Index of /passim01022020/Shamela0009595-ara1/


../
Shamela0009595-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15       110617
Shamela0009595-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        3222
Shamela0009595-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        2041
Shamela0009595-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        19963
Shamela0009595-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1548
Shamela0009595-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        49823
Shamela0009595-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1136
Shamela0009595-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        1177
Shamela0009595-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8885
Shamela0009595-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1425
Shamela0009595-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2384
Shamela0009595-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        59549
Shamela0009595-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3147
Shamela0009595-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7106
Shamela0009595-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        9384
Shamela0009595-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1176
Shamela0009595-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1786
Shamela0009595-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2057
Shamela0009595-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        23581
Shamela0009595-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        60412
Shamela0009595-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7673
Shamela0009595-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        3731
Shamela0009595-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        17116
Shamela0009595-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6701
Shamela0009595-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1529
Shamela0009595-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1457
Shamela0009595-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4725
Shamela0009595-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2012
Shamela0009595-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        21036
Shamela0009595-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        3824
Shamela0009595-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1078
Shamela0009595-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:05        14038
Shamela0009595-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1225
Shamela0009595-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7515
Shamela0009595-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1168
Shamela0009595-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1494
Shamela0009595-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        4485
Shamela0009595-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        20476
Shamela0009595-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1107
Shamela0009595-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        17634
Shamela0009595-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        8625
Shamela0009595-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        2846
Shamela0009595-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1237
Shamela0009595-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        11771
Shamela0009595-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1013
Shamela0009595-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1836
Shamela0009595-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2637
Shamela0009595-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        9673
Shamela0009595-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1719
Shamela0009595-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3072
Shamela0009595-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        9304
Shamela0009595-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        22763
Shamela0009595-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2535
Shamela0009595-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2155
Shamela0009595-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1475
Shamela0009595-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8941
Shamela0009595-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1498
Shamela0009595-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        41785
Shamela0009595-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        6417
Shamela0009595-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        10327
Shamela0009595-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2017
Shamela0009595-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        11756
Shamela0009595-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        93339
Shamela0009595-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1491
Shamela0009595-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1917
Shamela0009595-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:16        1323
Shamela0009595-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:10        5781
Shamela0009595-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37       285691
Shamela0009595-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5034
Shamela0009595-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4471
Shamela0009595-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2252
Shamela0009595-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6793
Shamela0009595-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        9720
Shamela0009595-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1087
Shamela0009595-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1823
Shamela0009595-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        15531
Shamela0009595-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1921
Shamela0009595-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1418
Shamela0009595-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3418
Shamela0009595-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2208
Shamela0009595-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2023
Shamela0009595-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        3623
Shamela0009595-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       828319
Shamela0009595-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        26730
Shamela0009595-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1131
Shamela0009595-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1356
Shamela0009595-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1133
Shamela0009595-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        28716
Shamela0009595-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1907
Shamela0009595-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1425
Shamela0009595-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7733
Shamela0009595-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        7238
Shamela0009595-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3457
Shamela0009595-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        9313
Shamela0009595-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        10453
Shamela0009595-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4787
Shamela0009595-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46         908
Shamela0009595-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2609
Shamela0009595-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2604
Shamela0009595-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        7092
Shamela0009595-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1984
Shamela0009595-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1140
Shamela0009595-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        10719
Shamela0009595-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1271
Shamela0009595-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        19521
Shamela0009595-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3740
Shamela0009595-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1353
Shamela0009595-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        8236
Shamela0009595-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        6105
Shamela0009595-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2609
Shamela0009595-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        24358
Shamela0009595-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2273
Shamela0009595-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        18072
Shamela0009595-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        11153
Shamela0009595-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         812
Shamela0009595-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        3600
Shamela0009595-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2699
Shamela0009595-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1167
Shamela0009595-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3813
Shamela0009595-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        12551
Shamela0009595-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2180
Shamela0009595-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        7706
Shamela0009595-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        5329
Shamela0009595-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        8942
Shamela0009595-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        28711
Shamela0009595-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        5729
Shamela0009595-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1465
Shamela0009595-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4383
