Index of /passim01022020/Shamela0009690-ara1/


../
Shamela0009690-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        19073
Shamela0009690-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1205
Shamela0009690-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        29332
Shamela0009690-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25       220517
Shamela0009690-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2848
Shamela0009690-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3988
Shamela0009690-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4584
Shamela0009690-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        19479
Shamela0009690-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1331
Shamela0009690-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2459
Shamela0009690-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        10949
Shamela0009690-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        27979
Shamela0009690-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        24289
Shamela0009690-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46         981
Shamela0009690-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        53487
Shamela0009690-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1233
Shamela0009690-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27       184799
Shamela0009690-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        49416
Shamela0009690-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        95058
Shamela0009690-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        27212
Shamela0009690-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        49319
Shamela0009690-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1051
Shamela0009690-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        58202
Shamela0009690-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21       349763
Shamela0009690-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        20870
Shamela0009690-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        97615
Shamela0009690-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1883
Shamela0009690-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        7884
Shamela0009690-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4801
Shamela0009690-ara1_JK000115-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2336
Shamela0009690-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        51543
Shamela0009690-ara1_JK000126-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1757
Shamela0009690-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        88878
Shamela0009690-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        6327
Shamela0009690-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       135671
Shamela0009690-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        11538
Shamela0009690-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        5862
Shamela0009690-ara1_JK000183-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26         839
Shamela0009690-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        4368
Shamela0009690-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1917
Shamela0009690-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        43397
Shamela0009690-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1519
Shamela0009690-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        31125
Shamela0009690-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        28575
Shamela0009690-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        26208
Shamela0009690-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        28765
Shamela0009690-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        10790
Shamela0009690-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2057
Shamela0009690-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        4254
Shamela0009690-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        8982
Shamela0009690-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        3578
Shamela0009690-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        46052
Shamela0009690-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03       217967
Shamela0009690-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        15040
Shamela0009690-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        3447
Shamela0009690-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        81903
Shamela0009690-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5952
Shamela0009690-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1851
Shamela0009690-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        2888
Shamela0009690-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1000
Shamela0009690-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1753
Shamela0009690-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40       507225
Shamela0009690-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        66902
Shamela0009690-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        9295
Shamela0009690-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        28258
Shamela0009690-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        40102
Shamela0009690-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        45650
Shamela0009690-ara1_JK000380-ara1.csv       17-Mar-2020 15:42       224936
Shamela0009690-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13      14567909
Shamela0009690-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        61751
Shamela0009690-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        10556
Shamela0009690-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        51333
Shamela0009690-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        74846
Shamela0009690-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        8883
Shamela0009690-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       100380
Shamela0009690-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2611
Shamela0009690-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        5941
Shamela0009690-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        18680
Shamela0009690-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        7560
Shamela0009690-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1181
Shamela0009690-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        10256
Shamela0009690-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        7717
Shamela0009690-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1889
Shamela0009690-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2092
Shamela0009690-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1238
Shamela0009690-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        6474
Shamela0009690-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1541
Shamela0009690-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1664
Shamela0009690-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1313
Shamela0009690-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2496
Shamela0009690-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        3449
Shamela0009690-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3735
Shamela0009690-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        9419
Shamela0009690-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:51        2238
Shamela0009690-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3198
Shamela0009690-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5445
Shamela0009690-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2134
Shamela0009690-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        1676
Shamela0009690-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        18568
Shamela0009690-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1650
Shamela0009690-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2193
Shamela0009690-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        12424
Shamela0009690-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        7545
Shamela0009690-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        12471
Shamela0009690-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        2723
Shamela0009690-ara1_JK000749-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1221
Shamela0009690-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        4696
Shamela0009690-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        6394
Shamela0009690-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        73367
Shamela0009690-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        92502
Shamela0009690-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        5730
Shamela0009690-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        8983
Shamela0009690-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2560
Shamela0009690-ara1_JK000858-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1417
Shamela0009690-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        5372
Shamela0009690-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2336
Shamela0009690-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        18861
Shamela0009690-ara1_JK000890-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        16915
Shamela0009690-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1342
Shamela0009690-ara1_JK000899-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        2814
Shamela0009690-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1096
Shamela0009690-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1703
Shamela0009690-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        36375
Shamela0009690-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1702
Shamela0009690-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        6617
Shamela0009690-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1314
Shamela0009690-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        27788
Shamela0009690-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       102078
Shamela0009690-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3163
Shamela0009690-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        8799
Shamela0009690-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4688
Shamela0009690-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3348
Shamela0009690-ara1_JK000959-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3072
Shamela0009690-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        4823
Shamela0009690-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31       965424
Shamela0009690-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        50699
Shamela0009690-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3260
Shamela0009690-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1484
Shamela0009690-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        34869
Shamela0009690-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        8344
Shamela0009690-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1172
Shamela0009690-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1157
Shamela0009690-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        34431
Shamela0009690-ara1_JK001028-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        6313
Shamela0009690-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        1817
Shamela0009690-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        11732
Shamela0009690-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3050
Shamela0009690-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1138
Shamela0009690-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        6872
Shamela0009690-ara1_JK001085-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1187
Shamela0009690-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        2238
Shamela0009690-ara1_JK001094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2624
Shamela0009690-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4443
Shamela0009690-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1026
Shamela0009690-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1582
Shamela0009690-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1944
Shamela0009690-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        3710
Shamela0009690-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        1442
Shamela0009690-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1405
Shamela0009690-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2719
Shamela0009690-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1777
Shamela0009690-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4351
Shamela0009690-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2338
Shamela0009690-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        72907
Shamela0009690-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        11755
Shamela0009690-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        2450
Shamela0009690-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1674
Shamela0009690-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1197
Shamela0009690-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01       130857
Shamela0009690-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        45478
Shamela0009690-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1377
Shamela0009690-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1619
Shamela0009690-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        7324
Shamela0009690-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3482
Shamela0009690-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1292
Shamela0009690-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        6782
Shamela0009690-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1007
Shamela0009690-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        3047
Shamela0009690-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        8166
Shamela0009690-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2162
Shamela0009690-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3086
Shamela0009690-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        7668
Shamela0009690-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        10316
Shamela0009690-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1284
Shamela0009690-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        5724
Shamela0009690-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        3933
Shamela0009690-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        6416
