Index of /passim01022020/Shamela0009564-ara1/


../
Shamela0009564-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3506
Shamela0009564-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:39        1191
Shamela0009564-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1261
Shamela0009564-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        18397
Shamela0009564-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2222
Shamela0009564-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2091
Shamela0009564-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1738
Shamela0009564-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        9274
Shamela0009564-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        2228
Shamela0009564-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1813
Shamela0009564-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4602
Shamela0009564-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2071
Shamela0009564-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        60175
Shamela0009564-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        16733
Shamela0009564-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1297
Shamela0009564-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        7852
Shamela0009564-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        3909
Shamela0009564-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5303
Shamela0009564-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        10416
Shamela0009564-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        8271
Shamela0009564-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2316
Shamela0009564-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1461
Shamela0009564-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1335
Shamela0009564-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5688
Shamela0009564-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        14941
Shamela0009564-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1228
Shamela0009564-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        9609
Shamela0009564-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1518
Shamela0009564-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2440
Shamela0009564-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        3631
Shamela0009564-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        13703
Shamela0009564-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        12782
Shamela0009564-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3712
Shamela0009564-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        7487
Shamela0009564-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        11629
Shamela0009564-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1466
Shamela0009564-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        8445
Shamela0009564-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        10071
Shamela0009564-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1974
Shamela0009564-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        10093
Shamela0009564-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        3382
Shamela0009564-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        6000
Shamela0009564-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        2566
Shamela0009564-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2684
Shamela0009564-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1419
Shamela0009564-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        5262
Shamela0009564-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        11420
Shamela0009564-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1085
Shamela0009564-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        1928
Shamela0009564-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1105
Shamela0009564-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        10469
Shamela0009564-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5964
Shamela0009564-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        9395
Shamela0009564-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2272
Shamela0009564-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        1912
Shamela0009564-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3647
Shamela0009564-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1216
Shamela0009564-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1491
Shamela0009564-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        3634
Shamela0009564-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1779
Shamela0009564-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9161
Shamela0009564-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1762
Shamela0009564-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3157
Shamela0009564-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        9119
Shamela0009564-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        63420
Shamela0009564-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        2795
Shamela0009564-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        15471
Shamela0009564-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5677
Shamela0009564-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       222682
Shamela0009564-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2138
Shamela0009564-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1447
Shamela0009564-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        4360
Shamela0009564-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6856
Shamela0009564-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        8722
Shamela0009564-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1818
Shamela0009564-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        36528
Shamela0009564-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1151
Shamela0009564-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2741
Shamela0009564-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        2696
Shamela0009564-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1357
Shamela0009564-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        2460
Shamela0009564-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1964
Shamela0009564-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        2452
Shamela0009564-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1884
Shamela0009564-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        12841
Shamela0009564-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2479
Shamela0009564-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1194
Shamela0009564-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        5787
Shamela0009564-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        16434
Shamela0009564-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2305
Shamela0009564-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        4363
Shamela0009564-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1989
Shamela0009564-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45         968
Shamela0009564-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1333
Shamela0009564-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1956
Shamela0009564-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1066
Shamela0009564-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        54568
Shamela0009564-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5923
Shamela0009564-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        4068
Shamela0009564-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6983
Shamela0009564-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2857
Shamela0009564-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        13096
Shamela0009564-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8058
Shamela0009564-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1181
Shamela0009564-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1618
Shamela0009564-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        3303
Shamela0009564-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1729
Shamela0009564-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        16353
Shamela0009564-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        7611
Shamela0009564-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        34063
Shamela0009564-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        7139
Shamela0009564-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00         843
Shamela0009564-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1252
Shamela0009564-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4316
Shamela0009564-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1377
Shamela0009564-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2094
Shamela0009564-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        5260
Shamela0009564-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1653
Shamela0009564-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        10898
Shamela0009564-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        6571
Shamela0009564-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1727
Shamela0009564-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        6895
Shamela0009564-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2072
Shamela0009564-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        1175
Shamela0009564-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        6620
Shamela0009564-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        5591
Shamela0009564-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        95159
Shamela0009564-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        2217
Shamela0009564-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        9517
Shamela0009564-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4095
Shamela0009564-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        7415
Shamela0009564-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4353
Shamela0009564-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        2325
Shamela0009564-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        10580