Shamela0009595-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        35562
Shamela0009595-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        22770
Shamela0009595-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        7383
Shamela0009595-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2594
Shamela0009595-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1675
Shamela0009595-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2191
Shamela0009595-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1722
Shamela0009595-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2523
Shamela0009595-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        3841
Shamela0009595-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1162
Shamela0009595-ara1_JK007539-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         996
Shamela0009595-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        9296
Shamela0009595-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1519
Shamela0009595-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1524
Shamela0009595-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1141
Shamela0009595-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        17104
Shamela0009595-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        8520
Shamela0009595-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1229
Shamela0009595-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1595
Shamela0009595-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3580
Shamela0009595-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        7061
Shamela0009595-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1244
Shamela0009595-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2539
Shamela0009595-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3569
Shamela0009595-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1051
Shamela0009595-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4352
Shamela0009595-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1125
Shamela0009595-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        2459
Shamela0009595-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1667
Shamela0009595-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        9458
Shamela0009595-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4901
Shamela0009595-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1981
Shamela0009595-ara1_JK010131-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1450
Shamela0009595-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2877
Shamela0009595-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1087
Shamela0009595-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1987
Shamela0009595-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4284
Shamela0009595-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        8952
Shamela0009595-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1200
Shamela0009595-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1446
Shamela0009595-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        6678
Shamela0009595-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3531
Shamela0009595-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         841
Shamela0009595-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1713
Shamela0009595-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3634
Shamela0009595-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        7152
Shamela0009595-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5204
Shamela0009595-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        43902
Shamela0009595-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        9065
Shamela0009595-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1596
Shamela0009595-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5803
Shamela0009595-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        10752
Shamela0009595-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        6605
Shamela0009595-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2239
Shamela0009595-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1934
Shamela0009595-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1805
Shamela0009595-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3230
Shamela0009595-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1303
Shamela0009595-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2343
Shamela0009595-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1032
Shamela0009595-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        3710
Shamela0009595-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1037
Shamela0009595-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        94153
Shamela0009595-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2817
Shamela0009595-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:05        12240
Shamela0009595-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4738
Shamela0009595-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        26314
Shamela0009595-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2465
Shamela0009595-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4005
Shamela0009595-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5341
Shamela0009595-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5110
Shamela0009595-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        3853
Shamela0009595-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9619
Shamela0009595-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1455
Shamela0009595-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11677
Shamela0009595-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6567
Shamela0009595-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4359
Shamela0009595-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5974
Shamela0009595-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7374
Shamela0009595-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7653
Shamela0009595-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9359
Shamela0009595-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2363
Shamela0009595-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         876
Shamela0009595-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2010
Shamela0009595-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1274
Shamela0009595-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8307
Shamela0009595-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        49005
Shamela0009595-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        25376
Shamela0009595-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3206
Shamela0009595-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        9978
Shamela0009595-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1119
Shamela0009595-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1879
Shamela0009595-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1241
Shamela0009595-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:15        1954
Shamela0009595-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        14323
Shamela0009595-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1124
Shamela0009595-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        15765
Shamela0009595-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2519
Shamela0009595-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       105891
Shamela0009595-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11084
Shamela0009595-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1165
Shamela0009595-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        21429
Shamela0009595-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        17090
Shamela0009595-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5941
Shamela0009595-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8476
Shamela0009595-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4118
Shamela0009595-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         905
Shamela0009595-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        2641
Shamela0009595-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        1616
Shamela0009595-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1872
Shamela0009595-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        11475
Shamela0009595-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        61091
Shamela0009595-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        21566
Shamela0009595-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3124
Shamela0009595-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        44583
Shamela0009595-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        39605
Shamela0009595-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       106980
Shamela0009595-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        27490
Shamela0009595-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        25867
Shamela0009595-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        69752
Shamela0009595-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1240
Shamela0009595-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1924
Shamela0009595-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        12481
Shamela0009595-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5298
Shamela0009595-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        6745
Shamela0009595-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32       137044
Shamela0009595-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1888
Shamela0009595-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        12430
Shamela0009595-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        52975