Shamela0009690-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1285
Shamela0009690-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        13341
Shamela0009690-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        9573
Shamela0009690-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        4588
Shamela0009690-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       102612
Shamela0009690-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        41172
Shamela0009690-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        6920
Shamela0009690-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        6108
Shamela0009690-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1091
Shamela0009690-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3883
Shamela0009690-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6620
Shamela0009690-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4399
Shamela0009690-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1328
Shamela0009690-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        5375
Shamela0009690-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        75837
Shamela0009690-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4728
Shamela0009690-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        19057
Shamela0009690-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        41730
Shamela0009690-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        6192
Shamela0009690-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        13255
Shamela0009690-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        6662
Shamela0009690-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3982
Shamela0009690-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        4833
Shamela0009690-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2765
Shamela0009690-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       129138
Shamela0009690-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        11375
Shamela0009690-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        6277
Shamela0009690-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27      10890398
Shamela0009690-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50       236455
Shamela0009690-ara1_JK006985-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1182
Shamela0009690-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2475
Shamela0009690-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        13047
Shamela0009690-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        5261
Shamela0009690-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        74838
Shamela0009690-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        10562
Shamela0009690-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        25743
Shamela0009690-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1037
Shamela0009690-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        10117
Shamela0009690-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        80086
Shamela0009690-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        13612
Shamela0009690-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        45634
Shamela0009690-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       272623
Shamela0009690-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        8608
Shamela0009690-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3906
Shamela0009690-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        82831
Shamela0009690-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2016
Shamela0009690-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        12581
Shamela0009690-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        48156
Shamela0009690-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        13332
Shamela0009690-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        51823
Shamela0009690-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2141
Shamela0009690-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        16246
Shamela0009690-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        8601
Shamela0009690-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        15928
Shamela0009690-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        5893
Shamela0009690-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        1997
Shamela0009690-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5067
Shamela0009690-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        4202
Shamela0009690-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1696
Shamela0009690-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        3543
Shamela0009690-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1020
Shamela0009690-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        13955
Shamela0009690-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        19947
Shamela0009690-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        16510
Shamela0009690-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        12993
Shamela0009690-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        3248
Shamela0009690-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        31000
Shamela0009690-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1657
Shamela0009690-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       124642
Shamela0009690-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        89067
Shamela0009690-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4764
Shamela0009690-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        22055
Shamela0009690-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1020
Shamela0009690-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        6290
Shamela0009690-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1069
Shamela0009690-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        1138
Shamela0009690-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1362
Shamela0009690-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1026
Shamela0009690-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       109472
Shamela0009690-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4637
Shamela0009690-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3013
Shamela0009690-ara1_JK009382-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1153
Shamela0009690-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2099
Shamela0009690-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        83117
Shamela0009690-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        19992
Shamela0009690-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       142280
Shamela0009690-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        8478
Shamela0009690-ara1_JK010131-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1214
Shamela0009690-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        29489
Shamela0009690-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2343
Shamela0009690-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1712
Shamela0009690-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1644
Shamela0009690-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        2386
Shamela0009690-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        24251
Shamela0009690-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3020
Shamela0009690-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1646
Shamela0009690-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3888
Shamela0009690-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2026
Shamela0009690-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        7188
Shamela0009690-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        4242
Shamela0009690-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1022
Shamela0009690-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2016
Shamela0009690-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1348
Shamela0009690-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1966
Shamela0009690-ara1_JK010892-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        5171
Shamela0009690-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1938
Shamela0009690-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4978
Shamela0009690-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        6859
Shamela0009690-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3880
Shamela0009690-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4479
Shamela0009690-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2595
Shamela0009690-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        2163
Shamela0009690-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        11464
Shamela0009690-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        3220
Shamela0009690-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1315
Shamela0009690-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2077
Shamela0009690-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1174
Shamela0009690-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        4588
Shamela0009690-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1616
Shamela0009690-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1269
Shamela0009690-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1526
Shamela0009690-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        2215
Shamela0009690-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        4460
Shamela0009690-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2405
Shamela0009690-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        7075
Shamela0009690-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5066
Shamela0009690-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1332
Shamela0009690-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        7886
Shamela0009690-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2683
Shamela0009690-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        5215
Shamela0009690-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        48603
Shamela0009690-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11530
Shamela0009690-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       139186
Shamela0009690-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1431
Shamela0009690-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        72022
Shamela0009690-ara1_Shamela0000130-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1092
Shamela0009690-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        61342
Shamela0009690-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        11895
Shamela0009690-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       265764
Shamela0009690-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4212
Shamela0009690-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        48826
Shamela0009690-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1697
Shamela0009690-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        18463
Shamela0009690-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        11528
Shamela0009690-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3604
Shamela0009690-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        12028
Shamela0009690-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        47824
Shamela0009690-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1021
Shamela0009690-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3218
Shamela0009690-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        51431
Shamela0009690-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47       163879
Shamela0009690-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10745
Shamela0009690-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1204
Shamela0009690-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        51716
Shamela0009690-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1066
Shamela0009690-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6507
Shamela0009690-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        7624
Shamela0009690-ara1_Shamela0000667-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5726
Shamela0009690-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1333
Shamela0009690-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1047
Shamela0009690-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8317
Shamela0009690-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        8733
Shamela0009690-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        63111
Shamela0009690-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48         810
Shamela0009690-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       416351
Shamela0009690-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        51228
Shamela0009690-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       408374
Shamela0009690-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        12298
Shamela0009690-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        10170
Shamela0009690-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        7877
Shamela0009690-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1358
Shamela0009690-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1368
Shamela0009690-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        25494
Shamela0009690-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3323
Shamela0009690-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        3078
Shamela0009690-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6278
Shamela0009690-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        8504
Shamela0009690-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        17892
Shamela0009690-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1845
Shamela0009690-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2511
Shamela0009690-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        15069
Shamela0009690-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        63741
Shamela0009690-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        13418
Shamela0009690-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3440
Shamela0009690-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2057
Shamela0009690-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        22396
Shamela0009690-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1649
Shamela0009690-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        7355