Shamela0009564-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        1298
Shamela0009564-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        1234
Shamela0009564-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23         920
Shamela0009564-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        17076
Shamela0009564-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2001
Shamela0009564-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3265
Shamela0009564-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        22497
Shamela0009564-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        7237
Shamela0009564-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        4081
Shamela0009564-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        2288
Shamela0009564-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         879
Shamela0009564-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1494
Shamela0009564-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2826
Shamela0009564-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        10871
Shamela0009564-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1021
Shamela0009564-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13         859
Shamela0009564-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        8651
Shamela0009564-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2328
Shamela0009564-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        4762
Shamela0009564-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49         936
Shamela0009564-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1386
Shamela0009564-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        2353
Shamela0009564-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2693
Shamela0009564-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1472
Shamela0009564-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1670
Shamela0009564-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4134
Shamela0009564-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1004
Shamela0009564-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        1671
Shamela0009564-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1422
Shamela0009564-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        2410
Shamela0009564-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2275
Shamela0009564-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1476
Shamela0009564-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1521
Shamela0009564-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1610
Shamela0009564-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        3959
Shamela0009564-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4633
Shamela0009564-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        6114
Shamela0009564-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        15225
Shamela0009564-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        13182
Shamela0009564-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        6361
Shamela0009564-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        12189
Shamela0009564-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1269
Shamela0009564-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        7889
Shamela0009564-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1458
Shamela0009564-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1434
Shamela0009564-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5078
Shamela0009564-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4327
Shamela0009564-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1639
Shamela0009564-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        6804
Shamela0009564-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1081
Shamela0009564-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2468
Shamela0009564-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1420
Shamela0009564-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         948
Shamela0009564-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3189
Shamela0009564-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3450
Shamela0009564-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        20188
Shamela0009564-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8435
Shamela0009564-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2439
Shamela0009564-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4927
Shamela0009564-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1330
Shamela0009564-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1856
Shamela0009564-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1935
Shamela0009564-ara1_Shamela0001186-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1125
Shamela0009564-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2804
Shamela0009564-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4876
Shamela0009564-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1272
Shamela0009564-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1766
Shamela0009564-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4727
Shamela0009564-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3810
Shamela0009564-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1826
Shamela0009564-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        80712
Shamela0009564-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        23865
Shamela0009564-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2023
Shamela0009564-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1642
Shamela0009564-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        28849
Shamela0009564-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9194
Shamela0009564-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3452
Shamela0009564-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56         820
Shamela0009564-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        3179
Shamela0009564-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1932
Shamela0009564-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3139
Shamela0009564-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        13948
Shamela0009564-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        80786
Shamela0009564-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        16917
Shamela0009564-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        54425
Shamela0009564-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       100823
Shamela0009564-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        95317
Shamela0009564-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        39892
Shamela0009564-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        17228
Shamela0009564-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2131
Shamela0009564-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        52457
Shamela0009564-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1882
Shamela0009564-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        20508
Shamela0009564-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11856
Shamela0009564-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2403
Shamela0009564-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14       104722
Shamela0009564-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1251
Shamela0009564-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3220
Shamela0009564-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1477
Shamela0009564-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        53538
Shamela0009564-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        88199
Shamela0009564-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        91220
Shamela0009564-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        17474
Shamela0009564-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5532
Shamela0009564-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02         931
Shamela0009564-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        24638
Shamela0009564-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4413
Shamela0009564-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2408
Shamela0009564-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        10545
Shamela0009564-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5919
Shamela0009564-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1355
Shamela0009564-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2076
Shamela0009564-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1634
Shamela0009564-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        25439
Shamela0009564-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1596
Shamela0009564-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        68392
Shamela0009564-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5017
Shamela0009564-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1289
Shamela0009564-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1930
Shamela0009564-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2896
Shamela0009564-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2951
Shamela0009564-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        10317
Shamela0009564-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        21182
Shamela0009564-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        8960
Shamela0009564-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1499
Shamela0009564-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1672
Shamela0009564-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        10088
Shamela0009564-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7705
Shamela0009564-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1689
Shamela0009564-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1584
Shamela0009564-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1232
Shamela0009564-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        14386
Shamela0009564-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        6812
Shamela0009564-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1496
Shamela0009564-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1024
Shamela0009564-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10639