Shamela0009595-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1743
Shamela0009595-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        67107
Shamela0009595-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        70659
Shamela0009595-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15377
Shamela0009595-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3209
Shamela0009595-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1280
Shamela0009595-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1614
Shamela0009595-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1075
Shamela0009595-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1039
Shamela0009595-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1154
Shamela0009595-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2875
Shamela0009595-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        37498
Shamela0009595-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1640
Shamela0009595-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2933
Shamela0009595-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        24023
Shamela0009595-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2106
Shamela0009595-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7248
Shamela0009595-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8582
Shamela0009595-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3905
Shamela0009595-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5845
Shamela0009595-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9629
Shamela0009595-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2905
Shamela0009595-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1606
Shamela0009595-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        53676
Shamela0009595-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10659
Shamela0009595-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1204
Shamela0009595-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9932
Shamela0009595-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2156
Shamela0009595-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2093
Shamela0009595-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1867
Shamela0009595-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4534
Shamela0009595-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13092
Shamela0009595-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2559
Shamela0009595-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1453
Shamela0009595-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        7329
Shamela0009595-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9939
Shamela0009595-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1768
Shamela0009595-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9085
Shamela0009595-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1886
Shamela0009595-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2260
Shamela0009595-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8632
Shamela0009595-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4290
Shamela0009595-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3103
Shamela0009595-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1259
Shamela0009595-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2304
Shamela0009595-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        7221
Shamela0009595-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1523
Shamela0009595-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6297
Shamela0009595-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1818
Shamela0009595-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1541
Shamela0009595-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4816
Shamela0009595-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16326
Shamela0009595-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2432
Shamela0009595-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1252
Shamela0009595-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27         832
Shamela0009595-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1649
Shamela0009595-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10519
Shamela0009595-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4315
Shamela0009595-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1258
Shamela0009595-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4841
Shamela0009595-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2478
Shamela0009595-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1442
Shamela0009595-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2294
Shamela0009595-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2085
Shamela0009595-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15642
Shamela0009595-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3773
Shamela0009595-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1195
Shamela0009595-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        14978
Shamela0009595-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1145
Shamela0009595-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15781
Shamela0009595-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3798
Shamela0009595-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13251
Shamela0009595-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2040
Shamela0009595-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2362
Shamela0009595-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1362
Shamela0009595-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4316
Shamela0009595-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         955
Shamela0009595-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        15780
Shamela0009595-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        53166
Shamela0009595-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        47806
Shamela0009595-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2550
Shamela0009595-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        38727
Shamela0009595-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1673
Shamela0009595-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10328
Shamela0009595-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2029
Shamela0009595-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17726
Shamela0009595-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13265
Shamela0009595-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1902
Shamela0009595-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6932
Shamela0009595-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2186
Shamela0009595-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8847
Shamela0009595-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        5731
Shamela0009595-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1974
Shamela0009595-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1007
Shamela0009595-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        41310
Shamela0009595-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       130297
Shamela0009595-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2899
Shamela0009595-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5294
Shamela0009595-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9509
Shamela0009595-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        58276
Shamela0009595-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3945
Shamela0009595-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        3583
Shamela0009595-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15097
Shamela0009595-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        6748
Shamela0009595-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7479
Shamela0009595-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6208
Shamela0009595-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2014
Shamela0009595-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        9455
Shamela0009595-ara1_Shamela0008827-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2185
Shamela0009595-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        46947
Shamela0009595-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1573
Shamela0009595-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2464
Shamela0009595-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        23467
Shamela0009595-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        13811
Shamela0009595-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         967
Shamela0009595-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        6391
Shamela0009595-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        21181
Shamela0009595-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2463
Shamela0009595-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1808
Shamela0009595-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11529
Shamela0009595-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14436
Shamela0009595-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        25804
Shamela0009595-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        5207
Shamela0009595-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2234
Shamela0009595-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        19581
Shamela0009595-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1249
Shamela0009595-ara1_Shamela0009368-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3144
Shamela0009595-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1318
Shamela0009595-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4420
Shamela0009595-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1546
Shamela0009595-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        27547
Shamela0009595-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1213