Shamela0009690-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5997
Shamela0009690-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       129750
Shamela0009690-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        54299
Shamela0009690-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        14249
Shamela0009690-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        12733
Shamela0009690-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        16345
Shamela0009690-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        29497
Shamela0009690-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        84691
Shamela0009690-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        49262
Shamela0009690-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        13708
Shamela0009690-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2854
Shamela0009690-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1365
Shamela0009690-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2573
Shamela0009690-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2359
Shamela0009690-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        24813
Shamela0009690-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        6919
Shamela0009690-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5258
Shamela0009690-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        29224
Shamela0009690-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         936
Shamela0009690-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        71901
Shamela0009690-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4890
Shamela0009690-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       282135
Shamela0009690-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        71288
Shamela0009690-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        11656
Shamela0009690-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        14434
Shamela0009690-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       111558
Shamela0009690-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       184455
Shamela0009690-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       135761
Shamela0009690-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5696
Shamela0009690-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       283358
Shamela0009690-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        61222
Shamela0009690-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5322
Shamela0009690-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2449
Shamela0009690-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6413
Shamela0009690-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3948
Shamela0009690-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        64425
Shamela0009690-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        94199
Shamela0009690-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        3461
Shamela0009690-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        51815
Shamela0009690-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2106
Shamela0009690-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1113
Shamela0009690-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        89572
Shamela0009690-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       618049
Shamela0009690-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1187
Shamela0009690-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       705135
Shamela0009690-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        86436
Shamela0009690-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1008
Shamela0009690-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2883
Shamela0009690-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        26183
Shamela0009690-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41         797
Shamela0009690-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4809
Shamela0009690-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1726
Shamela0009690-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        81348
Shamela0009690-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        30396
Shamela0009690-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1919
Shamela0009690-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3182
Shamela0009690-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3069
Shamela0009690-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       144805
Shamela0009690-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       161155
Shamela0009690-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       730246
Shamela0009690-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        37837
Shamela0009690-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3385
Shamela0009690-ara1_Shamela0005356-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        8391
Shamela0009690-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1281
Shamela0009690-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6622
Shamela0009690-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1462
Shamela0009690-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3999
Shamela0009690-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2110
Shamela0009690-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2465
Shamela0009690-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1307
Shamela0009690-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5218
Shamela0009690-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1788
Shamela0009690-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3084
Shamela0009690-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        7497
Shamela0009690-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3434
Shamela0009690-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        21056
Shamela0009690-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        8907
Shamela0009690-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       344011
Shamela0009690-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       112678
Shamela0009690-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13852
Shamela0009690-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        9387
Shamela0009690-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        10207
Shamela0009690-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1006
Shamela0009690-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        62885
Shamela0009690-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        95940
Shamela0009690-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        15447
Shamela0009690-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2571
Shamela0009690-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2079
Shamela0009690-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2045
Shamela0009690-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3363
Shamela0009690-ara1_Shamela0006051-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        14528
Shamela0009690-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6776
Shamela0009690-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        31808
Shamela0009690-ara1_Shamela0006084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         948
Shamela0009690-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        57531
Shamela0009690-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       1167894
Shamela0009690-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1540
Shamela0009690-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4966
Shamela0009690-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4222
Shamela0009690-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        27656
Shamela0009690-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2554
Shamela0009690-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3379
Shamela0009690-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2873
Shamela0009690-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        41725
Shamela0009690-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        7518
Shamela0009690-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2726
Shamela0009690-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2390
Shamela0009690-ara1_Shamela0006315-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1533
Shamela0009690-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7908
Shamela0009690-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        30987
Shamela0009690-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2126
Shamela0009690-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1703
Shamela0009690-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46         909
Shamela0009690-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        45123
Shamela0009690-ara1_Shamela0006388-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1197
Shamela0009690-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4843
Shamela0009690-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1894
Shamela0009690-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        48171
Shamela0009690-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5651
Shamela0009690-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        19509
Shamela0009690-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        52784
Shamela0009690-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55         904
Shamela0009690-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1303
Shamela0009690-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3926
Shamela0009690-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10974
Shamela0009690-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4339
Shamela0009690-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       260171
Shamela0009690-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1675
Shamela0009690-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        55093
Shamela0009690-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        46482
Shamela0009690-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        3084
Shamela0009690-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1112
Shamela0009690-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1323
Shamela0009690-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3467
Shamela0009690-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1336
Shamela0009690-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        3128
Shamela0009690-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1039
Shamela0009690-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1220
Shamela0009690-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        52675
Shamela0009690-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        28772
Shamela0009690-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        27331
Shamela0009690-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        17904
Shamela0009690-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4645
Shamela0009690-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        23781
Shamela0009690-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        50712
Shamela0009690-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1279
Shamela0009690-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       529232
Shamela0009690-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        19720
Shamela0009690-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        52154
Shamela0009690-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        9415
Shamela0009690-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        47547
Shamela0009690-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        33125
Shamela0009690-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        43295
Shamela0009690-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5069
Shamela0009690-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        82801
Shamela0009690-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7243
Shamela0009690-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        30509
Shamela0009690-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1201
Shamela0009690-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1108
Shamela0009690-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        10118
Shamela0009690-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1204
Shamela0009690-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        17424
Shamela0009690-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1417
Shamela0009690-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4173
Shamela0009690-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5555
Shamela0009690-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        8161
Shamela0009690-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        5685
Shamela0009690-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        6440
Shamela0009690-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2129
Shamela0009690-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        93542
Shamela0009690-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2412
Shamela0009690-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5027
Shamela0009690-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       144163
Shamela0009690-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59         771
Shamela0009690-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4532
Shamela0009690-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        32765
Shamela0009690-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8618
Shamela0009690-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        95833
Shamela0009690-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16988
Shamela0009690-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1010
Shamela0009690-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1877
Shamela0009690-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1088
Shamela0009690-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1473
Shamela0009690-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1745
Shamela0009690-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        23787
Shamela0009690-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        59462
Shamela0009690-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       124425
Shamela0009690-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       146604
Shamela0009690-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       169471
Shamela0009690-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        67813
