Index of /passim01022020/Shamela0009508-ara1/


../
Shamela0009508-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28         902
Shamela0009508-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3896
Shamela0009508-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        49648
Shamela0009508-ara1_JK000173-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30        36629
Shamela0009508-ara1_JK000194-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1503
Shamela0009508-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1810
Shamela0009508-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1243
Shamela0009508-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        8396
Shamela0009508-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1898
Shamela0009508-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5054
Shamela0009508-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1901
Shamela0009508-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        7132
Shamela0009508-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        7775
Shamela0009508-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2703
Shamela0009508-ara1_JK000781-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1148
Shamela0009508-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1305
Shamela0009508-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        1510
Shamela0009508-ara1_JK000989-ara1.csv       17-Mar-2020 15:34        2400
Shamela0009508-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        9329
Shamela0009508-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1500
Shamela0009508-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1422
Shamela0009508-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1211
Shamela0009508-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1092
Shamela0009508-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2127
Shamela0009508-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1280
Shamela0009508-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1421
Shamela0009508-ara1_JK006708-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2149
Shamela0009508-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3697
Shamela0009508-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1297
Shamela0009508-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2080
Shamela0009508-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1391
Shamela0009508-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        48603
Shamela0009508-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         863
Shamela0009508-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1363
Shamela0009508-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19       2604992
Shamela0009508-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        32511
Shamela0009508-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        4588
Shamela0009508-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        25271
Shamela0009508-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        7200
Shamela0009508-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3729
Shamela0009508-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1864
Shamela0009508-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1300
Shamela0009508-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2541
Shamela0009508-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        2877
Shamela0009508-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1003
Shamela0009508-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        2461
Shamela0009508-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        4096
Shamela0009508-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        1220
Shamela0009508-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1277
Shamela0009508-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1369
Shamela0009508-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2956
Shamela0009508-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        3762
Shamela0009508-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1682
Shamela0009508-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        20023
Shamela0009508-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1508
Shamela0009508-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1415
Shamela0009508-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1663
Shamela0009508-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1348
Shamela0009508-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3573
Shamela0009508-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4314
Shamela0009508-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2334
Shamela0009508-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1370
Shamela0009508-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        9094
Shamela0009508-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        18308
Shamela0009508-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1303
Shamela0009508-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1638
Shamela0009508-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1456
Shamela0009508-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        5242
Shamela0009508-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1899
Shamela0009508-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1118
Shamela0009508-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        10540
Shamela0009508-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       455754
Shamela0009508-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2013
Shamela0009508-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        1416
Shamela0009508-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1557
Shamela0009508-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        1425
Shamela0009508-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        3078
Shamela0009508-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        3168
Shamela0009508-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5058
Shamela0009508-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1367
Shamela0009508-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1251
Shamela0009508-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1229
Shamela0009508-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6921
Shamela0009508-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        18638
Shamela0009508-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3780
Shamela0009508-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2962
Shamela0009508-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10         962
Shamela0009508-ara1_Shamela0005973-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         959
Shamela0009508-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1408
Shamela0009508-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1034
Shamela0009508-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1110
Shamela0009508-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1267
Shamela0009508-ara1_Shamela0006315-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        9511
Shamela0009508-ara1_Shamela0006319-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2084
Shamela0009508-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52       175476
Shamela0009508-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4549
Shamela0009508-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         943
Shamela0009508-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2562
Shamela0009508-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1279
Shamela0009508-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1484
Shamela0009508-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        18474
Shamela0009508-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       104588
Shamela0009508-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        9472
Shamela0009508-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5411
Shamela0009508-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2685
Shamela0009508-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1319
Shamela0009508-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1348
Shamela0009508-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1412
Shamela0009508-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1061
Shamela0009508-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        18372
Shamela0009508-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4696
Shamela0009508-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3756
Shamela0009508-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1881
Shamela0009508-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1917
Shamela0009508-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         915
Shamela0009508-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2465
Shamela0009508-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        1336
Shamela0009508-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1988
Shamela0009508-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4364
Shamela0009508-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1016
Shamela0009508-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2708
Shamela0009508-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       303101
Shamela0009508-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1665
Shamela0009508-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        14627
Shamela0009508-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        29111
Shamela0009508-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1409
Shamela0009508-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1336
Shamela0009508-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1320
Shamela0009508-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3099
Shamela0009508-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        18963
Shamela0009508-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1576
Shamela0009508-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1902
Shamela0009508-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2540
Shamela0009508-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2589
Shamela0009508-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1684
Shamela0009508-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6920