Shamela0009564-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1772
Shamela0009564-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        5485
Shamela0009564-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        33125
Shamela0009564-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        18432
Shamela0009564-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1211
Shamela0009564-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        11388
Shamela0009564-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3329
Shamela0009564-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3498
Shamela0009564-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7969
Shamela0009564-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2540
Shamela0009564-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        30198
Shamela0009564-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1755
Shamela0009564-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3363
Shamela0009564-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2842
Shamela0009564-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3388
Shamela0009564-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1413
Shamela0009564-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2558
Shamela0009564-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1717
Shamela0009564-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4439
Shamela0009564-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1603
Shamela0009564-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        14204
Shamela0009564-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1590
Shamela0009564-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         996
Shamela0009564-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5204
Shamela0009564-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1828
Shamela0009564-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1634
Shamela0009564-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1566
Shamela0009564-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1020
Shamela0009564-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1561
Shamela0009564-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        25612
Shamela0009564-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        35338
Shamela0009564-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        29197
Shamela0009564-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1582
Shamela0009564-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7783
Shamela0009564-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        14199
Shamela0009564-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5286
Shamela0009564-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1958
Shamela0009564-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2696
Shamela0009564-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        9343
Shamela0009564-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5075
Shamela0009564-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1214
Shamela0009564-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1390
Shamela0009564-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        8378
Shamela0009564-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2417
Shamela0009564-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1635
Shamela0009564-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        26517
Shamela0009564-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        95356
Shamela0009564-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1149
Shamela0009564-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        9075
Shamela0009564-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        45757
Shamela0009564-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1755
Shamela0009564-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        3647
Shamela0009564-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        8939
Shamela0009564-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3545
Shamela0009564-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10032
Shamela0009564-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        12241
Shamela0009564-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        6176
Shamela0009564-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        11074
Shamela0009564-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3144
Shamela0009564-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1821
Shamela0009564-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10634
Shamela0009564-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1334
Shamela0009564-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4748
Shamela0009564-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        11182
Shamela0009564-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1688
Shamela0009564-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24       272602
Shamela0009564-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1761
Shamela0009564-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        29495
Shamela0009564-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1027
Shamela0009564-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        31205
Shamela0009564-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2584
Shamela0009564-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1885
Shamela0009564-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1204
Shamela0009564-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1480
Shamela0009564-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3623
Shamela0009564-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2446
Shamela0009564-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3941
Shamela0009564-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2307
Shamela0009564-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1322
Shamela0009564-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1085
Shamela0009564-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1227
Shamela0009564-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1863
Shamela0009564-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1568
Shamela0009564-ara1_Shamela0009484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1883
Shamela0009564-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2271
Shamela0009564-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2707
Shamela0009564-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         945
Shamela0009564-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        12373
Shamela0009564-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4549
Shamela0009564-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2356
Shamela0009564-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        26169
Shamela0009564-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        25887
Shamela0009564-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        11005
Shamela0009564-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5057
Shamela0009564-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6670
Shamela0009564-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        22047
Shamela0009564-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7504
Shamela0009564-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        11867
Shamela0009564-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        6060
Shamela0009564-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1406
Shamela0009564-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        34262
Shamela0009564-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6767
Shamela0009564-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1144
Shamela0009564-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        19370
Shamela0009564-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3273
Shamela0009564-ara1_Shamela0010076-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1578
Shamela0009564-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2901
Shamela0009564-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        8899
Shamela0009564-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2390
Shamela0009564-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1793
Shamela0009564-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4536
Shamela0009564-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4468
Shamela0009564-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1308
Shamela0009564-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        8314
Shamela0009564-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        15378
Shamela0009564-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1575
Shamela0009564-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        31883
Shamela0009564-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5087
Shamela0009564-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        14415
Shamela0009564-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3753
Shamela0009564-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2920
Shamela0009564-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        15286
Shamela0009564-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2792
Shamela0009564-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1978
Shamela0009564-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        11801
Shamela0009564-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        34037
Shamela0009564-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3813
Shamela0009564-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1823
Shamela0009564-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1975
Shamela0009564-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4996
Shamela0009564-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        11401
Shamela0009564-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1845
Shamela0009564-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        32230
Shamela0009564-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        7460
Shamela0009564-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2426
Shamela0009564-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         978
Shamela0009564-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2208