Shamela0009690-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2956
Shamela0009690-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        12736
Shamela0009690-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2591
Shamela0009690-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       102530
Shamela0009690-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        2845
Shamela0009690-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3009
Shamela0009690-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        28878
Shamela0009690-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1592
Shamela0009690-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        20222
Shamela0009690-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2653
Shamela0009690-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4602
Shamela0009690-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         953
Shamela0009690-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2851
Shamela0009690-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2273
Shamela0009690-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1240
Shamela0009690-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2976
Shamela0009690-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1532
Shamela0009690-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2392
Shamela0009690-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        83297
Shamela0009690-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       148127
Shamela0009690-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       181067
Shamela0009690-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2604
Shamela0009690-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        81998
Shamela0009690-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       107407
Shamela0009690-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       189995
Shamela0009690-ara1_Shamela0008383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        35013
Shamela0009690-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       101359
Shamela0009690-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       404267
Shamela0009690-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       166340
Shamela0009690-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        21995
Shamela0009690-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        7178
Shamela0009690-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        23361
Shamela0009690-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4458
Shamela0009690-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        9103
Shamela0009690-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        57945
Shamela0009690-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        31398
Shamela0009690-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        8156
Shamela0009690-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        20075
Shamela0009690-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1332
Shamela0009690-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        48120
Shamela0009690-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3738
Shamela0009690-ara1_Shamela0008596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        69223
Shamela0009690-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1890
Shamela0009690-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6444
Shamela0009690-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1447
Shamela0009690-ara1_Shamela0008630-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10331
Shamela0009690-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1242
Shamela0009690-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3267
Shamela0009690-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2005
Shamela0009690-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        23964
Shamela0009690-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        47339
Shamela0009690-ara1_Shamela0008677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        9007
Shamela0009690-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        13049
Shamela0009690-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        22164
Shamela0009690-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11108
Shamela0009690-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1215
Shamela0009690-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3691
Shamela0009690-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2091
Shamela0009690-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9836
Shamela0009690-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1998
Shamela0009690-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4313
Shamela0009690-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6890
Shamela0009690-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        11919
Shamela0009690-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1612
Shamela0009690-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        9538
Shamela0009690-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        32671
Shamela0009690-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        2089
Shamela0009690-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        23226
Shamela0009690-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        63274
Shamela0009690-ara1_Shamela0009220-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3455
Shamela0009690-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        24577
Shamela0009690-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2556
Shamela0009690-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       224227
Shamela0009690-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        86290
Shamela0009690-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1265
Shamela0009690-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3919
Shamela0009690-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2953
Shamela0009690-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        5429
Shamela0009690-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1301
Shamela0009690-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3415
Shamela0009690-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7059
Shamela0009690-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3882
Shamela0009690-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3015
Shamela0009690-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3158
Shamela0009690-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2530
Shamela0009690-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2250
Shamela0009690-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1698
Shamela0009690-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1812
Shamela0009690-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1927
Shamela0009690-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3132
Shamela0009690-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1223
Shamela0009690-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3147
Shamela0009690-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1604
Shamela0009690-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6095
Shamela0009690-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1407
Shamela0009690-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2306
Shamela0009690-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4549
Shamela0009690-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        15418
Shamela0009690-ara1_Shamela0009568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2821
Shamela0009690-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3594
Shamela0009690-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5398
Shamela0009690-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7524
Shamela0009690-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        52149
Shamela0009690-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7780
Shamela0009690-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         976
Shamela0009690-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7525
Shamela0009690-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9645
Shamela0009690-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        11198
Shamela0009690-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        35811
Shamela0009690-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        6961
Shamela0009690-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         971
Shamela0009690-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       114489
Shamela0009690-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10669
Shamela0009690-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        22670
Shamela0009690-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3587
Shamela0009690-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1236
Shamela0009690-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        19404
Shamela0009690-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        10680
Shamela0009690-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        7072
Shamela0009690-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        17537
Shamela0009690-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        54688
Shamela0009690-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        10059
Shamela0009690-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        34862
Shamela0009690-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        13672
Shamela0009690-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2988
Shamela0009690-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        27642
Shamela0009690-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3672
Shamela0009690-ara1_Shamela0009863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1041
Shamela0009690-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        13890
Shamela0009690-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4843
Shamela0009690-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        9194
Shamela0009690-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        13614
Shamela0009690-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        11369
Shamela0009690-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       242745
Shamela0009690-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        11599
Shamela0009690-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1898
Shamela0009690-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        7267
Shamela0009690-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1323
Shamela0009690-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        44764
Shamela0009690-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1306
Shamela0009690-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7434
Shamela0009690-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3981
Shamela0009690-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        11150
Shamela0009690-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1973
Shamela0009690-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        80213
Shamela0009690-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1394
Shamela0009690-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       153836
Shamela0009690-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       1425443
Shamela0009690-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        8965
Shamela0009690-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        11235
Shamela0009690-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        42311
Shamela0009690-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1989
Shamela0009690-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7987
Shamela0009690-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        48796
Shamela0009690-ara1_Shamela0010472-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3463
Shamela0009690-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5837
Shamela0009690-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        29033
Shamela0009690-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10837
Shamela0009690-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        19975
Shamela0009690-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        7839
Shamela0009690-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1575
Shamela0009690-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       395620
Shamela0009690-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10132
Shamela0009690-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1065
Shamela0009690-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1255
Shamela0009690-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        53122
Shamela0009690-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       144235
Shamela0009690-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        4286
Shamela0009690-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4468
Shamela0009690-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1489
Shamela0009690-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        32244
Shamela0009690-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5186
Shamela0009690-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        72942
Shamela0009690-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        94841
Shamela0009690-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7432
Shamela0009690-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3070
Shamela0009690-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3258
Shamela0009690-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1882
Shamela0009690-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        14392
Shamela0009690-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        7747
Shamela0009690-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12517
Shamela0009690-ara1_Shamela0010797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1128
Shamela0009690-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        13482
Shamela0009690-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        15539
Shamela0009690-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        10756
Shamela0009690-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        14268
Shamela0009690-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         903
Shamela0009690-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4338
Shamela0009690-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        53928
