572
Shamela0009768-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2884
Shamela0009768-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7123
Shamela0009768-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        2338
Shamela0009768-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        17626
Shamela0009768-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17639
Shamela0009768-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        25311
Shamela0009768-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        32711
Shamela0009768-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5206
Shamela0009768-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        48477
Shamela0009768-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2375
Shamela0009768-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         946
Shamela0009768-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1822
Shamela0009768-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        29922
Shamela0009768-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2636
Shamela0009768-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1004
Shamela0009768-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33       113448
Shamela0009768-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        7199
Shamela0009768-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        11228
Shamela0009768-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       135646
Shamela0009768-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        6652
Shamela0009768-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5228
Shamela0009768-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        7239
Shamela0009768-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8619
Shamela0009768-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6165
Shamela0009768-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3330
Shamela0009768-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1190
Shamela0009768-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2434
Shamela0009768-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2558
Shamela0009768-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        23548
Shamela0009768-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5325
Shamela0009768-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        7616
Shamela0009768-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5926
Shamela0009768-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1895
Shamela0009768-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6719
Shamela0009768-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10177
Shamela0009768-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        79563
Shamela0009768-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5011
Shamela0009768-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14538
Shamela0009768-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        54395
Shamela0009768-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        84102
Shamela0009768-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7889
Shamela0009768-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12928
Shamela0009768-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        6318
Shamela0009768-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        49020
Shamela0009768-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1370
Shamela0009768-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2696
Shamela0009768-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1437
Shamela0009768-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1415
Shamela0009768-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5998
Shamela0009768-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2086
Shamela0009768-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        15083
Shamela0009768-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6749
Shamela0009768-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3512
Shamela0009768-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18799
Shamela0009768-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3406
Shamela0009768-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4220
Shamela0009768-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5363
Shamela0009768-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1338
Shamela0009768-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        6418
Shamela0009768-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1140
Shamela0009768-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2808
Shamela0009768-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        11388
Shamela0009768-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        11748
Shamela0009768-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6793
Shamela0009768-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        14994
Shamela0009768-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5528
Shamela0009768-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        3703
Shamela0009768-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2342
Shamela0009768-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         903
Shamela0009768-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3447
Shamela0009768-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1382
Shamela0009768-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1117
Shamela0009768-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1400
Shamela0009768-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11019
Shamela0009768-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1465
Shamela0009768-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9384
Shamela0009768-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1311
Shamela0009768-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1985
Shamela0009768-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1389
Shamela0009768-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2381
Shamela0009768-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7713
Shamela0009768-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        23406
Shamela0009768-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2077
Shamela0009768-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        47419
Shamela0009768-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        12667
Shamela0009768-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3177
Shamela0009768-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5830
Shamela0009768-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        86331
Shamela0009768-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        42181
Shamela0009768-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2862
Shamela0009768-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6129
Shamela0009768-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5416
Shamela0009768-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5127
Shamela0009768-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        21616
Shamela0009768-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1479
Shamela0009768-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1025
Shamela0009768-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        14323
Shamela0009768-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        60576
Shamela0009768-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3301
Shamela0009768-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13888
Shamela0009768-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1684
Shamela0009768-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2600
Shamela0009768-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        64972
Shamela0009768-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6450
Shamela0009768-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5214
Shamela0009768-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        14852
Shamela0009768-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2509
Shamela0009768-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1423
Shamela0009768-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1215
Shamela0009768-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        89801
Shamela0009768-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        37258
Shamela0009768-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1907
Shamela0009768-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3575
Shamela0009768-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        28629
Shamela0009768-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        13910
Shamela0009768-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1793
Shamela0009768-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3054
Shamela0009768-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7371
Shamela0009768-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1466
Shamela0009768-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2811
Shamela0009768-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        53725
Shamela0009768-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5121
Shamela0009768-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3837
Shamela0009768-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2942
Shamela0009768-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3673
Shamela0009768-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1206
Shamela0009768-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2245
Shamela0009768-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        10518
Shamela0009768-ara1_Shamela0011492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4130
Shamela0009768-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2257
Shamela0009768-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6365
Shamela0009768-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1677