Shamela0009564-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        62486
Shamela0009564-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2454
Shamela0009564-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        7553
Shamela0009564-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1632
Shamela0009564-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1510
Shamela0009564-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2499
Shamela0009564-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        11546
Shamela0009564-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1335
Shamela0009564-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1928
Shamela0009564-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5906
Shamela0009564-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1630
Shamela0009564-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2483
Shamela0009564-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5191
Shamela0009564-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1561
Shamela0009564-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3789
Shamela0009564-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1014
Shamela0009564-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        7424
Shamela0009564-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1016
Shamela0009564-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7721
Shamela0009564-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4337
Shamela0009564-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        10600
Shamela0009564-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5486
Shamela0009564-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1694
Shamela0009564-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1285
Shamela0009564-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2520
Shamela0009564-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6536
Shamela0009564-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1664
Shamela0009564-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        9434
Shamela0009564-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2322
Shamela0009564-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1541
Shamela0009564-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3683
Shamela0009564-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        15109
Shamela0009564-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        26541
Shamela0009564-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2356
Shamela0009564-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        4019
Shamela0009564-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1506
Shamela0009564-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        45949
Shamela0009564-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        7746
Shamela0009564-ara1_Shamela0012698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1158
Shamela0009564-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        7258
Shamela0009564-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1377
Shamela0009564-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        27032
Shamela0009564-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        23452
Shamela0009564-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        2163
Shamela0009564-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2225
Shamela0009564-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4545
Shamela0009564-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3107
Shamela0009564-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         876
Shamela0009564-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2253
Shamela0009564-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53         956
Shamela0009564-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        19189
Shamela0009564-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1765
Shamela0009564-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4662
Shamela0009564-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        38555
Shamela0009564-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1606
Shamela0009564-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4253
Shamela0009564-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4077
Shamela0009564-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2054
Shamela0009564-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2149
Shamela0009564-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        14702
Shamela0009564-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2183
Shamela0009564-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9369
Shamela0009564-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3624
Shamela0009564-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1956
Shamela0009564-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13616
Shamela0009564-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1810
Shamela0009564-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        11662
Shamela0009564-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4344
Shamela0009564-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        7973
Shamela0009564-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1628
Shamela0009564-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        11080
Shamela0009564-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        11946
Shamela0009564-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3618
Shamela0009564-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2613
Shamela0009564-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3742
Shamela0009564-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        20829
Shamela0009564-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1864
Shamela0009564-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1374
Shamela0009564-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1936
Shamela0009564-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2034
Shamela0009564-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2827
Shamela0009564-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1604
Shamela0009564-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2561
Shamela0009564-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        9146
Shamela0009564-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3549
Shamela0009564-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3484
Shamela0009564-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        9139
Shamela0009564-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3669
Shamela0009564-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6560
Shamela0009564-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        8290
Shamela0009564-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1838
Shamela0009564-ara1_Shamela0021483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1953
Shamela0009564-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1808
Shamela0009564-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1661
Shamela0009564-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5726
Shamela0009564-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6537
Shamela0009564-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1299
Shamela0009564-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        14496
Shamela0009564-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3116
Shamela0009564-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3568
Shamela0009564-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1652
Shamela0009564-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        42417
Shamela0009564-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1869
Shamela0009564-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6033
Shamela0009564-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2190
Shamela0009564-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2308
Shamela0009564-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        18344
Shamela0009564-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3344
Shamela0009564-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2567
Shamela0009564-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6216
Shamela0009564-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1880
Shamela0009564-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3704
Shamela0009564-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1275
Shamela0009564-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1377
Shamela0009564-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        16531
Shamela0009564-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        75962
Shamela0009564-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2772
Shamela0009564-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         883
Shamela0009564-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2384
Shamela0009564-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        12155
Shamela0009564-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15570
Shamela0009564-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2675
Shamela0009564-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        44092
Shamela0009564-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4401
Shamela0009564-ara1_Shamela0021784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1514
Shamela0009564-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        19282
Shamela0009564-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        53689
Shamela0009564-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7110
Shamela0009564-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1626
Shamela0009564-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1216
Shamela0009564-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2332
Shamela0009564-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        45896
Shamela0009564-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        7360
Shamela0009564-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1752
Shamela0009564-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1975
Shamela0009564-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2646
Shamela0009564-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2784