Shamela0009595-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        7292
Shamela0009595-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        17031
Shamela0009595-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2972
Shamela0009595-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1710
Shamela0009595-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3983
Shamela0009595-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1549
Shamela0009595-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        30415
Shamela0009595-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1482
Shamela0009595-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1337
Shamela0009595-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1496
Shamela0009595-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1140
Shamela0009595-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6263
Shamela0009595-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2023
Shamela0009595-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5393
Shamela0009595-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3836
Shamela0009595-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4805
Shamela0009595-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2073
Shamela0009595-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        12645
Shamela0009595-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        3203
Shamela0009595-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2646
Shamela0009595-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        5105
Shamela0009595-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2896
Shamela0009595-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1704
Shamela0009595-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6351
Shamela0009595-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3676
Shamela0009595-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1857
Shamela0009595-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5032
Shamela0009595-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        38800
Shamela0009595-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2926
Shamela0009595-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2313
Shamela0009595-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7163
Shamela0009595-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1187
Shamela0009595-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1949
Shamela0009595-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1561
Shamela0009595-ara1_Shamela0010025-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2108
Shamela0009595-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2019
Shamela0009595-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        9567
Shamela0009595-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2384
Shamela0009595-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3260
Shamela0009595-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12649
Shamela0009595-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5236
Shamela0009595-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        22044
Shamela0009595-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2643
Shamela0009595-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        15345
Shamela0009595-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        41894
Shamela0009595-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7147
Shamela0009595-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33         824
Shamela0009595-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1825
Shamela0009595-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16896
Shamela0009595-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1518
Shamela0009595-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1706
Shamela0009595-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3068
Shamela0009595-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         996
Shamela0009595-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        5734
Shamela0009595-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12671
Shamela0009595-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        13768
Shamela0009595-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5759
Shamela0009595-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       196733
Shamela0009595-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1524
Shamela0009595-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1036
Shamela0009595-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1832
Shamela0009595-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5442
Shamela0009595-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1004
Shamela0009595-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4381
Shamela0009595-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        14461
Shamela0009595-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        20501
Shamela0009595-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1775
Shamela0009595-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        32068
Shamela0009595-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3678
Shamela0009595-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        5271
Shamela0009595-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6969
Shamela0009595-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2823
Shamela0009595-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4859
Shamela0009595-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2823
Shamela0009595-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1550
Shamela0009595-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         923
Shamela0009595-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1335
Shamela0009595-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1117
Shamela0009595-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1066
Shamela0009595-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5689
Shamela0009595-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3216
Shamela0009595-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2784
Shamela0009595-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2492
Shamela0009595-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1221
Shamela0009595-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3155
Shamela0009595-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1919
Shamela0009595-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2837
Shamela0009595-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1349
Shamela0009595-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1129
Shamela0009595-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1521
Shamela0009595-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1913
Shamela0009595-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1851
Shamela0009595-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1200
Shamela0009595-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4868
Shamela0009595-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5506
Shamela0009595-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6096
Shamela0009595-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10781
Shamela0009595-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5356
Shamela0009595-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1147
Shamela0009595-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3475
Shamela0009595-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        5164
Shamela0009595-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1749
Shamela0009595-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        2101
Shamela0009595-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1384
Shamela0009595-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13585
Shamela0009595-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1560
Shamela0009595-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1514
Shamela0009595-ara1_Shamela0012287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1303
Shamela0009595-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        7878
Shamela0009595-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        1414
Shamela0009595-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        29111
Shamela0009595-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        8379
Shamela0009595-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        19769
Shamela0009595-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2276
Shamela0009595-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        5571
Shamela0009595-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        51371
Shamela0009595-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11956
Shamela0009595-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4355
Shamela0009595-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2001
Shamela0009595-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1335
Shamela0009595-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1785
Shamela0009595-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        16425
Shamela0009595-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4216
Shamela0009595-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        7644
Shamela0009595-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2831
Shamela0009595-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1301
Shamela0009595-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4061
Shamela0009595-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2409
Shamela0009595-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        24025
Shamela0009595-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5750
Shamela0009595-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1026