Shamela0009690-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4050
Shamela0009690-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2289
Shamela0009690-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        87855
Shamela0009690-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13491
Shamela0009690-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6899
Shamela0009690-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1262
Shamela0009690-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        37951
Shamela0009690-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        23527
Shamela0009690-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1188
Shamela0009690-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        18094
Shamela0009690-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        12963
Shamela0009690-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4595
Shamela0009690-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        15100
Shamela0009690-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        48020
Shamela0009690-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1191
Shamela0009690-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        43525
Shamela0009690-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        23264
Shamela0009690-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2377
Shamela0009690-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        32472
Shamela0009690-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        21094
Shamela0009690-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        49153
Shamela0009690-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8314
Shamela0009690-ara1_Shamela0011214-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1821
Shamela0009690-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04       148956
Shamela0009690-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1315
Shamela0009690-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        10654
Shamela0009690-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        23583
Shamela0009690-ara1_Shamela0011240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        64877
Shamela0009690-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        11008
Shamela0009690-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        88046
Shamela0009690-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        21960
Shamela0009690-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         923
Shamela0009690-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11171
Shamela0009690-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        9429
Shamela0009690-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3846
Shamela0009690-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        9200
Shamela0009690-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1052
Shamela0009690-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8115
Shamela0009690-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        24828
Shamela0009690-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        16446
Shamela0009690-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       116416
Shamela0009690-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        50285
Shamela0009690-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8418
Shamela0009690-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        84282
Shamela0009690-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        28849
Shamela0009690-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        13083
Shamela0009690-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        53013
Shamela0009690-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1064
Shamela0009690-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        7018
Shamela0009690-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3479
Shamela0009690-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1851
Shamela0009690-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7060
Shamela0009690-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        6555
Shamela0009690-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       564167
Shamela0009690-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        43977
Shamela0009690-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3372
Shamela0009690-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        93063
Shamela0009690-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8060
Shamela0009690-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        36329
Shamela0009690-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17       160867
Shamela0009690-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       271879
Shamela0009690-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1543
Shamela0009690-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10124
Shamela0009690-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       387983
Shamela0009690-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1692
Shamela0009690-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1764
Shamela0009690-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4371
Shamela0009690-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1027
Shamela0009690-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        35907
Shamela0009690-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        41580
Shamela0009690-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        23268
Shamela0009690-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4184
Shamela0009690-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7081
Shamela0009690-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        18834
Shamela0009690-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1473
Shamela0009690-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        41376
Shamela0009690-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        44666
Shamela0009690-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        25167
Shamela0009690-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        7785
Shamela0009690-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        17855
Shamela0009690-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       297416
Shamela0009690-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3692
Shamela0009690-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6981
Shamela0009690-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        23361
Shamela0009690-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        12864
Shamela0009690-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        14060
Shamela0009690-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2053
Shamela0009690-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3937
Shamela0009690-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32       119091
Shamela0009690-ara1_Shamela0012153-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1969
Shamela0009690-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        10491
Shamela0009690-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        7087
Shamela0009690-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       206055
Shamela0009690-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1362
Shamela0009690-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2473
Shamela0009690-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1729
Shamela0009690-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        22433
Shamela0009690-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        76299
Shamela0009690-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        35483
Shamela0009690-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        23249
Shamela0009690-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        57512
Shamela0009690-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6541
Shamela0009690-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        17442
Shamela0009690-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2543
Shamela0009690-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        11974
Shamela0009690-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1904
Shamela0009690-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1703
Shamela0009690-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1035
Shamela0009690-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1283
Shamela0009690-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59         998
Shamela0009690-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        18824
Shamela0009690-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        67715
Shamela0009690-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1639
Shamela0009690-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        3984
Shamela0009690-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        8301
Shamela0009690-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5519
Shamela0009690-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2887
Shamela0009690-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2978
Shamela0009690-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        15018
Shamela0009690-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1989
Shamela0009690-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        13839
Shamela0009690-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5160
Shamela0009690-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        10462
Shamela0009690-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1767
Shamela0009690-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        9323
Shamela0009690-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4132
Shamela0009690-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        68074
Shamela0009690-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1811
Shamela0009690-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        20197
Shamela0009690-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        12537
Shamela0009690-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13818
Shamela0009690-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7526
Shamela0009690-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         838
Shamela0009690-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        11992
Shamela0009690-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4888
Shamela0009690-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4059
Shamela0009690-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        19970
Shamela0009690-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4718
Shamela0009690-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        35416
Shamela0009690-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1410
Shamela0009690-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5348
Shamela0009690-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        27196
Shamela0009690-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        8106
Shamela0009690-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7819
Shamela0009690-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3399
Shamela0009690-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        9726
Shamela0009690-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2975
Shamela0009690-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4625
Shamela0009690-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        5504
Shamela0009690-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7229
Shamela0009690-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1499
Shamela0009690-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2104
Shamela0009690-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       253650
Shamela0009690-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        18224
Shamela0009690-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1413
Shamela0009690-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3422
Shamela0009690-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1117
Shamela0009690-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1543
Shamela0009690-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1514
Shamela0009690-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        2198
Shamela0009690-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1409
Shamela0009690-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1082
Shamela0009690-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        75621
Shamela0009690-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5872
Shamela0009690-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        7610
Shamela0009690-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        63733
Shamela0009690-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        10573
Shamela0009690-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        44239
Shamela0009690-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        26686
Shamela0009690-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1020
Shamela0009690-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2698
Shamela0009690-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        23534
Shamela0009690-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3459
Shamela0009690-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1289
Shamela0009690-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        7276
Shamela0009690-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        23083
Shamela0009690-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        78981
Shamela0009690-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        8102
Shamela0009690-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        39097
Shamela0009690-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        30090
Shamela0009690-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04       293527
Shamela0009690-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1648
Shamela0009690-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        13573
Shamela0009690-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3058
Shamela0009690-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         996
Shamela0009690-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        9812
Shamela0009690-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        20291
Shamela0009690-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         941
Shamela0009690-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1698