Shamela0009564-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2629
Shamela0009564-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3161
Shamela0009564-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5456
Shamela0009564-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        10650
Shamela0009564-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        6514
Shamela0009564-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        8870
Shamela0009564-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1292
Shamela0009564-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         893
Shamela0009564-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        32914
Shamela0009564-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2402
Shamela0009564-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        19950
Shamela0009564-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        15421
Shamela0009564-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5523
Shamela0009564-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        7792
Shamela0009564-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3032
Shamela0009564-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4850
Shamela0009564-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        5911
Shamela0009564-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3478
Shamela0009564-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4650
Shamela0009564-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3669
Shamela0009564-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4148
Shamela0009564-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        17233
Shamela0009564-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2481
Shamela0009564-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3317
Shamela0009564-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        23706
Shamela0009564-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2370
Shamela0009564-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        25243
Shamela0009564-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        31812
Shamela0009564-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1757
Shamela0009564-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1332
Shamela0009564-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       220023
Shamela0009564-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        97667
Shamela0009564-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1003
Shamela0009564-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1359
Shamela0009564-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        9139
Shamela0009564-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2370
Shamela0009564-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1459
Shamela0009564-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1696
Shamela0009564-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1230
Shamela0009564-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1318
Shamela0009564-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4383
Shamela0009564-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2306
Shamela0009564-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1560
Shamela0009564-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2424
Shamela0009564-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1257
Shamela0009564-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3950
Shamela0009564-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2174
Shamela0009564-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4946
Shamela0009564-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4333
Shamela0009564-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1578
Shamela0009564-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        45648
Shamela0009564-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2327
Shamela0009564-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1621
Shamela0009564-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1170
Shamela0009564-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6555
Shamela0009564-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4636
Shamela0009564-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3096
Shamela0009564-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3894
Shamela0009564-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1019
Shamela0009564-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3280
Shamela0009564-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6457
Shamela0009564-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1616
Shamela0009564-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1140
Shamela0009564-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        38560
Shamela0009564-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2030
Shamela0009564-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2438
Shamela0009564-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2175
Shamela0009564-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1298
Shamela0009564-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        21549
Shamela0009564-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1359
Shamela0009564-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4081
Shamela0009564-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        18629
Shamela0009564-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1532
Shamela0009564-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2121
Shamela0009564-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1611
Shamela0009564-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4890
Shamela0009564-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        16543
Shamela0009564-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        8251
Shamela0009564-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1344
Shamela0009564-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1196
Shamela0009564-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3279
Shamela0009564-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3241
Shamela0009564-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1341
Shamela0009564-ara1_Shamela0029458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1140
Shamela0009564-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1602
Shamela0009564-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3945
Shamela0009564-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4616
Shamela0009564-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1549
Shamela0009564-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5508
Shamela0009564-ara1_Shamela0029705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1625
Shamela0009564-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1535
Shamela0009564-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2449
Shamela0009564-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1369
Shamela0009564-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2641
Shamela0009564-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1241
Shamela0009564-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3171
Shamela0009564-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1679
Shamela0009564-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1073
Shamela0009564-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4143
Shamela0009564-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2370
Shamela0009564-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1112
Shamela0009564-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        15930
Shamela0009564-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4783
Shamela0009564-ara1_Shamela0029937-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1006
Shamela0009564-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1094
Shamela0009564-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1904
Shamela0009564-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        9209
Shamela0009564-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        5981
Shamela0009564-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4881
Shamela0009564-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         910
Shamela0009564-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2185
Shamela0009564-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4560
Shamela0009564-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1205
Shamela0009564-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        8370
Shamela0009564-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2978
Shamela0009564-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1392
Shamela0009564-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2964
Shamela0009564-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1500
Shamela0009564-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1069
Shamela0009564-ara1_Shamela0030528-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1880
Shamela0009564-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4719
Shamela0009564-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2074
Shamela0009564-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1931
Shamela0009564-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2075
Shamela0009564-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5807
Shamela0009564-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2074
Shamela0009564-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3293
Shamela0009564-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1245
Shamela0009564-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1399
Shamela0009564-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5008
Shamela0009564-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3705
Shamela0009564-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        36805
Shamela0009564-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8650
Shamela0009564-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        50095
Shamela0009564-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        6173
Shamela0009564-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2343
Shamela0009564-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3698
Shamela0009564-ara1_Shamela0037054-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3045