Shamela0009768-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1882
Shamela0009768-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1323
Shamela0009768-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2722
Shamela0009768-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8939
Shamela0009768-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6911
Shamela0009768-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        14097
Shamela0009768-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        10096
Shamela0009768-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        10823
Shamela0009768-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9532
Shamela0009768-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        13086
Shamela0009768-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1522
Shamela0009768-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2073
Shamela0009768-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        3435
Shamela0009768-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3305
Shamela0009768-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9279
Shamela0009768-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1319
Shamela0009768-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        89765
Shamela0009768-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        9717
Shamela0009768-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        9659
Shamela0009768-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1345
Shamela0009768-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2209
Shamela0009768-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3192
Shamela0009768-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1303
Shamela0009768-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7074
Shamela0009768-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9275
Shamela0009768-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13018
Shamela0009768-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        26922
Shamela0009768-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        7411
Shamela0009768-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11184
Shamela0009768-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3744
Shamela0009768-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8365
Shamela0009768-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1881
Shamela0009768-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        4621
Shamela0009768-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7135
Shamela0009768-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1800
Shamela0009768-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1766
Shamela0009768-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1696
Shamela0009768-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4630
Shamela0009768-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6618
Shamela0009768-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2536
Shamela0009768-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1344
Shamela0009768-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1327
Shamela0009768-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        5248
Shamela0009768-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2797
Shamela0009768-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3100
Shamela0009768-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        18368
Shamela0009768-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6178
Shamela0009768-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1442
Shamela0009768-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         947
Shamela0009768-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1383
Shamela0009768-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4068
Shamela0009768-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        33550
Shamela0009768-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1841
Shamela0009768-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3114
Shamela0009768-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        24645
Shamela0009768-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5657
Shamela0009768-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        8975
Shamela0009768-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11438
Shamela0009768-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1259
Shamela0009768-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2118
Shamela0009768-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2752
Shamela0009768-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        13535
Shamela0009768-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10095
Shamela0009768-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        26493
Shamela0009768-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1146
Shamela0009768-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2540
Shamela0009768-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2769
Shamela0009768-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1983
Shamela0009768-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8078
Shamela0009768-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1536
Shamela0009768-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        17487
Shamela0009768-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2331
Shamela0009768-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3126
Shamela0009768-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3022
Shamela0009768-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6557
Shamela0009768-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2034
Shamela0009768-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2280
Shamela0009768-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11952
Shamela0009768-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        68141
Shamela0009768-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4093
Shamela0009768-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9707
Shamela0009768-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        61385
Shamela0009768-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1312
Shamela0009768-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2222
Shamela0009768-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        12284
Shamela0009768-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        33657
Shamela0009768-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6221
Shamela0009768-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        27052
Shamela0009768-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1562
Shamela0009768-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        16526
Shamela0009768-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        24594
Shamela0009768-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1217
Shamela0009768-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        22966
Shamela0009768-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        7559
Shamela0009768-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         998
Shamela0009768-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        13786
Shamela0009768-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11745
Shamela0009768-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2578
Shamela0009768-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2474
Shamela0009768-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6325
Shamela0009768-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3384
Shamela0009768-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1399
Shamela0009768-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        10417
Shamela0009768-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1250
Shamela0009768-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2593
Shamela0009768-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         964
Shamela0009768-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13285
Shamela0009768-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        44928
Shamela0009768-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1393
Shamela0009768-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         881
Shamela0009768-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3073
Shamela0009768-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1995
Shamela0009768-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         937
Shamela0009768-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1282
Shamela0009768-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5537
Shamela0009768-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1693
Shamela0009768-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1708
Shamela0009768-ara1_Shamela0028925-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4480
Shamela0009768-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1601
Shamela0009768-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4807
Shamela0009768-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2084
Shamela0009768-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1747
Shamela0009768-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1025
Shamela0009768-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3289
Shamela0009768-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1143
Shamela0009768-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        7516
Shamela0009768-ara1_Shamela0035077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2614
Shamela0009768-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        45171
Shamela0009768-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1442
Shamela0009768-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        23005
Shamela0009768-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1609
Shamela0009768-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2449
Shamela0009768-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3271