Shamela0009508-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1123
Shamela0009508-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1328
Shamela0009508-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        26876
Shamela0009508-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        13985
Shamela0009508-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1695
Shamela0009508-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4991
Shamela0009508-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2233
Shamela0009508-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2038
Shamela0009508-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1202
Shamela0009508-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3752
Shamela0009508-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2886
Shamela0009508-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        54575
Shamela0009508-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09         909
Shamela0009508-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3113
Shamela0009508-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1883
Shamela0009508-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1591
Shamela0009508-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1677
Shamela0009508-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1015
Shamela0009508-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        15454
Shamela0009508-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04       113769
Shamela0009508-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1131
Shamela0009508-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       452261
Shamela0009508-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49       128360
Shamela0009508-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2147
Shamela0009508-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3799
Shamela0009508-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2855
Shamela0009508-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1516
Shamela0009508-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        4591
Shamela0009508-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        16655
Shamela0009508-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3026
Shamela0009508-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1539
Shamela0009508-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1125
Shamela0009508-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1795
Shamela0009508-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        21090
Shamela0009508-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1411
Shamela0009508-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        9708
Shamela0009508-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1713
Shamela0009508-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1680
Shamela0009508-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2646
Shamela0009508-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1307
Shamela0009508-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11         860
Shamela0009508-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1185
Shamela0009508-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1533
Shamela0009508-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        50883
Shamela0009508-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1443
Shamela0009508-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4243
Shamela0009508-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1333
Shamela0009508-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1318
Shamela0009508-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        11933
Shamela0009508-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        6709
Shamela0009508-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1293
Shamela0009508-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1182
Shamela0009508-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6861
Shamela0009508-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6973
Shamela0009508-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1315
Shamela0009508-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1314
Shamela0009508-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        11422
Shamela0009508-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1317
Shamela0009508-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1319
Shamela0009508-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1294
Shamela0009508-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1294
Shamela0009508-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        12061
Shamela0009508-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3938
Shamela0009508-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        1499
Shamela0009508-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2499
Shamela0009508-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        4311
Shamela0009508-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5652
Shamela0009508-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1028
Shamela0009508-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         915
Shamela0009508-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30         905
Shamela0009508-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1838
Shamela0009508-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1437
Shamela0009508-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4400
Shamela0009508-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1857
Shamela0009508-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3089
Shamela0009508-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1919
Shamela0009508-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1902
Shamela0009508-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2300
Shamela0009508-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4641
Shamela0009508-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1588
Shamela0009508-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1304
Shamela0009508-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2780
Shamela0009508-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         980
Shamela0009508-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1643
Shamela0009508-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        18835
Shamela0009508-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2737
Shamela0009508-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7110
Shamela0009508-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2470
Shamela0009508-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1528
Shamela0009508-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1759
Shamela0009508-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1865
Shamela0009508-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3131
Shamela0009508-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1761
Shamela0009508-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2776
Shamela0009508-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        22262
Shamela0009508-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1423
Shamela0009508-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        2863
Shamela0009508-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3993
Shamela0009508-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3052
Shamela0009508-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2957
Shamela0009508-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1834
Shamela0009508-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2239
Shamela0009508-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4830
Shamela0009508-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6330
Shamela0009508-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1932
Shamela0009508-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1314
Shamela0009508-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4587
Shamela0009508-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1303
Shamela0009508-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2220
Shamela0009508-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3840
Shamela0009508-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        3093
Shamela0009508-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5163
Shamela0009508-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        51980
Shamela0009508-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3090
Shamela0009508-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1302
Shamela0009508-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        18809
Shamela0009508-ara1_Shia002761Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1307
Shamela0009508-ara1_Shia002764-ara1.csv      17-Mar-2020 14:47        3894
Shamela0009508-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1125
Shamela0009508-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4926
Shamela0009508-ara1_Shia002914Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        24717
Shamela0009508-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        14842
Shamela0009508-ara1_Shia002963-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1591
Shamela0009508-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 15:56        1917
Shamela0009508-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        5000
Shamela0009508-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        1432
Shamela0009508-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1315
Shamela0009508-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1315
Shamela0009508-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2077
Shamela0009508-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1079
Shamela0009508-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1219
Shamela0009508-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        5341
Shamela0009508-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2806
Shamela0009508-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2342
Shamela0009508-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        31537
Shamela0009508-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        10334
Shamela0009508-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1991
Shamela0009508-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1756