Shamela0009564-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5781
Shamela0009564-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3664
Shamela0009564-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1480
Shamela0009564-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        24641
Shamela0009564-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1299
Shamela0009564-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7806
Shamela0009564-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1244
Shamela0009564-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1992
Shamela0009564-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3704
Shamela0009564-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2661
Shamela0009564-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2308
Shamela0009564-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3759
Shamela0009564-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        13595
Shamela0009564-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         902
Shamela0009564-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3012
Shamela0009564-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        52178
Shamela0009564-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1467
Shamela0009564-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        33155
Shamela0009564-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1018
Shamela0009564-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2598
Shamela0009564-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2775
Shamela0009564-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3528
Shamela0009564-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1182
Shamela0009564-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1268
Shamela0009564-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        17466
Shamela0009564-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1380
Shamela0009564-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2024
Shamela0009564-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5492
Shamela0009564-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        28541
Shamela0009564-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2086
Shamela0009564-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3346
Shamela0009564-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        2132
Shamela0009564-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        7142
Shamela0009564-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1693
Shamela0009564-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3602
Shamela0009564-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1948
Shamela0009564-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2904
Shamela0009564-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        4867
Shamela0009564-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1216
Shamela0009564-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1767
Shamela0009564-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        2226
Shamela0009564-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1772
Shamela0009564-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1446
Shamela0009564-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2042
Shamela0009564-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        4119
Shamela0009564-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        4811
Shamela0009564-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1642
Shamela0009564-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        27964
Shamela0009564-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1100
Shamela0009564-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        17449
Shamela0009564-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1485
Shamela0009564-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        19432
Shamela0009564-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26         953
Shamela0009564-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        42436
Shamela0009564-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        59803
Shamela0009564-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       105049
Shamela0009564-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2372
Shamela0009564-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        27462
Shamela0009564-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        32024
Shamela0009564-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        3720
Shamela0009564-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1743
Shamela0009564-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        13542
Shamela0009564-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05         998
Shamela0009564-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10187
Shamela0009564-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        16046
Shamela0009564-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        4697
Shamela0009564-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1998
Shamela0009564-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1315
Shamela0009564-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        11602
Shamela0009564-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1684
Shamela0009564-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        64363
Shamela0009564-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        12490
Shamela0009564-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        20263
Shamela0009564-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        19761
Shamela0009564-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2025
Shamela0009564-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        2677
Shamela0009564-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14         909
Shamela0009564-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        27710
Shamela0009564-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1128
Shamela0009564-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        14942
Shamela0009564-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        17734
Shamela0009564-ara1_Shia002075-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59         970
Shamela0009564-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2014
Shamela0009564-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1521
Shamela0009564-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1360
Shamela0009564-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3100
Shamela0009564-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5797
Shamela0009564-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3837
Shamela0009564-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1219
Shamela0009564-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9262
Shamela0009564-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3461
Shamela0009564-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1338
Shamela0009564-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1841
Shamela0009564-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1256
Shamela0009564-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        9897
Shamela0009564-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        3862
Shamela0009564-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4546
Shamela0009564-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        26512
Shamela0009564-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2016
Shamela0009564-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        25726
Shamela0009564-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3592
Shamela0009564-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1929
Shamela0009564-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        73648
Shamela0009564-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1203
Shamela0009564-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1684
Shamela0009564-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1951
Shamela0009564-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3237
Shamela0009564-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1708
Shamela0009564-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3089
Shamela0009564-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5251
Shamela0009564-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1252
Shamela0009564-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        17442
Shamela0009564-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        27086
Shamela0009564-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1636
Shamela0009564-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        12422
Shamela0009564-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3365
Shamela0009564-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         946
Shamela0009564-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         977
Shamela0009564-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5021
Shamela0009564-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        2993
Shamela0009564-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        38392
Shamela0009564-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        3323
Shamela0009564-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        84927
Shamela0009564-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        5943
Shamela0009564-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        1062
Shamela0009564-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        3374
Shamela0009564-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2186
Shamela0009564-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2017
Shamela0009564-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4355
Shamela0009564-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        42318
Shamela0009564-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1816
Shamela0009564-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1071
Shamela0009564-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5372
Shamela0009564-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        6997
Shamela0009564-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        43708
Shamela0009564-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        18925