Shamela0009690-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        59625
Shamela0009690-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        13276
Shamela0009690-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2829
Shamela0009690-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1031
Shamela0009690-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1088
Shamela0009690-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8305
Shamela0009690-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5728
Shamela0009690-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        15045
Shamela0009690-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1529
Shamela0009690-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14       176501
Shamela0009690-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1353
Shamela0009690-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       116640
Shamela0009690-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        64670
Shamela0009690-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        6549
Shamela0009690-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1241
Shamela0009690-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        70602
Shamela0009690-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5685
Shamela0009690-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1857
Shamela0009690-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1820
Shamela0009690-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       245629
Shamela0009690-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5673
Shamela0009690-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        64652
Shamela0009690-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        31867
Shamela0009690-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1214
Shamela0009690-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1988
Shamela0009690-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17       232431
Shamela0009690-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2591
Shamela0009690-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1190
Shamela0009690-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        44393
Shamela0009690-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4417
Shamela0009690-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        72518
Shamela0009690-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        94055
Shamela0009690-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       325939
Shamela0009690-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         962
Shamela0009690-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        28479
Shamela0009690-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        20079
Shamela0009690-ara1_Shamela0021730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        36259
Shamela0009690-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        32610
Shamela0009690-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        28391
Shamela0009690-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        12031
Shamela0009690-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         944
Shamela0009690-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        86686
Shamela0009690-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        48646
Shamela0009690-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        25451
Shamela0009690-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        23521
Shamela0009690-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        26343
Shamela0009690-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        50370
Shamela0009690-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3127
Shamela0009690-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        17688
Shamela0009690-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        82584
Shamela0009690-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       121007
Shamela0009690-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3688
Shamela0009690-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        6556
Shamela0009690-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        23431
Shamela0009690-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        11273
Shamela0009690-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        73513
Shamela0009690-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        15169
Shamela0009690-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2051
Shamela0009690-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        16263
Shamela0009690-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        33282
Shamela0009690-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        35051
Shamela0009690-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        38270
Shamela0009690-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59       379889
Shamela0009690-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        94424
Shamela0009690-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4704
Shamela0009690-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04       154731
Shamela0009690-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        7700
Shamela0009690-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        31221
Shamela0009690-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11241
Shamela0009690-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1924
Shamela0009690-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8931
Shamela0009690-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3825
Shamela0009690-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       574737
Shamela0009690-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2439
Shamela0009690-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3300
Shamela0009690-ara1_Shamela0022812-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        27990
Shamela0009690-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        65113
Shamela0009690-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        16864
Shamela0009690-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        18475
Shamela0009690-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1050
Shamela0009690-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        9995
Shamela0009690-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1371
Shamela0009690-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4904
Shamela0009690-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1597
Shamela0009690-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        8679
Shamela0009690-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        72509
Shamela0009690-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        24769
Shamela0009690-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        6271
Shamela0009690-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3732
Shamela0009690-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4201
Shamela0009690-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        18503
Shamela0009690-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       126435
Shamela0009690-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5360
Shamela0009690-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        61479
Shamela0009690-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        48594
Shamela0009690-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       133562
Shamela0009690-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       105477
Shamela0009690-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        4064
Shamela0009690-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        8388
Shamela0009690-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        29262
Shamela0009690-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        9536
Shamela0009690-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       104184
Shamela0009690-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       107990
Shamela0009690-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       135374
Shamela0009690-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        78972
Shamela0009690-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       153757
Shamela0009690-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        73911
Shamela0009690-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       280831
Shamela0009690-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        73200
Shamela0009690-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        87842
Shamela0009690-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        22761
Shamela0009690-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1248
Shamela0009690-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        2778
Shamela0009690-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        27598
Shamela0009690-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        15859
Shamela0009690-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        36425
Shamela0009690-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        26223
Shamela0009690-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3409
Shamela0009690-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22         886
Shamela0009690-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2753
Shamela0009690-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2626
Shamela0009690-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1228
Shamela0009690-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        19850
Shamela0009690-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3663
Shamela0009690-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2628
Shamela0009690-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        8965
Shamela0009690-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        67292
Shamela0009690-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       279202
Shamela0009690-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       375008
Shamela0009690-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1035
Shamela0009690-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        8296
Shamela0009690-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2119
Shamela0009690-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1056
Shamela0009690-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        29411
Shamela0009690-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        11402
Shamela0009690-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        3805
Shamela0009690-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        12402
Shamela0009690-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5539
Shamela0009690-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4270
Shamela0009690-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1359
Shamela0009690-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6054
Shamela0009690-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3242
Shamela0009690-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4486
Shamela0009690-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        9995
Shamela0009690-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        1045
Shamela0009690-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1347
Shamela0009690-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38         974
Shamela0009690-ara1_Shamela0026462-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        11579
Shamela0009690-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1043
Shamela0009690-ara1_Shamela0026465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2205
Shamela0009690-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        10510
Shamela0009690-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3628
Shamela0009690-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1274
Shamela0009690-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         871
Shamela0009690-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5314
Shamela0009690-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3291
Shamela0009690-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1948
Shamela0009690-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6672
Shamela0009690-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        47526
Shamela0009690-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3707
Shamela0009690-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3435
Shamela0009690-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3461
Shamela0009690-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1112
Shamela0009690-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2321
Shamela0009690-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2141
Shamela0009690-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1011
Shamela0009690-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        16874
Shamela0009690-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2431
Shamela0009690-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2575
Shamela0009690-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6254
Shamela0009690-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2865
Shamela0009690-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3185
Shamela0009690-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3605
Shamela0009690-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5657
Shamela0009690-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3460
Shamela0009690-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3270
Shamela0009690-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2366
Shamela0009690-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        6717
Shamela0009690-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1947
Shamela0009690-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3078
Shamela0009690-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1856
Shamela0009690-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2728
Shamela0009690-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8732
Shamela0009690-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1683
Shamela0009690-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2796
Shamela0009690-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        31055
Shamela0009690-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1079
Shamela0009690-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1546
Shamela0009690-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1309