Shamela0009595-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        59801
Shamela0009595-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1555
Shamela0009595-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        2390
Shamela0009595-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        38347
Shamela0009595-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4422
Shamela0009595-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11269
Shamela0009595-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10044
Shamela0009595-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2540
Shamela0009595-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2977
Shamela0009595-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        22202
Shamela0009595-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        6046
Shamela0009595-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6096
Shamela0009595-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        17661
Shamela0009595-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        17765
Shamela0009595-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1284
Shamela0009595-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6922
Shamela0009595-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6078
Shamela0009595-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4788
Shamela0009595-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2173
Shamela0009595-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5998
Shamela0009595-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2117
Shamela0009595-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        16092
Shamela0009595-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9488
Shamela0009595-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        3978
Shamela0009595-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        21357
Shamela0009595-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1740
Shamela0009595-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:36        1665
Shamela0009595-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1260
Shamela0009595-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        47361
Shamela0009595-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2921
Shamela0009595-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10201
Shamela0009595-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:36        1756
Shamela0009595-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        12857
Shamela0009595-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3216
Shamela0009595-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        17698
Shamela0009595-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12654
Shamela0009595-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1577
Shamela0009595-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8562
Shamela0009595-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3380
Shamela0009595-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4651
Shamela0009595-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3236
Shamela0009595-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5060
Shamela0009595-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5884
Shamela0009595-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1506
Shamela0009595-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1183
Shamela0009595-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1897
Shamela0009595-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5831
Shamela0009595-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7068
Shamela0009595-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        7883
Shamela0009595-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        60469
Shamela0009595-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1645
Shamela0009595-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        26393
Shamela0009595-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6698
Shamela0009595-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3387
Shamela0009595-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1188
Shamela0009595-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1392
Shamela0009595-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1192
Shamela0009595-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1285
Shamela0009595-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1371
Shamela0009595-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        22929
Shamela0009595-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2006
Shamela0009595-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15308
Shamela0009595-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9488
Shamela0009595-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8973
Shamela0009595-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2021
Shamela0009595-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3250
Shamela0009595-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3095
Shamela0009595-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        23458
Shamela0009595-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5729
Shamela0009595-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2689
Shamela0009595-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2358
Shamela0009595-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5071
Shamela0009595-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5158
Shamela0009595-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1592
Shamela0009595-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5642
Shamela0009595-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3954
Shamela0009595-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18612
Shamela0009595-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        57391
Shamela0009595-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4788
Shamela0009595-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2183
Shamela0009595-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3021
Shamela0009595-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         807
Shamela0009595-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4787
Shamela0009595-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4173
Shamela0009595-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        60520
Shamela0009595-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9865
Shamela0009595-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        21909
Shamela0009595-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2450
Shamela0009595-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        53152
Shamela0009595-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6951
Shamela0009595-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1450
Shamela0009595-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2396
Shamela0009595-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2452
Shamela0009595-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1394
Shamela0009595-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        51907
Shamela0009595-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2820
Shamela0009595-ara1_Shamela0022566-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1156
Shamela0009595-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1810
Shamela0009595-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1185
Shamela0009595-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2950
Shamela0009595-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1878
Shamela0009595-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2004
Shamela0009595-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2237
Shamela0009595-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         891
Shamela0009595-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1041
Shamela0009595-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        13113
Shamela0009595-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10129
Shamela0009595-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5172
Shamela0009595-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1590
Shamela0009595-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3545
Shamela0009595-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        21397
Shamela0009595-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4659
Shamela0009595-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4575
Shamela0009595-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        16834
Shamela0009595-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1310
Shamela0009595-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1061
Shamela0009595-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1489
Shamela0009595-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2290
Shamela0009595-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2860
Shamela0009595-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2916
Shamela0009595-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8517
Shamela0009595-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1410
Shamela0009595-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7869
Shamela0009595-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4331
Shamela0009595-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1421
Shamela0009595-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3001
Shamela0009595-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10592
Shamela0009595-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2090
Shamela0009595-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        7019
Shamela0009595-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3146
Shamela0009595-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2463