Shamela0009768-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9187
Shamela0009768-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        14999
Shamela0009768-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5533
Shamela0009768-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1319
Shamela0009768-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7069
Shamela0009768-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2024
Shamela0009768-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3375
Shamela0009768-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1117
Shamela0009768-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6157
Shamela0009768-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3403
Shamela0009768-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7392
Shamela0009768-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1744
Shamela0009768-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:22        3688
Shamela0009768-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2083
Shamela0009768-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        28124
Shamela0009768-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3026
Shamela0009768-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6608
Shamela0009768-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7457
Shamela0009768-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1786
Shamela0009768-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        6004
Shamela0009768-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1691
Shamela0009768-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        6520
Shamela0009768-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        2160
Shamela0009768-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1293
Shamela0009768-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3880
Shamela0009768-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        21459
Shamela0009768-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        6584
Shamela0009768-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1697
Shamela0009768-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        2924
Shamela0009768-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3778
Shamela0009768-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        65626
Shamela0009768-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        71760
Shamela0009768-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3211
Shamela0009768-ara1_Shia001358-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1615
Shamela0009768-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        5961
Shamela0009768-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1848
Shamela0009768-ara1_Shia001388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1515
Shamela0009768-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1893
Shamela0009768-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1361
Shamela0009768-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1325
Shamela0009768-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        7567
Shamela0009768-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        9233
Shamela0009768-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       207916
Shamela0009768-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        8595
Shamela0009768-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9932
Shamela0009768-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15881
Shamela0009768-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8068
Shamela0009768-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6257
Shamela0009768-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3331
Shamela0009768-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        50346
Shamela0009768-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1285
Shamela0009768-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2846
Shamela0009768-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        6375
Shamela0009768-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        1785
Shamela0009768-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2153
Shamela0009768-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3800
Shamela0009768-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7290
Shamela0009768-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        18908
Shamela0009768-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11634
Shamela0009768-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        12539
Shamela0009768-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1446
Shamela0009768-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1331
Shamela0009768-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15071
Shamela0009768-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13259
Shamela0009768-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        32915
Shamela0009768-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        4329
Shamela0009768-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        8278
Shamela0009768-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2045
Shamela0009768-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14135
Shamela0009768-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2016
Shamela0009768-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14893
Shamela0009768-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1252
Shamela0009768-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        40487
Shamela0009768-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3976
Shamela0009768-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1428
Shamela0009768-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4413
Shamela0009768-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1955
Shamela0009768-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9493
Shamela0009768-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3236
Shamela0009768-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4325
Shamela0009768-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1789
Shamela0009768-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        7201
Shamela0009768-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        20268
Shamela0009768-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1832
Shamela0009768-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3021
Shamela0009768-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1056
Shamela0009768-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2535
Shamela0009768-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2728
Shamela0009768-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2899
Shamela0009768-ara1_Shia003153-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        6220
Shamela0009768-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2456
Shamela0009768-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1654
Shamela0009768-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        2865
Shamela0009768-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        6428
Shamela0009768-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        26147
Shamela0009768-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        4826
Shamela0009768-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        2562
Shamela0009768-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       141827
Shamela0009768-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        13003
Shamela0009768-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        28333
Shamela0009768-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1910
Shamela0009768-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1042
Shamela0009768-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10753
Shamela0009768-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        30528
Shamela0009768-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        3240
Shamela0009768-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        7448
Shamela0009768-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        56178
Shamela0009768-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        7920
Shamela0009768-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        11380
Shamela0009768-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        37599
Shamela0009768-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1644
Shamela0009768-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4277
Shamela0009768-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       128679
Shamela0009768-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1644
Shamela0009768-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6140
Shamela0009768-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         987
Shamela0009768-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         966
Shamela0009768-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        8135
Shamela0009768-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1038
Shamela0009768-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2609
Shamela0009768-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         862
Shamela0009768-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3340
Shamela0009768-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1187
Shamela0009768-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2345
Shamela0009768-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2138
Shamela0009768-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        53459
Shamela0009768-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2132
Shamela0009768-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        4275
Shamela0009768-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        5779
Shamela0009768-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        5082
Shamela0009768-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2335