Shamela0009690-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4546
Shamela0009690-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2795
Shamela0009690-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1363
Shamela0009690-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        32830
Shamela0009690-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2615
Shamela0009690-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3882
Shamela0009690-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2158
Shamela0009690-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2127
Shamela0009690-ara1_Shamela0029449-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3747
Shamela0009690-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1979
Shamela0009690-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1210
Shamela0009690-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1515
Shamela0009690-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        28289
Shamela0009690-ara1_Shamela0029699-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1794
Shamela0009690-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1863
Shamela0009690-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3526
Shamela0009690-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5829
Shamela0009690-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1959
Shamela0009690-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1315
Shamela0009690-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1217
Shamela0009690-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2406
Shamela0009690-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       100920
Shamela0009690-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3793
Shamela0009690-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1010
Shamela0009690-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3121
Shamela0009690-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1155
Shamela0009690-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2514
Shamela0009690-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1645
Shamela0009690-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        21538
Shamela0009690-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5545
Shamela0009690-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        10427
Shamela0009690-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9138
Shamela0009690-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3714
Shamela0009690-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1770
Shamela0009690-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4122
Shamela0009690-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1437
Shamela0009690-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1604
Shamela0009690-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1521
Shamela0009690-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3566
Shamela0009690-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2801
Shamela0009690-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        46267
Shamela0009690-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        16132
Shamela0009690-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4222
Shamela0009690-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1119
Shamela0009690-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1504
Shamela0009690-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1908
Shamela0009690-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1686
Shamela0009690-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5885
Shamela0009690-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1631
Shamela0009690-ara1_Shamela0030718-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3165
Shamela0009690-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         884
Shamela0009690-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1552
Shamela0009690-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3669
Shamela0009690-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1390
Shamela0009690-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        5690
Shamela0009690-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5211
Shamela0009690-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3177
Shamela0009690-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        12584
Shamela0009690-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        25196
Shamela0009690-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1698
Shamela0009690-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        40652
Shamela0009690-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        2957
Shamela0009690-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        7751
Shamela0009690-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        13041
Shamela0009690-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        11802
Shamela0009690-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        66339
Shamela0009690-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        12233
Shamela0009690-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1704
Shamela0009690-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6689
Shamela0009690-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2585
Shamela0009690-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2374
Shamela0009690-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       193350
Shamela0009690-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2251
Shamela0009690-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        68931
Shamela0009690-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        11101
Shamela0009690-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        77337
Shamela0009690-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2004
Shamela0009690-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1754
Shamela0009690-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        8181
Shamela0009690-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       483973
Shamela0009690-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2238
Shamela0009690-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        85524
Shamela0009690-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1023
Shamela0009690-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1122
Shamela0009690-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12       101095
Shamela0009690-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1568
Shamela0009690-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       149373
Shamela0009690-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       111367
Shamela0009690-ara1_Shamela0038157-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3482
Shamela0009690-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2817
Shamela0009690-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         962
Shamela0009690-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2226
Shamela0009690-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1924
Shamela0009690-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        97621
Shamela0009690-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2503
Shamela0009690-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        53827
Shamela0009690-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4728
Shamela0009690-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3501
Shamela0009690-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1311
Shamela0009690-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2898
Shamela0009690-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1794
Shamela0009690-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        74293
Shamela0009690-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1864
Shamela0009690-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         846
Shamela0009690-ara1_Shamela0096611-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         937
Shamela0009690-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1901
Shamela0009690-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1775
Shamela0009690-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04       156559
Shamela0009690-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9106
Shamela0009690-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2324
Shamela0009690-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1009
Shamela0009690-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        23183
Shamela0009690-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        16344
Shamela0009690-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        5413
Shamela0009690-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5309
Shamela0009690-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        41848
Shamela0009690-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       131319
Shamela0009690-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        12605
Shamela0009690-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1094
Shamela0009690-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1619
Shamela0009690-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        36624
Shamela0009690-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5457
Shamela0009690-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        88782
Shamela0009690-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        3429
Shamela0009690-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1026
Shamela0009690-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7411
Shamela0009690-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3305
Shamela0009690-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1217
Shamela0009690-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4374
Shamela0009690-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2433
Shamela0009690-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2768
Shamela0009690-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2529
Shamela0009690-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4700
Shamela0009690-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        5588
Shamela0009690-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2364
Shamela0009690-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        14648
Shamela0009690-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3808
Shamela0009690-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1681
Shamela0009690-ara1_Shia000150-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2674
Shamela0009690-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2391
Shamela0009690-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2053
Shamela0009690-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        5105
Shamela0009690-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6478
Shamela0009690-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1375
Shamela0009690-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5234
Shamela0009690-ara1_Shia000260-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1277
Shamela0009690-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1025
Shamela0009690-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1684
Shamela0009690-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1635
Shamela0009690-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         889
Shamela0009690-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        3775
Shamela0009690-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2255
Shamela0009690-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        3061
Shamela0009690-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1019
Shamela0009690-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        5114
Shamela0009690-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1807
Shamela0009690-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        34461
Shamela0009690-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        3112
Shamela0009690-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       122172
Shamela0009690-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2517
Shamela0009690-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7698
Shamela0009690-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5136
Shamela0009690-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        77314
Shamela0009690-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        75424
Shamela0009690-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7342
Shamela0009690-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1167
Shamela0009690-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        2627
Shamela0009690-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        4130
Shamela0009690-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26         915
Shamela0009690-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        1148
Shamela0009690-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1901
Shamela0009690-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1026
Shamela0009690-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        1307
Shamela0009690-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1309
Shamela0009690-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        14059
Shamela0009690-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1553
Shamela0009690-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        19369
Shamela0009690-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2892
Shamela0009690-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        9105
Shamela0009690-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4450
Shamela0009690-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        5803
Shamela0009690-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        2310
Shamela0009690-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2729
Shamela0009690-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1232
Shamela0009690-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2471
Shamela0009690-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        2898
Shamela0009690-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04         781
Shamela0009690-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        1205
Shamela0009690-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2455
Shamela0009690-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1105
Shamela0009690-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1413
Shamela0009690-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1402
Shamela0009690-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        24333