Shamela0009595-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        27362
Shamela0009595-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        39209
Shamela0009595-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        6841
Shamela0009595-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        12850
Shamela0009595-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        7912
Shamela0009595-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        3363
Shamela0009595-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1019
Shamela0009595-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1104
Shamela0009595-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1063
Shamela0009595-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        19025
Shamela0009595-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       273497
Shamela0009595-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        52860
Shamela0009595-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6008
Shamela0009595-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2385
Shamela0009595-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        23444
Shamela0009595-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3448
Shamela0009595-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1264
Shamela0009595-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2056
Shamela0009595-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3817
Shamela0009595-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2793
Shamela0009595-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3796
Shamela0009595-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3110
Shamela0009595-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2134
Shamela0009595-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1669
Shamela0009595-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2172
Shamela0009595-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9631
Shamela0009595-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1464
Shamela0009595-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3549
Shamela0009595-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1484
Shamela0009595-ara1_Shamela0026500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2708
Shamela0009595-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3516
Shamela0009595-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1392
Shamela0009595-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1576
Shamela0009595-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5103
Shamela0009595-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4130
Shamela0009595-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16         945
Shamela0009595-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2277
Shamela0009595-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1563
Shamela0009595-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1495
Shamela0009595-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4422
Shamela0009595-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        5707
Shamela0009595-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2642
Shamela0009595-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1132
Shamela0009595-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1303
Shamela0009595-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6586
Shamela0009595-ara1_Shamela0026669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1621
Shamela0009595-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4683
Shamela0009595-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1512
Shamela0009595-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4929
Shamela0009595-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4733
Shamela0009595-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6753
Shamela0009595-ara1_Shamela0026861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4034
Shamela0009595-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2349
Shamela0009595-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7869
Shamela0009595-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        66321
Shamela0009595-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2158
Shamela0009595-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1605
Shamela0009595-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2491
Shamela0009595-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2175
Shamela0009595-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1210
Shamela0009595-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        5804
Shamela0009595-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1253
Shamela0009595-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2004
Shamela0009595-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        3887
Shamela0009595-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3044
Shamela0009595-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1285
Shamela0009595-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2250
Shamela0009595-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1664
Shamela0009595-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2855
Shamela0009595-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9858
Shamela0009595-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2008
Shamela0009595-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2257
Shamela0009595-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1324
Shamela0009595-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4460
Shamela0009595-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1247
Shamela0009595-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         994
Shamela0009595-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1665
Shamela0009595-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3865
Shamela0009595-ara1_Shamela0029766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         841
Shamela0009595-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1589
Shamela0009595-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1509
Shamela0009595-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1198
Shamela0009595-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2258
Shamela0009595-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2278
Shamela0009595-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1341
Shamela0009595-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3225
Shamela0009595-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5736
Shamela0009595-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1864
Shamela0009595-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5075
Shamela0009595-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1976
Shamela0009595-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1546
Shamela0009595-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1907
Shamela0009595-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         997
Shamela0009595-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3017
Shamela0009595-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1965
Shamela0009595-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5292
Shamela0009595-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2317
Shamela0009595-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1334
Shamela0009595-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1327
Shamela0009595-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3307
Shamela0009595-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7659
Shamela0009595-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2640
Shamela0009595-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         892
Shamela0009595-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10022
Shamela0009595-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1760
Shamela0009595-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33         898
Shamela0009595-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1019
Shamela0009595-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1741
Shamela0009595-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:10        18393
Shamela0009595-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1044
Shamela0009595-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8425
Shamela0009595-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        24450
Shamela0009595-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1819
Shamela0009595-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3075
Shamela0009595-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         950
Shamela0009595-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4323
Shamela0009595-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2430
Shamela0009595-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17258
Shamela0009595-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2020
Shamela0009595-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7529
Shamela0009595-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1978
Shamela0009595-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1474
Shamela0009595-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12069
Shamela0009595-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3459
Shamela0009595-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3834
Shamela0009595-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         908
Shamela0009595-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        16815
Shamela0009595-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2490
Shamela0009595-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4105
Shamela0009595-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1043
Shamela0009595-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        57277
Shamela0009595-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2120