Shamela0009690-ara1_Shia001360-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1032
Shamela0009690-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4977
Shamela0009690-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3725
Shamela0009690-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        5579
Shamela0009690-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        2885
Shamela0009690-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59         891
Shamela0009690-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2438
Shamela0009690-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37         908
Shamela0009690-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1001
Shamela0009690-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9114
Shamela0009690-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        6120
Shamela0009690-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1915
Shamela0009690-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        4247
Shamela0009690-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3252
Shamela0009690-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       262222
Shamela0009690-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6108
Shamela0009690-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4061
Shamela0009690-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53         829
Shamela0009690-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        12253
Shamela0009690-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2668
Shamela0009690-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1927
Shamela0009690-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        12080
Shamela0009690-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4079
Shamela0009690-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5994
Shamela0009690-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        54525
Shamela0009690-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        95334
Shamela0009690-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       230362
Shamela0009690-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        43001
Shamela0009690-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        35446
Shamela0009690-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        24080
Shamela0009690-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3754
Shamela0009690-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        2593
Shamela0009690-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        3287
Shamela0009690-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        4328
Shamela0009690-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3460
Shamela0009690-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        20346
Shamela0009690-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        4280
Shamela0009690-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1827
Shamela0009690-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        6376
Shamela0009690-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        5308
Shamela0009690-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        3026
Shamela0009690-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        26839
Shamela0009690-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        11959
Shamela0009690-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        4065
Shamela0009690-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1833
Shamela0009690-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        55571
Shamela0009690-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        31054
Shamela0009690-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        37853
Shamela0009690-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2311
Shamela0009690-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1765
Shamela0009690-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2189
Shamela0009690-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        15181
Shamela0009690-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        22132
Shamela0009690-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        37760
Shamela0009690-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2483
Shamela0009690-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        4945
Shamela0009690-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2692
Shamela0009690-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        3457
Shamela0009690-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1039
Shamela0009690-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        7387
Shamela0009690-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1403
Shamela0009690-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        55909
Shamela0009690-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3039
Shamela0009690-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1742
Shamela0009690-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3841
Shamela0009690-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1811
Shamela0009690-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        8016
Shamela0009690-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        7299
Shamela0009690-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        6869
Shamela0009690-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25         988
Shamela0009690-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11        1089
Shamela0009690-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        9686
Shamela0009690-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2626
Shamela0009690-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        66525
Shamela0009690-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        19705
Shamela0009690-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        2745
Shamela0009690-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        23463
Shamela0009690-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       108260
Shamela0009690-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        5656
Shamela0009690-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1558
Shamela0009690-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        37716
Shamela0009690-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        10170
Shamela0009690-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        22732
Shamela0009690-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        28106
Shamela0009690-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        11167
Shamela0009690-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       182817
Shamela0009690-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        12330
Shamela0009690-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        12518
Shamela0009690-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1984
Shamela0009690-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        4558
Shamela0009690-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5012
Shamela0009690-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        9888
Shamela0009690-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        2385
Shamela0009690-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        51685
Shamela0009690-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        58480
Shamela0009690-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        83608
Shamela0009690-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2826
Shamela0009690-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        14060
Shamela0009690-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        21867
Shamela0009690-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3646
Shamela0009690-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        12019
Shamela0009690-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       132808
Shamela0009690-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1635
Shamela0009690-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        6180
Shamela0009690-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        23818
Shamela0009690-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        4740
Shamela0009690-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        5080
Shamela0009690-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       166128
Shamela0009690-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1051
Shamela0009690-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       487036
Shamela0009690-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        1243
Shamela0009690-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        8991
Shamela0009690-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        21909
Shamela0009690-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        59159
Shamela0009690-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1159
Shamela0009690-ara1_Shia002928-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        4997
Shamela0009690-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1313
Shamela0009690-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        5114
Shamela0009690-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1326
Shamela0009690-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1585
Shamela0009690-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1267
Shamela0009690-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3171
Shamela0009690-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2352
Shamela0009690-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1170
Shamela0009690-ara1_Shia003153-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1624
Shamela0009690-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        2211
Shamela0009690-ara1_Shia003349-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1162
Shamela0009690-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        11776
Shamela0009690-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3871
Shamela0009690-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        3020
Shamela0009690-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        8132
Shamela0009690-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2482
Shamela0009690-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       113421
Shamela0009690-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:27        17165
Shamela0009690-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        16134
Shamela0009690-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1646
Shamela0009690-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4203
Shamela0009690-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        3757
Shamela0009690-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2321
Shamela0009690-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        21853
Shamela0009690-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3459
Shamela0009690-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2795
Shamela0009690-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1394
Shamela0009690-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1085
Shamela0009690-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        8275
Shamela0009690-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1606
Shamela0009690-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1339
Shamela0009690-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        8275
Shamela0009690-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        4108
Shamela0009690-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3221
Shamela0009690-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        23159
Shamela0009690-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        18069
Shamela0009690-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5466
Shamela0009690-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       123236
Shamela0009690-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        5768
Shamela0009690-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3758
Shamela0009690-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         882
Shamela0009690-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1825
Shamela0009690-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1429
Shamela0009690-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2294
Shamela0009690-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         832
Shamela0009690-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        4895
Shamela0009690-ara1_Shia003992-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1835
Shamela0009690-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        3271
Shamela0009690-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        3147
Shamela0009690-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1888
Shamela0009690-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        15351
Shamela0009690-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2513
Shamela0009690-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        3016
Shamela0009690-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        13207
Shamela0009690-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4010
Shamela0009690-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        3745
Shamela0009690-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1674
Shamela0009690-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         819
Shamela0009690-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8939
Shamela0009690-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        76312
Shamela0009690-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2741
Shamela0009690-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        28634
Shamela0009690-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        15389
Shamela0009690-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1024
Shamela0009690-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        54116
Shamela0009690-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        2018
Shamela0009690-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2879
Shamela0009690-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        1127
Shamela0009690-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1026
Shamela0009690-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1532
Shamela0009690-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1911
Shamela0009690-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1187
Shamela0009690-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2497