Shamela0009595-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1769
Shamela0009595-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        19988
Shamela0009595-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1566
Shamela0009595-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        5258
Shamela0009595-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1536
Shamela0009595-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1531
Shamela0009595-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1722
Shamela0009595-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1989
Shamela0009595-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21         898
Shamela0009595-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1969
Shamela0009595-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1998
Shamela0009595-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2108
Shamela0009595-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6462
Shamela0009595-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4465
Shamela0009595-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7969
Shamela0009595-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        5408
Shamela0009595-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         852
Shamela0009595-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1288
Shamela0009595-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        4617
Shamela0009595-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:10        2059
Shamela0009595-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1196
Shamela0009595-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36         968
Shamela0009595-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1090
Shamela0009595-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        15597
Shamela0009595-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        7689
Shamela0009595-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1516
Shamela0009595-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        4053
Shamela0009595-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03         872
Shamela0009595-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3017
Shamela0009595-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        5728
Shamela0009595-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1240
Shamela0009595-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1763
Shamela0009595-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        4151
Shamela0009595-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1756
Shamela0009595-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7579
Shamela0009595-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1907
Shamela0009595-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2962
Shamela0009595-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        39249
Shamela0009595-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2287
Shamela0009595-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4205
Shamela0009595-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1729
Shamela0009595-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        39702
Shamela0009595-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        27179
Shamela0009595-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        88444
Shamela0009595-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1229
Shamela0009595-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        53602
Shamela0009595-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2957
Shamela0009595-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        7998
Shamela0009595-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2829
Shamela0009595-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        10045
Shamela0009595-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        7345
Shamela0009595-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        20437
Shamela0009595-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1779
Shamela0009595-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        3274
Shamela0009595-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        37539
Shamela0009595-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        5917
Shamela0009595-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        1250
Shamela0009595-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        10258
Shamela0009595-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2668
Shamela0009595-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1809
Shamela0009595-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        3278
Shamela0009595-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        80733
Shamela0009595-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        6991
Shamela0009595-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3739
Shamela0009595-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        10420
Shamela0009595-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        5238
Shamela0009595-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1868
Shamela0009595-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        63450
Shamela0009595-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1324
Shamela0009595-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3140
Shamela0009595-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        86652
Shamela0009595-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        29559
Shamela0009595-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1513
Shamela0009595-ara1_Shia002089-ara1.csv      17-Mar-2020 17:38        1959
Shamela0009595-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1046
Shamela0009595-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2639
Shamela0009595-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1747
Shamela0009595-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        34300
Shamela0009595-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2097
Shamela0009595-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        4163
Shamela0009595-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8782
Shamela0009595-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2159
Shamela0009595-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        9584
Shamela0009595-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1838
Shamela0009595-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4545
Shamela0009595-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        10292
Shamela0009595-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1642
Shamela0009595-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        12718
Shamela0009595-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11463
Shamela0009595-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        7267
Shamela0009595-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        72341
Shamela0009595-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3530
Shamela0009595-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        17086
Shamela0009595-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        12058
Shamela0009595-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       145278
Shamela0009595-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11792
Shamela0009595-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3979
Shamela0009595-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4034
Shamela0009595-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1746
Shamela0009595-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        20643
Shamela0009595-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13979
Shamela0009595-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        3383
Shamela0009595-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        10538
Shamela0009595-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1900
Shamela0009595-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6186
Shamela0009595-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        17379
Shamela0009595-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        12378
Shamela0009595-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        35937
Shamela0009595-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2030
Shamela0009595-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1380
Shamela0009595-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1117
Shamela0009595-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7893
Shamela0009595-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3739
Shamela0009595-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        47563
Shamela0009595-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1047
Shamela0009595-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2492
Shamela0009595-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1023
Shamela0009595-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1249
Shamela0009595-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1315
Shamela0009595-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1258
Shamela0009595-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1693
Shamela0009595-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7465
Shamela0009595-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1752
Shamela0009595-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3723
Shamela0009595-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3661
Shamela0009595-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8118
Shamela0009595-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2851
Shamela0009595-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        8526
Shamela0009595-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3599